Goudsche Courant, donderdag 11 november 1897

So 74S6 Vrydag 12 November I89t 36ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is lüS franco peipost 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertenüën tot 1 uur des midd gebruikt menig faooger geplaatst ambtenaar zya macbt op niet byale w ze eo t ii onbtU jk eeo betrekking aansprakelijk te stellen roor de fouten die de bekleeders begaan Cïle bleef gaeu minuut langer op het kantoor dan noodig was De behoefte aan ru t was zoo dringend dat tt ving de kinderen te bed hielp en na zich overtaigd te hebbeo dat Agatbe s toestand niet was veranderd ging zij zoo spoedig mogelyk naar haar kamer Daar gekomen viel ze op den eersten den beatofl stOHsl neer en bleof wel een uur z tten nan alios denkend zooder één gedachte te kunnen vasthouden Ik moet aan paps scbrgreo prevelde ze eindslgk opaUande jr t Is uu oanoodig een betrekking voor Dolf te aoeken Met veel inspanning werden een paar zydjos volgflsehrevOD wik kan niet meer zuchUe lij het papier weg schtiivend en tooh ia bet too noodig om alles te schrijven Mijn boofd klopt alaof het bersten zal Morgen het overige Met zyo gewone goedhartigheid had de heer Menald al pogingen gedaan om eeo betrekking voor Dolf te vinden ofschoon üWt a plannen hem et heel duidelijk waren Hg begreep alleen dat er weer een ongelulikigo te hrlpeo was maar hg begreep ook dal bg niet iedereen kon genezen Om baar vader niet te verontrusten had Cile wel over de ziekte van Agathe geschreven i aar niet gemeld dat zg de rol van huishoudster siekenoppatater waakster eor had op zich j enomen liaar briereu Aandachtig herlas hg haar epistelt fin legde ze hoofd schuddend ter zgde Hg gevoelde dat er iels nie goed woa maar wat Ken keer had zs liom over Walter geacbrevea prettig vrooljjk gelukkig zooala hij dat verwacht had maar later niet meer H ekl ze daaromtrent iets voor hem verborgeo Het was de eerste keer in EJjn levon dat hg ziJb dochter mit begreep Walter was ook met tevreden Hij had inliohliugeo gevraagd on Cile bad geantwoord Help maar ik heb nu geen t jd om alles duideljjk te maken en voor een oogenblik lelfs Agathe vergetend bad ze over hun liefde gesohraveo plagend als altgd maar vol warmte eo gloed Op denzelfden avond waarop Cile door angtt en zorg ut gepal den brief die ai bet raadselachtige zou oplosten niet bad kunnen scbrgren had tante Ida door haar oapmorkingeo over Oila s nieuwe dwaasheid en over bet belaohelgke dat na niet alleen de Mister maar ook de broer moest geholpen worden Walter s jaloezie opgewekt eo bij besloot de opheldenagea die te faem blikbaar niet wilde geveu te gaan vragen Haar wel korte maar Hoer hartelgke briefjes die hem zoo gelukkig badden gemaakt werden vergeten en op zgn kamer heen en weer loopend stelde hg titih voor wat hg vrageo en des nooda oisohen zou Deo rolgedden morgen vertrok hg en hoe meer hg zgn doel nalerde hoe meer de bl dschap haar weer te zien alle andere gevoelens over IVt zgs onuitsprekelijke ergerou wu Cile bjj p uiWFou I Agathe eo liet mevroaw Van Trompen die oouit wven dan ook kort eo onvolledig en eindigden alle puttelgk tn haar lof was hem telkens de vereeoigde met Ik heb geen t mesr ik moet naar Agathe oanoa van Cile en Dolf hooren Doch gelukkig list DAMES ZANGVEBEENIGING