Goudsche Courant, dinsdag 23 november 1897

bel tarief te kunnen beschikken de miniitar is vaa oordeel dat die vooralsnog hezwaarlgk als vaatataande kan worden beachoawd Feïtelgk toch genieten wg overal de behandeling op dan voet der meest begunstigde natie terwijl heyaaldelgk ook in onze handelsregelingen van deo lateren tgd het meeaUbegonstigingsbegiosel uitdrukkelgk ia gehuldigd Het is niet wel denkbaar dat meer te verkrggen zoude zgn of dat voor de zeer enkele gevallen waarin van achteratelling op tariefgebied bg eenig ander land sprake zou kunnen zyn de aangeprezen maatregelen die toch voor zeker voor ons eigen belang altyd schsdelgk zonden wezen eenig gunstig gevolg souden hebben Naast die gevallen staat overigens meer dan ééü waarin een beroep op onze tegen woordige tariefwetgeviog ons in eeoe bevoorrechte positie plaatste zooals laatstelgk nog met betrekking tot Canada dat ona op grond van ons laag tarief van invoerrechten in het algemeen dezelfde gunsten verleende die bet voor korten tgd aan Engeland heeft toegekend Op meer dan een plaats in bet Noorden van Friealand waien Vrgdag nog grasmaaieta bezig die eene flinke anede gras voor de zeis hadden Dit Venlo wordt gineld Vrgdag arriveerde hier een zekere beer Maximor ait Calais die door zgn vreeseiyk lange baren bijzonder de aaodacbt trok Deze heer maakt tengevolge van een weddenschap een reis te voet om de werelJ welke reia in 7 jaren volbracht moet zyn Qg vertrok 10 Met van Marseille en heeft higkens overgelegde attentie sedert dien 972 plaatsen bezocht Hg moest geheel zonder geld zgn reis beginnen en in zijn onderhoud zelf voorzien Hg doet dit door het geven van concerten Wat hg meer ontvangt dan hg atrikt noodig heeft om te leven is hu ferplicht aan de armen te geven Vrgdagavond gaf hg een conoert dat door middel van een omroeper bekend gemaakt was Daar de heer fifaximor een goed geschoold uiterst beschaafd zanger is en over een prachtig orgaan beschikt waa het wel de moeite waard dit concert hg te wonen Den volgenden morgen heeft by zgn reis ervolgd en bij dacht in den loop van den dag Crefeld te bereiken In de De Ëoonomist geeft de heer A Tenema te i Gravenhage eene proeve van eene bereheniag van de koopwaarde der gronden in Nederland bg den landbonw en de veebonderij io gebruik Hy komt daarby tot het bealait dat het verschil in gemiddelde koopwaarde van het totaal houw en grasland gedurende het tgdperk 1872 79 els hoogste stand vergelekan met de gemiddelde koopwaarde van bedoelde gronden gedurende 1885 93 als laagste stand een kapitaal bedraagt van ocigev 694 millioen gulden welk verschil zeker helangryk grootar bevonden zou worden indien men het jaargemiddelde waarin de hoogste pryzeu besteed werden kon vergelyken mei dat waarin de laagste prgzen bedongen zgn Bet zon den heer Venema niet verwonderen dat dno voor het verschil in koopwaarde Tan de bouw en graslanden te zamen 8 X flsillioen galden gevonden werd miaschien nog wel 50 millioen meer Bg het afdeelingsonderzoek io de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot regeling van de ontvangsten en nitgaveu van het Penstoenfonds voor wednwen en weezen van borg ambtenaren voor 1898 werd in de meeste fttdeelingen de vraag gedaan welke bestemming naar het oordeel der Regeering moet worden gegeven aan het belangrijk saldo waarmede de wetensohavpeiyke balans sluit en of de door het bestuur van het pensioenfonds toegezegde voorstellen dienaangaande tbans bg den Minister z n ingekomen waarmede man dan gaarne in kennis zou worden gesteld Se SpoorwegverblBdlngen met GOÜDA WnterdleDSt 1897 98 1 1 nii nu 11 11 U 18 U 81 1 8 S M S 87 9 10 9 18 9 81 9 84 10 11 11 18 11 80 lOJ 9 88 9 4710 18 10 80 11 88 6 81 7 88 40 9 88 4 4 16 8 10 A U 6 O tJ S 1 11 69 18 87 1 1 84 14 88 11 64 18 08 18 47 t S9 7 10 7 46 8 18 9 00 OODDAOEK Bk na ftauda Z kuiM Moerk p llB Zoetotmear ZegwMrd Voorburg Ktgt e 7 au 8 80 9 