Goudsche Courant, woensdag 17 november 1897

30ste Jaargang Donderdag 18 ÖJDveraber J891 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EerL pxaclitlgr xa et ixi grericla HËERENHOS mei IM staai de aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Hui bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder BoveH 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding vqov en achter aan het iHuis Waterbesproeiing een prachtige GHang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht liaar de eischen des tijds Te bevragen LANüE TIENDEWEQ D 29 XLile Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DA UES en KIMDEBUODËS benevens HANDWKEKPATBOMËN mr lEDKRE WEEK VERSCHUNT EEN NDMlttEB In ieder tekit m rte ii alen moOekrontek femlUeto fcnz ene Ie Uit ve tonder gekl pUten met 3 ingpatr en 3 groote geknipte patr Fir IS ars l ii p poll 1 468 als de Ie uitg met daareDboven 6 gekleurde platsa g 1 75 l SO 3e r u U ligskl pl aa 1 bÜ2 geku p M het 6eis iM MO ♦ e I Se bij kei 60 ao 1 gek patr n kouM I8e een gekleurd iraaie hana erkpatroeii o S 1 8 80 PaOEPNlMMER m PRÖKTUS ALOM ïï 17fó ïó l So 7431 ftOlIfflai COURANT Ni uwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Provinciale Staten 1 ZUID FIOLLAND 1 Zitting van Dinsdag 16 November 1 De ingekomen geloofsbrieven van het uieuw 1 benoemde lid te Gouda den beer Hoogendgk 1 worden onderzocht Nadat toe zyoe toelatisg 1 besloten is en die heer ia beëedigd neemt by 1 zitting I Van de bethnghebbeudeo by een bommen I haven te Scheveningen zyn mededeelingen 1 dienaangaande ingekomen ter vestiging van 1 de aandacht der straten op deze aangelegenheid 1 Aohteieenvolgens komen in behandeling I lo Voorstel van Gedep Staten tot verhoo 1 ging van bet subsidie aan de commisdle van 1 toezicht op de Rijks land bouw proefvelden Aie I f 200 Aangenomen I 2o Missive vau Gedep Staten niac aan 1 leiding der nota van den heer Riokea Borger 1 houdende bezwaren tegen de wijze waarop d door de provincie gesubsidieerde znivelconsulen 1 der Holl Maatscb v landbouw zyu laak opvat 1 Door den heer Rinkee Borger was voorga I steld aau de Holl Maatscb van landbouvr mede te deeteo dat voortaan de subsidie slechts zal worden verleend indien de werkzaambedau fan deo consulent in den door den voorsteller I aaugegeren sin worder gewyzigd I Ged Staten gaven in overweging dit vootI stel ni l aan te nemen doch vooralsnog het I nbsidie op deu beataanden voet te bestendigen I De beer Rinkea Borger meent uit het rapI port van Ged Staten te mogen opmakeu dat I 7y t au fond met hem eens zijn eo licht zyu I voorstel toe Het ambulante ooderwys is uiet I zoo voldoende om er snbsidie aan U geven I Op de toenemende coucarreutie io de znivelinI dnstrie door het boiienland en op de noodza4 keiykheid van vermeerdering der kennis rordt tspr met nadruk gewe7en Wordt dit te uiet met kracht en energie aangepakt ia t met de zuivelbereiding in deze proTiuuie jammeriyk gesteld N ameus Ged Staten verdedigde de heer Van Weel hetgeeu de Maatscb van landbouw te dezen opzichte doet Da invloed der cursussen in 22 gemeenten door 560 personen hygewoond doet zich reeds gelden lu den breede werd die invloed door fipr gekenschetst en toegelicht Serat wanneer de ontwikkeling van deti boerenstand grootere hoogte heeft bareikt kan bet ideaal van vakondernys dat de beer Rinkes Borger zich stelt met vrucht worden verwezaolykt Krachtig protesteert da heer Rinkes Borger tegen de meening dat de groote meerderheid der boeren gekant zou zyn tegen weteosobap doen donder er op toou dat j een vent bent 1 sla maar mak terwyl uo 3 zich bovendien 1 met geweld tegen M s arrestatie verzette doo I den veldwachter van dfr Vos berbaaldeiy I hevig op de hielen te tropen 1 Drie getuigen i cÉcharge waren doo 1 het laatste drietal mee jBbracht Bnn verkla 1 ringen vermochten ecuter