AHNOLD SPOEL Directeur J H B SPAAS DERIIA I UITVOERING OF Dinsdag 16 November 1897 aayonda t a 8 uur ifldeSocieteit RÉn Zaal l ENVEIllAAK met welwillende medewerking van eenigo Hil en de Bohsten levr MAKTU4 ÜPOEL PI EIFFEB dopraao Me C 1 SAIISOII Alt De Heer ABNOLD SPOEL Bar ton D Heer A U BEVSEkAHP Fiano aooomp BH Donateurs hebben rrge toegang met 2 Damea HH KansU leden met ééne Dame Meerdere Dames kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling Tan 0 50 Leerlingen der Sted Muziekschool tegen betaling Tan 0 25 per persoon Vreemdeliugen 1 Contributie der Donateurs 3 Knnstl leden 2 Koninklijke JUaaMnale Fabriek DE HONIQBLOBM v n H I van Schaik Co geTestigd te Oravenhage Kepplerilraat 9 en Oa abg de Begentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien i ljhoeittt ebrmkt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Haperior DruiveuBorat Honig Extract Ivt EHjI IsTTHEI FLACONS Tan iO Cta 70 Cts en f 1 Terkrflgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven I9S Qeuia E H TiN MILD Veerstal B 126 te Oouda A BODMAN MoordredU 1 0 UATKLAND Sosioop PAJRXO S B T WIJK OudmainM KOLKMAN Waddinmieen ORANDS MAttASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wii Tsrzoekeii do Dames liie ons geïllustreerd mode album oor liet Wlnt ptetco n nocli nit t ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 1 JULES JtLUZOTAC Pirii Hetselve wonlt ilan umKaand gi atla en franco toeKezooden Bestellingen van al 25 fi ancs vri van alle kosten aan huis met 6 verhoofflng IW iHlllt kMlair U Huniul 1 1 Gouda Druk Tan A BRINKMAN ZOON BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan Oouda zullen DINSDAG den 7en DECEMBER 1897 des namiddags ten half twee ure in het Raadhuis aldaar bg inictargTing aanbesteden De levering Tan de ten dienst der Gemeente gedurende het jaar 1898 benoodigde MATERIALEN als Perceel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 SpUkers en lichte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer I 5 Verfwaren en Qla e Teer Kalk Grint H 8 Zand 10 12 000 Ben AhIn teien demi rétalllés 11 25 000 Vechtsohe Straat klinkers Waalvorm 12 26 000 Teohtsohe Straatklinkers Veahtvorm 13 75 000 Blauwe Uaelstraatklinkers 14 25 000 IJselmetselpIaviJ 15 Het PlantBoen en Boomgewas momUra der pereeelm 8 14 tijii aan de Stadetimmenverf te bezichtigen Bg de mschrgvingen voor de Keien en de Steenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steenen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetten moeten voor ieder Perceel afzonderlijk op Zegel geschreven door den Aannemer en zgne beide Borgen eigenhandig geteekend den C DECEMBER 1897 TÓór des namiddags vijf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zgn Slemppoeder l¥OLVF en € o WeMhaven 198 ElEtTROMOTORlSCBETAMALSBAlJES WBTrIO BBDEPOHaaRD Bil het relirulk daarvan rescliledt het tiuiileii krUgen der Kindereu ZDIVDEH DG imSiSTÉ PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de bg mg t r inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten Tan de Eleclroiiiotorische T Ddli lsb ndjes met echt zgn S Men lette op den naam an i i a6rttan ROBERT UOLTL Wordt franco toegezonden alleen na ontmnget Tan postzegel ad 93 cent door ilOBFiaTHULTZ KUniegen Verkrijgbaar bg WOLFF Co Weslhaven 198 