Goudsche Courant, zaterdag 13 november 1897

ÜIrcete Spoorwegverblidliigeo met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 Aangevaogeo 1 October TUd vao Ida OO 7 8 10 8 85 K IO 9 11 t ll 0 84 10 11 ll H ll ü U lï 11 8 1 84 8 48 8 87 4 88 4 86 8 88 8 61 8 14 7 81 7 86 8 80 8 81 8 86 11 18 18 88 11 86 18 89 s f 11 41 11 46 11 61 11 81 11 68 1 68 4 4 16 BOTTUDA M O O D D i 8 68 10 19 11 86 11 60 18 87 10 88 10 88 10 48 10 48 f f Ê s 8 88 8 47 lo u lo SO ll M 8 61 7 88 8 8 40 8 88 7 60 6 10 6 40 6 66 11 64 11 08 18 47 7 10 7 48 6 18 8 00 eOUDA DEN Htao Seuda ZeveahuiseaUoarkspelle Zoetemeer Zegwaard Voorborg s Haga O 7 IU 8 80 9 16 9 18 10 1411 16 18 18 11 18 1 87 8 46 4 48 Mt 84 8 U 7 84 7 68 8 81 8 6410 10 18 M ZU 7 48 8 48 s M t 8 04 10 18 LI 68 t Bl f f 11 11 t 8 11 10 81 V 8 07 8 08 1 06 e 8 88 10 88 aH 8 111 01 9 48 8 84 10 44 11 46 18 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 6 81 t M 8 04 8 84 8 1 11 18 88 11 6 11 44 DEN Hiie GOUDA sHsge 6 417 10 7 41 1 8S 8 48 10 1111 17 11 111 86 1 44 8 40 4 0 4 88 8 80 0 11 7 11 7 68 8 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zegw 8 10 81 1 66 4 68 8 80 8 48 Ol DA UTllOHT DTlEOBt G OODA 8 84 7 88 8 Jl 9 07 18 1810 67 18 00 11 68 1 10 8 17 4 88 1 06 1 66 8 86 10 17 10 86 Utrecht 6 88 7 46 8 419 8010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 8 58 7 68 8 07 10 61 1 M 11 14 s 1 87 f 7 10 10 84 Weerdea 8 68 8 01 10 18 11 86 4 16 7 18 1 11 i I 11 11 1 46 8 84 8 14 7 18 8 48 10 41 Oadewater 7 07 8 14 10 48 4 14 9 18 9 89 10 61 11 41 ll M 1 16 8 01 8 60 6 08 4 7 1 8 69 11 18 11 18 Ooada 7J8 8 17 9 88 1 61 10 61 11 10 11 111 11 8 40 4 87 1 10 6 07 7 11 1 11 Ml 10 14 11 10 n AMSTIKDAM 40UDA 7 06 8 10 l Ol 11 41 1 61 8 4 4 41 1 19 1 M 1 11 IMl 11 11 IMl Ml M M SO i DA A UaTEIOAIi 8 17 11 1 41 10 17 11 10 4 11 J 1 11 UI 104 1 1 1 11 1 11 10 17 11 861 lUI m billgkheiil wn oieowt utainming lutHt g wioHht ODtktnt da bgvotg ogeo iJia de biljalten iofkldetren n kenrt de bonding nn deo borgemaeeter ao hal bureau io zake Cnoelen af De cooolaeia tot toelating vao mr Van Gilieie ten ilotte aangenomen net 71 tegen 17 ataameD De TerToiling der etadigracliten in Dallt en den Haag waa nn het onderwerp eener interpelUtie Tan den beer r d Velde Nieaw licht werd niet ontatoken De zaak ie in onderzoek bg eene taateoommiieie en een eommiiaie lan deaknndigen door Oed Staten fan Z Bolland benoemd Wanneer de spoorweg door Siberië overeenige jaren tot Vladivoatok gereed aal wezenzal men de reis om de wereldc in 33 dagenkoonen afleggen De berekening ii aldns Tin Bremen naar Petersburg 1 dog Petersburg naar Vlsdifostok 10 Vladivostok naar San Francisco 10 San Francisco naar New York 4 Mew Tork naar Bremen 7 Totaal 38 Hierby is gerekend dat men door Roeland éfi Siberië 48 kilometer per uur sflegt en Terder aoeltreinen an sneUarende booten gebruikt Hen lette er rerder op dat deze sreis om de werelds siet oTer een groeten eirkel der asrde loopt en orer bet Noordelyk baUrond waar men eea groot deel van den weg in den spoortrein kan doorbrengen De presidenten dar kantonnale recbtbanken in Zwitserland zjjn onlangs te Bern Tergaderd geweest onder Toorzitterscbap fan een lid der Bondaregearing om krachtige maatregelen te nemen tot beperking van basardspel in ODderoemingen die niet bebooren tot de apeslbanken welke bg art 35 der grondwet nitdrukkeiyk rerboden zgn zooals het Eurhaas te Lusern waar leer grof wordt gespeeld op bet z g jookejbiljart en dergelyke ook te beleningen bekende spreltalels Zy hebben een rraks bailiiilen genomen die ter bekrachtiging aan de Bondaregeering zgn gezonden O B wnrdt daaiby bepaald dat of die spelen lollen worden toegelaten dan wel Terboden afhangt Tao don omraug eu san de hoogte Tan den inzet die in enkele gsTslIen wordt bepaald door de Bondaregeering de betreffsnde kantonnale rageering gehoord De zuifere winst nit het spel moet Toor algemeens doeleinden wotdeo gebruikt 01 het