Goudsche Courant, zaterdag 13 november 1897

Zaterdag 13 November J89T 30ste Jaargaog 1 0 74S7 Te huur ofte koop aangeboden om tci stond Ie aanvaarden Ben pxaclitigr n et iixe erlcla t HËEREKHLIS inet m staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met SeiTe Keuken en praclitig Kelder Bovcb 3 Kamei s met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en a hter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en ffeheel i richt naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDl WEG D 29 sfMfs sgddiw itii De EXTRATREINEN welke gedurende den Winterdienst 1897 98 des nachts van Rotterdam Maas naar Amsterdam loepen na afloop der VOORSTELLINGEN van het fiOlDSCHE COHANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTJEN worden geplaatst van 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meet 10 Centen Uroote letten worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fninco p r post 1 70 Aizonderlijke Nommers VÜF CENTEN Nederl Opera Gezelschap Directeur v d Linden zullen in den vervolge ook worden opengesteld voor vervoer van Reizigers 1 eu 9 Hl bestemd voor GOUDil De Reizigers voor GOUDA moeten vooriien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of kilometerbpekjes UootdprUs AUO OOO Hrk rinud i tO i 1 0 Kwwekud i par 60 Kilo Koolzaid niou IL 11 85 Brirteni Kookerwteo 8 k 8 Kist koknda f M a 7 BaitenUodscha ToerarwWn par 80 Kilo ƒ 5 10 i t l Booaan Braice booneo 8 86 a 9 2S Witte boonan i DaiïeobooiiM 86 i O SO Faardenbooaau s 7B ii Maii p r 100 Kilo Boot AmerikBatisabe 4 70 a i 80 üioquaoltae B 76 a FouDiao i lolsDdKhfl maiiiof i Veehuet Maikne goede aaaioar handel eo prijaui matig Vette varkeaa red aaaroar handel rrg wel l 21 el per balF KO Bixgen oor Engeland red aanvoer baodel vrij wel 17 a 18 et per half KG Magera biggen goede aauloer handel ij wel 0 86 a 1 46 per week Vette aohapen goede aanvoer handel ieta beter 10 i f 88 Zuig Lammoren red aanvoer handel vlug 4 Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vrij wel 4 a Fokkalveren 7 a 14 Graakalveren gdade aanvoer handel viÜ wel 18 i 4 Aangevoerd 88 partyen kaoa Uandel vlug 1 suaL 87 a 89 8e qoal 2S l f 86 Zwaardere 81 KoordHollandaehe 7 i ƒ 30 j Boter redfligko aanvoer handel matig Goeboler l 0 i f 1 40 Weibotar 1 80 it l Ss p Kilo BurgerlUke Stand UEBOBEN 8 Nor Sgidine ouden K Akkerman en J W van deu Ëog 9 FranGÏna oadera F Vermey en J vao den Berg Martinua ouders A Bylaad en C A van der Bee 10 Dirkje Maria oudere A Boogendgk en W van Vlaardingen OVEBLEDBN 4 Nor L Kalik 1 j 6 J C Molenaar hniivr van M Stolirök 66 j 7 T Stfarer 37 i B den Hertog 1 m H van der Winden liaiavr van A van der 8tar 78 j 8 A W J Vos 4 j J W van Mensch 10 j L J deEojfter 2 m H Labeó 51 j 10 W Bakker 79 j 1 Verhoeven 7 w H M do Jong 2 j GIBUWO 10 Nor H Berger en M A Kk ADVERTSNTIEN 356 STAATSLOTEEIJ IIE TUEKKING BEGINT Maandag 15 iXovember a s ZOTES en geUMen ran LOIBtl zgn t bekomen ten kantore ran de CoUecteurs A C COSIJN Qoawe C 9 bg de Vitchmarkt W J L T DISSEL Oouwe C 217 Te Koop of te Huur aangeboden ËKIV HËËRGIVliVIS Staaujie au de WESTHAVEN Wp B N UI Te bevragea Lange Tiendeweg D Ü9 H t buis herat beneden 3 Kamers met Suite Kbuken Kelder eu Binnenplaata boven 3 Kamers en Zoldsr rerder aUes netjes en