Wedervarkooperê gevraagd XANDAKTS E CASSUTO Turfmarkt 171 tioada van 10 tot S uur bekalre ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag VAN Blommestein s Inkt is ioJondeAindeiijk de BtSTF en vol omen ONSCHADELIJK Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pra cla tigr 3n ©t iarLgr©xicla t HEEREi Hl lS mei m staande aan den KATTEISSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het iHuis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel i eiii htnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGS TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen nos t edfl nUe mIddelflQ door d mediftcti watMtch unrewend Bent mu danultDwia UMkSat da aar toa dftt liJ door hat gabrolk makan vu den eanvondUttan wee namalUk laan da hmd phyaloloriiebe outdakklng s dMa haaft dia na hondeide prMhiemiiu Sn tbuuover d fehealawanU waldud him t Toir dtUullm wHm IljSSoda meu ald Dm canêflw üTaïSÉaTU den door dan gevesen Officier tm Qeiondbrii Dr Boniui Walwmaiui ta TlAhofan an barairop te on dervlndlBg opcedMit ïa aa a fiO Julfe pnbtljk e r waMchlaK t b k h M mbmmI lfMl rm 4c MlMld Mat d M ceneaawUsa ard n warkeUJk aohlttarendaraaiiUfttw n£ n an Bij Biaakta looveel optant dat van aen door dan itvhtdor Keaabrevan varkja OVER ZENUWLWDEN en BEROERTE hare voarkemPiiB laaailng binnen kertan tl d reede de Ule dmk verschenen ie Dit bo kJe bevat niet allean voc hat craata pnkHek verstaanbare verklaringen omtrent het weien der nienwera therapie an da daarmada lelfa In wsiiboplgH gevallen verkregen tiitwerking maar eok vindt men daarin wetanaoliappfllijka verhandelingen aitdo mediachebladeMdieaaiidexegeneeiwiJze gewijdsUn xoomedeaAobnft v a tal van getniMchrifteii van hooggeplaatate geneeRkaudigen onder welke f Ééalira md fr araraaiar ai de polyklIeTak la ParIJt rue Reuflimont 10 STtlagriber mad dr praklliaarand paneaahaar aaa kat krvAilnnlgen autleht de Charantan SaiiltlttrathOr CaHn ta SUttin Iraaamana mtd dr arroad arta taJUHiuai Or P roreiUir ginaaskear diraoltur van bat hatpiUal ta Agaa SabaiHrlth Or hariai kaataal Satanfila Bad Erna Daraai mad dr ganaaahaar dlreataitr dar galvaao tkaraaaaUaelia larlahtleg vaar iaawBIdari ta Partle nie 8t Honori 334 Copiaul van Aaohaafeaoli id dr ta Carfki Dr Iiiabaoti arraad arta da JÜrkalti Okar tabivit ieohl nad dr ta Waanan Dr C Boagavsl ta La Farrltra CCura fid vaa dae Caniall Caato al d livgitaa t da ante In FrankHjk en vela anderen Aan allen wier nüivBtiatcl weer of mlndar Bsedaan fa af n sawcmuiaBda aauywaabUgliald lljdan waarvan de kenteekeneii zijn ahraelaoha hooM mlKdhia iahala kaafdpljn htaadaadraeg araota arikkalbaarhald gajaagdbald ilapelDaihald llehaaiilllka aaraat aa eabakagaütka taa teoals varlanmlagaa eavaraiDaan tat apraken iwara tangval moalalfjk aUklan atltnaM dar Hwrlahlaa aM wartduranda plja plaaitelijka iwakte variwakklng van gahauflan ewL tf clj die reeda ondar gasaaakoadlga behandeling g we Ht sijn maar door de beküda middelen aU oathondlngaan B koodwatM rau ven elfctriiBpren atoomlooi of zeebadelTgean gsnazlng of lanl ng bwmar kwul gevonden en en ten slotte zij die vra a c ve laii Taar beroarte an uutae radaa faabban wagena uhijneelen ala iloh aaahoudand angatlg voilaa vardoovlng In ha baafd baaflalla u X dalull ka d irinoBnen donker