gewensoht is den ondernemer in sommige gevallen toe te etean aaodeel te nemen in de winstkansen der spelers daarorsr kon men hst niet eens worden Het uitfaardigeD Tan strafbepalingen en politieToorachrifteo betreffende het houden Tan een openbare gelegenheid mor haaardspel wordt aan de kantonnale regeering oTergelsten onder Toorbehoud dat de Bonderegeering beroegd ia zalke Toorachriftao te eiicben ala baar door art 85 der Bondawet geboden achgneo Op laat Tan prioa Rsdziwill eigenaar van bet kaïteel en het park van Ermenonville zal het grafmonument van Jean Jacques Housaeeu op bet lie dee Penpliers worden gerestanreerd Dit door talloose reprodootlaa welbekende monument een werk ven Leanenr moet er droevig uitzien Wel ia er altoos voor het onderhoud gezorgd maar tgd weer en met Cook reizende Ëngelwhen egn gevaarlgke Tgaadsn Het monqment is nu afgebroken en de reliefs van Lesueor znllen door een Pargarh beeldhouwer Crocher worden gereataoroerd Uaar bet afbreken van bet monument heeft een bgtonder belang gehad want het ia oo gebleken dat eronder geen kelder is geen ruimte om een kist ta aetteo e dicbterlgke beroemde woorden lei Repoee l Homme de la Natnre et de la Vinié biyven poëtisob maar agn een leugen als mser ttaada 8 10 Oadew 6 86 Waafds 6 48 8 10 Dbaskt 8 08 7 4 8J8 8 0 O poSïis Of hpeft men d rnimlp rai cHiwri Ulreete Spoor weg verb tidl Oaada 8 80 7 18 8 10 8 86 9 10 Meordreebt 7 81 s 8 48 f Kieiwerkerk 7 80 f 8 48 s Oapelle 7 4 s 8 88 0 Botterdam 7 7 88 8 88 8 06 9 S0 aonerdam 4 48 6 68 16 Oapell 4 88 8 08 Hieawerkerk 6 04 ll K Hoerdiaeht 8 11 8 18 Beada 6 17 8 86 6 88 dicfatgemeU ld toen ét siefa faa Howmü OTörgebrachi i our bei PaoibAoD tf werdbet moaameot Terplutet V gen tegt de FigBro rurop 1de tnuU leltare sich begTereD koooeo md utwoord te zoekeo Reclame Ia bet TenUg rao de boiibondfcbool m Ralingeo aao bet Thurnernieer opgeoooieD ip eeo Zwttwrecb blad lezen wg All leerliogeo zijn io gewiebt toet nomea zet teerliogeo wegea tbani 10 K G zwaanier dao to D zij deo eeriten dag op oom Khool lc imeo H J H eeo verpleegde ia bei kraokiia□igeDgeeticbt □ aen de Hoogitraai te Rotterdam wiafc gister op oo verklaarbare wg laoge dakeo eo boomeu te oaUDappeo Na d $ ootdekkiDg D de flacht werd de politie gevaarücbawd mei bei gevolg dat hjj eeo paar aren daaroa iu da nebghfid vao de woaiogxyner vrouw ia de Criepgalian door twee reoberchean w rd gevooden eo oatr bei gesticbt aldaar teraggebracht De bewoQAri vaa Qragnaao bg Napeli worden sedert 25 jaar beiloard door ledeo van ééüB familie de gemeentekas is sedert 27 jaar oiei Dl el ie □ betaling mandaten voor verpÜclite nilgaveo zgn te koop foor de bfift der oominale waarde wanneer men een denrwasriiar om betaling zrndt verklaart de betaalmeeiter lik beiaal niet want er n gfen geld ledert April il de gemeenteraad aiei vergaderd Raweeai waot er zgo geen raadsleden sedert ier maanden zgo er ook geen wetboadere de scholtfu staan vrgwet leeg en ofschoon de plaaU toanben de 15000 en 20000 zieles telt heeft tich maar één scboolkind aangemeld om t getaigRchrift van volbrachten teeftjjd tien jaer geledm had de gemeente 30000 lires schold thans te hei sommetje aangewassen tot li millioen Hat tgdstip dat de sarde aich door bet groote meteorenzwerm zal bewegen waardoor de buitengewone prachtige zoo enaamde rB gena van vallende sterren in 1799 1833 eo 1866 veroorzaakt werden nadert weer Uit zal genchieden ia de nacht van 13 14 Nov 1899 en moet ongetwgfeld gepaard gaan van iodrakwekkesde hemflverscbgnseleo ala in genoemde jaren Zeft verbreiden enkelen de oagpgroode voorspelling dat hierdoor de aarde aan een catastrophe zal blootgesteld worden die voor baar verder bestaan gevaarlgk kan zgn Hiervoor behoeft oatnurlgk g eu vrees gekoestnrd te worden Zelfa ii het mogelgk dat van de mjrriaden meteoren die op genoamiU ond bet Incbirnira Entlea doorkliereo geen enkele de aarde bereikt 8 47 10 18 7 11 1 11 Ml 10 11 6 M Ook bestaat de