Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1897

Vrijdag 10 November J8 T 36ste Jaargang No T433 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eer 253 a clxtlgr 2 a ©t ixig exicla t HEERENHUIS mei Tm staande aan den KATTEN8INGEL Wijk 4 No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Vaterbe8proeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen WEG D 29 GOüMHË xmm Meuws en Advertentieblad voor ouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 AfeonderUjke Nommers VU F CENTEN LANGE TIÉNDE XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDBRM0DE8 benevens UANDWEEKPATBONEN atr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDUKIBB In ieder n tektt KÊDtirte plateu ma0ekroniek feuUMun enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUten met 3 enüpatr en 3 groote geknipte patr Per 12 nrs 1 25 p poet 1 46 2 als do Ie uitg met daarenboven 6 gekleurde pUt n h 1 76 h 1 90 Se 1 Ie 12gekl pl 8nlbijz gekn p b het6e o 2 60 2 60 ♦ I H Se bij het 6a no 1 gekn patr n keuze 12o een gekleurd fraaie handwerkpatrooa a 8 8 20 PBOEramiER EN PROSPECTUS ALOM X JtYoI f Hoofdprijs SOO OOO Mrk mmSL 0A5C0SES Prima Eng Ga§eokes geklopt OO Cent ongeklopt ftri Cent per H L vrij te huis A LAMBERT lurfsingel Gouda 17 Not 97 l ONIKKtUKE ETABF S ftr Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIÖBLOEM t n H K van Schaik Co goTestigd te Oravenhage Hepplerttraat 20 en nab de Regenteaaelaati HOFLEÏERANCIEES van Z M den KONIKG van BELGIË Indien gijhoestU febrnikt de aller wege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract FLACONS van 40 CU TO Cte en 1 1 verkrflgbaar hfl Firma WOLFF Co Westhaven 199 Oeuda E H T4H MILD Veerstal B 126 te Gouda k BOUMAN UoordreeU i C KATELAND Boaloop B T WIJK Oudevalrr M KOLKMAN Waddinxvetn eie trohotorischetam usbandjës WETrIO QBDËPONBBftD j f I BH liet Kelirulk daarvan geschiedt bet tanden krlljcen der Kinderen ZUSIDER DG niNSTE PUN flO 000 Gulden wordt betaald aan bem die bewezen kan dat de by my ter m 6 liggende getuig scbftften der uitstekende resultaten van de Ëlectromotorisohe Tandhalsbandjes niet echt zgn M Men lette op den naam van d ni ö6rtAa iR0BEttT UOLTZ r I Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9S cent door KOBËRTHOLTZ KUinegeD Yerkrijghanr by WOLFF Co Westhaveni98 Wederverkoopers gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden staande aan de WESTHAVEN Wflk B N 147 Te bevragen Zange Tiendeweg D 29 Het iiuis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaata boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjea en doel matig ingericht alsmede van Oas en Water leiding vooraion Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding VAN Blommestein s Inkt is i io fonder mdeli k de BESTE en volkomen ONSCHADeiUK I APELDOORN HOLLAND Qottda Druk van A BRINKUAN kXOON Frijstrekking 16 December 500 000 Mark aU hoofdprijs ia het gelukkigst geval biedt de nieuwste groots Geldverloting die door do Hooge Regeering Yau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De voordeelige iunobtiog van bet nieuwe plan bestaat üaarin dat in den loop van slecbts weinige maanden in 7 Terlotingen ran 118 000 loten 59 180 prijzen bedrogenda n 349 325 Mark tar volledige besliesiDg zullen komen daaronder EÏjn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uiluemendboid echter a M 300 000 a M 200 0110 aM 100 000 aM 75 000 70 000 86 000 60 000 66 000 60 000 40 000 80 000 1 prij 1 prü 1 pnjj 3 prijzen 1 prijs Iprij 1 prü prijs prijzen 1 prijs Iprü 2 prijzen a M 20 000 29 prijzen a M 10 000 66 prijzen a M 6 000 106 prijzen i M 5 000 aM aM aM aM aM aM M 206 prijzen a M 2 000 812 prijeen a M 1 000 1518 prijzen a M 400 S 952prüz bM 166 19120 pr a M 800 200 llS4 104 100 78 45 il De aanstaand eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 16 