het ten laste ge 1 legde niet te ontzenuwen bovendien wer t het verbaal van een deaer getuigen xeer in 1 twyfel getrokken omdat de man by gelegen beid van de opmüng in zwaar beschonke I toestand was geobserveerd Het O M achtte de gepleegde feilelykhe den van zeer ernstigen aard en requireerd tegeu den len bekl wegens wederspanuigheid 1 maaud tegen elk der drie opruiers 8 maan I den gevangenisstraf Niet verBche en was C den H 50 jaar landbouwer te Moercapelle die op 22 September te Zevenhuizen J K heeft uitgescholden I voor 8chobbert schooier en oplichter Reeds gedurende 4 jaar bestaat er oueenigheid tus schen partyen bierin gelegen dat K e nB aan beklaagde geld heeft geleend dat by weder met groote moeite beeft teroggekregen I ËiflCb f 10 boete subs 12 dagen heobtenia I Nog stond tereabt W M 18 jaar werkman I te Berkeawoade die eveneens bekende in den I avond van 29 Augustus uit deo boomgaard I van Arie Suiker eanige proimeu te hebbeu weggenomen Tot dien boomgaard had by zich 1 toegang verschaft door over een bek te klimmen I Daar bet de eerste keer is dat beklaagde voor 1 den rechter verscbyat eischte het O M f 10 I boefe snbs 10 dagen hechtenis Hoofdprtjs SflOOCWMrk Za hoorde de deur openen on een stap nader komen Ze begreep dat hij by haar knielde en zijn lippen op haar hand drukte De tranen druppelden van onder de gesloten oogleden een zachten snik werd geboord Cile kon je m vergeven f zeide hg ernstig Ik heb hard geboet voor mgno dwaling en eene dwaling was het toen ik je wantrouwde Ik wist naufflijks wat ik zoide de vrees je te vorhezen maakte mg zoo onrechtvaardig zoo afscbuwelgk hnrd O Cile zeg dat je me vergeeft smeekte hg Ze sloeg de oogeu op en zag hem aan Het vermagerde bleeke gelaat do diepe kringen onder de oogen de sraartolgke trek om den mond getuigden hoo ha leed hem bad aangegrepen Wat moet ik doon Cile Wat moet ik bewyzen Zeg n vraag mo alles maar stoot m matterug Heb me lief als vroeger vertrouw me weeren wees overtuigd dat ik nooit nooit weer zal afdwalen Zend me niet been I Zg dacht ean geen beleedigingen noch grieven meer ze gevoelde alleen dat ze hem hef had onuitsprekelük lief bad Walter beefde het zacht van haar lippen en op een toon die hem in verrukking bracht Diep ontroerd vertelde hij wat hy had gedaoM gevoeld en geleden Kan je me vergeven Cile P Jtt Alles irAlIea Zyn oogen vroegen wat zijn lippen nog met durfden uitspreken Ze glimlachte sloeg haar arm om zgn hals en gaf hem een toen Si f icolaas EIJNE VISITEKAARTEN St Maas bij A BRINKMAN Zn ST EEHEO LEIT Van af MAA If DA G tot en met ZATBR JDAÓ SO dexer in LOSSING ine lading PUIKE WE RMR KiCiMiffl gedurende de Lossing tot n Cent per Mud k z k vrö te huis Aanberelend A LAMBERT Turfêingel Gouda 15 Not 97 Haardkolen 95 Ct Gekl Eng Gasc kes57 al Frijstrekkiüg 16 December 500 000 Mark als faoofdprga iu het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldrerlotiug dia door de Hooge BegeertDg ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 Ter otiugen van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter ToUedige beslissing zullen komen daaronder EiJD kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uilnemendbeid echter 2prizeniM 2O 0OO 26 prezen a M lO OOOi 56 prijzen kM B OOO lOSprjjEentlM 3 000 206prgBenaM 2 000 812 grijzen a M 1 000 1618 pr sen nM 400 3fi 52 pryz üM 165 19490 praM SOO S 134 104 100 78 4B 21 1 prya a M 800 000 1 prgs bM 200 01 O 1 priJB a M 100 000 i prüzen aM 75 000 1 pr B a M l prjjs a M 1 prijs a M 1 prys ü M 3 prijzen a M 1 prijs B M 1 prijs a M 70 000 66 000 60 000 fi5 000 60 000 40 000 50 000 De aanstaande eerste prijstrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bupaaUl plaats te hebben op den 16 JDBCMM BMR e k OU kost iervoor 1 geheelorig lotaleobtsMark 6 of S BO 1 half i i 1 75 1 kwart u u n l 90 tegen