Goudsche Courant, dinsdag 23 november 1897

36ste Jaargang Dinsdag S3 November J807 Wni ia d b6it inwriiTÜiif tegei Rheamfttiek LendenpyDea AnkerPaiiiExpeller So T435 ID Jicht kortom HEDEN OlTVAMGEl pgnan vu leriei unt Yi$X weaden tf en =£ J Anker Painlxpeller mmm mmm Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EBN prachtige collectie Sigaren in alle mogelijke Verpakkingen en Prijzen uitstekend geschikt voor St Nicolaas Caleanx Sigaren Magazijn GOUDA f auwt du itoadi U ieder haisgeziri d Sgg AnliBr Pain Expeller Pi B 50 oeat 75 oeat eo fl Zö de Um ii VvorhADdea in de meesto Apothek ri eo h i F AuVRiohter Co te BottonUm Te GOUDA by C LUGER Apotheker Markt en by WOLFF Co WeathaTen 198 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderiqke Nommers VU F CENTEN Aanbevelend S BE A T Te huur ofte koop aangeboden OOI terstond te aanvaarden Eean pracDn tigr n et i3ag ericli t HEEREKHUIS met TM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriiiht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 L J SON Tandarts Utrecht Spreekwir de D0NDERDAU8 tob 9 3 aur iu hel Hotel DE PAUW Grooteraarkt te GOUUA Louis Bisschop SI6ARENHANDEL Dubbe le buurt flO UDA Specialiteit in St mCOLAAS VEEPAEEING UITSTKKEND GESCHIKT VOOR St Nicolaas Cadeauz UITSLUITEND AMS TERDAMSCH F ABRIKAAT BO B I SILI PËT Vergadering op Zondag 21 November 1897 des namiddags ten lH ure in het Café HARMONIE Toegankelgk ook Toor alle gepensioneerd en gegageerde Militairen Troawe opkomst wordt beleefd rerzocht HET BESTUUR Door omstandigheden bsi overname aangeboden een beklante I voorzien van een WATEEPORNÜIS Te bevragen aan bet Bareau van dit Blad J VE RGEER GO UDA Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van bont Slemppoeder bB WOLVF eo € o i Westhaven 198 mmmmmm imummm WETTIG QEÜEPONBBED By het Kebriiik daarvan geschiedt bet tiiiulen krÜKeu der Kinderen ZMDEK m MINÜTE 1 UAI 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van de Ëtoctroniotorisctie Taodhalsbandjes niet echt zyu SA Men lette op den naam van den fabrikant UOBKKT IIOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangêt van postzegel ad 95 cent door ROBRRTHüLTZ MImegen Verkrijgbaar bg WOLFF Co WeslhaïenieS Wedevverkooperet gevraagd Qonda Druk ran A BRINKMAN ZÜON Frijstrekking 16 December 500 000 Mark als hoofdprijs in bet getukkigtt gsval biedt de nieuvste groott Geldrerloting die door do Hooge Eegeering ran Hamburg goedgekeurd ea gowaarborgd is Du voordoelige inricbtiDg van bet nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van aleohta weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark Iprga 1 prijs 1 prjjs prijs p ijzen 1 prys 1 prijs ter volledige beslissing zullen komen daarondtr E Q kapitale prezen van eventueel 600 000 iMark bij uitnemendheid eobter 1 prijs a M 300 000 3 prijsenaM 30 0001 pr fl aM 200 0 0 36 prijzien aM 10 0001 prys iM 100 000 B6 prijzen a M 6 000 i pryzoD iiM 75 000 lOaprüzenaM 3 000 iM 70 000 806 prijzen a M 2 000 ÜM 65 000 812 pryzenaM 1 000 M 60 000 IB18 prijzen a M 400 aH B 000 31952 prgz a M 155 aM 50 000 19190 pr a M 800 200 aM 40 000 134 104 100 73 45 aM 80 000 21 De aanstaand eerste prgsirokking dezer groote door d u Staat gewaarborgde Geldvsrloting ia Tan ambtswege bepaald plaats te hebben op den 16 DMCEMBMR e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot ilcohts Mark 6 of 3 60 1 half 3 1 75 1 kwart M M M n IVa 90 tegen insendiug van het bftdrag per postwissol of tegen rembours Alle