DMCMUBMB e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot sleobts Mark 6 of 3 60 1 half 3 1 76 1 kwart l j 90 tegen inzending van het bedrag per poitwieael of tegen rembours Alle ooramiasiea worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zolf in handen Bij iednre bestelling wordt het veraiscbts oflioieele plan waaruit de verdeeling der prezen op de versohillende klassen als ook de betreffende inleggeldan te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangerraagd na tlke trekking de officleele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt ouder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere pleaisen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzeii hebben wij meermalen volgens officiaele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwiaeelaars in HAMBURG P 8 Hieroaade danken wij voor bet Tertrouwen ons tot hiortoo gescbouken en daar wij bij het begin dor nieuwe Terloting ter deelne ming inviteeren zullen wij ook Ti or bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en I Toeele bediening de tarredenheid ran onze I guearde Begunstigers te verwerven Kliniek en Foliküniek oaSVETHIB en VVmMBCOljOOiB voor Spreekaren dageljki van IS S n Oratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A eVL Geneeèliur Directeur Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Ze bevlekking Oname en gehe me uitspattingen i et beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G HoUandaohe mtgare met 27 atb Prns 2 gulden Ieder die aan de verscbnkkelSke gevolgen van dene ondeugd Ijdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt iaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkregen bfl het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t gon inzending van het bedmg ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland a W Het beate onaohadelykite en fc makkelyketepoetomlildelvooeHeerea en vooral dames en KinderachoenwerlC IsdeAppreniurvanC N milllrfcCt Jf Berlla Beuth Str 14 Man IctMfoeiI iuaw op naam en fabrleksfflerk vsraryibsar by HterM Wlekellsn ta iehesawwk lalaatMiM lei Be prijzen zijn door den Staat getaranileeid Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Mlllioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volgepa bet plan slechte 118 000 loten bevat zijn da volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M 1 prgs a 200 000 M i 100 000 M a 75 000 M il 70 000 M a 85 000 M i 60 000 M a 66 000 M a 50 000 M i 40 000 M a 30 000 M 20 000 M prijs prijzen 1 prijsIprijs prijs Iprijs prijzen Iprus prijs prijzen 26pryMn 10 000 M B6 prijzen a 6000 M lOöprüzena 3000 M 306 prijzen SOOO M 812 prijzen a 1000 M 1518 prijzen a 400 M 40 pr sen a 8Q0 M 140prijionft 200 M 136952 p Uzeoa 156 M 9969 pr a 134 104 100 9SBlproz a7 45 Ï1M totaal 69 180 pr jzen en worden deze in eenige raaandea in 7 klassen uitgeloot I De Uoofdpr s in de Ie klasse bedraag Mark 60 000 stjjgt iu de 8e kl tot 66 000 M in de 3 tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel ia raatge d kost een geheel origineel lot slechts Gald 3 60 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld O 0O De in eggelden voor de volgende klassen aoowel ats de lijst der prijzen gorden aangegeven in hetoffioiee e trekkingsp an voorzien van het Wapen van dan Slaat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de ofEoieele trekkingslijst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschiedt door m direct en prompt aan de winners en onder de strengste gebeimhouding M ledere bestelling kan raon eenvoudig l per postwisseï opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelük of uiterlijk tot met vertrouwen tot Samuel Heckschersenr Bankier en Wisselkantoor in HAMBUSG Dnitschlaod L Bekroond TentoonitelliDsSoboeninaksTy 1 s HftgB Aag I89e Wareldboraemde SohoenAppro taur Lip