Goudsche Courant, dinsdag 16 november 1897

ÜIrcctc SpoorwegverblBdlpgen ioet GOUDA WloterdleDSt 1897 98 AaiigevaDgeD I October TUd vaa Greeawlch O V Di OTTl DIM n n 18 18 18 88 1 84 S 4J S 67 4 68 4 66 U S8 18 88 6 08 11 88 18 8 f r 6 0 11 48 18 48 8 18 61 18 88 li 8 1 88 4 4 16 6 10 6 86 HOTTIIBi e OUD 81 10 1 11 86 11 80 18 8 l 4 8 80 10 8 1 1 I lft 88 r t 10 48 r IM 10 4 11 84 18 08 18 47 6 88 6 81 6 14 7 81 10 18 8 84 10 11 U t8 7 80 8 8 80 8 8 47 10 18 10 80 11 88 1 8 16 8 81 748 8 40 8 88 4 8 8 6 86 8 17 7 88 8 8 87 4 60 8 87 I 8 47 t f 4 17 8 84 84 8 04 6 41 10 01 8 0 8 88 4 8 8 10 8 40 6 86 8 47 7 4 840 M 10 8 DIM HIAS OOUDL iHtfe 6 48 7 80 7 48 8 86 8 48 10 1111 87 18 881 88 8 44 8 40 4 06 4 88 8 80 8 7 18 7 68 88 10 08 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 8 8 18 Z Zan0 8 10 88 1 68 4 68 6 80 r Z r M 8 17 10 4 1 08 6 04 8 88 t 6 Ooadt 6 887 48 8 188 08 10 1610 6411 87 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 8 80 7 48 8 88 10 10 10 88 8 88 7 10 7 48 8 18 8 00 SOnD l DEN B 1 IS B 7 SI S 80 16 10 14 11 16 18 18 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 6 848 11 7 84 7 81 88 8 84 10 10 8 U 411 7 48 8 48 H f t L7 68 8 61 18 61 8 1 10 81 va av ft OS l Oft e iv sa t r H8 18 08 48 8 64 10 44 11 48 18 48 1 10 8 06 4 16 8 16 8 66 8 88 U 8 84 8 84 8 88 10 88 U 8 11 44 80 r DA U TKIOHT U a U 8 80 8 84 7 88 8 81 47 10 1 10 67 18 00 18 68 8 80 tIT 10HT 8 OÜDt Utnokl 8 88 7 46 8 48 t 80 10 18 10 88 11 88 1 8 08 8 86 4 48 6 86 8 88 7 88 8 07 10 08 WMnIn 6 68 8 08 10 88 lt 66 4 16 7 18 88 0 d wit 7 07 8 14 ll 4 4 84 n 04ad 7 88 8 87 8 88 8 88 18 68 U IO 18 11 l S 840 4 87 6 80 8 07 7 8 8 88 8 48 10 84 11 1 8 17 4 88 8 08 8 68 8 88 10 17 10 86 8 87 7 10 10 84 8 46 8 4 8 84 7 18 8 48 10 41 8 08 8 60 6 08 i 4 7 8 8 8 11 18 11 18 lM8TI bllt S0DD4 8 10 8 08 18 48 8 88 8 U 4 48 8 1 7 4 8a 114 W WH4I 8 4 1 4 8 48 IMSTEIDIH 18 10 4 11 p ItJt 1M8 U 41 Motkoa btmerkk de UMhiDul raa md poittrein een oftdereadea goedereotreiD op i selfde poor SigDftleo hielpen oieta teoaiinite tbq den goederantrain werd geen teeken gege lBD dat men deo posttrein bemerkt bad De macbioiat veo den poHtlrein deed óun itoppen op een lakeren afeiaod gekomen eo ylde met zgn belper deo goederentrein i emoei Zg ribten zich gelukkig op de tender ik werken en ronden bet gebeele peraonecl op den loeomotief in diepen ateap Oe goederentrein werd nn poedig tot taan gebracht eo zoodoende werd t geraar aigeweod t Blevk OU dat bet locomotiefperioneel van den goe derentrein at langen tyd geelappn had en men zslfi het itation Dobobwiki in di pe ra t gepaeeeerd bad Uet wat dut aea wooderbairlyk toerei dat er niet reeJi eerder eeo ongelok gebeard wai met den trflia t Kenige directe getolg wal oo dat de poettreio een goed aar te Iaat t Moikoa aeokwem Donderdegarond had dq afdeeting Zoetermeer Zegwaart ran de HolUodMbe Maat echappy ra Ivandboow bet geoo gen den heer Boe zoireloooiolent roor Zaid HoUaod Toor bare leden met haone dames te tien optreden Op de wgze zooaln men det van den he r Boe gewoon ip gaf bg op heldere wgze zijn indrukken weer omtrent de aairelbereidiDg aooale die in bet boitenland vonroameiyk in Bern Zwitiarland wordt ter band genomen en waartoe de gachte ipreker in itaat ae door zgn opnomingan en onderzoekingen by gelegeaheid van een reiije dat bg onlaagi door Zwiteerljiud had ondernomen Ui tvoerig werd de kaaibereidiog daar n bier betproked en met elkander rergeleken de roor en dbdeelen van de Tericbillende methodee niteeogezet en zgne beweringen zoo noodig met tatiitleebe cgfera toegeliotit Ook de kaaebereidiog in de fabrieken werd door deo heer Boa befprokan De Tolle zaal waaronder zich ook de leAflingen ven den beer Boa beroDdeo die aan den dezen somer gebonden zuirelcur fli baddeo deelgenomen Iniaterde m t de meeite aandacht toe Ooleoga namen wg een zooderlioge adret tentie orer Tan