inzending van het bedrag per postwissol of tegen rembours Alle oommiaaies worden onmiddellyk met de grootste eorgvuldigheid ult fevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat ioorziene Originaele Lotau zelf in handen Bij iedrre bestelling wordt het vereischte offioieele plan waaruit de verdeeling der prgzen op de versohillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunsti gers onnangerraugd na elke trekking de ofli iüele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarbarg van den Staat en kan door directe toezending of ook nsar verkiezing der Selangbebbenden in alle grootore plaatsen Btt Nederland bevrerl telligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzeii i hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 i 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming ran alle kanten op eene zeer werkzame deel neming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens do reeds ophanden zynde trekkiug all orders len apoedigate rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN 8IM0N Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG F S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot biertoe geschonken en daar wg b het begin dor nieuwe verloting ter deeluo ming inviteeren zullen wij ook v or bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rcfeele bediening de tevredenheid van onze gweerde Begunstigers te rerwerven Het beste onachodelylMte en g Qonda Drnk van A BRINKMAN ft 2S00N i makkelykete poetsmiddel vo Heerea en vooral damss en Kinderachoenwerk IsdeAppretuurvanC M MUIler C Berlin Beuth Str 14 M n lettwjoerf op naanni en fabrieksmerk ELEGTROIOTORISCBETANDBALSBANDJËS WBTTra GBDEPONEBRO BU het Kebrulk daarvan teschledt bet tanden krUfen der Kinderen ZdNDEa UE MINSTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen ban dat de by mji ter inzage liggende getuigachriften der nitstekende resaltaten van de Eleetromotoriscbe Taodhalsban jes niet echt zyu BM Men lette op den naam van den fabrikant ttOBEKT HOLTZ VO Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postssegel ad 95 cent door ROBERT HOLTZ KUinegen Verkrijgbaar bjj WOLFF Co Wesibavenl98 Wederverkoopera gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden SEN HGËRENHUIS Staande aan de WE8THAVBN Wp B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg 2 29 Het haia bevat beneden 3 Kamers met Suite Keoken Kelder en Binnenplaata boyen 3 Kamera en Zoldar verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede ran Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding KUniek en Polikliniek aaSTBTHME en voor Hpreekiren dagelgki van 12 2 n Üratia Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan JVo 11 Ur A eiSVIi Geneeiheer JDireeimr Een ware 8chat roer de ongelukkige slachtoffers der Ze fberlekking Onanie en gehe ine uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARIKG BoUandsche aitgare met 27 afb Prp 2 gulden Ieder die aan da rersohrikkel ke gerolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin ie Leipzig Neum rkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVERIJ Chemische Wa scherij II OPPE MHEIAIER 19 Kruiakade Botterdam öebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepet voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en verven van alle üeerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordgnea tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Hen We het geluk de bd De prezen zifn door den Staat irarandeerd TJitnoodigfing tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Gplilloter waaria zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewoDoen moeten worden De pryzen van de e veel voordeel biedende Geldlotary die volgeaa het plan elfinhta 118 000 loten bavat zyn de volgends Du hoogste prijs is eventueel SOO OOO Mark Premie van 800 000 M Ipr s