mogelgkbeid dat bet verachiiniel tkann niet zoo ttchittereod za zgn als in 1833 en 1866 wgl bet thans samenvalt met volle maao waardoor de minder heldere meteoren niet zichtbaar worden Die hoofdwolk van meteoren hseft waarachgnlgk nog een kleinere bgwolk van dezelfde lichamen vuor en achter zich De waarnemingttD in 1864 toen in den morgenstond van 13 Nor coowel in Ëoropa ala in Noord Amerika talrgke meteoren werden gezien geven hiervan het bewga Op dien grond is het niet ODWHarachgniyk dat dit jtar in den naohi an 13 14 Nov een gooier aaoial vallende sterren znilen geilen wo deo dan ga woonigk ia die naobien hetgavat is De vooruitgaande zwerm an meteoien aal echter io den morgen van den 14 Nov niet geheel door de sarde op hoo baan ontiaoei worden doch de aarde moet op een iete verder gelegen puut de haan dsr meteoren sagden zoodat bat aantal vallende eterren minder tairgk aal tgn dan in 1854 tanzg sedert dien tijd de meteorenzwerm zich meer ontwikkeld beeft De meeste vallende sterren kau mea van dit j lar waarschyDlük in den morgen van 14 November in Amerika zien Bg ons zal de maneachgn ongnnvtJK ziJn voor het waarnemen van hei ver sohiiiiiel lil volle pracht Toch ia het an belang dat de ostronoraeo op den 14 16 en 16 Nor io de vroegen morganaren ban aandacht schenken aan de vallende sterren Do meteoren vao den boofdzwerm komen nit het sterrenbeeld van deo grooten leenv nsbg den sfer gamma Dit sterrenbeeld koroi eerst om ongeveer 11 nur dee avoodi op aoitatiomdriaonr in den morgen op tamtlgken hoogte boven den oo telgken horizon de waarnemer moet dos sgn blik nnar dat pooi wenden voor de beschonwipg van hei varacbgosel Nog maar even zes jaar is het geleden dat Ie bra general zich het leven benam en raeda nu is hg vergeten Zfker hg was eeo groot mao maar een groot man van bei oogenblik De indrukken die hg heeft nagelaten sgn zandsporrn io de woestgu De Straaisbnrger schrijver Pascal David die heel wat Ofer Bonlaoger heeft geschreven bèeli dezer dagen zgn graf bezocht op bet kerkhof te Ixellea liet waa verwaarloosd eo verlaten Niemand ziet er men naar om vertelde een doodgraver hem ln denheginiie ja toen kwamen vele Frinscben en ook enkele reizenda Ëogelschan En eiken 30q Sept Boulaoger e stf rfdag kwamen eenige vrienden ook de heer Kochefort Maar nn komt er niemand meer Ia enkele winkels ao Brotsel vroeg de heer David later of er geeo briefkaarten met gezichten van het graf vao derf generaal waren Hei antwoord luide ontkennend en men voegde er hg dat óór hem er nog niemand naar gevraagd had 1 Z lfs sgn vrienden hnbben hem verlaten 1 En toch hebben zy in hem de hoop van Fraokrgk gezien übld Uit telegrammen van den gooveroear van Atjeb b ijkt het volgende Deo 27n Septeirber stootte eeo cavaleriepatrouille op de rdchterflank eener kolonne Tsn Gliöng ia bel heavelterreio bezuiden Tanan Aboe op een gewapeodeo Atjeher In deze ontmoeting werd de Earopeesche cavalerisi Brinkman door een klfiwanghouw niet leveosgevaarlgk gewood terwgl de Atjeher werd afgemaakt Ds Amboioeeacbe segeaot der marechaussee die den 20a September jl io bet gevecht bg Mata Ajer xwaar gewood werd is deo 4a dezer overleden Deo 11 o October werden op deo terngmarsch eener brigade marechaussee in de kampong Bald door een krankzinnigen Atjeher die op den troep insprong met den klewang niet teveoagevaarlgk gewood de EaropeaAcbe sergeant Bonoavril en eeo inlandsohe mareohatjse De Atjeher werd doodgeschoten De trambaan naar ïodrapoeri werd heden voor beperkt gebrnik in dienst gesteld es kan in de eerste dagen vao November voor het verkeer geopend worden De troepen in Lamtih Znid hadden geen ontmoetiog meer met den vgand Tk Oemar 19 afgetrokken naar Daja enkele bendon die z ch oog in Paroë zouden bevinden worden opgezocht Vo gens een Atj e fa correspondentie ain de aSemarnng Cooraotc zal de bezetting vao don poat Kroeni Raja versterkt wordeo met ééo officier eo V ftig man infanterie bewapend met