Goudsche Courant, donderdag 25 november 1897

No T437 Donderdag 35 November J897 36ste Jaargang Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxaclxtigr n et ixxgrericlit HEERËNHUIS mei m staande aan den KATlJHfelNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Seï re Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDERMODSS benevens HAND WEBKPATBONEN iMT lEDKRE WEEK TERSCHUNT EEN NDHMEB In ieder n iekêt mtcarte p tileu m0dekromfek feHUiet0U enz eni lo Uitgave zonder gokl pUton met S snijpntr en 3 groole geknipte pair Per 12 ars 1 86 p post l it 2 als ds lo uitg met daarenboven 6 gekleurde pbten 1 76 1 9B ia r 1 lo 12gekl pl on 1 bijs gekn p bfhotOoao 60i J M 4 I It 30 bij hst 6s no 1 geki pair n keur 12e een gekleurd Iraaio bandwsrkpstroon S S 80 nmmmu m mmm alom ï =i ïïrA iïs Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgka met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderüjke Nommers VÜF CENTEN Hootilprys ev soo OM Krk Te GOUDA bg C LUGEB Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 198 Uonda Druk ran A BRINKMAN ZOON ♦ Heden overleed as een langdorige ziekte na Toorzien te z a van de laatste H H Sacramenten der stervenden mgne geliefde Echtgenoote ALBERTA GEBARDA JOHANNA 81EBERS in don ouderdom van roim 28 jaren mj nalatende G kinderen nog te jong om dit verlies te beseffen A J ROOS Oouda 22 Nov 1897 Ter overname aangebudeo te RolUrdam een goed beklante winstgevende Zaak in KRUIDENIERS GRUTTERS en GELDBR8CHE WAKEN BOTER KAAS EIEREN enz Hnnr van ruim Winkelhnis met goede Woning biliyk door dubbele zaken is spoed gewenaeht Aanvr fr br letter T aan het Bureau van dit Blad Aanbesteding REGENTEN der beide Gasthuizen alhier zjn voornemens op MAANDAG den 29en NOVEMBER a s des avonds ten 8Vi ure in het SI Catkartna aaêthtdê AAN TE BESTEDEN De Levering van HIJ8T GORT BOEKWEITEN MEEL BOEKWEITEN GRUTTEN STROOP ZOUT GROENE ZEEP WIJNAZIJN 80IKBB Toor het Jaar 1898 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 23 November af ter lezing in het Gasthuis alwaar oolgde monsters ter bezichtiging zfln gesteld De inschrövingsbiljetten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden bj de opening daarvan op dag nur en plaats bov ei genoemd tegenwoordig zön egenten voornoemd BROUWER VoorzilUT A W ROES Steretaru I ELECTR0IOTOBI8CUE TANDHAyB 4ÜDJËS WKTIO OBDÏPOSBBKD BI het Kebrutk daarvan tescbMt het I twiden krUgeu der Kinderen ZBKOEK I uE niKSTE nm 10 000 Gulden I wordt betaald aan hem die bewezen kan I dat de bg m ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende resultoten van de Eleclroniotorische Tandlialsliaiidjes niet echt zjin gt Mmi leop dennaam i ran den fabrikant ItOBEHT HOLT I Wordt franco toegezonden alleen na I ontvangst van postzegel ad 95 cent door j ROBERT HüLTZ Uinegen I Verkrijghaar by i WOLFF dl Co Wsslhaïoii 19i I WederverkoopeVê gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden GEK IIG Staande aan de WESTHAVEN Wyk B h U7 Te bevragen Lange Tiende eg D 29 Het hais bevat beneden 3 Kamers met 3utte Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamer en Zoldar verder alles netjes en doel matig ingericbt alsmede van Gaa en Water leidiüg voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding J VE RGEER GO UDA Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van KOPLAÏTBN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot bet zagen vauTOüGSTÜKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Uet en onder levering van hout Kliniek en FoUkliniek OttSTtCTttfBen voor treekaren d elgks van 12 2 a Gratis Spreekpren Maandag Woemdag en Vrijdag 9 LI uur DORDRECHT Lijnbaan No 11nr A ClEVIv Geneeehter IHrecteu Frijstreliking 16 December 500 000 Mai k ala hooHprlji in hel gelukVigtl gevsl