Goudsche Courant, donderdag 18 november 1897

KluisrsarisrxBXJ VT s Gutereujivood had in de zaal Nut en Ver iu akc der sociateit Reaoi6c eene uitvoering plaata van de Dames Zangvereeoiging Arnold 3poel t met medewerking van eeuige heereu gangers mej M P sopraan uü s Bage mej C P Samson alt de bh Arnold Spoel baryton Jac F van Zotphen cello eu A H Bausekamp piaoa accomp Te oordeelen naar bet applaus dat by hel einde van leder stak aan eitvoerdera werd gebracht kan deze uitvoering zeker basohoawd worden ali goed geslaagd te zgn 0 solisten zoowel als de koren kweten zichjnitstekpnd van hun tatk Met eeo eoket woo d maken wy melding vao mej M P uit s Hège die in de plaats vao mevrouw Spoel optrad die verhinderd was Genoemde dame bleek eene uitstekende zan geres te zgn als leerJioge vati den heer Arnold Sdoel kan het dan ook wel niet anders of da naar vau natuur geschonken Kat en moeten onder leiding van solk een oiistekeoden meestor tot han recht komen Onze Btadgenoote Mej Samiom bleek weder tb zyn zooale wy haar meermalen boor den eene uitsteke bde alt Bare party iu ËrU köni Toobter bracht zy hoewel bare party 1 niet aeer gemakhelyk was goed ten gehoore De beer Arnold Spoel ontvangt onzen dank I voof zyne uitstekende medewerking begaafd zan ar als hy i is heeft by ook d maal weder zijne toehoorders in verrukking geVacbt door zijn Bohoooe stem en voordracht Wy roepen hem gaarne een tot woerzïens toe k De koren waren iu een woonl uimekeod de verschillende koren uit de Erlkönigs Toobterbleken met zq rg en toewydiog t s ti iuge tndeerd oellp de heef J F vau atpl B beeft De door hi t i ertulleu van twee soioonmhiferB zyn oudeiL l oem gehaodhasfd j Hd accompagnement wat aan den leer A H Bbosekamp was toevertrouwd Het fn geen i opzicht iets te wenschen over bet wa iu een twoord nitstekeudU D beer Spoaoperman die meb zoovkel toe iifljpgjtl en zorg zyne uitvobringen voorbereid d wy met dtee oitvuering geluk wenscbeu ÜT3 Het was jammer dat bet publiek zoolAnd in de i i staande moest blyven daar aerafi laat door het bestuai der Sociëteit begrepen werd dat men een zaal rerbnort waarin stoelen bebooren te zgn i a ButteDlandscb Overzicht Gisteren kwamen de delegatiëa van Oostenrgk en flongarge te Weenen bgeen om de gewone begrootiog voor de aitgaven ten dienst der Monarchie vost te etelleo Morgen ontvangt de keizer ben in den Hofburg en wordt de groots redevoering nitgesproken en Donderdag beginnen de vergaderingen waarbg graaf Golichowskis zgn jasrighscb overzicht van den toestand der monsrohie geeft £ n verder weet niemand hoe het gaan zall fleel vee meer doen dan een zeer voorloopige begreotiog vaststellen kanoen de gedelegeerden niet Op 1 Januari toch loopt de overeenkomst tniBoben Oo tanrgk en Hongarjje ten einde De ooderhandeliugen voor het sluiten van een nienwe overeenkomst voor tien jaren zgn afgestuit op de bezwaren van de Hongaarsche regeering tegen de verhooging van het qootnm Ten einde aan dien toestand voorloopig te gemoet te komen hebben beide regeeringen in gemeanschsppelgk overleg een voorloopig overeenkomst vastgesteld die doren zal zoolang de ooderhaodingen over het compromis niet z n geëindigd en die van jaar tot jaar moet hernieuwd worden Bet Hongaarsche Parlement heeft die voorloopige overeenkom t goedgekeurd De Oo tenrgksobe Kamer heeft echter de beraadslagingen daarover niet ten einde knnueo brengen door de obstructiooistieohe politiek der Duitaobe partg De bedreigingen van minister Von Bilioski om de overeenkomst te doen vaststellen bij keizerlgk besloit als de Kamer de bebsndeling niet ten einde brengt hoeft ran beide zgden van de Leitha een storm van verontwaardiging doen opgaan Zoo moeten dan de Delegation beraadslagen niet wetende boe do toeeland op 1 Jannari 1898 zgn zal en een begrooting vaststellesn TOor eeo Dualiteit die haar einde te gemoet loopt Het compromis van 1867 toch is gesloten door Hoogarge met een Ooslenrgk waarin de de Dnitsche partg de faeenchende was bet