16 9 88 10 14 11 18 18 18 18 88 1 87 8 48 4 49 8 86 8 64 8 11 7 84 7 88 8 88 8 8410 m 7 48 8 48 18 40 8 04 10 18 t Z 7 68 8 61 18 61 8 18 10 81 V 8 0T 9 03 1 06 8 9 10 88 H 8 1 9 08 9 48 9 4 10 44 11 46 18 4 1 10 8 06 4 18 6 18 8 68 8 98 M 8 04 8 14 8 9 88 10 88 11 8 11 44 10 89 U T OOl SA UTKICBT U sd 8 80 8 84 7 83 8 81 9 07 18 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 9 8 08 Oodew 8 56 H U 8 87 Wonden 6 48 8 10 11 88 8 46 UlNolit 08 7 4 8 88 9 0 9 8 10 61 11 48 18 88 1 86 8 08 8 88 8 88 10 17 10 86 1 10 10 84 84 7 18 8 48 10 41 C 4 7 8 1 6 11 18 11 18 u io 8 48 H 10 G O U U A A M a T B D A M 10 67 18 10 4 U p 8 80 1 8 1 18 H 10 17 10 H 11 41 bfitreït TÓór 1 Deo a s Tan elk der boTeübttdoelde betcheideD een exemplaar ter keoDiimaking te doen gewordeD In een vergaderiog tan het Stockholmsche aardr jkskondig geoootacbap beeft de bekeude dr Ekbolm een leziog geboodoD over Andree s expeditie Met de voor Juli iogeatelde meleorolog sche waaroemiDgeu tot richtsDoer kon meende deze thani met reden een berekening gemaakt worden over de ricbtiog die de tnchtbal genomen heeft De ballon moet eerst naar het NoordwoBteu verrolgeiia naar bet Noordoosten zgo gedreTen Hierait kon meo opmaken dat Ie Andree de Noordpool zeer dicbt genaderd moet zyo au 2e dat by vermoedelgk op PransJozeflaod is nitgestapt om daar te overwinteren Dr Bkbolna meent dat de omataDdigheden Toor een OTorwintering daar zeer ganstig E n Sinds den grooteo brand in de City in 1666 is Loodeo niet door zulk een ernstige ramp baiocht als Vrydag Door de nauwe straten waarin zelfs de itoomRpuiten niet konden doordringen en door bet ontzafj lyk materiaal tsd licbt brandbare atofien breidde de brand aich met ontembare toelbeid ait Toen de eerste brandspuit ter plaatse kwam twintig minotea na bet ontdekken van den brand wai het reedi doideiyk dat aan blnsachen niet te denke iel de brandweer kon niet anders doen dan trachten bet vnor te beperken en zelfs deze arbeid Tiel haar zeer zwaar De brand werd door een politie agent om 1 nar ontdekt in het pypen en boedenmagazyn van de beeren Oppenbeimer folgens enkelen in bet manielmagazya Tan Waller Bown Se Co De agent waarschuwde het pertoneel en floot daarop om hulp Het duurde echter vr lang voordat andere agenten kwamen opzetten eo toen een dezer werd afgezonden om de brandweer te waarschuwen kwam daarby ook nog eenige vertraging waardoOr verklaard wordt dat het zoo lang duurde voor de brandweer ter plaatse was Intueschen had het vuur zich reeds aan de omriagende huizen medegedeeld Onmiddeltyk werd dfl geheele beschikbare macht der brandweer opgerpepeo maar boewei spoedig acht atoonaspn ten met volle kracht werkten vermocht men de vlammen niet meer te bedwingen Om twee nnr stonden reeds twintig groote gebouwen in brand en elke minunt nam het vuur in hevigheid toe Te drie nnr slortieo drie haizeo aan Well street in en uit de pninhoopen schoten da vlammen wild omboog Om balfvier braadden op zgn minst veertig groote gebouwen met groote felheid Op straat zag mon wilde tooneelen De aangrenzende straten waren bezet met eeo opgewonden menigte die slechts met moeite in bedwang werd gehouden De arbeiders en arbeidsters in de magazijnen meer dan duizend menschen zullen door de ramp waar obyniyk broodeloos worden liepen klagend rond Vele vronwen vielen in zwgm en moesten weggedragen worden Gelukkig ontstond er geen paniek anders waren de gevolgen niet te overzien geweest No heeft de brand alleen materieele schade aangericht persooniyke ongelukken kwamen niet voor met uitzondering van een paar lichte verwondingen van brandweermannen Om vier nor kwamen nog vonrtdorend brandspuiten aanrennen en nog was men bet vuur ntet meester Eerst te haUvyf kon de commandant der brandweer seinen dat bet gevaar geweken was Te tien nnr des avonds brandden de puinhoopen nog fel en waaraohyniyk zal de brandweer nog wel een dag hard moeien werken