rin S tin na Byn da bwte mlAoelsn voor bet tonder moeite keurig poefcien van Uo awMt en Kekleurd ohoenwerk Verkrygbiiw By winkelier iu ohoenwerk GaUnterien Drogeryen ena Ueo letU S ied on niwin en f bri Mmerk onAgent W Sardmtliii Arntwm I FEANSCEE STOOMVERVEEU Chemische WasscheriJ H OlH E flElMER 19 Kruiskade Botterdam Gabreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepit voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verren vanalle Heerenen Damesgarderolien alsook alia Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen talelkleeden enz worden naar de ieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden ouschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wnt is 1 basta lawinving tag JieUt Wal ghenmaVek LendaspSinen kortom fevff AnkerNB Expeller Vat i i lh lhllll llll t w idonl en Terkndkeld dm worden ge hl leder hullKeim Vat luet aas sveeoa u ww u a £ oSïï Arterliln ExpBlhr hoi4 a Prija SO o t 76 oeat en ƒ 1 25 de lies h Veorhgnden ia 4e meeet Apotheken en b F Ai feohler A Oe te Botterdam Te GOUDA bfi C LOGER Apotheker Markt en bS WOLFF Co Westhave 19 TANDARTS E CASSUTO Tsrftiarkt ITI Ui van 10 tot 5 uur WekaWe ZONDAGS es WOENSDAGS tooïmiddag Sociëteit ONS GKNOEGEM fU Ab onnem Bt Voor8t elllin Donderdag 18 November 1897 Vereenigde Rotterdamsche TooDeelislea Directie LB GBAS HASPELS Op treden van WILLEM M ZCWLEIfc DË ZWERVER Le Chemineau l Tooneelspel in 5 bedryven Aanvang half S uur fgj Gewone bepalingen en prgxen BINNENLAND GOUDA 18 No embet 1897 Bedankt voor bet beroep by de Ned Herv Kerk te Qeuemuiden door ds W ZijUtra te WaddiogaveeD ca Tot bostaurleden van de Oadewatersche IJaclab werdeo gekozeu de heeren C van TVgk C J Verhoef J C Jweph W Kruiswgk D van Ingen en H Wildberg Te Ondewater trad 11 Woensdag als nuta preker op de heer P H Lamberts Jr van Amsterdam t Was een recht genotvolte avond èn om den inhoud èa om de voordraobt faa bet zestal grootere ed kleinere stokken De voorzitter de heer Kiewit de Jonge was dan ook de tolk der aanwdtigen toen hg den spreker op t eind van den avond xga bartelgken dank betaigde De heer J C Maldar wathouder van Voorborg doet ia de N B Ct opmerken dat ia do verg ering der Tvreede Kamer tAa 11 November jl de minister van BinnenJandsche Zakea in antwoord op de ïuterpellatie van den den heer rap de Velde betreffende den toe to d rapeabara watereo te Delft gespro ken van 120 gevallen van typhaa die gedarende de laatste twee maanden b den geneeeK inspectenr d i dns in geheel Zuid Holland zijn aangegeven en dat deze gevalleu naar zgoe ttieening meerendeels zyn veroorzaakt door het gebruik van verontreinigd ibot en graobtwater maar dat in Voorburg 29 gevallen zijn voorgekomen en deze cooals door den iaspeoteor aan den heer Mulder werd medegegedeeld vermoedelgk sijo ontstaan door het gebruik van de geïnfecteerde melk uit een naburige gemeente iogevoerd Ia geen der huizen van de aangetasten ia die gemeente is gracht of slootwater tot hoitelyk gebrnik gebezigd Men meldt nit s Gravenhage Omtrent de s uiting van de IJzergietery De Prins van Oranje alhier verneemt men dat aan da geëmployeerden van de teekenkamer en van het kantoor tegen 1 Januari outslag is gegeven De gietery is Zaterdag j l gesloten De laatste 40 man nit die werkplaats kregen met dien datam gedaan Op dit oogenblik wordt alteen nog gearbeid in de micbioe bankwerkery en in de drsaierg maar ook die werkzaamheden zoUen deze week eindigen FEVILLETOIX DE JONKVRODW MET HET GODDEN SCHILD 1 Sedert een jaar was bet doodstil in het groote huis op de gruht want de jonge vroolyke meesteres was gestorven en de eigenaar was nog te zeer onder den indruk van z n verlies dan dat de oude vermaken hem daarvoor vergoeding of althans verstrooiing zouden hebben kunnen schenken Da weduwnaar bevond zich in zijn studeervertrek Uü