commlBsies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van üen Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen fi j iedrrs bestelling wordt het vereisohte offioieele plan waaruit de verdeoliog der praten op de versofaillende kiasaen ala ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zendtn wij aan onze Begunstigers onnaogevroagd na elke trokking de offioieele lijsten De uitbetaling der prijzen pieschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat on kan door directe toeiKnding of ook naar verkiesing der Belangbebbenden io alle grootore plaatsen van Nederland beTverksteiligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b j dezE op dan heohtsten grondslag gevestigde oaderneming van alle kanten op eeoe zeer werkzame deeU neming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophandeu zynde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wg voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohonkeu en d r w bij het begin dor nisuwe verloting ter deelne ming invitecren zullen wy ook vwir bet vervolg bemoeid Kija door een stipte en reeele bediening de tevredenheid van ouze gdcerde Begunstigers te verwerven Te Eoop of te Huur aangeboden EEN HEËRENBUIS staande aan de WESTHAVEN Wyk B N U7 Te bevragen iMnge Tiendeweg D 29 Het huis bevat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zold3r verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Zeer nette Gesteendrukte ïhmmm worden JELEyERD door A BRINKMAm ZOON Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHL8TEDEteB r umbacht is ToornemeDS op ZATERDAG 27 NOVEMBER 1897 des roormiddags ten 10 are in het voormalig Rechthuis te Ammeretoly in het openbaar te verkoopen 1 Hot Huls getvekend no 205 met OPEN GROND daarnaast n OPEN GROND daartegenover staande en gelegen in de gemeente AMMERSTOL aan de Groote Straat in 4 perceelen Kadaster noa 4a6 437 en 1243 aameu groot 7 Aren 52 Centiaren 2 Het Huis geteekend nos 233 en 234 met BOUWLAND TUIN ERVE Weg en Watering staande en gelegen te AMMERSTOL aan den Achterweg in één perceel Kadaster nos 1549 en 1350 groot 15 Aren 60 Centiaren De perceelen zyn in het breed omschreven bg verspreide biljetten en te aanvaarden de Haizen en Getimmerten den 1 Mei 1898 de perceelen Open Grond en het Bouwland den 1 Maart 1808 Inlichtingen bg den Notaris TANDARTS E CASSITO Turfmarkt 171 uoada van 10 tot B uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS Toormiddag VAN Blommestein s Inkt IS u foiide indelijk de BESTE jen voUomen ONSCHADELIJK APElDOORN HÜLLAND OPEXBARE VERKOÜPING De Notaris J P MAHLSTEOE te Berg ambacht ia voornemene op Vrijdag 86 Hovember 1897 des voormiddaga ten It ure ten hnize van C BEZEMER op het dorp aldaar iu het openbaar te yerkoopen Het nieuw gebouwde HUIS geteekend nos 262 en 263 bevattende S0HILDER8WINKEL WONING en afzonderiyk verhnurde WONING met OPEN QKOND en ERVE staande en gelegen in de Achterstraat op het dorp BERGAMBACHT strekt van de Achterstraat tot den polder B iyambacht belend oost P Pols en west W de Brnin Kadaster Sectie A no 4701 Huis en Ert groot 1 Are 77 Centiaren Aangeslagen in de grondbelasting over 1897 tot f 7 92 Aanvaarding I Februari 1898 Betaling der kooppenningen 3 Jannari 1898 Inlichtingen bg den Notaris Agentnar bj de Firma Wed BOSMAN teGottia Wordt terstond gevraagd in een klein gezin z k EBN FlimKB TWEEDS WERKfflEID p G van goede getnigen voorzien Brieven ft letter A O Boekhandel DAHL ie Voerburg BINNENLAND GOD DA 22 November 1897 Reaoltaat van het bactefiologiach