üendioe een berucht rooverhoofdmao uit Palermo waarin deie mededeelde een aekereo Gallo uit zgn bende te hebben weggejaagd omdet deze het publiek onweUereod behandelde De inwonen van Palermo zouden gaarne weoMhen dat dit een aardigheid wai zooala na Nederlander licht zou deokeo Maar nit hetgeen de N Z Z g meldt blgkt dat bet hier een erostige zaak geldt Caodino rentaat onder pobliekc rooreeret de meoachen die ter wille tan eiges roiligheid den roeren dienten bewijzen en rerder de bevoorreehten die Gallo oit naam van cga obef itesde moobt brandaobatten De kenDiigering rerwokte groot opzien m n Ibed io rier jaren niete van Caodioo g marltt en hoopte dat og goed en wel io Amerika zat De rreee ia den ook niet ongegrond dat de anno oe terens dienit moet doen om eeo komende campagne in te leiden Een niet oarermakelgk rcrhaal oit het Tooreratereïi sag hieraan toegevoegd worden Een pr ieater Gampagoo gebeeten werd in Oktober jl door roorara van deö tweerlen rang Cl 3 diuo alkut rer boreo die ordinair deogaiaten Terbereo I io de proiiocie Girgtati gersogeo geooneo Ug werd in een aohour aohter eau hontalapel geborgen mear wiat te ontkomep en g voor de rechtbeok hel Tolgeode verheal ran zyn ootaoappiog ten beate Owid 8 8 7 88 Hoordraeht 7 88 Hwuwartiiik 7 8 0 IHill 7 48 BsDerdun 7 7 88 llleia DiMd ilotUriUm Oftpfllle Kieuwerkerk UoordMolit iid 8 88 8 48 8 4 88 CS 8 88 08 8 11 1 88 I 8 88 M M 8 04 8 U 8 1 11 14 Il 88 10 6111 46 Usiew 8 86 Wo Tden 6 48 U lrwlit 8 08 7 4 8 10 8 88 8 0 S e O V D 1 10 87 1 8 8 41 10 80 81 8J 8 87 8 1 aoulk Lmtiaitm 0 Toeo ik deo uitgang fan m D ongegreo dalde geraoganiB bereikte en mgo oogeo aao de doiiternie gewend wareo zag ik io eeo boek mgn bewaker ioeeogedoken op den vloer zitten ilapen met bet geweer toaecben de beenen lag hg rustig te eoorken Mgn eerite gedachte wu de vlacht maar op een paar pas efatanda seg ik toen een pair geweren tegen den mnnr ataan Ik nam er een met een tlnbhel n looj v nwmcrkl lat het adaVn aa Eerii wilde ik dra slapenden roorer io de beenen scbieteo maar ik zei bg mg zclreo ala bg alleen Tcrwond is kao bg mg met zgn revolr r oog wel doodeebteteo Ik maakte toen b t kmiateeken had Qod om vergeriog voor de miidaad die ik utt ooodwMr moaet doen zegende den roorer die zich onmiddellgk voor deo troon van Qod zoa te reraotwoordeo hebhejj met de hand o prak daarby de woorden Kgo te abeoiro a peceatie toiat en voorde toen beide achoten af en zoo ontkwam ik zooder eea ceot losgeld te betaleo 4 Netter kao meo al oietmet eeo stroikroo er ornKpiogfo Eeo bericht oit Rome ven 9 November meldt dat brt heofellaud vao Palermo oaveilig wordt gemaakt door een rooverbeode van 9 man die te paard en tot de tanden gewapend overal cootribotie eifcbt Zon Candino weer aao deo gang zgo £ en vermakelgk toooeettje werd oolsogs sao een Doiteeb apoorwegatation afgeapeeld Ken reiziger werd bij het uitstappen aii deo trein bestormd door eeo groote massa hotel bedienden die hem om t hardst hun hotel aanprezen Om van d berrie af te wezen zsi de vreemdeling dat hü en horel moeet bebbeo vlak bg bet statioQ eo de man zoo zeker oiet tot een keui zgn gekomen indien een der bedieoden niet had voorgMteld er oiu te lateo trekken De reiziger stemde voor d aardigheid toe en bg nam zgn intrek io bH hotel waarvan de vertegenwoordiger de langste lucifer getrokken had Of bet lot deo vreemdeliog gunstig was vermeldt het verhaal oiet De allernieowsto methode om de rigeoschappeo van iemands karakter te doorgronden beataat in ket bestadeereo van de bonding zyser voeten Slaat by den reebtttr voet orer den linker dan kan men met umelgk groote zekerheid aannemen dat bg zgn plicht naowgezet betracht ep solide is Een ouordelgkmensch die Dooit iets heeft en nooit iets in bet loven zal worden boodt gewooolgk aUhgzïtden linkervoet op den rechter Eeo man die steeds beide voeten naavt elkaar set is eerlgk nauwgezet