biedt de nieuwste groot Geldverloling die door do Ilooge Segeering i n Hamburg goedgekeorii en gewaarborgd is De voordoelige iorichling van hel nieuwe plan beitaat daarin dat in den loop van aleohu weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige besÜMing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 2 prijzen a M 20 000 26 prijzen üM 10 000 69 prijzen M 6 000 lOOprgzenaM 8 000 S09 prijzen a M 8 000 812 rijzen it M 1 000 1618 prijzen ÜM iOO 31962 prijz aM 166 19 90 praM 300 200 131 104 100 78 46 21 1 P ij l prijs prij prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs prijs p ijzen 1 prijs 1 prij aM iM aM H aM aM M a M 300 000 a M U0 0 O IM 100 000 aM 75 000 70 000 e6 000 60 000 66 000 60 000 40 000 mjs a 0 0UO De aanslaande eettte prflslrokking dezer iroote door den Slaat gewaarborgde G ldrerloling j van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 16 DMCEUBEB e k en kost hierroor 1 geheel orig lot sleehte Mark 6 of 8 60 1 half 2 11 l kwart Vs tegen inzending van het bedrag per postwissel of legen remboun Alle oommissie worden onmiddellok met ds grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler oulfsngt van ons de met het wapen van den Staal voorziene Origineele Loten zelf in Bii ied re bealslling wordt hel vereisohtsoffloieele plan waaruil do verdeeling der prezen op de versohiUendo klassen als ook debetreffende inleggelden te vfmemon i gratisbijgevoegil en zonden wij aan onze Begunsligera onsangevraagd na elke trekking de olHcieele lü ten a De uitbeuling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door direcU toezending of ook nsar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen n Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet i steeds door bet geluk brguortigd en onder vele andere aanzienlijke prt zeii hebben wu meermalen volgens ofRoioele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze rgunstiger zelf nitbetsald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz liet 1 te voorzien dat bij doie op den hechlslen grondslag gevestigde nnderneming ran allo kanten op oeno zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophsnden zijnde trskking allo orders ten spoedigste rechtstreeks ts zenden aan KAUFMANN SIMON Bankier en Geldwisselaars in HAMBURG p S Hiermede danken wij voor hel tertrouwen on lol hiorloo geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting tor deelneming inviteeren sullen wij ook Vbor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roielo bediening de levrodenhcid van ome getierde Begunstigers Ie verwerven TISSOT Co Bordeauoc Motterdam f 1 40 per liter ia verzegelde bemande flesch van 5 en 2Vj liter voorzien van hei attest van Dr JP F van Hamel Roo Proefflesch Ï 30 Verkrygbaar bjj J H ROODE GOUDA WqI is l Bt InwrÜTi ff al Bheimifttiek Lsoui AnlerPainExpeller tagSD iDea van at Si said yg IsiutketlllllinsaBUlewsndeiitegen Ëü l t Ankerf alfllxpeiler yg wMfL du flMdi in iedw hoiagezb s g Rnker Palnlxpellcr Fiijs 60 osnt 76 oMit sa de e rli V orlünd n bi de meests Apotheken en bt r Ai 8iohtor Co Ie Rotterdam 1 tegm Jiflbt lupyntB kortoni Hen gelDkilehand De prUzeu zyn door déa Staat IceKantndeerd Uitnoodigfingf tot deelneming in de Kansen van Ie tloor den Staat Hamburg gewaarborgde groote Qeldloterjj waarin zeker 11 Nillloen 349 325 Mark Premie van 300 000 H 1 prijs a 200 000 M 1 prijs a 100 000 M 2 prijzen a 76 00 M 1 prijs i 70 000 M Iprijs a 66 000 M 1 prijs a 80 000 M Iprijs k 66 000 M 2 prijzen i 60 000 M Ipnjs i 40 000 M Iprü i 30 000 M 2 prijzen a 20 000 M gewonnen moeten worden De priJEen van dese veel voordeed biedende Geldloter die volgens bet plan stenhti 118 000 loten borat zija de volgende De hoogsto prijs is eventueel BOO OOO Mark S6prijten 10 000 M