onderzoek van drinkwater der Qondsche WaterleidingMaatschappij Datani 19 November 1897 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 25 vervloeiende jciemen O soorten 2 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed was gel Dr H J tan t HOPF Door de Afdeeliogen Gonda van de Typograienbond WerkliedenVerbond Soc Uem Arb Paitjj Pottenbakken Garenspinners cDe Eerateling Timmerliedenvereeniging tRecht en Pliobt en de Schildenvereeniging zal eene groote openbare vergadering worden gebonden teneinde door bevoegde sprekers bet peblifk in te lichten over de naar het oordeel van vele personen onscholdig veroordeelde Gebrs Hoogerhnia tot 12 11 en 6 jaar op Vrfldag 26 November s uonda SJ ifnr in do Zaal Oranje en Nederland aan de Turfmarkt alhier Aluprekere inllen optreden de acbrijver der bekende brochure de beer L Valk van Loosduinen en de heer W H Vliegen van Roltwdam De statistiek der sterften over Joli 1897 wijst aan dat io Zaid Holland met eene bevolking van 1 082 678 inwoners het aantal overledenen met levenloos aangegeven op 1000 inwoners per jaar bedroeg 15 38 Op 1000 inwonen komen in die statistiek de volgende gemeenten voor Delft met 15 81 overleden Dordrecht 14 12 Oonda 14 33 Den Haag 17 52 Leiden 19 86 Rotterdam 18 77 Schiedam 19 46 Door de gemeente en rgkspolitie ia te Schoonhoven en in de omliggende gemeenten een groote party manofactoreo eit kleedereo in beslag genomen afkomstig van diefstal ten nadeele van den beer W 6 winkelier te Schoonhoven Als verdacht van deze partg goederen te hebben ontvreemd werd gehoord J S werkman te Langerak bez de Lek Deze is Vrydag opgezonden naar Rotterdam FEVfLLETOJX DE JONKVROUW IET HET fiO PDEH SCHIL D 4 Ik zal dat jonge menseh eeni perBoonlijk je antwoord bnngeQ in plaats van bet met een brieQe af t dodo dan kan ik hem meteen eens onderhanden nemen Hy ia vel meerderjarig maar ik mag toch ge n onrecht laten geschieden Bonder ceoe poging te hebben gedaan het te verhoeden Zyn vader zou zioh in zijn graf omkeeren ala de man het gedrag van zijn zoon kon zien Op dit oogenblik werd de deur geopend De Trouw des huizes trad de kamer binaen De tijd had geen rerraderlyko eporen achtergelaton op dat whoone gelaat dia gestalte was nog even vorstelyk la róót tieq jaren Ah boiyour I Déja de retour monsieur mon marif agde aij terwyl zij den haer gemaal geoadig de Tiagertoppen toestak en hare dochter met een nauw merkbaar hoofdknikje begroette ICflDÏge onbeduidende opmerkingen over het weer werden gewiaield mevrouw sprak met een paar woorden over de afgelegde baiockon Maar het geaprek werd weldra afgebroken door de komst van een bediende met de aankondiging Madame est senrie Achter den rug barer moeder trok Hilda een eheef goxioht Dtt kwaa uker volitrakt niet te en ter beschikking gesteld tbd den officier vao jnstitie Een groote kist met overtmgingaatukkeD die op eene waarde van f 500 worden geschat is eTeneans naar de rechtbank gezonden Een der candidaten die Donderdag met goed gevolg te B Gravenhagfl pxamen hebben afgelegd voor de acts wiekuode K 1 M O ia naar men meldt geheel blind De leden van de Eerste Kamer der KtatenGuoeraal zijn baeengeroepen tegen Maandag 29 dezer dea avonds ten half negen ore De Koninginnen zoUen 2 December van Bet Loc te s Gravenhage terugkeeren Van de Ie divisie zallen naar lodiö vertrekken de Initeoanta Leer van het 4e reg inf gedet aan het Kol Werfdepot te Harderwijk Rooa van het 7e reg inf te Ameterdam van LiodeD Tol van het 7e reg inf te Hoorn en van