Goudsche Courant, maandag 22 november 1897

25 70 f75 25 30 75 25 20 75 25 54 75 10 45 5B 10 35 55 10 20 55 No 7434 Maandag 22 November J807 36ste Jaargang Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ee3=L iprstclxtigr 2n et ingrericlxt HEERE HIJIS met TUI staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigfe Kelder Boven 3 Kamers met achter een gproot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De CJitguve dezer Courant gpeschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VHP CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regü meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Patent H Stollen Mfbti i i S B S il il Graad of Ooaliteit f i Der ffroMü £ rfolg tfwi imurt Patmt H StoUen mjitgMt titt Man za n ichlManen wertjiloaen Nachahmun mi iegettn Mm kmfi dthir unun attlê êcluirfen H StoOmi rnir rem urn lürwt ader tn iolohtn tlwitmnaiangu to iKtm unitr Plaktl wit niimttlmill uulehliilt m SZ JVebltatm uiitf Zeuent e ttilli ml tHfa Warnung tfwbinut der 2e kl Adspiraalmaobinist LeerliDgtnaobioiat Swgeaot loker Korporaal atoker Slekar der Ie klasse Sloker der klaese f70 50 30 60 5 0 35 30 I f Iloofdprys 800 000 Mrk Aanbesteding REGENTEN der beide Gasthnizen alhier zjn Yoornemens op MAANDAG den 29en NOVEMBER a s des aTonds ten 8 j ure in bet Af Catharina liaithui AAN TE BESTEDEN De Levering van HIJST GORT BOEKWEITEN MEEL BOEKWEITEN GRUTTEN STROOP ZODT GROENE ZEEP WIJNAZUN SDIEEH voar het jaar IS98 De voorwaarden van aanbeateding en levering liggen van 23 November af Ier lezing in het Oaathaie alwaar ook de monsters ter bezichtiging zyn gesteld De inschrijvingsbitjetten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag uur en plaats botengenoemd tegenwoordig zgn Regenten voornoemd BROUWER Voorzitter A W ROES Secniarii Wordt terstond gevraagd in een klein gezin z k EEN VLiINKK TWEEDS WERKMEID P G van goede getuigen voorzien Brieven fr letter A G Boekhandel DAHL te Voorburg Te Koop of te Huur aangeboden Staande aan de WESTHAVEN Wp B N U7 Te bevragea Lange Tiendeweg D 29 Het haïB bevat benedeo 3 Kamers met Suite KeukeD Kelder ea Binnenplaats boren 3 Kamera en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede ran Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding GLEGTROMOTORISGUE TAlBALSeMDJËS WETTIG OEDEPONBEED BU het icehruik daarvan tesvhledt het tunden krUgen der Kinderen ZONDEK DE HINüTË PUN 10 ÓOO Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de bg mg ter inzage liggende getnigsohriften der uitstekende resultaten van de Electromotor ische Tandhalsbandjes niet echt zgn Sft Men teiteop den naam van denfabrikantWOttEHT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen no ontvang van postzegel ad 95 eent door KOBi RTHOLTZ Nijmegen Verkrijgbaar hg WOLFF Co WeslhavenieS Wederverkoopers gevraagd Stedelpe Crasfabriek te GOUDA De jprijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Ouder zekere voorwaarden worden pei oeelen gratis aan de hoofdhuis verbooilen met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de buur 10 oent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekeijjka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnnr bekomen IIOPj P DIKE DODE A 8CHIEDAMMEK GEHEVER Merkt Verkrjjgbaa bij 61 PË ETERS Jz A Ib bewgs van echtheid ia oacbet en kurk Bteeds voorKien van den naam der Firmi P HOPPE NB NIGHTCAF BEKROOND MÈT GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLHS Qiiina Laroche E Slaalli iidende ftiilna Larochc is de meest krachtige en vemterkende KÏIÜA WTJN Aanbevolen door tal vaa binnenen battenlandsche Geneesheerea Ve krggbaar in flesschen a ƒ 1 90 en 1 00 CIGARëHEN tegen ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Ijder aan Agthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bij Roest en F rfcoM I ei I oplossend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent KHiEPBUBN