Goudsche Courant, maandag 15 november 1897

ho T428 MaaDdafi 15 November JN97 d ste Jaargaog NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 iranco per poet ƒ 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel 4 a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd van 10 tat S uur IwluiT ZONDAÖS a WOBN8UA08 toormiddag i ELECTRUIOMISCHnAmUUBANDJK wrrilO UKÜI£M NKKKD Btl het icebrulk daarvan encliledt h t tanden krllgen der hinderen S UKK DE HUIKrE PUN 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewijzen ban dat de bg mg ter inuKe Uügende getntgschriften der aitatekeude resultaten Tan de Klectromotoriscbe Taodhtlsbandjes niet echt zijn WK Men ItlUop dm naam vandenfabrikantmmXt WthTl M Wordt franco toegezonden alUtn na ontvangit ran postzegel ad OS cent door HOBERTB LTZ NUinegeD Verkrijgbaar bi WOLFF Co WeslhaTea 198 Wederverkooperê gevraqgd m STAATSLOTERIJ DE TREKKING BEUIn t Maandag 15 November a s LOTES en gedeelten ran LOTEN ign te bekomen ten kantore Tan de OoUect ars A O C081JN Gonwe C O bg de Viicbmarkt W J L T DISSEL Gouwe C 217 Te Hoop of te Kuur aangeboden Wi IIËKKËNIIIJIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te boTragen Lange Ttendeweg D Ii9 Het huis berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken KeUer en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zold Terder alles netjes en doel matig ingericht alsmede Tan Gas en Water leiding Tooraien Terens boven on beneden Privaat met Waterleiding dupttiir ain HAM KouinkHJIi Uachimüe Fabriek DE HONIQBLOEM v n II N van Schaili Co gevestigd te ê Oravenhage Hepplertbraat en 0 Baby de Regenteeselaan TM t U den KONING ran BELGIË Indien gijhoesti gebruikt de allorwege bekroonde en Wereldberoemde 8nperior DruiTenBorst Honig Extract FLACONS Tan 40 Cts TO Cts en ft Terkrjjgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f 9S Oonda E a Tl MILD Veerslal B 126 te Gmda A BOUMAN UoordrttHit J O KATELAND o o jp B T WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinmem Zeernette Gesteendnikti mïSAAHTJS worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON ZUüek en FollkUniek ommTKTHiiC en wKjêmeoiAHiiK Toor yipreekaren dagelgks Tan IZ S a Gratis Spreekuren Maandag Woeuêdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A CSKYL Oeneesfiefr lHrecteur HooMprtts eT i W ttM Irk Im IumIp het prU Staat getanuideerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Stut Hamburg gstfasrborgde groota Usidioterü wuria zeker 11 muloen 349 325 Mark gewoDnen moeten worden De prysen rtn deze vuft roorcleul biedende leldloterg die olgnni hel plan ilnnbl 118 000 loten bevat iga de volgende De hoogita prijs la eventueel 500 000 Ustk Premie 300 000 M it prgaen i 10 000 M prgs priJMn 1 prijiIpriji IprU 1 prfli pr s aSOO OOOM i Xprijlena tOOOM k 100 000 M I 108pryaeni 3000 M a 7t 00 l M I 206 prijzen il 2000 M n 70 000 M Slïprgzen 1000 M eS OOOH j KlSprijnn 400 M i 10 000 H to prgien a 1100 M il 66 000 M i UOprtjienii 800 M prezen ii 60 000 M 86B 2 p tiaeni 166 M Iprga a 10 000 M pr 184 104 100 prya a 30 00 M SSflprgi 7 45 21 M prijscn a 20 000 M toUal 69 180 prijzen en worden deze in eeoigs maanden in 7 klaasen uitgeloot De Hoofilprija in de Ie klaaaa bedraagtMark 60 000 itggi in da ie kl lol 55 000 M in de 3a tot 60 000 M in de 4e tot 5 000 M in de 6e tol 70 000 M in de otol 76 000 M in de Ie toi 800 000 M enmet de premie van 300 000 M event tol 600 000 Mark 1 Voor de eerits prijalsskking die ofScieel is vaitgeiteld koil een geheel origiiieel lot sleohta Quid 3 60 een half origineel lot sleobts Ould 1 75 een kffarl origineel lol slechts UuUI O 90 De in