Goudsche Courant, zaterdag 20 november 1897

Wordt terstond gevraagd in een klein gezin z Ic EEM FL 1NHK TWEEDS WERKMEID P G vau goede getuigen voorzien Brieve fr letter A O Boekhandel DAHL te Voorburg Zaterdag 30 November J 97 36ste Jaargaug l o T433 m mm mmim NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken P DlEE OODË SCHIEDAMiV EK GENEVEE Merk t NIGELTO IP De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drile maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Verkrijgbaar bij PEETERS A U bewijs van e cachet en kurk sU Eien van den naam P HOPPE M NB Te Eoop of te Huur aange im HGGRËKHI staande aan de WESTHAVEN Wjj U7 Te bevragen Lange Hendew i Hét huis bevat beneden 3 Kamers Kenken Eelde en B nettplaats Kamers en Zoldjr verdpr alles petj matig ingericht alsme van Qas el leiding voorzien TevSls boven en Privaat met Waterleiding den IS B N D29 et Suite ven 3 en doel Wiat r beneden rivaat met Waterleiding I 1 imMÖTOIllS WÉDBALSBAlDÏ J verai a m itPOSBi R D 1 BU het gebruik Alarvan eschiedt het tanden krijgeu der Kinderen ZDAIDEQ DE mmtÉ pun 10 0AÓ Gulden wordt betaald aAn hem die bewjjzen kan dat de bij mg t r inzage liggende getuigschriften der nititekende resultaten van de Electromotor isobe Taodhiilsbaiidjes niet echt zïjn BM Men kite op den naam van dmtabrikanl vaamit HOITZ Wordt franco toegezonden d ken na ontmngat van postzegel ad 95 ci nt door ROBERT HOLTZ UinegeD Verkrijgbaar hjj G LFF Co Weslbaveiil98 iderverkoopera gevraagd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben prada tigr 3n ©t in gr©3 icla t HEEREmiS met TUE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachti e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en eel iMrerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIEND IvWEG D 29 Koninklijlie Machinale Fabriek DE HONIQBIiOEM v n H I van Schaik Co gevestigd te Gravenhage Keppterttraat e Baby de Regent sselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeattl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitraot FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrjgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven i9S Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordruht 3 C BATELAND Bosicop B v WIJK Oadewal r M KOLKMAN Waddinmeen S 2S Patent H Stollén lliu idiirl Imeitrin BnliilO Wvrnung i tz = i mm m JT AM r PUtet lM M HI iMffitt 11 j a ZeMn f Stedelijke Gasfa briek te GOUÜA De priJB van bet gas is 6 cent per M eo voor Kooktoeatellen ot Motoren 4Y et QndoT zekere voorwaarden wordea peiceelen graiU aau de hüofdbuis verboaden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeterB bedraagt de bonr 10 oent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyka afrekenen en van de fabrielc lampen booktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen FEAHSCHE STOOltVEEVEEIJ m il I Ghepische Wusoberij H OPPE IlËlMEU 19 Kimigkade Botterdam Gabreveteird dooi Z M den Koning 1 der Belgen Hoofddepé voor GOUDA de jHeer Specialiteit ioor hel stoOmen en Wrven vai Mile Hemen m Dameagarderoben aS ook4allelKindergoederen i Jl Speciale inrichting voor het stolm van oluohe m itntels Veeren bont era p GordjneB tafelkleeden enjz worde naér de mienwate to laatste methode geverid If Ie gezi dfii eoi Alle goedei n hetz ge stoomd óf overtd worden opsohadelflk voor velgens staal bewerkt Prijstrekking 16 Dec gjnb r 500 00 