Goudsche Courant, woensdag 24 november 1897

Toor den daarop volgunden Bifajuidag gsld worden verklaard Voorstal van de afdeeling Utrecht Het hoofdbeituur onderzoeke nogmaals naar da oorzaken van Ó9 klacht dat io sommige garnizoensplaataen door militaire antoriteiteu te weinig rekening wordt gebonden met den eisch van Zondagarnat Voorstel van deselfd v afdeeling De algemeeae vergadering besinüe dat bg gelegaubeid dar troonsbestgging van H M de Kooingtn een adres ran balde worde gericht zoowel aan H M de £ oningio al i aan H M deKoningioRegantesse onze Beecbermvrouwe uitgaande van het hoofdbestuur namens de vereeniging of door middel van het boofdbestanr van de ledeo De algemeene vergadering aal worden gevolgd door eene openbare vergadering des avonds ten half 8 in het Maiaon Stroucken Sprekers de heeren dr P H Ritter hoofdredaoteor van het Nieuws van den Dag en A P Obermeger voorzitter van de afdeeling Amsterdam In vele deelen van Enropa sehgot de lucht bewolkt te zgn geweest in de Novemberoachten waarin deLeoniden voorbytrokken Te Londen waren de omstaodigbedsn de maneachyn er buiten te laten zeer gunstig maar ook op de sterrenwacht te Greenwicb zgn betrekkelgk weinig meteoren waargenomen io een onafgebroken waarneniogttgd van 8 uren Zaterdaguacht s ecbts een twintigtal Te Utrecht echter beeft men er betrekkelgk veel gezien Dr Nyland deelt daarover io het Utr Dbl het volgeude mede Detgd van bet jaar in aanmerking geaomeo heeft bet weder de waarnemieg der Looniden November meteorieten met straalpnnt in denLeeuw albans te Utrecht vrgwel begntiatigJÏ In de nachten van 12 14 n 16 Novemlürwas de hemel zoo goed als geheel bewolkt daarentegen waren de nachten van 13 eo ldNovember zeer helder Deo 13o werd van 12 o 51 min tot 16 o 7 min 7 vallende sterren waargenomen waarvan 5 tot de Leoniden behoorden Den 15n was de oogst beter in den helderen manesobyn werden van 13 n 8 tot 16 o 45 min 40 vallende sterren waaronder 32 Leoniden gezien Ala gewooolyk bewo en de Leoniden zich zeer snel en lieten de heldere een Hebt nd apoor na dat bg sommigen 3 tot 7 seconden lang zichtbaar bleef Merkwaardig was het aantal der zeer helderemeteorieteo Onder de 10 der eerste groottewas er 1 rao de helderheid van Japiter sn 4 die in glans Venua naby kwamen of overtroffen Het stroalpnlit kon vry nauwkeurig bepaald worden op een pnnt in de onmiddellgke nabyheid van de aür Zêta Leooia gel o Naar mgn meening is eerst na de ontvangst van berichten nit andere streken met name Amerika uit te maken of den 15n November binnen Utrechts horizon de hoofdzwerm der Leoniden waargenomen i of misschien een der twee bgzwermen die den boofdzwerm heelen e begeleiden Terwgl we ohb hier nog bezig bonden met het uitdenken van fantaatiache plannen om aan de inhuIdigingsfeeBten den noodigen luister by te zetten gaan de Indiecbe bladen at veel verder Ze weten precies te vermelden op welke dagen de plechtigheden znlleu plaats hebbenHet programma moet volgens de Jarabodec die een waaraohyniyk toch niet terug kan banden aldoi zyn samengesteld Vrydag 9 September intocht te Amsterdam Zaterdag 10 inhnidiging Zondag U godsdienstige pleohtigbeid Maandag 12 galaandieutie en Dinsdag 13 intocht te sGraven bage H Ct Johan Heckmann schipper op het oakochip Catharinac liggende in de Baitenharsn te Schiedam waa gisteren met meer personen bezig het anker van zgn schip od te halen door middel van de ffiek van een naast hem liggend vaartuig woarby de giek brak en ge Directe Spoorwegverbindingen met GüüüA Wlnterdlenst 1897 98 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich 18 85 1 84 3 48 8 57 4 58 4 65 6 09 ir r 09 l 4 I f l 19 66 1 58 4 4 15 5 10 6 85 BOTTKRDA M 0 O D D A 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 9 10 U 9 8 9 54 10 11 ll U 11 80 10 09 88 9 4710 13 10 80 11 88 6 51 7 86 8 40 9 88 10 99 11 54 18 08 19 47 88 7 10 7 45 6 18 9 00 OODDA DEN HAAG Souda Z8T ah iM Mo rk pelle ZoetoniiMr Zegwaird Voorborg Haga B V 8 07 9 03 1 06 Ltl BJt aHl l 08 48 9 S4 10 4411 4619 481 10 8 06 4 16 6 16 6 56 6 98 J 8 04 8 84 9 9 9810 88 U 6 11 44 6 0 VDA VTBICHT ttaida 5 90 84 7 68 8 91 