Goudsche Courant, maandag 22 november 1897

eOUDA DSN BiAS Qouds ZevaahuiaeB Moerkapelle 2oetermeer Zegwaard Toarburg s Hage a 7 80 8 80 18 e 10 14 11 16 li ie 18 88 1 87 8 46 4 49 1 86 6 64 8 11 7 84 7 61 8 S3 8 64 10 10 88 11 10 ÏM 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 18 81 8 15 10 81 sHage 6 48 7 80 7 48 8 8 4 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 05 4 88 6 O 7 Jl 44 11 48 18 48 l lO 8 06 4 16 t l6 6 66 88 U 8 4 8 84 8 8 88 10 88 11 5 11 44 IM 10 84 11 10 8 88 7 46 8 48 8 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 8 86 6 1 68 8 68 8 01 10 88 11 66 4 1 Oadewater 7 07 8 14 j IM J o 4 10 84 J l iMt 11 11 iM OUDA UTEKOHT 10 18 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 8 06 11 14 8 87 11 81 8 46 8 84 8 8 10 51 11 45 18 88 1 S6 3 08 8 50 5 08 8 56 8 S 10 17 10 86 1 10 10 84 8 84 1 18 8 48 10 41 4 7 88 8 69 11 18 11 18 0 45 H 10 O V U k k M8TIBD1M 10 51 18 10 4 11 Q 8 80 7 61 8 88 l t 1 18 5 li 8 11 10 1I 10 17 10 86 lUl 55 jur onil geworden ü Daarbjj woidk ereawol langODomeD dat men ob 20 jftrigei dienst geen leerliDg mncbioiat ol aspirant michiDist meer ia loor hen ie geen peosioen Taitgeateld Het jaarlpeche pensioen bedraagt Toor macbiDisten der 2de kl sae of 6 roor elk jaar dat zg bg de Reserre dienden voor B rgpaot stokers i 5 en voor de overige etokeia i 4 TOor elk jaar OoafhBDkeiyk van een ooderdom en van het aaotal dteneijareo kau nog een peniioea gpgeren worden aan bem die tgdens de oefening Tan den militairen dienst verwond of verminkt raakt of eene ziekte verkrggt zoodanig dat bg zga burgerberoep niet meer kan TervnlJen uf TDor altgd ongeschikt gewordea is ïn zgo levenaonderboad te voorilen Saeovelt men of overlgdt mm aan gne wonden binnen een jaar na bet bekomen dier i onden zoo wordt aan de wednne een jaar jksch pensioen toegekend Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door den Heer A K Tan der Garden ten kantore der Stoombootreederg de IJeel BINNENLAND GOUDA 20 Nofember 1897 Aaaataiode WoeoEfdagaTODd lal o deVolkaIwsiaal door den WelEdl Heer L B OldemaD eeoe voordracht worden gebonden De leden met hnnne troaweo of zaïteri bebben Trye toegang Aanvang 8 uur Tevens worden de leden attent gemaakt op de contribatieafdrachi met bet oog op het lericbynen van bet nieuwe hwartial De kapt H J F van Overvalt van het 4e reg inf alhier wordt wegeai ziekte op nonactiviteit gesteld Wy maken de gepensioneerde en gegageerde nilttairen opmerkzaam op de openbare lergadeiiog die morgen zal plaste hebben Het doel van den Bond Involinde is om verbetering te brengen in het lot van wednwen en weezen ao militairen beneden den rang van officier Vete booge antoriteiten hebben instemming met bet doel betnigd en zgn als donateurs opgetreden Zaterdag 27 November zal eeoe oitvoeriog plaats hebben van de Gymnast ek Veieeniging Excelsior in de zaal Knnstmio der Sociëteit 0n9 Genoegen Bet progamma tnidt aldas Eerste Aldeeling 1 Opkomst 2 Vrijeen ord60efeniDgen opleidiogsklasse B 3 Vrye oefeningen opteidingsklasse A 4 Staafoefe niogeo Kleine paaze 5 Toesteloefeningefl opleidingsklasse B 6 Toeateloeieningen opleidini sklcsie A 7 Keurtnrueu Paaze 8 Plastische standen ontleend aan de Ro meinsohe geschiedenis v n + 350 44 v Cbr naar teekeningen van den WelEd heer J J Bertelman eerelid der vereeoiging Te Utrecht ia lot arts bevorderd de heer J C Metz Naar w vernemen zal brgin 1898 verscbgnen bg den Uitgever D B Centen te Amsterdam een handeltje getiteld HetKro niogsfeest Een tiental Liedereu van E Laorillard De mtlodiën aan bekende volksliederen ontleend zQn aangegeven in noten en in oyierschrllt E Z 7 68 8 61 r 8 07 8 08 sH 8 18 8 08 0 48 t4 1 06 8 84 7 68 8 81 M7 teuda 6 80 Oudew 6 86 Woerden 6 48 ülrechl 8 08 7 4 8 10 8 8S 8 0 8 48 10 60 8 81 8JI 7 8 18 euda iu arda 8 8t De