repeteergeWeren Dit zou hooi noodig zgn omdat bet volk in de XXtl en XXVlMoekime io7ist dst het krachtig optredeo der compagoie begint Ie verflauwen zoodat het dus weer menig potje kan breken vöór er wat ernstigs voor ben opzit Die lieden mo ten uieii minder dan van plan zgn in de IX Moekims Toengkoeb den boel eens goed overeiod te zetten zelfs hebben zg genoemden post reeda verontrust De benden zoo loidl de oorreapoodentie van den 26eD September verder bondeo zich op io deo omtrek van Kroeng Raja eo worden op een paar honderd man geschat De bezetting werkt met groote krachtsinspanning aan het siormvrg maken van den post 6 08 6 09 6 11 6 16 1 60 6 40 8 4 i 8 10 4 10 6 10 1 44 1 64 1 01 1 08 1 14 4 4 4 60 4 87 6 04 1 10 8 09 4 06 4 18 AssstardaB 0 St Oonda r ii Ouza bezetting op Kroeng Baja is io den Uft ilen tgd herbaaldelgk door Atjebers be ohotea 100 achrgfi de Soer Conranif Het achgot volgens baar dat pfn iovloedrgk beodeboofd toekoe Nja Amat daarin voornamslgk de hand heeft gehad Het is thans dan kommandaot van die stelling kapitein van Genos gelakt dit hoofd in banden te krggeo Zgn gevangenneming beeft op liatige wgze plaaU gehad D gODveroeor van Atjeh ia met 1 1 r it ï er ingenomen Een deftige officieele Ouitsohe ReichaanBsigerc gaat zich met buwelgkazaktn bemoeien Door het ministerie voor eeredienst enz in Pruisen ia niet minder dan f 3000 aan prgzen uitgeloofd voor een huwelgksmedaille De prgsvraag bedoelt te krggen een ontwerp voor een howelgkamedaille of plaque geschikt om ais hawelgkflgeschenk te worden uitgereikt of die voor de familie der gehnwden alsblgvende herinnering aan het huwelgksfeeat kan dienen c Cit hei gPBtichi de goede Herder bg AImeloo ia een ISjarig meisje nii Eoscbede terwgl zg zich met andere meisjea op de speelplaats bevond door baren vroegeren beminde en drie andere personen die in den tnin kwamen door mei een boot den Boltander Graven op te varen eo over een acboiting te klimmen gricbaakt Boewei het meioja oi t mede wilde en on hulp riep wist de hoofdachnidigp door mei zgo mes te zwaaien de toegescboten medaverpleegden van zich af te bondeo eo mei zgn boit over de hetoing het boo je te bereiken Ue politie beeft de daders oog niet in hao den kunnen krggeo Ëergisternacht is de schroefboot Maria schipper A van der Linden varende tugschen Zwgndreeht Dordrecht en Rotterdam terwgl zg in de Westkeetsbaven te Zwgndreeht lag gezonken Zg had daar aan den atoomrgatpelmolen van de firma H Ttiegenthart 250 balen rgst geladen terwgl verder iu bet ruim en op het dek een aantal vaten met cbalotten van den heer C J Los zich bevonden Hoe het ongeluk ontataan is betzg door een lek hotzg door het openstaan van een der pompn zal eerst kannen blgken ala de boot gehcht is De zoon van den schipper werd gelukkig wakker door het geraas van het inatroomende water en heeft uclf iotgdi kunnen redden Naar men verneemt zgn schip en lading verzekerd Buitenlandsch Overzicht Na t f hooidelgke stemmingen lette de Oostenrgksche Kamer het debat roort over het io taat tan uescholdigiog stellen san het ministerie wegens de inroering ran de taalTerordeoing 0 Doitsche progreSBieten spraken Toor het voorstel De debatten werdeo afgebroken De rerkiezing ran een nieowen president zal heden plaats hebbeo Dr Lecher interpelleerde de regeering over de elaiting an een reciprociteitsrerdrag met de Vereenigde Staten De toepeseing van arttkel 14 der Oostenrykache Grondwet waarover in de begrootingscommissie werd geeproken indien do nieuwe overeenkomt met Hongarge niet vóór 31 December wss vaitjteateld heeft aanleiding gegeven tot heftige disputen aan beide agden van de Leilfaa De Korrespoadeni een te Budapest verschgneod blad dst als orgaan der regeorina dienst doel heelt verklaard dal dit denkbeeld voor da Hongaarschs regeering onaannemelyk is Bet blad neemt hvt verbazingwekkend dat na de categorische verklaringen van haroo BanOy jn de Hongasrsohe kamer de Oosten rgkscbe