egge den voor de volgende klassen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven in helüilla ee e Irekkiogsp ao tooniea van liet Wapen v n den Siaat welk plan ik op anvrage gratis vereend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking da olBcieele Irekkingelijst De uitbetaling on versonding van de prijzen geschiedt door mij direct on prompt aan de wieners en onder Je strengste geheimhouding M V ledera bestelling kan men eenvoudig l w per poslwisael opgeven Men wende sioh dus met de aanvraag om toezending van loten voos do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelgk of uiterlijk lot as morBSÊBBn k met vertrouwen tot Samuel ilcckscher senr Bankier en WiMoIkuuloor io HAMBURO Duitse IiIbu K FEANSCHE STOOMYEEVEEU CkemiMhe WasscherIJ Ti il Ol l E llËlMEK 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteord door Z M den Koning der Belgen Boofddeptt TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit TOOr het stoomen en TerTenran alle Ueerenen Dameegarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting Toor het stoom n ta pluohe mantel reeren bont eni Oordynen tafelkleeden eni worden naar de ienwste en laatste methode ijererfd Alle goederen het y gestoomd of neverfd worden onschsdelSk Toor de gewndheid en Telgens staal bewer kt TANDARTS E CASSITO Turnnarkl 171 oda SfMieSgidBWltlWe De EXTRATREINEN welke gedurende den Winterdien st 1897 98 des nachts van Rolterdani Maas naar Amttterdam loopen na afloop der VOORSTELLINGEN van het Nederl Opera Gezelschap Directeur v o Likden zullen in den vervolge ook worden opengesteld voor vervoer van Reizigers 1 eo Hl beslemd voor GOUDA De Reizigers voor üOUDA moeten voorzien zijn van gewone retour gezelschapsbilletten of kil ometerboekjes Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEEKEmiSmetTll staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 14L Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter en gi oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het iHuis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 2 Het groote aantal zenuwkwalen nMni flioofdiiiinar totdevo raf E ftnd8lti t ek8n Iiva popUiI fttn lMW6 t t nog Bteed llo middelen door de mediBrhB ia mr toe dat bIJ door het gebralk itikkea vi phyiloloiiHhe outilskkUtg Hdftas Iteeft die as ta iD Iflrdej TMbwldTJi ntwwljl if In w t DBolupMillJk irlmeDa nj ü weldud blijkt te kUii ren 4 uu onwkwftlMi lijdende eniohliflld Oaie gaiifteiwUM U ultcaroBd n door den gvwuMn OtBcler tm Gevondhelf Dr Bomu Walnmtnii to VU hofen m b t op da 00 dervlndlng opgedSan In mb lO Jftrit praktik l rw MKililM Mtel m de e4t el4 Mat te gaaaeairijM warten werkalijk cMtterende reanltaUii nrkngea tn lil maakte looTeel opgMf Ut n éko door d nltTtnoar werkja OVER ZENUWLIJDÊN EN BEROERTE har voorkomlaé IMtïIna Iilnnni tartan Uil rerti e 1 ruk venrljnn la mC bo kja b at let alleaa roe KM meta pubüftk vnntaanbara verklarinfi omtrent lint weien dor nieuwere therapie en da daanaade leira ook vindt men daarin weteneonappalljke Ter la wanhopil levallen verkregon nltweiklnf maar ook vindt men naar n eneenapMiu e Terhandellnlie ottde iwKlIackebl eai diaaande e eeiwij e ewijd eUn aoom lo a elirlft van lai van elnlïnohrinan van üoMkeiilaatate loueeaknndljen onder welkaf altra iia ar arafaaaar Kwriit Si iM iSa Or o Tv i UU firtïr iiiririTJ 11 ae aBia ta Franitrilk on vele anderen j Aan allen wier taalal e r r V JjLjï y 5 JT M wHhtlKhcId lUd N waarvan de kenUekeaen cljn ehraaiaaba haara ta kM hoor S V OT V rï ll ark laJaalUall ia l k l lilk SSlSJLSr 10 J verder alle ilikon ilo door berooit e ro n werd J of W TJ aooalii lriaiiml