9 07 10 10 10 57 19 00 18 68 9 90 10 17 10 85 10 84 6 94 7 18 8 48 10 41 i Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 94 n in C4 7 89 1 69 11 18 11 18 öoada 7 89 8 97 9 98 9 69 10 69 11 10 19 11 1 9 8 40 4 87 6 80 6 07 7 89 8 M 9 49 10 84 ll w 19 89 l 5 6 O V D A A USTEKSAM Souda t S7 8 81 9 48 10 67 19 10 4 11 iKitardaa S Sk 8 16 9 9T 10 60 1 1 1 18 hli 10 11 10 861 11 41 in d 17da eaaw opgericht toen enige HoltanderB er Delftach aardewerk namaakteUt ifldert veranderde de fabrikaat echter geheel Sir Heury waa eea mao taa veelzjjdig taleiit geletterd en een kanatkeoDer hg wai een voorbeeldig werkgever eo bg z n oodergeichiktea zeer bemind Hy werd in 1820 geboren eu in 1887 in den ridder tand erbeveD Te Tokio is van Japanwjhe zflde een vreemdeliogeo barean bebio kai opgericht met bet doel aan bnitenlauderi inlicbtiagen eo butp te Teracbaffen o a door bet toevoegen van gideen die vertrouwbaar zgn en ded vreemdeling voor afzettingen beboedeo Het bnreau ia Id het eerste hotel der atad gevestigd en beft geen geld voor de verleende bolp dur de oprichtera hnn etichtmg aU vooral in t belang der stad zelf beachonwen Zaterdagavond werden een viertal arbeiders die sinds een paar dagen werk hadden bekomen op de fabriek van den beer H Hedemsn Jr te Alraeloo by bet naar buis g an door een honderdtal stakers achtervolgd en uitgejouwd De DiBrecbausiee was tot bescberining tegenwoordig Door bet opdringen van het volk geraakten eenige stakers te water mAt een nat pak kwamen z er af De waohtmeester der marecbanssee heeft bet volk by die gelegenheid medegedeeld dat voortaan dergelgk aobtervolgen eo uitjoQwen van hen die werken willen niet langer zal worden geduld Eeo vreemde vondst deed Zondagavond een postbeamble bij de laatste lichting van de brievenbas op bet Eosland te Amsterdam Uit de bus kwamen te voorschijn een loonden horloge met dito ketting eo charivari een paar gonden ringen en twee spaarbankboekjes alls io een oude oonrant gewikkeld Men vermoedt dat deza voorwerpen van diefstal afkomstig zyn Vrgdag werden weder te Nijmegen twee soldaten der Koloniale Reserve wegens aanhoudend wangedrag uit de gelederen wegge jSBRd Sinds 6 November jl derhalve binnen H dagen zgo er na niet minder dan een 5 tal jeugdige soldaten van dit korps nit de kazerne verwyderd zoodat het wegjsKen van lieden by dit korpi badeokelyke afmetingen aanneemt Intaaicben meeot men dat de jengdige man nen die te Nymegen veel aan verleiding bloot staan en daaraan geen weerstand kunnen bieden niet moesten weggejaagd worJen maar hoe eer boe beter aan de verleidende omgeving moesten onttrokken worden door ben ten spoedigste naar Indie te zenden desnoods via Harderwyk van waar byna alle weken transporten vertrekken hetgeen uit Ngmegeo niet zoo dikwQla bet geval is ook zon meo daardoor aan snjetten die het er op aanleggen om weggejaagd te worden den pas voor hnn doel afsnyden In ludië ineen geheel andere samenleving in bet gewone garnizoen of op het oorlogBveld londen het dan zooals meermalen van anderen gezien is dia bier te lande niet vrilden deugen nog zeer bruikbare krygalieden kunnen zyn Wegjagen kas men ze allooa nog wanneer EU ook ginds niet deugen willen I Arn Ct Zaterdagavond is te Bada Feat een electrisob tramrijtnig io volle vaart op een goederenwaggon van de Staatsspoar geloopeo waardoor de waggon werd verbryzeld Drie personen werden gedood verscheidene anderen bekwamen verwondibgen Men meldt uit a Qravenhage Oasd t S IM Hooidieoht 7 SS Kieswerlreik 7 Si OifMt 7 4i BottaidMii 7 7 IS M 11 Diuilip RofcteTdun CpeUe Kieuwerkwk UoordHoht Band 8 10 8 35 8 41 8 4 9 5 S SS a c 4 4S t 6S 4 6 8 0 B 04 11 5 11 1 8 17 8 lt t so e i5 11 14 11 9 89 10 61 11 46 Oudaw 5 85 Woaidan6 4S QtrwAt 6 08 7 4 8 10 8 88 9 0 Opnieow ia hier ter stede een geschil ontstaan tussoben een bakkers patroon en zyne gezellen waarvan hflt gevolg is het besluit van 17 gezellen dier bakkerg behoorende tot de ploeg die gisternacht in dienst moeat komen om niet aan den arbeid te gaan Thaai is dit gaibhil gerezen in de patticaliere bakkerg van de firma Lensvelt Nicola in de Veenestraat Toen giatarochtend