Goudsche Courant, maandag 15 november 1897

H F Gorissen 500 rogaerea P vas Bgk 500 handhavan 8 Dekker 800 600 J H Roode 1500 kaodhavea W P Soslleman 800 500 S F Teel ing 2200 handhaven C H Wildenbarg 1300 900 H Lekervald 500 haodbaven 248a M F B de Btonwer 2000 1500 248a E Hoekstra 2000 handhaven VEEMAR kT TE G ORKUHi L S M DE yOIJl ÊRDlISG Van GOIJU Maandag 15 November O uur v m GOKKUM Dinsjatr 16 f Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bexi i racla tigr xiet ingrerlclxt HËEREmiS met Tlll staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtijfe Kelder BoveH 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis WaterbesproeHnp een prachtige Gang met Vestibule wit marmerert Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANUË TIENDEWEG 1 2Ö Directe Spoorwegverbindingen mei GOUDA WInterdleDSt 1897 98 Aangevangen 1 October THd vai Greenwicb IA Al IA 1 11 1 19 18 11 88 1 84 8 4 8 87 4 6 4 86 ll 8 li 8 8 09 11 88 H 8 8 0 11 49 H 48 8 18 1 81 19 89 11 88 1 6S 4 4 18 6 10 6 96 KOTTIIIDl M O ü D 1 M 10 1 11 98 11 80 11 97 1 44 9 8 9 10 ll 8 84 10 11 U H 11 8 10 so 98 8 47 10 19 lO SO U il 8 18 6 81 7 98 M 1 99 e sB 7Ü0 7 48 8 y oo r io 8 ot r rro ïffi8 ririïïfi 4 i ïk 7 4 8 49 ♦ I Ï I 7 68 8 81 V 8 07 08 J W j M 10 n U 44 11 84 11 08 18 47 so rOi UTEICH T 8 94 7 88 8 91 8 07 10 1 10 81 19 0 1U 8 9 90 11 14 8 10 11 19 7 46 8 18 0 8 10 61 11 48 19 89 1 98 8 08 8 17 4 É t8 8 8 88 8 18 10 11 10 86 7 10 10 84 8 84 8 14 1 18 8 48 10 41 8 60 8 08 4 7 8 6 11 1 11 1 I 6 90 11 10 IHSTEIOIM 18 10 4 U 1 6 1 48 HJO 10 11 10 98 Dit ik mg ko tt eetit zou hebben mo D ferkleedeo Tolgeo de boofdgetQigeo Sieds btd TflikUwd te roim elf aur werd by wakker door verdacbt leven roor de veDitere eoz Toen fttlee over wu bed Gatze de Btrutma a tyoe bareo geklopt hg Gat had oog al een poosje geklopt Toen ijj de Htraafcma gereed wareo naar Gatsa e baie te ertrekken hnddeu zg op de klok sexieo bet wae toen balftwaaU Oe iobriak aal dui gebeurd mocteo xijn ao elf tot kwart over elf Minuter Ëa boever wooodet gg daar TaodaaoTc Ik £ a groot batf oor by da drie kwartier c Mioiater Zgo die pereoneo die gy daar noeiDt ook geboord Ik Ja myobeer Maar de Preiident vroeg my of ik daar by half eeo ook koo Ik heb geantwoord Ja weU Uioiiter Ëo kaut gy ia dieo tyd niet bewitaeD dat gy tbuis zyt gewee t c Ik tJawet mynbeer door myoe moeder eo KDiter maar deze mocbteo niet verboord worden als itaaod io te oauwe familiebetrtk kiDg Meo zoa vertrekkeo eo zg waren al buiteo mijae eet toeo ik bem toevoegde Myobeer wy zitten bier ale ilachtofferi vao etae reeb terlgke dwaling de beereii helbMI gedwaald D betitten deeerlykbeid oiet dat teerkenoen c Toen kwam bg weer terug en zeide Gedwaata zegt o Maar waarin beetaat die dwaling V Ik Namelyk hierin dat men oai heelt veroordeeld op laUcbe verklaringen c Ik vertelde bem de gffcbiedenie van K 8 zyne moeder enz en dat die zulkt onder eede wilden verklaren Fly waa niet zoo heel nienwagierig en ik denk dat zulka bem wel bekend wae Het wai een groote man met donkere anor eo baard met eroigezini grye geneogd Met een vriendeiyii innemend voorkomen oit wiens oogeo de grootête golbfiid aprak Daarna handelt de brief over tal van andere onderwerpen maar toch komt Marten nog eens op bet ODderboud met den minister terog Ik bad we gewild dtt ik geweten bad oat het de min waa gewaeit ik