Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1897

Oranje Nassao orde ridder grootkiais civiel f 142 militair f 146 groot officier civiel f 133 militair f 135 commandirar civielf 93 militair 1 91 officier civiel f 44 50 militair f 58 ridder f 11 75 goudari medaille f 42 zilveren medaille f 4 75 broozen medaille f 3 Sedert een dag of veertien wordt Berlgn weer bezocht door eece zeer gevaarlgke plaag die sinds jaren perodiek teingkeerl nl geheimzinnige branden Io de laatste masod werd de brandweer meer dan twintig malen gealarmeerd voor branden en steeds in het stadsgedeelte Moabit Een paar jaar geleden beeracbte daar ook een brandepidemie en men vermoedt dat even als toen deze branden aaogestoken worden Op 22 Maart 1894 werd op het Jonaa Daniël Megerplein te Amsterdam in een verborgen hoekje een kind gevonden van eenigs weken oud van het mauneiyk gesisobt Het wicht was gekleed en gewikkeld in een bruinen wollen doek eeoig apoor van iemand die het daar neer had konnen leggen werd niet gevonden Men bracht bet kcaapje naar het sladsbestedeliogenbuis waar het na eenigen tgd verpleegd te z jo stierf Earst dit jaar ontdekte men een spoor van de moeder een jonge Friesobe vroow die uit schaamte van haar ouders was vertrokken eo nu in Amsterdam getrenwd was en een behoorlgk leven bad Omdat het huwelgk oiet met kinderen gezegend was hadden de echtelieden een 12JBrig meisje wier ouders overleden waren in faaii genomen Qiaieren stond de vrouw in de bank der bescbnldigdeu Het O M voerde een aantal vertftchtende omstaodigheden aan en eischte een geringe straf een maand gevangenis Ten inde in Engeland het aangaan van een verbinlenis bg het leger te bevorderen is bapaald dat voortaan de gepasporteerde aoldaten io s lands dienst zullen ondergebracht worden Da poet en telegraaf als de grootste staataondernemiog komt danrvoor het meest in aanmerking De helft van alle lagere ambtoo zal voortaan door gepasporteerde militairen worden vervuld Het bekeod worden van dit besluit heeft reeds eenige beroering verwekt ander de telegrambeatellera die zich het meest in hun vooruitzichtsu benadeeld achten Volgens aeo mededeeling aan de politie is de koecht van den gezantschapsraad bg de Belgische legatie in Den Haag die Maandag uitgezonden was om aao het Hollandsche spoorstation een pakje sieraden in ontvangst te nemen Dinsdagavond in zgn betrekking teruggekeerd De sociatiat Vliegen is gedagvaard voor bet volgende feit dat hg op 25 Augustus in de gemeente Maaatricbt huurder vao bet pand genaamd de Volkttribnne gelegen in de Battergatraat aldaar zooder toestemming van B en W of van den commissaris van politie uit het dakvenster dier woning eeu andere dan de nationale en oranjevlag of dao de vlag van Waldeck Pjrmont eo wel eeo roode vlag aan een stok bevestigd heeft nitgestoken althans uitgestoken heeft gehad en gehouden I Oisternacht vond de politie te Zutphen op een der vensterbanken van het logegebouw aan de Bozegracht een vrouwenbeeld zonder hoofd waaraan een papier was bevestigd waarop stond gevolgen vao het vronwenkie recht Mevr VerslojiPoelman had den avond t voren aldaar eene rede gehouden over vrouwenkiesrecht Men meldt uit Haarlem Terwijl gisteravond te ll i oor de tram Directe SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AangevaogeD 1 October W vao Greenwich Oaada S SO 1 S6 8 10 8 B6 10 9 18 9 89 9 64 10 11 ll lJ 11 51 18 18 18 88 1 84 Moordreoht 7 8 9 4 i ll 8 18 8 Hieowerkerk 7 8 8 4 H H S Oapello 7 48 9 S8 ll a Botterdam 7 7 88 8 88 C8 80 9 88 9 4710 18 10 80 11 88 11 6118 8 11 88 l iS r T T VI R aVs lfr VH 4 86 8 8 8 61 6 14 7 81 7 88 8 80 8 61 ƒ IH 4 L 4 l6 m 6 4 0 8 7 60 i 8 48 10 10 1 A H e o U D A 4 41 6 80 8 86 4 60 f 4 87 f 6 04 8 10 8 4 6 88 4 10 11 60 Ü 87 1 44 8 60 8 45 1 64 8 01 t i 08 18 08 18 47 8 14 8 0 4 08 4 S dEn hAAB OODDA sHsgo 6 48 7 80 7 48 8 86 4 10 1111 87 H 1 88 8 44 8 40 4 08 4 88 6 80 1 Voorb 6 6 10 17 1 J Si Z Z gw l Voi 6 04 8 8 Sdl S i8 i8 0 8l 0 1 l 0 r41l 67 l 60V 78 l4 084 8 