minister van financiën zich op tolk eeo wgze in de vergaderiM der Oostjnrgksche begrootingscommissie heef oitgelatan Het hUd kan dit alleen verklaren door aanneming van bet feit dat het kabinetBadeni geen uitwrg meer aiet eo dat de nit latiogen van den heer Von Bilioski moeten GrecDWlcb 8 08 8 08 8 18 1 86 6 86 8 10 10 18 7 86 10 64 11 80 8 41 10 04 10 11 10 18 10 16 10 S4 8 10 09 8 17 8 87 6 84 6 41 8 47 8 87 9 47 8 84 J 10 01 7 46 1 41 741 8 i0 10 7 10 89 baachoowd worden ala ean daad van verdediging to e remia jles beschouwt te Budapett deze opmerkingen van het Hongaarsahe blad els ten bewijs dat de verhouding tosechen de reireeiingao door de omstandigheden zeer geepaooeo is en dat de Hoogaarsche regeering geeo hoop meer koestert op eeo overwioning van net Oostenrgksche ministerie Ds ongunstige inarnk dien de woorden van Bilioski genaakt hebbeit heeft keizer Fraez Joseph er toe gebracht dieo minister eeo aodieotie te verleeoen ten inde een verklaring te kanoen gevea van zyn bedoelingen eu zyn wenschen Het is dsarbg gebleken dat ook officieel door de Hongaars he regeeriog op de beteeksois dpr woordeo van deo heer Bilioski de aaodacut is gevestigd Na eeo ooderbood met den Keizer hóeft de minister vao fioanciëo in de Diosdag gehoudeo bgeeokomat der begrootingscommissieeeo oadere verklaring gegeven van zgn woorden geheel bestemd om den ongooetigen indruk er van ta verminderen Feitelgk beeft by daardoor de geheele bedreiging om de overeenkomst bg keiiarlgk besluit Ie doen vaststellen ingetrokken Bg verklaarde dat art 14 geenszins vao tospasiing is op bet wetsontwerp dat thans bg bet Parlement aaofaaogig is lodieo dit ontwerp op den aaogewezen datum geen Wet geworden is kan de keiler bracblens art 14 der Groodwei eeo voorloopige overeeokomst afkondigen die slechts zoolang vao krscht blgft als de kehandeliog van het ondeihavige wetsontwerp nog voortdourt De handeling kar regeering dieot dao alleen om te zorgen dat de betrekkiogeo toescheo de beide rgkeo oiet worden afgebroken Wil men dit oorkomer dao is er slechki één weg opeo zeide de mioister eo dst is de aaonemieg van het thans aaobaogige ontwerp Tan Doitsche zgdo i voorgesteld het ontwerp voor den tgd vsn drie maanden aan te nemen als bewgs dat men ds overeenltomst wenscht doch de nitsoeriog er van niet il opdragen aao een regeering die door bet invoeren der taal verorden ing alle recht op vertroDWeo heeft verbeurd De Belgische Kamer Diusdag soeder troonrede gcipeod beeft al dadetgk eeo zitting gebad die volgens de slndép s een der rumoerigste was ooit beleefd De voorteekenen waaronder de nieuw verkozen president Beernaort zgu post aaovasrdde waren dus zeker niet gunstig Eerst baddan we alleen Fraukrgk oolaugs is ook fleOosleurgbeclieTOlksvertegenwoordiging gevolgd en nu is Omsdng t grandspectacle spectacleconcert vané in Set Falaia de la Nation ta Brosse weer begonoeo Na de ouverture beataaode io eeoige verkieziogoo eo een woordentwist over de orde van deo dsg werd bet programma geopend door deo socisti t Berloz die de regeering interpelleerde over de disci plioaire bestraffiog van twee ooderwgzereBseo te Geot die met haar kinderen eeo bur erlgke begrafeoib van een meisje hadieo bggewoond welke bigkhaar door de bekende Vooruit georganiseerd was De miuistsr van nint eniandsche zskon Schollaert trad heftig tegen Berloz op Laogeamerhand reeds de stemming totdat de obligaatscheldwoorden vielen cZe hebben haar onder den grond gestopt ale eeo hond l Je bent een ellendeling Eeu elleodeliog Je hebt ons persoonigk beleedigd Dasrop werd het tamalt in ééo woord geweldig De heer Denis o s riep u t Men moeet dergelgke kerels voor ond vuil weg vegeo Dat is een eisoh van de openbare hygiene De voorzitter achtte het maar het best de vergadering la sluiten en bet rnmoer naar de gangen en zgkamers ta verplaatsen Oistsren was het kalmer Toch vielen er nog genoeg scherpe woorden Dembloo moest bet woord ontnomen worden omdat