in zyn beroep Strekt esq mionelgk wezen zgn bewegingtorgaaen onbeboorlgk vei voor zich uit dan ia dit een teeken van gebrekkige op voeding eo verraadt tevens eeo zekere graad ven ruwheid en van groote onbcstendighaid Lieden die veel aan hoofdpgn Igden moeten dezelfde onhebbe yke gewoonte hebben Men moet op zgn hoede agn voor iemand die gewoon is zgo roeteo ver naar achter te trekken en de teeneu op deo grood te iteuoeo want dezulken zgn ie deo regel oiet opr cht om oiet te zeggi O valacb By zal lyo oaastesteeds zooveel mogelgk trachten te schadeo In eep Uusiiiohe kerk lieeft eeo vreeeelgk oogelnk plaats gehad waarvan no de bg tiderhedeo bekend worden Kr waren te Kbmeiew boitengewooo veel mesaobeo io bet kerkgebonw aaowezig hg gelegenheid van het inwijdiogsfeeet Groote drommen waren oit de oahorige plaatseo lot zelfs op 13 KM afstand gelegeo toegeatroolod om de gebeden am te hooreo Niet alléén de kerk maar ook de haar omringende ptaafc wie vol Door de groote hitte die in de kerk heerscbte was men weldra genoodtaakt de veoatera open te laiten tengevolge van het aterke verschil tnaacben de temperataur binnen eo boiteo ontstond een h Tigé l ochtstroomiog waardoor de juiat aaugestokeo kaarsen plotaetiog hoog opvlamden Dit hielden de meoscbeo die op het kerkpleintje stoiideo voor braod eo zg maakten alarm Dit bad ootzetieode gevolgen Io oogeveer 5 minoteo wareo 74 parsbr eo gedood en hadden 160 anderen min of meer ernstige kwet oreo bekomen Onder de gedooden zgn 15 vrouwen eo 3 kinderenf In sommige gemeenten bestaat het goada 8 47 I 1 86 8J 7 81 8J8 8 88 18 18 i ehr iib dut na vf ltr k iing van een ba elyk da ambtenaar van deo bm rlgkaB ataod aan bei echtpaar aeo boekje overhandigd waarin meo de oameo eo geboortejareo der kinderen enz kan inechrg en In eeoe Remfeote io Gelderland waar die gewoonte wordt toegtpast weigerde eeo zeer jeugdig ecbtgeooot bet boekje aao te pemeo met de woorden Ik heb geen plao om kindereo te krggeo c De ambtenaar wilde met deo man io geen debat treden over deze teedere oaeitie maar het boekje terug te houden ging t eb ook oiet Met eeo ernstig gslaat en op pleebtigeo toon zeide bg Hierin wordeo ook de sterfgeval leo aaogeteskend En de ecbtgeooot onder deo iadruk van den erns waarmede hem dit werd toegevoegd waarvan bg op dat noK ablik den om ang niet vatte antwoordde ook eroatig 0ao zal ik het aaaosmeo Het prMtige wu gered en miaechieazal oodanks de verklaring bg de eefte weigering het boekje toob nos wel dienst konoeo doeo i Eeo fabrikaat van gebrekkigeo Te 6t Peterabarg ia dezer dagen zekere Theodor Praoitiebeokow génrreit rrd die er ipeciaal zgn werk vau maakte gezonde bedelaars het aanzieo Ie geven ran ellendige zieken eo vreeeelgk vermiokieo De akeligste oogziekten tooverde hg te vooreohgn door de oogledeo zyoer cliënten met een meogael van vet en roode mi ie te besmeren gebroken of geamputeerde armen riep bg in t leven door de armen der eimolaoteo stevig op boo borat te bioden so de safgezettes of afgeredeo beenen en voeten dïé hg bet aaozyo sohook wareo l gio Uet merk waard igaie van het gevai was echter dat zgo klaoteo oa eeoigen tgd werkelgk werden bezocht met de kwalen waarmede zij bon brood sverdiendeoc Door de herhaalde applicatie vao zgn oogzalf werden vrricbeidvne bedelaars werkelgk blind terwgl btt stevig vastbinden van ledematen een in i la gevallen oogeneesigke verlamming ieogevolgt bad Pranitsobeokow die ook doorging voor een meesti r in bet te voorsobgn roepen van zennwtoevallen zal eerstdasgs met den strafrechter kennis maken en ougetwgfelct in de elegenheid worden gesteld zgn tkooat rorder in Siberië te beoefenen De telephooo heeft te Berign groote diensten bewezen bg het aanhouden vaneen misda iger De bediende van e o handelibais kwam bg eeit bankier 100 000 mark halen eo wachtte op de afgifte aa eo aanwgïioft op de Bgkvbank Toeo dit wat lang geduord