worden voorde oogen drakkandspijn onder et vaarhaafV aaWfli daaaraa balvaaan J aaWngk aan al daie drla oatagorlfc na aMmwlli vr ld OOK an g hcbU vernühiji fllkkerinBi van krleballng In en bat ilapen van hanile n an vetten ala ook aan jonge melijea lijdende aan bleakiaoht en kraohtalaoahald ooE an gazonda alh aan Joaia parionen die veel mat hel hoofd werken en gnestelljke reactie willta voarkouan wordt dringend aangeraden zirü het boven vermelde weikjfl aan te Hchaffen hetwelk op RJliiTTagakoitaloaiaarruea verlonden wordt door Amaterditm doar M 4XKIIAK êt Helhgeweg 48 Bottardam F E vau SASTRX HOr F Apotheker Korte Boohtaag LVtreeht 1 0BRV A POHTOW Ondegrocht bij de Oaardbntg V tL Up de iongete hyglauniaclL medlolnale t otoonat lling in de l r Welaaaaana acha Saiaa wljse oor da UedUobe JnriJ net da Xllvarvu edalllc hakraond SfMf MPiilW lWI De EXTRATREINEN welke gedurende den Winter dienst 1897 98 des nachts van Rotterdam Maas naar Amsterdam loopen na afloop der VOORSTELLINGEN van het Nederl Opera Gezelschap Directeur v d Linden zullen in den vervolge ook worden opengesteld voor vervoer van Reizlger § 1 eu 3 Hl bestemd voor OUDA De Reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of kilometerboekjes g H Patent H S tpllen mmtrtti m 9ÊÈÊL UxxnriUItt lulUlct ti gg FUrmni Warnung Dw irrosêe Brfolt lm mun PalmU H DMtm erniitgen litt Mm n fl lotiladenen uier fi laten yach thmunifen Metm Uu Uiifi dthir urnen tttle KiMrfm H WaHan nm nn hm i lraet eéer In uiüim UtênlttntHungm ti atow tmer flêkêl wit nitmHilmill mteUnitU SS FrHilUtau ml Ze it M ntt ml t XLI Jaargang van D E BAZAR Dames Modegids btTattende DAMES en EINDSRUODES beneTens BANDWBE PATBOMGN BW IEDERE tVEEK VEBSOHIJNT EEN NOHHBR In ieder n tektt mwarie p nlem m aelcr0n eU fe Ulet m n m Ie ïïitf are zonder gskl pUteo met 8 soüpAtr en 3 groote geknipte patr Per 11 ars 1 SS p poet 1 41 2 als de Ie uitg met daarenboren 6 gekleurde ptslen 1 76 LM So r S Ie ligekl pUn 1 kijz gekn p Hf het ao I SO M 4 r Sa bg het o no 1 geks pilr n keussi lit een geVlenrd IrBaie haBdverkaatrooa S 8 SD PROEflllEK EN PROSPECTUS ALOI b Bitgara taa SEBS B LraFTl Alf Ie s OraTfakat Wsgeastrut 100 l i BINNENLAND GOUDA U Notember 1897 Ia seoe door d Wilhelmioft VereeDigiDg npreide circataire en ia bek Dagblad ati Ooudaa Taa 9 deur beeft men goed garoodeo eu brief te imbliccereo vaa Bargemeestar u Wethooders aaa het bestaar dier Vereeoigiog betreffeadfl te sendeo aitooodigiogen tot eeae Tergaderiog ter turanngjrao eea Comité voor de feeitea bjj de krODiDg aa Ü M da EoDiagto terwgl boreodiea beweerd wordt dat oodabkn herbaaMe Terzoeken geen medewerkiog met B ea W il ta Terkrjjgeo lo het algemeao vetoordeeieade onvolledige nedadeeliog eener oorrmpoodeotie komt oas lo deze zaak keaDieoemiag vao alle toRBcbeo de W V en B eo W gewisselde brie ea zeer wenichelgk toor omdat dakroitjaistere gerolg trekkiogea kaaoen wordeo gemaakt Daartoe io ataat gestald pablioeereo w bierooder de gebeele briefwiaaeliog Deo 27 September j I ecbrefen U ea W hat folgeode Aao da Wilhelmiaa Vareaoigiog Door a eo oonitter ii aao daa baer bargemeeeter medegedead dat ave Tareeaigiog haeft gemaeod met bet oog op baar regleManl het initiatief ta moeiaa naman tot bat rormea fener Commi ia tot regeling der taeetaa