iMérk ala hoofdprijs io het gelukkigst gfv l biedt de nieuwata grooia öeldTerlotingt die door de tHoogo Eegeering van Hamburg goedgekeurdea gewaarborgd is i t De voordflfllige inriohtiog van bet nieuwb plau bestaat dattrin dat in deu loop van sleobta weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 58 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder EÏjn kapitale prgten van eventueel 500 000 Mark bg uitnemend hoid eohter 1 prijs a M 300 000 ï prijzen M 20 000 1 prijs a M 800 0 0 26 prywn iM 10 000 i prys a M 100 000 66 prijton a M 6 000 8 pryzen a M 75 000 iOBprÜMnaM 3 000 1 prijs aM 70 000 806prgeenftM 8 000 l prijs aM 66 000 812 rijzea a M 1 000 prijs aM 60 000 1518 prezen a M 400 Iprys aM 55 000 86 63 prijz üM 166 prezen aM 60 000 L9490 pr a M 800 200 1 prijs aM 40 000 134 104 100 73 451 prijs aM 30 000 21 De aanstaand eerste prijstrekking dezer groota door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op deu ie DECEJUBEM e k en kolt hiervoor I geheel orig lot sleohta Mark 6 of S GO 1 half UK H H a 1 1 76 1 kwart l s Öl tegen inzending van het bedrag per poitwisset of tegen rembonrB Alle eommisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bg iedrra bestelling wordt het vereiscbte oflicieete plan waaruit de verdeeling der prijzen op de versohilleDde klassen als ook de betreffeodo inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendec wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokkiig de offirieele lijsten De uitbetaling der prijzen frescbledt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nsar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen Tan Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prezen hebben wg meermalen volgens oflicigele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 0013 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by deze op den hechteten grondslag gevestigde oaderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegeoa de reeds phandeu zynde trekkiüg alle orders ten spoedigste rechtstreeks te unden aan KAUFMANN 8IM0N Baoktors eu QeldffiiBelaan ia HAMBURG P 8 Hiirmede dftaken wij voor het vertrouwsn oDs tot hiertoe geichookea eo daar wij bij het begia dor nieuwe verloting ter dielae ming inviteeren zallen wy ook vMr bet vervolg bemoeid zijn door o ttipte en roéele bediening de tevredenheid van on gnëerde Begnniligen Ie verwerven öoudt Dmk vm A BaiNKMAM t ZOON HoofdprOs 500 000 Hrk lenbiedehet De prUien ZO door den Staat geturiuideerd Uitnoodig ing tot I in de Kan elneining n van do door den Staat Hamburg gewaarborgde groota Uoldloterij waarin zeker 11 Alllltoen 349 1125 Mark gewonnen moeten worden De pryzen van degse veel voordeol biedende Geldlotary die volgens het plan slechts 118 000 loten bevat zijo de v olgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M Ipïya prjjs prijaan 1 prijs 1 prijs I prijs 1 prijs SWijzen 1 prijs 1 piijs pryzea 26pryzena 10 000 M 200 000 M 56 prijzen a 5000 M a 100 000 M 106 prijzen a 3000 M a 75 000 M 206prgzea Jt 2000 M ü 70 000 M 812 prezen 1000 M a 65 000 M 1518 prijzen a 400 M B 60 000 M 40 prijzen a 300 M il 66 000 M 140 prijzen a 00 M i ej 000M 36952 prijzena 156 M a 40 000 M 99E9pr a 184 104 100 a 80 000 M 9851prja a7S 45 21 M B 30 000 M totaal 59 180 prijzen worden deze in eenigs matndeu in 7 t lasin uitgeloot j B Hoofdprijs in de Ie klaesi beSraagt k 60 000 