had dan meer gesegd en getraegd Wel zag ik dat hf t een man uit den aanzienleken atand was uit zyo geheele booding on vcorkomeo Maar bg vroeg mg niet wie ik waa en ik meende dua niet het recht te hebben te vragen wie bg was c Men iflint uit Amsterdam £ en zware oitelaande brand in de Witteatraat bniteu de Uaailommerpoort verwekte gisteravond omstrerkk 8 aur een ware paniek in die bunrt De brand is vermoedelyk ontstaan in perceel lOl aan de Witteatraat door onbekend gebleven oorzaak en verspreidde zich vliegeoevlug oier de bovenverdiepingen vao perceel 99 aan genoemde fttraat tb van de prrreelen 40 en 42 aan de NaaaauBtiTat De bierboiahondei op d n boek dezer beider alraten beeit het vuur bet eerit gezien op de derde verdieping vao bet perceel 101 Bg bet veracbynen Óvr brandweer ond deze de trappen der brandende perceelen veraperd door eo opgewonden menigte volk De brandwacbtB konden zich zelfs niet met geweld toegang veracbaffeo en zagen ziob genoodzaakt de brandende verdiepingen door de b landeude percaalen been te naderen Ook werd gebroik gemaakt van reddingaladders Uoven gekomen vonden de braudwarhta acht meoiohen hulpeloos io da dakgoot Geen dezer had aan de brandgangen gedacht dte op dit oogenblik trouwens reeda door bei vuur en den rook on toegankelgk waren geworden M Ivuda HO Moontreoht KieuwerVerk Oapslls 8 10 8 96 v il 4S s 8 4 88 8 18 C8 4 45 8 8S 4 81 8 18 8 04 H 8 11 ia 8 17 8 18 7 7 BS 7 8 1M Ikittmdsm 7 1M llUai Diii d i Boltsrdam OapoUs Hieuwerkerk Honrdneht Baada tH8 19 08g 49 I bonds 8 90 Oude 6 86 Woaidea8 48 Ulreeht 8 08 7 4 o o V u 1 10 87 IJ 4 IMO 91 8 97 8 1 Oaada lutardaa O BI Dese acht menaobeu zyo doof voor de kreten der brandwacbts van de dakgoot omlaag gesprongen Peters de bierbnisbouder bield met een zekeren Van Ommen een deken op desgelgka een slachttr van dun overkant Dol genaamd die bijgeaiaan werd door den sobnitenvoerier Kuiper ook een overbuor Vier van ben die den sprong waagden kwamen wonderwel zonder ong elnk lere fllMJaBr do andere vier Petius Knol en tgn vronw Anna ni lït tie Koopmans mei jee van 1 5 eo lljaar sloegen door dan val over deo rand vao de deken beeo vielen legen deo gevel a i werden ailea do en meer de under minder aan den faala verwoud Dr Den Ouden legde in hei bierboia bet eerrite verband waarna man en vronw Knot en Betje Koopmans naar het Binoeagaatbuia Anna Koopmaoa naar het Boitaogaatbai wardea vervoerd De toestand dor Uatageonemde werd zeer eroitig ingezien de drie aodereo ficbguen boitengataar te zijo De brandwacbta vao deu post op bet Uaarlemmerplrm die bel eerat op de ptaata des oobeiti verschenen amaakte de voldoening vier peraonen oter de daken te redden Ben der bewonera vao perceel no 44 liet ïgne kindaren aan eeo beddelaken nit bet venster zakken Toeo bet laatste kind eeo knaapje aan bet laken biug scheurde dit De jongen vini maar werd gelukkig iu een deken opgeraogeo en kwam ongedeerd terecht ZeMben Va Kampen beeft twee kinderen ID ma btdciede gevonden en in veiligheid gebracht Tegenover deia prijawaardige daden ataat de belemmering walke de brandwacbta io het hacbelgkst oogenbhk ondervonden door bet gedrang eeoer toomelooze massa Nog lang doarde bet cer men overtnigd waa dat zich niemand meer io de br odende perceelen bevond De een zocht zyo vroow de ander zgn kinderen terwyl al hooderd U iat verzekerd was dat deze tfrecbt