te dezer atede bg gelefteaheid rao de iabatdigJDg rad Hare Majeiteit Koaiogin WiN halmioa ia 1898 te gered ea oiet ta moetea afwarbtaa de Btappeo daartoe raa de zgde fiO bet gemeentebeetoor te doen Uwe rereeoigiag beeft tot hf t bywooea raa eeae voor dat doel beles de rergaderiag uitaoodigiogad gezoadeo tot eea zeer groot aantal itadgeoooteo eo in deze rergaderiog door betrekkel k weinigen der aitgeooodigdeu bygewooad is eeoe raorloopige oommiseiegerormd tan minste de aanwezigen rei klaarden zicb bereid dMirran deel uit te maken Ooder de ons als aaow aig 0 egerea ingatetenen miaten wg tot oaa leedwazaa seer ra la o die hetzg door bnnaemaatiobappelyke ponti betüy door de betrekkingja die zg io het baetonr fan de gemeente of van rerschil laade rareenigingea bekleedea aiet io eeoe commiasie welke als da rertegenwoordiging en als de roorgaof ster d r ingezetenen bg de te oi oiseereo feastrieriag moet worden belehonwd nogea wordeo gemist Wg wgzeo er slecbtg op dat ooch oodar de ter vergade riog anwazigen noch onder de door a daartoe oitgenoodigdeo werklieden roorkomeo terwgl oiet alle leden van deo Gemeeoteraad FÜViLLETOI LANGS EIGEN WEG 80 De gadaahle lan Walter dreef al den angit en droefheid op dan aohtergrondi haar gezichtje rerhelderde geheel en eoo veel geluk atroalde nit haar oogen d t Rieltink olies begreep O zoo tn hg Uohend Is dat de zaak P Meneer fieonenberg wkerP Cile bloosde eo knikte teeatamnend vXeeai dao maar Het biDDeckomen van den directeur brak het ge prek af Voor Cile veg ging gaf ze ook dezen h ar brief tw lesing Zoo zoo juffrouir Menald geeft u eindel k den stryd op Den str d P Hoe meent u dat t Ik bedoel of u eiodelgk erkent dat eene rrouw lioh in aen openbaren werkking met thuis geroelt fYotstrekt oiet Byeondere omttacdigheden dwingen niji min of aeer £ oo te baedelen maar andon Ërkeot u eiDdetgk rervolgde bij alsof Cile niets had gez gi dat sg eich noodelooaaao Ulryke oaoangeDaamheden blootstelt dat haar rertrooweo geschokt haar fija geroel beleedigd wórdt P tfJa dat erken ik maar niet dat de werkkring daartoe aanleiding geeft Het antwoord ran deo minister fan België we moeten do mannen gewennen de rroow dia arbeidt te eerbiedigen ii ook TOor NaderUnd geldig Mier zoowel als daar waren nitgenoodigd en sleebis een eokele der officieren rao hpt garoizoeo Het is onze OTertoiging dat roor aena waardige en oprechte feestrieri g eaodrachtige Mmeowarking van alleo die geacht mogen ordeo roor da Toorbereiding daarvan tyd en moeite te willeo besteden zooder nitslniting Tan stand ooodig if Wg ZQo tereos an meaning dat aao een uitooodigiag ran bet gemeeutebeetuar oitgaandc raeerdor gewicht loa worden gehecht en door meerderen gerotg roa zgn gegeven Wy waardeeren ten zeerste uwe goede bedoelingen en betdigen nwe rereeoiging onzan dank voor bat door haar genomen ioiliatiof maar wj geren n io overweging rao de rormiogeeoeroommieaie waarin nataorlgk zoowel de Ifdeo awer rereaniging als de aanwezigen op de door u belegde rergadenog ritting zou den hebben verder aan het gemeeotebestour orer ta laten Io het belaag eener eendrachtige oplossiog deter aaogetaganbeid zonden wg boogan prga stellen op de mededeeling dat uwe rereenigiag io dezen geaat een besluit nam Daarop antwoordcle het bestoor der