tijgt in de 2e kl tot 55 000 in de Se tot 60 000 M in de e tot 5 000 M in de 6e tot 70 000 M ii de 6e 75 000 M in de 7e toi 200 000 M ende premie van 300 000 M event tot Of QOO Mark oor de eerste prijstrekking éi officieel is geAtetd kost j i h geheel origineel lot slechts Gald 3 l60een half origii eel lol slechts ijGuld 1 76 een kwai t origiiteel lot slechts Cfiild O 0 DeMn eggeiden voor d ijvoIgenda klaBaedzoO wel afi de i st dar prijzQQ worde dngegpveoiieübüicitse e trekkingsp un voorpeb vai het Wapc v in den Slaat welk plan ik op aanatis verzend I geac biedt wiun On r deelnemer m de loter j lïtviingc ononmiddolhjk na de plaats gehadibebekkio de officieele Irekkingalijst J Df ujtbetaling on verzending van de pipSzep geschiedt door mij direct en prompt aan de AL yjj onder de trengsle geheimhoucïing Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven Man wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de 8p jig plaats hebbende trekking ioo spoedig m gelgk ofuiterlijk tot Lli jts morBmmBR mht met vertrouwen tot Samuel lleckschei senr Bankier en Wissolkantoor in HAMBUKG Duitsohland Zeor nette Gesteendrukte miimRTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON BURGEMEESTER en WËTHOÜDKRSvaa Gouda zullen DmSDAG den 7en DECEMBER 1897 dea namiddags ten half twee ure in bet Kaadbnis aldaar bg iuechryving aanbesteden De levering Van de ten dienste der Gel eente gednreude het jaar 1898 beno bdigde ATERIALEN als Terceel 1 Houtwaren 3 Uurwerk 3 SpUkers en licht Uier j wiren 4 i S e 7 8 8 10 11 12 18 j i Koper Loodt Zink en Soldeer Vwfwaren en Glaa Teer Kalk Grint I Zand I 10 000 BenfAhtn Kslen f u demi réUlUés 6 900 Vephtsohe Straat j klinkers Waalvorm 15 000 Veohtaohe Straat klinkers Veohtvorm 7 000 Blanwe UselstraatI klinke4 s I25 OOOJ UselntetgelplaTiJ Het rijtt t oe en Boom monatera der pemeelen 8 14 zijn aan de iimmirwerf U beziehtigèn de ii schryvingen vdor de Keien en de len mueteta drie stahs gewaarmerkte Stneuen m ingf den Inlichtin n worden gegeven door den Geme nte BoDwmeester 1 De inach yvingsbiljetten moeten voor ieder Perceel a ftm erlijk op Zegel geschreven doo den Aannener en zgne b ide Borgen eigenhandig gëteekend den 6 t EGEMBËE 1897 vóór des namiddags viU ure ter Gemeente Secretarie bezorgd zgn Wat ia d b st9 tnwruving tegen Jicht Bheomatiek LaodeapyneD kortom fc AnkerPalB Expeller yg toaiatMMiimilaaatawndiatacia tof i Bller Yg Boet in iteedi In ieder hniigea SggAnlierlalfrExpBlterT Piijs 50 oaat 75 out ea f 1 26 ie Issik Vfforlücdu in de meeste Apotheken en by T A üohler t Oe te Botteidain Miiuifmtmtii nriiiiu Te GOUDA bfl O LÜGER Apotheker Markt en hy WOLFF Co Westhaven 198 11 i fi BINNENLAND GOUDA 19 NoTembet 1897 Heden morgen was men bezig met bei rangeeren van treinen opf bet station albier ep doordien een der treinen l niet spoedig genoeg stopte liep te tender op een goederenwagon Ëeo der boffers drong door en wipte de wagen in da hoogte waarmede het oDgeval afliep I Door de atbier gestationneerde kommiesTerificatenr van Dorp ü op den 18 Novemberjl bekeariog ingesteld tegen P B reehoade ta Krimpen e d Lek wegens bet fraodél ns Blecfaten van een kalf Bewast kalf isTerbeilird Terklaard en ten kantore te Lekterkerk opgebracht I By de betrokken Spoorweg Maatsobappijen bestaat bek Voornemen kg w ze van proef gedorende de maaoden Janaari Febraari en Maart van bet volgend