den Brandhof van het reg inf te Leiden Naar wy vernemen ie door den miciit 4rvanjuatitie afwijzend beschikt op bet verzoek vanden gewezen predikant Th om vosrwaardeiijkin vrgheid te worden geeteld vp Paoloa van Dyk de vrachtrgderuiiBeetgani een van de drie personen die door sommigen werd aangewezen als de schuldige 811 inbraak te Britenm voor welk feit de dVfe gebroedeis Hoogerhuis zgn veroordeeld ia naar Amerika vertrokken Geiyk h aan een geacht iagezelene v n Leeuwarden Bühryft werd by door finaocieete otustandigbedet er to gedwongen tiy was moedeloos geworden over de tot hem gerichte beacbaldiging Waar hg zich in het openbaar vertoonde werden hem allerlei scheldwoorden oaar het hoofd geworpen hy werd nis bet ware geboycot Yolgena zgne bewering stond men beoi zelfs naar het leven en daarom was hy steeaa van een revolver voorzien ten einde des nooda zich te kunnen verdedigen Hg heeft zgne vruuw en kinderen achtergelaten om die als het hem maar eenigszitis goed gaat naar Amerika te laten overkomen De ontvoering van een mei jn nit het geiticht De Goede Herder te Almelo is sinds eenige dagen in onderzoek by de justitie De drie personeia nit Enschede die vermoedelyk aan de ootvoering hebben medegewerkt zyn reeds in verhoor geweest Van de rlacbte pas maar Hilda was al sedert zoovele jaroD gowooo een scheef gezioht te zetten als zq het madame est sfrvie hoorde dat het baar langzimerhaad tot een tweede natuur was geworden Dat scheef geeicht was een stilzwijgend maar duidelijk protest tegen de Fransche orerheersohing waarvan vader en dochter het elaohtoffer waren geworden op denzelfden dag waarop Otilia van Reigersbergeu als vrouwe Van Berokhoven haren intrek genomen bad in het oudo huis op ile gracht t Scheen wel of hel Nederlacdsoh haar pijnlijk in de ooren klonk w nt ala iemand het waagde zich in hare tegenwoordigheid van die taal te bedienen riep zo Yi donel en bracht de handen nanr t hoofd met een uitdrukking van komische wanhoop Mevrouw Van Berokhoven bad zich niet bemind weten te maken in den kring waarin htt lot aar had geplaatst Toch was zij zelve volmaakt tevreden want ze had immers geen liefde gevraagd Ze had fileohts om schatten gebeden en d ia waren met kwistige hand haar voor de voeten geworpen in Het was reeds na middernacht toen Hilda van een danapartij huiswaarts keerde Ze had t Franecbe kamooiertje barer moeder weggezonden en gezegd dat zy ziohzelve wel zou outkleeden Nu stond ze voor den grooten spiegel die hare tengere gestalte oog in t doorzichtig witte feestgewaad gehuld geheel weerkaatste Nog omsloot het parelsnoer den blanken hals en slingerde zich in tallooze melkwitle druppels door het golvende gouden haar Een blosje kleurde de bleeke wangen en de groote grüze oogen sohittfltden met ongewonen glana Took wendde Hilda lingen zelf die naar Duitschland moeten tiit geweken zyn is nog uiets bekend geworden Te Parijs Bohynt een merkwaardig plan te bestaan dat deokelyk zeer ppoedig ten nitvoer gebracht zal worden Men wil namelyk een dagblad oprichten waaraan enkel vronweu werkzaam zyn onder directie van mevrouw Marguerite Duraud de schrythtur wel bekend om haar mannelyket geestkracht haar verstand en haar overtuigingen Dit blad zal geheel in handen van damts zijn berichten verslagen vnn toooeeUvoorstellingen en rechtszittingeii feoilleton muzikale kroniek waarmede mevrouw Augosta Uotmèa zich zal belasten kronieken waar het fraaie proza van 3évérine een goed fïgnur zat maken rechtsvragen die mejuffrouw Jeanne