W V den 4ea October SdelAohth Heerea Het bestaar d r Wilhelmina Vereenigiog haeft naar aaolaidiog ran een door baar ma rersofaillende ingezetenen gebondon vergadering op Vrgdag 1 dezer de eer U in antwoord op Uwe mieeire rao 27 September j I mede te deeleo lo dat door haren voorzitter den heer D C W T d Laar aan den Heer Bargamesstar is medegedeeld dat in een op 20 September j I met geooodigdeo gehouden Ter gadering was basloteo tot oprichting van aen Comité ter faeeteiyke riering van da troonsbestgging ran H M Koningin Wilhelmina waarran hel Ëere Voorzitterschap den Heer Burgemee ter het Voorzittericbsp deo beer J M Noothoveo r Qoor zou wordeo aaogeboden au dat de keoze der Comiiéledeo in overleg met gaooemde heereo gaicbiedeo zon 2o aU zonden geen raadsleden tot bg woning ran genoemde bgeenkomst genoodigd sön dieD dat bigkena de aan den Hver Burgemeester ter inzage gegeven Igst negen leden van den gemeen te raad baiten de drie Kereleden der Wilhe minayareenigingtuitgeooodigd zgo doob geen der Henreo rermoedelyk verbioderd door een op denzelldeo avond ten Raadbuize ge houden vergaderiog daaraan gevolg beeft gegeven 3o dat aocb bet bestaar der Vereeniging noch da aiinwPzififA tfenoodicfilAn met d be paalde bedoeling ter vergadering kwamen om deel ai te maken rao bet op te iicbten Comité doch vel dat eeo dusdanige feestviering by eaodradiitig aamenwerkeo met autoriteiten geiyk jfebroikelgk uiting rao de Burgery en oiet VM Bargemeester en Wethoodfn Kedea wiarom bet dan ook er op aandring dat Uw Collega baar voornemen daartoe taat Kameos bet Bastuar voorooemd D C W VA Dia LAAR p Voorzitter F R H COOLS Secretaris GoLiïa 4 October 1897 Aao fiargaqjÉeiter en Wetbobders van Gouda Wy nerkHn blarbg op dat dit antwuord op deo io aardeereodea tooo gestelden brief van B eo W zelf niet bepaald van waardeeriog getoigt eo dat bgvoorbeeld de laatste siosnede minder gelukkig is io een aebrgveu aao bel Gemeentabestuor B en W melden daarop deo 10 October Naar aaoleidiog rao uweo brief d 4 Oatober jl hebben wg de eer u kennis te geven dat OOI College besloteu beeft bg a niet verder aan t driogeo op da aanvaardiog vaa bet deukbaeld u io overweging gegeven bij ons Hhrtjren ran den 27 S pttmber j l No 925 B Bot bestnur der W V schreef toen den 25 October j I Gooda 26 October 97 Aao Borgemfeiter eo Webboaders Alhier Edel Acbtb Hoeren Naar aenlflidiog vao ow geëerd scbrgvet dato 16 Ott j I beeft de Wilbelmioa Vereeniging op Vrgdag 22 Oct eane verijaderini gebonden met venchillende ingezetenen waarop besloten werd genoemde Vereeniging tot versohilleude logeieteoeo eeo oitnoodigiog zal ricbteo tot het bgwonen eenar vergadering op welke bgeenkomst een comité zal wordeo gekozen tot regeling der feesten by de trooobe tllJ eS t H M Koniogio Wilbelmioa Tereos werd besloten ten einde zooveel mogelgk eene eendrachtige aameowerking te rerkrygeo met het Gemeente Heatnur de Igst met de nameo der te loviteareo heereu eerhi aan üw College ter inzage te zenden teneinde te vernemen of door U soms personen by die Igst gevoegd weuscben te worden welke door oos mochten zgn overgeslagen Io deo loop deier week bopeo wg U deze Igst toe zeodea Nemens het Bestenr der Wilbelmioa Ver eoigiDg D C W VAN uKu LAAB Pre R H COOLS Seor B eo W aotwoordeo