Goudsche Courant, dinsdag 16 november 1897

So 7429 Dinsdag lÖ November J80T 36ste Jaarsaas 6 Ö mmm mum IVieuv S en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestda n De prqs per drie maanden is 1JJ6 franco perpost ƒ 1 70 i Ahonderiijke Nommers VUF CENTEN ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regfel meer 10 Centen Groote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 Uur des midd Mede in Toorrraad 1 qüal Anthracielkolea en Engf Gas Gokesi Firma A Jonker Zonen Geb IJSSELSTIJN Kantoor Vest 897 O OU O A Telepiwom X FIJNE yiSlTMAAHTJIN Si Maas L i J A BRINKMAN Zn aheain d k LeodsapyoeB LjHo t Ë s AnkBrPaiB Expeller Wat kMMlinMuiitowaod ote en Sfafcer PalB eller Pnj M o iit 76 ont en fi 25 de t1 Vrorlunden In d oiMtta A oth li ti i F A Mahtei 4 Co t RdttfnUm Te GOUDA bji C LOGEE Apotheker Markt ea bj WOLFF Co Westhaven 198 DAME3 ZANGVEEEENIGING ARÏTOLD SPOEL Wreeteur 1 II B ÜPIAKDEKJIIV UITVOERING OP Dinsdag 16 November 1897 b avonds tea 8 uur mkykkuÉmhhMwmmmh met welwillende medewerking ran eenige UH en de Solisten Mevr MABTHt üPOEL PrEIfrEK Sopruo Hej C P 8AHS0H Alt De Heer ARNOLD STOEL Burjton De Heer JAC r v XUTrKN OcIIq D Heer A H BEUSEKAHI Piina acoomp HH Donatenr hebben rrüe toegang met 2 Damee HH Kunatl leden met ééne Dame Meerdere Dames knnneu worden geïatrodaceerd tegen betaling ran 0 50 Leerlingen der Sted Mniiekachool tegen betaling Tan 0 25 per persoon Vreemdelingen 1 Contributie der Donateurs 3 Kunstl leden 2 LUCAS BOLS Zlecr oude Jenever Aanberelend SlOTEMAKER A C COKE De pryjen der C07CJ5 ijn ran af MAANDAG 15 NOVEMBER 1897 a Gasfabriek ftO els per II L Kloploon 5 ets en bezorgloon 5 ets per B L extra Stedelijke Gasfabriek Gouda DE DIRECTIE ST EEM0L E1T Van af MAANVA O tot en met ZATER DAG HO Omer in LOSSING eeue lading PUIKE JT gedurende de Lossing tot 72 Cent per Mud k I k irjj te huis i anbeTelend A LAMBEirr Turfiingel Gouda 16 Not 97 Haardkolcii 95 Tent per Mud Slemppoeder Terkrggbaar bij WOI VV en € p WrMhilKen 19S St Haas Gouda Druk Tan A BRINKMAN i ZOON De COMMISSIE tot DITDEELING Tan ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft deneer t berichten datzy binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanbieden harer Met het oog op de groote behoeften en tot instandhouding dezer nuttige instelling hoopt zg dat in ruime mate zal worden deelgenomen De LIJSTEN zgn ook bg de ondergetee kenden aan huia Terkrggbaar Het Bestnar C TIK BERKEL Voorzitter C A B BANTZINGEB Secretaris I ELeCTRÜM0MI$CUnil DB 4LmDJËS Win l lU UBDirOSEKRD BU liet teiriilk daarvan tetchiedt bet landen krügen der Kinderen 7 U EK DE HimrE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzeu kan dat de bg mg ter inzage liggende getnig schriften der nitatakende resultaten Tan de Kietlromotorische Tandhalsbindjes niet echt zgn BMU Men Utteop Unnaam van dm Tahrikanl KOBERT HOLTZ i Wordt franco toegezonden alleen no otttvangêt Tan postzegel ad 9S cent door I KOUEIlTUüLTZ NUmegeD Verkrijgbaar bg 1 WOLFF Co Westhaven 198 Wetlerverkoopera gevraagd I m SIAAmOTERIJ DE TREKKING BEGINT iMaandag 15 November a s LOTEN en ge teelten lan LOTEN zgu te bekomen ten kantore Tan de Oollectenrs A C COSIJN Gouwe C 9 bg de Viechmarkt W J L