Goudsche Courant, woensdag 24 november 1897

Woensdag 24 November J897 36ste Jaargang No 743 Koninklijke m mm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon ea Feestdagen De pr J8 per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd SLNblaas FUNE VISITIKiiRTEN $ I Uaas bij Aa BRINKMAN 6e Zn Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERENHIIS met TLIN staande aan l den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met SeiTe Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en pchter aan het Huis Waterbesproeiingr eén prachtige Gangr met I Vestibule wit marmeren Tegels Alles vdorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriM naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 BÜKGEMEE8TËE en WETHOUDERS Tan Zevenhuüen maken by deje bekend dat kraclv tena beschikking van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Proyincie dd 15 19 dezer G 8 N 47 de panage voor RIJTUIGEN en VEE orer de CMTIJKS HltVU liggende orer de Mienntp loot in de kom dier gemeente op den 26n en den 27n dezer sal agn GESLOTE Zerenfiuizen den 20ii November 1897 Bargemeester en Wethoadera van Zevenhuizerit De 3uTgemeeBter A A V4N PELT LEOHNER De Secretaria P ELSHOUT Een ware 8chat voor de ongelakki e slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe me nitapattingen U het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G HoUandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gnlden leder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze onden d lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en iu eiken boekhandel in Holland eLËGTROHOTORISGBETAKDBALSBANDJËS WBTTIO GBDSPONDBRD BU bet rebrutli daarvan fescliledt liet tanden kriJKen der Kinderen ZMIIEIt DE miVüTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de biJ rnü ter inzage liggende getuiglobriften der nitstekende resaltnten van de Ëlectromot oriscbe Tandhulsbandjes niet echt zïjn Men lette op den naam van dmlabrikantwamm UOIT Wordt franco toegeüonden alleen na ontmngtl van postzegel ad 9S cent door ROBERT HüLTZ MlinegPD Verkrijgbaar bg WOLFF Co Weslhaveiil98 Wederverkoopera gevraagd FEANSCIE STOOMVEEVEEIJ Ghemlsclie Wisscherlj VAS II oPa EIMIIEIMER 19 KruUkade Botterdam öebreveloord door Z M den Koning der Belgen HooWdepM voor GOUDA M Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het o fT alle Meerenen Dameagarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inricbting voor het atoom n va pluche mantola veeren bont ent GordflneB tafelkleeden eni vrorden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onsohadeiyk voor de gezondheid en volgen itaal bewerkt Öoud Druk van A BRINKMAN 4 ZOON Prijstrekki g 16 December 500 00 Mark als boofdpnje m liet getakkigst geval biedt de nieuwste groat Geldverloting die door de Hooge Bflgeoring van Hamburg goedgekeurd fu gewaarborgd is I e voordeeliga ioncbtiag van bet Qieuwe plan bestaat cïaann dat ia dea loop ran slaclits weinigp maanden in 7 Terlotingen van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark 2 prijzen a M 80 000 38 prijzen aM 10 000 56 prijzen a M 5 000 106 prijzen il M 8 000 06 prijzen a M 3 000 813 prijzen nM 1 000 1618 prijzen a M 400 S 963prijz iiM 15B 19490 pr a M 800 300 18 104 100 78 45 21 ter TolUdige beslisBing sullen komen dttRrondar EÏjn kapitale prijzen Tan eTentueel 600 000 Mark bij uitnemendlieid eobt r 1 prija a M 300 000 1 prijs iM ÏOO OI O 1 prijs il M 100 000 3 prijisn aM 75 000 1 prijs aM 70 000 1 prijs il M 65 000 1 prijs a M l prijs a M 3 prijzen v M 1 prijs il M 1 prijs a M 60 000 55 00060 00040 000 80 000 I a aanfitaanda eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting is ran ambtswege bepaald plaats te hebben op den 16 DECEMBMB e ft en kost hiervoor 1 geheel orig lot sleohts Mark 6 of S BO 1 halt 1 kwart l legen inzending lan het bedrag per postwissel of tegen