Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1897

October TUd vao Greenwich Wlnterdlenst 1897 98 r o V I o T T I D A li i6 1 84 8 4 8 67 4 6 U 8 11 H M I r II48 1 6 1 68 4 4 1 6 10 10 1 11 86 11 80 18 87 Directe Siioorwegverbindlngeii met UUUDA fl U 7 31 a lO UI 8 4 10 11 11 u l 8 l 10 08 7 60 6 80 47 10 18 10 80 11 88 7 J6 8 40 KËKIVISGËVI G dOROEUGBSTEB au WeTHOUDËOS van Gouda Gezien art 9 van Zgner Maieauits besloit van den 17 December 1361 Staatsblad no 127 gewgzigd bg Koainklgk Bestait van den 22n Juli 1892 Staatsblad no 17 Brengen ter algemeene kennis dat de ingezetenen die verlangen als VBUWlLLIGËa bg do Militie oi U treden vu B zich ter Secretarie dar Gemeente nloeten aan TOonlal uit hat CtacbifCbaAj melden v6ór of op dan 30n November a van dea voormiddaga 1 uur 10 88 11 64 U 08 18 47 DBN H AA G OOUDA 6 88 7 10 7 46 8 18 00 9 47 00 tl DA DEN BAAO ZMterBnerZagirMird Voorborg H f H 6 4 7 807 48 86 8 48 10 1111 87 1 1 448 40 4 06 4 6 80 U 7 1 7 l dÏJiJ 8 i iVi ir6 u7iV6oV 7 i4 o 4 88 i f i iM s 1 T rxn l 6 lrs sr 4 4 u lV 84 6 Iiï r r 9 9 4 10 441I 46U 4 S 06 i l6 U 6 66 £ 4 8 14 9 10 8 1 6 1 4 8I 48I 8 38 7 46 8 4 O 10 16 o Ï ÏbI r Vb Ifi 4 4 6 86 8 6 7 M U 8 68 0 10 88 ll 6 4 18 7 18 I 0 d w Wr 7 07 8 14 10 46 J i J4 eoi DA llT SCHT 16 19 10 67 1 00 1 6S O 11 14 87 1I SI 8 46 9 8 10 6111 46 18 88 1 6 S S8 17 4 8 8 06 8 66 8 18 10 17 10 8S 7 10 10 84 8 S4 6 4 7 1 8 48 10 41 8 60 6 08 4 7 8 1 69 11 18 11 1 7 i i 9 88 9 6 10 6 11 10 1 A1I8T IDAM 0DDA I 18 9 06 18 4 8 U il li 8 U 111 J 4I S O D D A A M H T E R O A H 18 61 18 10 4 1 6 M IA 1 18 US 10 11 10 88 11 41 ledtn ie kiezeo Moe noodelooM schiftiog wm gemaakt dis fttÜcbt onganitigen indruk kon THOOrcftken Het Tertoek bd B en W om de wak verder ui baar orer te lateo wan feoig en uitslQÜeod gericht aan de WilbelmiDB Ver MDigiog Wat d ed achter de W V f lo ptaati tbd Eelfilandig te bealatteo eo te trecbtea opbeiadi de wgze tot overeeoxtemming te geraken met bet dagelykscb beetDor waarvan de iRden hare eereMen iqa doch alt zoodanig eenvoU dig in abêohiut niets zijn gekend werd e D b IqU geproooceerd van eeue vergadering waM TBD bet grootste gedrelte der tegeDwoordigen niet tot de vereenigiDg behoorde om een brief aan B ea W te doen ledigwren door boit n de Tereiniging ittande peiAooeo welke brief oaderleekend door het bentuur uamebi Ai W V den 4 October ie rerzonden Wy we eo er reede op dat de toon van dien brief verkeerd wae ook in andere opzichten ii dit lohryven merkwaardig In de eerste plaat wordt medegedeeld wat aan B en W bekend eü dos volkomen noodeloos wts dtt aan den Burgemeester bet eere vonrzittiricbap en aan den Wfthoudir J M Noothoven van Goor het voorzitter chHp van bet op te richtja oomité soa worden aBngebod9a Ia bet VDorbÜgaao mag de vraag worden geateld of eene dergelgke aKobipding wel kon worden gedaan door een aantal peteonen die geen deel van bet bewuste nog niet beitaaode comité oitmaaktco zelfs tot de vorming daarvan nog Diet badden medegewerkt d Cb alleen hadden uitgesproken dat er een comité zoo zgn Aan bet derde lid van het colloga van B en W dan heer Dr van ter on scHyot eenfoadig niet gedacht ie zgn Ieder dii maar even nadenkt cal toch wel hef r peo dat de aolidariteit lusschen ayoe leden het college Tarbood in te gaan op voorsteUen en beflluiten van anderen waardoor een dier leden not wel eerelid der W V z j bet ook ongewild op minder aangename wyze sou worden ge passeerd In de tweede plaats wordt medegedeeld dat er wil raadiledso tot bjjworin van de bijeenkoniflt waren nitgenoodigd Wat moet men hier an denken Wanneer men brieven beantwoordt moet men beginnen met deze eerst ie lezen B en W beweerden niet dat er geen liaadaleden waren uitgenoo difid hun grief waa juist dat men door met tUlen te nondigen enkelen Vjor bet hoofd stootte Van bna standpunt dat onpartydig oeboort te zgn h ddun zg groot gelgk te wakon dat lelfs de leden van den Raad die gewooulgk tot honne bettrgders behooreo opRelgka wgze worden behandeld als de andeie gekozen vertegenwoordigers der burgerg Omtrent de opmerking dat de