doel matig iagericht alsmede van Gas en Water leidiuK voorzien Tevens boven eu beneden Privaat met Waterleiding TISSOT Co BordeauiK Hotterdam f l éO per liter in verzegelde bemande Hesch ran 5en 2 jTiter voorzien van bet attest van Itr P F van Hamel Roo Proeffleeoh IMO Verkrijgbaar bg J H ROODE GOODA Een wa te 8chat Toor de oogelukWe VjHchtoffvs der Zelfberlekkiog OnanAj oh gehe jue uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G HoUandaobe uitgare met 27 aib Prgs 2 juldon Ieder die aan de rersohrikkelgke gerolgen vau deie ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duiïend van een zekeren dood Te verkrygeu bg bet Vertags Magasiu te Ijeipcig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran bet bedrag ook in postzagols en in eiken boekhandel is Holland ioada Druk van A BRINKMÏtil k ZOP ELECTR IOTUeiM Hni DH yBAISDJËS WETTIU OÏDUeoSEUlO BU het cebrulk daarvau gesckledt het taudeii krUKeu der Kliidereu KDKDEK DE niiv srE v u 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen ban dat de bü my ter mza e lij gende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Ëleetrofliotorisohe TaodhaisbaDdJes niet echt zjin Wtk Men lette op den naam van den fabrikant KOBEKT HOtTZ W Wordt franco toegezonden atUen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door KOBERTHOLn MJmegeo 1 Verkrifgbaar bg WOLFF Co Weslbaregm Wederverkooper gevraagd i BÜHÖEMEESTEB en WETBOUDEESran Gouda zullen DINSDAG den 7en DECEMBER 1897 des namiddags ten half twee ure in het Baadhuis aldaar bjj inschrgriog aanbesteden De levering van de ten dienste der Gemeente gedurende bet jaar 1898 benoodigde MATERIALEN als Perceel 1 Houtwareo 2 Uzerwerk 3 SpUkers en Uohte IJzerwaren 4 Koper Lood Zink en Soldeer 5 Verfwaren en Qlas e Teer Kalk Orlnt a Zand 10 12 000 Ben Ahin Keian deml réUUlés U 26 000 Vechtsohe Straat kllokera Waalvorm 12 2S 000 Tecbtsohe Straatklinkers Veobtvorm 13 76 000 Blauwe UseiBtraatkllnkers 14 25 000 UselmetaelplarU r 15 Het Plantsoen en Boomgewas De monstén der ptTMtltn 8 14 tijn aan de Stadttimmerxoirl U bezickti m Bü de inschrijriogen voor de Keien en de 1 Steeuen moeten drie stuks gewaarmerkte Steeueu worden ingexonden Inlichtingen trordeo gegeven door den Ge meenteBouwmeester üe inschrjjvingsbiljctttnn moeten voor ieder Perceel a eonderiijk op Zegel geschreven door den Aannemer en zgne beide Borgen eigenhandig geteekend den G DECEMBER 1897 vóór des namiddags vijf ure ter GemeenteSecretarie bezorgd zyu FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemlselie W sscherlj lis II OPPE IIEIMER 1 Kruiskade Hotterdam öebrorelooid door Z M den Koning Hoofdd p t roor QOUDA de Hoer A VAN OS Z eipeoialiteife voor het sioomen en verre van alle Heereoen Oamosgarderoben alsook alle Kiiidergo den n Speciale inricbting voor het stoom a ras plucbemantals veeren bout epz Gordgnen tafelkleeden enz worden naiir de BieawBte en laatste methode geverfd Allo goederen hetzy gestoomd of geverfd worden oaschadel k voor de geaoadheid en rolgeni tul bewerkt Ti k Het bwtc otuchadeijriutt m f DUkktlykttc poetMalddd voor Hetrea en vooral damtf m IQndancbMnwerk is de Appntuur vaa C N MlJIgr fc Ge V Btrlls BflHtti Str 14 Men lattaifDad füLV Op naam n fabrieksmerk Verkry Mrhy H rM WtakidUri tni hMiiw