leunde achterover in den gemakkelijken zetel dien h bij den brandenden baard had geschoven en staarde peinzend in de vurige kolen terwyl hy laiaterde naar den builenden berfstwind in den sohoorBtMn en naar den kletterenden regen tegen do ruiten Ujj baniBrkte niet dat het daarbuiten reeds geheel donker wai geworden dat de flikkerende vlammen grillige schaduwen wierpen in het vertrek an do flohilderyan aan den wand bijwiiten spookachtig verlichtten Br trippelden luchtige kindervoetjas op den corridor en aan de kamerdeur werd heel zacht getikt Dat hoorde do eenzame Op zyn sombar gelaat kwam een vroolyke trek eo het binnen 1 luidda opgeruimder dan men by zyne zwaarmoedigheid zou hebbeo verwacht Alle werklieden worden ontslagen met één week eitra loon De fabrieksterreinen staan reeds eenigen tgd te koop I Provinciale Staten i ZUID nOLLAND Vergadering van Woensdag 17 November Aan de orde is de voortzetting der beraadslaging over de waterachapsregeliug op bet eiland de Qoekache Waard en wel omtrent de vraag van de kruiosbreedta der dgken in het Ve dgkrak Voorgesteld ia die tg bepalen op 3 meter doch door den heer Bichon van IJaelmonde is als ameudemeot voorgesteld dia breedte te stellen op meter De heer De la Basseoour Caao ondersteont dit amendemut dat overeenkomt met het vourstel van Ged Staten die daartoe zyn gekomen door de grooto bezwaren van de belanghebbenden tegen de aaoïienigke kosten welke uit een kruinabreedte van 3 meter zouden voortvloeien £ a waar men aan de flnaucieele bezwaren was tegemoetgekomen voor IJsselmonde was bet ook billgk hetzelfde te doen voor de Hoekacbe Waard De boofdiogeoieor heeft zich ook vereenigd raet een kraiusbreadte van 2 meter De beer Snouck Hargronje verdedigde daarentegen het standpunt van de meerderheid der commissie om de kruinabreedte te bepalen op 3 meter Alvorens dit pnnt verder le bespreken wgit sp er op dat Ged Staten de hoQgte der dgken gebracht hebben van 3 90 M op 4 M En wat nu de zaak zelve betreft herinnert spr dat de bpofdingenieor zelf implicile beeft te kenneu gegeven dat een kruinsbreedte van 3 M weuBcbelijk ia En zeker ia dit vau belang ten einde te komen tot de meeste zekerheid voor veiligheid Spr herinnert dat de polder iu bet nieuw op te richten waterschap de Ooat Hoeksche dyken eiob bezwaard gevoelt met een kruinabreedte van slechts 2 M En hiertoe bestaat reden omdat by doorbraal het water zal staan voor deu O Hoeksoheo dyk hetgeen voor genoemd waterschap zeer bedenkelyk ia Daarbij vergele men niet dat voor andere minder blootgestelde dykvakkon ook een breedte van 3 M is voorgesteld De heer Overwater acht zich daarentegen bezwaard met een breedte van 2 M omdat dan de veiligheid voor de betrokken polders niet verzekerd is Tot ataving van zijn gevoelen treedt spr in eeoiiie tecboiBcbe beachoo t Was moeilijk in de sohemering de kleine gostalts dia DU binnentrad te ondorscheiden maar bet zilvo ren kinderstemmetje klonk heel duidelyk Ik wou u avan goeden nacht zeggen papa irJa kom maar Laat de deur niet open staan kind De kleine gedaante kwam dichter bij de vlammen die zich nu spiegelden in den glans van twee donkergrijze oogeu een fantasliacben gloed wierpon over een bleek sprekend geziohlja oen tenger figuurtje en een weelderigen overvloed van goudblonde lokken t Was geen mooi kind maar t was een vriendetyk kind dat aen onweerstaanbare bekoorlijkheid nitosfende iu al deu eenvoud harer onbewuste lieftalligbeid yWou ja naar bed gaan Hilda Neen papa eigenlijk wou ik liever nog wat ophiyven maar juffrouw Van Doorn zegt dat ik moet gaan slapen Ik boud zoo vaal van laat opblyven papa Oob toa I laat mij nog een poosje hier bij u zyn F Hoe aardig lyn kleine meid vleien kon i E n oogenblikje dan ondeugd maar langet ook nietl Onderwijl zal ik je iets vertellen j Is iiet een mooie geschiedenis