jaar kilometerboekjea van 5000 KM verkrygbaar te etelleo tegeu den prgs d f 70 3e kl zöode dus i 5 goedkooper dan 5 boekjes van lOOO KM De geldigheidsdnar dezer boekjes blyft vast gMteld fc Ja BgwJ Aa marborgson Of f 5 Wanneer de afnifte der boekjoa gerlureode dit tydperk belangryk ig te noemen zal de uitgifte ook na Maart worden voortgezet in het tegenovergeaUlde geval zal deze maatregel op 1 April buiten werking worden gesteld f Gisteren nacht te 1 unr 10 minuten ontdekte een agent van politie op de Delftecbevaart ta Kotterdam dat er brand was in een banedenhais aan het Haagscfaeveer Terstond liep bg naar het bedreigde perceel waar bem bleek dat de brand voedde in bet sigarenmagazgn vau den beer Antonios Van Helden gevestigd in pand no 28 Na de buren ge waarschawd te hebben ving de politieman aan te alarmeereo wat tengevolge bad dat spoedig de handspuiten 9 en 16 ter plaatse verschenen die oomiddeliyk in werking werden gesteld onder leiding van den brandmeester den beer A D J Braotensar Het gelakte deze spoiteo den brsnd dte aanvankelgk zich ernstig liet aanzien binnen een balf aar te blasschen De spoiten 3 10 18 8 17 eo 4 benevens de stoomspaiten I eo II werden nog gemeld doch konden spoedigop last van den eerstaanwezend hoofdman deoheer Bgdendgk terngkeeren Te 1 nar 45 minat en rukten de twee in werking gebrachte spuiten in De schade bepaalt licb tot bet benedenbnis dat geheel FEVILLETO DB JONKVROUW IET HET 60DDEN SCmÜ Fapa als ik de nieuwe mama neem kunnen wij dan toch nog samen bloem n brengeo aan de oude en mag ik dan ook op het graf hot dekentje leggen als het afgewerkt is P irJa Hilda dat mag je allemaal nog doen maar ik zal niet meer meegaan om de bloemen te brengen Juffrouw Van Doorn zal het wel willen ala je het ha r vriendel k viaagt Hoe jammer 1 maar het groole huia met de knorrige oude juffrouwen dia niet lachen kunnen Een oogenblik teekenden de vlammen liohtglanaen op een peinzend gezichije op een güspitat mondje waanden en klein vingertje erg wyageeria rustle loan kwamen de gouden lokken heel dicht bij papas oor en eenlUveren kinderstemmetjofluisterde flik wou ipoh maar liever eeu nieuwe mama hebben De deur werd gesloten Weer trippelden luohtigo kmdervoetjes over den oorridor ipGod vergere het mij mompelde de man bij den kaard rmaar ik kan niet scheiden van dat kind De nieuwe mama was gekomen Zy behoorde tot eeoe zeer oude patrioieehe familie die echter in den loop der tijden erg verorsd was Zjj was de uitbrandde zoodat zg nogal aanziealgk is Zij wordt door assuraotie gedekt Naar het pR Kbl t verneemt zou de zaak toebeboorende aan den beer Van Helden die in de Lange Warande 105 woont beden worden orergedaao Woensdagmiddag om tre ks 5 uur viel bet den conducteur van een der paardentrams der lyu Centraal statioo FeJieooord aan de halte Van der Takstraat te Rotterdam op dat een passagier in zijn hoekje gedoken bleef zitten zonder aanstalten te maken aan bet eind der lyu alt te stygeo By nadere beschouwing bleek dat de hoer een teekenen van leven gaf waarop dr Schutte ontboden werd die sleofals kon constateeren dat de man een lyk was Het lyk dat later herkend werd als te zyn dat van G H M werd daarop naardeechtelyke woning aan den Diergaardeflingel no 60 vervoerd Door den minister van waterstaat is aan den heer T Sanders concessie verleend voor den aanleg van eenen electri ohen spoorweg