rk MUurteriM e eieririR u aiii B r l IhiM lir W tar MiaM AnilMii De prUzeu zy door den latitat gecanuideerd Henbiedehet gdnkdehaDd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen VSD de door dec Staat Hambarg gewaarborgde groots Ootdlotarij waavio zeker 11 Nlllioen 349 325 flark gevoanen moeteo worden De prijteD van deze veel voordeel biedende leldlotery die volgens bet plan aleohiB 118 000 loten bevat zyn de volgende De hoogste pr s is eventueel 500 000 Mark Premie van 30 1 000 M l aSprijtenB 10 000 M 1 prÜ3 prij prij en Iprgi Ip ij 1 prijj Iprü prijzen Ipnji 1 pnja 3 prijzea 4 300 000 M j 46 p rijzen a 000 M i 100 MOM 106 prijzen 1 3000 M a 76 000 M 306 prijzen i 8000 M 11 70 f 00 M 8U prezen 1000 M ü 66 000 M 161 prnienl MOM k 80 000 M 40 prgzea a 300 M i 65 0100 M 140 prijien a 300 M k 60 0 00 H 86963 p üzenè 155 M i 40 000 M 996e pv 4184 104 100 i 30 OO0M S61pr5z a7 46 31 M l 4 30 000 Ml tot al 69 180 prijzen en wordso dau ia eeoige maaadeo in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in da 3e kl tol 65 000 M in de Se tot 60 000 M in da 4e tot 66 000 U in de 6e lot 70 000 M inde6e tot 76 000 M in de 7e toi 200 000 M en met d premie van 800 000 H event tot 600 000 Mark Voor de eerate prijatretking die officieel ia vastgesteld kost een gebeel oiigineej lot sUolits Quid 3 50 een half origineel lot slechts Quid 1 76 eeo kwart origineel lot sUohls Guld 0 90 De iuleggelden voor de voigendo klasssn zoowel ala de iijst der prijzen worden aangegeven til hel ofliolee e trekkingsp an voorzien van het Wapen van den Sleat welk plan Ik op sanviage gratia venend edrre deelnemer in de lotetij ontvangt ongevraagd onmiddellyk na de plaats gohad hebbende trekkiag da ofBoieele trekkingsliJBt l e nitbetaiing eo venooding vao de prijzen gesobiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per poatwissel opgeven Man wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaala hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot MS iierciWHcn mat Tertroawea lot Samuel llecksciier seor Bankier en Wisaolkauloor in UAUBUSG Doitsehiaod Kliniek en Polikliniek OaSTBTHiE eu aVXMKCOIMeiB roor Hpreekaren dagelgka van 2 9 IS a Oratie Spreekorw Maandag Watrudaj en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan NoM Ur A KVL Qmeuhttr IHi fe tr I ONINKLUKE ÏÏK Koninklijke UacMnale Fabriek DE HONIQBLOEMf v n H V vanSchaik Co geresiigd te aOravenhage Uepplertlraat 99 en aabë de RegenteaBelaan van Z M den KONIMO van BELOIE Indien gUhoentü gebruikt de alleiwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DrnivenBont Honig Extract M E3XjiA ifrm3 B FLACONS yan 40 Cts YO Ct en 1 Terkrggbaar bj Firma WOLFF 8t Co Westhaven 40S E B TAH MILD Veental B 126 te Gouda k BOUMAN Moordncht J C RATELANP Stêloop B f WIJK OiKfeiooVr M KOLKMAN Waddmmttu BINNENLAND GOUDA 12 Noïembet 1897 TeD rudbnize t s Grareohage werd gisteren o B aanbeBteod 2o üet rioleereo eo het bestrateo vaodeD verleogilen Vai LfiDoepwef Minaia in chrgver H JoDgöDborger te WaddioiTeeo fOorfGUO 4o Het leveren teggeo ea berleggeo van bardsteeneu trottoirbaodaD in 1898 Minste iDscbrgver voor het herleggeo U Joagenbarger te Waddioxfeeo voor O 26 Mbd Terioekt aao het Vaderland te melden dat de Witte Bocietett nog aUyd het gioote brood