voordat het vnar geheel geblasobt is Boe groot de omvang van de ramp is melden de bladen nog niet Men spreekt van een schade van vyf millioen pond aterling maar waarschyatyk is dat wel wat overdreven en sal twee millioen dichter bg het juiste bedrag zgn w daad t M Uoordnwlit Niesntyrak Oapell BotterduB lllM Di BaturduB a p Ue XiBïwerkerk HoMdwilit 8 8B 8 4i 8 49 IM Ct 8 89 6 08 11 19 it 7 7 01 7 8 7 48 TM 80 6 15 88 4 B t il 8 04 S ll 5 17 81 9 48 10 60 87 8 1 Itud i e St Een der gevolgen van den orand waatbg de grootste magaiynen van vederen zgn vernield zal TÏjn dnt do pry drr vfdcrcii terk B ygt TrydagaTond waren zg reedi twintig tot dertig percent in de hoogte gegaan Zaterdag is te Londen voor het bof van den scboat op Red Lioo squara Holbroo een zaak voor geweest die zich den Ëngelacbeo rechter aan vele zonderlingbeden gewoon een klucht leek Het is de moeite het geval wat nitvoerig na te vertellen £ eo Mevr Lougharoi bracht uit naam v n haar minderjarige dochter Miss Florence Annie Helena Lougharm een eisoh van sobadeloosatelliog wegens verbreking an trouwbelofte in tegen den heer traker £ooo tau een handelaar m icbrytbehoefte nit Oxford atreet £ eo advocaat zon voor Misa Loogbraa als ÏMberea pleiteo de gedaagde xich zelf verdedigen Nadat de advocaat in het breede had uiteengezet hoe zyn cliënte was benadeeld stond de gedaagde op en verklaarde dat eischeres reeds zgne vrouw waa De onderschout die ala rechter zat Wat Gedaagde Mgn yronw De oedersoboot Dat ia werkolgk eeoallerzonderliogst geval De advocaat stelde voor de gedaagde te laten voorkomen Zoo gebeurde n weer zeide hij dat eischeres zgn vrouw was De advocaat Heeft n het troowbewgs Gedaagde Myo vrouw heeftbet Ik hoefhet niet te balen Eiscberea achter uit de zaal Hier is het De onder schout Gpef het aan nw advocaat De advocaat zag het stuk in en erkende dat bet in orde was Eischeres Drie afkondigingen zyn er geweest Het is geen vod van den bargerlgkeo stand De onder BchoDt Laat eischeres voorkomen De eischeres een modiens gekleede jonge vroDW gaat in de bank De onder schoot Is n Annie Longharm ood twintig jaar Eischeres Dat was ik Ik heet nnFlorence Annie Helena Straker De advocaat Het eenige wat ik er opweet is dat ik een nominaten eitcb van schadeloosstelling inbreng De onder schout Een farthing Eischeres Het is alles de schold vanmg o moeder De ooder ichout Nn nn Eischeres Het ia baar schuld dat weniet verleden jaar met kerstmis getroowd zgn Een stem Niet waar 1 Ik wou geen proees Ik zou wel Obus willen weten wie na denadvocaat betalen moet De onderschout Dat gaat o ciA an Nooit in mgn lange loopbaan heb ik van zoo nmerkwaardig geval gehoord Het Igkt wel een klucht Na noff wat gepraat de advocaat verzekerde den rechter dat hg niets geweten had van eeo bnwelgk stond de nzoeder van de eischeres achter in de zaal op en verklaarde plechtig dat ag er evenmin van geweten bad De dochter bekende ook dat zg het buwelgk geheim had gehouden No kwam de moeder statig naar voren geschreden en op den gedaagde wgzende sprak zg Ben je na mgn schoonzoon weze Igk Ik zal je nn niet en nooit erkennen Gelach van de heele reobtszaal de gedaagde inbegrepen Na eenige pliehtplegingen tusschen advocaat en rechter erliet het jonge paar glimlachend de zaal en de schoonmoeder bleef in eenzame aardigheid het vonnis afwachten Bet luidde Een farthing schadevergoeding en de kosten Of de vraag in hoever het voor ons land io het algemeen aanbeveling verdient tot een beschermend tarievansteUel over te gaan heeft de minister van boitenlandsohe zaken da heer De Beaafort herinnerd aan ign afkenrend advies hg de behandeling der motie Doh helman D 18 88 1 84 18 48 18 86 1 88 ROTTÏRI 10 19 11 88 10 89 10 88 10 48 10 49 11 11 18 18 11 88 11 88 I 11 48 11 81 18 88 t 88 9 47 10 18 8 84 8 60 8 08 7 61 8 88 8 U 18 18 Wat de wenschelgkheid betreft om hg onderhandelinffFin met andere Statnn over een