werd daardoor een overeenkomst tusschen Magysren sn Dnitachers In beide landen zgn de aalionalitoiton zich gaan roeren De Dnitsohors 10 Oostenrijk zgn afgedaald van bon voetstak n een heerschande meerderheid zgn zjj een onderdrukte miodsrhgid m n J Ji bestaan Daardoor feitolgk Directe Spoorwegverbindingen raet GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 AangevasgeD 1 October TUd vao Greenwlcb OUDl KOTTXKSAH M 18 18 18 9 1 84 8 48 8 67 4 68 4 65 88 88 18 88 6 09 8 18 89 r 6 09 48 k 18 46 16 61 19 88 18 6 1 8 4 4 16 6 10 6 86 6 40 t lO 88 7 60 8 86 HOTTBRBA H e O B D A 9 8 10 19 11 86 11 0 19 87 1 44 8 0 8 41 4 10 10 89 1 64 10 86 8 01 10 48 8 01 10 40 11 4 18 08 19 47 8 14 8 09 4 06 4 89 Oauda 0 7 S6 8 10 8 35 8 10 18 9 89 9 64 10 11 11 1 U Hoordreclit 7 SS 8 48 11 Nieuwerketk 7 S9 8 49 H OapeUe 7 46 9 86 U Botterdam 7 7 i5 8 88 9 C6 9 30 9 88 9 4710 18 10 80 11 38 1 Rotteriani 4 46 6 68 6 16 6 61 7 96 8 40 OapeUe 4 66 6 08 s v tv Hieuwerkerk 6 04 11 Uoerdiaokt 6 11 19 Oeuda 6 17 6 96 6 8S 7 10 7 46 8 18 9 00 OODDA DEN BAAS eouda ZeveabuizeBMoerkipella Zoetermeer Zegwaard Toorbnrg Ha e a 7 80 1 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 6 86 6 14 t ll 7 84 7 1 ÏM 7 48 8 48 11 40 2X7 8 8 61 18 61 V 8 97 9 0S 1 06 Cl l ll 9 01 9 48 9 E4 10 44 11 46 18 46 1 10 S OS 4 16 16 6 6 88 W 8 04 8 61 6 14 7 81 7 6 8 80 1 1 9 66 S 08 V 1 09 0 K n 16 4 4 90 86 4 60 4 7 6 04 10 40 6 66 BN H AAO OOÜDA sHage 4 7 80 7 48 8 SS 9 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 0 4 88 80 6 11 Toorb 58 10 17 1 41 s f 4 89 6 18 Z Zegw6 6 10 88 1 66 4 8 0 Zev i 17 10 48 8 0 04 99 Oouda 6 887 48 8 189 08 10 1 10 6411 7 18 08 17 8 14 4 08 4 88 1 O Utrecht 6 88 7 4 8 419 8010 16 10 88 11 88 l7 8 08 8 6 4 48 6 86 l Weerden 8 8 06 10 88 ll 4 16 l Oudewater 7 07 8 14 0 4 w 4 94 t 9 86 68 8 88 8 410 10 8 11 16 04 10 18 1 10 81 89 10 81 84 9 9 18 10 88 ll 11 44 minderheid geworden die met alle moet strgden voor baar recht van Uonda 90 84 7 8 8 81 9 07 19 18 10 7 18 00 18 3 8 80 8 17 4 86 6 0 6 6 8 86 10 17 10 86 Oudew 6 86 11 14 8 87 7 10 10 34 Woerden 48 8 10 11 89 S 4 8 84 84 7 18 48 10 41 UlNokt 08 7 4 8 88 9 0 9 39 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 8 0 08 C 4 7 89 8 9 11 18 11 18 Gouda 7 88 8 87 9 98 9 8 10 9 11 1018 111 88 1 40 4 87 ÏO 07 7 89 8 88 9 49 10 84 11 10 18 voor Oostenrgk het DualismeIralLÜ i B grond lag de cen t li tische constitutie is slschtreen doode GOUD A A MSTEROAM 6 87 f 81 9 49 10 7 19 10 4 1111 80 7 1 8 86 10 17 10 88 AmstardaB 0 Bt 16 9JT 10 0 1 8 1 19 15 lO K 11 41 Qouda AH8TIIKDA M S Q S D A 7 0 8 10 9 06 1 4 4 4 48 1 19 7 46 9 4 8 9 9 19 1 9 U 11UJ M 4 47 49 1 49 49 H 10 meê mei hei vooratel in deg vorm zooale t door de commissie d hoc is gengzigd Art 1 der rerordeniog wordt aaDgenomeii met 62 tegen 10 liemmen waarna de wgsi giDgsToorstellea tbd fioancieelaa eard der comoiiasie door den beer Creoa de longh nameDa Ged Staten worden beaireden en door deo heer Visser toegelicht De niet boefilacbtige laoden moeten oiet worden belaat m t eeo tot dusver ongekende nitgara Mei 44 tegen 26 stemmen wordt de eerste der finnncieele wgzigiogen door de commiaSie Toorgesistd verworpen Die betre£fend Laag Boskoop wordt zonder boofdeiyke stemming aangenomen zoo ook de geheele Terorduriog 8o Voorstel ran Gedep Staten om aan de gemeente Maaasloia een verhoogd subsidie van f 1890 in plaats van f 1500 toe te kennen Toor het op diepte honden der haven De oommieaie ad boo vereenigt zich met dit voorstel Aaogeoomea 9o Sabsidie aanvrage der gemeente Spgkeniase ten behoeve e ner nieuwe waterkeeriog Gedep Staten stellen voor afwyzend ie beschikken De beer Loeff stelt voor een sabsidie vao i 8000 toe te keooen wat door den heer Goekoop nii uaam van Ged Staten wordt beatredea De waterkeering ia en gemeentebelang en de finaocieele toestand van Spijkeoiaae guuatig Het voorstel Loeff wordt met 46 tegen 25 stemmen forworpen en de afwyzende beschikking goedgekanrd j lOo