had en htj er nog eens om vfoeg bleek dat doaanwgzing al aao een verkeerden persoon wa aaogegeveo Teratood werd naar de Ilgkabaok geteïepho neerd eo reden de bediende en eenige andere personen naar het baokgebonw Daar waren reeds maatregeUo genomen om geeo der aanwezigen te doen vertrekkeo eo onder dese voeden zg inderdaad den persoon aan wien d cheque verkeerdelgk was afgegeven en die vreeiadeling in bet gebouw haar reeda aan een verkeerd kantoor bad aangeboden De man werd daor de ïntuaaoheo ontboden politie aangehouden en bleek een reed vroeger wegens diefstal ge iraft persoon te igo Hg bewevrt by bet bankierakaotoor om een giil te hebbeo gevraagd en gemeend te hebben dat de cheque nog wel van 100 000 mark hem met die bedoeling waa geacbonkeo Ten behoeve der ouders die met bon beide kinderen ook el hou have eu goed verloreo bg deo braod m de Westerstraat te Ameterdam ia bg dan Gommisearis van politie der 4a Sectie deo heer J B Daman tot eergister aao giften reeda ingekomen tot een bedrag f 1526 25 Eeo grappig grafschrift kan men thaoa op fcn der vele graven van bet groote kerkhof Père Lacbaise te Pargs vinden Op eeo kleinen steen ongetwgfeid in den ichildersboek 6 40 8 4 8 10 4 10 8 88 UU 8 01 8 08 8 14 7 06 8 M 7 8i Soad fi i men het korto opschrift sCi gil on boa tivaatc Bier raat eao vroolgke PraasI Uit TiflU wordt gemeld dat oolug io do kerk vao het KaakaMsche dorp Sori eea lud b9Uwcr Gngoiré Kbmloadrf gekeeUo gedorende de mis plotseliog oaar het altaar soelde waar hg deo priester Theodore ooder bat oiUn der woorden Je bent geeo chrisleo je beot onwaardig het altaar te bwUeoeK een dolkBioot toebracht De priester vlochtta oaar de andere igde vso bet altaar doch de woestaliog die hem op de bieleo volgde bracht hem een tweede teek toe eo hief jorat den arm op om hem deu genadestoot toe te brengen toen ewi der asaisteereode geaetelgkeo hem in deo weg trad eo na eeo hevige worsteling er in slaagde den moordeaaar te o ver meester eo De geweldenaar rukte zich evenwel lo eo snelde tusscbeo de roor zgo moordwapoa bevreesde meoigte de kerk oit Buiten gekomen werd bg gearresteerd eo onmiddellgk oaar de gevaogeoii orergebracht Boltenlaodsch Overzicht In de fCamerzittiog beeft graaf Badèai verklaard dat zgo regeeriog niet op bet pont is te verdwgoen Maar in hoeverre die verklariag als grootspraak ia op te vatleo is nog niet dnidelgk Zeker is bet dat de meerderheid waarop het ministerie steunt at zeer gering ia Met zee stemmen 177 tegen 171 werd gisteren belet dat enkele leden too het kabinet in sUat vao beaohujdigiog werdeo gesteld wegeos de taalverordeoing ea de daarmede sameohaogenda feiten Uit Budapest komt het bericht dat Badooi weldra zal heengaan men gelooft lelfs dak bg na 15 November oiat meer aan bet bewind zal tgo Eo de sNeoe freie Prease c meldt Do parlemeotaire eo groodwettige vaststa liog der overeenkomst met Hoogarge wordt besohoowd als eeo driogeode behoefte 4er mooarohie Het ministerie Badeni geeft geea waarborgen voor bat voorzien in die behoefte Hieruit blgkt dat de parlementaire crisis ieder oogenblik in een ministerieele cricis kan over gaan Io slaatkuodig kringen wordt de toestand van het oogenblik als oohoadbaar bescbonwd en ds positie van het kabinet Badeai sis volkomen geschokt c Uit deze feiten en radeoeeriagen is niet af ié leiden dat het kabinet Badeni nog een Uog leven aal bebben 10 88 1 18 8 80 8 61 8 68 10 04 10 11 10 18 10 88 10 84 8 7 86 8 08 8A 8 18 8 86 6 86 11 80 10 0 10 84 8 48 8 10 10 1 18 84 10 64 8 48 Meo cal io Hollaod zeker met geno o aiea dat de Doitsobe agrsritrs die gveren voor bet aloiteo der grenzen voor den vee iavoer tea slotte de praeti cbe boereo en laodbeereo in Duitechlaod self tegen sich krggeo Dat de boereostaod sobade bg faoo beaohermiog Igdfc blgkt wet oit het aotwoord dat de ala praotiach eo bekwaam oeconoom zeer bekende Amtarat SohttiidtIiöbme