ea eavvaniaalaliprako iwaraMa val W l M ll l Kr JV S SV dureeia Bile Biaataaltlkalwakla varawakklea aa Hkaaia ik U dia raeda oodar ftnaaakBoolca te ïnd ÏÏni mweeat Üp Ï l bokSdrSiJdolon Ua nlkondlnfaan a kon4wal r iior ïr ivon elfofrUeoron aïiomiool f oebadelHEia ono lni o hebben enjon elntte rIJ die vrfe a BeT lanT ar fceraartai andaartoa radaa habbaa WMonBvo Sn eTen a 1 a eleede i aïiatll voaiee voraoo le ia kat kaan ka fl aluil H iuVrie ae o r worde oor je oe Awato rdiam door ïl d I RBAW dl Heiligeweg HAUrOm r K VKi HitVTKK KOl rf Apothokir Korte Hoohtom 1 VtrMhl tOBII rOBTOS llndesraoht WJ doOaardbrnjF a ÜD de iononte hygionnie h mpdlciuaie i ntoonetelling ie de llr WelaaHMBn aoha flanaaawljaa ioor do Hadflatba Jury Met KlUrrau WvdaOle kakraond XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Mode ds IEDERE WEEK VBH8CHUNT EEN NÜMME la iedM tekêt mmarU itiaten moOekrontelcfetaUetoH lo üil a ondor j kl pUteo nut S ogpiitr en S groot pkaipt p lr P r 1 n 1 p po t 1 1 li d 1 uitg i t dwrenboven gekleurde pUvoii 1 76 l ll V I 1 Ugekl pUiilkiit gekD p M h tBe o 50 MO 4 Sa bij hel 6 no 1 gek p l n kauw He een gelleurd IraMe bandirerklwtroo ravikil PdöEFStiïER m PROSPECTUS ALÖI b f m iMiHtirt Ininirin lUillltü Mi iiisii tut 0r gictiiiMiuu ritmini w Ber gn t Br olt wat ituna iweia H 1 Z ii Tuniaii M Mm n i uMilKiii u rrllilos k Hacltahmuml t f Min iéift itlnr miM atelB Kharfm H dl mi um WdcH tor k £ MM iioidc fiiH MtmM im i l tmfU if BINNENLAND GOUDA 13 No emb r 1897 Afgekondigd ia ea beslnit dsr Stateo ran de profincie Ztiid HillaDd boudeode T at t lliog raD e D reglement van politie voor de Gouwe DiDtdagmorgeii werd te BarkeDwouda L B L door de igkepohtie gearreiteerd eu govankeiyk naar Kottordain orergebiacbt Woenadag igu 13 perdoueii te RoUerdam oor deo recbt r moeten komes om gehoord te irordeo iu zako dao moord Doaderdagaffood had da tweede byeeokomat ilaata tan bet laeagetalacbap te Reowgk waarvoor ala apreknr optrad de heer M Bonteabat ODdeiw ter aldaar met eea oudejaara aiODdTertelliag getiteld Bet luiden fan de bel door C fan NieTelt Aaogeoaam wiit preker sgae toahoordars te boeien Ala naar gawoonta volgden na de Iriiog nog eenige voordrachten door enkele der ledaa waarna de targadaring werd gealotan Maandagavond werd in da Roomaeh Katholieke kerk te Seboonhoven bat prachtig gaachenk van een der gemeanteleden ba taande ia een nienwen Krniswag op plechtige wgae ingewijd door den HoogErrw Deken raa Qoada Da gemeenteraad van Schooobovao baalt ene verbetering gebracht io de regeling dar jaarweddea van het onderwyzend paraoneal der opeisbare ichool Ie aoort Voor gewone on derwgKers of ooderwijaereaaCD ia hataaovaogr alaria bepaald op 1 525 met verboogingrn tol aan maximum van f 650 en voor oadarwgaers mat varpliobte booldahta f 625 tot een maximnm van f 725 Bat hoofd dier ichool werd f 100 verhooging toegekend Kan en ander met ingang Tan 1898 Men achrgft nit Seboonhoven dd 12 NoTemher De hoofdoommiaaie voor het kroDingafeeat beataat thana uit de heeran mr A D H Kolff e reïOoriittor A J Dekker eere lid L Akkarhaga J Ei aere lid en vooraitter H G Geelhoed aecretarii C 1 van Baaien panningmeaeter A W Laaonder Q J Niekerk C Schoon Thim C Tromp C L v WilltDiwaard Ci FEVILLETOIX LANGS EIGEN WEG irOngelakkigF Hal is iminert oo Juffrouw Hcndd put Jsg eo nuht de sieke zatter Tan dea jOBgen Vu Tiompeb op kbok bet batelijk en spotlend laretis Rieftink vierp hem een toornigen bltk toe Bchoof den andtrei Burnunersir weg en hun a breedeo rag toekeerande wendde bg cicb tot Walter Flij gef bem het adrea v o Dolf en roegde er by dat jnffroQW Menald