eoUDA UTEIOHT D T RXO H T 8 O O D A le l 10 67 18 00 1 68 O 8 17 4 88 8 08 8 66 8 88 10 17 10 85 Utrecht 8 88 7 48 8 4 8 80 10 18 10 88 11 88 1 3 08 8 66 4 48 6 86 58 7 8 87 7 10 10 84 Weetdea 6 68 8 08 10 88 11 66 4 16 7 13 8 46 8 84 8 14 7 18 8 48 10 41 Oidewster 7 07 8 11 10 48 4 4 18 8 1 86 3 08 8 80 6 08 C 4 7 8 8 6 11 18 11 1 Öouda 7 8 7 8 6 10 6 11 1018 111 8 4 87 6 0 6 07 7 8 8 QOUDA AMSTBRBAM A M 8 T 1 S D A ll O BD A 9 48 10 87 18 10 4 U O 6 M 7 61 8 88 10 11 1 86 Amstardaa 0 St 1 06 8 10 t 08 ia 4i IS W 4 JI1 10 60 IJ IJ 8 18 8 110 18 lUl Oosda 1 11 1 88 Il 1M 11 11 1M 4 41 klaringen gebonden achten De centralisatie bigft hg toegedaan De strgd over het verleden is gestreden en alle parijjen willen thans medewerken aan Indies welvaart Baatzochtige koloniale politiek is uitgesloten Hg doet eao baroep op geuieenscbappelgk overleg voor verbetering der toestanden in Indië eo constateert met genoegen dat de heer Va6 Kol geen hulp van het kspitaal voor de bevordering der industrie in Indië versmaadt Hg ootkent dat Indië een lastpost is eo noemt het standpunt van den heer Groen van Waarder een eilanden gezichtskring en niet vooroitstrevend XXIV dgknkken eaa breadta na 3 meter I voldoende is r 1 Dit toeliobteade wgst apreker er op dat l bem bg persoonlek onderzoek gebleken is dat een breedte van 3 meter rnini voldoende i I terngl een breedte van 4 M vele bezwaren 1 onnoodig heeft Hg stelt no voor Toor beide I dgkvakken bier de breedte terng te bren en 1 tot 3 meter De geschiedenis van het vattje cognac va I president Faore is overtoSFon door wat vol 1 geus de Iat CoTr geschied is met geachen 1 keu van keizer Frans Jozepb en Keizer Wil 1 helm voor een weldadigbeidsbazaar te Konstan 1 tinopel De bazaar sou den 3Ien Augustus op den jaardag der troonsbettgging van den Snita 1 geopend worden eo de opbrengst zoo ten I goede komen aan de gewonde soldaten van 1 bet Turksche leger en aan de achtergelaten 1 betrekkingen der dooden Bgna alle welvarend I Europeanen in de faoofdstai hadden het hnnn 1 bggedrageu de gemalin van den Fransohen ge 1 zant gaf een paar zeer schoone kunstvoorwer I pen en keizer Franz Jozepb zond beba ve ee 1 paar vazon tiendoizelid Virginia sigareo Maa 1 de kostbaarste gesobsoken waren door keize I Wilhelm gezonden Daar waren o s een groo 1 album met gezichten van de keizerlgke paleizen I te Bertgn en te Potsdam vele rgke vasea en 1 een tafelservies van porselein 1 Op 31 Augustus werd de bazaar niet geI opeod hetgeen niemand vreemd voorkwam 1 daar de tgd voor de voorbsreiding zeer kor f is geweest Maar ook Sept eo Oct gingen I voorby zouder dat een antwoord werd gegeven op de vele vragen wanneer de bazaar nu ge 1 opend zon worden en men vertelt thans da het plan geheel iu duigen is gevalleli I En als oorzaak vertelt men zegt de slot j Korr dat niet alleen de Virgioia sigaren van 1 keizer Franz Joseph al lang door de hovelin gen io Yildiz Kiosk zgn opgerookt maar da I ook de kostbare geschenken van den Doitschen I Keizer spoorloos verdwenen zgu I I Oat een Cbineea soms slimmer is dau d I politie ia te Soerabaja gebleken De man ver 1 voegde zich bg den agenr der Javaache Bank I en bood aan aanwgziog te doen van een be 1 langrgke hoeveelheid valaob bankpapier D 1 assistentresident van dit aanbod verwittigd 1 begaf zich met den controleur en den dljnks 1 naar het plein voor het station vao waaruit de Cbineea zgn operatiëo zou beginnen die zeker Chiueeaoh logement ten doel hadden Nadat de aanbi snger gelgk hg bad verzocht f 300 in handen had gekregen ging hg het bedoelde huis binnen maar kwam daar niet I weer uit te voorachgn Den geheeten nacht wachtte men op zgn terogkomat eo toen die I nitbleef werden overal nasporingen gedaan I welke eindigde met de in bechteniin miog I van den oplichter Van het geld vond UTen I nog slechts f 39 terug De heer Soonck HnrgODJe betoogt in de 1 eerste plaats de nogeiykheid om de kroins 1 breedte te brengen op 4 meter en wgst op 1 bet advies daaromtrent Tan den