an de brood en meelfabriek betrekt en enkel tgdelijk het kleioe brood van een der groote leverauoiera oeeait omdat de fabriek door de bekende omataDdighedeii dat brood bezwaarlgk koo levereo Door de a deeliog Haarlem der Maatachappg tot berorderiog van Bouwkunst was een prgsvraag uitgeBcbreveD voo het meobiteereo van een arbeiderawoniog Hierop igo ingekomen 6 aotvoorden die thana geileld tyn ia handen ran een jury Aaa bet station te Hoenifaroek L hebben dtereD galracht giaterenuacfat ia te breken door eich toegang ta rerscbaffen met een val cban aleatel Door het gedruibch werd de tatiooBcbef die daarbovea woooi wakker bg nam snel cya levolver en ging oaar beneden waarop de ïnbrekera bet hatoDpad kozen De chef loste nog eeniga achoten docb blgkbaar zonder iemand te treffeo Een treorig toonael apeelde sich giat renmorgeo op de i Akstederdgk te Utrecht af £ en oud armoedig gekleed mannetje strompelde over de straa steeoen en zakte plotseliog iueen Door eeoige voorbygaagers opgeoomen werd de man die sgo bewasttga verloreu had in en naaBtbyngnde wooiag binnengedragen Dair bleek weldra dat zijn tueeasakken alleen het gevolg was van gemis aao voedsel aar h eenig brood dat hem voorgezet werd letIsrlgk verelood De man vertelde dat by sedert eeoigeo tydzware armoede bad en honger leed en nietdurfde gaao bedelen Na sich versterkt tehebben werd by door een politieagent medegenomen U D FEVILLETOX LANGS ilGEN WEG 81 vJe wilt me wyt mikeo dat otemaad iets van de berekeningen van meTronw Van Trompen wist Ik wil jp Diets wüi maken manr het ia naar dat noch Agathe noch Dolf Dolfl riep bq heftig Ja bij lou de plannen van ijJQ moeder niet geweten hebban Walter was bleek geworden ziju lippen trilden en ecD paar yekoude handen grepen die rao Cile fWia heeft ja al die aprookjea verteld vroeg hij haar aoherp aanziend Agathe en Dolf zelf Dolf weer Dolf riep h j toornig CUe begreep eindelgk zyn gedachte De tranen sprongen in lia r oogen en met een droeven blik tag sa tot ham op Wat heeft bü gezegd vervolgde hij aarzelend Cile bleef hem zwijgend aanzien de tranen die ze niet meer kon badwingen druppelden op zgn handen Wees niet zoo bedroefd ik kan het niet verdragen Waarom maak je t me dan O je weel niet Zeg bet me dan Hg knielde bq haar neer en biechtte wat b nu een afschawaiük wantrouwen noemde weet niet wat ik voal als je Dolf zegt Naar van bevoegde zyda wordt medegedeeld i bet bericht ala 2oa bg bet legerbestnor het plan beetaao de inlyviag van de miliciens der lichting 1898 in plaats van begin Maart begin Januari van dat jaar te doen pisats hebben geheel oit de lucht gegrepen Ook omtrent een ter gelegenheid der inboldiogafeesten te houden groote wapeoachouwing waarmede bovenbedoeld plan in verband gebracht wordt is nog nieta met zekerheid beslist In een tuin op de heide onder Velzen heeft men een Iweedeu aard beien Oog t dit jaar geplukt Ia de rergadering van het Delftich Staden tencorps van 21 September werd boaloten het initiatief te nemen tot een door alle studeerendea oit te oefenen kraohtigen aaadratig by de regeering tot verbetering der localiteiten en leermiddelen der Poljteohniaohe School Ingevolge dat bealuit werd door de commissie ter behartiging der sladiebelaagea eea adres ontworpen dat na onderteekening