vereeniging WinterleziQgen te BergAmbacht hield gisteravond hrre tweede bgeenkomst in dit seizoen Ditmaal trad als spreker op de heer H A Westbroek van Stolwgk die op de oor ons bekende wqzs voordroeg eene novelle getiteld sBooie Hannest welke evenals de bgdrageo daarna door spreker geleverd met zeer veel gejoegen werden aangehoord Bij de Kamer ia een wetaontwerp Ingekomen strekkende tot verliooging van 2 posten van booidituk BinnenUndsche zaken der Staatsbegrootiug voor 1897 met reapeetiveljjk f 35 000 en 70 ten gevolge van bet heericheo vin mond en klauwzeer Men schrijft uit liet Bilt De commissie in deze gemeente die zich met financieelen stenn van een bekend pbilantbroop de verbetering van arbeiderswoningen ten doel stelt is er in geslaagd voor de tien woningen die eeitang zollen worden gebouwd tien krotten te vindoD die zgn aangekocht en zullen worden afgeboken Binnen de tgd vau ruim esu jaar zuilen dan 18 krotten worden lervangen door evenveel doelmatige woningen die meest met een fliaken hoek bouwgrond verhuurd De proef eens met den bouw van een achttal woningen genomen allen met bgbehoorenden Iwuwgrond b gkt alle reden tot voldoening te geven Uit Ljok wordt gemeld i Het Lyoksche publiek verdient een pluimpje Geduiende de voorstelling van Madame Sans Gêne f llrsk in den scbonwburg brand uit zonder dat een paniek ontstond Het stuk was naowelgks begonnen toen een der acteurs naar boven wgzend bemerkte dat een der looneellampen hoog opvlamde Nog bad het publiek geen begrip van den toestand toen reeds dó boveazgde der coulissen begonnen te branden la een oogwenk breidden de vlammen zich langs de geheele licbtleiding oit waarop de leden van het gezelschap in atlergl het toestel waarin de petroleum lampen hingen lieten zakken om het doorbranden vau hel plafond te voorkomen Tengevolge van de hitte sprongen de petroleumbouderf de brandende vloeistof versoreidde zich over het tooneei en spoedig sloegen de vlammen naar alle zyden omhoog Door de waarschuwingen der tooneeliften zittsn biyven 1 behield het publiek echter sgn kalmte en allen bleven op hun plaatien Eeoige beeren uit de zaal sprongen zelfs op het tooueel en hielpen mede aan bet blosschingswerk dat vlot van atapel liep De voorstelliog kon nataurlgk niet worden voortgezet doch het prgzenswaardig pahliek sans peurc mocht den volgenden avond terugkomen om Madsme Sans Gêoec geheel te zien Men meldt uit Utrecht Het tegen den domtoren aaogeboowde huis ia onderhands aangekocht door de gemeente zoodat de toren nu rondom vrg kan worden gemaakt lu bet BronswykHobe dorp Alvesse ia de predikant Huge in heohteais genomen wegens verduistering eener om van 15000 mark welke hy als ambtelgk fonds onder zich had De deerniswaardige was zich zelf bg het conaistorie aan gaan gevrn Naar men zegt ia ook door hem in verband met de verduistering herbaaldeiyk valacheid in geschrifte gepleegd Voor bet ongeluk in den Mnximilianskeller te Munchen dragen de patroons de veraotwoordelgkheid die de erbonwing hadden begonnen zonder er de boowpolitie in ta kennen Plotseling viel de zoldering van de eerste verdieping waar groote vaten bewaard worden naar beneden sloeg door het keldergewelf keen bedolf de werklieden in een hoop van pnig en balken de firmanten beweerden eerst dat maar 2 werklieden g knQ t waren soodat de dadcIgk ontboden reildingsbrigade mtt een onvoldoend getal manschappen het hevrgdingswerk moeat heginnen de toestand van een zwaar gewonde ia zoo bedenkelgk dat bg het getal dooden wel op 8 zal brengen Te Arolaen de boofdpUsti van het vonlendom Waldeck heelt de wgdiog der nieuwe Katholieke kerk plaita gehad 10 88 8 88 De plechtigheid verricht door mgr Simar werd biioBWOond door den vorst en vorstin vin Waldeck Pyrmont prinses Elia beth en andere hooggeplaatste personen Den volgenden