op twee vragen gegeven heeft welke de Vereeoigiog vao Laodbouwera io Telfcow eeo kreite van Pommereo tot hem bad garioht Bst wareo de volgende Iade veeteelt in Duitschland zoo odtwikkeld dat zg in de behoefte aan Aielkgeveode kosieo kan voorzien T £ o konuen de rundveeraeseo van de NoorddnitMhs laagvlakte het Hollandacba fokvee ten behoeve vao bonoe veredeliog ontberen f Op deae vragen heelt de Amtsrat volmondig ineeo gez d cSedert aldus liobtte hij zgn antwoord toe teo gevolge rao de sldiltog vao de Hollao sche greos de invoer van melkgeveode of drachtige koeino liit dit land is afgeanedeo ia de prodoctiviteit vao oos melkvee ioderdsad volgeos persooolgks ervariogeo met 1 liter daags voor elke koe ach tern itg aso aangezien om Doitscbe melkvee niet zooveel geeft als bet HoHandacbe Bovendieo is het melkvee zoo schnaraeh geworden dat voor iMesten 500 mark moet betaald worden die men vroeger voor 380 tot 400 mark kocht De miittand wordt oog erger doordat men thans vaker van koeien vennderen moet Difnlwngeinl ie i bet aanbod an mnstveê ut 1 k 8 tt io HiioBi o n wordt de prj oor g V g dtakt Dit Uf kio Itchli dpui woidMi v j B loomMlt na HolUndicbe kalJlïrtB taomti n Hollwdtch joD e koeien iar a ii t B oldo od j g a into r tot beMteo f n niet oud r dan 4 jau ba rkeD De Anunt talda toor io dauo lio wgiigiag l r rhodtbapalingeo aan dan Proisiachen nuoiitai te rragen waarmede de lergadariog ikb met 31 tegen 27 iteoman beeft teree aigd Bg de aantnUinga erkiaiing die Trijdagnogia an diitrict lan Noorwegen plaata h d ieeen radicaal met vier etemman meerderhfïdtot liJ ao bet Storthing gekotan Daardoorwordt btt totaal cgfer der linkerigde op 77 gebracht en beeft u dos één tten boren demaerderbeid noodig roor een wgiiging dergrondwet De gerolgeo daaltan aallan waareobgnigk waaen dat l et recbtjtreekecb algemean kie recbt oor bet Stortbiog en roor de gemeenteraden iogeroerd ea de rene Flag d w i da tegenwoordige rlag maar tonder bat nnioteaken tot offieieale tlag aa Noorwegen r rbaren lal orden Het ilaat echter nog ta baaien of de linkerzgda het wenMhelgk lal oordaelen reeda in de aanaiaande zitting haar eiachan tan aaotian ran den miniilar ran boiteolandicbe ukeo en deconpnls door te drgreo Zeker Nooricb bied iomt er tegen op dat bet rag den Zweedschen kant allgd üSó wordt Toorgeateld aliol da Noorecbe linkertgiia oieti liarar waoicbt dan een oorlog mat Zwaden en lieb baaitig gereedmaakt tot een aantal op bat broederland Niemand beeft meer dan wg betrenrdf icbrgft bet blad dat de gaaobillan dia 4a ooi rakao het traigitok tan een eigen oaniulaatweten en ran een afaoudarlgk miaiiter tan buitenlindiche zaken toor Noorwegen io de laalate jaren een voo batelgk karakter aangenomen hebben niemand beelt er taker eo met meer pgl op geweien dat deae reobtiqaaeatiën meer eo meer machteqnaeatiën zgn geworden Maar wie ign het die aan dfte traigUekken dat karakter gegeten hebben al joiit de Zweden eo g alleen De Spaanaehye miniiterraad beeft Woentdeg da nadere bgionderbedeo g regeld tan da hertormiugen toor Cnba De beeprekinf ao liepen lontar orer bet tweede deel tan brthertormingtplan omtattende de geheele orgioieatie tan hal lelfbHtoor an de koioniala wetgeting met toorbahon l tan de reohtan ran het moederlaod en da controle tan da Spaanache Kegeoring en de Spaanicbe Cortee oter de kerkelgbe zaken da recbtipraak de bnitenlandicbe aengelagenbaden bet lager de marine en da politie tan de kolonie De Kamer zal hg algemeen tamreoht worden gekozen en oit zeatig afgetaardigden beataan De Senaat zal roor de helft ign aamengeiteld oit gakoianen ereneena bg algemeen iteoirecht en toor de helft oit leden die kracbteoa bon ambten io het lichaam zitting znllen hebben De Qooternear Oeoeraai zal een nitgebreide macht booden Het parlemant dar kolonie aal da hatoegdheid hebbm bat plaatiaiyk beatnnr ta regelen belaatiogeo en reebten Ie