wareo Ook de omstandigheid dat een der mri jea Koopmani niét naar htt binnengastbnia maar naar bet buiteogaatboia was gebracht had ten Kefotge dat men nog gtiroimen tgd naar dit kind zocbt toeo bet reed lang waa weggedragen De ier bovenverdiepingen en zolders lyo uitgebrand Nagenoeg al het verbrande was verzekerd Nader metdfc men ons By navraag Uat in den avond bleek juffrouw Kool bet zwaarst gewood ie zgn alteo zyn echter buiten levensgevaar De heer J T Banning te Edant heeft de nitnoodiging vnn den Ned Schaatsenrydersbond aangenomen fay gaat over een paar dagen naar Davos om zico te oefenen voor dea internationale wedstrgd te Bem Naar aanleiding van verzoeken dezer dagenaan de beslissing van H M de Koninginonderworpen en waarin opniouw verganiiiogwordt gevraagd aan Hare Mnjeiteiten ter gelegenheid vao Hare meerderjarigheid e n bnldeblyk aan te bieden ia ter kennis vhu bslaoghebbenden gebracht dat Hare Mnje teit by die gelegenheid geeoe geaohenken zal aannemen Geen uitzondering kan hierop om billijkheidsredepen natuurlyk worden gemaakt zoodat zy die niettemin buune ptaouen doorzetten licb eene ooverrngdelijke teleurstellingbereiden aaogezien bun geacbenk boe goedde bedoeling ook zgo moge zal moeten worden geweigerd Namens de HaagRche bakkerapatrooos ia aan mr Kerdyk geschreven dat zy zyne bemiddelinKBvooratellHD niet in overweging knooen nemen Mr Kerdyk antwoordde te betreoren dat de pt troooa ongezind byven ter sake de nacbtarbeidqQneatie met de gezellen io overleg Ut treden en datsy van bemiddelingsvooriteHeo die by aich vleit dat don toets der firitiak kunnen dooraiaan niets willen weten Hg beval hun aan hunne motieven te publioeercu Hunneizgds hebben de Haagecbe bakkeragezeMen aan mr Kerdgk bericht dat eeo bemiddelingsvoorstel alsnog gunstig zal wordeo ontvangen behoudens nadere overweging als de oiteluiting der gezellen van de BrooH en Meelfabriek blglt gehandhaafd 10 9 10 88 10 48 10 4 47 10 18 8 04 I 8 1 8 10 19 10 91 10 89 7 81 8 88 8 88 1U8 Naar aanleiding der niterste wilabeschikkifg vitM dfp bekenden mill ooair PoUmann die 71 1 zonen heeft onterfd omdat by ban onge sclukt nrhtte een groot fortuin te behei r n 143 160 172 B 134 s 136 182 C 9 96 156 D 29 O C Bnignal 2000 1800 Wed Imholi Sirafer 500 rogeren Pasters 4500 4000 M C Rietveld 1200 handhaven W J D V Rgoeman 1400 1000 P da lug 12000 11000 A C Coqia 2000 1650 n 2 handhavanC R G van Ee 500 roüann I Cats 3000 handhavMi 57 N de Graat 2500 62 J F Barman de Groot 2000 71a J van Zonneveld 1500 1300 73 Wed J deJongCaU 800 700 Wed S Htaal 650 rogaacan Wed Kragt Koelman 500 handhavenJ S Kampo 3000 J van Leeuwen 500 F Sigmans 1200 J Molenaar 500 49 51 52 44 54 73 79 27 41 85 115 48 64 229 wgst de N T Hand lauitaog er op dat eeo aaoUl groots vermogens in Amerika bet tweede of derde geslacht niot overleefd hebban Te nover de Astor eo Van der BilU die reeds in bet derde of vierde geslaent Hno fortoin bebben vergroot tft ao veel meer families die san milliooaira arm zyn geworden De bekende Cyrua Field die den eersten tranaatlantiKben kabel tot stand bracht en voor jareo op 15 millioen dollars werd gaacbat aiiarf onbemiddeld eeo zyner dochtais moet als modis te deu kost verdienen Twintig jaar geleden liet de maoofacturier Al SUwart 50a60millioen na en no beeft zyn kitiuzoou zich failliet gegeven Bet vermogen van den voormaligeo