daarop Io aolwoord op niv Hbrgveo van 25 deier bebbeo wg de eer n mede te deeleo dat wg 008 op geene wgia weoscben iii te latao met lie door awe vereeoigiug ta uemeu maatragelao oi te zeodeo nitooodigiogeo voor de feeaten by da troouabestgging rao H M Kooiogin Wilhflmioa Waarop eindalyk bij bon reeda elders opgeoomeo schrgieo B en W madodealdeo dat zg zich op geene wgze met de te cendeo uil ooodigiogeo wenscben tn te latao Het wil oos voorkomen dat bet verschil toeachao de W V en B eo W berost op een miiverstaod gerolg van da oabandigheid waarvan de W V oiel ia rrg Ie spreken Het was tooh bekeod dat er alle trees bestood voor groote verdealdhdid by da r Hng oozer feaatviering bg de a s kroning vao oosc geliefde Kooiogio Om die vardavidhaid t voorkomen had eo dit was ook de W V bekend bet gemeeotebestuur zieh bereid verklaard betzg ala aoodaofg hetz j partieolier het initiatief ta nemeq tot rormmg van eeoe commiiaie eo tot bet bgwooea eeaer daartoe te houden rergadaring reoe uitnoodigiog te richten óf aao de gebeele borgerg io het algemeen 6f op zeer ruime schaal aan ingezeteoeo die geacht mochten wordeo lot medewerkiog genegen te zyo De W V heeft gemaeod aa dsario waa zÖ natunrlgk rry toch bet initiatief tot de rorming van eeoe xoodaoinga feeatcomraisaie te moeten nemen Misschien waa zg hier Ier stede nog oiet bekend genoeg missobien ook legt zg als bestaande uit een tiental personen vao oen zalfden beperkten kriog bg velea oiet genoeg gewiobt io de scbsai boe dit ook zg aen feit is bet dat aan bare uituoodigiogefi aao naar wij meenen eeo 90 tal togeseteoeii gezonden lechta door een twiotigtal perioneii 1 gevolg g geven B eo W varwaobteo volgens bun aeraten brief naar oos oordeet terecht een getrouwer opkomst en das meer algemeene medewerkiog wanneer de nitooodigingso vao ben waren uitgegaan Zg wezeo er verder op dat de W V io de keuze der uitgeooodigdeo gelukkiger had kunnen t t werk gaao daar bgvoorbeeld de werklieden gehaat over bat hoofd warao gezien f door bgoa alle doch oiet allaraads 10 hem alleen en en ongonljjik Inter kwoih Olie thuis Ze trail haastig biiinen en waa loo onmiskenbaar gutukkig heas weer te zien dal h het bestaan van Dolf ver t met loo n blik en lach had ï a hem oog nooit verwslkvmd Hg aloot haar in zgn armen en zoeude telkens de lippen die zooveel hartelgke woardeo fluisterden Jo komt zoo onverwachts papa is loob mat nek vroeg ee eftnsklaps zgn iirm wegscb ivend Neen Gelukkig Ik daoht zooeren alleen san jou Wat zie je bleek eoUle hg bezorgd Ik ben laoe o zoo moe Ze vertelde hem van Agatbe s somber leven van haar verlangen naar oen levensdoel dat ze iodelijk had bereikt vaa haar ziekte en door welke omstaadigbeden die veroo zaakt was Kn welke vrouw had zjjn mo er voor ham uitgezocht P Olie bloosde Die eor bad sm mg loeTedacbl zelde se op baar ouden 8potten len tooo flL ldéa Mevrouw van Trompet had zeker zin In mijn geld Kn was Agathe met bl met bet vofraitiiobtP Zoo blij dat ze vsii schrik ziek geworden ia en sterren zal Kn dan onderstel je dat e van je houdt P Maar Walter Cile hoorde den wanklank maar had niet bat minste vermoeden vau wa er in hem omging vAgalhe was zoo bedroefd ea boos over de berekeningen van haar moeder Arme Agathe ik had haar juist alles van ons verteld I