heffen en da begrootiog raat te atalleo Eobter moet elk jaar aan hel Ugk een rargoeding worden uitgekeerd toor de oitgaren roor botengenoemde takken tan dieoet Het mioieierie Sagaita beeft iotnrschan ba sloten lot bet doen boowen tan twee oorloge ebenen Het toontel ran den minister ran EoIoniSn om aao de gOTernenra ran Cnba en da Philippgniche eilanden een mime tolmacht te gaten tot het aoheoken tan tergiffenis aan opatandelingen isgoadgekeord De Enftelsche Board of TradecJaeft bepaald dat aao de ooderbandalingen tnsnhen de patroons en de werklieden in het machinerak ook lal deelgenomen wordeo door tertegsnwoordigera tan de elf taktereanigingen aanreeloten bg bet Joint Committee of Allied Tradea Vaamoadelgb als ailes goed gaat zaldeconferantia Dinidag geopend worden Het beatnnr tan de Amalgamated Society wil Lord Jamee of Hereford als onzgdig toorzilter tan de conferentie toorstellen Maar de patroona moeten raat besloten zijn gean onzgdigen toonittar te dolden De London Trades Cooncil haeft een motie aangenomen waarbg de parlementaire eommissie nn het eongrea der takrereenigingen wordt nitgoooodigd onrerwgld stappen te doen tot het bgaeoroepen tao een nationale conferentie T n warkliedenrarkondan teneinde te beraadslagaB orer een middel om den aanalag tan net terhoadau kapitaal op da iostoiling der atrade nnionst af ta slaan De Qrieken gaan tnapleilenc een rermaak dat miaaebiao taar aanlokkelgk mag zgn naar zelden goede tmchten draagt Zg zijn thans haaig de traag te behandelen aan wien de Bcbnid ligt dat g zoo gedocht door de Tor keo zijn geklopt Men is reeda tot de ontdekking gekomen dat de torpedo s niet in otds ran doch data ontdekking heeft weinig tot het tindan een ezcnna toor de geleden nederlagen omdM de tloot de torpedo s niet noodig heeft gehad Da dafaate torpedo s moatu hooijiakali diaaan als wapen tagan een lid der koninklgke familie prins Georga dan tarelhehber dar tloot Nalnorlgk is ar onder bst tolk groote ontstelten s ontitiyin toeo bet boorde met welke torpedo s de setiepen in zaa warao gegaan En nog was man niet tot kalmte geraakt ala man reads met niaowe onthollingen te toorachgn kwam Er wordt namalgk beweerd de bewaring ia tan h t blad Neologas dat een deel tan het haataande leger toorsieo ia geweest tan oobroikhare tronen Tot kort toor den oorlog waren da soldaten toorzien tan patronen die in het jaar 1880 waren aangeschaft Een dar jongere officieren die proeven nam met deze patrooeo ontdekte co dat bet krnit an slechte qoaliteit wat of door de jareo teel in boedaotgbeid terloren bad Op sjjn raad gaf de oterheid l avel men we patrooeo aan te schaffen docb zoodra de tjjaodulgkheden waren oitgebroken ble k dat de hoerfelheid oieuwe patrooeo niet toldosode was ea dienteog olge werden de troepen roorsieo van patronen waarmee niet te sehieteo iel Torpedo s die oiet gebrnikt konn o woidenl patronen die geen kwaad kunnen doen De ürieken zullen arertoigd zgn dat ig het io zolke omstandigheden moesten terliezen tegen de Torken Specialitei t IN DAMES en HEERKNVVI TEIUIA ÜSCHOE E A vaa OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73o OOUDA Telepho n Xo 3i Beurs van Ainslerdam Vrkr islotkra 88 8 6 103 87 84 66 8SV 86 81 i 03 68 96V 87 V t 68 77 84 108 z VlS 5 1001 94 1 67V 611 489 100 48 100 198 188 V 67 9 VU 98 184 100 80 81 111 38 106 801 88 100 64 148 68Vw loo 101 77V 108 109 100 1 ü 188V H s i Vh 100 V 67V 103 l is Ui l 161 108V 101 74 U l 100 1 80 6 194 806 106 100 10 tot 114 181 86 8 117 19 NOVKMBES NznzmLsKD Cert Ned W S 1 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOia Obl Gbadl 1881 88 Italib laschrijring 1868 Sl S OosTKNH Obl ia papier 1868 0 dito io zilter 1868 6 PoaTUOAL Obl met ooupoD S dito ticket 3 RuaUNo Obl Biananl 1884 4 dito Geoons 1880 4 dito bij Bolhs 188 4 dito bjj Hope 188a 0 4 dito in good laan 1888 S dito dito dito 188i 6 SriNja Perp t schuld 