werklieden ffeheel genegeerd waren bewaart de brief der W V eenvondig bet stiltwggen Aan het alot komt eiudelgk betvigenlgke antwoord namelgk de apodictische nittpraak dat eena dusdanÏKe feestviering uitging lees uit zal moeten k id van de Borgerg en niet van Burgemeester en Wetbonders Nergens in hnn brief hebüen B en W beweerd dat de feeatviering zetfs niet dat de regeling datrvan van hen moest oitgaan zg bobben ilechta hunne tufschenkomat aangeboden ter vermijding van verdeeldheid om uitnoodigiogen te doen tot vorming van eene oommisaie welke de feeatregeling z u regelen Toen bleek dat bujne tufsohenkomat van de band werd gewezen hebben zg zich teruggetrokken en de zaak verder aan de W V overgelaten Ia bet te verwonderen dat B en W einu delgk weigerden in te gaan op het vrgmoedige besluit an de W V en hare nittfenoo digden om da Igst met de namen der te invite ren heeren dus wederom geen werklieden T eerst aan hun College ter inzage te Benden ten einde te vernemen ef er door het keatuur dar W V ook personen waren overgMlagen Op die wgze zouden B en W d Torantwoording dragen tegenover eveotueele tfepuReerden ten Renoegen van eene Vereeuidie dat nazien der nitnoodiRiog lgf t 8 86 8 4 49 0 66 C6 6 6 t OS 11 1 1 16 a ia 1 80 T Moordrwtit n 7 M NiailwarVerk 7 Bt Oipelle T BolterdH J r 7 S Eotter4 m 0 peU Niauwerkerk MaordMolit Ooaa 0 30 16 9 S8 6 61 9 4 4 4 S B 04 S U t 11 toni 6 10 8 14 7 88 8 81 9 07 Ooiow 6 86 Wowd 6 48 8 10 Ultwkt 8 08 7 4 8 88 9 0 8 48 10 60 8 87 1 18 Oomdk iaitoidui 0 81 9 I B f t oiei vereoêkt doch bg beilait aan B eq W opdraagt Naar onze meening konden om al bet bovenstaande B en W niet wel ander doen dau de correvpondeniie afbreken waar zoo weinig te beapenren woi van eerbied voor vormen die telfa aan een OemeetttebeHoor erticbnldigd zgu In de genoemde cireelaire van de W V die wel aan een aantal ingezetenen doch niet aan hare eerelfden echynt te z n geeondeUf kan men lesen dat ondanka herhaaldtéèrtoeken geen medewerking met B en W wa te verkrügan Vrnchtelooa tochten wij in de brieven der W V zelfs naar een enkd verzoek om medewerking Even gemotiveerd is de opmerking in het Dagblad van Qonda Te betreoren ia bet teker dat B en W in deze met de borgerg niel wenacbten aamen te werken Bet streven van B en W ia bigkbaar jniak dat werkelijk de burgerij in haar geheel bg de vorming van bet Comité zon worden gekend ea vertegenwoordigd Of is naar bet oordeel der Redactie eene vereeniging van een tiental leden die zich bet nonopolte der regeling van volk feesten sChgnt te willen verzekeren hetz Ifde iili de burgerg c Wy voor one zgn B en W dankbaar dat i waken voor uitilnitioK van per onen on alanden waar bg de beoogde feeatviering jui t eendracht haar atempel op de feestvreug e moet drnkkea Wg betrenren het dat de vreesde verdeeldhtid tocb aan dao dag ia gekomen m ar de achnld daarvan ligt ni t bg ons Gemeentebe t or Het is na zaak dte verdeeldheid en mogelgk beataande gevoeligheid niet nog aan te wakker n door allerlei ingezonden itokken licktvaardtga oordeelvellingen enz Het tegendeel moet geftchieden laten wg trachten het beataande geschil op te loawen Wij knnnen oaa voorstellen dat B en W na de opgedane ondervinding huiverig rullen go tot dn vorming van een oomité opnieuw het initi tief to nemen of mtde te werkea maar wij zgn van oordeel dat in onze gemeente alleen door ban algemeene samenwerking ii te krggen Wg zonden daarom de WilbelminaVereeni ging m nverwegiag willen geven te doen wat zg tot nog toe acbgnt t hebben veizuimd mtmelgk kalm met hare eereleden dis zg toch in de eer te ptaati had motten raadplegeUi t overUggen wat moet worden gedaan om ook voor Qooda eene werkelgk geuotvoUe viering van de iolmldifEing van onze geliefde Koningin Wilhelm na goed voor te bereiden In het Uittreksel van het Afdeelingeverslag der Staatabegrooting 1898 Hoofdstuk V Binnenlandacfae Zaken lezen wgo a het volgende Door vele leden werd instemming betniffd met het voornemen der regeeriug geldelgke hulp te verleenen bg de herstelling van de Qroote Kerk te Gouda en de daarin aanwezige