reabonr Alle coramissieB worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgeroerd on ieder speler ontrangt ran on de met het wapen van den Staat voorziene Origineole Loten zelf in handen Bij iediro bestelling wordt bet vereisohtaoffioieele plan waarnit de verdeeling der prijzen op de versohilleedo klassen als ook de betreffende inleggelden te vfmemeo is gratis bijgevoegd on zenden wij aan onze Begunstiger onaangevraagd na elke lrokkin de olBcieele lijsten j De uitbetaling der prijzen geschiedt sleoila prompt onder waarborg van don Blaat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is sleed door het geluk begunstigd on onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgen oBloiaela bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Uel is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van allo kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten spoedigste rechtstreeks te zanden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBCEG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook vwir het vervolg bemoeid zijn door een stipte on reëelo bediening do tevredenheid van onze gaéerde Bcgunatiger te verwerven J VE RGEER fiO ÜDA Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van KOPLATTEN ARCHITEAVENenUJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het lagen vanTOOGdTUKKEN en verdqr alle laagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout t£0PA DIKB OtJIJE SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt YerkrÜabaar bji PEETER A U bewijs vaa echtheid ia cachet en kurk steeda voorxies vaa dü naam dar Firm F BOPiV Jz NIOHTOAP Wordt terstond i evraagd in een klein gezin z k EEM VLilMHB TWEEDS WERKMEID P G van goede getaigen Toorzien Brieven fr letter A C Boekhandel DAHL te Voorburg leobiedehet gelÉdehand Hooldprys ev 500 000 Hrk De pryzen zUn door den Staat Kejciinndeerd Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker 11 Millioen m nb Hark gewonnen moeten worden Ds priJEen van dese reel voordeel biedende Geldloterij die volgens het plan slpchta 118 000 loten bevat zjjn de volgende Du hoogste prijs is eventueel 500 000 Uark Premie van 300 000 M 1 prys a 200 000 M a 100 000 M a 76 000 M i 70 000 M i 66 000 M a 60 000 M a 66 000 M a 50 001 M i 40 000 M k 30 000 M 26pryEena 10 000 M K6 prijzen a 5000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 U 800 M 200 M 156 M 1 pnjs prijzen 106 prgzen a 206 prijzen i I prijs Iprija 1 prijs prijs prijzen Iprys 1 prijs 812 prijzen 1518 prijken 40 prijzen a 140 prijien a 369 2 priJEona 96STir alS4 104 100 9851pröz a 7 46 21 M totaal 5 180 prij 2 prijzen a 20 000 M en worden deze in eenigo maanden in 7 klas sen uil De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagi Mark 60 000 stijgt in de 2e kl tot 56 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 75 000 M in de 7e to OO OOO M en met da premie van 300 000 1 event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld koat een geheel origineel lot sieohta Guld 3 60 een half origineel lot aleobta Guld l JS een kwart origineel lot sleohts Guld 0 90 De in egge den voor do volgende klassen zoowel ate de lijst der prijzen worden aangegeven in heLoffic fle e trekkmgsp an voorzien van het Wapen V tn den Staat welk plan ik op eanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd oumiddettijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingelijst De uitbetaling oa renondins van d prijzen geschiedt door mg direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding MMB ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per poetwiasel opgeven Men wende zich dus met ds aanvraag om toezending vai loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot J morElVBBR 0 ft met vertrouwen tot Samuel Ilcckscher seDF Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG Dnitsohland ÏÏÏH e KoninkH ke Machinale