Wyzigiag van het regtemeot voor het ijoogbeemraadsobnp Delfland b treffende de varRoeding voor uitgestoken grond Goedgekeord llo Wyeiging van veracbillende polder reglementeo Goedgekeurd 12o WateracfaapiregeÜDgeu op het eiland IJsselmonde en op het eilaod de Hoeksohe Waard In den boezem der commissie ad hoc bestond verschil over de vraag of de Provinciale Staten bevoegd waren reKlemeoteo a s deze vaat te j stellen Ken minderheid maeode van niet omdat ten deze geen waterschap aaowezig is waarvoor de ontworpen regeling wet zon worden Een vrg belaogrüke meerderheid der commissie achtte de bevoegdheid van Provinciale Staten ten deze boven twgfel verheven De heer Bichoa van IjRselmonde verdedigde het gevoelen der minderheid naarvan bg deel uitmaakt hulde breogende aan den arbeid van Ged Staten in deze regelingen vervat voor bem echter onaaonemelgk ook omdat sij inbreak maken op deaotonomie der waterschapabesturen Sprekers uitvoerige rade werd door den beer Snouok Burgronje rapportenr der oommissie beantwoord De voorgestelde regelingea zyn aanvullingen van beataande leglementen en behooren volkomen tot de bevoegdheid der Staten Na repliek door den beer Biohoo stelt deze apr een motie foor om deze voorstellen van Ged Staten aan dit college te renvoiceren ter nadere overweging De voorzitter meent dat door de stemming over art 1 genoegzaam zal biykeo van de meeniog der vergadering over de strekking der voorstellen De beer Biohon acht de beslisaing zuiverder door het onderwerpen zyner motie aan bet oordeel der vergadering De heer Bloasi vindt in deze motie aanleiding doel en strekking der ontworpen regelingen niteen te zetten zooals de meerderheid der cummissie dia heeft begrepen en de heer Visser steunt bet gevoelen dezer meerderheid De motie Bichoi wordt verworpen mat 51 tegen 12 stemmen Verrolgena worden na discussie en met enkele wy zigiogeo de reglementen en regelingen vastgesteld Oaada 8 t Onder de afmetingen der kruinsbreedtn van dgken in onderscheidene vaKken van de Hoek sohe Waard wordt naar aanleiding vau amen demenlen des heeren Biobon van gedoohten gewisseld By stemming over een deier amendemeoien biyken slechts 39 leden tegenwoordig te zgo dua eeo getal onvoldoende tot het namen eener beslisaing De vergadering geat uiteen tot hedenmorgen Il uur Staten Qe erasl 2e Eauik Zitting van D Dsdag 16 November Mr Van Gilse heeft sitting genomen De algemeene beacbonwiugen over de Indische begroottog zyn begonnen Mr Geertaema wil a Ministers goede voornemens afwachten en berost ook in de tegenwoordige door bem niet gedeelde Atjebpoli tiek omdat hy den vrede wil verhaasten en dat maakt krachtig optreden noodig Van Kol wyst op de vele behoeften nog in IndiS te vervalleo Daarom ia het optreden van een hervormend minister hem sympathiek Hg voert uitvoerige finaocieele besohoowingen gispt de batig slot politiek van vroeger en meent dat er geen tekort sou zga indien we onze heerschiucht hadden beperkt De Atjeb oorlog belemmert alle btrvormingen Het nitbuiten van denjJavaan moet ook ophouden en spr ootwikkela een hervormiogS programma zsowet voor Aé Javanen aU de Europeanen tot verhooging van bei wels iï der bevolking en tot verhooging der productiviteit vao ïndië Spr dringt breedvoerig aas op beëindiging van den Atjeh oorlog het lovenavraagstatE van Nederland eo i Indië de kankeri die alle hervormingen tegenhoudt Inzake Aljeh plegen wy onrecht De oorlog is onbüiyk en onrechtvaardig en strekt Nederland tot oneer en schande de oorzaken zgn voorgewend Zeeroof onderlinge oorlogen en vrees voor vreemde inmenging waren gcene reden tot een oorlogsverklaring Maar wy wilden dén oorlog door onze ontembare heerachzncht Spreker eindigt met voor te stellea eeo motie wsariu de rogeeriog verzocht wordt de benoeming van een commiisie van t afhaokeiyke maunen tot verzamtfliog van gegevena en beraming van middelen die kuuüen leiden tot beëindiging van den Atjehoortog j De motie Van Kol laïdt in haar gtjtoeel