wereldberoemde glazen Voor het examen vrge en orde aftningea der gymnaetiek te Rotterdam gehouden ia O B geslaagd Mej M B Burgeradgkt alhier De moord te Berkenwoude De instructie tegen B en O beiden te Rotterdam gedetineerd ee verdacht op Zondag 31 Oitober j t J de Jong te Berkenwoude zoodanig te hebben verwond dat hg den volgenden morgen aan de gevolgen der bekomen verwondiDtieo ia overtedeo ie geopend W Gister werden 10 getaigen door den fecbtercommiaearia gehoord 11 1 U 18 ll ilt 11 86 11 4 1 61 18 8 9 63 10 10 18 7 61 8 88 8 11 10 16 Te Maaraen ia in den ouderdom van 64 jaren overladen de zeereerw heer G J W Quant priester gewijd in 1857 achtereeovotgans werkzaam geweekt als kapelaan te Zoeterwoude en te Amaterdam in de parochie van de HH Petrus en Panlus en ali pistoor te SchoorI Waddinxve n Haaitrecht en Grootebroek sedert 1891 rustend pastoor te Haarsen Te Zwolle is gieter bat edwikteekea opU hnld voor Thomai h Kempta en ign de zoogenaamde releqnien geplaitet ineen der Room sehe kerken aldaar Dr Scbaepuian hield eeoa redevoering In de pers doet dezer dagen de ronde een aan het Nadert DaRbladc ontleend bericht dat bg het legerbestour bet plan bestaat om met bet oog op de iohnldigingsfeeiten de inIgving der miliciena van de tichtiog 1898 in plaats van in de matnd Maart reeds in Januari te doen plnatt hebben en in verband htt rmede de nilteieoa der vorige licbtiag reeds na 10 of 12 maanden met vertaf te zenden naarmate zg tot 12 of 16 maanden dienst verplicht waren Tot bet laafcvte is de regeeriog zeker bevoegd Tot het eerate evenwel niet teozg alsnogzeer spoedig eene wgziging der militiewet tot stand konae t Art 112 dier wet luidt aldna Behondena de uitzonderingen hg de wat gemankt graobiedt jaarlgke ioiaefaeo 1 en 15 Maart de aflevering van de tot den dienot taangeweten en in de lichting van het j Br begrepen lotelmgen van hoone plaatsvervan ger4 of nommerverwiseelaars en van de vrgiwilligera voor de lichting vaa dat jaar Het is moeielgk aan te nemen dat eene erentueele wijziging der militiewet zoo spoedig van kracht wordt dat eene inlgvingin Jannarï 1898 mogeliik zonde zgn Daartoe 7oa het o a ook nood g tgn de eerste en de tweede zitting vanden militieraad thans aanvangende reep den tweeden Maandag in December 1897 en den tweeden Maandag in Januari 1898 te vervroegen Officieel is van een eu ander niets bekend bg verschillende gemeeDletwetoren zgn i au ook rseda de nojdige maatregelen in voorbereiding voor het honden van de eerate zitting van den militieraad op den tweeden Maandag in December e k lotnsschen zijn reeda tal van lotelingen die er op rekenden eerst in Maart t worden ingftlgfd door het atarmeerend bericht dat bet Nederl Dagblad uit vertroowbare broo ontving opgeschrikt De minister van financiën heeft in de Memorie van antwoord omtrenrt Hootdatuk I de politieke en financieele opmerkingen beantwoord Op zgu weg ligt t niet te beoordeelen of eene wedergeboorte van het vorige Kabinet bad behooren plaats te grgpeo Wat de bezwaren be tieft tegen zgn optreden aU E abinetsf or meerder verwgst hg naar de beatrgdiag daarvan in het Voorloopig Verslag zelf Dat bet hem thans minder zou te doen zgn om krachtige aooiale hervormingen ontkent hg Hg verzekert dat de regeering zich volkomen vergewist heeft dat bare leden homogeen zgn ten aanzien der maatregelen dia OQiler de gegeven omstandigheden an gedurende een bepaald wetgevend tgdperk noodig maar ook uitvoerbaar zgn Dit Kabinet zoekt geeoizioi zgn kracht iu negatieve leozen Beslist gekant tegen elke reactie wil het tevens een prachtige oplossing zoeken te geven van een aantal zeer belangrgke problemen op maatBchappeliik gebied Wat de aaogekondigde wetsvoordraohten op den arbeid en de volkahoiavpBting betreft verklaart de minister dat hg die welke den arbeid betrefleo regeling van het arbeida oootract beatrgding van overmatigen arbeididnar van volwassen mannelgke arbeiders in bepaalde bedrgven en verzekering aan een zooveel mogeIgken wekelgksohen matdag bg voorkeur op den Zondag in de fabrieken en werkplaatsen op den voorgrond zat ataan Bg die