T DISSEL Gouwe C217 Te Koop of te Huur aangeboden EP staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te beTragen Lange Tiendeweg I HO Het huis berat beneden 3 Kamefs met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boren 3 Kamers en Zoldsr Terdsr alles netjes en doel matig ingericht alsmede Tan Gas en Water leiding Toorzien Terens boTen en beneden Privaat mot Waterleiding TANDAUTS E CASSrTO Turfmarkt 171 iouda Tl an JO tot S uur behaWe ZONDAGS en WOENSDAGS ToorS middag lt0Fjfc O 1KB OODB f 4f SCHIEDAMMER GEUEVEE Merkt NiaHLTCAP Vorkrügbnar byi M PEETER8 Jz N B A Uliew a raneohthoid is oaohet en kurk iiUods vootsion ran den naam daf Firma P HOPPR I A P MARTENS é Co ï2ïïi KLEIWEGE 94 llaBuradoreo Garen Baad Gemaakte GMerei Ontvangen groote keuze inde Nieuwste met bljpaê ende Qarneertngen r Prachtige Collectie PELTEEIJE3jr MOFFEN BOA S EN MUTSEN Pluche en Asstracan KI2iT3DEI5a A IS NT TTJI3B3 T Eietra voordeelige aanbU iingen n Wollen Molton en Gestikte Dekens Men zie de Etalage Concurrentie onmogelijk DAMKSï Met het oog op het aanstaande St NICOLAA8FEE8T zal ik vanaf MAANDAG alle 1 Glaeé Handschoencn I tegen SPOTPRIJZEN OPIIVIMEM Sleeds groote keuze in DANES GARXEERINGEK Prachtige effeo en Scholsclie Boordjes met bijpassende Ijvalleres Cicbencei en dorsets Beenlengten s KOUSEN HANDSCHOENEN enz enz Zte de Etalage Aanbevelend MARKT A 144 QODDJV SfAif fiilWitll De EXTRATREINEN welke gedurende den Winter dienst 1807 98 des nachts van Rotterdam Maas naar Amsterdam loopen na itfloop der VOORSTELLING KN van het Nederl Opera Gezelschap Directeur v d Linden zullen in den vervolg e ook woedenopengesteld voor vervoer van Reizigers i en S KI bestemd voor GOUDA De Reizigers voor GOUDA moeten voorzien zijn van g ewone retour geï lsBh apsbilletten of kilometerboekjes IN LOSSING eene lading pniMA ciRovl Sociëteit ONS GENOEGEN 2ê Abonnenient VoontelUnr Donderdag 18 November 1897 Vereenlgde Rotterdamsehe Tooneelislen Difectie LB GRAS HASPELS Iplwleii m Wlllll m W18II DG ZWERVER Le Ghemineau TooneeUpel in 5 bedreven Aanvang half 8 uur WÊÊT @ 0vone iMpnUDi eB en prezen BINNENLAND GOUDA 15 Notember 1897 Wü herinneren er aan dat betaanTaogsoar d r tooneelioorstelliog op Donderdag a s in d Zaal Knnitmiu niet ii 8 uur rooa s op dan Gids is ssrmtld maar 7i uur Ein ieder die daar heen gast ig hierop aaadaehtig Bg de polite alhier ia in bewaring eei groote swarte trekhond rniai 9 maanden ond die als onb beerd Donderdag ia opgefangeo Spoedige aanmelding is geweaicht D heer D Kóring alhier oot ing Zaterdagbericfal dat hg door het Hooldbeitnur derHolUndsche Maatschappg Tan Landbouw alsnogwaa bekroond met een siWeren eeremedailloTOor de fiinkate inaandini op de laatst gehoudentantoonstelling te s Hage Door de reehiback te Rotterdam ii Zaterdat 13 Notember o het folgende faillissement uitgesproken Badriaan Nicolaaa Kersbergen sigareoiabrikant alniar Recbter commiisarii mr J F fsn der Lek de Clercq cnrator mr M M Schim an der Loeff adroeaat en procB renr alhier Vo i ha derde of schriitelgke gedeelte fan hot notarieel staatsexamen gehouden 22 en 23 September jl eijn geslaagd eu werden mitsdien tot eandidaat notaria betorderd o a d bh M Q Bon en M Pb Mgnlieff beiden