alsvolgt De Kamer overwegende dat de oii log iu Atjeh als een nationale ramp moetlKworden beschouwd overwegende dat het wei cbelyk is de natie in te lichten over de betekenis van den oorlog voor Neder and au Ne4 Indië overwegende dat de herhaalde wisseling onwir gedragslyo in Atjeh zonder dat in den i op van 24 jaren het eind van den oorlog ia bereikt de vraag doet reizen of het volhouden van den oorlog wrl wenEchelyk en mogeiykii verzoekt der regeering eeue onpartgdige commissie te benoemen die binnen een jaar rapport zal uitbrengen over de moreele politieke en finaocieele gevolgen van den oorlog sedert zyn aanvang over de vermoedelyke gevolgen der thans gevolgde tactiek en over de moge lykbeid en wenacheiykheid den oorlog te beëindigen met behond onzer volkeorecbteiyke stelling op Samatra c De heer Pyoacker Hordyk betreurt dat de ook door den minister voorgestane hervormingen een onderzoek eisoheo hy denkt niet ooguobtig over den fioanciëelen toestand dia alleen bedorven is door den Atjeh oorlog die spoedig moet beëindigd worden al betwyfett hy of voor dit doel de handhaving eeuer taU ryke troepenmacht aoodig is Hij hoopt bet beste van bet tegenwoordig stelsel en meent tegenover den heer Van Kol dat in lateriu tyd veel gedaan is tot verbetering van den toestand van den Javaan 9 88 9 47 10 18 De heer Van Limbnrg Siirom verklaarde zich bereid een opbonwende critiek tegen de regeering te voeren en betuigde over het algemeen sympathie mei dezen minister wiens maatregelen hy echter niet ten volle kon goeükenren Deie spreker benevens de heeren Verhey Knyper en Bahimann achttea eeo krachtig doorzetten van bet tegenwoordige stelsel in Atjsh onvermydelyk en ontraadden de instelling eener staatscommissie Deze nprekera betuigden in bet algemeen sjmpathie voorden minister De beer Kuyper beval voorts krachtige bevordering van de cfaristelyke zending aan en van godsdie stvrgbeid ook voor Proteaianien in Indiê De beer Vtaa der Zwaag bepleitte maatregelen om dien Atjeh oorlog te beëindigen Hy zal voor den oonlog eeo gelden toestaan en daarom tegen da begrootiog tiemmen De heer Babimann betoogde dat ToekoeGemar levend of dood moet gepakt worden dat de prei ndeot soltan onderworpen moetworden en dat de acbeepsvaartregeling vollediger moet worden toegepast De beer Bahimann flrong nog aan opdoureame versterking der Indische middelen tot dekking der aflossingen van leeningen De beer Van Karoebeek spoorde tOt behoedzaamheid aan mei betrekking tot de Indische financiën De motie van den heer Van Kol acht by onpraclisob De heer Pytlérseo vroeg spoedig voorstellentot deeentraliaalie en bezuiniging op de traclemen en en paosioeneo De instelling eenerstaaticpmmissia 4net betrekking tot deo Atjeboorlok is t i oopraeUaib 1 fi r SloJEeer metkwaarang geval d tonlangi in Atjeh ia voorgekomen 1 wordt uit eeu parti olier Étcbr ven aan b étj JHbl k medegedeeld 11 Indische leger nam 4 bod JDiL Atjih taeoibrog 0 eD oeli d in kanonnier van tweej mskodeo gel dei rf iev diobt bg de D a hg z n koie gegrepe0t o basefl dat krokfdil hem boet heeft Qcea oDgellblik Host ibg zgoci legeowDCitdigheid tanMest bi steekt fluks de baad ïd deo geoorde bak waarmee bet dier de koieomr t hield D krii t het met den Ii8 el9 i den keel Nog eenige alen l art het j4w i imede maar laai eindelgk loi en djjicaoon ier re t zich ob den Qe er Hg werd in het Hospitaal opge 4 en en de unite wooden ter 8toi id ootaniet en verbonden maar er kf am 4k rt8 bg ooölat de geneeekandigen bet ndod ukelgk achtten bet gewonden been aan de heop af te zetten De operatie ia piet goed gevolg volbracht ep de flinke militair was by hel afzenden van den blief bniten gevaar De machinist van den trein die om 1 48 Wo Valkeniwaard nasr Luik vertrekt bemerkte dat er tas eben de stations Valkenswaard en Aobel keien op de rails lagen Hg rapporteerde bg zgne aankomst te Aobel een en ander aan den stationiobef die par telegram aanstonds de marechanstie s te Valkenswaard waarsohawde