de Kozel A de R die geiyk in vete particoliere bakkergeu nog het geval ia na aftoop van den nachtarbeid bet brood per wagen aan de afnemers gaat bezorgen kwam afrekeoen werd bem door den boekbonder namens den patroon zgn ontslag aangezegd ingaande over acht d gen De atroon door den ontslagen gezel naar de reden voor dit oivtslag gevraagd deelde bem mede als hoofdoorzaak daarvan dat De R zich op voor de belangen van den patroon schadelgke wyze aan de woningen van de clientèle zou hebben uitgelaten iu verband met de tegen 17 Janaari e k vastgeatelde stakioK van den nachtarbeid in de bakkergeu De heer Lensvelt bevatigde dat dit de reden was van bet ontalas atn twee leden van het bakende ploateeiyk comité voor da af chaffing van den nachtarbeid die naar aanleiding aa bet door den ontslagen gezel aan bet comité onmiddeliyk medegedeelde feit daaromtrent by den patroon kwamen ioformeereu Gisteravond beeft in een In de nabykeid der bakker g l g n koffiehoii een samenkomst plaats gehad van het comité met 17 gezellen uit de bakkerg der firma Lensvelt Nicola Daar werd een commiaaie naar dezen patroon afgevaardigd met een acbryven onderteekend door genoemde 17 gezelten en waarin o a het volgende wordt medegedeeld dat zoowel door De B ala door da be de bovenbedoelde leden van bet comité waa aangedrongen op onderzoek vanwege den patroon omtrent de door hem geoite beaobnidigiog betgeen de beer Lensvelt verklaarde tiet noodig te oordeelen dat het feit door genoemden heer ala beacboldiging geateld op zich zel e geen reden tot ontslag zou behoeven te zyn aangezien het met een opmerking zon kunnen worden hersteld zoo het gebeord is dat nit de bealissiog tot ontslag en de nitlatiogeD van den patroon daarmede verband houdende moet afgeleid worden dat de keer Lensvelt opzettelgk een atryd wil bespoedigen welke op verscbillende wgzen voorkomen ha l kunnen worden eo dat onder deze omatandigheden de 17 gezelten gezamenlyk den patroon wenachen te verzoeken op zyn bealoit t rog te kon en en zonder vgaodelyke daden tot overleg te besluiten Io dat Bchryven wordt voorts gezegd dat de Hezelten niet willen treden in de reebten van den heer Lensvelt als patroon maar dat zy meenen dat in dit by oodere geval niet een maat alle gezellen ten nauwste betrokkéfa zgo zoodat ze verplicht zgn zoo eensgezind mogeIgk te biyven De heer Lenavelt beeft de commiaaie nit zgne gezellen die dat scbrgren kwam brengen te woord gestaan en haar medegedeeld dat hij meester wenscht te blijven en dat de gezellen zelf moesten weten wat zy deden Dezelfde commissie begaf zich eenige nren later wederom naar den patroon met de mededeeliog dat zy gisternacht niet aan den arbeid zonden gaan en dien ook niet weder zonden hervatten by handha ing van het ontslag san den gezel De R gegeven De beer Lensvelt nam nota van dit antwoord en besobouwds van dit ooganblik af de stakende gezellen als ontslagen Evenals tydens bet geschil in de brood eo meelfabriek zyn thans zoowel in de Veenestraat ala in da Nieuwstraat in welke atraot de bvkkery een nitgang heeft controleposten door het comité oitgeiet om den loop der za ken gade te slaan en voorts eenige maatregelen genomen om de overige gezellen beboorende tot de dagploeg die hedenochtend moet opkomen op de hoogto te brengen ll n 18 18 11 98 11 86 11 48 1 11 51 18 8i 9 68 10 89 10 88 10 48 10 49 9 47 lO lS 8 17 4 86 8 0 55 8 8 7 10 8 84 8 60 6 08 9 87 9 46 8 08 5 10 7 1 8 66 10 16 Het is gebleken dat beide personen die in bet kantoor van de firma J F Wgera te Dordrecht inbraak gepleegd en reeds eene volledige bekentenis afgelegd bebbeu in Dnitschland reeds meermalen wegene diefstal zgn veroordeeld en ook dat zy de daden zgn van Dinsdag op Woensdag te Gorinchem gepleegden diefstal met b aak in bet stationakoMefaoia oabg da Ganzenpoort Ee groot gedeelte van hst aldaar geatolen geld pi m f 200 was nog iu hnn bezit Tevens werden nog op ben gevonden twee zilveren horloges die abnsief als gouden waren gesignaleerd en eenige andere voorwerpen van waard een gooden medaillon enz mede van dien diefstal afkomstig Eigenaardig is dat de diefi al te Gorincbem