president van da Baltimore and Ohio spoorwfgmg Garrett die 25 millioeo naliet ia door den val dier maatacbappg nagenoeg verdwenen VI R6ADI RlNGViND£NGKHEENTKK4iD VRIJDAG 12 NOVEMBER VwTolg A4I1 ü ord De fooralellen tot UDleg tSD no atrut tuDgs ds KitteoiioKsIgracbt en tot nitgifte m erfptcht Uü den beer H J Nederbor t ran grond Uog de t maken straat 5 7 64 84 138 160 236 260 7a I 103 155 165 168 169 172 203 226 277 210 244 252 J Oraveategn D Segffera B J Vonk L Soat M J Boot J Bojawal A van Maarfn A N vaa Dogn Davidaon 600 handhaven 800 2000 1700 800 600 800 handhaven 500 r geeren 600 600 700 handhaven 500 rogeereo 550 handbavaa 500 rogeerto 500 De Voorzitter Ik open de algemeene beschouivingeu orer b t eente gedeelte rno bet Toorllel fao B en W J Nieaweobngsen H van dan Hanvel C van der Post Wed de Haan Wont 500 handhaven P Varmeg 500 rogseren Wed Mnl v d Rae 500 handhaven De beer Frioea M de Voorzitter ik ben zeer tegen dit toor let gekant eo zal er tegen temmen want er ie io Qonda niet veel groen meer eo w nneer wg dit plantsoen weg maken wordt bet wederom miojjer en onze vorigen bnrgemeeiter wai daarran oo zeer OTerinigd dat er te weinig waodelplaatseo in Gonda zgn dat by de gemeente eeo groot legaat ecbonk tot het maken tan een wandelpark W Verkaik A Gras H J Franken A Hoogmejger E van Vliet H F Vonk 8a J Schnltt A J van Velzen P de Vos C J van Blokland L van Leeuwen A ds Vriss 2200 1200 603 550 500 royeereo 600 handhaven 600 500 500 royeerai 1800 handhavan 1800 800 500 rogaaran 500 De beer de Raadt M de Voorzitter ook ik ben t4 gen bet voorstel tot b t aanleggen ran een straat daar de bnrgerg er tegen op zal liomen dat dit plantsoen rerloreo gaat De beer ran Galrc Ik ben het al tamelgk een met bet gesprokene der Torige heereo ik kin niet zeggnn dst bet Toor tel van B en W mgn sympathie wegdraagt 18 77 147 331a 133 144 Wed A W Janknegt 500 145a Wed Honwsling den Bartog 500 279 B van Waaa 500 handhaven 416 A van der Klein Jr 500 rogeeran 448 A Blanken 1200 handhavan 515 L Bugtelaar 500 rogaaren 80 A Lambert 1500 1000 232 B G Eortenoever 12QP0 Itandhaven 266b W de Bruin 246 C Hniaman J van Tiggslen K Slinger T Buisman 279 E Betzold 296 Wed Roaksm Bonthooro 404 0 Val 116 Q A Bsrendee 147 J Kbrtenoever 207 G 8ol 223h Wed Brogslena Langerak 271 Wad vu Eekem Brink J Hondgk S P de Jong S Linders H Sohrave A J van Vliet J L Kais C van der Klein Ds heer Deasing M de Voorzitter de heer Straater en myn persoon ago bedeu margen opname wezen dorn van bet plan eo dit kan ons niet bekooreo daar het geheele plantsoen wpg zon gaan wij he ben een ander plan gemaakt dat veel goedkoop r oiikuFtjawu bg bet plantsoen cq waarde bebgllir met aw goedvinden zal ik da versobillende gf rs eens voorlezen Wy hebben hft geheels gedeelten opgemaakt eo dan kom op f 4095 terwyl het plan f 11130 zoa moeten kosten merkelgk ver cbil De Voorritter Maakt n er een voorstel van Mag ik dan het schriftelyk bebben 600 550 500 rogeenn 500 handhaven 500 rogeeren 500 550 500 600 roneareu 500 500 handhaven 2500 bandbaran 500 rogeeren 500 rogeeren 3000 1600 700 rogearen 500 1000 800 3500 3000 2000 1800 500 rogeeren 1200 500 Wed V Vliet QMtel 500 rogeeran J C Leer in t Veld 500 handhaven De beer Noothoven van Goor M de Voorzitter ik heb het voorstel van den beer Des sing gtboord ik zon willen voorstellen de discnsaie over de