De brigadier giog onmiddellgk op onderzoek en vond over een lengte vftn 24 M de rsils letterlgk met opeengestapelde keien bedekt Het mocht bem nogdeoiellden daggnlokken onder de gemeente Borkel een drietal jongens van 9 of 10 jaar op te sporen die bekenden het feit gepleegd te hebben Voor den trein die om 1 48 an Valkenswaard naar Loik vertrekt tadden zg slechts enkele keien op de rails gelegd en toen langs den epoorweg de gevolgen afgewacht toen deze ban niet gewichtig genoeg waren hadden zg voor den volgenden trein die om 4 nar 5 min te Valkenswaard aankomt zooveel keien gebruikt dat zonder de activiteit van den chef ts Arkel en den brigadier te Valkenswaard een ontsporing zonder twgfel zoo hebben plaats gebad 7 88 In de kunst van bedriegen en stelen beeft men het tegenwoordig ver gebraoht eo vask staat men verbaasd over de stoute stokjes welke heeren dieven dnrven uithalen om zich van eens anders eigendom meester te maken Maar een veldwachter op klaar liohten dag in lijn eigen huie beitelen waar hg bgataat is toch wel e anperati f van brutaliteit en mag met recht Sn derièole genoemd warden Dit knnitetakja heeft een zekere B to Knewacht uitgehaald Een flelargder moest den aldaar gestalioneerdsn rgksveldwaohter Creme eens preken De fiets werd in de gang gepInataPu onze politieman stond zijn bezoeker baleatBE woord Nadat de zaak besproken wss wiloHnze bezoeker vertrekken doob toevallig moest de veldwachter joist op dienst en zei Wacht even ik loop een eindje mee op 6g kont langs ow fieU gaan en we zullen de za dan nog eens verder bepraten Mét gsm hg naar de pla t waar zgn revolver gampnlgk ligt maar tot zgn verwo idering b meHft bg dat bet wapenverdwenen is Ë Overal gezocht moedé de vronw jaielfadè kinderen geroepen nienkl d bad de revolver steeds op zgn vfis evolver is inist geen e veldwachter krggt nzooker doob deze veld achter zoo iets akt faii aanstonds at later zat niet als in Von Schmid in den ld was dnpr Daar van den politieipan linkrrarm wat stgf okthijaan zgn ggsst I Én jawel d lar dei revolver nitfjde i t zich no haailig in I zgn zebiiwaih fieis mee te Heulen verlegd ieder wist dat te plaats lag Nu eeii speelgoed voor iederoeiijl nu vermoedsns op zgn verontwaardigd dat i van bem durft denken i zgn zakken nit t n dé het bokende verhaal H zak van Plet Qoediif bemerkt het geoefend i dat onze sportman houdt en heel beleefd v lg Ign jas even uit te ti komt niet de aap ifionw Onze bezneksl ilit de voeten te makedj Te Boston in Mi eigenaardige OnB Huwelgkeo i l e4n el n IpchtbillóK llerdaagsclle fi l V I zmi verloi ri isells heeHj nla ga vfiltrekkink plaat loreu retda tot e boer lirtlior riotte W Mg resteerei héh y in leenMnkooi i lUeid vergat bg lfs jassy en I bnitenge oons tighMd IgjivocndM velzekeron Wtidet j Mn vtJschrjI tb eei l J l S fiOliow k mj IJMis iWer dsgen te t in ab nabgMji£ T8n paiot QOentin ZokerV i AnWolSWi ëcat een man jaar beroofde zgn moeder m t een hamerslag legen de rechleislasp an bet leven en nam daarni de vli cht en volgenden morgen werd bg te Marca een naburige gemrente aangebonden Men gelooft dat de moordenaar die reeds tweemaal in een krankzinnigeogeStiobt werd opgesloten in een vlaag van waanzin heeft gehandeld Men meldt aan de N B Ct c lit aorinobem Oistei nacht is in het stations koffiehois aan de Kanselpoort alhier inbraak met diefstal gepleegd Op voorzichtige wjjze heeft men zich toegang weten te verschaffen door de stopverf rondom een glasruit weg te nemen om geheel eeo ruit oit te lichten en daarna bet raam makkelgk te knnoen openen Er worden vermist twee gooden horloges met dito kettingen eo nog eenige gonden en zilveren voorwerken tweehonderd gulden aan specie benevens een heeren koetanm twes lotergbrieljes der Stastsloterg had men wel in banden gehad doch achtergelaten Nadat de indringers bon slag geslagen badden begaven zg zich naar de gelagkamer eo gebruikten daar een overschot van biefstuk en een fleech wjjn De bewoners bleven gerust