onder dezelfde omitandigheden beeft plaats gehad als die by den beer Wyer ook daar verschaften zy zicb toegang tot bet koffiehuis door bet uitsnyden eeoer ruil die zy op straat neerzetten De beide inbrekers zgn gistermorgen naarbet buis van bewaring overgebracht ter beschikking der jnstitie D Cl Naar men verneemt zal de Bollaodsche IJzeree Spoor weg maatachappg zich met alt December 1898 afscheiden an de sedert hel jaar 1891 bestaande centrale cntröle van Nederlandsohe spoorwegen De Nederlandsohe Vereentging tot bevordering van Zondagsrust zal hare algemeene vergadering honden op Maandag 29 November te Amsterdam O a zullen de volgende onderwerpen worden behandeld Het hoofdbestuur wenscht de noodzakelykbeid te bespreken van eene wyzigiug van artikel 5 van het reglement voor zoover dit de werkzaamheden der afdeelinga bestu ren regelt Het boofdbeatnur wenscht nogmaals terug te komen op het verzoek aan de regeering om eene commissie te benoemen aan welke een onderzoek naar den Zondagsatbeid wordt opgedragen waarna de geleidelyke uitvaardiging van weltelyke voorschriften door welke Zoodagsruit zooveel mogelgk bevorderd wordt kan worden io overweging genomen De afdeelingen sGravenhage Rotterdam en Zwolle hebben iu hoofdzaak gelyke voorstellen gedaan Mededeelipgeu door bet boofdbeatour van den nitslag der pogingen om aan sIoIb en brugwacbters meer Zondagsrust te verzekeren Voorstel van de afdeelingen Amsterdam en Deventer tot wüziging van het reglement o a om te bepalen Leden der vereeniging zgn allen manuen en vrouwen die tot bovenstaand doel willen medewerken eo zicb verbinden tot een jaariykscbe contribotie van mioBteua f 0 50 Voorstel van de afdeeling Deventer Hethoofdbestonr wyze een aantal sprekers aan waarnit iedere afdeeling eene keuxe kan doen om roor haar io het winterswooen in eene openbare vergadering op te treden ten inde het streven der vereeniging Zondagsrust by bet publiek meer ingang te doen vinden ledere afdeeling neme evenwel de reis en verblgfkostan van den spreker voor bare rekening de Bom van tien gulden niet te bovengaande Vooistel van de afdeeling s Gravenhage Om het bestuur van den Ned Jooinaliatenkring gedomicilieerd te Amsterdam uit te noodigen pogingen te doen om te vorkrygen dat des Zondags geen Nieuwsbladen worden uitgraven en bewerkt of altbana de Zondagsedities wederom worden beperkt tot een ochtendblad op Zondag zoodanig dat het personeel verder over den wfkelijksohen rustdag vr knnnen beschikken gelyk met dat der Nieuwe Rotterdamsobe Courant het geval is Voorstel van de afdeeling Haarlem De algameene vergadering drageaan het hoofdbestuur op gemeente provinoinle en andere besturen te verzoeken om by het rerleenen van concessies voor tram en andere vervoermiddelen te bepalen dat het personeel daarbg in dienst miostens om de 14 dagen een vrgen Zondag beeft eu ditzelfde te willen bepalen vanneer reeds bestaande concessieg moeten worden verlengd 10 86 1 18 10 04 10 11 10 18 10 96 19 84 8 80 8 51 9 56 8 48 9 10 10 18 6 17 7 95 87 6 84 8 41 6 47 7 66 8 08 8 09 8 16 8 95 6 88 6 61 8 14 7 81 7 60 6 80 8 10 4 10 5 40 8 45 10 64 9 87 9 47 9 4 10 1 10 07 4 1 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 7 46 8 80 4 89 6 49 5 56 DEN HAAS BOUOA HagB 6 4 7 90 7 48 8 85 9 4 10 1111 87 19 881 85 9 44 8 40 4 06 4 88 5 80 18 7 18 7 16 9 98 lO O Tooib 6 68 10 17 1 41 4 89 1 r ♦ Toorb Z Zggw Voorstel van de afdeeling Leiden eo van den correspondent te Enschedé Het boofdbestnar wende ter plaatse waar zulks behoort pogingen aan om te verkrygen dat op de spoorwegen alU relourbiljntteo op Zondag vervallende ook 10 88 1 5 4 58 80 ZeT iC 17 10 48 8 0 6 04 i 89 8imda 98 7 48 8 18 9 08 10 1 10 6411 7 18 609 17 8 14 4 08 4 88 6 18 M 48 8 1 10 10 1 5 S 7 6 7 18 ff 7 7 80 8 M 9 07 10 0 8 8 49 10 84 MM 10 54 11 10 8 4t 4 46 4 41 M 19 7 46 1 41 4 9 45 H 10 AKSTIRDA S O V D A 7 06 8 10 9 06 10 48 8 9 9 18 1 9 lt lllM M A tatdui 0 8k Oonda I M C T 11 0 H T e O n D A Ulnolit 88 7 4 8 49 9 1 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 Waetdan 58 8 08 10 8 11 65 4 1 deeltelgk op het hoofd van Heckmann terecht kwam ooodat dat