dob Zaterdagnaehi ia ingebroken in het kutoor van de firma J P Wyera aan het Vlak t Dordrecht handelanda in nannfacturen De dieven bebb n zioh toegang veracbaft door een matglazen ruit ait te sayden en daama het blind te forceeren waarmede het raam aan de binnenzgde gesloten vras In het kantoor bevinden zich twee brandkasten De kleine brandkast die nieta bevatte is opengebrokeo de groote beeft echter aan de pogingen der dieven weerstand geboden Aan het hier bedoelde kantoor grenst eeo ander Ook dit is door de inbrekers bezocht Zg hebben daar pogingen aangewend om twee lessenaars te openen het geen hun echter niet gelukt is Ten slotte hebben zg mt eea kast waar de sleotel oput eenig kleingeld weggenomen Voor bet overige bestaat de buit in een kistje set eenige sigaren en oen ond kantoorjoaje Om gedurende hun onderneming veilig te zgn hebbeo de dieven de gaalantaarn die met een arm aan den mour terzgde van het raam ia bevestigd uitgedraaid De vermoedelgke daders zyn gepakt Het zgn twee Daitsobers vermoedelgk afkomstig nit Mainz van wie ééa desertenr van het Daitscbe leger Zaterdi nacht had aan de Handelskade te Dordrecht een hoogst droevig ongeluk plaats Het schip De Jonge Andreas fa varea door schipper P van Vesaem thoia beboorende te Made en Drimmelen groot 24 ton geladen met beetwortelen voor de Suikerfabriek is gezonken waarhg eene 25jarige vronw en een kind van 7 maanden zgn omgekomen Het ongeluk had vermoedelgk plaats doordat het achterschip in de klem is geraakt tnsachen de trappen van den ateiger der Salkerfabriek en een aak Daardoor liep het schip vol w ter De opTareoden bestaande nit 4 personen sliepen ia het vooronder Toso de schipper en zgo knecht het ziakeo bemerkten hadden zy nog juist tijd om aan den wat te komen doch de gelegenheid ontbrak om de vronw van dan schipper en het kind te redden daar het schip plotseling in de diepte verdween Naar wg vernemen was bet schip verzdcerd Het lyk van de schipperavrouw isZaterdsgmiddag omstreeks 4i nnr door een duiker opgevisoht Om kwart voor 5 uur heeft men het doikeo naar het lykje van het kind geataakt Men vermoedt dat het uit hefr vooronder door den atroom weggedreven is Hoe Bismarck fel tegenstander van het spel ia geworden verbaalt een gewezen croupier van de oude speelbank tden Baden t Waa in 1865 De speelzaleu waren al tgd vol men zag er behalve de gereg 1de spe Iers ook vele diplomaten eo onder dezen den Proisischen Eersten Minister von Bismarck Hg trad soms op een tafel toe zette 5 Napoleons in zonder ie wachten hoe de uitslag was en kwam van tgd tot tgd eens zien ot hg had verloren of gewonnen In het eerste geval zette oy weer 5 Napoleons in naar nooit meer Op zekeren dag kwam daar een jonge Duitaohe baron die met zgn mooi vrouwtje op de howelgltsreis was Hij apeelde eo won in hek eerst maar weldra verloor hg groote sommen en toen begon hg steeds wilder te spelen Tevergeefs beproefde zgn jonge vronw hem tot heengaan te bewegen bg bleef spelen en verloor telkens weer Eindelyk zette hg met koortsachtige baast eeo som van dttiaende fr in Iedereen ook Bismarck zag met belangstelling den uitslag tegemoet Bg verloor weder fluisterde zgn schreiende vrouw iets in het oor en verliet met haar de zaal Een oogenblik later hoorde men een knal De jonge man had zich doodgeschoten Naast hem stond zyo jonge vrouw verbysterd lèet starende oogen tot z met een doordringende gil ala door den bliksem getroffen op het Igk van haar man viel Bismarck riep toen nit Aa die ergerlijke AangevaageD 8 88 6 81 14 7 81 1 October Tüd vas GreeawlciJ 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 10 96 10 84 1 S A 8 87 4 88 7 68 8 08 8 0 8 18 8 86 6 88 4 86 8 08 b Oi 6 U 6 88 44 8 80 i tO 8 61 9 66 7 60 6 80 10 64 9 87 9 47 t i4 10 01 M 6 40 8 48 8 10 4 10 8 48 8 10 10 18 4 4 4 60 4 87 8 04 8 10 8 17 7 88 81 J Ol 8 14 8 09 84 41 47 8 40 6 86 4 08 4 89 7 46 8 80 DEN B AAG 60UDA 