alhier De Staatscourant behelst de statuten der Ork eatTereenigisg Eaphoniat alhier Aan de rapporten der Terschillende commis iCn ofer de onderwerpen in de eerstrolgend Staten iittiug te behandelen wordt bet toIgende ontleend en wel teu aansien tan lo De Terordening op de Gouwekaden Do beide denkbeelden namelgk om deagdelgk onderbond te Toriekeren door daarmede de proTinoie te belasten en om billijkheid te betraehten loowel jegens de polders als jegens de prorincie door aan de polders de terplichting op te leggen om jaarlgks aan de proTincieeeu bedrag oit te keereo oTereenkomende met hetgeen gemiddeld per jasr door de poldeis aan de kaden was ter koste gelogd Tondeu ia de sergadsring der commissie algemeene iaatemaing Bg de bespreking der artikelen rees lenepaiohla Tan het bedrag dor nilkeeiingen waar FEVILLETOai LANGS ElfiËN WEG 8S Kao oogeeblik kromp u ïo Ikur torn richtte gij sicb ilflr op ea het doadibile ke gekat met e fonkelende oogea naar ham keereade beral ze yLut me door Kooit nooit Eal een terr nde t rergeeh om mü roepeo Hü wilde haar band ratteo maar ty voorkwam het ffQa uit deo weg zeide t gakgad ea vosr hg t kon varhiuderea d u de deur rtoda achter eieh diohtgelrokkeo a Elad ijk Waaï bl f je loob Troeg A ihe toau Cile bÏDDenkwam tik ui niet meer weggaan Agttlhtt pakt Cile g hand en blesf m t gesloten oogw nutig liggen net WM doodstil Mee hoorde niets dan da bMntalden van merrouw die legen elkaar kletterden eo da Kware ademhaling ran de sieke AU schadnwen gleden Sophia an Jaannet door da kamer werktuigelgk ba niwoordde Cile wat ze haar inflaisterden ad dat enkeU hal e oor orer haar laren beiliat Ze was zoo in gepeinieB Terdiept dat ze nieU hoorde en toen Dolf ji i pi niaateo mat eet brief in lyn hand naut haar Htond eindelgk baar ara aanraakte keek ig Tertchrikt op Een oo Dblik ngen ia j lkur aaa toen hg hurewggand au blief a ia at n in s bUk 1h joeg haar mede de polders belast worden de rraag ui Toor den Oostpolder de Terplichting mo t woiden opgelegd tot nitkeering van hel bruto bedrag tan f 18G2 88 of ran het etto bedia Tan rond f 1121 De groote meerderheid wai Tan oordeel dat de nitkeeriog totf 1I2I moest worden teioggebr obt en stelt dat kan de tergadering Toor Verder Hfh de conmiaiie TOor h t bedra der uitkeerij g toor den polder LaagBoskoo t bepalen op i 347 Orerigeos stelt de commiisie nod eer ige au dere wgiigiogeo toor inaar adriseertzg gunstig ten opsichte der Terordening selte 2o Bgdraga in de kosten tan het bagger werk in de haten te Maaasloia De commisaiti adriaeert tot aaaoemiog tan het toorstel taii Ged Staten 3o de Toorstelleu tot Wateracbsparegeling op de eilanden IJinlmonde en dii Hoekscbu tVaard Na eeostemmige oitspraaJE tan hart waardeerieg orer den arbiid van het coUegn Tan Ged Staten gaat da commissie de aa i leiding tot da TOorstellen na ea bleek bg d behandeliog ran het Reglement op jbet gemeen Waterstastabelaog tan b t eiland IJselmondi reeds aauttonds dat er Terscbil Tttn gatoeleu bMtond aaoKaande de traag of de Prot Staten betoogd waren reglementen op bet gemeoi watorstaatabelaog ala die tan de eilanden IJael monde en de Hoakache Waard tast te atollen Eaoe minderheid beantwoordde d e traag iu ontkennendeo ain