morgen gaf de vorst broeder van onze Koningin Eegentes ter eere van den bisschop op zgn slot een déjenner Men heeft hierbg in t oog te honden dat het hof van Waldeck evenals da groote meerderheid der bevolking Protestant is Btaten Qenersal 2a Kuui Zitting vu Vrydag 19 November By de behandeling van Hoofdstuk II der Indische Begrooting uitgaven in Indië drongen de beeren Van Vigmen en Van Limbnrg Stirum aan op een onderzoek naar de grieven voorkomende in da brochure van den beer Roeasing Vau Ilerson De Minister vermoedde dat diebroehnre wel beantwoord zou worden maar zon anders het oordeel vau het Indisch bestaur over de feiten daarin vermeld iniviLnen By de post vestiging tao het Nedeilaudscb beatuar in het Nederlandach gedeelte van Nieuw Guinea juichte de heer Pyttersen bet voorstel n qnaeatie toe mita een gezonde pleats voo r de vestiging werd gekoten De beer Van Kol bestreed het voorstel en ontkende het recht en het nut voor Nederland om zich op Nienw Gninea te vestigen Wg hebhen met Java genoeg te doen en behoeven de lasten der Javanen niet noodeloos te verzwaren One beschavingswerk onder de Papoea a zal weinig baten en slechts leiden lot conflioten en bloedige expedities Alleen de humane invloed der zendelingen zal knnneu baten voor bun werk heeft hg diepen eerbied De heer Maokay daareutegen ontkende dat heerschzuoht ol annexatie znobt hg de vestiging in NienwGuinea voorzitten De zendelingen zelf vragen niet snhsidie maar geregeld bestuur als eenig middel om bon werk vruchtdragend te maken De heer Baatert deelde de bezwaren nit een financieel oogpunt eu de vrees voor een stap in den blinde De Minister beveatïgde dat van annexatie geen eprake is niemsnd betwist ons het bezit maar als wg nu ous daar niet vestigen zullen fï mogelgk internationsle moeilgkheden ontstaan De Indische Begeering scbynt de bedoeling te hebben de vestiging uittlnitand te noen strekken in bet belang der inlanders van Nieaw Guiaea De beer Van Kol bleef sterk de vestiging afkeuren en wilde het beschavingswerk uitsluitend aan de zeudeliugen overlaten Hg waarschuwde tegen de liohtzinuigbeid om zich te wagen aan eeó politiek vol avontaur De post betrekkelgk eene beatnuravestigiug op Nienw Guinea werd aangenomen met 49 tegen 23 stemmen Een amendement van den heer Kuyper tot vermindering van den post subsidie voor bei deosche feetten op Lombok werd verworpen met 34 tegen 24 stemmen De diBcnaüe is tot het onderwerp koffie gevorderd De Eerste kamer komt tegen hel laatst vau November hgeen voor de behandeling der Indische begrooting Te Leiden ia geslaagd voor btt eerste ge deella van bet arts examen de heer L C Kersbergen Jtreokt Weerden Gouda J 06 Aastaidam O 8t OoBda 7 81 Omstreeks drie uren in den afgeloopen nacht werd de koster van de Onze Lieve Vrouwekerk op de Wgubaren te Botterdam gewekt door gerucht aan zgn kamerdeur By atoud op en door een reet iu de dear zag bg een licbtalraal terwgl er herbaaldtlgk gedraaid werd aan den deurknop Aauvankeiyk meende bg dat men hem kwam wekken doch op zgn borloge siende dat bet oauwelgks drie nur waa dacht hg onmiddeliyk aan onraad te meer daar in de laatste pair maanden reeds twee malen in dete kerk werd gestolen waaraan men echter geen ruchtbaarheid gaf De koiter wiens kamer op de Bierhaven uitkomt opende het raam en kwam op den inval om met een paar kerkezikjes van onderen van ees belletje voorzien buiten dat raam been en weder te zwaaien Het geluid der belletjes Irak de aandacht van twee voorhggaogers dat Engelscben bleken Ie sgn Zy kwamen erop af doch ig konden den koster en bg kOn hen niet verstaan Toen hg echter politie riep begrepen de mannen hem Zg waarschuwden een agent die in de buurt was en deze ging na eerst eenigen tgd aan de kerk gebeld doch geen gehoor ontvangen hebbende hulp halen zoodat ten