Goudsche Courant, zaterdag 20 november 1897

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen 1 October 6 88 5 51 6 14 7 31 li S6 1 84 8 42 3 67 4 68 4 66 19 88 6 08 18 89 6 09 8 4 6 1118 66 1 63 4 4 16 6 10 6 85 HOTTBRDi M G O U D i 10 19 11 35 11 50 18 87 1 44 8 60 9 10 18 9 89 9 61 10 11 U U 7 60 6 80 9 38 9 4710 13 10 80 11 88 6 61 7 85 8 9 88 11 64 18 08 18 47 m 7 10 7 46 8 18 100 OOVDA DEN Bil e fiouda ZcTSBhuiEea Moerkapelle Zoetenneer Zeglraard Voorburg a Hagt 8 7 80 80 9 16 9 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 49 5 85 6 64 ll 7 84 7 61 8 88 8 54 10 10 89 ll 6ÏU 7 488 48 18 40 2 2 7 68 8 61 18 51 V 8 07 9 08 1 06 DEN HAAS 60D01 aHage 5 46 7 80 7 43 8 36 9 46 10 1111 87 11 111 86 1 44 8 40 4 014 88 Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 Z Z gw6 6 10 88 1 66 4 68 Ze U 6 17 10 48 1 08 6 04 Onnda 6 18 7 48 8 189 08 lO U 10 6411 67 11 601 17 8 14 4 084 88 i 16 1 04 10 18 8 16 10 81 V 8 07 9 08 1 06 3 89 10 88 aK 8 11 9 08 9 43 9 C4 10 4411 4611 461 10 1 06 4 15 6 16 6 66 6 18 UI 8 04 8 84 9 9 11 10 88 11 6 11 44 U T R E C H T G O C D A dtraoht 6 88 7 46 8 49 9 1010 16 10 88 11 88 1 11 08 8 65 4 48 5 86 Woerden 68 8 06 10 88 11 66 4 1 SOUDi UTSÏOHT 1 84 7 63 8 119 07 16 1910 67 18 00 11 68 8 80 8 17 4 86 8 06 11 14 8 37 8 10 11 88 1 46 8 84 8 88 9 0 9 39 10 6111 46 18 88 1 85 3 08 3 60 6 l 8 55 8 86 10 17 10 86 7 10 10 84 4 7 1S 8 43 10 41 Z 4 7 89 8 59 11 18 11 11 0 dawalM 7 07 8 14 10 46 Oouda 7 81 8 97 9 88 1 68 10 61 11 10 11 11 1 31 8 4 4 87 6 10 07 AlISTIlDiM OOB l ll 1 06 11 41 l 1 11 1 11 11 11 M M DOOD A A HaTEKDAU 6 87 Ml 9 41 10 67 11 10 4 11 J I K IJ 10 0 1 8 1 11 15 10 1 10 85 11 41 ferdere aofaofcels poddiag Traohlen deiB6rt het was bem of hg bg deo ah b vaa Perzië UD tafel ut zoo mooi maar zoo vreeind Naast hem eat een EDgelacbmao tegeaoTcr bem een FranscbmaD Het diner zelia het deisert was zoo goed als afg loopen eo zgn boormin de ËDgelschmaD reikte bem een kokertje over dat hg eenige miouten vroeger al vaa den Fran chman met een beleefde buiging ontvangen bad een kokertje met peonetjis iertgke tandenatokertjea Dank oe Pieaie air Nee dank oe aprak dj eerzame R icbewethouder ik heb toe net al twee van diedingen op mar ze zên zoo Terdikkemes t a dè Z6 me nog in de weg zitten dank oe wel G Cr Voor de leden der Lfidacbe tMaatBcbappg der Nederlandache letterknndec tueftdr O J Boakenoogen eeoe voordracht gehouden over iZaaDBche eigennameoc Spreker behandelde eerst de eig naardigbeden der voornamen en het gebruik daarvan ia de Zaanstreek en toonde aan hoe daaruit tal van eslacbtsnamen zgn ontataan vervolgens ging hg na welke andere oorzaken tot de vorming van geslachtsnamen hebben bggedragen AchtereeDVolgeni werden uit beide hoofdgroepen onzer voornamen nl die van Germaantcben oorsprong en die welke van beiligeoamen afkomstig zgn een aantal merkwaardige Toorbeetden genoemd on verklaard waarait bleek dat namen als Dienwer en Huje Ermpje en Lopje aan soboone oode namen beantwoorden terwgl ook vele andere reeda tn de niddeleeawen in zulke verkorte vormen voorkomen Was oorspronkelgk een enkele naam voldoldoende om verschillende personen van elkaar te oodersobeiden weldra bleek hetnoodig daaraso t r vetduidclgbing de naam van den vader toe te voegen Zoo ontstonden beuami gen ats ElaaB Janiz en Klaas Pietersz en vervolgens ook Klaas Pieter Oirksz en Elaaa Pieter Eeesen Zelfs zgo voorbeelden van vier namen achter elkaar niet ongewoon b v Baart Jan Dirk Evertz en draagt Coruelia Dirok Kees Piet Jannii zelfs nog dan naam aa zg i betovergrootvader Ook zgn naast elkaar in gebruik langere en kortere vormen b v Jan Cornelisz naast Jan Eees Vroowes Die zoo van vaderen zooq overgeleverde voornamen konden natnarlgk Hebt in vaste geslachtsnamen overgaan Zoo wordt een Hendrik wieoe vader Dirk Fran z beelt t na eens Hendrik Dirk Praoz dan weer Hendrik Fraosz genoemd Zoo vindt men ook Claes Claeaz Alias Glaea Maertsz en Cornetus Pietersz Alias Kees Heya enz Daar on die vadersnameo