rakeode de volksbnisveating iso a betere omscbrgving van de bevoegdbeden en verplichtingen der gemeentebesturen als ook verbetering van de onteigenini Bwet dringend uoodi Tot nadere toelichting iahetoogenblik tiog niet gekomen I Ziodra het verslag der Staatacommissie vers bijut zal de Beg volgaarne aan het ajmpa AangevaogeD 61 10 4 10 6 40 S 4 4 66 6 0 6 09 i l 6 16 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 i Ol 8 01 1 14 8 60 UtiMht Waarden Ooudi Amlt dMiO St Oosda 7 06 N 7 8 09 4 06 4 89 thi maur rooral ii ee fiaaneiMl oogput bg Qitatak moeilgk onderwerp der pension neering vaa werklieden al hare Aandacht geren Ook de Reg is overtuigd dat erachil van godedienstige iozicbUo aan vrnefatban aamenwerking op Slaatkondig gebied lietbden weg behoeft ie staan Zg zoekt baar stean bg alten die doordrongen van den arnpt der noatacbBp pelgke nooden de handen willen ineen alaTu om te doen met bet oog daarop St t wcRe kan gescbiedee De troonrede gaf de richting aao waarin He reg denkt te arbeiden Welke ontwerpen nog iu den loop van dit zittiogsjaar gereed zutleK komen laat zich moeilgk voorapellaii Het ontwerp betre£Fendo de dieoat var van ging ii thans iu onderzoek bg den Raad van State Vaatkoppeling van een voorstel te dezer zake aan de nadere reling van bet defeiwieweien zou de kans op weUlagen in sterke mate verminderen Ën over die reg ling zelve zal men t spoediger eena worden wanneer vooraf da quaeatie van den pertooolgken diaasiplicht ii opgeloat Érnatig wordt Uiani onderiocbt of er bier t lande personen zgn die louter wegens gemoedabezwaren tegen de vaOeine en de openbare school hunne kinderen van alle onderwgs verstoken laten en zoo ja in hoe erre t mogelgk is om bg invoering van den laerplieht met döe bezwaren rekening te houden Levendig wenecbt de reg een ontwerp te kunnen samenstellen dat ook ten deten aanzien bevredigend kan worden geaobt Oe Reg betwist in t algemeen niet de wettelgke bevoegdheid der gemeenlebeatnren ov ter verbetering van de nitvoaring van het onderwgs de schoolvoedicg aan kinderen van onvarmogendeo te veracbaSen De Heg baodhaaft bare meeuingdat principieele herziening der kieawet sociale hervormingen zon tegen honden technische rerbeterieg der kieswet ia toelaatbaar De herziening van bet tarief wordt ntek met pioteclionistitche gezindbedeo ondernomen beoogd wordt consequenter toepassing van het fiscale recht met verbetering van het tarief in t geheet Fiscale rechten kunnen wanneer ze te hoog worden opgevoerd het karakter van beachermende reebten verkrygen maai daarvoor kan men zich wachten De minieer handhaaft de verklaring dat tot versterking der inkomsten verbooging der directe belasting niet in aanmerking komt niet omdat ze te boog zgn maar omdat daarna ist plaataelgka belaatingen wordec geheven die in verachiltende gemeenten sterk zgn aangegroeid Nieuwe stateatiacbe onderzoekingen zgn ingesteld betreffende de mogelgkbeid van vermeerdering der opbrengst van de sncoessierecbten Ben wetsaontwerp tot afschaffiog der tollen wordt in gereedheid gebraobt tegelgk met andare ontwerpen die teo doel hebben het tekort op de begrooting te dekken worden deze laatalen wet dan zat niets meer beletten dat de opbrengst van bot verhoogde segelrechl voor de aschaffing van de rgkatolten wordt gebezigd De voorstelling van den finaneieetea toestand gegeven wordt door den minieter gehandbaaM als geheet overeeokomatig de waarheid Nien ve wetsvoorstellen rallen gedaan worden tot regolarisatie van de 14 ton tekort van Oorlog en tot regeling van het beheer over den voorraad militaire goederen Het oogenblik voor eene leening tot dekking van opnstaande tekorten acht de minister minder gunstig Hy acht t verdiensielgk in de lojpende kas behoe ta voorshans door de uitgifte van vlottende schold te bigven voorzien 10 88 I 18 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 g SO 8 61 9 66 7 66 8 0 8 01 8 16 8 86 lO H 7 86 10 14 8 87 8 47 I4 10 81 i n 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 7 46 8 10 6 40 6 66 10 64 lï 10 7 41 4 4 1 1 4 4t 4 41 Het ontwerp der rg wiel