papa F ffEan mooie geschiedtenis F Neon dat nu juist niet eigenlyk is het geen geschiedenis Maar is bet dan prettig papa Kaan protlig is het ook niet tenminste ik vind het niet prettig Vertel het dan maar liever niet papa jijawel kindje Maar ik kan het heusoh niet belpsD als het akelig in plaats van prettig is Ik voi je een nieuwe mama geven Hilda I wiugen daarbij wyzenda op de aauzieolyke hoeveulbeid water welke de dyken moeten keerao Hy wil dus 3 meter De beer Blusa zegt dat by iu de commissiewier vergaderingen hy heeft bygewoond als lidvan Ged Staten zich vereeoigd heeft met baarvoorslel om de kruinabreedte op 3 meter tebrengen I De heer Conrad heeft sedert gisteren de zaak nader onderzocht en is daardoor tot de overtuiging gekomen dat bet noodig is de kroinsbreedte op 3 M te breugeu De heer De la Baaaeconr Gaan verdedigde zya gevoelen nader daarbij meenende dat men genoeg mag vertrouwen dat Ged Staten zoo noodig met voorstellen tot verbreeding zulten komen De heer Bichon van IJsielmoude zyn amendement verdedigende betuigt er spijt over dat de heer Courad sedert gisteren van zyn gevoelen is terug gekomen Zeker zallen de opmerkingen van dan heer Overwater wel indruk hebben gemaakt doch wat hier wordt voorgesteld is eenvoudig behouden wat bestaat Men vergete niet dat daarvan tot dusver geeo bezwaar is ondervonden eu dat door te vold en aan den eiach van 3 U men ouuoodig een last van doizeoden guldens op de belanghebbenden zil leggen Dtf hoof dingen iear beeft ook in de oomniesie verklaard dat een breedte van 2 M voldoeode ia ofschoon bij natuarlyk geen bezwaar zal maken tegen een feroinbreedte van 3 M Waarom zon men nu uier geen vertrouwen stelten in het oordeel van deu hoofdingenieur die volkomen bekeod is met bet Ve dykvak De heer Overwater door dit betoog niet overtuigd bleef den eisob van 3 M handbaTea eu meende dat het financieel bezwaar al zeer gering is Spr acht den hoofdingenieur zeer hoog docb wyst er op dat de gevaarlyke stormen welke men vroeger heeft doorstaan en die zeker noodig maken de meest mogelyke voorzorgen Ëet ameudfiment van den heer Bichon van IJsBetmonde wordt hierop verworpen met 45 tpgeu 13 stemmen zoodat de kruinabreedte bepaalt wordt op 3 meter Verder wordt besloten dat de hoogte van den dyk zal zyn 4 meier De kruinabreedte in de dykvakken IX en X worden ook bepaald op 3 meter Door den heer Bichon van IJsaelmonda wordt voorgesteld weg te laten de slotalinea van het artikel betrefiende het XVIIIe dykvak nl Wanneer de voorliggende dyken ophouden voldoende hoogte te hebben U waterkeeriog ffËen nieuwe mamal Kd wal zullen wij dan doen met de oude die daar buiten op het korkhof ligt en nnn wie wy elke week bloemen brengen F liet begint nu zoo koud te worden ik ban juist begonnen een dekentje te breien voor op het graf net zooaU ik er een voor de poppeumama heb gemaakt toen zy begraven was Dat weet u wol papaP O dat dekentje was zoo mooi Vondt u nietM Ik wou ja e n nieuwe mama ge en Hilda nMaar ik wil geen nieuwe mama hebbent Ik Leb immers de oude nog aan wio wy te zamen bloemen moeten brongan on voor wie ik aen dekentje breien zal voor de kou Neon ik heb liever gean nieuwe mama Hoo oud ban ja al Hilda 0 ik beo acht jaar papa I Pas geworden varleden week t Dat is papa vergelea F Hoe dom Ko u heeft me nog wel zoovmI moois gegeven Neen maar vHou je veel van papa Hilda F Papal maar de armpjes mat onstuimige teederheid om papa s hals geslagen de tipjes met een ijver aan papa s harige wang gedrukt als moesten ze zich verdedigen tegen aene beschuldiging van gebrek aan liefde spraken daidelyker dan woorden flDus je zou niet graag van my weggaan kind vroeg papa zoodra by wear wat op adem gekomen wai i j Waarheen papa Waarheen F O dat weet ik nog niet juist Maar heel heel ver misschien wet over de zoe Kr moot