zaak te tcborsen en dan naderhand na onderzoek van beide plannen daarover te diacnsbieeren Het voorstel om dit punt van de agenda af te voeren wordt tonder hooidelgke itemming goedgekeurd De heer de Raadt M de Voorzitter ik zon wenioben dal er paaltjes werden geslagen tooals nu het vooratrl vso den heer Dessiog Inidt dan knnnen wg ter plaatse aldaar beter op de hoogte komei Aan ds orde t l 68 89 132 262 292 i 473 545 551 355 Da reclames tegen aanslagen in da plaatseInka directe belasting naar bet inkomen dienst 1897 Da Voorzitter Daar dfza reclames in heslokon rergaderiog worden behandeld verzoek ik het publiek de taaiste verlaten Na heropening wordt raedagedeeld dat de volgends beichikkingen zgn genomen 4nnslag Beslissing A 129a J M Sloys 2000 lóOO 8 80 8 81 t t 8 4 l o 10 1 17 7 87 f 94 8 41 8 47 10 04 10 11 10 18 10 98 1 84 8 8 91 6 61 8 14 81 7 86 8 09 8 09 9 1 8 96 8 88 8 40 9 4N 7 60 8 90 8 18 4 10 10 84 8 87 9 47 9 84 10 91 19 07 1 44 1 84 9 01 9 08 9 14 4 41 4 80 4 67 8 04 8 10 7 46 8 90 8 40 6 86 8 08 4 06 4 9 DEN Hlie OOUDl sHage 6 48 7 0 7 48 8 96 4 10 1111 97 19 891 86 9 44 9 40 4 08 4 88 6 80 8 1 7 7 4 68 0 Toorh 8 69 1 41 1 68 10 17 10 89 Z Ze rrr8 8 13 5 tl A M Duijnitee 1600 handhsven 8 z v k 8 i7 10 4 9 0 iïi aaa iióioi 4i Oonda 8 98 7 488 189 08 10 1810 6411 67 19 609 17 9 14 4 08 4 88 16 80 7 48 10 10 10 84 10 84 DT lCHT 8 00Di 9 07 10 0 9 99 9 4 10 94 Utrecht 8 89 7 46 8 4 90 10 16 10 98 11 89 1 8 09 8 86 4 48 8 8f 68 7 6 Waerdea 8 68 8 08 10 88 11 66 4 1 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 48 ♦ ♦ Qonda 7 8 17 6 10 6 11 10 19 111 99 8 4 4 97 8 90 07 7 18 8 99 7 4 1 f r f S M M 9 4 4 48 1 AMstaidaa0 8t Ooida 1 2 ïaï IM W U 1M9 M wi 1 99 B 633 G tan der Zv slm 1050 950 8 18 B Boei 1000 haodbaven F 29 C Brtdie 500 rogeeren Da raolames van L van Bokkom rn N van I ral tsi werden ala Ie laat ingekomen baiiaa barehoowiog gelaten Bnltenlandsch Overzicht Da Dnilacbe pers in Oostanrgk ii verontwaardigd over de houding van den vicapreeidant der Kamer Bidder von Abrahamovicz dis aan vooratal lot hooidelüka stamming door aan Duitsch algevaardigde ingediend niet babandalen wilde omdat bjj er een onbet meIgke scherts in zag a leen omdat het vooratal voor de rechterzijde niet aangenaam was En kort daarop ontnam bij den Duitacben afgevaardigde Hofman von Welleuhof het woord middso iu dieni redevoering omdat bat tgd werd de zitting te sluiten Da Doitschera waren over over dit optred n zoo verbluft dat ag eerst tot een protest kwamao toen de sitting reeds gesloten was Hst ssnige doel van den vice president was da aittiog der begrootingscommissie mogelgk ta maken die des svoods zoo wordeo gehouden hg vreesde d l de afgevaardigde Hofman het voorbeeld van dr Fuuka zou volgen en zou bigveo doorspreken totdat het voor de avondvargadering te last was Torb beeft Abrahamovicz zgn zin niet gekregen de Duitsche leden waren niet in de sittig der begroutingBComu issie verfcbeoen en daardoor waa da vergadering niet voltallig zoadat de zitting moeet worden opgeheven Dr Ebenhoch heelt na het krasse manifeit der Duitsche partgen besloten bet voorzitterschap der kamer niet aan te nemen De rapportenr over het boofdatuk Handel en Ngverbeid dar Franfcha begrootiog voor 1895 Charles Roux afgevaatdigds van Maraeille gaaft io zgo V raUg eruatige waarsohnvingao aan sgn volk Er is gsen reden