belasting is niet weder ingediend wegens de daartegen bestaandebezwaren Binnnnkort zal een wetavooratelgereed zgn om aan art 31 van het personeelop eenvoudige wgze uitvoering te geven Daarvan zgn eenige inkomsten schoon niet vele te verwachten Do aanneming van het ontwerpbetreffende het overgangrecht voor ni lOgözetpnen zal een vrg belangrgke m io de Kbatkist brengen Btt vatMütwarp h in bahuideling om rarbatariag ta breogan in da wat op liet gadiit llaard lar toorkoming Tan onrag lmatighadan dia jaarlgki aan de achatkiat real iokomatao onttrakkan Wat Tordar tot varmaerdaring dar iokomitan wordt b raAmd ui aarlang wordan nadegadeald Da UDTUrdiog door twaa miniitara an het KuiarlidMKtp wordt door da Rag lerdadigd ala ean Tolkoman wattalgka maar overigeoa gabeal panoonigka qnieitie van da betrokken iaitten Ken algamaaoe liarziaoiog dar drsnkwat ia Tooreerat w daxa hertianiog ni t ta rarwacbteo omdat B aan roorafgund ondarioak noodig acht naar da werking der drankwetgering in andere laadea iotoHchan zal sij eeniga wgtigiogaii in de drankwet looratellen toowel om de hftodbBTing der beetaande bepalingen beter ta vartekerau als om nadere regalen vast te atalten io erband met het Teelbeeproken art 26 Ook waoaebt de regearing de pogingen nn particnliere Tereenigingen tot baitTydiog Tan draakmiabrnik zooreel mogelgk ta atennen en daarToor bg hoofdstak V een crediet aan ta Batraïenda da afalni ing an droogmaking der Zoidertee sal een oT rlegplaati hebben tnsaobeo da daarbg betrokken departeraaaten Omtrent de plaatsing ran adrertentien in dagbladen handbaalt de reg de bestaande handelwgie waarbjj op richting niet wordt Da reg ontkent dat oosa montpolitiak aiods 1873 nngnuatig heelt bewerkt de kaneen op het tot atand komen ran ean bimetalliake Unie cgn litermite gering Da haar Eardgk heaft ign bemiddalingeTOOr atal ia laka den nachtarbeid n bakkers geformuleerd Pet barnet op den grondslag i n ean onpartydig ooumi oriaal onderzoek liefst in den zin lan eei sohaidarechtelgke oitspraak Do diiMtenr der Baagscba fabriek TOlhardt inmiddels bg d nilalaiting dar ontslagen warkliadeo Een Amarikaansch geneesheer dr Learned laad aan sle i loosheid en genas zioh door een methode die hg ten behoere tan andera Igder aan die onaangename kwaal pobhak maakt Da aiet ioda bestaat uit een reeks ran gjmnaatiaeba osfaniagen in bed Als men op bed ligt strekt men zich nit en licht het lichaam op eoodat alleen roeten ea booid het bed raken Hal daa het hoofd aan eanttmeler op en haal diep en langzaam rflarti aehtmaal in de miount Sa twintig ademhalingen die men goed moat tellen hoodt men bet niet meer oit en alt het hoofd nenr Dan houdt men tflleode en ademhalende het reehtei been in da hoogte tot osk dit neernlt Met het linker handelt man aseasoo en daarna rerricht men al deze kunsten nog sens als man eerst op de eene m dan op de andere zgda ligt Wia dau nog niet inslaapt begint allsa waar ran roren ti aao Als man alles onthouden kan en niet bang is on zgn dekens al ta Z cr in de war te hs ngan kan men deze bed gymnastiek licht Mns probaarea Dr Bailey te Birmingham hieU onlangs aan rederoeriag oter de rerbetaring na de olksgezondheid gednrande da regeeriug lan Koningin Tiotoria Vooral da aterita aan ioiectieziekta was rarmind rd VWr 60 jaar waa da sterfte aan typhus 1 27 per duizend an in the Londen Fe ar Hospitaal warden tan 62 tot 70 bgna 15000 lyphnelgderïTorpleegd Nu is de sterfte gedaald tot 0 004 per duizend AI hadden hygiënisten niet anders bewerkt dan dit dau nog zoo aan hen een aereplaats nrzekard zijn in de gasehiedenis ran het tgdperk tan Victoria Balteolandsch Overzicht Da volgende offioieele nota is an afloop van dan Fmnscben aioisterraad aan de pers geBondeo De voortitter van dso ministerraad en de minister van nortog hebben den raad in kennis geateld van de plannen van de heeren afgevaardigden Gaatelio en Hirman om een vraag tot hen te rxhten betrekkelgk de perapomeliek begonnen naar aanleiding van de zaak Dreyfos De heer Matins en generaal Bitlot hebbeo den dan raad het door ben gegeven antwoord meegadeetd De