dtkwgls io ouverborgen Torm voorkomen vergelgk Dirk JaoBZ Alias Dirck Jan is bet duidelgk hoe vele van de in Noord Holland zoo talrgke eenlettergrepige geslachtsnamen ontstaan zijn Zie b v Jacob Qerritaz Hnjgb Jacob Pietersz Goor = Obristophorea Cornelis Cornelisz Meyn = Meindert en tal van oit minder bekende mansnamen ontstane namen als Al Baatt IJff Kop Man Rem Toams Vas enz Daarnaast zgn echter ook in gebruik gebleven vormen als Boeke Ploore Meyna Aa tjes Loosjfs Avis Doyvis Hejnis enz Het eigenaardige gebruik om kinderen oit ééa gezin denzeliden voornaam te geven maakte een nadere onderrobeidiiig dier gelvjlcnamige broeders of zusters noodzakelgk Drie broeders die Jan heeten worden b v freooemd Jan Johannes en Jantje in andere getallen heet de ondate broeder groote Klaaa en de jongste kleine Klaas of men spreekt van ouden Jsn en jongen Jan Vandaar geslachtsnamen all Ondejans en Jongeneel 8 36 8 49 8 49 9 66 9 C 6 1 6 03 8 11 8 19 8 16 a tit 6 80 ISi Uoordrecht 7 S8 KieuworVotk T 8 Otpelle 7 4e BotterdMn 7 7 S iimDiudi i BotterduB Oipelle Nieuweiknk Uoordiwht oud 9 80 6 16 B iS Ai 4 6 t 04 6 U 5 17 ttonda 6 80 Oudair 6 86 Waardes 5 48 Dtrecbt 6 08 7 4 Qouda iaaiudui 0 8t Verder ontstonden familienamen oit bgnamen Onder dis loeeamen zijn dikwgls grappii e zoo komt b v voor Trgn Jans alias Trippeltje Krelis Jochemaz alias Zoen t handje en Klaaa Ysbraniiz alias baal eieren Bak stroif In dergeltjke benamingen is de oorsprong te zoe ken van namen als Roodhaar Langebaerd Zenlevoet Hottentot terwijl ait bgnamen als zwart Jan en blauwe Dirk de getlach te namen Zwart Blaow Donker Dral Krook Tuyk moet worden verklaard Zooals overal elders gingon ook beroepsnamen in erfelyke geslaohtanamen over een bgzonder Zaansche naam is Haremaker aaqdnidende de fabrikant van zot enaamde haren c Toor da olieslagerg Verder behooren bierby ook namen als Qarat Rogge Taan oorspronkelijk bgnamen van personen die in deze artikelen handel dreven enz Talrgk zgo in de Zaanstreek evenalt eldera in NoordHol land ds geslachtsnamen die ontleend zgn aan Noordhollaudsche plaatsnamen zooals Helloo Sohuorl Ooathaizen Gratdyk Schermer eoz Ook Zaansche plaateen komen voor zooals Wormer Wessanen Van de Stadt d i Nauweroa en Van Sanen Verder behooren tot deze rubriek namen ah Van t Veer Van tPadje Kaayk Hooft Kaper eoz Aan haiioamen en geve steen zgn alechts weinig ZaaDBObe namen ontleend Daarentegen vindt men in de 17e en 18a eeuw herbaaldelgk personen naar molens genoemd bv Clnas Eray in den molen de Kray Maartje Dirks ait den Engel Jan uit den Reus Lon van t Link Vandaar geslachtnamen als Van kKaar Waterhond ËDgel enz Omgekeerd heeten ook vete molens naar hem die de molen liel bouwen Na aldas een overzicht Tan de Zaansche gealachtaoamen te hebban gegeven wees spreker er op dat ook erfelgke namen daarom nog niet altgd een tasten vorm hadden aaoganomen Maerteu Maertsz Potascb heet ook wel Maerten Pot en evenzoo viodt men naast elkaar in g broik Ploegh en Ploeger CorfF en Gorter Timmer en Timmerman En nog beden vindt meu daarvan voorbeelden en worden br leden van het geslacht dat bg den Bargerlijken Stand ingeschreven staat Kraayer in de wandeliog Kraaf genoemd Ook vindt men vaak twee verschillende familienamen naast elkaar Zoo noemt de stamvader van het geslacht Mats zich nu eens Jan Ariantz Volger dan weer Jan Ariansz Mats zoo ook vindt men naast elkaar Engel en Knyk De Vries eo Staurmao enz De reden hiervan iB io den regel het vernoemen van bloedverwanten of andere personen wier geslachtsnaam dan op het petekind overging Een sterk sprekend voorbeeld is dat van den Doopsgezinden vermanor Willem Jansz Schoen ovftrl te Wormerveer io 1745 wiens drie zonen heeten Melis Willemsz Lakeman Di k Willemsz Breeuwer ea Jan Wi lemsz Blauw In andere gevallen echter was men er op gesteld dot oOk de eigelgke familienaam bekend bleef men handelde dan op de volgende eigenaardige wgze De jongste zoon van Cornells Jac bsz Honig dien men vernoemen wilde naar zgo