HoLM HoBeveranciAs Zeul Dbpêt te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkragbaar Prijstrekking 16 December 500 ÖÖÖ Mark als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groota Geldrarloting die door de Hooge Esgeering ran Hamburg goedgekeurd fü gewaarborgd is Pe voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarm dat ia den loop van slecbtB weinige maanden in 7 vcriotingeu van 118 000 loten 89 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volUdige beslissing zullen komen danrouder Eijn kapitale pryzen Tan eveötuce 500 000 Mark bij uilneroetidheid echter 1 pt Sa 1 prijs 8 prezen 1 prü 1 pr s Iprgs 1 prijs 3 prijzen a t 1 prijs il H 1 prijs aM ÜM a M 300 000 1 S pry zen a M 80 0001 a M 200 0 O 26 pryzen l M 10 000 iM 100 000 56 prijzen a M 6 000 M 75 000 lOÖprüzenaM 8 000 70 000 806 prijzen a M 2 000 65 000 812 i rijzenaM 1 000 60 000 1518 prijzen AM 400 55 000 85952 prijz aM 1BS 50 0 O 19490 pr a M 800 200 40 000 134 104 100 73 451 80 000 j 21 Ce aaastaandt eerite prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting ia van ambtswege bepaald plaats te hebban op den aH DSCjEMBEJR e k en kost hierroor 1 geheel orig lot teohta Mark 6 of 8 50 1 half n i H 1 76 1 kwart M H n 1V 8 tegon inzending van het bedrag per postwissol of tegen rembours Alle oommissifls worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorïiene Origineele Loten zelf in handen By iedrire bestelling wordt het versischta offioieele plan waaruit de verde ling der prezen op de verschillende klassen ala ook de betreffende inleggelden te vprnemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onnangevraagd ua elke trekking de oRi cieele lijsten De uitbetaling der prijzen ffescbiedt steedi prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nnar verkiesing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Odb debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prezen hebben wy meermalen volgens offioiaele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunatigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat by deze op den hechtsten grondslag geveatigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zijnde trekking alle orders een spoedigste reohtatreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars iu HA MBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ona tot biertoe geschonken en daar wy bij het begin dor nieuwe verloting ter deelno ming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze gtieerde Begunstigers te verwerven TISSOT Co Bordeaux UoUerdam f lAO per liter in veraegelde bemande Sesch van 5 en 2Vi liter vooralen van het attest van Dr P F van Hamel Boos Proefflesch f 1 30 Verkrjgbaar bfl J H RCXDDE QOUDA Henliiedeliet geluk deiiaiiil De prUzen zUn door den Stuit Kejcaraudeerd Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 M lioen349 325 Mark prgs prgzen 1 prijsIprüsIprg prij priJBfln 1 prijj 1 prij ge ODDen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Gcldlotorij die volgens het plan Blor lit9 118 000 loten bevat zijn do volgende Do hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 800 000 M l 26 prijzen a 10 000 M 1 prijs il 200 000 M 86 prijzen BOOOM 4 100 000 M lOBprpenfi 3000 M k 7B 00nM 206 prijzen il SOOO M a 7O 00uM 812 prijzen a 1000 M 66 000 M IBlSprijrooa MOM a 60 000 M 40 prgzen ü 300 M ü 66 000 M 140 prijzen i 300 M a 60 00nM 169S2 p ijzenii 165 M i 40 000M 99t9pr i 184 104 100 80 000 M pSBlprljz i 7 45 21 M 2pr jzon a 20 000 M l totaal 69 180 prgzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen aitgeloot Vb Hoofdprijs in de la klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Se kl tot 56 000 M in de 8o tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M ia da 6e lot 70 000 M in de e tot 75 000 M in de 7 tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot BOO OOO Mark Voor