die het zuidelyk deel van Amsterdam zal verbinden met hei zoidelyk deel van Haarlem De feoDoeisie bevat tevens de voorwaarden waaronder de beer Sanders verplicht is aansluitende ttoomof electrische tramtynen iu de Haarlemmermeer enz aan ce leggen Da voorbereidende werkzaambeden voor de hoofdlyu zyn reeds met kracht aangevangen Eene combinatie van Nederlandache en Ouitache financiers waartoe te Amsterdam bebooren de heeren H Ojens Zonen en Laboachère Oyens Co en te Berlyn de Berliner Handels Geaellschaft heeft deu heer Sanders de beooodigde gelden voor deo bouw en de uitrusting toegezegd termyl de Allgemeirke ËlectricitÜtaGesellschaft te Bertyn de jnstatlatie op zich zal nemen Mejaffrouw Tbérèsse Schwartze heeft het portret voltooid waarvoor het H M de Koningin behaagde dezen nazomer herfaaaHetijk voor de schilderes te poseereu en dat B M voorstelt ten voeten ait in volledig kroniogsornaat Men mag zich ei in verbeagen dat een onzer beste portretschilders deze opdracht ontving W4nt de photographie schyot nïel iu staat tj zyn zoo volmaakt als in dit doek is geichied de zeer karakteristieke mengeling terng te geven van waardigheid en allerinnemendste jeugdige bevalligheid onze Koniugiii eigen Het portret mocht dan ook ten zeerste de gnedkearina verwerven van H H M M en jongste en tevens do mooiste dochter uit een tairyk gezin en had eene zeer gesoigneerde opvoeding genoten Trouwens de oude heer van KeigersborgeD had zooveel h d t vermocht gezorgd dat al zijne kinderen zich goed voor tonden doen Immers daarvan vond men op deo zolder een iler sprekendste bewijzen in bet geraamte eener oude baroucbette waar papa op regenachtige Zondagochtenden zijn dochtertjes leerde hoe ze sierlijk in en uitstijgen moesten terwijl hij zelf ala haar dienaar met ongedekten hoofde en gekromden rug naast bet portier ilond Alweder was bet papa die als oen modelhuisknecht des middags het ontelbaar aantal ledige schotels zijn kinderen aanbood opdat ze zich toch intijds de gewoonten zouden eigen maken die hoerschonde zijn aan een deftig diner Papa was het dio zorgde dat zijn kinderen niet anders spraken dan Fransch opd il ze zich toch goed in die taat zouden kunnen uitdrukken En attyd moesten zijn kinderen spreken of ze iets te zeggen hadden of niet want iemand die niet Ie talent de la conversation bezat was bepaald een nul ia de oogen van papa Van Keigursbergen Hy was waarl k een goed man die oude heer Van Koigersbergen al waa hij wat bekromron en zjJDe dochter Otilia was zijn pronkjuweel 1 0 i haar had hij al de luohtkasteelen gebouwd die hem sedert jaren de borat van verborgen eerzucht deden gloeien wanneer hij den dienaar speelde voor zijn kinderen 0 die mooie geestige fijabeschaafde Otilia I zy bezat alles wat den meestaischeade bevredigen kon msar miste gevoel I Haar iatiemen kring De oitgeversfirma Allert de Lange te Amsterdam zal van dit portret eene reproductie doen vervaardigen in phntochromo lithographie Deze Ral worden aïtgegeveo in betrekkelyk gïoot Jtoftnaai en kosten noch moeite zuilen wordali gespaard om haar zoo artistiek jnogelijk t3 maken en geheel gettoow aan bet original Met voorkennis van H M ia de uitvoering opgedragen aan de firma L ao Leer Co Binnen kort worden nadere mededeelingeu gedaan omtrent formaat en prijs D bedoeling is niet alleen de weuschen te bevredigen der velen die een artistieke en