slapen 10 04 10 86 1 18 10 11 10 18 10 8 19 84 10 4 11 80 8 9 87 10 09 9 47 9 4 10 01 I SO 10 07 10 89 7 18 7 9 8 10 08 9 9 9 7 48 8 83 10 10 lOJI 8 48 10 10 16 7 8 17 8 8J 6 84 6 41 6 47 7 4 De ZeenwBcbe bietenboereo hebben Met bonne Belgische buren een bood gevormd No zal het volgend jaar san ons de beurt zgn den bietenprgs te oepalon hebben ze den fabrikanten meegedeeld De leden van bon bood hebben zich o l verplicht met geen sbrikonl ts contracteeren beneden een door den bond vnst te stellen prijs vorm geworden waarin de natioDalisoha wen sohen eu gevoeleoa niet meer paeaen Ooatenryk ia op den weg der federatie gekomen en dat kan niet zonder invloed blyven op Hongar e Hebben de slaven in Oosteoryk eens hun zin verkregen dan zullen zy in HoDgarye trachten bun program oit te voereo Ën het ia reeds by barhaling gebleken dat er dat er brandstof genoeg iu Hougarye is wachtende op de lont de het vuor zal ontsteken Dit is de nootlottige invloed van deo constitutioueelen en parlementairen strgd ia Ooeieuryk op bet bestaan der Monarcbie Dat de arbeid der Delegation onder dia omstandigheden niet zeer vruchtdragend kan zyn is duideiyk Want niemand weet of bet niet bun laatste samenkomst is De Rusfliscbe gezant te Koo8tantiDO iel beeft aan de Porte eeo betangryke verklaricg doen toekomen Hy heeft baar late weten dat zoo ze een deel der Grieksche oorlogsvergoedihg zon K hroiken voor nieuwe wapeningen d4 Rosaisobe regeering bat haar nog toekomeode restant van de Rcbadelooistellinguitden oorlog vao 1877 200 opeischee Ën dit loopt over een bedrag van meer dan IVi millioen Tarksche ponden Qeze waai chnwing van Rusland heeft in diplomatieke Uringen grooteu indruk gemaak Te Londeb ziet men er bet streven in om den alvermogenden invlobd van Daitschland in Stamboel wat tegen te gaan Men weet dat de vernieuwing der vloot reeds wa opgedragen aan de scheepswerven vau Krupp te Kiel maar nuiiRusland op die manierjtusachenbeide treedt zal er wei niet veel van komen Merkwaardig dat juist oudoordecommisue indertijd benoemd tot onderzoek van de vonstellen tot hervorming der Turkscbe marine en rapport ia ingediend waarvan deoonolusie luidt dat de verbouwing der oorlogescht peu zeer oed c n worden opgedragen aan werven in Turkye zelf wanneer de daazvoor noodige gelden maar in werkelykbeid wordan toegestaan t Heeft er allep schya vau dat dit rapport alleen wordt overgelegd iwyl Sultan Abdoel Bamid hierin een middel ziet om aan de moeilijkbeden te ontkomen De schepen kannen heel goed in Turkye wordenfgeboawd Krupp beeft men dos niet meer noodig Maar dat honwen gaat alleen ali er geld voor beschikbaar wordt gesteld eo dat nu wil Rusland weer niet hebben Zoo komt Tnrkye van Üuitschlaud af en kan het er tegenover eigen onderdaoeo en den vreemdeling mee oit dat de vloot voor ood roest in de havens moet blyven liggen Uit Weenen wordt aan de Times gemeld dat de betrekkingen tuaacben Bulgarye eu Turkye zeer gespannen zyn en de Sultan de noodige voorzorgsmaatregelen neemt Is de correspondent goed ingelicht dan ligt de oorzaak dezer spanning minder nog in de quaestie der berata Jan wel in de aanspraken welke Bulgarye meent te moeten doen gelden op Macedonia De Bulgaarscbe politici verbeelden zich dat Macedonië hun toebehoort en al doen ook Serviërs en Grieken evenzeer aanspraken op dit gebied gelden de Bulgaren tot welke politieke party zy ook bebooren beschouwen de hunne als de meest gerechtvaardigde Tengevolge van bet invallen van bet koude jaargetyde kan de commissie voor de grensregeling iu Thessalië baar werkzaamheden niet voortzetten ze beeft deze dus gestaakt tot 10 het voorjaar De militaire attaches keeren nu naar Athene terug om te zien wat ze in 1898 zullen knnneu uitrichten t Gaat voorspoedig inderdaad Vrydag en Zaterdag hebben de onderbandelaars over den vrede ook niets uitgevoerd Ze waren wel bgeen om hun taak voort te zetteo maar de Grieksche heeren hadden geen inetrnctiën Het heette dat naast Oom Paol ook