de eerste prgStrekUng die officieel is laslgosteld kost een geheel origineel lot aleohts Gold 3 50 een half origineel lot sleohts Gold 1 76 een kwart origineel lot slechts Gold 0 90 Do in eggelden voor de volgende klassen zoowel als de lijst der prijzen worden ajingegeren in het olHoiae e trekkingsp an voorzien van het Wapen vsn den Staat welk plan ik op sanvrage gratia verzend iedere deelnemer m de loterg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gohad hebbende trekking de officieels trekkingslgst De uitbetaling en verzonding van dej prijzen geschiedt door mg direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig 9 per postwissel opgeven Men wonde zich dus met de aanvraag om toezeuding van loten yoot de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterigk tot X3 moremBBH e k met vertrouwen tot Samuel Heckscber senr Bankier en Wissolkanloor in HAMBURG Dnitsohland Zeer nette Gesteendrukte HAAmARTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON KoninJiHJke MaeMnale Fabriek DK HONIQBLOEM v n II van Schalk Co gevestigd te s Oravenhage Mepplentraat 0 en 0 naby de Begenteeselaan van Z M den KONING van BKLGIE Indien gijhoestll gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde gnperior DrnivenBorat Honig Eitract FLA00N8 van 40 Ct 70 Cta en verkrflgbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven 19 Gouda E H Vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOCMAN Moordreeht i C RATELAND Boêloop B T WIJK OudewaUr M KOLKMAN Waddinamm FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ohemischc Wasscherlj TAN H OPPE iHËIMER 19 Kruiskade BoUerdam Qebreveteord door Z M den Kouinii der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomen en verveavaB alle Betrenen Dameag deraben alaook alU Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plnche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naarde nienvite en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden oMOhadelgk voor de gezondluid n velgras staal bewerkt Qonda Druk van A BBINKMAN ft ZOON Kon Ned Marine Reserve Iq November 1896 werd eene regeiiog van bet peMoaeel der Reaer e voor s Bgka stoomTasrtdienst Tastgesteld terfffjt voor de opleiding Ttn bet mscbinekamerpersoneel der Reaer e io Jftnaari van dit jaar een Bchip werd in dienst gesteld dat te Rotterd am gestatioaneerd werd Aangezieo bg bet groote pabliek do MarineReBerre nog betrekkeigk weinig Wekend is diene allereerst gezegd te worden waaraan sg baar ontstaan te danken beeft de reden daarvan is dat bet personeel in gevat van oorlog voor de Zeemacbt beuoodigd reel tatryker is dan dat in gewone omstandigbedeo binnenUnds aanwesig bet eod niet atngaan bieraao tegemoet te komen door bet aantal vrywilligers in vr dest d belaogr k uit te breidm dït koo fesl te grootd finanoieele gevolgen bebben terwgl bet zeer moeilyk sea z n om voor dit groote persontel in vredestgd bezigheid te bebben Ten deele wordt in oorlogstyd bet ontbrekende aangevuld door de gezamenigka licbtiogen der zeemititie docb er blgft een incompleet dat niet door de zeemilitie is aan te vallen Om in dit incompleet in oorlogstgd te voorzien dient de Marine Reserve Haar personeel wordt verkregen uit personeel der Marine dat den dienst met eervol ontslag verliet en oit periooen wier burgerberoep zieb eigent om door oefeningen van slecbtB korten dam gescbikt te zgn voor de diensten die in oorloggtyd van hen zulten worden geëlscbt Zoo bebben dank zg de medewerking van de direotien der groote Btoomvaartmaatschappgen meerdere gezagvoerders en stoorlieden dier maatscbappgen zicb bg de Marins Reserve verbonden Zoo traden een groot aantal NooidEeevissehers en vletterlieden in dianst ala matroos of torpedist der Marine Reserve Voor de verBcbillende graden van machinist kanoen aangenomen worden Ie Machinisten varende op Nederlandscbe stoomvaartaigen die hnn boofdverbigf