ergens een groot huis zijn waar vele kleine meisjes wonoo zooals mijn Hilda Die meines krygen les van heale oude knorrige juffrouwen met wijde mutsen op moeten de voorgeiohreren afmetingen van dit dykvak worden heriien f De heer Snouck Hurgrooje meent dat deze bepaling noodig is en ook voldoende aandnidt wat er mede bedoeld wordt Ko misplaatat ii de bepaling zeker niet De bedoeling der bepaling is een vingerwgzing vopr d betrokken besturen voor de mogelykheid dat de gunstige bepaliagea ten bannen behoeve kunnen worden ingetrokken Het doel is dus om die beatarvB te doen denken aan da toekomst De heer Bloasé verdedigt het nut der bepaling vooral op grond hiervan dat daarin gevonden kan worden eeu stilzwygende opdracht aan Ged Staten om zoo noodig met een voorstel by de Staten te komen De heei Bichon van IJsselmonde zgn gevoelen nader verdedigende noemt de bepaling onbestemd omdat tg geen voorschriften bevat omtrent hoogte en breedte De heer Visser aoht de bepaling nitt bepaald noodzakelgk maar nu ztj is voorgeatatd meent hy dat bet behond noodig ia De heer Snouck Hurgrooje zegt nog dat wel degelgk voorschriften zijn gegeven voor hoogte eu breedte hetgeen de heer Bichon nogmaals ontkent Na nog eenig debat wordt het amendement verworpen met 31 tegen 26 stemmen Voor het XlXe dykvak stelt de heer Bioboa van IJsselmonde voor de voorgedragen krniii breedte van 4 M te brengen tot 2 M Dit ameod strekt tot herstel van de breedte door Ged Staten in orereenstemmiag met den hoofdingenieur voldoende geacht H wgst daarby op hetgeen de commissie in haar rapport heeft gezegd Ook bg het ontwerpen van deze dgktafets werd ar ernstig naar gestreefd geen zwaardere lasten op te leggen dan veteischt worden om oreritroomingen tot de niet te voorziene gevallen ta beperken c Met het oog hierop stelt ipr voor om zich tot oen breedte van 2 meter te bepalen Dit voorstel wordt bestreden door den heer Snouck Hurgronje vooral daar het hier niet anders zou zyü dan handhaving van den besatauden toestand Eveneens wordt het op teQboiscbe gronden bestreden door den heer Overwater die de financieele bezwaren zeer gering noemde Het amendement wordt verworpen met 47 tegen 9 stemmen Voor het XXIIIe dgkvak bad de beer Bichon oorsproukelyk voorgesteld de kruinsbreedte van 4 tot 3 meter te verminderen Dit amendement wordt door hem ingetrokken over welke intrekking de beer Overwater zga leedwezen betuigde omdat voor de XXUIe en ie ook aliyd iu dat hals zijn Die juffrouweit hebbtn groote oogen waarmee ze veel meer zien dan gewone menschan Ze kannen niet laobaa en bobben bet altijd koud maar toch houden za niet van vuur De kleine meisjes kunnen wel lachen en hebben het ook heel dikwyls koud Daarom kruipen zy wel eens weg op een plaatsje waa die juffrouwen ze niet zien kunnen en stoken dan zelf aen vuurtje waaraan ze zich hoerlyk warmen en daarbij lachen zo lachen ze dikwyls zoo hard dat da juffrouwen za booten ja weet wol do juffrouwan die niet lachen kunnen en zoo verraden ze zichzelf Dan komen de juffrouwen anngeloopen en zyn jaloersch van dat vroolijk gelach Ze worden heel boos op de arme kleine meisjes die gelachen en zioh gewarmd hebbon Maar die kleine meisjes mogen tooh wel naar haar eigen huis als ze het by dia juffrouwen niet prettig vinden P ffWel neen kind Zy moeten daar blyven tot baar papa s en mama s zeggen dat ze weer thuis mogen komen f Hoe akelig papa I Ja kind dat is heel akelig Maar ik heb nog geen antwoord op myo vraag of je graag van my zondt willen weggaan f Naar dat vraeaelyke buis F O papa I Maar Waarom zou ik daar heen moeion F nWel het is niet bepaald noodig dat je er heengaat Als je de nieuwe mama hebban wilt die ik je wou geren dan mag je bij me blijven Denk er nog maar eens over na kind I Het is nu wezenlijk bedtijd Kryg ik een nachtkus F orii vervolgd