kapitein Dnjiw is votgf regel ea reeht régntèireniant et jastament door den krggiraad veroordeeld De veroordeeling blgft met vol effect Zn zou atechta teniet gedaan kunnen worden door een arreat van reriaie gewezen overeenkomstig de voorschriften van art 443 na bet wetboek van straf ver ordering gewgsigd door de wet van 8 Jnni 1895 Volgens de woorden Van deun wet komt bet raeht om reviaie aan te vragen aan de minister van justitie toe I wanneer na ean veroordeeliBg een fait voorvalt of ontdekt wordt of wannear stukken die tgdena bet proces onbekand waren worden ovargelegd welke van Eoodanigen aard ilja dat xg de onicbald van den veroordeelden vrststellan c Aangetieo do ainiiter van jnalitie nog van een nienw feit nog van een onbekend stok kennis beeft bokomen n het leohts de taak ven da regeeriog de nitvoering der veroordaeting bigven verzekeren Oeigk men ziet bevat deze nota sleohta de strenKofficieele herhaling van do juiste stelling reeds vroeger officiaoi door de regeeriog ver koodigd Het woord is thans aan den senator Sohenrer Kestner Io de kringen die t Weenan den toon aangeven blgft men nog steeds blind voor de eenvoudigste oplossingen van al de moeilgkheden dat ia Badani s ontslag Deze wil reeds lang weg omdat hg sgn reputatie als politiek man toch at erspeeld beeft maar de K iier wil hem volstre it niet missen Kerst moeten de weerbarstige Duitsohers tot onderwerping bracht worden en dit doet ismen tot duarer nog met geen enkelen stap naderbg gekomen Immers ee otericale en conservatieve dr Kathrein heeft plechtig verklaard dat het parlement ten gevolge der verkeerde regeering politiek tot werkele abeid gedoemd is Was de geweeen voorzitter bg den Keizer ontbodeo dan zoo hg zijn meeniog overholen gezegd hebben Hg ts echter niet Kehoord en dit fait vestigt opnieuw d aandacht op de omstandigheid dat het in dn hoogate kringen de Duitschers veel erger kwalgk genomen wordt aU zg legen een hun niet behagende maatregel in verzet komen dao wanneer de Ti JAchen of de Uagyaran zoo iets doea waarom dit zoo is weet ik met t heeft er veel van alsof van de Duitschers als de eigenigke atïcbters der monarchie een grootere meegaandheid en onderwerping verwacht dan van de andere volken En dit komt waarschgnlgk doordat zg altgd ja en amen gezegd hebben op de reactionaire maatregefen der regeerdera en omdat het abaolutisrae altgd Duitsob gesproken haeft Daarbg komt nog dat de persoon die voor een f epaten teer den landaverrader gehouden wordt en onder wiens bevel de obatrnctie heet te staan nl Schonerer een Duitscher is De toestand is nog altgd zeer verward wantBadeni blijft smdat de keizer hem wil bondenen de obstrootie blgft omdat óê kiezers hetverlangen en omdat zg zich reeds te ver naarvoren gewaagt heeft om nog te konnen terngtreden Biïdenkt itaen dat ae eerste teziog eeoerwet in gewone tgden mets meer ia dao eanformaliteit die in een paar minuten is afgeleopeo en verg lijkt men nn daarmede deontzettende bareoswe ëo waaronder het vergetgk het tot die eerste li zmg gebracht heeft dan kau men denken welke moeite er nog be steed moet worden om de beide overige lezingener door te krggeD In een Weensob tgdscbrift de Neoe Revue wordt de aandacht er op gevestigd dat eigenIgk twee punten in de taalverordeniog voor da Duitschers bgzondej hatalgk zgn eu dat de Ti jechen wel daarin zoud n kannen toegeven zouder al ta veel aan hou nationaliteitsgevoet te kort te doen Dit zgn ds bepaling waarbg da kennis der beide talen van de ambtenaren in het Doitache gebied geverd wordt en hel vooraohtft waarbg de ambtenaren in Duitach BohemSn verplicht worden om aoo noodig met elkaar in het Tsjechiach te corraapondeereu Iu 1879 stonden nog alle Tajebhen op hef standpunt dat het Doitich de ambtetgketaat in Doitsch Bohemen zgn moest en dat het voor hnn natie van weinig praCtiich nut aou wezen of de een of andere zaak in Eger of Bodenbach al of niet in bet Tsjechiach behandeld werd £ a nu vraagt de vue of de Slaven niet verstaddig zonden doen met dia twee bepaliogan te laten varnn en de tevredenheid hnnner Duitiobe laodgenooten