op grond dat bei boboer u toesiicht geheel ia strgd met bet bottaand stelsel tan solfregaeriog der watersc ppon op Gedepoteer o Staten wordt otergobracbt Eenu Trg belangrgko msorderheid ier Commiaf ie kon do wettolgko beswaren niet doelen OTortaigd dat krachtena art IIIU dar Grondwet de Protiocialo Suteo onder Koninklgko goedkeuring do wetgoTora toor de waterschappen tgij Ten slotte stolt de commisiie de Tergadorini toor aan de Tooretollen tan Ged Sfaten en du daarin door haar gebrachte wijzigingen har i goedkeuring te bochten 4o de wgsigiog tan Toraohillendo bgionder s poldorreglemooton atelt de commlatio ad boe toor goed te keuren De hoofd comm Tan pol te Rotterdam roetigt nogmaala de aandacht op Janna Hondrikse geboren te Vtissingen 7 Juli 18 9 hofmeester dis nog iteods doorgaat jonge mannen op to roepen tot bet Torkrggen tan seoe betrekking als hjiisknscht legen oee hoog loon In 1891 beproefde hg ditielfdo en plaatite in oen dagblad adtertootiüa daartoor Hg beiocht de sohrgTors op die adrertentie en gaf zich daarbg nn eens nit Toor den rentmeester dan weer een blos nnar de wangen Ze begreep dat in het stille huis de luide stem ran Walter tot de andere kamer was doorgedrongen on dat Dolf 7 00 niet alles dan toch veel bad geboord Ook dnt nog prrrelde ze moedeloos naar het oouvart kukand Za hVrkende het sobrin Tan Riefting en Jen brief openïfnd vond zo ingesloten haar ontslag en bet vertoak van Kiefting om haar te mogen spraken Aohwloos stak eo den brief in haar zak welka waarde bad bet ontslag nu zg Walter er niet mee kion verrassen Drie uuj vier uur do tgd duarde eindeloos lang Sopliie was naar buis gegaan Jaannet bemoeide tiob met de kinderen mevroaw was op baar stoet in slaap gevallen Cile zat nog steeds bij bet bed en Dolf aan de tafel de akelige itUte duurde voort de een eoo mm als de ander voelde roeping om een woord te spreken Plotseling riehtte Agalbe zich op Cile Dolf ik sterf Met ean paar pastan was Dolf bg bet bed Agathe sloeg haar arm om C ile s arm en fluisterde zoo zaoht dat z alleen het verstond yZal je in je gelukkige dagen nog wel eens aana denhaB Wanneer wordt je gaiter s vr uwtje lag Cile wanifeer F f Al gaaw klonk het toontoos fpat is goed Ze trctk Dolf ook diohler naar zieh toe Wat zoQ ik nog graag wat g je blijven zeide ta droenf We bielden fan elkaar I Je zou ma nooit voor een andere vrouw verstooten hebban P vNean nooit Uaar mama wiLdat je trouwt Zul je een lieve rrouv TOor da kiooarao aeakan dia arme kleinen toor dea broeder tan eoeo adellgke daua dj ich te Rotterdam zonde komen Tosligeu on oen jungfflenach als haiakueoht uoodig had Bg noodigda die jougeus uit tot eene waodeling bracht hen op afgelegen wogen tengftolm waa ipn do oudere dier jongelieden hem bg de politie aanklaagden wegensliot doen ten faotattiseha toorspie eliugeo waaraan termoe ilolijk ooied Igke bodooliogen tan gr indslo j lag n terwijl tan do aangeboden belrekkiiiK niets kwam Bg hoeft roods een Touois ta G maandao toor dergolgk feit aehtar don rug Een leldzama terlotiog is toor eenige dage i ia don Pargscben gemeenteraad gebonden dt Torlotiag tan oen pop Oen Tooraittet was uit Roilaod door oen zesjarig meisj Uaru gebstteu oeu fraaie pop gezonden met het