oom Gerrit Caescoper werd dos Gerrit Caescoper genoemd doch men voegde daaraan toe HonigzooD om aan te doiden dat hg mt het geslacht der Hooiugen was gesproten Evenzoo vindt men Claas Olamp Cleyodertszoon Maarten Honig Volderszoon Jaa Butter Bsttingszoou enz Spreker besloot zgoe verhaDdeling met eeue lg t van korte Zaanlandicbe namen en eenige algemeene opmerkingen daarover De gehouden voordracht zal worden opgeDomeo in bet werk van dr Boekenoogen over de cZaansobe Volkstaal dat eerstdaags bg den uitgever Sgthoff te Leiden rerschgnt N d Staten Oeneraal 2 Kiueb Zitting van Donderdag 18 November Io deze zitting w rd bg do roortzetting van het debat over de lodiscbe begrooting door dan minister die zgoe rede aanvulde teruggenomen de voorloopige aaovrdrg voor irrigation in Keodirie ll ïl 18 18 11 18 11 86 ll 11 61 18 88 0 68 10 89 10 36 10 48 10 49 9 47 10 18 10 7 1 l l 1 1 lO K flii verklaarde dat voor een oi owe eventueale leening wellicht een korte aflossingsterrago zal worden aangenomen en betuigde overigens dat bg zgne vroeger baleden beginselen getrouw bleef Verachitlende sprekers repliceerden De ïieer Ketetaar verklaarde tegeo de motisVao Kol te zollen stemmen na daaraan rastgeknoopt is de kwestie ran mioiaterieel vertrouwen hetgeen de heer Troelstra achter ontkende Daarbg ontfltondeo heftige interrupties omdat de heer TroeUtra vroegere betrekkingen van den minister noemde hetgeen hg verklaarde als karaktariseeriog van de rióbting der geldmacht die in Nederland en in lodie beeracbt De motie van Kol is verworpen niet 72 tegen 3 atemmen Voor stemden de beeren Van Kol Troelstra eo Van dar Zwaag De Amsterdamsfhe reohlbaok veroordeelde gister den Duitscber Köller die ooderscheideo bandelHËrma s opliobtte onder Toorspiegeling der uitgifte van een wereld hnndelsadresboek tot 3 jaren gevangenissiraf Op de vergadering door Vak en Ktinstc te Dordrecht gehouden bleek uit bet verslag van bet hoofdbestuur dat de tentoonstelling alnit met een nai eelig saldo tan f 37 652 92 Daarbij moet worden In acht genomen Io Dat de vorderingen welke nog niet zijn Toldaan als voldaan zjjo geboekt 2o dat de rekeoiogen die nog uiet zgo betaald niettemin als betaald zyn opgenoaen en 3o dat aan de debetzyde onder den post onvoorz en f 1000 is gebo kt voor oniovorderbare posten Het late garaotiesyndicaat ad f 25000 en het 2de ad f 5450 zal dus moeten worden aangesproken terwgl van het 3de syndicaat f 7202 92 of 28 8 pc zal worden gevorderd Mocht de Raad besluiten deo parkaanleg van het terrein over te nemen dan zou het tekort eenigszios geringer worden maar in elk geval toch minstens f 31 000 bedragen Oit takort is in hoofdzaak te wijten aan de mindere opbrengst vao buren eo mooopolies f 52 400 85 minder eo aan de meerdere exploi tatiekosten ad f 35 930 06 Getnkkig dat het aantal bezoekers bgoa tweemaal zoo groot ia geweest als geraamd was zoodat daarvoor f 34 899 62 meer is ontvangen Voorlezing werd oog gedaan van een icbrgveu van mr W de Ridder waarin hg mededeelt dat in eene vergadering van garaotiebonders in het eerste syndicaat een commissie van 6 leden benoemd i tea einde de rekening en verantwoording te onderzoeken en waarin hg voorts verzoekt die commissie io de gelegenheid te stclleo dat onderzoek te kaooen instellen Aan bet boofdWeetaur it dit verzoek overgebracht en dit lichaam heeft er op beeloteo de commissie gaarne te ontvangen en in te lichten Bij bet verder debat werden nog eenige inlichtingen gevraagd en door den voorzitter beantwoord Beahteo werd teo slotte eeoe com missie te benoemeo teo eiode de rakeniog en verantwoording na te zieo Later komt men hierop terag en besluit af te wachten wat de commissie oit bet syndicaat zal besluiten Daarop werd de druk bezochte vergadering geslote o Op de e k algemeene vergaderiog der Zoid Hollaodsche Gymnastiek ooderwgieraVer eenigiog die Zondag 12 Deo in Den Haai zal gehoodeu wordeu komen o a de volgende onderworpen in behandeling Io Het onderwgs in de gymnastiek op de oormaallessefi