hooger te stellen dan bon in de wo ken zwevend taatareobt waarvan Oregr eens getuigd heeeft dat het geen pgp tabak waard is Wellicht denken ee Tsjeohen io stilte er precies zoo ovm maar in höt publiek doen zg heel andera Daar ii veohten en bet onder werpen van de weerspannige Daitscbers de lens De toeleg der Doitsehers io den Oosten rgkscheo Rgk raad is daidslgk Zg wJlen pogen de regeeriog te stelten voor bet geval dat de thans loopende ovareeLkomst met Hongarge eindigt zooder dat een nieuwe overeen komst is gesloten en door het parlement ia goedgekeurd Bike di winst ii daarvoor van gewicht £ n daarom heeft dan ook de grgse burgervader van Leitroeritz dr Funke Maandag zes uren tang gesproken ten einde de voor dien dag belegde vergadering der begrootingacommissie ta verhinderen Reeds heeft ds Begeering het geval voorziende dat door de obstructie der oppositie ds ontwerp overeenkomst niet wordt afgehandeld gedreigt art 14 der Grondwet toe te passen maar daarmede belpt zij zich van den wat in da stoot Reeda nu blgkt het welk een tegenstand dit Boowel in Ooatenrgk als io Honga rge aal nitlokken De Czeobivcbe partg heeft dan ook onmiddellijk en ander plan ontworpen Dr Kathrein d president der Kamer is afgetreden Vrgdag moet zgn opvolger worden beooemd Door de Regeeriog en de Giechische partg is de bekende dr Ebenhoch caadidaat geateld teveos is op een vooratel uit bet Czechs kamp bailotan dan voorzitter en dictatoriale nacht ti MiMkoB Het is echter d vrarg of daarvan voordeelta waehteo ia de atemmïng onder de Dnitacharsia van dien aard dat zg vajt besloten t n gewald met geweld te beantirporden sn zich niet te laten mas regetn door dan hand langer der regeeriog die alf president der Kamer optreedt i I Vooral als die man dr Eben ioch is welis waar een Duitscher van afkomst dook een vooratander van een stavisch olericasi bood genoetschap en een heftig vgand van de vrgzinnige partg Zelfa de obriitelgl lOciHle fractie de antisemieten van Laager verklaren dat de verkiesing vaa Kbeohooh een uitdaging IS wiardoor da eenheid onder de oppmitie zal worden kariteld en versterkt Da Vos8 Ztg c zegt dat het eindelgk aan de kroon daideljjk moet worden dat er ilechta eene oplossing mogelgk is om te geraken uit den vertehrikketgken warwinkel waarin men thans verkeert het ontslaan van het ministerie en als gevolg daarvan de wijziging van het thans aaogenoaen itelsel van regeeren t Was iLord Major s Dny ta Londen en zoobIb by de jaarlyksche installatie van eeo nieuwen baigemeeeter der ËugaUoha hoofdstad gebroikelyk is hield de Premier o net atadhuis of sOoildhalU ook weder een groote politieke redevoering Twee zaken vo ral stelde hg daarbg op den voorgrond Ëngelands koloniale verwikkelingen in Afrika èn de GneksohTnrksch qnae tie Wat het eerate punt betreft zeide hy dat Engeland op dit oogenblik met Frankrgk ttalifi en Portuffat vreedzame onderhandelingen voert waarbg het zich echter door strange beginselen vau recht en Rgkabelang laat telden Het wil den handel op den Niger den Ngl en de Zsmbezi den vrgen loop laten en met zgu buren iu vrede au vrieuduchap teven maar met de lankmoedigheid ts het uit Levendige toejuiching En Wit bet Oosten betreft beeft men volgens lord Salisbury alle reden om over bet veel gesmaalde Koropeeaoh Concert hoogst voldaan te wazen Al besft het niet den Turksch Qriakachen oorlog knonen verhinderen het heeft toch de heropeniDR der Oostersche quaestie belet en de dreigende Balkanitaten in toom gehouden an dit ia waarlgk geen kleinigheid daar anders aeti atgfmeene oorlog zeer gemakkelgk bad kunnen oothranden Had het Concert niet beslaan dao zon geen enkele mogendheid in staat gaweest t o iets beteia te doen en zelfa zou ttk geïsoleerd optreden den nagver der overige opgewekt en dua het tecBliseeren vad den oorlog vergdeld hebben Alleen het samengaan van alle groote mogendheden maakt een vrieadscbappetgke oploiaing van alle geschillen mogelijk eu kan langzamerhand ook het groote euvel vrd den alzgdigen wapeniogs wedgvftr betengelon en het tgdstip verfaaastan waarop een loternatiooale Bond