liohoamadeel ernstig verwond werd Dr Ris verleende de eerste geueesknndige hulp Te Bozendaal beeft een kind een pot kokend water die van de kachel viel over net lichaam gekregen De arme kleine kre daarby zulke Hevige brandwonden dat zy aan de gevolgen is overleden De koning van Siam heeft een herinueringsmedaitle doen slaan aan zgn bezoek ia Europa De medaille draagt op de eene zyde bet borstbeeld van den Chineeschen monarch omgeven door zgn naam en titels de keerzyde behelst een Soimeescbe inscriptie herinnerende oon de voornaamste feiten der reis De buitengewoon gezant en gevolmachtigdminister van Siam te Pargs Phya Surcya isdoor zyn aooverein belast met de overbrengingeu aanbieding van drie exemplaren der medaille aan de hoofden der Staten aan wie dekoning een bezoek heeft gebracht in goud inzilver en in brons De medailles zgn beslotenin doozen rau rood marokyn omringd doorgonddnuulwerk De vier hoeken der doozenzgn versierd met de wapens van Siam mgoud D De verwonding van den cadet te Breda met een mes toegebracht zal waarschynlyk nog kunnen genezen Reeds verscheidene personen zyn in verhoor geweest het heeft echter nog niet tot ontdekking van deu doder mogen leiden De Wormerveersche sang vereeniging Werkmans Konstgeoot mag waarlyk wel over pech klagen Na in de derde afdeeling van den wedstrgd te Amsterdam gezoligen te hebben keerden zg per stoomboot huiswaarts O jammer de bout liep aan den grond en kwam vgf nar te laat te Wormerveer aan Hier wachtte den langers de Ityde tgdiug dat zy in de derde afdeeling een eersten prys hadden gewonnen De vereeniging moest das naar Amsterdam terug om io den eere wedstryd op Zondagavond mee te zingen Dezen keer zou t zeker niet de stoomboot zyn die ze van Wormerveer naar Amsterdam zou brengen Dit was te onbetrouwbaar Dan maar met den trein s Morgens nog eens goed geoefend en dan t beste beentje vooruit gezet Maar ojé aan de Bembrug kreeg de trein vertraging eo moesten de zangers twee en een half nnr wachten Vgf nnr op het water toen de helft vandien tgd in een tochtigen trein Ze kwamen ten slotte te Amsterdam aan maar deeen at meer verkonden dan de ander De Leidsche zangvereeniging Arinn keerde Zondagavood in de beste stemming per extratrein naar de plaats barer inwoning terog Qiatermorgen vra kwam men tot de treorige ontdekking dat een der tweede bassen de beer H V L door onbekeode oonoak te water mo Bt ryo geraakt Ten minste gister nochtend werd bg zonder teekenen van leven opgebsatd Hbl Het personeel ran een goedettrein der Staatsipoorwegen dienstdoende op de Ign Utrecht Boxel is ter beschikking van de justitie ge steld Hoofdcondnctenr conducteurs t en remmers hadden gedronken van aan hunne zorg toevertrouwde Champagne De ledige flessehen lagen langa de Ign Een remmer heeft de zaak aan bet licht gebracht De fraaie hoogere bni ersobool ta Sappemeer is Woensdagavond aan een groot gevaar ontkomen Onder het gebonw bevindt zich da woning van den concierge In die woning is een gosmeter geplaatst welke dien dag gere S ireerd werd door een werkman der gasfabriek it schgnt niet goed te zyn gebeurd althans de concierge rook des avonds een sterke gasInoht Wei wat onvoorzichtig ontstak by een Incifer om ooar de oorzaak te zoeken Plotseling boorde hg een hevigen knal gevolgd door andere Er ontstond brand maar da concierge bad de tegenwoordigheid van geest de gaskraan af te sluiten waardoor het grootste gevaar was geweken De brand werd nu spoedig geblnaoht door leeraren en leerlingeu die op hel hooren der ooiploffisg tot hulp waren toegeschoten Bnltenlandscb Overzicht Gisteren ia de vredeacommiaaie te Konstantinopel het eens geworden over de nit te betalen scbadevergoedingeo Nu worden er pogingen aangewend om ook tot eene Bfbikking to geraken ten aanzien van de antonomie Graaf Goluchowski beeft zyn groots redevoering gebonden waarin hy den staatkundigen toeataqd van Europa en meer in het byzonder die van de Ooatenryksch HongoarBche Monarchie voor de Delegatiën uiUenzet Natoorlgk worden daarin de Kretenser naeatiedeTurksob Gnakseba oorlog de handelingen van het Europeeseh Oonoart de voordeelen van het