18 7 18 7 66 8 8810 08 8 18 M 80 48 f 8 89 l H ge 6 48 7 80 7 48 8 8S 9 48 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 08 4 38 8 4 89 4 68 1 41 1 68 10 17 10 88 10 84 10 64 8 01 10 08 9 88 1 9 88 9 4 10 84 Loi R Ml UtlMkt 8 88 T 46 8 4 9 80 AMSTIRDAM SOODA 8 10 06 10 48 8 88 i8 18 0 18 11 18JS 1 18 1 46 8 48 4 46 1 8 4 1 4 8 46 7 08 8 01 AMit dui0 8l OoDda 7 98 IVoorb 6 68 E g tMk moek een ind komen en eenige jaren lator weren alle ipeelbanken io Dnitgchlsod opgehe en Bet nieamte materiaal dat thans TOor de confectie wordt rerwerkt ia gesponnen glai Een firma te Venetii fabriceert ran deie stof hoedforaen die er zeer elegant oitzieu en die het oardeel hebben dat ijj soodra zy eeoigszios tdü beginnen te worden met water eo leep knoaen worden schoon gemaakt Aan de Koningin Regentes ran Spanje werd onlange e n kostbaar kleed Taa zeldzaam fijn geaponnen wit glas ten geschenke aangeboden ieder die in de gelegenheid ia geweest dit kleed t zien waa geheel en al bewondsriog Do glaadraadjaa zgn zóó fijn gesponnen dat da stof die daar an geweren wordt boigzaam is ala zflde De naden ran een kUed worden rastgeplakt met een bgzonder soort Igm Tnsachen de bargerg eo de melktsppere ta 8t Anna Parochie dreigt een melkoorlog nit t breken Toen het rorige jaar laatstgenoemden wat iroegerdangewoonlgk den melkprijs met het oog op den winter ran 5 cta tot 6 ets den liter verhoogden kwam daartegen eeo deel der bnrgerg in reriet en werden de tappers genoodzaakt den gaoaoben winter den melkprya op 5 cta te honden By adrertentie hebben ze ihana bekend gemaakt dat de metkprys 6 ets zon bedragen Namens telen van oordeel dat 5 ets roldoends is heeft echter ds dorpsomroeper de bargerg verzocht voor dien prijs geen melk af te nemen De directeur ran de getaogenis te Riverside heeft ontdekt dst een paar rao zgn commensaals hnn ledigen tijd winstgerend hebben besteed om valsoh geld te rerraardigen De gevangeoen hadden medeplichtigen bniten da gevangenis eo overstroomden het land met stokken ran Vijftig centimes die geen greintje zilver horatten De schnldigeo bekenden rrgmoedig dat zg reeds gernimeo tgd het bedrgt van ralsche munter uitoefenden De bevolking in westelgk Saksen eo noordetgk Bohemen verkeert in grOote ongeroatbeid omdat de aardstooten die onlangs zgn waargenomen zich hebben herhaald en heviger zg geworden De politie van Petersburg heeft bekend gemaakt dat de kassier der adelsweeskamer Pizilewskj s dert 22 Juli is verdwenen met 147 000 roebel aan effecten nit zgn kae De nnmmere der stekken sgn thans bekend gemaakt In Beieren hebban de officieren van den minisier van Oorlog last gekregen te bedanken voor het lidmaatschap van den wielrgdersbond in dat land Wat is er gebeurd De bond beeft zich in een adres tot de kamer gericht om aan te dringen op verschillende maatregelen in t belang van de nielrgdars in Beieren In dat adres nn werd een toon aangesisgeo die het miniat ie erg slecht beviel waarom de hsereo zich gingen beklagen bg den minieter van oorlog £ n daar het geheele offioierenkorps lid was van dien Bood kregen dezen hevel te bedanken Toen eindalgk de tekst ran het adres pabliek werd dacht men iets erg onheichofts te zullen lezen Het misdrgf beitond echter slechta daarin dat het Bondsbestanr wenschte dat de regeeting canfgefordert zon worden tot het een of ander terwgl aan znik een hoog college alleen iets gebeten wordt Sedert eenige dagen heeft een Pargacb advocaat zgn woning verlaten naar men beweert een som van 178 000 frs medsnemende die hem wai toevertrouwd door een cliënt Hg ia leeda als advocaat geschrapt zoodat men algemeen aanneemt dat zgn schuld vaststaat Overal in Engeland en Prankrgk gn hartslochlelgke verzamelaars van beekan die erenwel meer waarde hechten aan den band dan aan den inbond ludien de baud slechts kostbaar is zgn te tevreden Dat bleek onlangs weer op een veiling bg SotfaAj te Londen waar 110 boeken