geen dienat h d omdat jnflTroaw Van Trompen iterrende waa Met een baaatigen groet rpoedde Waller zich rer der Een ooganbltk later weerk onk bij Van Trompen wSb driftig achetlen en eerat toen een op de teenen loopend dienstmeisje hem fltiislerond verzocht te wae1it D en een atoet bood herinnerde hjj aicb de aterrendc Met beid banden op de tafel geleund Ueef hq onbewegelijk ataan Cile opende de kamer deur xoo aacht dat hy t niet koorde Een bigde glans vloog over haar gelaat toen ie hem eag zij had in die droeve dagen zoo naar hom verlangd Haastig ging u naar hem toe liet haar hoofd tegen agn achouder leunen en floisterde Walter Met een kreet keerde hy airh om Verdiept in de ongerymdite voorstellingen trof de hartelijke toon vau haar item hem ala een verwgt Hy sloeg zijn armen om haar heen en de wijre waarop hij baar T rw lkomd T nri d bUU tu dim atom dit in i n De gomeeot raad van Schoonhoven Lti ft iu priucipa bealolen de keimia voortaan een maand maand vroeger d i in bel begin van Aug U doaa plaata hebben Wegitne dan coo lagen wataratand op den Boven Uael en Lek varen de Deventer atoombooten tband in plaata vaa over Arnhem over Kampen naar Rotterdam Ten behoeve dar Bewaarichool Vereaniging ta Oodewatfr werd in den loop deser week aldaar door da damaavateaniging Felicitai e n laaar gabondan die uitatakeod mocht slageu Bedaaki voor het beroap der Nad Harv Kerk ta Bleiawjjk door da K jekbof te Werkhoven Aan hat miniatarie van walarataat handel en Dgverheid werd giater o a aanbeateed De bouw van een poat an telagraafkantt or met direeteuratvoniog te Schooobovea Hiervoor waren iogekoman 24 ioachrgvingabiljatten Minata ioachrgver waa Joh van Leaowan te Woerden voor f 18780 De Vleeacbboowersgajiailen Verdenigiog Rust door Eendraebtff te Amaterdam wil ooit voor de alagaragetellen Zondagarnot pogen te ver krggi n en richt tot de arbeidere bet veraoak daartoe made te werken De winkelnering die teggen eg uitalaitand baataat door de e btgenooteQ der arbeldara die of uit oude sleur of uit noncbalauca des Xoodaga hunne vlaescbwareo inkoopen ia in hoofdzaak de reden dat bg da tegenwoordige coacerreotie die in dak vak beataal de patroona niet ganaigd zgo dea Zondaga hun wiokela te aluiteo Dat de Zondagaruat votir da vleeacbbnuwera gezellen geen onmogelijke einch leiden de gazellen hieruit af dat er vele groote vteeachbonHergen zgo ma een groot winketdebiet die bet geheale jaar dèa Zondaga aluiteo evanzoo de hraëliateo die bg h Sabbath of feeatdagen het vleeach daaga te voren ontvangen De vleaecaboowaragekelteo hopen op die wga na zee dagan ar b id die des Zaterdaga aomwglen 18 s 20 a r dpurt den Zbndag als roatdag te kamen v eteD De heer 0 B te Oostatbtek wai gisteren op de jaebt gewaaat en met zgo rgtnig to voor zgn bnia teruggekeerd Bg het nitatappeo nam bg zgn geweer aan hetwelk ongelukkig nog geladen waa Het achot ging af e haf gaheele achat hagel trof dan hdar B in de binnenate woedde £ wjjgeii hield by Jnar omvat Was alles vaJeohheid en bedrog had t hem verraden zij ijjn CÜe die hij onder elke metamorphoae welke ao aannam bad lief gehad Waa het de laatste maal dat hy ujn lippen op baar voorhoofd dr kte Het oogenblik van bealisaen raa iiab eo fay de gedachte haar te vetlieEen kwam de duldelooztf pijo weer terug ilwijgeild drukte hij haar vaster aan zyn hart terugdeinzend voor het woord dat hen we r vreemden zou maken Wat heb ik naar je verlangd zuchtte Cile Met een heerlijk gevoel van rast lag ze in zijn armen Hy had haar pynlykon toestand begrepen en gevoeld boe gelukkig zyn komat baar zou maken Ze vas hem innig dankloear en had bem Hover dan ooit Wat