Driefondig Verbond en de vriendschappelyke betrekkingen tosschen de monarchie en Eosland breedvoerig besproken Iets nieuws kon zelia graaf Golncbowski daarover niet zeggen En wg Boaden dan ook die redevoaring verder onbesproken konnsn laten ware het niet dat de Minister aan het slot een zeer opmerkelyke mededeelmg had gedaan met betrekking tot den economiacbeo toestand in ons werelddeel cHet komt my voor zeide hy dat Europa in zyn outwikkeltnga procea op een keerpunt ia gekomen Oat voortdoreud onze aandacht iu beslag moet nemen De Ki oote vra atukken der materieele welvaart die zicb steeds met meer kracht opdringen liggen niet meer ia een utopische verte maar zyn feilelyk onder 009 bereiK en kunnen niet meer worden overzien De vernietigende atryd der concurrentie die wg op ellf gebied in overzeeache lauden reeds het hoofd moeteu bieden of waartegen wy 008 uoet n wapenen eischt snelle krachtige maatre elen van tegenweer iodieu de volken van Europa niet in buu levensbelangen zullen getroffen orden en den acbteroitgang te gemoet ijiaao Sohouder aan schouder moeten dia volken airyden teRen bet gemeensohappelgke gevaar en tot dient strgd moeten zy zich maten met alle beschikbare middelen Groot en moeilyk is de taak die haar karakteristieken stempel drukken zal op het volgende tgdpark indien ten mioate niet alie kenteekenen ons bedriegen Zooala de 16e en 17eeenwdetgdperkeo waren van religienaen strgd iu de 18e eeuw de libejale denkbeelden doorbrakeu en onze eeuw door de natiouahteiteu quaestie wordt gekarakteriseerd zal de 20e eeuw in Europa het ichouwspel geveo vau een itrgd om het bestaan op handels en staatkaudig gebied eo vereenigd moeten de volken staan om voor de verdediging van de voorwaarden van bun bestaan met Boccea te kouufn werken Mo e de erkenning hiervan algemeen worden eu het oiia vergund zyn in de periode van vredelievende ontwikkeling die wg thana te gemoet treden ouze beste krachten byeen te rapen om ie voor dien strijd gereed te hoadeo Bet is duidelyk dat deza gtheele paragraaf van graaf Gol dchowski a redevoering een rechtstreeksche oorlogsverklaring is aan de Vereenigde Staten en een oproeping tot den atrgd tegen de Amerikaaosche tarieren Ba het kan dan ook niet uitblgveu dat deze oproeping grooten indruk zal maken aan de overzyde van den Oceaan Het is zelfs aan te nemen dat granf Golaebowski niet op deze wyze zou bobben gesproken indien niet reeds tuasoben de verschillende mogendheden over een gemeeolohappetyk optreden ware onderhandeld De oorlogsverklaring op dtze wyze daan ia vau ontzaglyk groot gewicht Reeds dadetyk 08 de verkiezing van den pro taction istischen president in de Vereeoigde Staten nam Odatenryk een besliste positie in dia na bet bekend worden van de Diogley wet aanleiding gaf tot een ernstig protest Ook Duitachland gaf zyn afkeuring te kenaen doch op ve l minder besliste wyze Wanneer nu graaf Golochowsky opeutgk Rpreekt van maatregelen van tegenweer tegen de Amenkaansche tarieven is de waarachyuIgkheid groot dat de beide regeeringeo elkander hierover hebben gepolst wy zyn dus thans een Europeescb verbond tegen de bandelsstaatkuade der Vereenigde Staten te waobten En het is duidelyk van welk een groot staatkundig ea economisch belang zulk eeo verbood wezen zal Het Britacbe leger zyn sterkte naar aantal en gehalte de vraag of bat voldoeode is en zoo neen wat gedaan moet worden om het te verbeteren dat alles is in de laatste jaren berhaaldtilgk door min of meer tot oordeelen bevoegden in bet Vereenigd Koniokryk behandeld Lord Wtilselej de opperbevelhabber heeft een paar dagen geleden een byzondere gelegenheid gehad om kennis te maken met de veracbillende opvattingen omtrent het al of niet wenachetgke van militairen dieustplioht Een vergadering van de vUoited Service Institution presideerend heeft hy den prys moeten toekennen aan de beste van 27 verhandelingdn van dat ontwerp ingekomen 0 i een nitgescbieven pryRvraag Van de vyf beste antwoorden was één geschreven door een officier van de militie wat de Engeteche generelisaimus ala een verblgdend teeken van de goede krygaknndige ontwikkeling der