tot tavredenbaeid oier de stggtng van Frankrgks handelsomzet io 1896 met 106 millioen franc omdat dia van Duitacbland iu dat jaar A rn van Engeland 8i maal zooveel ia vooruitgegaan Volgens den rspporteur wotdt Ie veel galet op protectie voor den laodbonw te weinig gedacht on de helsogen van handel en achaepvaart Bestonden als vroeger nog de antrepfiti te Bayoooe Marseille en Ouinkerkan dan zou de in en uitvoer minder belemmering ondervinden Vooral de achaepvaart kwgot io Frankrgk Door hit Soez kaoaal gaan minder Franaeba sobspau nivt alleen dan Eogelsche maar ook dan Duitacbe en Itatisahacbe en Nederland heeft Frankrijk bjjoa ingehaald In 1860 werden nog 500 caodidaten voor de groota vaai gaiiamineerd in 1890 alecLis 125 Een mailboot die in Engeland in 7 moanden voor 1 650 000 frs kan worden geleverd eiacht io Frankrgk 20 maanden en kost 1 miUioen meer een reparatie waarvoor m n in Frankrgk 5 KX frs viofg werd in Engelaad voor 3000 frs verricht en in de helft van den tjjd De telegrammen betraff tide de besluiten van den Transvaalschen Totkaraad betreffende den Naderlandsch Znid Afnkaanacben spoorweg hehban wel eenige verklaring aoodig Vooreerst nam da Votkarsad de voorslelleo der regeering na ten bate van de gondnagnen de vracht oor staankool enz op deo spoorweg te verlegen Dit komt naar schatting op ean vermindering Tan inkomsten der maattcbsppü van £ 200 000 jaara ta staan welk verschil natnnriyk ten laste van den staat ia Dan droeg de Volksraad da regearing op in de volgende fitting roet een uitgewerkt plan voor de oaasling van den spoorweg to komen m a w een berekening van vrat dat kosten zoo en bet ontwerp van aan leeoing vooi dat doel De Volksraad is dns tsn slotte bezweken voor den aandrang vooral van de zgde der sitlandara sedert geroimen tgd geoefend eo wit den spoorweg in eigen beheer nemen Of bet vooreerst wel gebeuren zal Igkt ons Boeilgk zsggan Om meer dan eene reden zien da Eogslasba in de Nederlandache maatacbappg aan vijaad en niet onmogelijk is bet den UoMoson ernst gsweeat met ban bethsalde aanhiadingan van het geld voor de naasting banoodigd En tot die naasting is de regeering krachtens de bepalingen van de concssie ten allen tijde gerechtigd mits sjj die een jaar ta voran aanzegt Wg zonden bet echter betrauran als het er spoedig toekwam en dan is het ons zeker niet onverachillig dat een vaderlandMshe maatachappg in Zoid Afrika met loo uitnemende itnamanden nitalag werkzaam geweeat zal qn liondau is bestaan en evenmin dat het ibq wathaast nit zal wezaa met het plaatseij aa Itodceaoolan in bstrekkinged die hnil aan bw tn m sails een goede toekomst verzeVstaa Wg aoodan da spoedige naasting van den spoorweg achter voarnamelgk voor dn ZoidAmeri k a che Rapnbliak zelf betrenren Deze spoorweg beaft en aaihtenaaraperaoneal dat bewehaaft voor zgn taak barakeod te zgn en waarop de boareo in hst gevaar rekenen kunnen Dat haaft Jameson s ioviil g le rd De diraOeu Middclbetg wordt in Zuid Aiiika voor den basten vakman gahoadeo Eo nn zal de regeer mg dis in den Uataten tgd te dikwgla getoond heeft geen voldoende organ isatistaleat la bazilten hst ingowikksld en omslachtig behe r zelf in banden t9 nemen Hel Hollandsohe personeel ral door Afrikaners Worden aangevuld en langumvrhand vervangen En op At bstronwhaarbeid van deze ala het Het met de Engelschen komt te spannsn zal niet