boofdiogenieor 1 terwgl bg verder wgst op de adressen an 1 ingelanden en van bet bestuur Tan den Een 1 drachtspolder 1 Hierbij komt dat de hierbedoelda dgkvak en I gelegen ign aan een stroom waarop ander 1 ODgonstige omstandigheden een belangr ke golfalsg kan voorkomen De beer Biohon van IJsselmonde onderstennt krachtig het amend van den heer Overwa er dat aangenomen wordt met 35 tegen 19 stemmen Het geheele reglement op het gemeen waterstaatsbelaog van het eiland Hoeksche waard wordt aangenomen evenals het reglement voor bet waterschap de Oost Hoeksche dijken Niets meer san de orde zgnde wordt de vergadering door den Commissaris der Koningin in naam der Koningin gesloten Staten Generaal 2 Kihsk Zitting van Woensdag 17 November Tooitgeiet werden gisteren de besprekingen over de Indische begrooting en de motie Vaa Kol Atjeh De heer De Visser ingeDOmenbeid betnigendemet verschillende maatregelen in de begrootiogtot bevordering der welvaart der Inditcfae bevolking waarschnwt vooral tegen bevoordeelingvan den Islam boven het Christendom waardoorde Regeering bet onzgdigheidsstaudpont verlaten zou hg juicht toe dat de Hegeeriog het I zendingswerk wil atennen en bestrgdt demotieVan Kol die gericht is t gen het I koloniaal bezit en den overmoed der Atjeberi I zoo bevorderen Terecht is de oorlog eennationale ramp genoemd weino daaraan kome I spoedig een einde 1 De heer Bastert beoordeelt de toestand der Indische ünanciën meer donker dan de Miei tsr I hg adviseert tot een geldleening gegarandeerd door het Indisch spoorwegkapitisl De heer Van Ylymen betoogt de noodzake I Igkheid van de verbetering van den ellendigen 1 ecoDomiichen toestand der Javaanscbe land I boawers o verwacht van e mioisterB be eid i het herstel van het financieel evenwicht Bet t gouvernement bescberme den Javaan tegen de woekeraars door de oprichting van spaar I hypotheekoi landbonwbanken Sg schenkt I ten volle adhaesie aan de tegenwoordige ge 1 dragsign in Atjeh welke reeds op verbeter ng 1 wgst De heer Grosn v n Waarder acht het voorzichtig bg den tegen woordigen financieeleo toestand dat de Minister niet te seer toegeve aan de slrooming tot verlaging of opheffing van de in en uitvoerrechten Ter verklaring van de hoogere oitgaaf t 30 000 in plaats van f 8000 die op de Staatsbegrootiog vao 1898 ia geraamd voor aankoop en heratellingen vao decoraratiën de koaten van bet stempelen daaronder begrepen van decoratiedoozen lint met den aankleve van dient gelgk de post luidt is opgegeven dat bg gelegenheid der inhuldiging van H M de Kooiogia vele benoemingen vao vreemdelingen in de hoogere rangen van Nederlandsche orden moeten gedaan worden en dat de versierselen voor die hoogere raogen door zgu Oelgk de Regeering Qu san de Tweede Kamer heeft medegedeeld zgn de prgzen der versieraelen in elk der rangen als volgt Orde van deu Nederlaodscben Leeuw riddergrootkrois f 181 40 commandeur f 140 75 ridder f 36 broeder f 12 De heer Troelstra hoodt eene langdurige rede tot toelichting van het Atjebstaodpont der sociaaldemocraten hg betoogde dat ds Kamer radeloos it de partgeo redeloos zgn en de oestaod in Atjeh reddeloos is dat de voortzetting van den oorlog hoofdzakelgk strekt om economisohs belaogen van particaliere ondernemingen te bevorderen en dat het gevoel van rechtsbewustzgn en menscbelgkheid ons noopt asn den oorlog een einde te makeo De motie Van Kol is de uitdrukking van het wantrouwen in de regeering die de Atjebpolitiek handhaaft en bedoelt bet volk rgp te makflD voor de overtuiging dat Atjeh zoo spoedig mogelgk moet verlaten worden Hg verwest de Christelgke partyen hare verandexiDg van standpunt in zake den oorlog waartegen zg vroeger opponeerden uit Cbristelgk beginsel ItOTTIRD 10 1 11 88 10 89 10 8 11 64 De Minister van Koloniën beantwoordt spreker hg kan nch niet dnnr alle vroeBjere ver If lUiaa Siuitia Rotterdam OapeUe Hieuwerkerk UocrdneU Seada 8 40 88 88 4 46 6 6 8 16 6 61 7 88 8 4 66 8 08 6 04 8 11 f s 8 11 8 1 11 6 17 8 86 8 88 7 10 7 48 8 18 