a 200 000 M 1 prij alOO OOOM 2 prijzen a 76 00 1 M 1 prijs è 70 000 M 1 prijs n 65 000 M 1 prijs B 60 000 M 1 prijs a 66 000 M 2 prijzen a 60 000 M 1 prijs il 40 000 M 1 prijs i 30 000 M 3 prijzen a 20 000 M aeprüsena 10 000 M 66 pryzen a BOOO M 106 prijzen a 3000 M 206 prijzen A 2000 M 812 prezen a 1000 M l 1618prÜ7enil 400 M 40 pryzen a 300 M l 140prijienB 200 M 36952 prijzen A 156 M 9969 pr a 184 104 100 9SBlpryz a7 46 21 M totaal 59 180 pryzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprys in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 at gt in de 26 kl to 56 000 M ia de 8 tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in da 5e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7a toi 200 000 M en met da prenoio van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prystrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Gnid 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kfrart origineel lol slechts Guld 0 90 De in eggelden voor de volgende klassen zoowel als de ligst der prijzen worden aangegeven in faal offioieele trekkingap an voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellyk na de plaats gehad hebbende trekking da offioieele trekkingslyst De uitbetaling en verzending van de pryzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners on onder de strengste gebflimhouding ledera bestellibg kan raen eenvoudig per postwiasel opgeveil Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor da spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogetyk of uiterlijk tot jès morEmBBH jt met rertrouwan tot Samuel Hecltscher senr Bankier en Wisselkantoor in HAMBUfiG Dnitschland BEKROOND MET GOODEN MEDAILLE KRAEPELIEN k HOLH 8 Quina Laroche a Staalh udende Q ulna Larochn ia de meest krachtige en versterkend KINAWIJH Aanbevolen door tal va binnenen bnaenlandsche Geneesheeren Verkrggbaar in Seeschen k 1 90 en 1 00 CIGARSnEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlicbting In Etni 80 en 50 Genta Salmiak Pastilles Ben algemeen ala goed erkend middel bij Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent EïiEFiLiBK HoLH Hoflevenuciers Zeut Jiepöt te Gouda bg den Heer A H TEEPB Apotheker en bg de meeste Apotheker en Drogisten verkragbaar TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en 2 liter voorzien van het attest van nr P F van Hamel Boos Proefflesch f 1 30 Verkrggbaar bjj J H ROODE QODDA Sociëteit ONS GIj NOEGI i 2e Abonnement VoorstelUqf Donderdag 18 No7ember 1897 Vereenigde Rotterdtmsche Toooeelislen Directie LE GRAS HASPELS Optreden Taa WILLEM M ZllULEM DË ZWËIIVËR Le Cheminean Tooneelspel in 5 bedrgven Aanvang half 8 uur H rGen one bepalingen en prgien BINNENLAND 1 GOUDA 17 Nofembei 1897 Bg de op 12 Norember j l gehoadeo aaa baetediDg tkq deo bouw an een poat en tele graafkantoor met directearawooiag te Sohoon boTon raming f 19 500 zya o a de navol H J Nederhorat te Oouda voor f 19 415 W Bokho eD te Gouda 19 734 C W deoHoed te StolwQkereïotB 20 480 D Amew te Gouda 20 760 W de Jong Wz te Gooda 20 770 J de Jong Wz 2UÜ0 P A öarghout 21 600 Tot tydeiyk onderwyzeres te Berwynen ia benoemd mej A U I Niermans albier J H de Wilde 21 679 Beroepen bi da Ned Hervormde Kerk te MicdelbDFg B da J Beukelaar te Bode 1 graven 1 Door de arroudiaaemeotB rechtbank te Ro 1 terdam werden giatereu de Tolgende vonniss n 1 gewezen Geertniida T 43 jaar verlaten vrouw van A Ë K zonder berorp en zonder beken ewoooplaats wegens diefstal van een paarpantoffels te Berg Ambacht tot 1 maand gevangeaUattaf Verder hadden zich te verantwoorden E M Ct 31 jaar schipper P H 29iaar viaacher B R 28 jaar landbouwer po H van der W 26 iaar metselaar allen te LeVkerkerk OpZondagavond den 26en September j l hadden ZQ in die gemeente de blommetjea eeos buitengeiet en in verband daarmede waren ze op denLekdyk in conflict