Xkiiietfk DE HONIOBLOBMa r n H I van Schalk Co geTeatigd te s Gravenhage HepplerttrtuU 99 eq tO aabg de Begentesselaan ran Z M den KONIMQ ran BELGIË Indien gijhoeatH gebrnikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Bnperior DruivenBorst Honig Extract FLA CONS van éO Cta 70 Cta en f 1 verkrflgbaar bg Firma WOLFF Co Westhaven M 9 Ooudm E B VAN MILD Veentel B 126 te Touda A BODMAN Moordredit C EATKLAND Boaloop B V WIJK Oudtwatrr M KOLKMAN Waddinmeen Te Koop of te Huur aangeboden U S WlWJ staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Ijange Tiendeweg D 29 Het hais bevat bene len 3 Kamers met Saite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding V Het twrte ontohadelyfeMe m Bh maklulykate poetanüddel Vo Uetrci en vooral dames en Kindericheenwtrki IsdeAppretuurvanC M MBIler C Bwllii Beuth Str 14 MtnletWjoed ttQiiJ op naam en fabriekametk Varkryibair by Hhtvii WhikslUra In lahatawfrfc lalaitflflaa draitryin tni ini QBRsritl Depgt ir W larlHiuia wnua BDINENLAND GOUDA 23 Notember 1897 Met iogang tbd 1 December ia beooemd tot MiieteDtgeDeeaheer in bet Bidgaziekenbuis te Amiterdam da heer Ur F G J Steeomeyer Arts Door de politie alhier ii anngehonden D StfiveDa die in het Alg Politieblad was gesignaleerd daar by nog drie dagen hebhteóis moest ondergaan Nog werd aangehouden een minderiarige jongen die de oaderTf ke woning te Utrecht was onibopea ÊTy wordt naar Ubrecht overgebracht Tot voorziiter boora der cominiaaie voor bet bnldeblyk aan H M de Koningin Eegentea ÏB gekozen mr S A Vaning Meineaz burgemeester van Amaterdain ter vervaaging van ylen mr J Heemakerk Azn Voorts is mr Tb Ueemnkerk oad lid der Tweede Kamer benoemd tot 1 d der hoofdcommissie ait faoogaobting voor dsn overleden Toorzitter mr J Heemakerk Azo Zooals bekend bevinden zich de fcroonjnweelen io den oorlog op Lombok buit gemaakt in bewaring by d Nederlandache Bank Zij werden door BH MM by liet bezoek ijïi aaiaan Amsterdam gebracht bezichtigd De onlangs afgetreden minister van koloniën was Toornemeos deze kostbaarheden ten bate der schatkist te laten verkoopen doch sgu opvolger de minister Cremer ia btykbaar van andere meetiing althans wg leroemen dat dexe kostba irbed ia eerlang onder goede bewaking pobliek zQllen worden tentoongesteld in het hykimnsenm Toer de bezichtiging zal een kiein sntiée worden geheven dat ten goede zal komen aan bet Nationaal Fonds opgericht ten behoeve van in den Indiachen kryg verminkte militairen en bon wednwen en weezen waarvan aar N P van den Berg directeur der Nederlandache Bank voorzitter is Daarna zailen deze kostbaarheden teroggezooden worden naar Batavia en aldaar inbruikleen afgestaan worden aan de verzamelingen van het Uataviaansch Genootschap voorEonsten en Weteoschappen Hbid H Heykens de ex voorzitter der algem Wsrktiedeovereeniging te Groningen ging hg het vervalscben der dokters en apothekersrekeningen als votgt te werk door hem werden de Dota B opgevraagd onmiddeliyk rervalscht aatnnrljik aanmerkeiyk verhoogd en teo de FBViLLETOJM DE JOHVRODV Mï HET SOUDEN SCffim V 6 Hilda leunde in een hoek der sofa en Hat haar hoofdje peinzend op de band rusten Ze bad al meer nagedacht over dat gedicht en tpt uog toe waa het haar een onopgelost raadsel gebleven hoe iemand in volslagen onwetendheid dat hy een werkelijk gebeurde geachiedenis beaohreef tooh zelfs tpt io de kleinste bijzonderheden zich zoo getrouw aan die gebeorteniisea kon houden Want zo wist t allea juist zoo bad plaata gevonden al het beschreven was Zelfa geen kleine illustratieo bad de dichter ELcb veroorloofd waarheid niets dan waarheid had bg verteld Zé wist het want cij zelve was de holdin der idyUe ZJj waa hel verdwaalde kind dat de boereoknaap had gevonden en waarmede hij had 8f P ISn vele weken daarna had ze nog dagelijks qltgezisa naar zijn komat want hy had beloofd haar weer aiu