00 9 47 10 18 OOSDA DEN HAAS Solids Zeveabuizea Moerkapelle Zoetermeer Zegwsard Voorburg s Hage e 7 SU 8 80 9 16 9 98 10 14 11 16 18 16 12 8 1 87 8 4i 4 49 6 i6 6 64 8 11 7 34 7 6 8 88 8 64 10 10 8 11 lill 7 4S8 4 li 40 8 04 10 1 ZJE 7 68 8 61 li 81 8 18 10 81 V 8 07 9 08 f r 1 06 8 89 10 88 sH 8 18 08 9 48 9 E4 10 44 11 46 1 4 1 10 9 08 4 18 6 18 8 66 8 M 8 8 04 8 84 10 88 ll B 11 ttoada 8 0 Oodew 6 86 WoeJ4e 6 48 8 10 DIMolt 8 03 7 4 8J8 1 84 7 838 81 07 V 11 14 11 9 0 t 81 8 87 8 1 Souda iBstardaa a 8t 9 89 10 6111 46 Haarlem Alkmaar naar Velaen reed liep de werkman Hofstee die etokdoof is tosscban de rails om soodoeude deo besiykteR rgksweg ta mgdeo De macbioial belde oit alle macht doch H hoorde het nivt werd eerst omver gereden en tocQ door de locomotief op den straatweg gegooid met het gevolg dat hem het rechterbeen werd gebroken en hg een tware hoofdwond kreeg Per brancard is hg naar het St Elisabeths gasthuis vervoerd Dat vgf geleerde mannen oog wel eens te zamen een wooderlgke fout kunnen begaan leert het voorloopig verslag van het afdealingsonderzoek der Tweede Kamer over hoofdstuk V der begrooting Dit verslag ia ondertaeksnd door de heeren Vermenlen Van Basten Batenborg Nolens Kerdgk en Motsaera Op biz 4 waar sprake is van toepassing der Kieswet lezen wg deze aardrgkfkuodigs merkwaardigheid sin enkele Friesche gemeenten genoemd werden o s Finsterwold en Beerta Hst Bohoolblad Bg het sluiten van de kermis te BredaBobgneo de cadetteo der £ M Academietamelgk brooddronken te zgn geweest Een van ben een cadet sergeant moet een meeeteek hebben opgeloopen die voor zgu leren doet vreezen U D Door den gemeenteraad te Roermond ia een nieuwe bepaling gemaakt op ket sluiten van café s restaoraots eoz doch de inwoners sobgnan het met die bepaling niet eens te zgn Tenminste ioen sg pas 66a dag in werking was zijn er niet minder dan 30 prooesaenverbaal opgemaakt wegens overtreding De Regeering heeft een wetsontwerp tot afachaffiog van dat uitvoerrecht ingediend omdat Eg thana van meeniog i dat bszwasrigk betwiat kao wordeo dat thaos eao oieowe schoraiog gerechtvaardigd soo zgo De Minister meent echter dat uit den toestand der voer Java zoo belangryke suikerindustrie de definitieve afschaffing van het uitvoerrecht volgt Bg motiveert dit voorstel wegens bet niet meer bestiao der omstandigheden waaronder een uitvoerrecht te verdedigeu ia deo twaren strgd om t beatanu die de anikercuUuur op Java gedurende de laatate jaren voert tengevolge van da bescherming der beetwortelanikerindoatrie de noodzakelgkheid om by dieo toestand voor Java definitieve voorzieI ningen te treffen voorts wegens den voor den handel schadelgken toestand van onzekerheid en omdat niet wordt omgezien naar eeu equivalent voor de schatkist zoolang door tgdelijke maatregelen in den nood voorzien wordt De Minister wil dat equivalent echter niet vinden in een speciale belaating op de aoikerindustrie maar wel in een verhooging van ds I op de Oostkust van Sumatra en op Lombok I geldende tarief door den Oouv 0eneraal oodsr I nadere koninkigke goedkeuring aan seue nieuwe I herziening te onderwerpen met geiykmaking I zooveel mogelgk oan het algemeen tarief Van I deze tarief herziening worden meerdere balen I verwacht van ongeveer f 400 000 waarvan I f 30 000 veor Lombok I Wel sal het verlies dat de achatkiat zal leiden I door afschaffing van invoerrecht van Suiker I voor 1891 geraamd op 782 000 daardoor niet I gedekt wordeo maar de miniater wgst er op I dat door de telkeoa herhaalde tcborsiog die I ook voor 1898 niet zou kannen nitblgven I feitelgk resds voor een groot deel aan da I schatkist is ontvallen dat de invoerrechten I ateeda atggen en de iokomatan van bet uitI voorrecht van auiker zeer précair zga I Het moet thana zoo goed als zeker zgu dat I van het in den laatslen tgd zoo druk bespro I ken syndicaat van aaikerfabrieken wol niets I komen zal Leek aanvankelgk toch het getal I van twintig fabriekeo die zich zooden moeten 10 04 10 8 1 18 10 11 