werden geveild die als men te van dea band ontdaan had weinig te beteekenen zouden hebben En toch bracht deze verzameling 1900 pond sterling op of gemiddeld 17 pond per deel De hoogste pigs sgnde 0 pond 720 gulden werd betaald voor een Seneca van 1850 Een ander boek met het Fransche koningswapen op dan omilag en vergnlde versienelen in de hoeken bracht het tot 38 pond van de ExpotitioaeB van den Heiligen Hieronjmns waarvan de band prgkte met het portret van pus Panins IV eo met rgk zilveren beslag werd ieuud voor 49 pond kooper BaitentaDdscJi Overzicht De Franache Kam r beeft de behandeling van de interpellatie over de landbouwcrisis hervat De minister president Mélioe zette de oorsakeo vau de crisis uiteen en wees da middebn aail ter verbetering van den toestand te weten vermeerdering van het aantal syndicaten en coöperatieve vereeoigingen landbonw er ediet banken eo landbouwverzekenngabanlieo hulpen pensioeokassen Deze middelen agn opgenomen in bet plan der regeering en zy zal daartoe strekkende voorstellen indienen De Kamer besloot met 388 tegen zes atemmeo de redevoering van den minibterpresident aan te plakken De Kamer nam met 420 tegen 43 stemmen de motieDeacbanal aan waarmede de regeering zich vereenigd had Het voorstel van den heer Jaorès om een onderzoek in te stellen naar den toestand van den landbouw dat door de regeering was bestreden werd met 348 stemmen tegen 122 verworpen In de Hongaarache delegstie zette graaf Golnchowsky Zaterdag breedvoerig de resultaten aiteen die hei Europceach concert io het Oosten heeft bereikt Hy prees de ataatkande van bat Drievoudig Verbond bevestigde bet beataaa van de entente metliniland voor de handhaving van het statu quo en de raat op het Balkanscbiereiltnd en wees op de noodzakeiykheid fOor Suropa om zich aaneen te sluiten om tegen deu commercleelen wedyver der overzeeache tanden te stryden De delegatie en de commissie voor biiiieolandsche zaken namen moties van vertrouwen io de regüering aan De begrootiog van baitentundsche zaken werd goedgekeurd Iq zyne redevoering zeide graal Goluchowsky over bet drievoadig verhond In dit veibond zyn de rechten en verplichtiegen geiykeiyk verdeeld Het berust op de meest gezonde grondslagen en het heelt in e moeiiykate tgden zóó doidetyk zyn nut bewezen als een bolwerk vau den vrede het heeft op zulk eeo methodische wyze de taak die bet zich gesteld had uitgeroerd dat het vertroowen moet inboezemen zelfs eau ben die bet aanvankeiyk met wantrouwen gadesloegen De rede maakte door de beslistheid der verklaringen van deo minister eeo uitstekenden indruk In t byzondur werden de passages opgemerkt die betrekking hebben op de overeenstemming tusBcheo Oostenryk en Rasland en op een vereeoiging van Earopa tegen Amerika Sohont hy nacht von Diednchs comm tudant van bet Daitache amaldeel in de Chmeesobe Zee heeft de Kieo t jon baai eerst io bezit genemeo nadat hg deSngelscbe Fransche en Rossische vlootvoogden er keoois van hsd gegeven Men zegt dat de Kussische admiraal Daitschland a stap heeft goedgekeurd ofschoon de CbiDeesche regeering eenigen tyd geleden met Rutland overeengekomen zon zyo da baai aan het Ryk af te staan zoodra men dit te Peteraburg verlangde De meeste Russische oorlogsschepen kruisen thans op de kost van Korea de Ëngelache vlootvoogd Sir Alexander Bulier aioet van Formosa naar Sjanghai onderweg zgn Kiao tajou is ook helangryk aU goede operatie baeis voor krygaveirichtingen m da Gele Zee Er wordt echter beweerd datdeCbineezen zioh volstrekt met ongerust maken orar de bezettiug van dat puut door Duitscblaad Duitichland Rusland en Fraukrgk maken zich gereed denkeu zy om een aantal te doen op Japan en dasrtoe is de KiaO tijou baai noodig Over bet wapenfeit zelf wordt nog gemeld De Kaiaer da prinses Wilhelm en de Aroonn zetten 600 man aan wal de scbout by nacht giog zelf mede en liet een heuvel die de Cbineesohe versterking