militie o6Sciersn beschouwde De meeste inzenders waren er voor de verdediging van het Engelsobe grondgebied aan bet leger van dienstplichtigen toe te vertroowen terwyl de oorlogen buiteu de Eogelsche grenzen door het gewone leger van vrywiltigers gevoerd moeaten worden Toch behoeven da burgers van Engeland zich nog niet voor dieuftplicbt bevreesd te maken Lord WuUeley nam zelf na een uitgebreide discussie tusBchen vele andere militairen het woord en deelde gn meeniug over de zaak mêe Het leger behoort z i versterkt te worden maar met behoud van het bestaande stelsel Conscriptie ia voor Engeland niet bruikbaar omdat de soldaten meest buitenlands moeat dieDen Hg en het geheele departement van oorlog beBcbouwen de zaak als eene geldquaestie maar anderen zgn van oordeel dat het leger reeds geooeg kost en verbeterd lou kunnen worpen zonder daaraan veel meer geld te besteden vuornamelgk door den dienst aaotrekkelgker te maken De a Times c oordeelt intosscben dat de opmerkingeB van den opperbevelhebber niet op de hoogte der quaestie waren Hy zei dat het leger bestaat uit 220 000 man waaTio 117 000 buiten Groot BrittaDJo in dienst en 103 000 in het laud Maar bg verznimde onder de aandacht van zgn niet militaire hoorders te breu gen dat deze 103 C0O man volstrekt met geschikt zyo Om de elders dienende te veiiaugeu of at te loaaeo Zy zgn meeroodeets nog te jong of te ongeoefend en vormen geene georganiseerde battalions het zgn de depota der regimeoten Dus een zeer ongenstige toestand üet Torj bladc laat dan ook oiet na voor de zooveeUte maal de alarm klok te loiden Uet ministerie van oorlog heet bet heeft het ver trouwen des Unda verloren De toestand van het leger ia betreuronawaardig Het kost te veel geld De quae tie is lu geen geval een pailgqnaeatie en de natie liat met recht op naar de mannen die met de hoogste macht bekleed zgD Tot ongeveer dezelfde conclusie kwam ook Cbarles Dilke in eeu teillBath gebonden redevoering waario hy verklaarde dat deze regeering tiiet m staat was de militaire qiiaaitie op te losben Het ontwerp van den minister van oorlog was onvoldoende Daarom ia het de toojc van de radioate parly die oplossing te geven Al mogen de radicalen ook van meebing varschilleu met admmige personen over de wensche gkheid van uitbreiding des ryka allen zyn het hierover ejns dat bet ryk in staat van verdediging moet worden gebracht zelfs io tijd van rede de radicale hervorming nn beitaat id invoering van den verplichten krggedit nst en de vorming van eeo Indisch leger nit rrgwilligers d e twee jaren in de gelflduren hebben gediend Keizer Wilhelm zal deu Ryksdag op 30 November i middags te 12 uur io persoon openen in de Witte Zoal van bet Koniuklyk Slot te Berlgu Een Dieuffigbeid welke vele bondsstaten willen navolgen ia dat da ryksbegrooiing voortaan niet met twee maar met éea jaarcgfer jsal wordei aangeduid ten einde aan alle verwarring voor go d een eind te maken De ttieowe begrooting die op 30 dezer bij dtu R ksdi wordt ingediend heet dus die van 1898 Bg de behandeling van het verbod der vergaderiog van graan ban delaren in hetFeëopaleia voor den admioiatratieven rechter te Berï o het besluit vau den president van politie vernietigd Dq stautskas werd io de kosten veroordeeld De nieuwe Duitaohe ambaasadenr te Konstantinopel vrybeer Von Marscball Biebersteio ifl door den Sultan met buitengewoae onder sobeidmg eo praal ontvangen By en de overige personen der ambassade werden tn zeven bofrytuigen afgehaald en de Sultan getooid met de liem door deu Duitachen Keizer geschonken eeresabel eu de keten van den Zwarten Adelaar ontving den vrybeer io dezelfde zaal naar hij indertyd vriend Wilhelm zelren ontviug Dat juist Duitacbland vau alle Mogendheden ook weder de eerste is on zyn troepen van Kreta terug te trekken omdat het zyn troepen niet langer wil gebruiken voor politiedienst in den vreemde zat zeker de aangename stemming by de ontvangst oog verhoogd hebben VUURSCHOUW BURGEMEESTEB en WETHOUDERS Jer gemebote Gooda doeo te weten dat bet by art 28 der Verordeoing op da Brandwrer ToorgescbreveD ooderzoek in WOONHUIZEN sn GEBOUWEN door