blyvende hprinoering aan de kroDingafeeaten zolteo verlangen maar tevens te lorgen dat ryka ifo gemoeuteinatelliogen in het bezit kunnen komen eener wezeniyic goede afbeelding onzer geliefde Koningio De Woonadagavond voorstelliogin den circus Wolf die op dit oogenblik te Bruaael is werd gedeeltelyk verstoord door een onge k met ernstige gevolgen De gemaskerde leenwentemttïr vicomte se X was joist in de kooi met de leeuwen gegaan toen een der vreeselijke dieren een aanval van woede kreeg en zyn meesteres een verscbrikkelykeu slag niRt ja poot gaf De toescbouwers vlopen op van huu plaatsen een huivering van schrik en afschow ging door de zaaJ Evenwel de leenwentemster zette na enkele seconden baar vertooning voort en raen geloofde dos dat zy niet gewond was Zy waa echter wèl gewond en heel ernstig Zy had de tegenwoordigheid van geest gehad snel baar kleed om den zwaar getroffen arm te wiuden Teruggekeerd iu haar kleedkamer viel zy bewuitelooa neer Dokter Saalmao die in het gebonw was wydde dad iyk zyae zorgen aan de moedige vrouw Hoewel het vreeselyk bloedverlies baar geweldig uitgeput heeft gelooft de dokter wel dat zij herstellen zal Te Amsterdam hebben 2693 iogezetenen 7 icb aangemeld om by eventueele soeeawruiming door den stadsreinigingsdienst te werk te worden gesteld Door B en W ia nn kennis gegeven dat niet meei dan hoogstens 1200 personen kunnen worden aangenomen en daarom de sneeuwkaerten zya uitgereikt aan diegeen der aanvragers die twee of meer kinderen beueden den 12 jarigeD leeftyd te bnaneo Uste hebben De beer L J van Ërp Taalman Kip directeor der gasfabriek te Harlingnn die verleden Maandag s avonds 9 uur zyne woning verliet om inspectie over de verlichting te Zij maakte zich geen il uaieii van het leven want zij kende de wcnachpn van haren vader Zij wist reeds zoo kng welke toekomst zij tegemoet gingZij wiat hoezeer de beer Van Berckhovon z no eerste vrouw had bemind zij wist hoo lief hg lyii dochtertje had Zij kon nauwkeurig berekenen boe groot de plaats zou zijn die zy innemen ging in zyn bart en in zyn woning de eene plaais stond tegenover de andere als niets tot alles Wat kon dat baar sohelon F t Was haar volmaakt on verachillig Schatten moest ze bt zitlen wat gaf ze om barton Dnt was Hilda s nieuwe mama Was het kind niet heter geweost by de knorrige oude juffrouwen die niet lachen konden P II Ze zat neer in de vensternis en los Er golfde een wolk van fcouden haren over den teederen obouder en over t sierlgk gebonden boek dat in bare hand rustte in die klemo witte band die door zooreien begeerd werd Nu en dan hiof zij bet bleeke gezichtje op en keek naar buiten op do besneeuwde straat Dan rilde ze an wendde haastig hot hoofd naar t vroolijk flikkerend haardvuur tot een uitdrukking van genoegen ziob afteekende op het sohrander gelaat en een gevoel van welbehagen glinsterde in de vantandige gry ze oogen Ze was alteen in de kamer t was heel slil In bet groote huis was het altyd stil en eenzaam Plotseling werd de denr geopend en een hoogo gestalte vertoonde zich op den drrmpel ffpanal riep het jonge meisje terwijl ze vroolijk opitoodf Het slorlyk gebonden boek gleed op den honden is sedert niet teruggekeerd Men ver moedt dat hem een ongeluk is overkomen Door de politie is opsporing en bericht omtrent den vermiste verzocht Een onderwyzer in eene Geldersche gemeente achryft aan de N R Ct