bg telkens van de zaak in quaestie afweek Zoo besliste het de Kamer maar de geaohte afgevaardigde zei dat bg zgn rede bg de begrootingsdiscnssia wel zoo voortzetten Van de socialisten had Anseele het hoogste woord Ten slotte werd de sluiting der beraadslagiog over de ioterpellstie goedgakenrd en da motie Barioz waarin de dioiplinaire bestraffiog der twee ondsrwgzezesssn werd gelaakt mat 58 tegen 31 stemmen verworp De moordaanalag op president Prudente de Moraes van Brazilië 5 Nov bigkt meer en meer het lang voorbereid weik eener wgdverUkte samenzweriog te zgo eweest Volgeos een te Pargs wonead Braziliaan wist men reeds in het voorjaar dat de onvarzoaolgken of zoogedaamde Jacobgnan nit dea tgd van den eersten preaideot Fuoseoa zeer verbilterd waren op Moreae en tevens op de minister van Oorlog Uachado Bittencoort welke laatste alles iu het werk stelde om de krijgstncht te verbeteren en de nproerenJe sects van godsdienstigs dwepers a Bahia ten onder te brengen De aanvoerder dar ontavreflenen was generaal Arthur Oicar commaodaot van Bahia zoowel als op Bittencoort gelakt was zon ongetagfeld ook de vice president der Sepnbliek Viotorino Porotra niet gespaard zgn Preaident Uorias rekent op dsn steun van gonvernenrs der meeste staten van de omstreek dOOO man sterke politie nn Eio de Janeiro o van da marina Nictatoy de voorstul rui Rio wur bet palgs ran dea Prandant alut is intnsschea in staat van beleg verklaard De ijverzucht toseehen leger en vloot die voor Brazilië rerds zoo nootlottig geweest is bestaat eok thans oog eo hoogst waarsohguiyk tal men van meer botsiogen boeren Bet is intusschsu noü uiet duidelgk of ds mioister van oorlo bittencoort gevalleo ii terwgl hg den Preaident soeht te beschermen of dat de moordaanslag tegen hem g richt was Waarschijnlgk lag het in de bedoeling zoewel den mfnister als den Preeidenf om het leven te brengen Iu de gevangenis te Kio de Janeiro is eeo oproer oitgehroken De troepen hebben de orde hersteld Bet eongjes heeft het voorstel tot afkondiging van den staat van beleg aangenomen VI R6ADI RMI6ViNDEN6eHEENTERA4D VRIJDAG 12 NOVEMBER Tegenwoordig zgn de hb Noothoven van Gonr Jager Hermec Nederhorst Hoogcnboom Prince van Galen vao Itereon Krook Brant Straater Deesing Vingerling Jaapers eo de Baadt Afwezig de bh Derckssn en van der Haodeo De Voorzitter De heer van der Saoden heelt bericht erhioderd te zgu deze vergadering bg te wooen De Notulen der vorige vergadering worden voorgelezen eo onveranderd goedgekeurd De Vooreilter Door Ge4§ yiten is de ontvangst bericht van bet rliadsbestuit tol wijziging der Alg Politie Verordeniog en dat voorts was goedgekeurd bet raadsbesluit tot wgsigiog der Gemeentebegrooting dieubt 1897 Ingekomen 1 Eenige aanbevelingen van aftredingen in eenige colleges die met Ie Januari aan de beurt van aftreding zgn als van Regent van de beide Oastbnizen aftredend re eot de beer A W Roes roorgedrageo worden de bh A W ROES eu C C KNAAP Regentes van de betdo Gastbaizen aftredend regentes Mevr de We l O J Steens Zgoeo van der Does aanhevolso wordeo de dumes G J STEENS ZIJNEN Va oer Dom eu BROUWER V N Oi DKiiBoBcii Regeoten van het Bsktedelingenhliis aftredeod regent de heer H J Nedsrhorat aaabeToleo worden de hb H J Nederhorst en J L van Egk Regenten vao hut Hollmaosgesticht aftredendregent de beer J A Biezenaar aanbevolenwordeo de bh J A Biezenaar eu G C Fortugo Droogleever Ter visie Een brief van B en W houdende voorstel tot bet beleggeu van eeo gedeelte der inkoopgeldeo der opgenomen iu eene 3 pOt ioscbrgving der Ned Werkl Schold Ter visie 3 Een brief van B en W tot wgiigiugder gemeeuiebegrooting dienst 1897 Ter visie 4 Een brief van B en W op het verzoekvan de wed W Krugt om mede buorster tewerden van een gtng aan den Kleiweg B en W adviseereo lot afwgzing van bet verzoek Ter visie 5 Een brief vao B eo W betreffeode deopzegging der huur van een stuk gemeentegrond op erfpacht uitgegeven aan J v Menscb