der mogend beden den wereldvrede en da atgemeene welvaart dnorzaam verzekeren kan Er atast met bg of er weder gejuicht werd maar dat 2st wet het geval zgn geweeat want wie 890 er uiet jnioben bg sulke mooie woorden KantoDgerecht te Uouda Zitting van Donderdag 11 Not 1897 De narolgende personen zgn veroordeeld regens Orertreding pror reglement J B te Boskoop f 1 ot 1 d h Vissoherg oTertreding O O te Keeuwgk f 3 of 2 d h Politie overtreding Gouda J P J en P H te Gouda ieder f 1 of 2 d h en I f tevens voor Overtreding Strafwet 2 X f l of 2 X 1 d h Politie verordening Qonda T d U ta Qouda onUlagen v n rechtsvervolging Overtreding Strafwet D 8 U Gouda tot f 1 of 2 d Openbare dronkenschap h P H E de J beide te Gouda U P zwervende ett J N A W Gouda ieder tot f 1 of 2 d h Slolwjjk tot f 5 of 3 d h M H Ie bu recidive 3 dagen hechtenis C F 4 te Waddingsvaan hg recidive f 3 of 3 d h J J te Gouda bg recidive 3 dagen hechtenis T F te Moordrecht bg 2de reciaivi 3 dagen hechtenis amiddags 10 tot ded A M te Gouda tot f 0 50 of 1 ta Qouda Jot f 1 of 1 d h P B dat hg dia als VRUVTIUitGBR in aanmerking wil komen moet zgn ingaaeteu dea Rüks ongehuwd of kinderloos weduwnaar liehamelgk voor den dienst geschikt ten minste 1 560 meter lang op den In Januari van het jaar der toelating als VRIJWILLIGER het 19e jaar ingetreden zgn en het 35e jaar niet hebben volbracht tot op het tgdstip der to lating aan zgne verplichtingen ten aanzien van de Militie zoover die te vervullen waren voldaan ra een goed zedelgk gedrag hebben geleid Gouda 10 November 1897 Burgemeaster en Wethoudara vournoamd R L MARTENS De Sacretaria BROUWER Sipeclolitext IN DAMES eiiHBERENWI TBItUA DSGHOËNE A van os Al I Md Tailleur Kleiweg E 78 73a GOUDA TelefiJkMM AT 3i Beurs van tmslerdam ¥ rkn 1 loikn 8 l M i Vis 108 l 87 e+ Vic 861 86 SI e 88 SS 1 4 58 J io V i 95 100 4 811 1 48 1 100 48 100 It8 U8 u BT iVU 184 100 80 81 lil 88 lOB 01 mm 100 84 68 148 Vil 100 101 6 108 in 100 1 O 188 1 i Vi 100 8BV I7V 108 l i i 18 108 101 ♦ i 1 ll V 100 0 BBV 1D4 108 1 io v 106 10 10 118 111 1 i IU NOVEMBEK SzDiELiSi Cerl Nwl W S i dtio clilo dim Ijdito dito illlo 3 HoNQ l Ojl Gt udl l881IB iTiiLil lalohrijving 19t 81 BOosTzsE Obl inp plerl 8 6 dito 111 ill er U68 5 Po Tto L Ohl m t ooupon Sdito tioket 8 BtisLAND UU Biaaeul l i t dito Geconi 1880 4 dito bü Botlii 1889 4 duo b Hopol8Sa ai 4 dito in goud leen I8BS 6 dito dtio dito 1884 SpiNji Perp I sohuM 1881 4 rumij aepr Coof leen 18S0 4 Om leentnK tetie D ÜM Ie Disg leno ü KuiuAra Kir v obl I8H 5 Mtlico OW Uuil Soh 18 0 Vbnizuiia OW 4nnliep 1881 AuniauH UliliK tien 1805 8 KoTTiaDAH Bird Ineii 1884 S NZD N Afr H udel T uad Arendib Tab M Uerlific ten DeliMuliehappü dito Ara Uypolheekb paudbr 4 Cult Mg der Vorttenl wnd Gr Uypo beekb udbr 8l ad rl adache liank and Ned Haiir h i Pr Lisii oort 8 i BD HoU IJ apoorir Mü aand Mg lol Ezpl 91 9pw uod Ned fad Spoonragm aand Nsd Zuid Afr 8pm aand 8 dito dito dilo 1811 ditoi AllzziKA nl f c Sp Mli otd Chic k Vorlb W pr ü aand dilo dito W o 81 Peter obl Denver b Rio OrHpm eert v a Illinoia Coiilral obl io goud 4 Louli liNa hrill Uort ir aand Meiioo N Spir Mti 1 bvp o Mi Kama t 4pot pr f aaod N York Onlaaiok Woat and dilo Penn Ohio oblig S Oruron Calif 1 byp ia goud G Bt l anl MInn U Manil obl 7 Un Pao Hoofden oblig 8 dito dilo Lino Col 1 byp O t Canada 0 Boulb tJerl v aand V C RalU tNa leb d o O Am lord Omnibui Mtj aand Rotterd Tramwog Maat aand Szo Stad Amsterdam aand 8 Stad Uotterdam aan S BILOIB Stad Antwerpen 18 7 Blad HrniMl 18881 HoNO Thoiaa lUgallr leKÜuli OosTZIis SlaaUlramiig 1880 B K K Ooit B Cr 1880 8 Sfanjb 8Ud Madrid 1888 NlD Ter Bei tt A R T BK E I O H T g W Qouda 11 Novemor 18 7 iraaea leer fa 1 met geringere aanvoer Tarwe JarigeiSeeowi I BU 4 8 76 Nieowedilo 40k 9 70 Mindere dito 8 i 8 l6 Afwükende 7 B0 i I 7 7S Polder 7 0i 8 16 Z Hogge B O i B 7I Polder A 6 0 l 6 80 buitenland he por 70 kilogram ƒ 4 0 6J0 Oeral Winter 4 7B 4 Zomer f k m a 6 Cbevallier f BO 1 8 B0 Ha er per beet 0 i 8 40 par 100 kilo 76 B 7 s Henoopiaad lalandMb 8 80 k 7 BuitenlandKhe 6 66 a Kana