door de stadenlea thaaa ia verzonden a in den miniflter van binnenlandaobe zaken en ook behoadeos de noodige wyzigingen in den vorm aan de leden van de Tweede Kamer Ia dat adres wordt gezegd dat de gebouwea en hulpmiddelen voor het onderwya aan die inrichting op weinig intxondciringen na loo tea eananmale onvoldoaoda zgo dat zy aau de moest beseheiden eischen niet beantwoorden dat de beschikbare rnimte in verband met het aantal ingesohreveaen sedert jaren veet te wenacben overlaat dat het aantal ingeacbrsvenen jaarlgka zeer belangryk toeaeemt dat met toog op de eiecheo der hygiëne de toestand ia t algtmeen onvoldoende en op vele plaatsen onhoadhaar moet worden genoemd dbt de veranderiDgBD die in den loop des ttjda zyu aangebracht geen afdoende verbetering ten gevolge hebben gftbad Het adaes eindigt met bet verziek afdoende maatregelen te willen nemen tot het tot atand brengen van eeae geheel nieuwe inrichting lot vorming van technologen en iogenienrs By dit adres zyn gevoegd drie bglagen bevattende a een breede omichryving van de verichillende leerlokalen der Pol School met de daaraan klereode gebreken ea verder eeoige algemeena opmerkiagen over de gebonwen zooals zy zich aau het Oade Delft bevinden bestaande uit vgf volkomen gescheiden deelen welke bg het gaan van bet aeno naar het andere college eindigde bij Dwazi jongen Hij streek haar liefkoozend de lokken van t voorhoofd Toe verMl me nu alles wat hij gezegd beeft Aarzelend voldeed Cile aan zijn verzoek Ke voelde instinctmatig dat bet een bron van verdriet EOu worden Je moogt hem nooit weer ontmoeten zeide Walter bealist toen ze hem bijna woordelgk hun gesprek had medegedeeld Ga met mij mee naar huis Cile En mijn betrekking P Stil wegloopen alaof ik een onteerenda daad had gepleegd t Zo k wat moois sijn Neen dat bedoel ik niet maar beloof me dat je niet weer naar zija huis zult gaan En Agathe Moet het arme kind maar altyd door do lijdenda partij z t Ia ongelnkkig maar je voelt toch ook wel dat je hem niet d jalyka kunt zisn Kaan da£ van voel Ik niets maar wel dat ik baar niet mag ve aten Qeen déigel ke d rase motieven zullen me betel ten tot het laaUt by Agatbe te blijven en voor haar t doen wat ik kan Haar broer heeft mij beloofd te z en en breekt hq zijn woord dan kun je geruit aa mij overlaten hem op zyn plicht t wyzea XU FA t dageo die veel van Cile s krseht haiTdon gevergd Waren voorbg gegaan Agathe a gatat werd helderder naarmate het lichaam meer rerzwaktc D I halve bewttstelooahsid waaria ze loo lang had ver niet di door d open Isebt te bereiken zyn b een overzicht van het aantal plaatsen dat volgaas de lyai van ingeao breven en op elk eoliege beschikbaar moat syu en dal hetwelk ia trerkslykheid beschikbaar ik b stn overaioht ala vorea van de teekenzalaii en laboratoria G eea vergalykend overzicht der bedragao welke gedurende de laatste 10 jaren aan de rykauoiversiteitea ea aao de Poijtecbniache school sya ten koste gelegd waaruit adres saatea conclndeeren dat het verschil met de universittitaa groot is en dat er weinig gedaan is om de aohterGielling der Polytachnisobe school in vroeger jaran byaa altgd per stadeersüie rnim f 100 minder d i 20 V P te beffen D gemeentera d te Middslbarg heeft met 9 tsgSB 5 stemmen afwijzend