Ter visie 6 Een scbrgren van B en W betreffendebet ontslag en de beooemiog van eeo brugwachter aan de brug op de Nieuwe Haven Ter visie 7 Dankbetuigingen nn F Wall Fz gemesnlebode J P Delobambre concierge C van Realen E Lnnen en H J de Zeeuw brngwacbter dank zeggende voor da vsrhooging hunner jaarwedden Aangenomen voor ksnniageving 8 Eeo adres van C J Kool en P W J van Leunen verzoekende voor banna psrceeteneene bestratiog te willen aanbrengen waarvoorzg dien grond kosteloos aan de gemaante willen afstaan Io bandeo van B eo W om bericht eo raad 9 Een schrijven van dep heer F Piekema te sHage restitutie verzoaVende van betaald schoolgeld aao het gymnasium door overlijden van sgn zoon De Voorzitter Volgens art 2 van hst reglement op de invordering van schoolgeld wordt het schoolgeld hg vooruitbetaling geïnd en niet leroggegeve i Ik stal voor adressaot te berichteo dat op zjjii vai soek afwgaeod is beschikt 10 Een voordraabt voor onderwgzer aan de Ie Kostelooze school daar da heer J B Kerpeatein die onlangs benoemd ia om gezondheidsredeneo had bedankt Voorgadragao wordeo H C GERMAN te St Maartandgk J K VAK Dia VEEN ta Akkruu T 1 HOUTBAAN ie Aloketk De Vooreitt De benoeming is aan de orde gestald onder pont 1 der agenda Aan da ords De banoening van ean lid der Commissie van Toezicht op de Sladaljjka Zwemiorichting Benoemd wordt da baar A C COSIJNmet alg stammao Audaorda De baaoamiog vaa o n lid dar Commiaaie vooi bat Stedelijk Museum van Ondbadeo Benoamd wordt de heer Dr L A KERPER raat alg stemmea Aan de orde De benoeming van een onderwijzer aan da la Kostelooze School Benoemd wordt de hear H C GERMAN ta St Maartensdgk met algemeene stemmen Aao de orde Het preadvies op het verioek van Mevr da wed 8 M E Boars Lafeber om restitutie van beUalde belasting en kosten Wordt zonder discussie aangenomen Aan de orde Bet preadvies op bet verzoek van het bestoor der aideeliag Gonda van het Alg Ned Werklieden verband tot bet plaatsen vao een wachthoisje bjj de hrog saa de Laoge Groeoeodaal Wordt aaoganoBen Wordt verolgd IN O B Z O N l S N M dé JhdatUuTt Met bevreemding las ik deie waak den nitslag der aanbesteding vao levensmiddslen voor hal Bestedelingenhuis en vond daarbg vermeld voor grutterswaren eene insohrgviug van den heer Krook Naar mgoe meeoing was hst oiet sou r vao deo heer Krook raadslid io te schrgven voor een aanbesteding voor eeo gesticht hetwelk gesubsidieerd wordt door de gemeeate was deze inicbrijving vóór de vaatstelliag vao de begrooting voor dat gesticht geschied dan had ik kunnen denken da beer Krook weet oog oiet dat bjj niet mag insohrgren maar nn het na de vaststelliog daarvan heeft plaats gebed nn blgkt voldoende dat kat verstand van den heer Krnok niet ver Hrekt Later beeft de heer Krook wel een brief gesohreveo aan hb regenten om hem die levering niet Ie gunneo het feit is er eenmaal dat da heer Krook oiet wist dat bg oiet leveren mocht als zijode raadslid Ku komt erne endere vraag bg mg op beeft de heer Krook de leverantie het vorige jaar gehad d I tijdens zgne zittiogoame ala raadslid lodieo dit het geva is dao heeft de beer Krook oowsttig zitting geoomeo eo dienen Gedep Staten hieromtrent ingelicht te worden Voorts weoschte ik M de Redactear oog wel eenige meerdere ruimte over oog een of meer zaken die roo ik hoop ook wel der vermelding waard zgn o i laatate vergaderiag heeft men wed r eeoe of liever twee beooeuiogen partjjdig gemaakt eo wel de benoemiog vao een lid of ledea in do commissie vao aanslag voor de bedrgfs of andsre belasting Sedert vier jaar hadden daarin zitting de bh Herman en Sleevens als plsatsrsrvanger Wat gebeurt nu men benoeoit deo heer I J Bonoeor eo lot plaatsvervanger de heer Bantainger Dat men tracht alle baaotjee zalf in a pakken kau ik de hb niet kwaljjk nemen maar onbegrgpeljiker wgze laat men den heer Strevens vallen die voor een paar jaai ni caudidaat was vao de antirevolotio oaire partg voor een zetel io den