gebomeu met de Lekkerkerksche politie vertegeowoordigd door develdwachters K Zwaagstra en C van der Vos De le beklaagde die zwaar beschonken was wae eerst met een caoht lijntje door de politie naar buis gedreven doch omdat hg voor welgemeende rasdgeiiogen doof bleek had de politie bem ten slotte aangegrepen met de bedoeling bem op te bergen Maar nu kreeg men de poppen aan Hdauaen De drie vrienden van den gearresteerde gaven op diens hulpgeroep teo antwoord i Broeder wo mogen je niet helpen want dan gaan we ouk de kaet in maar ja bent oud eo sterk genoegom jezelf te helpen VerTolgena werd M door het drietal tot vercetpleging opgernid door bon geacbreeow Kame raad doe je best laat je de boeien niet aan FEViLLETOX 1 LANGS EIGEN WÊGT 56 j Ja verdedigt bem i tort et trovera dat k i ik je al meer fuegd nNeeb maar ik vergeet niet dat hij het leed niet van nabij kent dat hij nog geen EelfbeheerBQhing heeft geleerd Het mat anderen mede l den is niets vergeleken bij eigen emart Dan eerst leert man üokEelven kennen en op eigen kracht vertrouwen Verdenk me niet van hardheid maar deze oatastrophe heeft zijn goede 2 de AU Walter oiot teiugkomt en gli kunt hem niet vergeven dan hebt ga elkaar □ ooit werkelijk liefgehad ffEen noodlottige proef Neen veredelend Je leert elkaar vertrouwen ook daar waar je niet direct aüea begrijpt de gehechtheid wordt sterker de harmonie volkomen Het il een eeuwige waarheid dat men de juiste waarde van iets eerst dan erkent nis men op het punt is bet te verliezen Ik voel nu niets dan leed onnoemelyk reel leed teid Cile droevig Ze leunde met haar hoofd tegen Cato s sehoader ea keek aomber voor zich uit tBeu je gelukkig Cato P vroeg zij eindelijk Ja volmaakt gelukkig maar denk daarom niet dat de atrqd ten eioda is Ik worstel nu even goed om te behouden ala vroeger om te hebben Zyn ooden spaarden ham maar keerden zich met ver Men meldt uit Zevenhoizeo dd 11 Nor Een fietsryder reed Zondag jl door onze gemeente Even buiten de kom van t dorp stonden een paar meisjes Een dezer die dea ryder kende wilde hem even opboudsn en greep daarom het stuur Dair hy de vaa t van de fiets niet zoo in eens verminderen koi tuimelde hy omver en geraakte met fiets enr al in bet Kanaal waaruit hy zich nog wisit te redden Met zijne natte kleeren toog by huiflVïaarts hoewel hy 3 uur van zijne woning was verwyderd Het aanbod van een opzer boeren om zyn nat goed voor droog te Verwisselen sloeg hy van de hand Uit aGravenbage meldt men dat in het A a voorjaar aldaar t vee rommiasiëo zullen benoemd worden om te examiceeren voor de huipakte en zulks met het oog op het groot aantal candidaten dubbelde kracht tegen mg en eoo diplomatisch dasoms Johan zelf er dupe rnu was Met ontelbarhatelijkheden hebben ze mij vervolgd en t is hunnu en dan gelukt my humeurig en verdrio ig temaken Dat was zwak ik wist toch dat een stemming geleerd geoefend veroverd moet worden on ik heb de wijne verorerd Ik ben onkwetsbaaromdat ik meer en meer begrip dat ze slachtofferTan hun bekrompenheid zijn Hun karakter ia nietnobel hoofd noch hart zijn ontwikkeld Is hot hunschuld dat ze struikelen en vallen geen booger in Kioht kennen Bijna vergeef ik hun boa ze mij hebben mishancfeld en hoeveel ze hora hebben doen Ijjdeo ï Je bent veel betor dan ik ffNeen ik heb moar geleden dat is alles eii ik heb hun nog niet vergeren Je zult zelfgevoelen dat bet gemakkelijker gaat als men iemand liefheeft Evenzoo met schuld bekennen mon wil het beate j wat men bezit niet verliezen ffZou hig Ja hg ïk geloof het niet Ootmoedigd sloeg Cile de handen voor t gelaat Voorüohtig haalde Cato deo laalsten brief van Walter waarin hij zijn komst meldde uit haar zaken legde hem op de tafel Stilletjes sloop ze naarde deur en was verdwenen voor Cile het bemerkte Toen ze eindelijk opkeek zag ze den br f Het een