Eenigszins verrast keek ik Woensdagavond op toen me de post een pakketje bracht met Eogetsche zegels gefrankeerd Nieawsgierig om te weten wat me zoo onverwacht van over de zee werd thuis geatuurd haastte ik my het pakket te openen en toi myn verbiiing rolden een honderdtal aardige reclame plantjes over de tifel welke my werden toegezonden door den beer Thomas HoIIowaj Oxfordstreet London Tas cbeo de plaatjes bevond zich een gedrukte brief waarin de heer HoUowaj my verzocht de plaatjes aan de leeriingen myoer school te willen attdeeleo Op verlangen 7oa my tevens gratis en franco een mooie achilderjj ter grootte van 91 X 63 cM worden toegezonden voorstelle den het Royal CoL lege Holloway benevens het sanatoriam Holloway met het portret van den stichter in het midden Daar ik aanneem dat al my collega s hoofden vau scholen een dergelyke zending hebben ontvangen en ik verder veronderstel dat de plaatjes al ia t maar voor de aardigheid aan de kinderen werkelyk wordeu uitgedeeld sollen de Nederlandsche moeLlers die t nog niet weten eerstdaags tot de kennis worden gebracht dat ze in Holloway s zalf eo pillen een pro baat middel vinden tegen alle mogel ke menichelyke kwalen en miseri o Uit den internationalen sneltrein Vlissiogen Berlijn via Hannover die in aanslniting met de Engelficbe poatboot om 5 u 25 min uit Vlisaiugen vertrekt werd te Robeodaal een salonrytuig Ie kl iase verwyderd dat zeer warm geloopen was Met 20 min vertraging werd de reis voortgezet De heer T eeu achtbaar wethoader van de gemeente R die zyn gemeente by menschenheugenis niet heeft verlaten moest onlangs voor eeu belangryke iioaocieele zaak met eenige leden eener bank naar Amsterdam Ziken afgedaan kwam bet pleizter Ryksmuseum Panorama Artis Panopticum daarna bitteren by Kras bij Pool in Suisse ifog een glaaajn in een Bodega en toen ain het diner in hei gerenommeerde bfttel T keek zijn oogen uit Het sobitt rend servies het aoeeuwwitte tafeldek het zilveren piece de milieu en de soep de exqoise visob de croquetjes de vleezeu wild gevogelte de grond en de gouden wolk rnalte aan de borst van den bioiicntredendo de kleine witte hand die door zoovolen begerrd werd omklemde zyn schouder Hilda I Er Ing iets van dun minnaar in de begeerige teoderheid waarmede deze vader zyne doohter omhelsde Wnt hebt ge my van daag laton waobtoa popa Tocb niet kuid Ik ben zelfs vroeger dan gewoonlijk O dan is het de schuld van dat akMige gure weer dat ik my dozen middag verveeld heb Maar kom papa I u bent geheel verkleumd I Ik heb uw stoel goroed gezet op hot oude plaatsje vlak bij bat vuur Ga gauw zitten papa en laat myae banden tos waut uwe vingera zyn ala yskegels en ge maakt me zoo koud zoo kou l t Was niet gemakkelijk om vry Ie komen uit vingers die geen yskegels waren on dus ook niet smolten bij de aanraking van bttt warme handje uit vingers die integendeel yzeren sohroeven schenen te zijn die zoo vaak de gevangene zich to verloasen traohlLe stoeds vaaler zich sloten om de tengere pots Maar eindelyk eindelyk gelukten de pogingec Aan Hildegonda waa de zegepraal Ze lachte vroolijk op en blies in de arme mishandelde vinge tjes terwijl papa zich nederzette iu den gemakkelyken zetel en met een ondeugende flikkering in de oogen waaraan het vuur wel schuld kon hebben zijn koude band n in de vlam hield Een kleine pauze Toen vraagde de vader j Wnar is mama Hilda