laatste een onder inspecteur mat eenige agenten ter plaatse veracheen Zij zeU Un het kerkgebouw af en na binnengelaten te zijn begonnen zg het kerkgebouw te ouderzoeken In de kerk vooden zg hoven noch beneden iets verdachts totdat zg eindelgk acbUr een zyaltaar een gebroken ruit opmerkten Beneden aan den muur waren eenige voatsbankjea op elkaar gezet hierop moet de man zyn gaan stain om dat venster te bereiken Door de gebroken ruit kwam de politie uit de kork ia de pastorie Deze werd ook doorzocht van onderen tot boven daob niets werd gevonden Maar eindelgk zag da politie in een kast in de gang die naar de sacristie leidt en uitkamt onder de trap naar de tribune een jongen man zitten boven op eenige bassen Doordat oren na de laatst gepleegde diefstallen in die kerk alle deuren van stevige knippen voorzien had en deze des avonds dairmede troow gesloten worden sat de inbreker als het ware ia de val en vond hg nergens een uitweg tot zijn pogingen om de achter de sacristie gelegen kosterskamer te openen hem verried Tot stelen ontbrak hem de gelegeaheid alleen een kaars aan de kerk loebeboorende en door hem gebruikt om licht te maken werd in zgn bezit gevonden De aangehoudene dis terstond naar den politiepost op de Qluhaven en van daar naar bet hnrean aan de Panwensteeg gebracht werd is ds 22 jarige F D Hy zegt in den laatsten tgd gewoond te bebbeu iu bet Kosthais in de Kipstraat In zgn jonge jaren werd hy in den Kruisberg verpleegd Ouder het verhoor dat hij bg den heer J W C Strang commissaris van politie in de Panwensteeg onderging bekende bg dat hg zich eergisteren na afloop van de congregatie in de kerk liet insluiten om des nachts als een ieder sliep in de gelegenbsid te zgu sgn slag te slaan Hg heeft ook aan den heer Strang hekend in het laatat van October in de voorzaal van de pastorie van dezelfde kerk een kaat te hebben opengebroken en daaruit eenig geld voor de armen bestemd Ie hebben ontvreemd zoodat men vermoedt dat hg eveneeua niet vreeipd ia aan den kort geleden in de kerk van den Allerheiligaten Verloaaer op den Oondschen rgweg gepleegden diefatal met inbraak Ns het verhoor en als proces verbaal ia opgemaakt aal bg ter beachikking der joatitia gesteld worden Aan bet commieaariaat van politie der 2e afd Lange Torenetraat te Botterdam is U bevragen een rgwiel dat eenige dagen geladen aldaar door een onbekend peraoon in het Hotel llard aan de Nieuwebavan iaachtargelaten en wellicht van miadrijf afkomstig is Het ia zoo goed als nieuw gemerkt 9tf9 cycle works Buffalo N Y Empire Stale keeft een rood geverfd frame enkel kroonhoofd bouten neerwaarts gebogen atonratangkurken handvataeli houten velgen luchter van Bax en Haasaens te Utrecht Expres pneumatic nik kelen tangenspaken vernikkelde pedalen vernikkelde verenellingsrad zwart lederen race zadel zwart lederen gcreedacbapstaiohje passende aan bet frame 4 88 6 80 8 18 7 18 7 68 8 8810 08 8 01 lO Oi 8 88 IS 7 48 8 48 4 48 I 4I 18 1 48 8 41 4 41 De depniaten ter behartiging van dsgeeiteIgke en zedelgke belangen onzer visschera zgn er nog niet in gealaagd een kerkschip uit te rusten en in de vaart ta brengen Nog ia er geen geld geuoag InmiddeU zgn tg ei op bedacht geweest langs een anderen eg onze baringviascbers te bereiken In de maand Juni kan aaen er altgd vele in de haven van Lerwick de hoofdplaats van de Sbetland Eiiandeu vinden Beeda voor drie eeuwen deden onze vitacbere din omtrent bet Noorden van Schotland ter hariogvangit kwamen do baai van Ltrwiok aan Hat is gebeurd dat meer dan tweeduizend Ballandacbe haringachepen ep eenmaal het aaker in de baai lieten vallen In het midden der vorige eeuw werden er nog wel acht of negenhonderd vaartnigen in éen zomer geteld Het getal ia nu kleiner maar locb s er oog een druk bezoek van Hollandache viarchers ie de baai In het