beschikt op de iogeobode adreisen tot opoemiog van de bepaTingio omtrent minimum loon eo maximamarbeid in de bestekken voor uit te voerea gema a te werken Naar het tVad verneemt zyu de pogingen van onzen commiasarii generaal om voor de wereldtentoonstelling te Pargs aanmerketgk meer plaatsrnimte te verkrygeu voor Nederlandjcfae inzeadiagen dan aanvaoketgk was toegestaan met gonatig gevolg bekroond I y bei eerste nummer van cHollandta aobrp de bsor Taco H de Beer Hoe dikwgia faabben wy ten oasentdemenechea vol bewondsring voor een boekwinkel lien taan en Christmas Card Kerst eo Nieuwjaarskaarten zien bewonderen met den nitroep tZie daarvoor moet je na toch in Ëngelaid zgo zoo iets kunnen se bier au eenmaal niet Weiou een zeer groot gedeelte der Christmas Cards werd at voor twintig jaar in Haarlem ea elders in Nederland gedrukt Hoe ontilbaar veel ree ame büjetten schitterend van uitvoering boeveel groote Engelache weekbladen en iltustratiss die ia Engeland uitgegeven woiden worden in Nederland gedrokt Uen bezoeke eens de ateliers van Kmrik Binger vau Van Leer Co eo men zal zien hoeveel er daar wordt bewerkt wat Eo eland met bewondering aanacbouwt Werd niet indertijd by Spin met de kleinste diamanttetttr en werkjA gedrukt dat men in Londen niet gsdrakfc kou krggen werd niet de beroemde Hiatoire de la Caricature van Grand Carteret waarop Frankryk trotsch is by Gebr Binger te Amsterdam gedrukt F Ziedaar een klein staaltje oit een onderdeel oozer Nederlandscbe ngverheid keerd was overgegaan in ean koortsachtige evenals in het begin rat haar ziekte weigerde V allo hulp behalve die van Cito en Dolf en zg alleen waren in ilaat haar opgewondenheid wat te doen bedaren Dfl laatste strijd had de dokter gezegd en hij keek min of meer rerbaasd als h s morgens boorde dat da toeataad tsd z n patient nog steeds dezelfde WH Riefting nam zooveel mogelijk den ilienst voor Cile qraar Dolf getrouw aan e n wooid hielp haar tooreel hij koo maar ondanks dat alles waa CUs Eoo sermooid van het wnken en tobben 200 droevig gestemd door bot naderend scheiden dat Walter in pluts van da beloofde lange brieven sleohta enkele f la kreeg want Ik moet naar Agathe zij wil niemand dan Dolf of my bg zieb behbon Dolf of m daar stonden de namen wesr vereesigd Huiverend keek bg er naar en stelde zich voor hoe z uur aan uur aamen wares elkaar holpsod en ateuneud in de moeielijke taak die ag te vervullen hadden hy zou weer van zga liefde apwken eo zij zou hem aitnhooreo F Misachien niet miaachiea wel Allea wat bü aet zooveel moeite bad tan onder gebracbt kwam veer boven EÜD faataaie had rrij apel en toovsrde daicenden sebrikbeelden voor zija geoit Hij worstelde te vergeefs om wat kalmte niet maar onder den invloed van haar trouwe oogen en overtnigende woorden half wanhopig door den angst haar te verliezen kreeg de jaloezie weer deo boventoon eq drasf b m et o sldigende kracht voort Een twee drie ttt it nog geen antwoord op zija vragen a e nisaehien zelf ziek of bad te hem veraidea a 4 olf lief U bobben Waa e valsofa zjjns Bg Firma Nggh ea Vaa Dilmar is M boekje verscbeneo Onze Afgevaardigden portretten eo biographieën der leden an de BamU en de Tweede Kamer Het buodeltje dat er netjes oitziet is blykbaar aan navolgiog van twse