bestriikt besetten Nadat ook het telegraaf kan toor en de magazynen zonder slag of atoot door de DuitBohers genomen waren zond v Diedrichs den Cbineescben commandant de boodschap om of zyo instelling te verlaten 6f zich over te geren Oe Chioees verkoos het eerste hy bad geen krygavoorraad Naar men zegt heginnen de Enge scbeu die te Sjanghai gevestigd zyo er nu op aan te dringen dat Engeland een punt aan den mond vsn dan Jang tae kiang in bezit lal nemen Men begint het nu toch al waarachyoiykar te achten dat Doitachlands regeering eens de vlag op Chineescheo grond geplant hebbende het j y snia j y reste van Mac Mahon zal toepaaseo Verschillende Daitache bladen bevatten artikelen over de waarde der baai aW bandels nederzetting Zg vriest zelfs hy de strengste winters nooit gebeel toe en zoo gemskkeiyk per spoor met Peking en Hongkong verbonden kunnen worden Het klimaat ia bet gezondste van gehael China en voor Europeanen bijzonder geeohikt Uii Shanghai verneemt da Timea c dat de bezetting der baai door de Doitaohera naar het zoo scbynt voor goed zal gehandhaafd worden Dnitschland heet het zag de kans acboon om een haven in Zoid Cbina te verwerven Het verdient echter opgemerkt te worden dat China kraohiena hei Caasini verdrag verplicht l heette diezelfde haren aan Usaland te ver pachten te beginnen met een door Roeland aan te wgsen datom Over de daad der Doitschers is het City hlad overigens niets gesticht Het dreigt m t een overdragen van de sympathieën der andere natiën op China byatdien Dnitschland e forten niet ontrnimt Ook de Pargscbe Tempac merkt aan dat biykbaar Duitichlsnd er naar watertandt om de baai voer goed in bezit te nemen maar ze wil de Daitsobe regeering niet de beleediging aandoen haar van piraten handelingen te verdenken Dnitschland ia eeo beschanfd land en waet de regelen van het volkenrecht te eerbiedigen ook tegenover minder beschaafde SUten als China Voorla zal bet t werk dat het gedaan heeft door China tegenover Japan te steunen niet ongedaan willen maken Juist het gewelddadige karakter van het optreden t enover Cbioa dat in de tegenwoordige omstandigheden zoo gebeel gerechtvaardigd is maakt bet Duitachlaod toi plicht zoo redeneert de Tempsc om elk denkbeeld van een annexatie die geen enkelen rechtsgrond hebhea zon van zich af te zetten De Engetschen blgven bevigeo tegenstand ontmoeten in ladië Generaal Lockhart heeft by een inspectie over de r imenten die in de laatste gevechten hdt meest geleden hebben de troepen toegesproken en hen er aan herinnerd dat ZIJ verliezen geleden hebben vechtende tegen de beate manschappen voor sohermutseliagen van de heele wereld die bovendien op het allermoeilgkate terrein strgden Er was geen reden voor gedruktheid meeode de generaal omdat enkele afdeelingen zgn verrast en op een overmacht overwonnen Uy het opataan van een kamp werd de brigade van generaal Gasaelee eer isteran weer heftig aangevallen door de opstandelingen die een hevig vuur ouderhielden en vele manschappen wondden Nadat zg waren teruggedreveo hernieuwden zg in den avond den aanval Tegen de Kimber Kbels die ook weer k ine aanvallen op fourageereode troepen hadden ge daan werd weer een afdeeling uitgezonden De orakzaia acbgoeo zich iutusEcben toch te zollen onderwerpen Kleinhandel in Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda brengen inguvo ge art der Wet van 28 Augustus 1381 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat b hen is ingekomen een verzoekschrift van den uavolgenden persoon waarb vergunning wordt gevraagd om in de bjj zfln naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mggen verkoopen als anm v d Verzoekster Aanduiding der loc B M vah Waas Waohtelstraat P 170 Gouda den 21 November 1897 Söïgömöester en Wethoadars roornocmd K L MARTENS De Secretaris BEOUWER Burgerlijke btand Uaastreoht GEBOREN Bsrt Symen Marinn ouders C Eikelboom en J Jansen OVERLEDEN M Pot 76 