nieuwe itadbuii vau Lerwick in 1882 gebouwd prgken twee geschilderde ramen het eeoe een gerchenk van Hamburg bet ander van den burgemeester en den gemceateraad van Amsterdam ter herinuerioit aan de diensten den Holtandscben schippers en vissoheri betoonde De deputaten voor het kerkschip vaardigden dil jaar nu ds L van der Valk van de goreformeerde kerk A te Scheveoingeu naar Lerwick af Da van dn Valk ia er geweeit en beeft voor zgn herderlgk werk een groote belangstelling gevonden en niet van da Hollandache viaicbera alleen By heeft daarvan vers ag gedaan in de vergadering vau deputaten op 19 Angustus en dat verslag is uu in druk verschenen Het geschrift draagt den titel Verslag van de Reis naar Lerwick in het belang onzer Hollandache Visschers door L van der Valk predikant te Scbeveningen In Oost Boemelis schgnt wat te broeien tegen vorst Ferdinand Er heorsoht eene groote verbittering onder de bevolking In den zomer is het zuideiyk deel van het land zwaar geteisterd door overstroomingen De regeering beloofde de verarmde iMvolking te zullen steunen door haar werk te geven bg het aanleggen van wegen en het bouwen van bruggen en door zaaizaad eu levensmiddelen oit te deeleu Inderdaad werden op verschillende plaatsen mannen aangesteld om wegen eu bruggen te maken en te Pbilippopel waren 3000 man bezig met het opwerpen van verschansingea voor veatingwerken Drie weken geleden werden deze werken gestaakt wegens gebrek aan geld en bovendien werd den arbeiders een deel van hnn loon onthouden De teleurgestelde menschen bestormden de gemeentehuizen om het hun toekomende loon te nemen Elders liepen de hoeren te hoop en trokken naar de bnreaux der prefecten om de toegezegde ondersteuning te eischen De regeering te Sofia tracht de zaak stil te houden maar de oppositiebladen zeggen ronduit dat vele afgevaardigden der oppositie van de verbittering gebruik willen maken om de bevolking aan te zetten tot oproer tegen de regeering en vorst Ferdinand Betreffende het ongeval aan hel atopmschip Maasdam overkomen op de reis ran Rotterdam naar New York vermeldt de Western Morning News nog bet volgende Het stoomschip dat den 3en November van Botterdam vertrok en den 5den met fraai weder de Lezard passeerde werd later door herig stormweder beloupen totdat op Zondag 7 No des ochtends eene hevige on plofiiDg in de machinekamer plaats vond waardoor de paaaagiera zeer werden verschrikt Toen men echter bevond dat bet acbip nieta geleden bad bedaarde de ontateltenis en was do geaagvoerder kapl A Poljer weldra in de gelegenheid du passagiers te jinnnen mededeeleo dat niemand door de ontploffing der cilinders was verwond ofschoon een stuk van driehonderd pond zwaar op het dek was geslingerd Het machiaepersoneel was druk in de weer om de achterst machine zoo goed mogelgk broikbaar te maken dewijl de voorate door de vernieling der beide cilindera onbruikbaar was geworden Door bet slingeren van bet stoomschip dat dwara iu de zee lag werdeu de werkzaamheden leer bemoeilijkt Den Ssteu Noiember kwam bet tankstoarascbip aElisa Maries in het gezicht bestemd van Hambnrg naar Baltimore die aaaia antie wilde verleenen doch doordehooge zee braken achtereenvolgens al do sleeptrossen De Elisa Marie bleef echter in de nBbgfaeiü totdat de machinisten met groole moeite en volharding er in geilasgd waren de achtsrite machine die ook schsde had geleden iu zoo verre weder brnikbaar te maken dat men hoewel met geringe vaart en geassisteerd door de zeilen de terngreia naar Plymouth kou aanvaarden waarna de sEliie Marie den lOen de reis naar Baltimore voortzette Tea 3 nur des middags van den 12den Nov werd de Lezard gepasseerd en arriveerde het ss den 13de Nov das ochtendsten 10 nur te Plymouth Bg hit ten anker komen brak ook nog bet spil toodat men moeite bad om de ankera