in Nederland bebben 2 Machinisten tan fabrieken en werkplaatsen die hoewel niet betaren gescbikt geoordeeld worden 3e joogeüeden die io bet bezit zg uvan een einddiploma der kweekbchool voor machiaisteo te Amsterdam of van eene andere inrichting tot opleiding roor macbinisten tergoedkanriog Tan den Minister van Marine 4e jongelieden die io bet bezit zgn van een getaigscbrift alt macbine bankwerker van een ambacbtsaobool met driejarigen cursoa ter goed FEVILLETOX DE JONKVRODW IET BET GO DBEN SCHIL D Ik weet het niet zeide Hilde oDrersohilHg gOt ja liet zij ar eeo ireinig leTendiger op volgen ik weet het toch 1 Beo uurtje geleden zag ik mama uitreden zeker om viaitea te mekeo Weer een pauze HitdaP ffJa papa rKom eens hier kind Ik heb je wat te seggeu Ia het is hst weer F stamelde Hilda met esQ blosje ter aanvalling van den zin Ja kind Ug tastte in dsn zak en brocbt eene kleine portefeaille te voorsohijn waaruit by een brief nam dien k aquo dochter toereikte Ze keek bet eerst naar de onderteekeniag eo zag tuea naar haar vader op met 990 hoogen bloa en hevige ontroering ia dke trek yen haar sprekend gelaat V Dit bad ik niet verwacht zet ze zoo zacht als iprak ee in ziohzelve Wel kind wat moet ik hsm schr euV vraagde de vader verrast over de uitwerking van den naam en missohien in stilte hopecde dat bet antwoord gunstiger moobt tyn dan de vele die by reeds gegeven bad fHet spyt mg xoo papa de ztohta item ging kenring van c eo Minister van Marino en die na den datnm van dat getuigschrift minstens één jaar als machinebankwerker gewerkt bebben io een machinefabriek of door stoom gedreven indoBtrieele inrichting De machiniBten van fabrieken en werkplaatsen kannen naar gelang der eiacrien waaraan zg voldoen aangenomen worden hetzg ala machinist der 2e klasse hetzg als sdspirantmacbiuiit Voor maobiniiten der 2e klasse moet de leeftgd bg eerete aanneming vallen tnaicben 20 30 jaren Voor aspirant m cbinisten tusscben 1825 jaren De jongelieden afkomstig van de ambachtsscholen in den aanhef anb 4 worden zoo hnn leeftgd valt tnsacbeo 17 21 jaren aangenomen als leerling machinist Door bevordering kunnen de aspirant macbinisten en leerling machinisten opklimmen tot macbioist der 2e klasse Voor de verscbillende graden van stoker kunnen aaogeoomen worden Ie Machiniststokers en stokers van binnenlandscbe stoomvaartaigen 2e Stokers van zeeschepen mits zg ban boofdverbigf io Nederland bebben 3e Stokers van fabrieken en doorstoom gedreven indostrieele inrichtingen De stokers lan de fabrieken eo door stoomgedreven industieele inrichtingen verbinden zicbof als korporaal stoker of ala atokor der Ieklasse of als stoker der 2e klasse naar gelangda proef waaraan ig kannen voldoen Hunleeftgd moet bg eerste aanneminf vallen voorkorporaalstoker tusacben 23 35 jarei voorstokers der Ie en 2e klasse tusschen 20 35 jaren Door bevordering kannen zg opklimmen tot sergeant stoker Alle personen die zicb bij de Marine Reserve verbinden moeten geneeskundig goedgekeurd zgn Men verbindt zich voor den tgd van 6 jaren en moet bij het aangaftn der verbintenis verklaren dat men bet beroep van macbiniit macbine bankwerker stoker of machinist stoker al bigven uitoefenen zoolang men bg de Marine Reserve dient Zoolang men bg de militie is iogelgfd keu men zicb niet bg de Reserve verbinden de leerlingmachinisteo die zich bg de Reserve verbinden alvorens bg de militie te zgn ingpIgfd behoeven als milicien geen werkelgken dienst te doen zoolang zg bij de MarineReserve behooren en bun militietgd nog niet is verstreken Aan eene verbintenis bg de Kon Ned Marine Reserve z jn de narolgende Toordeelen Terbonden in aen bevond gefluister over en er glinsterde iets onder de lange donkere wimpers ilet spyt my zoo ledereer houdt van hem Maar waarlijk papa ik heb hem nooit aanleiding gegeven om to denken dat ik hem lief had Noen ik had nooit