Beantwoording der hierop betrekking hebbende vragen door deo Bood ran G O V aan de afdeeliogeo ingezonden Masso en zgne bestrijders leta van ds begrippen ran gaan kunstmatig gaan en kunstmatig passen Te Parys is een zeer bekende figuur oit bet keizerlyk tgdperk overleden De Amerikaansche taodmeester Thomas Williams Evans 5 40 8 46 10 4 10 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 84 8 01 8 01 1 14 Buteidaa 0 Sb Oosda J 06 9 7 11 Hg was de eerste die o Europa den roem dar Amerikaanache dentisten verkondigde en bad tot ego dood eeo zeer vooroame eo t rgke clignteele Tgdeos het Pargaohe belog bekostigde hg uit eigen middelen de zeer goed iogericbtte Amerikaaosohe ambulance maar wat hem vooral algemeen bekeod beeft gemaakt is da rol die bg geapeeld beeft op 4 September 1870 en de daarop volgeode dagen toeo bg keizerin Eugenie een wgkplaate vprleeade tegen bet muitende volk en haar per rytaig naar Deanville begeleidde waar het privaatjaoht van een Engelsch edelman hen beide opnam bebondeo naar Eogeland bracht Door Ëvin a vastberaden optreden heeft bg voorkomen dat de Septemberrevolutie met gruweldaden bevlekt werd Ten nadeele van den veehouder P K aan de ringdgk van de Haarlemmermeerpolder is ontvreemd een schelft hooi van plm 600 Kg staande bg de woning alsmede een boerenwagen Van den koopman D aldaar werd een paard dat in de weide liep gestolen In het kerkgebouw der Ond Geref Qem te Kampen is diefstal gepleegd een bus met geld werd ontvreemd uit een zich daar bevindend kasCje t Is niet met zekerheid te zeggen of de dief zich heeft l aten insluiten Bg de politie moet de vermoedelgke dader bekend zgn Men is den dader van den diefstal in de consistoriekamer der Broederkerk nog niet op het spoor In een terp te Wirdum nabg Leeuwarden ia op ongeveer 2 M diepte een gzer u zwaard gevonden liggende op een geraamte Het geheele wapen heeft een lengte van ongeveer 1 M het gevest ia zonder handbedekkiog de kling is reoht 6 k Ö b c M breed is tweesngdend en loopt puntig toe on enkele plaatsen is hout vastgehecht vermoedelgk van een booten acheade Het zwaard is waarschgnlgk 400 500 jaren oud en heeft verraoedelyk toebehoord aan eeo hooggeplaatst peraoon omdat velen hunner des tyds met hun wapenen werden begraven flet is ten geschenke gegeven aan het museum van het Friesch Genootschap te Leeuwarden Dezer dageo werd uit Sasseoheim gemtldf dat er een herlotiog had plaats gehad teo gevolge van een abois bg de ioschryviog voor de militie Die meedeeliog was onjoiat Vooreersi gold het geval een andere gemeente maar bovendien was t een naloting en geen hertoting zeodat ook de aanleiding ver alt die deed vragen of de btllgkbeid tegenover de andere lolelingen wel voldoende was betraobt By snik een naloting trekt nl d loteling alléén uit de volle bus met al de nummers er io en wordt dan ingeschoven in dit geval bv als no 6b achter het nummer dat bg trekt of wel er vóór bier dus br 5a wat dan eerst oog door een tweede loting wordt uitgemaakt Omtrent den moord te Teroate op den proooreor Kneefel gepleegd wordt nog het volgeoda aao de Soer Ct c geschroven Koeefel een teer bekende persooolgkbetd hier die eeo aaotal zaakjes voor den landraad behandelde bad zich in zgoe langdurige praktgk natunrlgk pok biltere vganden gemaakt Daaronder was zekere Johinnes Markus tegeo wivn nog eene zaak aanhangig was en die zich herbaaldelgk bad uitgelaten dat hg Koeefel zon doodschieten Den 24o den avond voor dat deze zaak zou worden bebandela zat Kneefel tegen half acht in zgo kantoor te werken bij open raam Het regende hevig Plot eliog werd een zware kaal gehoord Toen de baren verschrikt oitliepeo om te zieo wat er gebaard was vond men Kneefel dood aan zgne tafel nog in zittende houding Het achot was van achter ingegaan eo bad het hoofd letterlgk verbrgzeld Johannes Markns diens haishondater en meid zgn in hechtenis genomen Den volgenden dag ward da rast opnieuw gesloort doordat eene vrouw baar man met eeo mei in de borst stak TUd van Greenwicb 