generaal Joubert en Schalk Borger bon candidatnreu voor het presidentschap der ZaidAfri kaausohe Republiek bleven handhaven Zg hebben echter niet veel kans want de naar Transvaalacb gebruik circuleerende petitie waorby Krnger wordt uitgenoodigd om zich nogmaals een herkiezing te laten welgevallen draagt reeds 60 000 handteekeningeu terwijl voor elk der beide andere candidaten nog slechts enkele dnisenden onderteekeningen gewonnen zyn De Volkeraad is gisteren gesloten met een woordje van Oom Paul aan het adres van de Ën elsche woelgeesien PosterlJeD en Telegraphie Bet hnipkantoor der postergen ie Tegelen wordt den 1 Dec e k opgeheven en verrangen door een postkantoor Vacante directie Postkantoor Tegelen Jaarwedde UOO en vrge woning Pensioengroodslag f1650 Bedrag borgtocht kan nog niet worden op Sollicitaties in te zenden vó 5r 30 November e k Benoemd 16 Nov Tot assistend te Amsterdam mej A 0 Bliek thans geogreierd klerk aldaar t brievengoarder te Diimmelen A Q den Dannen Vejrplsalsl 9 November Oe oommies der telegraphie 4de klasse mej J H Entrop van Rotterdam naar Amsterdam de telegraphist F E J de Brojn vao Amsterdam naar Rotterdam 1 December De klerkeo der posterjjen eu telegraphie 2de klasse mej C F van Sohelven van Rotterdam telegraalkantoor naar Vlissingen postkantoor R F Goudscbsal van Vlissingen postkantooi naar Rotterdam telegraafkantoor en mej C von Wejdom Claterbos lau Amsterdam telegraalkantoor naar Valkenswaard Tgdelgk werkzaam gesteld 8 November Bg het Hoofdhertnur de commies dar telegraphie 3de klasse C E van Heiten te Rotterdam Specialiteit IN DAMES en HEERÏÏNWIKTËRHA DSCHOE Ë L van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telepkotm Mo 3U Beurs van Amsterdam Vrkrs 87 8 85 a 81 63 98 1 4 68 losV 9 yi 3 V lOOV 94 S V 611 489 I T Z I 13817 J71 981 i 134 loov 80 31 lilt 106 aoiv S83V8 lOOV 641 687 1 143 100 6BV 77 103 1081 100 1 ov 138V li U 1001 103 1 151 108V iisV 100 30 561 5 194 206 1067 1067 102 1021 118 181 36 117 slotkrs 88 98 86 8 V 21 631 IB NOVEMBER NznsEusu Cert Ned W 3 S dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOiB Ooi Gtudl 1881 88 4 iTiLlE Insohrijiiiig 1868 81 S OosTBN Obl in papier 1868 6 dito in jilver 1868 PoETUOii OU nel ooupon 8 dito ticket 3 671 EnSLiND Obl Binnenl 1891 4 dito GocoM 1880 4 dito bii Both 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Porp t soliulil 1881 4 TuBïEij Gepr Conv leen 1890 4 Geo leeuiog serie D Gec Ie nisg serie G ZuibAee Ezp 1 obl 1898 i M lco Obl Buit Soh 1890 6 ViNEzuBLi Obl 4onbep 1881 Avstiesui ObliKstieu 1895 3 BorrziDiU Sted leen 1894 8 Nbd N Atr Handel and Arendsb Tab My Certilicsten DeliMaateohappg dito Arn Hypotheeltb pntidbr 4 Oult Mg der Vorstenl aand Gr Hypotheekb pandbr 8 Nederlandsche bank aand Ned H andelmaatBob dito N W 11 Pao Hyp b pandbr itott Hypotheekb pandbr 8 L tr Hypotheekb dito Sy OoBTBN üo C Hong bank aand BcsL Hypütheiekbauk pandb 4 Ambbika Ëqut hypotb pandb 5 331 Maiw L G Pr Lien oerl 6 NSD HoU IJ 8poorw Mj aand Mg tot Eipl T 81 Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Aft Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALlBSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 Znid Ital Spivniij A H obl 8 PoLSN Wanohau Weenen aand 4 EuBL Gr Rum 8pw Mij obl 4 Bsltische dito aand Psetona dilo aand 6 lirang Dombr dite aand 6 Karek Ch Asow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 1 V 677 iIT Ameeika Cent PacSp Mg obl 6 Chic k Vorth W pr C i aand diloditoH ii 8t Petar obl 7 DenterS Eio Gr Spm eert v IllinoU Central obl in goud 4 Loui8V Va8h rille Cert T aand Mexico N Spw My Ie hyp o 6 MiiB Kbubeb V 4pct pref aand N yorkOntasioli West and dito Penn Ohio oblig Oregon Calif Ie byp in goud S St Paul Minn ïi Manit obl 7 Un Pso Hoofdign oblig 6 dito dito Lino Col lo hyp O B CANiDi Can Soutb Cert r aand VSN C EBlli Na loh d o O Amaterd Omnibus Mg aand Eollerd Tramweg Msali aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aan S 1 BlLaiK Stsd Antwerpen 