altijd te berskansn wszen sn honbakwasmbeid staat allermioat boven bedenking Tot oog toe is de apoorwagmaatichappij met haar geheel HollandMbs inricbling an Bollandaoh personeel een bolwerk teg n de verengetsehiog van de Republiek geweest Ook dat zal vetandereo wie weat boa apoedig Engelschen zelf onder de ambtenaren sullen word n opfienomen Deze dingen liggen nog wel io de toekomst eo missobien zalleo de bezwaren voor de naasting vuorabands te groot hlgkso masr wie kan voor de kwade kaosen de oog o sluiten 7 Specialiteit IN DAMES en HEERKNWI TEBHA DSCIIOEM A van OS As Md Tailleur Kleiweg K 73 73o GOUDA TtltphMU Mo 31 Beurs van Amsterdam Vrkr a i 8V a lOS j 87 8 l 86 11 68 98Va 5 1 4 68Vi 77 l s 81 100 4 11 48 lOOV 48 100 198 188 a 61 88 18 7 100 80 siV UI 108 101 991 100 64 88 1 148 lOOV 8 Va 108 loiv i SJf 100 66 108 l a 161 108V 74 118 100 80 66 194 106 1061 108 lOlV lOlV 118 181 86 117 Slotkrs 8Via 861 86 l 68 11 NOVEJlBIfi NsuuLANO Cert Nsd W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNs a Obl Geudl 1881 88 4 Italib Insobrijviag 1861 81 6 OosTZKB Obl io papier 1888 8 dito in zilvsr 1888 iPoETUou Obl mat ooupou 3 dito ticket 8 67 BiauHD Obl Biaoaal 1894 4 dito GeeoDS 1880 4 dito bii Rotha 188 4 dito bg Hopel88B 0 4 dito in goud Isan 1883 6 dito dilo dito 1884 6 SriKja Perpit aokuld 1891 4 TuaiBU Oepr C oav lssn 1890 4 Qso Iseniug serie D Oee Ie oiag aerie O ZuiDAr Eav ï obl 18916 Hziloo Obl Buil Sob 18B0 6 TiKlzcsLA Obl 4oobep 1181 Avarrnoui ObllKalisn 18 8 SoTTiaDAM Sled tesB 1894 I NSD N Ktr Haudelav aaud Arandsb Tab Mg Cerliaoaten DatiMaatEohappij dito Am Hypotfaeskb pandbr 4 Oult Mij dor Toratonl aand a Qr Hypolheekl nHhr 8 tiedertandarhe bank uasd Ned H aedelmsatacb dito N W k P C H p b pandbr 6 tt Hypolbeekb pandbr 8V Itr Hjrpjtheekb dito S i OoaTENB Uo t Hong bank aand Sdsl Hjputhoiekbaak pandb 4 AKaaiK Iqut hypotb pandb 6 88 88 l Maiw L O Pr Lmi eert t Nis HdU IJ Spoorir Hif aand Mg tot Ezpl V 81 8p aand Ked lod Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1881 dito 6 iTALllSpoorwl 1887 88 A Sobl 8Zuid IUl Spirmij A H obl 8 PoLlN Warschau Weeuen aand 4 Eisi Gr Buis Spw iy obl 41 Bsltiachs dito saod Faalowa dito aand 6 Iwang Dombr dila aaud 6 Snrak Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 87 Ahieika Csut PacSp Mü obl 6 Chic k ifortb W pr C v sand dito dito M 0 St Peter obl 7 Denverk itio Ir Spui eert v a Illinois Central obl in goud 4 Loaiar kNashvillnOert r aand Hezioo N Spw M j Ie byp o 8 Miss Kaoaaa v 4pot prof aand H Tork Ontasiot Weat aand dito Penn Obio oblig 8 Oregon Calif Is hyp in goad 6 St Paal Minn k Maoil obl 7 Un Pac Hoofdlüa oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 OiHiDA Can 8outb Cert v aaud Vs C Ballw tNa leb d cÓ Amaterd Omoibua Mg aand Botterd TramwegUaata aand NzD Stad Amaterdam aand 3 Stad Botlerdaa aan 8 BlLOII Stad Antwerpen 1897 l i Blad Bruaaol 1886 S Uoso TheUs BeguUr HeaellKli 4 OoSTIxa SlaaUleening 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 SviNJS Stad Madrid 9 1888 Na Ver Bes Hvp 8pobl eert R JBÖIj A 1 E Poiilard Zijde 60 Cts tot S MS par Meter Jnpansch Chineesc etc in de nieawste dessina en kleuren zoowel i Zwarte Witta an gekleurde Uenneterg l rnyée van aë cta tot HaS per M Glad Oastreept Ueruit Gewerkt Damast etc circa 240 verscb qnaliteiten en 20OO versch kleureu des tiua etc WI M8 8 Mrl