10 04 10 11 10 18 10 86 10 84 8 7 66 8 09 8 09 1 16 8 86 6 35 8 30 8 81 8 48 1 10 10 16 10 64 11 80 7 86 6 17 6 87 6 84 8 41 6 4 1 87 10 09 9 47 f 4 10 1 10 07 10 89 7 46 I t0 6 30 11 7 1 6 11 f M 80 4 19 n 9 t 50 7 48 8 88 10 10 10JI8 6 7 66 1 07 10 01 W M 7 18 1 10 8 7 8 8 18 9 4 10 14 11 10 4 M 11 7 46 41 M Daardoor oatatond zalk een schrik onder de inlBDdera dat zg zoodra bet dooker wordt zich in han wooiogeu erachaileo aogstig TOor hetgeen hen zou kannen treffen in eene plaata waar zoo rechts eu linka gemoord wordt gelgk zij niet zonder OTerdrgvieg beweren Ta Altrip in de PMi gaf de koorddanserfamilie Frank eene tooratelling vooreen groot pabiiek Het boofdnomnier zon gevormd worden door het olgende kouatslnk Tien meter boren den grond werden twee koorden geapanceD evenw dig met eikaar loopend doch ongeveer 7 oï van elkaar verwyderd Over het eens koord zon loopen de 19 jarige zoon over het andere de 17 jarige dochter De beide koor len waren aau de eene zjjde bevealigd op een dak aan de andere zgdeaan ata igen De gavaarlgbe tocht werd gedaan zonder balanceerstok doch zoo dat beide waaghalzen elkaar slennden Men was reeds op het midden xan het koord toen een ketting loa schoot en broeder en znster naar beneden atortteo Beiden waren onmiddallgk dood Da voaaen zgn in He omstreken van Eoht in Limbarg in den laafcateu tgd zeer talrgk Een jager achoot er in de laatste maanden 17 TOOliTEEXi De ZwflEVKEi reeds eldera met zooveel soooes opgevoerd werd giiteren als 2e Abonnementsvoorstelling in Ons Ueooegea c voor een zeer talrgk pnbliek gegeven Do eerste opmerking die wg rondom ons boorden maken en die wjj ook niet konden onderdrukken waa eeo atnk in veramaat Wat de vertaler bewogan heelt het stnk op rgm te maken dat in proza veel meer zon oitkomen Laat ons er dadelgk bgvoegen dal de altisten meestal hun best deden om het niet al te zeer in t oog te doen springen Toch dachten wg dat de bekende bekwame tooneelspelars de regels met neder en wederf op t eind rel anders zouden zeggen Voor t overige hebben wjj respect voor de taal in het stok I Br i reeds vee goeds lan bet spel gezegd zooals uit de persbeoordeeliog op t programma bleek Inderdaad kan men het niet genoeg loven I Vooral Willem van Zuglon en Alei Faaisen verdienen io t bgzonder onze warme hulde Hoe bleven zg io alles he type dat zg moesten voorstellen Het was een Inst zulk spel te aien Hoe toonden beiden om strgd bg verschillende tooneelen bun meestersphap in de kunati Oeen wonder dat de toehoorders nn niet karig waren met hun applaus Wat wist Yan Zuglen de harten te roeren bg het ontmoeten van Toinet io de herberg Trouwens dat gebeele bedrgf viel bgzonder in den geest Daarin speelden allen zonder onder scheid natunrlgk zonder overdrgviog Eo dan het tooneeltje waarin de Zwerver boer Pierre bang maakt met zgo duivelskdnsten Dat was eanig Daar rohitterden beider talenten daar kwam alles tot zgn recht zeggen eu doen Mej Klein en Mevrouw Beersmana werden niet minder bewonderd al waren ook bare rollen niet zoo dankbaar De heer Jau C de Vos heeft zgn taak moesterlgk vervuld Het spel van mevrouw Van EjJBden Vink was als steeds boven onzen lof Wat was zg eene aardige vroolgke Oatk rineI Ook de overige altisten brachten zeer veel bg tot het bgzonder succes dat deze voorstelling ook hier met recht mocht ondervinden In alle opzichten kan men niet anders dan zeer erkentelgk ago voor t genot dat de Rotterdamache Toonealisten ons iu deze vertooning hebban geschonken er is zeer zeker kranig gewerkt Balteniandsch Overztcbt Offlo enu meêdeeliogen ran de Oanadeescbe regeering doen zien hoe het gegaan ia met de onderhandelingen tnsschen minister Chamberlain en bet Canadeesche gonvernement offt de qoaestie van een tolnnie De Britsche minister ran kolonifio wilde vrgen handel tnsschen het moederland en zgne koioniSn verkrggen tegen den prgs van een soort protectiestelf el ten opïichte ran alle andere landen der wereld De Canadeesche premier air Wilfrid als voorstander van