de beek te brengen om te spelen Tante Mira b wie ze gelogeerd was en die op het landgoed woonde en dea jongen wel kende had onderzoek naar hem gedaan Toen was het uitgekomen dat hq ziek geworden nas TCen hevige epidemia heersohte op hel dorp m geheele familie van het kind en ook byzelf waren er door aangetast Men vreesde voor zyn leven Hilda had niet melr over haar vriendje gesproken oammissie van toezicht bet bedrag vooigelezen dat schuldig was Heykeos ontving hiervoor de contanten doch i6ót de dokters eoapoths kers qniteerden ffsa bet bedrag tot het oorsproakeiyke ternggebraobt Zonder vermoeden werd dit in ontvangst genomen en deze qoitantiea werden weder verhoogd tol het bedrag dat hy vnn Üen penningmeester ontvangen had Door een toeval is aan deze achurkery gelukkig voor de arme en fatsoeniyke werklieden een einde gemaakt Vóór negentien jaar vertrok een zekere W uit StaveniBse als koloniaal naar Ooat Indië Gedurende dien langen tyd hoorde zijne familie nimmer ieta van hem zoodat zijn dood als zeker werd beschouwd Men stelle zich da vreugde zgner oude moeder en verdere verwanten voor toen dezer dagen de doodgewaande de ouderiyke woning binnentrad Op 20 Januari zal te Stuttgart eone conferentie wordet gehouden van afgevaardigden der verschillende spoorwegmaataouappeD ter bespreking van aaogelegenheden betreSsnde het personenverkeer Ook de NederlaedBche spoorwegen zailen aan deze conferentie deelnomen De laatste tHgen der vorige week had een onzer deurwaarders éen lang niet prettige karwei te verrichten Op de Notenboomenlaao Achter Abatede eene door een meereodeels behoeftige bevolkioo bewoonde bonrt moest de gerechtelgke ontruiming van een paar buizen plaste vindep in gebruik eu bewoond door een Duitacber en dar stamgasten in de getnigenkaoier der arrondissements rechtbank Hy u houder van een buis van viyrkoop met recht van frederiokoap en de beide perceeleu die ontruimd werden waren zoo vol panden dat de deurwaarder die des VrydagamiddagB met zyne helpers de oplading pp groote wagens begon eerst na eeoige uren arbeid op Zaterdag het werk voltooid had De bureo waren blykbaar den Dnitschsr niet zeer gunegen en waren io groote troepen getuigen van de gedwongen verhuizing waarby y ofschoon de orde DJet ernstig veratoord werd door allerlei weinig vleiende uitroepen aan hunnen wrevel Ineht gaven Nu eens werd Kee Inidkeela opmerkzaam gemaakt dat het baar trouwjapon was dis daar a s oud vuil op de kar gegooid werd dan weer herkeode een vrouw baar lionenkastje of hfuir tafel en een heftige scène ontstond er toen een huinooeder de beide Zondagsche pakjes van II I SX L 1LL men geloofde dat ze hem vergeten bad maar zij dacht nog dikwijls aan bem en toen te met haar ouders heenging veel vroeger dan ze genenscht had omdat men voor de epidemie vreesde toen liet ze bij Toon den tuinman oen barer mooiste prentenboeken achter voor den boerenjongen want ze kende zijn naam niet als hij weer beter waa Destijds was ze vier of vgf jaren Sedert dien tijd was ze nooit meer bij tante Mira geweeal want daarop was haar mama ziekelijk gawordcn en na een paar jaar gestorven Over tante Mira wer I zelfs nooit meer gesproken Zott ze nog altijd op het landgoedwonen Die lieve goode tante Mira 1 Hilda kreeg waarlijk een sterk verlangen h ar weer te zien Miasohien wist taqte den sluier op te heffeo die in zooveel geheimzinnige plooien hel beeld van den diohter omhulde Want ziyn naamj noch de titel gaven haar licht Gedichten van Mario Lusoioius dat was al wal met gonden lAttera buiten op het bandje gedrukt stond Zij had dien naam nooit te voren gehoprd maar zü wist welk een goeden klank hij reeda gekregen had ip dan korten tgd dat hij mede zijn lied depd ruiaeheo in het groote koor der zangera dommige m nschen zeiden dat ze het aanmatigend van dien dichter vonden zioh nLusoimus te noemen maar kou dit