gedaobt dat bij ook ziob aan eene weigering zon blootstellen f Maar Hilda 1 ge denkt er toch niet over hem ook af te wijzen vraagde papa en er trilde een toontje van outevredenbeid in zijn vriendel ke wel luidende stem want de goede man was telourgestold Maar nu begonuea de tranen in allen ernst te vloeien filet is zoo moeilyk I Goh help me toob papa I Help me toch 1 Zoo n kindl zei papa Hè wat zyn doohtertjes toch lastige dingen I Ik zal je een vertellen hoe men over je begint te denken Je hebt met at dat afwijzen een raren naam gekregen onder de jongelui Iedereen kent jo vrees om voor je geld ton buwelyk gevraagd te worden Men kan zicb zoo iets best voorstelien maar men vindt dal je veel te ver gaat Men verzekert elkander lachend dat je je rijkdom je goud besobouwt als een schild waarmee je naar ai de aanzoeken afweert die je niet aanstaan Hilda men noemt je de jonkvrouw met het gouden sehild Trek bet je niet aan kinrl en wees niet boos dat ik bet je vertel want me dunkt dat ik er toch wel bet naarst aan to ben om bet jo te zeggen Een oogenblik bleef het stil in de groote kamer Toen hief Hilda het betraantta gezichtje naar hanr vader op en eeide toornig jvWaarljjk papa durft men zoo iets van uwe dochter zeggen f Alsof dit 10 10 10 10 De vatte soldy wordt jaarlgka uitbetaald tnsBcben den 15en en den 31 December van het jaar waarover de soldg Idbpt Moet er iu het jaar waarover de soldg loopt eene oefening worden mee gemaakt zoo geschiedt de uitbetaling alleen dan wanneer die oefening op den len December van bet jaar was aangegeven De uniform komt in hoofdzaak overeen m t di der Kon Ned Marine Ds tegemoetkoming voor eerste nitruiting dient om haar aaQ te schaffen terwijl de toelage voor kleeding sjaars dient om haar io orde te houden Die toelage wordt jaarljjks uitbetaald gelgktijdig met de vatte soldg Het is vergund om bg de uniform buiten model ooderkleediog te dragen voor zoover deze niet zichtbaar is De aotiviteita soldg gaat in zoodra men in oorlogatgd opgeroepen wordt in rredeitgd vcor oefening opkomt Die oefeningen in vredestgd zgn over t algemeen van korten duur De eerste oefening mof t aangevangen zgo binnen zes maanden nndat men dienst genomen beeft overigens is de kenze van bet tgditip geheel overgelaten nao den betrokken persoon de aanvang der volgende oefeningen moet zgn telkens minstens twee jaar nft het eindigen der vorige oefeningen eo hoogstens twee jaar en negen maanden daarna tnsschen die grenzen kan de machinist of stoker der Reserve het tijdstip der oefening zelf kiezen mits deze valt tusschen 1 Maart en 1 November De daur dier oefening is voor leerling machinisten niet geheel mijne zaak ware I Niemand heeft zijne wijsheid te mengen met de myne en de openbare meening zal niet deo minsten invloed op mijoe handelingen uitoefenen i boed kindl Heel goed I Maar ik ben er ook nog I Hoe gy over de taak denken moogt my is zij in t geheel niet onversohillig Ik vind bot niet l ettig dat er op zoo u wyze over myn dochtertje gesproken wordt en als ge ja niet storen wilt aan de publieke opinie naar je vader zult ge nog wel een woordje willen luisteren niet waar Wol oudje wat is erP vraagde Hilda een beetje oneerbiedig maar met een liefkozende beweging over de wang van het oudjo I vHildal Ik heb veel geduld ma je gehad Hoe veel heb je er nu al dsn bons gegeven i Papa ziide Hilda verwijtend 5u ja kind met zoo nuffi f I Hoeveel P Ik weet bet niet papa rJe weet bet wol zeg op i Aarzelend en t hoofdju gebogen als eene schuldige wVijf papa vtoo en dit zou nummer zes zijn Dat kunt ge begrijpen Hoor eens ik heb nooit naar de reden gevraagd bij t maken van oen slacbtoüer en my altijd tevreden gesteld met bet algemeene H komt om myn geld Maar dezen keer zal bet zoo niet gaan Ik verwacht een eerlijke en rondborstige verklaring die voldoende is voor een weigering Kunt ge die niet geven dan