te lichten Ook was de machine juiit hg het binnenkomen weder defect geworden De pasaagiera waren teu hoogste ingenomen met de betoonde eemanschap van den gezagvoerder officieren en der bemanning en den gver van het maobineperaonael ea toen kapt Potjer het atooaachip verliet omUich aan land te begeven werd hg door de paasagiera luide loegcjuicht Het ati naacbip ia beden van Plymouth naar Rotterdam vertrokken gesleept door de sleepbooten Oceaan en Noordsee De passagiers vertrokken beden met het ss Veendam naar Newyork Aan mevionw Eliae vau Caloar te sUra venhage viel gisteren het voorrecht ten deel in het genot ven eene goede gezondheid baren vgf en zeventigsten verjaardag te mogen vieren Er bad zich een dames comite gevormd dat met voldoening werkzaam is geweest met het doel om mevrouw Vau Calcar een gemesnschsppelgk biyk van hoogachting sympathie en waardeering aan te bieden Dat comité werd ia den huiseiykou kring ontvangen en iu welgekozen bewoordingen werden alhr harteigke gevoelens vertolkt Aan de jobilarense werd een fraaie schrgftafel aangeboden wanriu zich eeno portsfeuill beviodt en waarbg eea album was gevoegd De jongejnffrouw f tsy van Kempen had op de eerste btadzgde er ran eeoe keurige btoemenbald geteekend en achter de opdracht komen de namen voor vau ben die tot het huldebiyk hadden bijgedragen BuUenlandsch Overzicht Parya is door de zaak Drcyfaa eent oaditf onbewoonbaar geworden zegt een Pargacb correapondeat 0 eral en voortdurend boort mtn den naam Drejfuai in veibüud met de gebeartenisBeo van de laatste dagen De zaak Dreyfqs beheeracht niet alleen de pers de openbare meeoiog bet parlement zg dringt door tot ia den huiselgken kring ia het onderwerp van alle gesprekken bg dinera receptiea five o clock i en bgeenkomaten Te vergeefs hebben de gastvrouwen bepaald dat bet op boete verboden is den naam Dreyfus te noemen men betaalt de boetii en zet bet k aprek voort Naast deze eene zaak bestaat nieta anders meer £ jQ dfit ia het niet te verwonderen De gedachte alleen dat daar een man sedert meer dan drie jaren opgesloten ia op een eenzame rots en dat die man mogelgk waamibgolgk zelfs ODschtildig is dat er een ander vrij rondloopt dia daarvan inwendig de volkomen overtuiging bad al d e jaren lang daar bg den dader van zeer naby kende en dat deze laatste door een handvol vrienden geholpen door bon gesehreeaw en gesohrgf de veroordefling van den onschuldige mogelijk gemaakt of Tproorzaaict hebben die mogelgkheid moet zeUs den nieeat onveracbüligen den meest hardvocbtigeo den meest ongevoeligen man ter wereld tot nadenken brengen Daarbg komt nog dat de schga tegen Esterbazy iat dat alle omstandigheden veelmeer dan bg Dreyfos er toe leiden om de mogelgkheid zyner schuld te doen aannemen Bg is een cpanier parcó gelgk hg zelf met ruwe rondbontigbeid terklaarde een speler een doorbrenger die altgd door in schalden zat en steeds geplaagd werd door deurwaarders een man die zich allerzooderliag t gedroeg en die zelfs dfOr zgn officierBn niet wordt verdedigd thans nu zulk een zware beschuldiging tegen hem wordt ingtbracht Hg wai bovendien peraoonigk bevriend met deu baron Voo Schwarzfcoppen den Duitacben attaché militaire en met den Dnitaoben gezant vask en zonder schroom kwam bg in hetgeboaw der Duïtsche ambsssad Dit alles ia geen bewga zplfs geen grond voor vermoeden Maar het zgn aanwgzingen die tegen Dreyfus ze d niet konden worden aangevoerd Tbaos is echter bet oogenblik gekomen waarop alle bartstoohten moeten zwggtm waarop geen gehoor meer mag worden verleend aan raasenhaat aan voor of tegeoiogenomeoheid aan elke overweging die vreemd is aan btt eenvoudige begrip van recht Er moet een onderzoek worden inge teld onpartgdig en eerlgk met de meeit oitgpbreide waarborgen opdat er eindelgk een einde komen aan een zaak