niet werkelijk zgn naam zijn oP anders kon hif geen b zondere reden hebben Om dfèn naam aan te nemei aHos t zij ik vind het nÜt aanmatigend zei ze Br is tn zyne gedichteti geen snoar van aanmatiging Integendeel er aprettt zoo ta reine kinderlgke geest uit elke bladzijde hy moet bepaald een goed menscb zjjn Hy IdealUeéH vreeaelyk haar aoontjea herkende die de likkekert bewéirae reeds verkocht te hebben toen zCi een week of drie geleden ééa dag te laat kwam om door betaling van de rente één cent per gulden en per week het recht op haar eigendom nog eenigen tyd te beboodeu Da liltekert € deed alsof al da teekeneu vaa verontwaardiging hem o et aangin ea en werkte Ijverig mede aan het uitdrngen der goederen Alleen toeu een der vrouwen zich door haar drift zoover liet voeren dat zy met opgeheven vuisten voor hem ging staaL en hem promoveerend tot iHliyke stinkerdc op miu of meer Bchreenwerigeo toon vroeg of haar bloedkorateu ketting dien by verleden jaar al heette verkocht te hebbeo Boms ook nog in dat kistje was dat by van nacht de deur al uitgesleept kade oen bleef by eeo weinig angstig in de oabyheid van den deurwaarder die met ze dsamen takt zich van zyn moeilyke taak kweet ec door aijn kalme houding er veel toe bybri ïht dat de wrcede lombardhouder geen pak flaa opliep Ata galgenhumor ontbrak hetnatnuriykook niet en daar deden vooral de mannen aan mede all de helpen van den deurwaarder de ellendigste panden aau de omstanders vertoonden als sooveel stomme teekenen van de bittere armoede die de eigenaars gedwongen had op die laatste onmisbare voorwarpen nog een paar stui h ls4 9 eiif De ebeL giet jrB f l M pot van schelen Dirk wrrd begroet met de opmerking dat Dirk warmer werd van een halve kan jenever dan zyn heele familia van eeu hee mud kolen En een wollen deken met eeu paar groote gaten er in gaf eeo werkeloozeu huisvader de schampere uitdrukking in den mond ddt hy dat ding maar weggedaan had omdat zyn kinderen er verkouden onder werden van den tocht Ëen ander liefhebbend echtgenoot vleide zijne vrouw door de openiyke mededeeliug dat het oy bem thuis yóó zindeiyk was dat ze wel van den vloer kouden eten waarom hy dan ook op zyn taataten verjaardag een menach komt dan toch ook op zyn verjaardag wel een spatje toe niewaar meneer zei hy tegfn den deurwaarder die manke tatel óók maar achter de schuine deur had gebracht Seue vrouw werd uog bespot toeu ty zuchtend heenging by het zien opladen van eenige splinternienwe bottinep zooals baar zoontje op een Zaterdagavond toen lijn vader weer dronken en zonder geld was thuiagekomen van een nitstalling had woggekaapt eo daar bad verkocht met recht van wederinkoop 11 voor welk misdryf hg thans nog in de gevangenis zat Zoo ging het de beide dagen onopboudelyk maar daar houd ik van Wat geef ik er om dingen te leten die ik dagelyka kan zion gobauren P Maar wat ia datP Paar slaat het waarlijk al drio uur I Vaa wel mijn nachtegaaltje I Ge moogt mij eeu serenade brengen l IV t Waa lente De nat aur ontwaakte uit haar winterslaap Alsof ze door den tooverataf oener fee waren aangeraakt vertopnileo do boomen 7ioh weder omhangen met een doorzichtig kleed van zachtgroen loover of fijoa witte hloepema velden en wogen scbeoen een retuaohtige ruiker prijkonile in volto heerlijke acUoonhttid Woinige maanden geleden hield ook een wit kleed de aardt bedekt Toen was bet do kille koude des doods die hot jonge groen terugdrong onder haar sneeuwen gewaad en mat verBtyvecdon alem de stro imeu aan ketenen le de nu echter was het dat reine zachtgetinte wit dut ten leven gewekt zelve levenwekkend wordt De heer Van Berokhoven maakte met zijne dochter een waodeling bulton in hst vrije veld Ze badden do Btad ver achter zich gelaten en bewonderden ob genoten Ik verlaag nqa Berokhoren zei papa terwijl hij walbehaaglyk opzag naar de blauwe lucht sik niet