moet je Moorevelt aannemei Hij alibans komt niet om je geld hy bezit zelf lobatten Bovendien ken ik bem sedert jaren en weet ik by ondervinding dal bij een beste jongea is Oe kont je antwoord bedenken tot morgen Ie oefening 3 achtereenvolgende maanden 2e oefening idem docb stecbta 28 dagen als da leerling machinist bevaren is Volgoode oefeningen 28 achtereenvolgende dagen Voor adspirant macbtnsiten die geen scbeepsmachinist zgn Ie oefening 3 achtereoovolgende maanden 2t en volgende oefeningen 28 achtereenvolgende dagen Voor machinisten der 2e klasse die geen scbeepsmacbiuiaten zgn Alle oefeningen 28 acbtareenfolgende dagen Voor alle stokers Ie oefening 28 aebtereeovolgeode dagen volgende oefeningen 21 achtereen vol ge nde dagen Uit het bovenstaande bigkt dat de oefeningen over htt eigemeen weinig iogrgpende zgn io de burgerbetrekking en dat ala meu slechts éénmaal in een tgdperï van bgna 3 jaren voor korten tijd nit zgne betrekking weg kan om aan de oefeningen deel te nemen men jaarlgks eene aardige bg verdienste kan hebben Het zal el geen betoog behoeven dat het zaak zal vgn voor ieder die zicb bg de marine reserre wil verb uden dat bg zicb alvorens overtaige deel te kannen nemen oan de voorgeschreven oefeningen zooder daarop kans te loopen zgne betrekking te verliezen Het personeel der Reserve is alleen militair gedurende den tgd dat bet opkonï l io actieven dienst of zicb in tenne gekleed vertoont bebalie voor oefening komt bet uitsluitend op in oorlogstgd en ib bet dan bepaalde gk bestemd tot bet belpen bemannen der schepen die Nederland sollen verdedigen zoodat bet niet in de bedoeling ligt de Reservemanneo naar de koloniën te zenden Nog kan io geval de vloot gemobiliseerd wordt tot handhaving eeoer gewapende nentraliteit dat deet der Reserve hetwelk op dat oogenblik in oefening is zoo Doodig in actieven dienst gebonden worden ook al is de oefeoingstijd verstreken Uit den aard der zaak zijn ia bet boven staande slechts in hoofdzaak meer de voorwaarden wedergegeveo waarop men zich bg de Kon Ned Marine Reserve kan verbinden Oogetwgfeld zollen echter desgewenscht nader inlichtingen worden verstrekt hetzg door een der commiezen van aanneming door de marine te Nienwediep Amsterdam Rotterdam Bellevoetsluis of Vlissiogen hetzg door den commandant van het Instractiescbip der Marine Reserve aan de Admiraliteitskade te Rotterdam Te vermelden bigft nog dat aan elk die 20 jaar onafgebroken bg de Kon Ned MarineRsserve gediend beeft een jaarlgks pensioen gegeven wordt vonaf bet oogenblik dat hg middag als ik terugkom Xeeu papa Ik wil u liever dadclyk zeggon tvaarom ik ook Ijso moet afwyzen boezeer my dit aan t liart gaat Er waa een tijd papa dat ik hem zeer boog stelde Ik kwam veel by de Moorevolts aan huis yóÓT zijn zuster Anna getrouwd was Dat is nu zoowat oen jaar gelsden Wy hadden een heel gezelligen tyd ali Leo met vacantie buis was Dan lozen wy veel te lamen en ik hoorde hem zoo gaarne want gy weel zelf hoe aangenaam zijne ateoi klinkt Hy bad van alles zulk eens hoogst dichterlijke opvatting en sprak i 6 goed dat ik my byna betooverd gevoelde als h oni zyne moening omtrent htU een of ander leilor kundig werk mededeelde Maar in den laatston tijd is dat alles anders geworden Na Anna s huwelijk is hy omgekeerd als een blad aan den boom Ily spot met alles wat hem eens heilig was Ik weet niet of hy nog bsginsrlen beeft missohien houdt bij zich ook daarin aan de tegen itelt in i Kens na deze ontzettende omkeering liet ik m tegenover hem ontvallen hoezeer ik voor hem vreesde Maar h lachte ea stak den draak met myu bezoi dheid Ik geloof dat by slechte vrienden gekregen heeft papa andera kan ik my zoo iets van bom niet begrypen Zyn zuster trekt bet ziob ook erg aan maar zij is machteloos tegenove r zyn verregaand cynisme flOroote God Hilda Ik heb van dat alles nooit iets geweten Ifordi vênolgd