1881 4 Tcuiij Gepr Coai leen 1890 4 Geo leeniag serie D Oee Ie oiag serie C ZuioAra Sar T obl 1898 6 Mlllco Obl Buit Bek 1880 6 VzNBztizu Obl 4onbap 1881 Avsraaoui ObliKstien 1886 8 BoTriaDlM Stad Icea 1884 3 NzD N Afr Haadalst sand Arendsb Tab Mij Osttiacaten DeliMaafohappi dito Arn Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Torsteol Mud s Gr Hypotheekb pandbr 8 Nederlandscha bank ssud Ked H andelmastioh dito N W k Psc Hyp b pandbr 6 Kott ypotbeekb pandbr 8Vi l tr Hypolheokb dito 3 OoaTBNa Oott Hong baok send BusL H polheiekbsnk paudb 4 i AtlBaiKA Equt hypotb ptndb 6 Haxw L G Pr Lieo eert 9 Xso HoU iJ Spoorw Uij send Hij tot Ezpl t 81 Bp r aand Ned lad 9poorwegu aand Ned Zuid Afr Bpra sand 0 dito dito dito 1811 dito i lTiluz9poor l l 887 89 A Eobl 3 Zuid IUI Spwniij A H obl 8 PoLaN Warschau Weeuen sand 4 BlisL Qr Huu Spw Hij obl 4Vs Baltisebe dito aand Futows dito aand 6 Iwsng poBsbr dita und 6 ILnrsk Ck Aiow 9p kap obl 4 dito dito oblig 4 AmaiKA Cent Stad Botterdam sao 3 Biuia ad Antwerpen 18S i i Stad Brussel 18861 UoKO Tbeist BeguUr tesalluib 4 OoSTina Btaatsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Slaaia Blad lladrid S 1808 k I Nd Ter Ba Hrpi SpobL eert TWIE DOOVEN GEKDARMiaJ De geaéung van Mejnfvmuw C Brevet te K d ad prov Zeeland HoUuia ie one uanwelBks medegedeeld o twee andere met min der beUngrglte komen ons toe Twee gendaraen hebben dank aan de behandeling van het InBÜiunt Dronet het gehoor terug gevonden De gendarmen oude miliUiren tyn gewoon Igk HM niet rerminkt door htt eoldatenleven toch Igdend aan rhamaüeme ot andere kwalen die met de jaren verergeren Bene der meest voorkomende aandoeningen in dit korpe ta de doofheid xiehier oen bewgs Het ie algemeen bekend met welken byval bet laetitant Drouet allerlei EÏekteo des geboors behandelt en onder h t groot getal gendarmea door defe innditing verpleegd ifln er opnianw twee deaer braven door de geneeewfze ran wyien Dr Dronet volkomen genezen Den eenten M Biwot vaa Tongeren Lim l tengevolge eener etterachtige aitvioeiiag aan t linker en door aanhoudende rniisching ia het rechteroor nedert maanden reeds doot Na eene b h indeling van 20 dag n is dte uitvloeiiag Terd enen het gegone beetaat Qiet meer en het gehoor ie teruggekeerd Den tweeden Mr Borgnat van Teintiguies België wee ten gevolge van koorteen sedert ongeveer 10 jaren doof leed veel aan taitinges ea oorpya het oorsmeer wae als verdroogd en het gehoor Ternietigd h had veel laet van hooMpyn en het uitvoeren Eyner diunet waa hem bgna onmogralyk geworden hy had te vei eefi alle middelen ter genezing beproefd ea wendde zich ten slotte tot bet Institunt Dronet te Brussel waarvan hy in de dagbladeu had gelexen 26 dagen na het be m der behandeliug scheef bjjj Ik ben gelukkig ik lyd met meer aan hoofdpyn de verstopping in de ooren ia verdwenen ik hoor dntdelyk het g6t k van een horlt e eu myne gesondhaid is verbeterd Keae geoeeswyze waarvan den uitslag door dargelgke feiten gestaafd wordt moet voorzeker byval vindan maar wat haar van alle andere onderscheid is dat zutks op ver afwonesden kan worden toegepast even als Bissot en Bognat gedaan hebtwn Üm daartoe te gerakeq i het voldoende aan het inahtuut Drouet 147 Troonstraat te Bruesdl eene geneeskundige vragenly t te verxoekeo waatdoor men nene kosteloote raadpl ing kan bekomen en tegel k ooit gratie een Jouraal voor doofheid neus eu Iteelsiekteu ontvangt daarin wordt benevens honderde wonderoare genezingen alle noodige inlichtingen geffeven die zelfs de meent ongo loorigen overtuigen SSS Staata loteriJ Ie LIasse Trekking tan Msaudag 16 Notember So 11631 ou l 34 ieder 400 No 18894 8110 No 4985 100 Prijun SD 80 U 488 un 7619 9 6b 18371 16488 13116 18 8440 4J8I 7609 9970 18410 U i I8U0 176 1661 4684 7677 101 18101 16496 18118 191 8178 4099 7190 IU018 18511 ISIIO HUS 988 9198 4078 7006 101 8 I9I34 11709 18U0 940 8697 4089 