10 18 I 10 86 I JI7 10 0 9 47 I 84 10 01 l tO 10 07 10 7 18 7 8 8 10 08 84 48 7 48 8 88 10 10 10 8 7 8 17 7 84 6 41 4T 7 48 66 07 10 08 IM 8 ♦ M lOJ I IJ lïw 1 4 H 84 10 64 11 80 aaneensluiten tot dat dool volstrekt nietfSSbereikbaar t bigkt nu de aandeelhouders over die toetreding moeten stommen dat deze daartoe niet geiiod zijn zoodat slechts enkele fabrieken ten slotte zullen willen medewerken waardoor het geheele plan van zelf komt te vervallen Het beatoor dar Maatschappy tot bevordering der bouwkonstj heeft do volgende vragen aan de afdeelingeu voorgelegd ter bebandeliog in baar vergaderingen Hoedanig is uw oordeel over de noodzakelgkheid van oprichting van eeu Rgksproef statiott voor boowmaterialen Worden in bestekken voor bouwwerken in den kring uwer afdeeling opgemaakt bepalingen voorgeschreven betreffsnde de uitbetaling van de werklieden in een keet op hetwerk man voor man in afgepast geld Zoo ja wat kan dan medegedeeld worden over de werking van die bepaliog Welke it da beste wyze van aanvoerenvan versche lucht on afvoeren van verbruiktelucht ter doalmatige ventileering vao a arbeldsrswoniogen b borgorwoonhuizen Welke is de beate wyze van verwarming a van eea blok arbeiderswoningen b van eenblok hurgerwoonhuizen Y Wat is beter gelegenheid voor luchlcirculatie aan te brengen onder bouten balklagen en vloeren vanvertrekken op den beganen grond I of wel de balken in het zand te leggen en de aandaanvnlling op te boogou tot onderkant houtenvloer j ij i Op welke andere wgze is de bodem het doelmatigst af te sluiten uit een hygiënisch standpunt beschouwd en in verband mei het streven om de bonten balken en vloerea tegen bederf te beschermen VI Welke ia de beste inrichting van urinoirs in a publieke gebouwen b schoolgebouwen vooral lagere acholen c particuliere woningen Dinsdag brandde te Staphorst de boterfabriek van den heer Kingma tot den grond af De machinekamer is behouden gebleven Jit Vliasingeji meldt men Ten gevolge eener ontploffing Maandagavond in oen der ketels van de kruiaor Zeeland bekwamen twee personen hevige brandwonden aan het hoofd Zg werden na door den arts verbonden te zgn naar het gasthuis vervoerd Met bealistheid wordt tegeugesprokeo dathet plan bestaat om lo 1898 te Schiedameane interoationale Bakkerg tentoonstelliug teho dan lu den ouderdom van 63 jaar overleed te sOravonfasge de beer J H Hiugman rgkachartarmeester in welk ambt en in vorige betrekkingen aan het rgksarchief hg den lande en bet arcbiefwezen groote diensten heeft bewezen In zyo 42 jsrige loopbaan voor een paar jaar vierde hy onder algemeene deelneming vooral oit weteoschappelgke kringen xgn 40jarig smbtoteest hoeft de heer Hingman door groote werkkracht uitgeblonken Voor een bierhuis iu de Hillelsan te Rot acdam kiegeo eergisteren een stoker en eeu Itaurmen beiden Engelschsn twist Eenigo bewoners der Hillelaan kozen partg voor den stourman die in het bedoelde cafe eeo goede bekende is en baletten den stoker tot bandlastolgkbsden o er te gaan Toon de twist afgeloopen n de stoker die liob in gezelschap van eenige landslieden be vond heengegaan waa begaven do Hollanders aich naar do Ryohaveu net bet doel de Engelschen op te wachten als zg aao boord De beide partgen ontmoetten elkaoder daar er ontstond opnieuw twist en een gevecht vraarin twee Engelsche stokers behoorende tot de equipages van de io de Rgu en in de Eerste Kateudrechtsche haven liggende schepen verwond werden met messteken de eeu in zgu rug en de ander op verschillende plaatsen san on op het hoofd doch beiden niet levensgevaarlgk De dader is door de politie gearresteerd en in arrest gesteld BulteDlandsch Overzicht ËTSDkU DaitBohland tegeDover Chiaa eo Haïti treedt thans Ooatenr k met zeer krasse maatregeteo tegen den Soliao van Tarkye op Brazzafolli een ambtenaar van de Ooatenrgkache Llofld was door Turksche ambtenareD brataal bejegend en miabandeld zoodat hy zicb genoodzaakt zag het Tarkscb grondgebied l Torlaton Ooatenrgk eischte drieërlei roldoeaiog