Cbnuvin zal behandelen de vrouwelyke advocaat wier Terzoek om aan de balie te Parys to worden ingeschreven zooveel belangstelling wekt en die vroeger behoorde by het feministische TJertalc van de lodépentfance Beige Men zegt dat het eerste feuilleton zal zyn van Daniel Lcsueur de romanachryfeter en dichUires van wie verschillende werken in België zyn uitgegeven en van wie het tbéiitrè Molière verleden jaar een tooneelstuk heeft opgevoeid Dit eigenaardige blad zal gezet worden door vrouwen Ds oprichting van deze courant zal heel wat veramieriog breogen in de gewoonten van de pers de vrouw zal zich onverwacht als reporter indriuKen by de litt ug der Kamer by de militaire revues eo manoeovres zoo goed als by de wedrennen wat niet weinig pikants zal geven aan de onderneming door Marguerite Darand opgevat met het doel baar te doen gelukken Deze vrouwenconraot zal nit den aard der zaak femiuistisch zyn zonder echter haar lezers dagelijks te vervelen met al de elsohen door den Vrouwenbond gesteld Het eerste gecombineerde optreden der nienwe socialistische en radicale Kamerleden is waarlyk niet geschikt geweeist om hooge verwachtiogeu te doen koesteren van de eensgezindheid dez r vyf heeren Io de eerste plaats is gebleken dat waarde beer Ketelaar en raisacbien ook de heer Noltinii naar de Kamer is f egaau om althans volgens zijn zeggen zoo min mogelyk te spreken waarscbynlyk de heeren Troelstrac s met eeo tegenovergesteld oogmerk naar bel Binnenhof zyn getogen Trouwens dat iaatUp was te verwachten de partementiire socialiatof hebben het nooit onder stoelen of banken ge zich met een ongeduldigda beweging van het glas af f Neen zei ze zacht in KÏcbzelve Ik bon niot mooi Die het my zeggen spreken een d recto onwaarheid Wie zooala ik eiken dag het levonde beeld der schoonheid iti hare moeder aanaohouwen mag zou even ala ik spoedig elke aan ipra k op eigen schoonheid laten varen naar die aanspraalc terens zoo weinig recht van bestaan heeft Is bet niet bespottelijk dat zoo ieelyk en klein als ik ben ik zes aanzoeken gekregen leb nog voor ik twintig jaar Ken geworden I O soms wenschto ik ergens heen te mogen gaan waar niemand mij kent Hot is zoo vreeselijk op ieders aangezicht te lezen Ah de jonkvrouw met het gouden schild Want het is mgn geld dat voor znorelen aantrekkelijk ia en met mgn geest niet mijn uiterlijk hËiü toch en toch zou ik wellicht oen dor velüri niet hebban heenlezonden als niet tloe gelukkig dat papa niet dieper in de quaestie doordrong Immers hij haU kunnen zoggen Hllildal Is ernog niet een ndere oorzaak voor dat eeuwige afwijzen daa de vrees alleen om jo geM te worden gevraagd P f jfKn wat zou ik dan hebben geantwoord F Ja wat Ze stond een oogenblik in gedachten verzonken Toen glimlachte zij en ging naar het tafeltje waarop de verzen barer Uevelingsdichters lagen Voorziohtig als waren di ze dichiorgedaohten in teerheid aan vlindervleugels gelyk als zou ze door een ruwe aanraking net reine waas van het sierlijk omhulsel ontw den nam zij een der bundehjes en opende het Eenige nog frissche rozeblaadjes dwArraldon er uit neder op Hilda s kleed aan btu voeten ja enkele stoken dat zy bet parlement boofdukatijkbescboQwen als pen geschikte tribune ter propaganda Volkomen cotieeqoent blyven dusdie heeren wanneer ze maar zooveel mogelykop de groote trom a aan Niet zy maar dekiezers die hen hebben afgevaardigd dragende verantwoordelljkbfid voor de daarait voortvloeiende vermorsiog vbo n lands tyd Eventoeele tekortkomingfu