Heeren Brandmeeaten en OnderBrandmeesters z l worden gedaan dan 7 en 8 December aanstaande terwyl de NASCROUW zal plaats hebben den 14 en 15 December daaraanvolgende wordende de buwouers of gebruikert uitgeuoodigd genoemde beeren daartoe in staat te stellen Goods 23 November 1897 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secrptarl BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN 20 Nov Francin Maria Pieleroells ondera C G Dekker eo J M Gubbe Trnida ondeis A L Cats po M Blom Anna Maria ouders H W Schneider eo A M Bosch 21 Mattbeng Autooios oudersJ H P A Krieos eo L Polman Wilhelmus Johannes ouders J T Imholz en C van Berkesteyn Cornelia Martina nndpreG L Hammer eu L C G Spee 22 Nanle Anije ouders H Egsun m G Snoeck Johannea Simon ouders A Hofman en H T da Vos OVERLEDEN 21 Nov G Klopper 67 j G Boerama 30 j 22 J Amesz 1 10 m W Loendersloot 4 j M J van der End 7 w C van Kijk 67 j K IQ O lil A 3 E Bal ijde 4L0 Cts tot M4MS pei Matei zoowel Zivarte en gekleurde metuteherg mifae van SS ets tot H OS per M Glad Gestreept Geruit Gewerkt Damast etc circa 240 versch qualiteiten en 2000 versch kleuren dessins etc yrU oflM por $ eu reekten M hut STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland U Umnésrg s Zijde rériekea K en L M zvHicn Specialiteit IN DAMES en HBBKEN WI TEKUA DSCHOENEX A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Tetephoan Xo3t Beurs van Vrkrs slotkra 88V 88 9 los 8 ls 87 8 V s a 85 8 Vs il 1 63 8 98 98 1 4 68 77 3 96 100 9t 67 611 489 1001 48 100 198 188 V 67 57V SI NOVEMBEK EurauNB Oert Ned W S dito duo dito it dito dito dito 3 HONOj Col Uoudl 1881 88 ♦ Italib loschryving 1868 81 5 OusTBNk Obl in papier 1868 6 dito UI zilver 1368 6 PoaTuojLL Obl met ooupou 3 dilo ticket 9 RusuND Übl Biimeul 1894 4 dito Gecons 1880 4 dito liq Haths 188B 4 duo bg Hop8l889 B0 4 dito in goud leen 188S 8 dito dilo dilo 1884 l SpiNjB I erp t lohulJ 1881 4 riiBKBU öepr Conr Ieou 1890 4 Geo lecQiug serie D Gec Ie niag serie ü ZuiD AvR llBp ï obl 1891 S Mmico OM Hult Sch 1890 6 ViSBzUELA ülil 4onhep 1881 AHarBRDiu Uliliunlien i8BB 8 RoTTflBOAH Stüd leen 1894 8 Nau N Afr Hsudolsv and Arendsli ïab My Cetlillc Slen DaliMoAtFohspp dito Arn Hvpotheekb paodbr 4 Cult M dur VorstonI annd s Gr Hypolhookb pendbr S i Kederlandsohe baek aaud Ned Ilaiulelmaatsoh duo N W il Pac Hyp b pandbr 5 Kott Hypotbeekb pandbr S i l l tr Hypjtheekb dilo S s 9 Vi OoBlïji Oo lHiiig bank and 184 BoBL Uypothoiekbank pandb 4 lOOl AVEBIXA Kqiit bypolh pandb 6 80 Maiw h O Pr L eii oert 6 31 88 8 Nbd Holl IJ 8poor MiJ asnd UI Mij tol Eipl r 81 Spw aaod 106 Ned Ind Spoorivegm sand SOI Ned Zuid A fr Spm aand 6 SSS s dito dilo dito 1891 dito 6 100 lTALlll3poor l l887 89 A Kob S 64 687 Zuid llal SpwDilj AH obI 8 68 Poi BN VVarsohau K oenen end 4 148 HusL ir Huis Spw Mjj obl 4Vs 100 Bsltisebo dito sand 667 Fastoiva dito asnd 6 77 Ivaog Dombr duo aanl S 103 tnrsk Ch Azoir Sp kap obl 4 102 dilo dito oblig 4 Amebika Conl P r Sp M i obl 8 100 Chic fc N orth W pr C aand 1 O dilo dito W n Pt Pelor obl 7 I 188 i is 67 Ul s DeiiierV Hiü JrSpm rert v a 18S j Illinois f eiitral nil in guud 4 lüO Looisv NasbvIUaCert v aand i 66V4 Mexico H Spw My Ie hyp o 8 103 Mits Kansas v 4püt prof aand 14 N York Oiitasiok West and IB dito Penn Ihio oblig 6 108 Oregon Calif Ie hyn in goud 6 1 74 St Paul Mmn h Manit obl 7 US Un Pao Hoofdlijn oblig 6 100 dito dito Line Col 1 hyp O B 80 Canada an Soutb Cerl v aand 66 Vl C Kallw Na lob d c O 6 Amsterd Omnibus My aand j 194 Kotteld Tramweg Maats aand 1 206 Nbd Stad Amsterdam aand 3 106 atad Uollerdam aan 3 106 BlLOlE Stad Ant erpen I8s7 102 Stad Brussel 1686 3 102 HoNO Tbeisi Hegullr Gesellich 4 1 H OoSTENB ataatsliening 1860 6 lilK K Oost B Cr 1880 3 Spanje tad Madrid 3 1868 36 ADVERTBNTIEN Ned Ver Bet Hvp Bpobl oert 117 Uedeu overleed na kortstondige ongesteldheid in den onderdom van 59 jaar onze lieve Echtgenoot Vader Behnwd eo Grootvader JAN JACOB SCHRËUDËR ia leven Geneesheer te Reeuwijk Uit aller naam Mevr de Wed A M 3CHBEÜDER VAN DE VEIiDB Rteuv3ijk 17 Novemb 1897 Einige kennisgeving Verzoek mn rouwbeklag verschoond te blijven