heb ik naar je verlangd wDat was uit je briefjes niet te lezen Za biet snot bet hoofd op en zag hem met betraande oogen aan Wat is btP fk kan niet verdragen barstte by toa rdat je aanhoudend bjer in zyn nabyheid lient Xa alles wat tusacheo jullie ia voorgevallen zou iedere fijngevoolende vrouw hem ontvluchten en in plaata daarvan ben je ateeds bij hem Toen tk op het kanttor vroeg n aar je waa werd met een minachtend schoèderopLalao en een honend woord je adrea hier opg6K9rw Voor my hadt je geen tijd vier h vyf regeltjee meer kreeg ik niet maar aan hem kon je den beelen dag wyden Cile waa doodablfek geworden en staarde bem met hau grooie oogen oaafgeweod au borat Onmiddellgk zeag hg oaer ep stierf oanigi ooganblikken nadat hg in hois gedra g Wifc Woenadagavond werden da bewoners van een koSabuia te Baarn nadat zg aich reada ter ruste hadden bageven plotaeliag opgeecbridt door bet hevig gerammel vau vatlenda glaseo biinedan ia bel bnfTel Iu bun angst achovan zg het raam op en riepen luidde aOieven dieven Kort daarop varacbaiieo aenige buren mei de politie d e op dan inbreker losgingen Na licht ontatokeu te h bb en ontwaarde man tot nist gaiinge verbazing een agal dien aan spotvogel dar cliaatils dair had nchtsrgelatan Op Sicilië bigvao de roovara aan de overheid veel zorg baren De sTribunai verneemt uit Paleruio dat een tot de tanden gewapende bereden rooverabanda van 9 man in de berg achtige streken bandschaltenden schrik verspreidt Ala gewoonlgk zgo da gandaruaa niet in staat bet kwaad te etuiteg bet ia nog aleeda bat oude deuutje i Par nn aiagu ier hasard lis arrivent toujours trop tard In bat Oaocasischa dialrict Laakoran zgo da diefatallan en moordaaovallen van rooversbanden o dau laatstan Igd zoozeer toegenomen dat de regeeriog de dorpsbawonara heeft gewapend mat revoloera en geweren Ifau verwacht een goed gevolg van dien maatregel Hoe onbeschaamd de roovera daar ta werk gaan bigkt nit een aanval oolaoga bg BamO ootka in bet district Erivan gepleegd Daar zgo twee diligences en een partioulier rgtnig te zamen op klaarlichten dag aangahoudan door een bende roovers die aifor dan dwang hunner revolvers de paaaagiera uoodiaakten hun al e g ld en koatbaarbedsn die zg bg zich hadden t gaven De vrouw van den hoofdcommiaaari dar politie van Erivan was onder de uitgaplundardan Zg werd met ondericbeidiog beban deld rn toen de rytoigeo weder voort konden gaan gaf de hoofdman baar vriendalgk glimlachend zgn groeten aan baren man mede Os roovera gaan bg onne naohteiyke aanvaHeo op dorpen of atations niet zoo beleefd U werk Als zg eenig vereat ondervinden deinzen zg voor gaen enkele daad van wreed heid of geweld terug Da Zwitseracbe bladen daelen eenige bgzonderheden mee over den oplichter die als graaf Breteoill te VGrsvenhage een goudsmid eenige kostbare uwaelen wist afhandig te maken Verantwoord ja dao Neen op dergelyke valsohe voorstellingen on besobuldigingon heb ik nieta Ie leggeo Je bent tooh aanhoudend hierV rJa je weet waarom Ko bij ia ook dikwijla in do tiekekamer ïhf Dikwyle want Agatbe vraagt telkena naar hem Hoe aandoenlijk I Ken praohtigs gelegenheid om over zijne liefde te spreken Walter I Daarover zwy t hy zeker Ja by heeft te veel eerbied voor me 9m mij zoo te beleedigen Beiden zwegen Kalm doorstond Cile zijn doordringenden blik iiHüh je niets beters te zeggen P zu ze zocht Hy pakte haar beide banden en trok baar naar zich toe Heb je my bedrogen verraden vrooK by schier ademloos van opgewondenheid Ben ik maar de uvreemde en ia hij de man dien je boren alles Hef hebt Heb je met myn liefde Kespeeld wetende hoe diep ja mij zoudt doon lyden