1887 8 Stad Brueiel 1886 HONO Thei 1 BeguUr He ellicii 4 OoSTENB Staataleeniug 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nsn Ver Bot Hvp Spobl eert 356 Staats loterij Ie Klasse Trekking van Woensdag 17 November No 1881 8 6000 No 6879 1600 No 5308 en 18337 ieder 400 No 80420 200 No 623 6830 7632 10784 UOU en 19068 ieder f 100 Prgien van 80 16 2880 J407 8069 1 I68 12729 16979 18186 99 2899 6620 8092 10614 18788 15799 18189 106 3029 6838 8098 10816 18803 16896 18838 170 3076 5947 8180 10942 12516 15906 18343 310 8186 6701 8190 10731 12828 19068 18898 320 3148 5712 381 8188 6782 463 3206 6793 476 3879 i803 8197 10749 12906 19090 18649 8280 1078S 19908 16114 18904 8813 10767 12916 19120 18861 8366 10878 13019 16183 1869 785 3680 60S6 817 3688 6169 833 3698 6876 844 3776 6408 1009 3888 6410 1036 4014 643 480 3484 6818 3389 10972 18027 16197 18746 641 3436 6919 8407 10974 13038 16207 18761 566 3484 6933 8463 10997 13108 19894 18774 682 3623 6011 8608 11014 13190 19922 18778 698 3635 6013 8593 11059 13199 19482 1879S 701 3963 9015 8526 11071 13824 19648 18798 8546 11256 1S2 9 16671 13860 8598 11190 13239 16687 1889S 8766 11871 13246 16694 18983 8778 11280 13367 16696 18931 8807 11301 13387 16993 18986 8818 11304 13468 16664 19021 1084 4042 9466 8849 11347 19466 16987 19140 1161 4064 9529 8937 11366 13498 18788 1918S 1163 4091 6662 8964 11382 13662 16787 19829 1179 4297 9614 8964 11406 13663 16848 19271 1184 4878 8933 8279 11419 18656 19857 19892 128 4316 6842 8980 11431 18966 16869 19318 1429 4324 6996 9000 114 4 13737 16919 10331 1472 4344 6800 9019 11468 18770 19932 19388 1613 4391 6867 1062 11501 13891 16940 1 419 1636 4410 4917 9166 11504 13912 16944 1 431 1539 4451 6932 9198 11696 13930 16947 10 94 1659 4473 9994 9217 116S6 13946 17016 19479 1684 4627 7049 9841 11661 14147 17069 11647 1918 4639 7068 9344 11693 14176 17160 19676 1952 4642 7176 9949 11718 14187 17812 19978 1799 4144 7192 9862 11789 14907 172 0 19729 1839 465 7196 9393 11796 14479 17283 19800 1879 456b 7199 9897 11822 14683 17234 198H 1960 4567 7206 9422 1834 14649 17883 19876 1968 4678 7287 9462 11983 14719 17370 19906 2005 4843 7342 9677 11879 14749 17890 20012 2086 4666 73 9 9933 11893 14761 17686 20124 2089 4677 7377 9661 11913 14794 17632 80198 2157 4770 7396 9707 11916 I47l 4 17644 20188 2307 4814 7473 9715 12017 14912 17661 20206 8888 4810 7611 9889 12031 14958 17719 2022S 4939 7544 9989 12013 14979 17744 8023 4974 7647 10016 12046 16106 1774 202 i8 2283 4991 7663 10049 18113 16184 U7 l 208fO 8879 6188 7693 10064 18138 16197 17826 2033 2883 6184 7680 10147 12163 16192 17828 2014 3326 6203 7949 10169 12201 16811 17900 203638390 6207 7676 10194 18902 16238 17987 203842114 6221 7709 10283 12312 16245 17910 204942442 5222 7784 10329 1 319 16S92 18017 206742462 6285 7822 10338 12327 16400 18061 2069 2604 6289 7994 10467 12448 16460 18087 206939553 6388 7997 10604 18641 16503 18100 80671 2569 6390 8012 10506 12602 16676 18106 206l 7 2687 6381 8051 10629 12997 16938 18165 20964 2699 Ie Klnise 8e Lij t No 164 m i 8649 ADVERTENTIEN Voor de rele bewyzeu ran deeloemiag ia mgu smarteiyk verlies dezer dagenjondervondeD betuig ik by deze miJn Trelgemeondea dank A VAN DBE STAK Qouda 17 Not 1897 Sociëte it Ons g enoegen Oommissarisseu der Sociëteit Ons Genoioins brengen ter kenoisso van QH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de 2e Abonnement Tooneelvoorstelling op DONDëBDAO den 18 NOVEMUBR 1897 de SOCIËTEIT van des avond ZES VVB at gesloten mal xijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Stmtaru Oouda 17 November 1897 Faillissement Bij vonnis der Arrondissemenis Reehtbank te Rotterdam dd 13 November 1897 is HADEIAAN NIC0LAA8 KERSBEBGBN 8igarenfabrikant wonende te Gouda verklaard iu staat van atlUiêement Tot Rechter Commissaris is benoemd de EdelAchtbare Heer Mr J P va om LEK OE CLEBCQ OU tot Curator de ondergeteekende Oe Cnrator Mr M M SCHIM vi v d LOEFF AdvocaatProcureur Gouda Kleiweg 28