ei retkte In kmlt STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitaerlaod 6 Hnié3r sZijd laliriekeii ï iK Holl giiwicn I OSTEK ICrEJlsr LIJST van briefen gudresioerd aan onbekenden gadareode da 2e helft der maand October en terug M verkrijgen door tnssohenkomatvaa het Poitkaotoor ta Gouda Verzoadsn van Gouda Wed Ohm Amaterdam J van Beuaekom Goriochem ran Leeuwen Gouda A van Wgk Ouderkerk a d Uasal Mej U van Loou Rotterdam Wed Boarlaagso Verzonden van Benthuizen J Roilanvill Oe lgeest Van Hsaatrnsht J Lnberdiug Atlem Brief kaartea A de Jong Gouda H Blokland Rottardam Da Directeur van bet Postksntoor VOf STElt Burgeriyke Stand GEBOREN 10 Nov I lus Marinua Oodera P J Happel co A Noorlander OVERLEDEN 11 Nov C 1 van Ma rsu 2 j C D Boer huis r van J i Vsrsnel 62 j ONDEKTUOUWÜ 12 Nov R Zorg te Amaterdam 24 j eo A P W Verboel 21 j A Dortiand 29 j en J 11 Brakcl 26 j O deo Hertog 19 j o M de Jong l J j kël isguvii 8t NICÜLAA8 AVOND BURGEMEESTER eu VVETUOUDEUS au Gonda Overwegende dat de 8t Nioolaas avond dit jaar op Zondag valt Notxiigen naar aanleiding van ess to $ hen gericht verzoek de Wlanghebbenden uit de lering van bet Ht Nicolaas feeït op Zaterdsg deo 4n December e k te doeu plaats hebben Gouda 13 November 1897 BurgemeastEr en Wethouders voornoemd R L MARTENS Oe Becretaria BROUWER AD VERTE NTIEN Ondertrouwd ALEXANDER DÜRTLAND Ja ax JOHANNA HELENA BRAKKL Ooada Vi November 1897 UM a H onachaóelyltale w jfl msklt tykate pottamtddel voor Hmtm ITSb en vooral dam 9 en Klnderschoenwerk MSÊ 1 Appreluur v n C M Millar A Cs f Jf BsrIln Bautli Slr 14 MenleH oe l ÖlV op naam en fabrlekemevk Veekrraaav Ir HtM ee WMeJIen la ekee werk la ltrie asw a Ml eni a ra Deaet Ir W Serie Areba OPENBARE VKRKOOPIIVG A De Notaris JPMAHSTEOEtafisTVamtaril ia voornemdna op VHiAaa m yawmbtr 1897 daa voormiddags tan il ure ten huize van C BKZEMER op het dorp aldaariu het openbaar ta verkoop au Het nieuw gebouwde BUIS geteekend hos 262 en 263 bevattende SCBILDBRSWINKEL WONING en afzonderlijk varhaurde WONING met OPEN GROND en ERVE staaade ao gelegen in da Achterstraat op het dorp BEKti AlB4CHT strekt van da Achterstraat tot den polder BtrgomWAr helend oost P Pols en west W de Bmin Kadaster Sectie A no 4701 Huu an Erf groot I Ara 77 Centiaren Aangaslagen in da grondbelasting over 1897 tot f 7 92 Aanvaarding I Februari 1898 Betaling der kooppenningen 3 Januari 1898 Inlichtingen hg den Notaria Cpenbars Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MALtJTEDB ta Birgarnbaeht is voornemens op ZATERDAG 27 NOVEMBER 1897 des voormiddags ten 10 un ia het voormdig Rechthnis te Ammiritol in bet openbaar te vorkoopen 1 llct Huls geleeknnd no 205 met OPEN GROND daarnaast on OPEN GROND daartegenover staande en gelegen in de gemeente AMMKRSTOL aan de Groota titraat in 4 peroaelea Kadaster nos 430 437 en 1243 samen groot 7 Aren 2 Centiaren 2 UetHulS etMk uliu 233M234 mat BOUWLAND TUIN ERVE Weg an Watering staande en gelegen te AMMEftSTOL aan den Achterweg in éia pereeal Kadaster nos 1549 en 1350 groot 15 Aren 60 Centiaren De perceelen zün in bat bread onaehreven bjj verspreide biljetten en ta Baavrarden de Huizen en Getimmerten deu 1 Mei 1898 de perceelen Open Grond en het Bonwiaod den I Maart 1898 VAN BlOMMESTtlNS InKT ih U fnnd r Hid lijl de BESTE sn volkomen ON SCHADFI IIK APELDOORN HOILAND Inlichtingen hg den Notaris