vrgeo handel bekend en als zoo danig meermalen door de Cobdeoolob geëerd heeft dit voorstel Tan deo heer Chamberlain echter afgewezen doch als reden voor dat weigerend aotvoQrd wordt thans nitsloitend 0P8BK Ten de onmogelgkbeid waarin zich de schatkist en de ngverheid van Csnnda bevinden om ftUe inkomende rechten te mismn Chamberlain moet iotusscheo gezegd hebben dal bg het vrnagstnk van preferentieele tarieven op een anderen grondslag zelfs niet meer MO aanroeren Daarbg bleef het Daily News conolndeert ait een ea ander dat het tolverbood van Chamberlain gelgk Lord Eosebery nog onlangs gezegd heeft dood en begraven is De Britsche premier lord Salisbury beeft Dinsdagavond in de jaarlgksche samenkomst der conservatieve partg te tjonden Albert Hall eene redevoering gehouden waarin hg na buide gebrtcht te hebben aan den heldenmoed en de vaderlandsliefde der Indische troepen antwoordde op de aanvallen waaraan hg blootstaat naar aanleidlnK vao het BritsobToneelisch verdrag Men liet bet voorkomen of Frankrgk daarbg alle profgt voor zich had en daarom wees Salisbury op deyoorJeeleo welke dat verdrag voor de EagelichakatoenDgverheid oplevert Miar vooral zeide hJy 19 dat verdrag van elang omdat bet aafiloten ia niet met Tunis zelf maar met Ff4nkryk want verdragen met proviuoiën gesloten doren slechts zoolang als die proviën zelven Volgene den aanval beiprrkende van den oud mioister Aiqoith over bet prö geveu van Madagascar en Siam aan Frankrgk weea de premier erop dat dit gedaan is betzg onder bet ministerieRosebery Het gedeelte van Siam dat door Frankrgk verkregen werd is overigens niet uitgestrekt ver in het gebergte gelegen en zóó ongezond dat gedurende zes maanden van het jaar de bevolking zelve zich niet buiten hare woningen kan wagen en de Koning van Siam beeft wgs gedaan verwikkelingen te vporkomea door aan Engeland en Fraukrgk toe te geven 3eide mogendheden hebben toen gedaan wat men in bandelstermen zoo noemen een balans opgemaakt tuRschen Birmah en Siam £ en groote rivier scheid dat grondgebied iu bgoa gelgkedeeleo Engeland heeft den westelgken Fraokryk den oosteigken oever genomen Het ware te weoscheu dat alle interoatioaale geschillen zo o eindigen Wat MaJagnscar betreft wit bg niet beoordeelen of zgn voorgangers goed of varkeerd hebben gehandeld Aangaande de zaken in het Oosten vertelde lord Salisbury niets nieuivs Vaa eenige ontmoetingen bg dea Lord viel althans io deze speech geen spoor te bemerken De conservatie ven waren zei hg sterker dan ooit De nederlaag der unionisten bg enkele verkiezingen schreef bg toe aan een soort vao onverachillighnd onder hen voortspruitende oit deo toestand van desorgaoiaatie waarin hun tegenstanders verkeervn Hg bezwoer ben echter om waakzwaam te zgn eo te zorgen dat ze eeu leider krggeo Hat scheen eerat weer glad mis te gaan in de wereld der Engelsche engineers Enkele firma s gingen tot een lock ont over hoewel was overeengekomen om haogendo de onderhandelingen de vgandetgkheden te staken En bet eerste gevolg hiervan was dat er Maaudag geen roorloopige bemiddelings conferentiB plaata had De bladen eprakeo daarom van a serioua siluation lotusichen de latere berichten klinken beier Eergisteren heeft dan toch de voorloopige bgeenkomst plaats gehad waarop besloten wnrd dat veertien vertogenwoordigera van elke zgde den 24sten November te Londen zouden vergaderen Inmiddels zondsn beide partgen zich van vgandige handelingen onthouden Dat naarmate de toestand van den werkman beter wordt zgn eisrben ook hooger worden btgkt wel uit de aanvraag om lotsrerbetering van de EngeUche Spoorwegbeambten door han Almagamated Society ingediend Geheel ooafhanklgk van de vermeerdering of vermindering lan het spoorwegvervoer zgn sinds 1888 de loonen der beambten steeds toegenomen en de werkuren verminderd Vooral wat de afschaffing van te lange werkuren betreft die zoo nideelig zgn en voor de werkman en voor de veiligheid op de spoorwegen heeft de wet van 1893 groote verbetering gebracht Daarbg