aanbieding van Terontaobatdiging afzetting der icbnldige ambtenaren en sohaderergoeding aaa Brazzafolli Daar eohter de Porte all naar gewoonte Ooatindiach doof wai en meende met fraaie praatjes de zaak slepende te bonden totdat zg in het rergeetboek zon raken encbeen Zaterdagarond de Ooetenrgksohe geUBl baron De Calicn onverwachts bg deo Torknbe minister van Boitenlandsofaa taken met een oUimatoml Voor of niterlgb op Donderdag a s moet de Porte ziob officieel vei bonden hebben om lo te erkennen dat ia de zaak Brazzafolli de bestaande tractaten zgn geëobonden 2o den wali van Adana en deo moeteasarif van Mersina af te zetten en Zo de Oostenrybsche tlag te doen aaloeeren iu de haven van Maraina waar reeds twee Oostenrykscbe oorlogsachepen gereed liggen en de Leopkrd nog verwacht wordt om ingeval van niet beantwoording aan dit ultimatum üp Vrydag gezameniyk de stad Aodana te bom bardeereo terwyi de OoetenrijkBche gezant Konataotinopel zal verlaten eo doa da diplomatieke betrekkingen zullen worden afgebroken Keizer Frans Joseph ontving da Ooatenrykaobe en Hongaarache delegaties In zyo antwoord op de taespraken der voorzitters braobt de vorat io herinnering dat veHeden jaar de toestand io het Oosten een ongeruatheid verwekte die thans in aller oogeo geweken is Het Suropeesch concert is gebleken een nieuwe en machtige factor te zyn voor heb oplossen van Oostersche moeilijkheden De botsing toaachen Turkge en Griekenland is wel niet voorkomen maar geloctliseard en beëindigd ten gevolge vao de iomeDgiog der mogendheden Thans valt aao bet Eoropeesch concert de taak ten deet den toestand op Kreta te regelen Z M koo met voldoening verkUren datde betrekkingen met alle mogendheden uitstekend zyn Het verbond met DnitschUnd en Italië ia nog alfgd de onveraoderlgke gronds ag der ataatkuode van bet rjjk Het haodhaceo en versterken van deze grondslagen ia het doal van de Regeering By da waarborgen die reeds voor de haodhaving van den vrede aanwezig yn komt voortaan nog de vrïendscbappelyke aa d der betrekkingen met Rualand De herbaalde gesprekken dia ik met den Keizer vao Rualaod heb gehad hebben mü de over OigiDg geschonken dat tasscben myn streven en het zyne overeenatemming bestaat Deze gesdrekkeo werdeo een grondslag voor een wederkenrig vertronwen tusseheo de twee regeeringen en bet bestendigen van dezeo toestand belooft goede resultaten voor de toekomst Met en gevoel van voidoeniog herinner ik my de bezoeken van den Keizer van Duitschland myn getrouwen vriend en bondgenoot De be cbermiog vnn de belangen tan den EuropeuBchea vrede tal de voornaamste laak blyven van myn regeering Ik hoop dat wg de toekomat met vertrouwen tegemoet kannen zien Verder verklaarde de Keizer nog dat de regeering bg baar kredietaanvragen voor bet leger rekening zal honden met deo ecooomiaohen en deo fio ncieelen toeataud der monarchie De Ouatenrykaobe en Bougaarsohe delegatie hebbeo hno cooatitueereode vóórvergadering gehouden De twee delegatiën vergaderden elk afzondertyk behalve by dn officiëele opening door deo Keizer en Koning Uit de begrooting die aan hun goedkenring zal worden onderworpen heeft Rent r al een paar cyfers medegedeeld Uit nadere inlichtingen blykt dat de begrooting van uitgaven van bet ministerie van oorlog leger en vloot bedraagt fl 454 000 meer en aiet minder dan in t vorig jaar Ook voor bnitenlandscbe zaken wordt iets meer gevraagd voor Bosnië daarentegen iets minder Van de geneenachappelyke uitgaven zal volgens de raming fl 102 691 120 moeten worden gedekt door de wederzydsche bydragen of Quoten en de rest door het beschikoaar overschot van de donane inkomsten De Quote van Hongarye zal bedragen fl 32 245 011 68 en die vaa Oostenrijk fl 70 446 108 32 Nu ia er toch een kleine afwisselinj gekomen in de eentonige beweging over Drejfus Ben broeder van den ongelukkigen ex kapitein heeft een brief gericht aan den Minister van Oorlog waarin hy als schryver van het briefke waarop Dreyfus werd veroordeeld noemt Graaf Walsin Esterhazy