die als een uacbtmerrie de borat benaowt van ek eerlgk mart etn zaak die een schande en een vloek ia voor het toch reeds zoo zwaar geteisterde Frankrijk De Toorloopige bijeenkomst vau de vertegenwoordigers der Irgdende partgeo in bet Eogelaohe machine werkers rak heeft dan toch plaats gevonden zg het niet Maandag maar eerst Woensdag Docb dit kleine uitstel zal niemand behoeven te betrearen gelet op de onlangs verkregen uitkomsten welke ditmaal wel als vaststaande mogen aangemerkt worden daar ie in alle bladen ia welhaazt gelgkluidende bewoordingen vermeld staan De boofdpnaten van bet program voor de eigenlgke cooferentia welke Woenad morgen e k in bet Westminster Patace Hotel zal geopend worden zgn bekend Dit dat program bigkt dat elke partg zal worden vertegenwoordigd door veertien gedelegeerden en gepresideerd door een afzonderlijken vooriit er dat hangende da conferentie een wapenstilitaad zal zgn de patroons znllen geen machioewerkers meer afdanken wnai tegenover de werkstakeraparty op zi h neemt bet pickettenc ta sUkeo en de ambaobt lieden thans bg de fabrikanten werkzaam niet verder laitig te vallen Sleobta in het staken van het lock ont dar 1 halve hebbon de Engineers een voordeal bs haald maar overigens ken het program niet anders opgevat worden dan ali een nederlaag voor de betrokken trade unions Zoo bebben de patroons ban zin doorgedreven om niet met de Engineers alleen te confereersn onder de gedelegeerden der vskvereeoigingen zal slechts eene k eine meerderheid da Engineers vertegenwoordigen En zelfs den onzgdigen voor zitter hebben de Engineers moeten laten 1 vallen ten eindo ntet aanstonds het indnigen i vallen der conttarentie te bewerken Nob andere veracbgnaalen wgzen ar op dat de Ëogineeta door nitpnttiog van alle beschikbare krachten voor dezen zpgevieranden patroonsbond hebben moeten buigen John Boros en da Daily Chronirlec die beiden om het hardat de zegepraal der achtureQ bewegiog te Londen verkondigden op een oogenMib dat zulka nog in geeoerlei mate lot bet gebied der feiten mocht worden gerekend zwggeo nu Men krggt uit eene rede van den secretarie der Socitty den indrnk dat hij den alag Terloren sobt Intusschen zal wellicht spoedig higkeo dat de geïolgen dezer nederlaag voor de betrokkenen veel jammerlgker znllen worden dan de meesten hunner wanen De Amalgamated Ëgtneers hebben hnn kas nagenoeg uitgeput Dat ia ernstig voor de vrouwen en knderen in deu winter bovenal te ernstiger dewgl de patroona andere werklieden geworven hebben om da gelederen der stakers of afgedankten aan te vullen lieden die de patroons uatuuiigk niet kunnen wegzenden eu al zgn er nog plaataeu open de merate dat weten we zgn bezet Daarenboven zullen de patroona vermoedelgk hun vroegere onderhoorigeo alloen willen terugnemen op hnn eigen voorwaarden van loon en werknrec En ik vrees dat die voorwaarden niet zullen zgn wat zg waren Maar de nederlaag der Amalgamated Engineers is eeu nederlaag voor het ganscbelradeunionisme in Eofteland Dat maakt bsur zoo bedenkelgk De slachtofExra de er op zgn minst ontgdige en verkeerd aangepakte beweging ten btte van een achturendag in bet machinewerkersvak zullen waaracbgnlgk wanneer zg eenmaal do volle beteekenia der crisis beseften de bestuurders ter verantwoording roepen en van hen willen veten hoe zij crloe kwamen om de paargelden hunner vakverreoiging op te maken en hare toekomst de toekomst aller Trade Unloua in de waagschaal te werpen ter bereiking van een doel dit caoge bet ook in een nog verwgderde toekomst bereikt kunnen worden bg lange na niet eenstemmig wordt nagestreefd onder hel werkvolk zelf en dos geen baast had De Novembe aflevering der te Londen verachyaende Labour Gazette bevat een overzicht der werkstakingen in Daitschland in 1896 Voor zoover bekend werd hadden in d t jaar 