werd bepaald dat elk werkman die te klagen had over te langen werktgd deswege zgo klachten bg de Board of Trade kon indienen Deze onderzocht dan de klacht en kon bg de spoorwegdirecliea aandiiogeo op verbetering van het euvel zonder den naam van den klager te noemen Het eerste jaar kwamen er 156 klachten in het tweede jaar 97 eu van 1896 1897 slechts 76 In de Ecooomiat van 13 November staan eenige cgfers waaroit dadelgk bl ikt boezeer in de laatste 6 jaar do loonen der spoorwegbeambten zgo toegenomen Waa in 1890 bet geheele bedrag aan loooen uitgekeerd nog geen 17 millioen pond sterling in 1896 bedroeg dit reeds bjjna 20 millioen hetgeen eeu vermeerdering 18 pCt aapwgat natunrlgk is ook door uitbreiding van bet spoorwegnel het totaal der uitgaven gestegen maar dat de loonen naar verhouding veel meer zgo toegenomen kan hieruit blgken dat 60 procent van de totale vermeerdering vafl uitgaven aao ver meerderiag van loonen moet toegeschreven worden Op de enke e groote Ignen als de Great Western Midland enz is dit in nog sterlcere mate het geval daar de vermeerdering aan nitgaveu oor loonen er 73 prooeot van de totale vermeerdering der uitgaven bedraagt Wanneer al de eiacben van de Almalgamated Society of Railwag servants die 80 000 spoorw8 beambt n van alle klas en vertegenwoordigt worden toegeataan zullen de uitgaven van de Spoorwegmaatschappgeo met ongeveer 20 procent toenemen Dit acht The Economist echter niet waarschgnlgk rergaderlogen vniarin de eiichen worden besproken wellicht op eenige pDuteo zutletr toegeven kueoenalleeischen moeiiyk worden iogewilÜgd Aan de Times werd van Dinsdag uit Kouetantiuopel gemeld dat de Sultan bevolen beeft volkomen genoegdoening te schenken aan de eischen van Oosteurdk Dit zoo aan deo Coatenrgkechen gezant aron Von Calice worden medegedeeld na afloop van de eergisteren te boudun zitting vau den mioisterrand Hpi bericht dat Turkge toegei eveo zoa hebbeo aan Oostenrgks eischen is oog met bevestigd Daarentegen bevfltten Weener bladen nadere mededeelingen omtreut de mogelgke beschieting vao Mersioa Ret Neue Togeblattc vertelt dat het bombardemeot eventueel zal geBobiedsn door de torpedo kruisers Le3pard eo Kaiser franz Joseph met het pantaertorensohip Wien dat tot du ver het admiraaUchip van het eskiffier voor Kreta waa De beide laatste schepen voeren ook zwaar geachui De Tutkscbe minister van Fiuanciüo tieeft voor het betalen der ia Duitachlaud bestelde kanonnen met e Ottomaansche Bank een orereenkumst gf teekeod voor eeo voorschot van 800 000 pond op er garantie ran de Qr ekscbe oorlogsscbattf ng 200 000 pond zal onmiddellgk betaald worden Maar uu dreigt de Rnasiache Regeeriog Turkge zoo de Gneksche oorlogsac batting tot bewapening wordt aangeweod de vereffening der oude rekening te eiBoheu die nog steeds na den oorlog van 1878 open staat en die met de rente 1 300 000 £ T bedraagt Da Times decen Rusaiscben eiach besprekende ziet daarin een oieuweD factor ïu de Oosterache politiek van Rusiaod die alteen teo doel heeft den Duitschen invloed in Turkge te doen verminderea Want de vriendBchappelgka houdiüg duor de Duilfcbe Regeeriog tegenover Turkge aangenomen en vooral de groote beatelling door de Porie lu Duitscbland gedaan hebben in Ruslsud oayver tegenover Duitschland opgewekt KEKi 18GEVlL G IsEICHTINatN WELKK QBVAAU HCHADE OF HINUEE KU ÏNKN TEROOEZAl ËN BOBGEMEESTEB eu WETaOQDERS van Gouda Gezien att 8 der Hinderwet Doen te wejen Dat zg veiguoniQg hebben verleend aan De Directie der Stearine Kasreenlabneken bare rechtverkrggenden tot het oitbreidendier Isbriek door het bgbouwen vai j oena ont vettings inrichting op bet perceel aao de Bleekerekade kadastraal bekend sectie E no 1667 H Uoamans en zgne rechtverkrggenden tot bet oprichten van eeoeetooniwsscfaioriohting op de perceelen aan den Katteosingel wgk Q 00 90dS kadastraal bekend sectie A no 23172321 en 2561 3 C V van der Loo en zgne rechtverkrggendtiil tot bet oprichteu vau eeoe sigarenfabriek met droogerg voor sigaren in