majoor der infanterie die in het voorjaar van dit jaar wegens tydelgke ongeschiktheid op non activiteit werd gebracnt Het schrift van graaf Walsin dus achryft de heer Matthieu Dreyfua atemt geheel overeen met dat in het borderel waarop de veroordee ling werd gegrond De brief van Matthieu Dreytos eindigt Ik kao uiet twyfelen mgnheer de Minister dat u aaogezien gy nu den wezenlgken dader van het verraad kent om wien myn broeder veroordeeld is met recht zult doen Meu kan begrypen welk een sensatie deze brief te Parys maakte waar men toch al zoo zenuwachtig was vanwege Dreyfns Matthieu Dreyfus deelde den brief mee aan de Ag Nationalec ten gevolge waarvan hy in alle kranten kwam Ia de Kamer eo den Bsnaal ia de zaak ter sprake gebracht maar dai beeft ook oog g eo licht gegeven De Miuister van Oorlog ia no echter wel verplicht een onderzoek in te stellen aangezien er thans een bepaalde bescnaldigiog ia De Kclair die een buitengewonen yver aan den dag legt erkent ook dat onderzoek noodig ia maar voegt er bij dat volgens haar meeniog de mogetykheid dat Waliin de misdaad van Dreyfas begaan heeft uitgesloten isDe Libre Pïirolec hondt vol dat de faeele beweging voor ds onschuld van Dreyfus Jodeogeicbarrel io dat nooit zoover zou gekomen eyn indien de familie Dreyfas niet zoo vermogengd waa De rerbouding tasschen de Veraenigde Staten eL Spauje is mioder btekelig dao voor eenige weken De regeering te Washington wil klaarblijkelgk afwachten wat Spanje doen zal en welke uitwerking de plannen van Sagaata zullen hebben Generaal Woodford beeft zyu ingenomenheid met die plannen uitgesproken en daarbg blyft het foorloopig Toch xag men te Madrid met eenige ongernstheid de terugkomst vao den beer Lee den consul der V S te Havana te gemoet De Locba heeft daarom den heer Lee geïnterviewd en vernam vao hem de volgende byiooderheden Ik breng geen speciale bevelen myner regeering mede zeida de heer Lee en ik zal dan ook geen enkelen stap doen die atrekksn kan om de belangen van de Ver Staten en zyo ooderdanen te bevorderen Voorts verklaarde de heer Lee dat hy geen enkele ongonstige verklaring betreffende Spaaje heeft afgelegd en dat het verbaal daarvan door zekere persorganen verzonnen is om de spanning aan te wakkeren tuaacheu d Kabinetten te Washington en te Madrid Volgens deo haar Lee zgo de maatregelen van generaal Blanco in de Vereenigde Staten goedkenrend ontvangen en heeft presidontUc Kinley bem by de afscheidsaadientie opgedragen vooral alles te doen wat strekken kan om den yrpdw te bewaren Specialiteit IN DAMES en HBERÏÏNWI TERHA DSCHOENE A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a ÖOUDA Velephoon Mo 3t Beurs van msterdam Vrkrs slotkrs 88 88 9 V k 98 87 84 Vl 85 8BV 85 21 81 63 63 98V 99 98 1 4 BS 77 aa js 102 l l 3B 95 100 94 611 489 lOOV 48 100 198 188 B7 67Vi 99 98V 134 IOC 80 Sl j lUV 88 lOB 801 828V 1001 54 68 14Sli G8V lOOV 101 77 108 102V 100 1 0 188 18 18 l 100 BB B7 103 14 14 IS s 108 10 4 118 100 80 BB 5 194 S06 106 106 102 102 118 121 3B 8B 117 17 NOVEMBEa SlDMiiND Ctrl Ned W S i dilo dilo dito 8 dilo dito dito 3 HoNais Oal eeudl l881 8S 4 Italiï iDschrjjriQg 1862 81 fi OoaTENR Obl iu papier 1868 6 dita iD zilver 18S8 6 PoETUOii OU mei ooupou 8 dito ticket 3 BlisUND Obl Blinenl 1894 i dito GMom 1880 4 dito biiKotlu 1389 i dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 E SpANJB Perpïl obuldlSSl 4 TUBIIIJ Oepr C r leeo 1890 4 Geo leening serie D Gec Ie QLSg serie O ZoidIfe Eep ï obl 189S 5 Mbiico Obl Bait 8oh 1890 8 Venezuela Obl 4 oobep 1881 ilvsTEEDAH Obligatieii 1895 8 BOTTEEDAM Sted loea 1894 3 Ned N Afr Haudelar aand Arondsb Tab Mij Certificaten Osli Haatsohappij dito Am Hypothaokb pandbr 4 Cult Mij der Torsleul aaud s Gr Hypotheekb pandbr 8 Nederlandsche bank aand Ned H andelmaatBoh dito N W k Pac Hyp b pandbr B Eott Hypotheekb pandbr 8V flr Hypotheekb dito 8i OosTSHE Oosl Hong bank aand ÏIJaL Hypotheiokbank pandb 4 Aheeika Ëqut hypoth pandb 5 Maiw L G Pp Lieu oert 6 KlD Holl IJ 3poorw