gemeenteraad Is die hoer zijoe herbenoeming niet meer waard of heeft men by belofte omdat men aan liberaal liet vallen nn eeo Katholiek gestemd Hrt beeft er veel van dat gezegd is wü anti reToIntionairen willen den heer Bonnaar eo dan zullen wjj den Katholiek steunen Voorwaar geen edele politiek indien men bet dien naam zon willen geren ik noem dit antirevotutiooair gesoharrel eo geknoei Eo nn eiodeijjk noir e ne zaak die niet aan de vergetelheid mag worden ontrukt Volgens het varslag vau den Gemeenteraad heeft de heer ran Galen een rapport ran de 2e aeotie uiet zoo juist weergegerao ala het was inga komen er is een groot verschil of meo schrgft hoog of teer hoog eo laag of tur laag De heer Herman heeft zich als beatrgder van den beer Vingerling die in de afdeeling had gaaagd iii fiin t algemeen da oolrangsten boog eo de aitgaven laag waren geraamd opgeworpoD io die afdeeling eo dit nog raear gedaan io de openbare raadssitting ran Dinsdag 26 October en geprotesteerd tegen deze bgvoaging No bagrgp ik uiet dst de heer Vingerlingoiet in daze zitting opeolgk voet bg stuk heeftgehoodaa en lioh niet opwierp toen de voorzitter dat lid opriep om zgos bewering methewjjtan of groodon te slaven Ik hsd gedacht dat do baar Vingerling hierop wel van leerbad gatrokken dooh neen bg zweeg eo deedpreciea o bet hem niet aanging en wai dosdeze MDtijging als van zalf ingetrokken eifgold ook deze spreuk veel gascbrsenw maarweinig wol die deze heer in het begin zgoer reda aao baalde B B n r gerljjke at iid BffniwUk OVERLEDEN l Hagen 12 j ooritnokti OKBOBEN Maria ooden Verbal A vaa der Waijde Bartbolonsas oodara O Boera en C Bnttar Specialiteit IN DAMES en HEERENWI TERHAi DSGHOEIVE S A ras OS At Md Tailleur KMiw eg E 73 73o OOÜDA TeleiUkMii arm 3i terdi im Vriui ilaikn Vis Vis 91 108 Vis 87 ït a V 81 iV 11 M f 4 SS 61V 77 iVi 108 mf it 94 11 480 s lOOV 48 100 196 mm 188 67V TV 9 s 1841 100 80 ssaaa 81 niv Vs 106 loiv lll s mm 1001 64 Vji Vi 101 Vi 77 108 108 1 100 1 01 188 18 s lOOV i ii 17 103 ♦ 14 1 10 10 ♦ 118 m 100 80 Z 108 106 lOlV SS 101 i T IU UI mm 11 n 117 e NOVEUBER NioaaLsun Cert Ned W 8 IV dito dito dito 8 dito dito dito 8 Ho o a Obl Qeudl 1881 18 4 ItiUl Insobrijviog 1881 81 6 OosTa a OW iop pie mi dito ia iilrer 1161 6 PoatooiL ObL net coupon Sdito ticket 8 Bdsukd OW Büioenl 1194 4 dito Geeoas 1110 4 dllobijRotk 1889 4 dito bii Hope 1889 90 4 dito io goud leeo 1888 6 dito dilo dito 1884 I SpAWa P p t K M 1881 4 Tuaiau Oepr Coov leeo 1890 4 See leeaiog serie D Geo Ie oiaa serie C ZuiDAra Ear V obl 1191 Manco Obl Bolt 8ek 1890 8 Vannoaii Obl 4oobop 1881 Avnaanuf Ob Btiea 1896 8 Mszw L G Pr Liao eert Nsu Holl IJ gpaor Hij ssod Mil tot Ezpl V 8t 8pw suid Nsd lod Bpoorwsgm asnd Nsd Zuid Afr Bpas eaod 6 dito dito dito U9l ditotlTiuz8poor l 1887 8 AItobl 8Zuid IUI 8p oiH A H obl 8 Pols Wsnoksn Weeueo aaad 4 Kuai Oi Euss Spw Mu obl 4 Balliaoho dilo aaod Fastowa dilo aaod 6 Iwsog Doaibr dila aaod I ïorekCk A w 8p kap obl 4 dito dito oUig 4 AvaaiZA üeat Stad Botterdam aao 8 BaMliBlad Aotwerpeo 18S7 8 8tad Brussel 1886 8 HOKO Tkeiss Bsgallr esallseb 4 OoSTlHa StaataleenUig 1880 6 E K Oost B Cr 1180 8 Bpakje Blad Madrid 8 1168 Nao Ver Bet Hvp BpobI eert ADVERTENTIEN Stedelpe QasfaMek te GOUDA De jirjis van liet gaa is 6 cent per M ei voor Kooktoestetleo of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peicaalsn gratis aao de hoofdbnis verbooden met 15 meter vrjje leiding achter den gaameter Voor 8 en 5 licbtgasmeters bedrai de knar 10 oent per maand Bewonei van peroeelen vaif tan boogata 2 25 per week kunnen wekelijks afrekeoaa en van de fabriek lampen kookto at lleB eoa tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen i Hsl bsele ooeoliadelirlHts m JÊ maUulykele poelsnjddel voos Mliria sa vooral daaies sa KladersGhesawssk is ds Appretuar van e Mllsr fc Ca srlla laatkStr 14 Msa MM os ep oaaai en fabflsksmssk Sr kswMS 252 sesöés ssa is kwpsai aseMÏp risySsasisT tl