betperceel aan ten Koozendaa wgk M do 9 kadastraal bekend sectie C uo 620 Gouda 19 November 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MAEÏENS De Secretaris BROUWER Bargerlljke Stand i Keeuwtlk GEBOREN Adriaoa Lgdia Louisa ouders L M Varweg en A K Maat GEHUWD C Vermeulen en G Jongeneel OVERLEDEN I Teeken iredn van C S de Moor 90 j J J Schreuder cchtg van A M van do Velde 59 j Moordrecht OVERLEDEN P Ketel wedn vau C von dr Willi 73 j B de Jonu 29 Foulard Zijde 50 Cts tol 3 23 per Meter Japansoh Chineesc etc in de nieuwste dessins en kleuren zoowel Zwarte Witte en gekleurde Uenneberff uyOe van as cts tot 14 5 per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versch qualiteiten en 2000 versch kleuren dessins etc fr can port eu rechten tn hut STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland 6 Beonebarg s Zijde fabrieken K cii K Hofl gÏJHICU S2 ecialit©lt IN DAMES en HEERENWL TERHA DSCIIOK E A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Vetephomt Mo at 0 Beurs van Amsterdam 8 l 17 NO EMBER NEOBttLANO Gert Ned W S V dito dito dito ü dito dito dito 3 HoNGAR Ohl Gbudl 1881 88 4 Italib Ia8ohryviiigl868 K OoSTENR Obl in papier ISlife dito m zilver 1888 PoaTuoiL Obl mt t ooupoo 3 l i 631 dito ticket 3 RuaiAND 01 1 Bumenl 18B4 4 dito Gecons 1880 4 dito bil Roths 1889 4 ditd bj Hopol8S9 90 4 dito iu goud leen 1883 6 1 ♦ 68 102 li t 100 9t 11 489 lOOV dito dito dito 1884 6 Sp rje Perp t soliulil 1881 4 TüRÏEij Öepr CoQv leon 1890 4 Geo Iflüninu serie D tiec Ie DiEg serie C ZuiDArit Rep v obl 1893 5 Mexico Obl Buit Sch 1890 6 Venezuela Obl 4üubep 1881 AusTEROAM Oiilviitiea 1895 S Rotterdam Stfd It eii 1894 3 Ned N Afr Haiidoliv aaiid Areiidab Tab Mg Certificaten UtdiMaatfohappy dito Am Hvpoiht okb psndbr 4 Cult My dür Voraleul aand 8 ir Hypolhoükb iiandbr S j Mederlaiidscho bank nand Ned lUiidolmaalaoh dito N W Piic Hvp b paiidbr 6 Rf tt Hypotheekb pandbr SVj l tr llypjtbaekb dilo 3I OosiFNtt IJoal lldiK bank a nd RüSL llyp thtiekbai kiaiidb 4 Amerika Equt bypoth pandb 6 831 Maxw L ï Pr L O i oort 6 Nkd Holl J Spoorw My aanH My totEipl r Si Spw aaod Nöii Iiid Spoorwegm aand Ned Ziiul kti Spra ennd 6 dito dito dito 1$91 dito talie Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 58 Zuid Ital pwroij A H obl 8 Polen Maraobau Vi eeueu aand 4 BusL Or Ku s Spw Mij obl 4Vi Baltisi lio liito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Dorubr dito aau l 5 Kursk h Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 l Vl 57V Amerika Cent Pao Sp M i obt 6 Chic Vorth W pr Cv aand dito dito rt n St Poter obl 7 Demerit Rio Or Spni eert v a llliDüiB Jeiitral obl in goud 4 Louisï asliïUliOert v a nd Mexico N Spw My Ie byp o 6 Mi s Kansas v 4pot pruf aand N York Outasiob West aand dito l eun Ohio oblig 6 Oregon Calif lebyp in goud h St Paul Mina h Manit obl 7 Un Pao Hocfdlyn oblig 8 dito dito Line Col löliyp O 5 Cani da Cau Soutb Cert v aand Ven C Ralhv Na leb dc O Amaterd Omnibus Mg aand Rotlerd Trarawog Mnats aand Ned Stad Amslerdam aand 3 Stad Rollordam aau S Beloie Stad Antwerpen IS 3i g atad Brussel 1886 2 HoNO TUoisM Regullr OesellBrh 4 OoaTENR Staatsleeriiug 18fl0 5 K K OoBt B Cr 1880 3 Spanje Stad Uadrid 3 1868 Ned Ver Bea Hvp Spobl eert ADVERTENTIEN Heden overleed na kortstondige ongesteldheid ia den ouderdom van 59 jaar onze lieve Echtgenoot eu Tader Dr J J 8UHREÜDEK Namens de Familie J A 8CHREUDER Arts Reeumjk 17 Mov 1897 Eenige Kennisgeving Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven Kliniek en Polikliniek OHHTBTttMB en voor Spreekiren dagelgks van 12 2 u Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 or A fiEVKi Geneesheer Directeur Bekroond Ton toon stelUngBohoeDDiakery s Hage Aug 18Ö i Wereldberoomda SohoenAppre taor Llpftrln Satin eni syn ila beate middelen voor bet aonder moeite keang poetaon van all swaxt ec gekleurd schoen werk Vorkrycibaar By winkeliers in choenwork Galanterlen Drogerjon oiib Men leMe goed op naam on fabrieksmerk Qen Agent W Urdemtnn Arnhem