terzoek dis aan don Pargsehoi Mirie tan gelijken laaftgd oit te reiken Nu ign er i Pargs heel wat Marie s en bekl wat zeajarigen ran dien naam Om de beslissing ta tereerTondigeu hadden eee aantal lotingeo plaata Ëerat werd een arrondiesement aldus aangrweisn tosn een der qnartiets torfolgeoa oen school Tan het quartier eo ton alotW wer l goloirt ondar de zesjarige Uarie a tan di achool Te Liognitz had eon xakero Neamanu bg zich aan hois eenige Trieodeo genoodigd D gMtkibr werd dronken on kwam in een stastsfeindlicbe bui i aarin hij den Daittcben keizer beleodigije Voor dit miidrgf werd h door de correctioneale rechtbank te Liegnit tot een jaar getangeoisstraf loroordoeld Dsse Tortolgiog ie zelfs de sKOIn Zig i te kras Hoeteel jaren zon men aan die trieodeo 1 eigenlijk moeten geren lo het U D 4 herinnert r O BIpin er aan dat kot den 30en Januari 1898 250 jaren geleden zal zijn dat do rredo Tan Munster gesloten word Hoewol de HcbriJTer ook mil het oog op de kroningsfeost o geeo optocbto i en tonrwerken zou wenscbea sag by toeli gaarne door bet algemeen nitatokoo dor tlsggeii de herinnering aan dit bolangrgk feit nit onz geaobiedaoii door geheel Nodoilaod getierd lodertgd werd d9or Itbt gemeentebosluor tan BrsakelenNgenrode aan do Commiitaria der Kooingin gotraagd wie do kotten Tan do stom kaarten in bet kieodistriet moest botatoo e n daarop word ten notwoord onttangen dat d t ministor tan binuenlandsohe zaleen toen mr S Tan Houten beslist had dat ingerolgo art 205 K dor gemoootowot die kosten too las xa bialdeo zoo veel van tante Agalbe vZoo liefals tante Agathe zeide Hmiba allgd Zeg Dolf zul je numa niet Ihtrn kiezen maar zelf zoeken Ken lieve vrouw die veel van ja houdt Ëan snik was bet antwoord Agathe vermoedde volstrekt niet welk een mar eliog haar woorden voor Cile en Dolf waren Ze rok beden zoo dicht naar tiob toe dat hun hoofden elkaar raakten Cile beefde zoo hevig ilat ze nanwelgka kon blijven slaan en bemerkte niet dat Dolf zijn arm om baar been sloeg om haai te ondersteunen Voor hem wos bat een oogenblik van vigmende smart en zaligheid lovons voor baar niets dan bitterheid en leod yDolf zeide Agathe rtk wilde dat ik van jou geluk zoo zeker was ais van dat van Cilo Wij vervolgde ze zachter bebben attijil voel van elkaar gehouden zul je s men nog wel eens over mij Een vaatbleek spreidde zioh over baar gelaat het licht doofde in haar oogen eo naar adem snakkend viel ze in de kussens naer De werkelgkbeid stond Jkher voor hen Sne trok hg zijd arm teiug en Cile maakte voorzichtig mevroDw wakker liwijgend stonden aljeii bij het sterfbod vDolf Agathe richtte zich balf op en vlijde haar hoofd tegen zgn borst Kog eenmaal keerde de oude gloed in de oogen terug oen snik deed haar geheele lichaam trillen en mot een klank van onuiteprekel ke droeHieid In baar stem zeitie ze Arme Dolf je varlkst allen die je liefhebben Een nar later was ze overleden en nam de dokter baar uit Dolfs armen die baar nog steeds omvat hielden Werktuigtiyk hielp Gil sao allti wat ar t doen fftQ de boofdpluia ran het kitadiatnct in cAsa Breakaleo Nijenroda behoorden ta worden IJtebraoht Het getarentebaatuur m t diaaa nitipraak oiei teTredeo en eano nadere baaliasiag ireoacbende