7718 10868 18137 16768 18101 980 2018 4708 7781 1014 18618 11749 18170 890 9038 4718 7739 1046 1 19686 16860 18811 816 8044 4778 7760 10466 1866 16469 II8III 369 8846 4640 7767 10467 18919 11898 18974 378 861 6U86 7804 10S48 IfStO 16899 16800 487 8711 6047 7606 10613 19908 11904 18447 446 8768 6000 7889 10066 18016 16098 18476 108 9867 1061 7671 10069 ISlO l 16037 1868 S8 8991 1104 7913 10606 13188 10046 I8II88 148 3008 6184 7990 UU70 18168 16064 19886 676 3088 6141 7 S lim9t 13818 16109 16791 199 3044 6170 7i 80 10708 13491 16174 18814 074 3091 6187 7900 10703 13409 16J76 I8S80 091 3070 1190 8037 H764 18483 16886 19014 77 S09U 6398 80 16 10380 18491 16401 19110 691 3t03 1387 8010 10 64 1 6S8 16139 19119 8J0 8106 1408 8069 10981 18003 16111 19181 1009 3199 6486 8188 10986 18040 16604 19114 107 3171 1470 8108 10996 13680 10607 19106 n91 8801 1494 8804 1091 13086 10748 1911 1 1103 3116 6S10 8181 10911 13700 16890 19190 UU 8881 1664 8340 10916 13667 16874 I98 1 1141 8147 1674 8341 11 1 1 18876 16877 19970 1807 3198 1714 8344 1 036 13890 16 8U l 3 8 13t0 3886 6797 8406 11079 13987 10948 1 831 1438 3344 1611 8404 IIO I 14016 17006 19338 1410 388t 6636 8618 11 19 14914 171143 19341 I4 7 3187 8894 8630 11177 I4 8 l 0 8 19381 1111 3468 6970 8030 11839 14103 1710 19441 1179 3477 F034 8057 1U9S 14979 I7I4I l m 1193 3139 0081 8068 11348 1418 l 1711 19048 1003 3138 6096 8729 11376 14386 17369 19708 1044 3641 6114 8711 11484 14440 17498 19803 1706 3608 0186 8770 11111 U4S1 17438 19818 1717 3171 6141 880 Uili 14464 17446 19826 1710 3S8 01 6 8804 11523 14477 17 60 1 919 U 9 3040 0108 8883 1160 14478 17100 1994 1800 a646 0110 8969 11619 14524 17517 19980 1913 3701 6340 890 11731 14157 17634 10058 1963 3744 6186 8908 11777 14577 17178 20088 1997 3767 6478 0014 U 79 U190 17 00 10216 2000 3709 6125 9070 11798 14779 17600 20216 1018 3812 6139 9228 11801 14831 17680 10356 1068 3910 6785 9231 11 S0 14866 17710 20407 2080 3931 0744 9104 11301 14V81 17 21 i04S0 21S8 3963 6961 9317 1136 11011 17731 10186 1889 3991 7080 9361 11896 11090 17718 10190 1144 4048 7116 in lltl 18166 17807 80616 lJ4i 4178 7197 4I 11116 16177 17881 10864 9868 4179 7IS8 68l 11 6 16193 17868 80741 8808 4191 7887 9696 18038 11831 17913 80764 8331 4141 781 87U0 18011 1611 17930 10811 131 4301 7807 9761 1169 11889 17997 80861 1390 44 9 7886 9774 8819 16314 18008 10868 1419 4400 7461 980 11868 IIS80 18018 10874 1431 4468 7 l 4 981V 11317 18101 IQ901 809 7 ADVERT£NTIEN TISSOT Co Bordeaux Rotterdam f 1 40 per liter in Tenegelde bemande nesch vau 5 en 2 i titer voorzien van het attest van r P y van Hamei Boon ProefHesch f 1 30 Verkrygbaar bg J tl ROODE ONINKLURE aOÜDA ÏÏ r Koninklijk HaehintU fabriek DE HUNruBLOEM t u Ha van Schaik Co getestigd ta êOravmthay Mtppl rHrmal an aaby de Ueffentesselaan tan Z U dan KÜNIMU tan USUJIB IniHen gühoeUlt Kohrnikt de allarwaRa bekroonde en Wereldberoemde Superior DrniteuBorst llonig Kitract 2bd E LI A lSra IiH FLACONS tan 40 ta 70 Cta an I terkrógbaar hy Firma WOLKK li Co Weethaven f 0S imub E II VS MILD Veeratal U 120 ta GmuU A BOUUAN MoordTKht J C IIATELANI Botkoop B t WIJK OuJtmxirr MKOLKMAN Waddifovun BEfdiOONDMETUUUUEN MEDAILLE IRAEP N BOLIS Quiiia Laroche in Staalli udende ftuina Laroche IS da meest kraehUge m vemterkentt KINA WIJN Aanbotolen door tal vaa binnenen bnltanlandsche üeneasheerea Verkrggbaar in fleaacben k 1 80 en 1 00 CIGAREnBN TEGEN ASTHMA De inatleming vau den rook dezer Üigaretten geeft den lyder aan Maf Ansa terstond verlichting In Etui BO ea 5 Cents Salmiak Pastillea Vtin algemeen ala goed erkend middel bj Hoeat en Ferftourf ioW oplossend en terzachtend Prhs i er flesohje 20 Ont KKil FltlB UoLH UoQeteraDciers Zeiêt Dupót te Ooiuia hjj den Heer A Il TEEPE potheksr en bü dè netste A mthekera en Drogisten terkragbaar Apotl K Ze r xiette Gesteendrukte mmwEs worden GELEVÉRD door A BEINKMAN ZCk J