kloppend hart las zij hoe hg in zijn ngst haar teverliezen om Cato s hulp smeekte Hij zou komen ze zou hem weerzien 1 en zou ze hem vergeven Zou ze P yl I Ze sloot de eogen au leunde peiotend in ttiiAr stoel ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd pelyke ontwikkeling Hy haalt ter navolging aau een practisohe oefeosobool io het Noorden van Engeland door hem bezocht De heer Van Weel blyft volhonden dat hst huidige ooderwys voldoet aan de behoefte ïn welke meening by door den heer Van Diaiel en andere sprekers wordt gesteund De conclusie van Ged Staten wordt met 59 tegen 16 stemman aangenomen 3o Ootwerp bea uit tot wytiging der provinciale bogrooting voor 1897 en 1898 Ier voorzieniog in ds mindere opbrengst der opcenten op bet nieuwe personeel en verbooging van den post renten Aangenomen 5o Voorstel van Ged Staten om aan P J Dabbeldam te Dordrecht aannemer van bat oudarbood der brag over da Oude Maas te Barendrecht een tegemoetkoming van f 400 te verleenen in geleden schade ten gevolge vau hoogen stormvloed Aangenamen 6o Interpellatie van den heer Van der Hoog omtreut den toestand van de Gouwe Adressen van den gemeenteraad van Boskoop en vau de Stbt Maatscfaappy Volharding houdende klachten worden door deo griffiai voorgelegen I Ter beantwoording vau de in de lorige ver I gadering gedane vragen n a van bet vaitra I ken van een schip onder de brug te Boskoop I deelen Ged Staten by monde vau den beer I Btussé nede welke hoane bevindiDgen te dezer I zake zyo I Het vaartuig dat aan deo grond is blyrea I zitten had de uiterste greus van diepgang voor I de Gouwe bereikt ot 2 10by een boezeniataod I van 70 A P en door toevallige omatanI digbeden was joist een vernauwing iu de vaarI geul ontstaan ol door het uitwerpen van I groote boereelbedeu sintels door stoomscbepan I Maatregelen zyn genomen om birbaliog te I voorkomen eo de werken tot verbetering waarI toe reeds is besloten zoUen het volgend jaar I gereed zyn Nu beerscht eo toeitand vsn overgang waarby men zich tot het thans ter verbetering mogelijke moet bepalen Na een dankbetuiging vau deo interpellaot aan deo beer Blossé werdeu de gedane mededeelingen voor keunisgeviog eangenomeo 7o Gewyzigde verordening op de Gouwekadeu tot vaststelliog der rwgelen waaronder de provincie waar vereischt zal overgaan tot vernienwiog of versterking der oeverbekteeding aU eene verbetering van het vaarwater en de polders te verplichten jaarlyks aan de provincie een bedrag uit te keereo overeenkomende met hetgeen gemiddeld per jaar door de potdere aau de kaden was ten laste gelegd De commissie ad hoc vereenigt zich in hoofd zaak met het voorstel behoodeos enkele vyzigingen Zy stelt voor de uitkeering waarmede de de Ooatpolder belast wordt te verminderea van i 1852 tot f 1121 en dat voor deo polder Laag Boskoop te verminderen van f 475 tot f 347 De heer De la Basaeconr Oaau beetreed bet voorstel als behoorende tot een minderheid van Qed Staten dienaangaande ook de heer Molenaar verklaarde er zich tegen maar de heer Van Velzen achtte bet voorstel een nadere stap tot verbetering van den Rotterdamsohea Waterireg waartoe reeds iu het begin vau 1880 door de Staten is besloteo Wat de kosten van onderhond betreft gaat hij slechts voor Laag Boskoop met da meening der commiBsia I ao boe mede De heer Visser rapporteur der commissie kd hoc verdedigde het voorstel en het door haar uitgedrukt gevoelen betreffende de uit keering i u den Ooelpolder en Laag Boskoop I benevens de wenscbelykheid van enkeleandera I wyzigiogen I Dit voorstel tot verbetering der Gouwe geldt I evenmin b voordeeliog als bet opleggen van I een overdreven last aan de polders I De heer Courad zal gaarne meewerken om I het noodlottige atelsel van voorheen onderI houd door de polders te verlaten en dit te I doen geiohieden door de provincie en gaat do