handige Fraosobe boekjes mei porireUen en korte leveasberichteo van Kamertedea en Seoaloreo Zolke werkjes bewyien o a oilstekeode dieostea op redactieboreaDx aiaar tnlleu ongetwyfeJd ook aao vele andere menschen welkom zyo Da biographiefta vau Onze Afgevaardigden getao mei enkele trekkas een ovenioht van boa levan da portrattas oaar foto s ryu aoovar we oordaelau kun an welgslykend Ook dat van Mr van Oilsa is oog kanoaa opgenomen worden De uitgevers kondigen soorigeiöke boekjee aan over oaie schilders schryvers an toooaaU ipeleiB BtatoU OeiMnua 2e Kahiiu Zitting vaa Donderdag 11 Noveaber De eonolnaie tot toelaiing va Ur Tan Gilse als Kamerlid werd namsM da eonnisiie door Mr Lohman gehandhaafd ooda ka de bewering van 4eo kiezer Cooaaen bjj adres dat hg wel uo het itemborean bakeod waa Mr Lohman achtte onbeweMo datCDoaaen bekend was eo das evenmin bawesao dat hj van de stembas was geweerd Intaasohen wordt mechanische atemmanier noodlg De beer De Ras beitreed de ooaalaaia ga grond op verkhuiagaa vao pevaoaea die vergaten wat sy deden meende dat Cno eea at eeoige medewerkiog van het stembareaa vel kon atsmmeo en bst stembareaa da scbjjn op ziob laat wilde t Cooa en alsof weren H wenscbt herstel der onde kieswetbepalingeo dat op de bedoelingen van deo kiaaer waa aaogelegd of invoering van het tamponatelling Dr Eojrper ia voor de oonolasie maar or tiaeert ide groodeo der eomaisaie inaakt Cdosser die beraat n op de aabtelyka terklariog vao deo burgemeester naar wiens ideatiieii genoegzaam aao het siemborsan ie gebleken omdat bg bg de eerste stemming door heiselfde borsaa is foegelateo zoodat Gaoeeeo van h i kiasreehi is beroofd Ware hy toegelaten ntr Heemskerk ware verkoaen maar hij meende dat de meeste byvoegiogeo op ds biljetten hsrkea ningsteekens wareo di rs ongeldig maakten eo komt dan tot do slotsom dat mr Vao Gilae g kozeo ie met 2412 tegen 2411 op mr Heemskerk ny gispte echter de slechte targen der admioistratie vaardoor in Soeek te dno papier eti te bard potlood werd verschaft teogeTolgc waarvan 7 biljetten waren geperforeerd Ur Troelstra acht ia het belang van raeht Hoo meer bü nsdsoht hoe mlader bg er vaa be greep Wser geen antwoord prevelde hü na met bet groutste ongeduld op dan brieveobestelter ts btrttbsa gewaabi en in een opgewonden bui vertrok hU naar Cile ji was niet thula en snoder u tuiatsrea asar betgiwn de disoatbode vertelde liep by naar bst poatkantoor Ia jufFronw Meaatd op het kantoor M vroeg kfj aan t loket Neen meneer Komt de juffrouw gsuw f Dat west ik niet Zeg Makkana weet j waar juffrouw Uenald ia vroeg de eene aumameralr aan deo aodwen ffWeten niet maar bij Van Trompen dank lk Zy is niet op baar kamer riep Walter ongeduldig Ik bedoel ook bji deo Jongen Van Trompen den wedownaar antwoordde de anrouuerair sMt een aiaaobtend aoboaderophalen Het bloed vloog Waller naar bat hoofd ayo ewen fonkeldee sn net reel moeite weerhield hij de beleedigeode woorden die bem op ds lippen lagen Wu het al zoo ver gekomen dat men op soo n wijze over haar durfde spreken dacht hy Eiefting door ds luide atemmen opmerkaaam geworden waa naderby gekomen en bad het laalate antwoord gehoord aehaam je Uskkena seide hij met gefroosU weakbrauweo om zalke ei lakkige ialuhtingra t geveo rantt sna