in arbeidsverricbting aan t eind dezer zittiug iperiode zullen voor eengoed deel op rekening te brengen zijn van demeerderheid der kierere in Tietjerkateradeel Eoacbede en Schotertand Maar het bestaan van een meer innerlyk verschil van opvatting is bovendien gebleken ttasBChen de vyf heeren Een vreemden vriendendienst beeft de heer Troelstra den heer Van Kot bewezen dooi diena motie aaui te scherpen tot een motie van wautronwen tegen den minister De heer Van Kol die de e pertooulyke bedoeling zeker niet had gehad kon zyn medefttander toch ook niet verloochenen WanI dan bad zyn aocialistisch anditorium bniten bet parlement het wel eens kanoen uitleggen alaof by Kieozi Van Kol vertrouwen atelde in een kapitaliatisohen minister Hy moeat de rauwe pil dns slikken Maar daardoor werd de stemming aanatond een gansch andere eo de beide nieuwe radicaleleden lieten den heer Van Kol met zyn Mefia tofelea uit Tietjerkateradeel en met deu byloopeiiden heer Van der ï waag voor de motie opdraaien Hbid Door den Minister van Bionenlandsche Zaken is aan de Gedeputeerde Staten der ooderaoheidene provinciën het volgende schryven gericht cDe by Kon besluit van 18 October ingestelde staatscommiaaie tot voorbereiding van maatregelen tegen verontreiniging der openbare wateren acht het voor dn vervulling hsrer taak WPDSchelyk bekend te worden met de wettslyke voorschriften op provinciaal en gemeentelyk gebied die hier te lande toepasaetyk zijn ter zake van de verontreiniging der openbare wateren Zg zoude het op prys atollen ter inzage te bekomen de proviuc ale verordeningen en reglementen die op de verontr inigjng van openbare wateren betrekking hebben en voorts wat de gemrentelyke verordeningen betreft de politieverordeningen an al die gemeenten waar geen afzonderlijke verordeningen op bet gebied ran waterverontreiniging bestaan en voor die gpmoruten waar dit wel het geval is deze verordeningen Ten einde aan dat verlangen te voldoen heb ik de eer n ti verzoeken voor zooveel uw provincie an de daarbinnen gelden gemeenten bleven zelfs goiangen in dou gouden lok die over haar schouder op het boek was noorgeglodon Die geurige rageu verried haar dat het ilieo dag reeds de tweoilo maal was dat ze het bundeltje ter hand nam Eo den glimlach nog steeds om do lippen las z een idylle uit het kinderleven Een kleine jongen en een klein moi jo speelden te zamon bij de ruischende beek Uij was oen fÜHko boerenknaap met groote bruine oogen en een hlozondr door de znn verbrande gelaatskleur Zij was eoii toer bleek stdilakind dat mot hare ouders de zomermaanden rp een naburig londgood doorbracht Zg was atin do waakzame bUkktin bnrer ouders ontsnapt en hot donkere bosch ingeslopen waarin ze zoo dikwijls met anderrm gownmlcld had dat ze goloofdo d arin den weg ook wel alloeo te kunnen vindon Manr zo verdwaalde en schreiend stond zy daor voor de beek die ae niet over durfde en niet over kon toen da bourenjongcn zyn zwartgelokt hoof l door de struiken stak om hot kleine meisje dat hij reeds lang iu de verte had zien aankomen wat meer van nabij te bekyken Na oen poosje begonnen de vragen en antwoorden en de jong n beloofde haar naar haar huis don ffSkaldestins terug te zullen breagen Het meisje was nu niet bang meer ze was lelfs zoo spoedig gerustgesteld dat za voorstelde samen wat te gaan spolsD Eu zoo aetten beiden zich teder aan den oever der beek en babbelden on lachten ja stoeiden zelfs alsof ze wel vijftig jaar lang goede vrienden waren geweest fTordt erwiigd