Mij aand Mij tot Eipl T 81 Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 8 dito dito dito 1891 dito 5 lTAUK8poorwl l887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Warschau Woeuen aand 4 EusL Gr Su 8 Biltiachs dito aand Faalowa dito aand 6 Ivang Dombr dite aand 6 Knrsk Oh Azoip 3p kap obl 4 dilo dito oblig 4 Ambeika Cent Chic t Jorlh W pr C v aand dilo dilo W n St Pelor obl 7 Denver Bio Qr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisi iNaBhTilleOort T aand Mexico N Spir M j Ie byp o 8 Mits Kansas v 4pol prof aand N York Onlasioii West aand dito Peno Ohio oblig 6 Oregon Calif 1 hyp in goud B St Paul Minn Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig dilo dilo Line Col Ie hyp O B Oakada Can 8outh Cert v Eand Vm C Sallw t Na lo h d cO Amslerd Omnibus Mij aand Botletd TramiregMaals aand NlD Blad Amsterdam aand 3 SUd Bollordam aan 3 BlLOU Blad Antireppen 1887 ï s Stad Brussel 1886 2 HOHO Theiss BeguUr Gesollsoh 4 OoitlKE Slaalslrening 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 Spakje glad Madrid 8 1868 Nm Ter Bei Hvp Spobl eert HARJLTBEBICHTBN QOUda 18 Norèmor 1897 üranan zonder ferandering Tarwe Jarige Zeeuws 8 60 i 8 7B Nieuwe dito 8 40 a 8 70 Mindere dilo 8 ii 8 2B Afwijkende 7 B0 ü 7 7B Polder 7 90 i 8 26 t Rogge 6 40 i B 76 Polder fi i i 26 buitenlandsche per 70 kilogram 6 a B 20 Gerst Winter 4 80 4 6 80 Zomer 4 60 i B Che allier 6 7B i 6 60 Haver per heel 2 90 3 40 per 100 kilo 6 76 a ƒ 7 B Ueonopzaad lulandscb 6 80 è 7 Buitenlandsche 6 60 a 6 Kana riezaad B BO a 7 60 Karweizaad ƒ il ƒ per 60 Kilo Koolzaad nieuw II a 11 26 Erwten Kookcrwteo 7 7B a ƒ 8 60 Niel kokende f 6 26 a 6 76 Buitenlandicha roororwlon por 80 Kilo ƒ B i 6 16 Boonen Bruine boonen 8 26 a 9 2S Wille boonen n Duiienboonen 6 16 i 6 26 Paardenboonon 6 90 a 6 Mais per 100 Kilo Bonte Aoierikaansohe 4 90 a 6 Cinquantina 6 76 i 8 Folanian a Inlaudscbe raestiug u Vebmaekt Melkvse goede aanroer handel on prijzon matig Vette varkens goode aanvoer handel vrg wol 18 a 21 ot per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vry wel 18 i 19 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer handol vlij wal 0 90 a 1 40 per week Vette schapen goode aanvoer handel iets belar 10 a 20 Zuig Lamoierea red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalven eenige aanvoer handel vrij wal 4 i 8 Fokkalvepen 7 i U Graskalveren gosde aanvoer handel vrg wel 16 i 86 Aangevoerd 86 partyen kaas Handel vlug lo iual 26 i 29 2e qual a 2B Zwaardere ƒ 30 a Noord Hxjilandsche 25 ii 29 Boter veel aanvoer handel afioopend Goebolor 1 26 a 1 26 Woiboler 1 20 i f 1 80 p Kilo ase Staats loterij Ie KlassQ Trokking van Donderdag 18 November No 34 2000 No 20091 400 No 7666 200 No 17827 en 18BJ3 ieder f 100 Prüzon van 20 66 3291 4 70 8644 10270 12711 16287 17410 109 8668 49S4 8B49 10321 12765 1B719 17978 764 3666 6121 8688 10672 12776 16888 18048 972 8706 5238 8786 10647 12926 1S084 18846 1629 8920 5 42 8866 10904 129 8 16089 18969 1740 3981 6986 8911 11131 ISOl US88 19198 2319 S981 6810 9189 1U37 18864 16877 19800 9670 4008 6973 9413 11207 18969 16491 19426 2990 4016 7026 9486 1128 J 14460 16692 19611 31121 4349 7896 9692 11800 14986 16864 19992 3189 4377 8266 9782 12160 16012 16983 20868 3266 4411 880310192 12413 16088 17 t9 lo Klasse 3e Lijst No 2261 m z 2361 10329 m z 1932 Burgsrldke Stand GEBOREN 15 Nov NiooI es Adrianoe ouders J J Verby en J M Tan Waai 16 Wilhelmina ouden 8 van Loon en W Jansen Henderina oadera P van Leonwen en J van Zanten Leooardaa Jacobos ondera M Valt en G van dep Ree OVERLEDEN 15 Not A J J Dekker I jaar GEHUWD 17 Nov J N de Boop an A G Binnendijk ADVERTENTIEN Kliniek en Polikliniek OBSirKTBMKl en UVItMrnCOIMOME roor Hpreekaren dagelyks van 19 3 u Gratis Spreekuren Maandag Womaiag en Vrijdag 9 11 nor DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A EVC GeneuIieer DirecUur TANDART8 E CASSUTO van 10 tot 8 uur bekalre ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Turfmarkt 171 uooda