it t tokken wtigerde mh baf l cbftft tot betaling voor genetde koiltn al te Reren waarvan aan da Qed Staten werd mededeeliog gedaan Dit collage na baeft ingavol H art 22Ó der geraeentawek den rMd doan boorea n daka haeft aich uat d opvatiing vso B an W nameljjk dat arUkal 70 drr kiatwet geen bapuld voorachrift bevat enartikal 205 K uiat vto toapaasiog wordt ge acbt varaenigd en de weigering goadgekaurd Ook voor andera gamaaateo hoofdplaataeu vau kiaidisiriotAD kan eene bealUaiog dia in data qaaaatie moet gaaoBMn worden ran halang KÜD V edart aeaigan tijd gioi n allarlei geruchten omtrast het bahaar van dan notaria U L Hproyt te Gorredük Kr In da laatste dagen werden faiteo geaoenid Op torderiog van den officier van jostitia te Uearenvatn werd geooamd 8 Vrydag door da recbtbsok aldaar voor den tyd van arie Baaodaa in zyoa betrakkiog geaobora Notarii van Bayma thos Kiogma te Haareaveen werd Mngaweaan in dian tgd de aaken van S waar ta nemao Door da politie ia Leidan ia op waoak tm dn vadar proeafvarbu opgamaakt t u driexynar roani dia ajoh ten igoao nadaale doormiddel vab aan valaobao alaatel lorgang hadrdan varacbaft lot aao afgailotan kamar en aldaar twee bankbiljeitao al t van f 40 babbaaontrraamd C C Da inatraetie iu d aak van J van Hattam sich noemaoda J van Ilattum de OraadF var dacht van moadwilliga brandstiobting m bat boofJgeboow der teotooastelliog op Sooabaak ta Arnbam ia geatoteo mat varwgiing dar Uftk naar da opaobara sitliag Atn dan Vardaohta ts ala ardvdigar tofgavoegd nr W Ë J baron van Balvaran ftdvooaat te Arnbaai Nu bat gamaeotabaatBor van Uoitardftm kaalt geweigerd don ooodigan grond al it4ai roor de 1898 ta booten tntarnationale bakkêrytantoonetelling baataan ar plannen om dia aatuoDttfllliog te Sctnedam ta doen pjla ita hebban althans voorloopige beapr l ingeo au ooderbaadeliDgan daarover syo aan dan gang Op da tyn Moakoa Jaroslavl Arohangtl il a o groot apoorwi Dgalnk aog byt i voorkomen Op eenige honderd KM voor was ze bewocw zioh als een automaat en eerst toen Kmma haar snikkand om den hals viel en vroeg of xij nu ifde liefste laote werd kwam ar wat b aging in de strakke trekken Ze Hefkooede hst kinden trok ook de anden nsar rieb toe toen ze ben later naar be l briebt en een taatstan kns gaf sprongen de tranen in baar uogen Telkens keerde zg naar de Iwdjes terug om hen wat warmet toe te dekken en nog eens te zoenen i de kindereu tHepan bgna toen ze hen eindelgk vartiet t Waa akelig stil in d huiskamer waar Jeaaoat dia voorloopig b Dolf zou bl jvao uit gewoonte og haar teenen been on weer liep haar traoen droogde en uu en duu Cite om eemge ittücfitingen vroeg die zoo kort mogeiyk wardeh lieautwoord Niets jMrhteld Cile en toch was hM aaaf moeit dat ij eindelijk opstond om weg te ifltn om te scheiden voor sllijd ffik ga aog even naar Agathe M f zacht yWacht tot mo gAi verzocht W w hai ia nu zoo akelig Cile baalde de schouders op slak aao kaars aan en ging de bamer nit Morgen prevelde ze dan koot ik niet maar hier Zoo voorzichtig alsof i vreMde baar u wakkm trad eo naar het ledikant I ang ttaardto ze op het kalme gelaat der doode ea aan smachtend verlacgan naar Ag tha sbartelijke tiafkoozende woorden maakte zioh van haar maatter