j A Kemp 81 j K vau Oostreen 78 j GEMROUD N Verwoerd en M Sirre ONDERTROUWD D J Bergman ran Wonbroge en M Kwakernaak Vllst GEBOREN Jan ouders J Ryneveld en A Spek Wilhelmus ouders A Boudgk en Q A Mulder Jobanoa Catharina Wilbelmina ouders N W Kaatelüo en W Noord hoek K E O li A IS E Baliijde 10 Cts tot 14 05 per Meter zoowel Zwarte en gekleurde Uennehergnuifde van 3S ets tot 1 JB3 per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 vsrsoh qnaliteiten en 2000 versch kleuren dessins etc VrU ca port Il rechten in JkHif STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G Uenoekrii s Zijde fabrieken K cuLHoi zvHica Specialiteit IN DAMES en HEEREN winterhaVdschoenen A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon ifo Si Beurs van Amsterdam ïrkts slotki S 88 l sa 9 V 8 103 4 8 87 8 i 861 86 8 86 81 63 63 98V 987 98 a l 4 68V il U 102V 947 96 SB lOOV 94 611 480 100 Vb 48 100 108 1881V B71 6VU 9S 98V 134 lOüV 80 31 UI 33 106 801 in 100 B4 68 1 58Vu 143 100 101 6BV 103 102V 100 1 ov 188 18 i i 100 BB B7 108 H i 14 IBi 108 10 ♦ 118 100 30 BB 6 194 806 106 106 108 108 lU 121 1 SB 6 117 so NOVEMBEK Nedsbund Ctrl Ned W S dito dito dito H dito dito dito 3 HoNOis Ooi Geudl 1881 88 4 ÜiLll Inschrijviog 1868 81 B GosTBN Olil in papier 1868 6 dito in zilver 1863 6 PoRTVOiX Obl met coupon S dito ticket 3 RusUND Obl Binnenl 1894 4 dito Gecon 1890 4 dito bij Both 1889 4 dito bg Hope 1839 90 4 ditoingoud leen 1888 6 dito dito dito 1884 S SpiNJB Perp t aohnl i 1881 4 TustElj Gopr Cjur leon 1890 4 Geo leeniog serie D Geo Ie niBg serie C ZuidAfe Ebp y obl 1898 5 Msuco Obl BnitSoh 1890 6 Vemezuku Obl 4 onbep 1881 AvsTBBDAM Obh Kt eo 1895 3 BoTTEiDAll Sliid loen 1894 3 Ned N Afr Haudelsv saud Xrendsb Tib M i Oertificsten DtthMaAttohappij dito Are Kypotheekb psudbr 4 Cult Mg dor Voratenl aand Gr Hypolheelch paudbr S i Nederlamiacho bank aanil Ned H andelmsatBoh dito 1 N W k Pao Hyp b pandlir 5 Rott Hypotheekb pandbr SV L tr Hypotheekb dito Si Oobtenb OüBl Hong bank aaud BvsL Hypothüiekbank pandb 4 i Ahkbik 1 Ëqut bypoth paudb 6 Maiw L G Pr Liou oort 6 NlD HoU IJ Spoonr Mjj aanl ill tot Ëlpl r SI 9pir aanil Ned lod Spoorwsgm aand Ned Zuid Aflr Bpm aaod 6 dito dito dito 1891 dito i TlLllSpoor l l887 89 A Eobl 8 AxsaiKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Ohio fc Vorlb W pr O f aand ditoditoW n St Peler obl 7 Denverh Rio Gr Spm eert v a lllinoin Central obl m goud 4 Louisr St aBhTÜtflOert v sand Meiioo N Spw Mü Ie byp o 6 MiiB Kanaaa v 4pot prul aand N York OntSBiok West aand dito Ponn OMo oblig Oregon Cahf Io hyp ln goud 6 St Paul Minn t Manil obl 7 Un Pao Hoofdlün oblig 6 dito dito Line Col Is hyp O B Canaua Can South Cert r aand Ves CRall Na Ie b d o O Amstord Omnibus Mij aand Rotlerd Tramweg MaatB aand Nbd Stad AmBterdam aand 8 Stad Holterdam aan S BELOlE Stad Antwerpen 18S7 S i Stad BruBSol 1886 2 HoNO Theis Regullr ieBelUoh 4 Oobtenb StaatBleeniog 1860 B K K OoBt B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid S 1868 Ne Vor Bei Hrp Bpobl eert ADVERTSNTIEN Heden overleed na een langdnnge ziekte mflne geliefde Eohtgenoote ALBERTA QKEAKDA JOHANNA 8IEBERS in deu ouderdom van ruim 28 jaren mg nalatende 0 kinderen nog te jong om dit verlies te beseffen A J ROOS Gouda 22 Nov 1897 Wat IS ds beste biwti Tin legen Jiobt Bhsaniallsk I en snn nsn kortom 7 Anker Pain Expeller ygt Is met bet Mfmni aas la wsnden togen TerkndkeM Wat Hü ï g t AnkBrfaliifxpBlIer neet dis steodi In ieder hpiageib Pjiig Anker Pain Expeller les koodi Pi jB 50 oent 75 oenl tn ƒ 1 26 d llemh Veorhandso la de meeste Apotheken n hg F Ai Rlohtol Co te Roltenlani Te GOUDA by C LUGEB Apotheker Markt en bfl WOLFF Co Westhaven 198 Kliniek en Polikliniek OHmTBTHiB en aVMSECOIM€lMKl voor Spreekiren dagelgks van IH H n Gratis Spreekuren Maandag Woentdag en Vrijdag 9 ll uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A QEVIi Qeneuhar Dirteuu