484 stakingen planis door 128 808 werklieden Het grootste aantai stakingen 120 kwam in de bouwvakken voor de uitgebreidste atakiogen betroffen bet kledenuskersvak 23 stakingen met 31 336 itakere eu de dokken 12 stakingen met 26 050 stakers De verdeelingeü der atakingeo naar haar oorzaken leert dat 37 pCt loonvragen en 45 pCt quaestips van weiktgd betroffen bet vereenigingaloven gold slechts 3 pCt der staklageo De afloop der werki takingeo was gnnstiger dan in den regel bet geval is 48 pCt s aagden geheel 25 pC ten deele Qebeel verloren werden 22 pCt terwgt de afloop van 5 pOt der stakingen onzeker of onbekend bleef Geiyk niet anders ts verwachten was is Tarkge vour de heJreigiogeo van OostenrgkHongarge gezwicht Donderdagochtend ontving de Oostenrgkacho gezant baron De Calice een nota der Porte waarin volkomen genoeg dosoiog wordt gegeven De candidataur van kolonel SchÜffer voor den post van gouverneor van Kreta schgut thans definitief opgegoren te zgn opgrond van ateekboodeude bezwaren uit Petersborg De Roasiscbe regeering is van meening dat tot gouverneur slechts benoemd moet worden een persoon die denzelfden godsdienst belgdt aU de meerderheid der bevolki ig 0 er dit pont wordt thans door de Mogendheden onderhandeld en grpaf Moerawjóóf ite Russische minister van bnitenlandsche zaken heeft aangeboden een geechikteo Griekscb Orthodoxeo candidaat voor te stellen zoodra de vraag die Kusland tot een beginselquaeatie maakt iu zgn geest wordt beslist Burgerlijke stand GEBOREN 16 Nov J van der Laan en M de Jong 18 Corüelis Albertus Paulus ouders A W van Berkel en A M H Klavermgden Willem Johannea onders W J de Kegter en W van Dalen OVERLEDEN 16 Nov F H de Visser 77 j 17 C Koorevaar 75 j 19 W Rietveld 8 m ONDERTROUWD 19 Nov J van Unen 23 j en M J Berign 25 j PosterUeD en Telegrapbie Met ingang van 22 November a a ia bet poat en telegraafkantoor voor het publiek Ol WERKDAGEN vau 74 voorm tot 8 nam Op S50N en FEESTDAGEN van 7J voorm lot 8i voorm i nam tot 1 nam 64 nam tot 7 nam en bovendien alleen voor den poatdienat Op WERKDAGEN van 81 nam tot 9 nam De waarn Direotenr MOLL R E O X A JVC E Balsifde 40 Cts tot ƒ f4 03 per Meter Mowel Zwarte en gekleurde Heuueberg mifae van 35 ets tot t4 93 per M ölad Geatreept Geruit Gewerkt Damaat eto fcirc 240 verscb qualiteiten en 2000 verscn kleuren dessins etc frU vau port eu rechten fll hult STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland i llennebjrg s Zijile fabrieken K en K Holl ziJHicn Specialiteit IN DAMES en HBBRTCNWI TKRHA ÜSCIIOENE A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 73o GOUDA Telephaon Mo 31 ADVERTSNTIEN Openbare Vrijwillige Verkooping X De Notaris J P MAHLSTEDE WHBf ie Bergamhaehl is voornemens op WOENSDAG l DECEMBER 1897 dea morgana ten O ure aan het buia B no 85 op het dorp Haastrecht in het openbaar te verkoopen MEUBILAIRE en andere Roerende Goederen waaronder Eikenhouten en andere Ledikanten met Gordynen Bedden Matrasaen Dekene en toebehooren Kabinet Kasten ChiflFonnifire Ronde Ovale Vierkante en Speeltafels Stoelen Spiegels Schilderijen waaronder met gekleurde eu zwarte Engelache gravurea Ta pijten Glasen Overgordflnen Haarden Kachels en Fournuizen Olas Kristal en Aardewerk Voorts Eenig Aiitlck en ander Poreelein en eindelgk Gouden en Zilveren Werken waaronder diverse Gouden Kettingen Goudenen andere Parures on Ringen met granaat zwart met gond Juweel en Paarlen Zilveren Theeservies andere Gouden eu Zilveren Voorwerpen en hetgeen verder te voorschgn Kal worden gebracht Kgkdag daags te voren van 10 tot 3 nor Inlichtingen bg den Notaris Fijne COGMC Aanbevelend Slotemaker Co tóOiJPj OUDE i SCHIËDAMiMEfi eENEVEE Uerki NIGHTCAP VerkrijgbBar bü M PEETER8 Jz N B Als bewiJB van echtheid ii oacliet en kurk steeda voorzien van den naam der Firma P HOPFB