antwoordde Hilda Verbaasd bleef de gOede man stilstaan ffNietP vraagde hij met een ontzettenden uitbaat by dat woordjt i Je dei kt er toch niet orer heel dien zomer hkr te U Bü op die afschuwelijkegracht f f Veen pipa t lülaiir tk hoop ergens elders heen te gaan dan naar Berokboren Z jt ge vergeten wat voort met meer of miu schokkende tooneelen en de ma dio zich by elk armzalig meubslof kleeding tok dat te voorsobyo kwam wel moest herinneren hoeveel ellende eo tranen daaraan kleefden bleef koud en gevoelloos da geheele ontruiming bywonen opdat er toch niets verloren zou gaan en liep achter den laatsten wagen die zyne achatlen wegvoerde zoo blymoedig eo tevreden glimlachende heen alaof de schetdwoordeo en verwensobingeo die over bem aitgebraakt werden evrnvele heilwenschen en zegenbeden waran Van deze buitenwyk aan de znidzyde der itad is bg thans naar een dergetyke aau de noordzyde getrokken en maakt daar tbaus den Zeedyk onveilig Deze ontruiming van dit Btille pandjeshuisc zooals we er hier sedert de opheffing van de zoogenaamde stadsbank van leeniog talloos vele hebben beeft by de weinige getnigen da overtuiging versterkt dat het wensckelyk is hoe eer hoe liever de bulpbebosvende stadgenootea door een betere regeling van het lombardwezeu tegen geweteolooze opkoopers in bescherming te nemen Ter bevordering van huiamnziek Het is ons een aangename plicht onze lezers in voornitz oht op da komende lange winteravondso op een hartverblydend tydverdrijf attent te mogeu maken Dit tifd l Hs zao oud aU bet hnieselijk leven het is de haismnziek maar bet muztekid trnment dat wy aanbevelen is nog jong namelyk de Aocoord Cither Tot billykeo prya verkrygbaar gemakkelgk te handhaven en als t ware spelonde te leeren heeft de Acooord Cither vau lieverlede een terrein veroverd eo eeu verbreiding gevonden dat een tal fabrieken yterig concurreert om aau de steeds stijgende vraag te voldoen en het instrument voortdurend te verbeteren By desknodigeo bestaat echter geen twyte dat de zoogenaamde Müller iifcbe Acceord Cithern alle andereu aan soliditeit der constructie en mnlodieuse toon verre urertrefl De Müller sehe Accoord Cithers syn voorradig eo verkrygbaar in de meeste muziekwinkels en het door de Firma J T Muller Dresden Striesen gepubliceerd keurig boekje over Accoord Cithers wordt op aanvraag aan een ieder gratis en franco toegezonden Bir Henry Donltou ia overleden de ondste eigenaar van de beroemde porcelein fabriek te Lambeth na Wedgewood ia t Donltonporselein t meest gezochte misichien artistiek t meerdere maar in elk geval een artikel van wereldreputatie De fabriek te Lambeth werd ik u eenige weken geleden gevraagd heb betreifande tante MiraP Wat dan kind P O papa wat een gryïaard wordt n spotte HUdtt wOud hoor I geen geheugen meer Myu Qod I wat moet ik met zoo n rader aanvangen P Do man wordt auf I Moar Hilda irStil I Ik heb u gevraagd of ge eens aan tante Mira sohryven wildot om to hooren hoe ze t maakte l Alle duivels Ah pardon Hilda t Ii gezegd 1 kind laat het gozogd zyn dat zaakjo heb Ik waamohtig totaal verlieten Dat komt er van als men oud wordt Ik geloof wezenlijk dat ge me met m jn efgea wapenen vereloaii durft papa ftMaar kind nu in allen ornat t Is beter dat ge tante maar zelf schryft We hebben baar zoovele jaren vèrwaariooad t Is een erg bescheiden vrouw ze zou ni t gaarne het initiatief voor eenzaak nemen AU zij meent dat wy hoos op baur zijn zal ze den eersten stap tot verzoening niei doen a l on uit vroea zich aan ons op te dringen Maar je weet er ia niets lusachon ons dan myn trasgheiilom haar te bezoeken en to schryven Zend haar een lief hartelyk brieve vergeet vogral niet je portret in te sluiteu Met den dag begiet ge meer op uwe moedor te gelyken Tanto hield zooveel van baar Ik ben zeker dat ge heel gnow een alleszins bevredigend antwoord zult krijgen rdt vervolgd