Ben je zoo wreed geweest my alle hoop en geluk te ontnemen Een smartelijke trek plooide haar lippen en baar oogen vol onaiteprekelijk leed tot bem opslaande zeide ze met tranen m haar stem Je twyfelt je wantrouwt me f Alles alles zou ik willen opofferen om neen te zeggen maèr ik jcan niet Cile ik smoek het je wees eerlyk zeg me wien je kiest h m of mij Ik heb al lang gekozen je weet hoeveel iu van je houd HarUtoohtelyk sloot hfj hur io de am Q eo drukte Dvzelfde boosdoener heaft varleden vomer en jaweli r te ZUrich voor UOOO fr aan edalstee nen ongeliebt Toen achter noende hg aigh graaf Sabran maar ook daar werkte bg bra taal mat agn famaaae obligatiee De bladen vermoedea dat dese intetnatlo nala oplichter op zgn kantlreia door Bnrop ook wel apoedig weer een beaoek aan Zwitserland aal brengen en zg waarachoiren daarom voor vreemdelingen mei booge titels Bel sFrieMh Volkablada daalt de vpigende baaohikking van den miniatar van Jnatitie fan 13 Saptembar mede De Biniiter van Jnitilie gaaien het adrea van Gerrit Pietera lieitama an Pietev Tjeerda Waaienaar beiden woaenda te Beetgum dd 30 Augustus daarin maileJaelende dal Klaas Btiensira en diens moeder bun op 15 Februari jl te kennen hebben gegeten dat da aohnidlgen aaa de inbraak bg Cl Qaitaeaa te Brilaon zgn Paalaa van Dgh Allard Dgkatra en 8rbonl Albarda met terioek de zaak der drie gnboeders Hogerhoia ter baud te nemen om een einde Ie maken aan bat teganosar ban gepleegde nnrecbl t agelet op de desertgdsohe baaehikkioi dd 25Jenijl geelt adreeaanten te kannen dat in dau zaak een nauwkanrig hernieuwd ondenoek la ingeateld betwalk geaa aanleiding keeti hnnna geven lol eenige tasaebeDkomat ran Regeeriagswege iu deze t tatn achen maakt genoemd bladnn bet nU gende nitlrekael openbaar nit een brief via era der drie gevangaoao Marlen Hogerhuis gedateerd Leeawardeo 10 October 1897 en haatemd voor eene ia Amerika getroawde zuster 0ok kan ik o mededeelen dat ik jl Diaa dag 5 October eeii bezoek heb gehad van Zgoe Eicellentie ten miniater van Jnatitie den heer Cort vau dar Linden ofacboon ik eerst later gewaar werd 3at hot date waa Bg beeft my geheel in qaaliteit als maandoommiasaria aanau toegeaprokeo Wg haddan bat volgende onderhoud Miniater Waarvoor zit n bier fa Ik aVoor een feil mgnbeer wat todereB bedreren hebben t Ministar Zoo en wat is datVa Ik verleide natnnrlgk wat ar voorgevallen waa Miuister sBn hebt gg dat niet gadau Ik Nren mgnheer ik ben daar eren onschntdig aan als o Minister En kan ja je onschuld niel bewjizen Ik vertelde hem dat ik kwart Mr lf wts thuisgekomen met O Hailanga in nde pitnje zijn lippen op d hare Wil je t my bewysenl vroeg b f mohl Waarmee wDoor h m nooit weer te zien Kd Agatbef Ook Soar niet ZÜ is immer bilf bewusteloos en stervend Ijut h haar vertorgeo door faau moeder en aualeA Cile sprong onlateld achiwuit Was dat Walter haar Walter die aoo hard wo meedoogtalooe eprali t Je houdt imnora vaa m vleide h Ja maar je bent op t punt mijoe liefde t f Neen ik wil niet dat je gecoropromltlawrd tuit worden Ik verkies niet dat je gOkt Stil toob t prook niet too luid t Mjjo ome zieke M u arme zieke herhaalde h hoomd Jevreest dat hij zal hooren wat hier voorvalt Met een ruk trok Cile haar hand uil de t ne dt verontwaardiging kleurde haar wangen een tooroige gtana lichtte uit baar oogen Schaam j e over zoo veel Hefdelooahetd Ik heb geen tijd raeer Ke wondde zirh van hem af en giag naar d deur Hg trad haar In den weg vNeen ik laat ja niet gaan Tooo my ja H de j door hier ta blijVen vï at kan niet Ik moet naar Agotha jiKaar hem bedoel je I iaa Cile luwcbtii lioar on m ffordt vtnolfd