fiS prijzen ïi 6000 M 106 prijzen a aOOO M 206 prijzen ü 3000 M 813 prijzen a 1000 M UIS prijzen a 400 M 40 prijten a 800 M 140 prijten a 800 M 369 2 p jceua 155 M 99 E 9 PT a 184 104 100 985lpr jz a7 45 81M totaal 59 180 prezen en word n deee in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprüs in de Ie ktaefe bedraagt Mark BO OOO stijgt in da 9e kl tol 5B 000 M in da Se tot 60 000 M in da 4e lot 65 000 M in d3 5e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in de e tot 200 000 M eu met d premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerate prij strekking die oSiciael is Tastgeateld koat een geheet origineel lot aleohts Guld 3 50 een half origineel lot sleohts Quid 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de lijst der prijzen worden aangegeven in faetoffioiee e trekkingsp an voorxiea van bet Wapen van den Staat welk plan ik op sanvr gB gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingsl st De uitbetaling on verzending van de prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding M Iedere bestelling kan mon eenvoudig l per postwissel opgeven Men wende zioh das met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot met vertrouwen tot Samuel lleckscher senr Bankier on Wiisolksntoor in HAMBURG Dnitschland I Zeer nette Ge steendrukte msmaiJEs worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON FEANSCEË STOOMVERTEEU M Chemische WassoheriJ VAM H OiH E7 HEI IER 19 Kruiëkade Uotterdam Oabreveieord door Z M den Koning der Belgen Boofddep6t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Hpecioliteit voor het etoomen en verven vubh alle Ueeren eu Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van slucbe manteU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de aieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid en velgens ataal bewerkt Suptriii I ONINKl UKE Koninklijk MaeMnale Fabriek DE HONIGBLOEMs ï n H N vanSchaik Co garestigd t Grawenhage Heppierttraat 99 m M9 Hab de Regentesselaan HOFLEÏERAIICIERS Tan Z M den KONIMQ ran BELQIE Indien gijhoeatH gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sapenor DmivenBorst Honig Eitract FLACONS yan éO Cto 70 Ct en f 1 yerkrjgbaar hij Firma WOLFF ft Co Westhaven f 00 Qmiia E H TA MILD Veenital B 126 te Gmda A BODMAN MoordrteHi C RATELAND BoekoopR ï WIJK Ouituoirr M KOLKMAN Waddinneen BINNENLAND GOUDA 24 November 1897 Door Gedep Staten is bet contiogent dat door deee geoieeote noet wordeo geleverd vost de Nationale Militie bepaald op 38 mansohappeo Ten raadbaisa te Rotterdam bobben Bargemeester en Wethouders giatareo aanbesteed het boowen van eene bewaarschool aan de l ieodstn t logeechreveu werd o a door de heeren C W den Hoed te Stolwgkerslais vooi f 25 179 en J H de Wilde alhier roor f 24 583 Door het heatoor vao den Zaidpla polder by Goada zgo oor de eeratdaags vaceerende betrekking vaa aectetan s op de voordracht gpplaatat de beereD G Van Dort Kroon te Waddinxveen en W J Reynders ootaris te ZeveDhaizeo Door de Arrondinemeats RechtbaDb te Rotterdam werden gistereo o a de volgende fonnisaen gewezen E M Ctn 31 jaar schipper P H 39 jaar Tipscber B B 28 jaar laodbnawer en B van d r W 26 Jaar metselaar alleo tej kkerk fk dj 1 eo 3e vegeai wedecapao ttigbetd de overigen wegeoa oproÜog tot reap 21 dageo 2 maaodeo 1 ea 2 maaadeo gevangeoiaitraf G den fl 50 jaar laodbonwer te Moerkapelle wegeos beleediging van deo kaeteleia J Key te Zevenhuiaea tot 8 dagea gevaogenisatraf W M 18 jaar erkmao te Berkenwonde wegens diefstal vao praimeo oit den boomgaard van Aiie Saiker aldaar atrooperij tot f 1 boete tobs 1 dag hecbteoia Verder hadden zich te veraDtwoorden J vao R 54 jaar viischer en dïeas huiavrouw C L 53 jaar beideo woanide alhier Volgensde aanklacht zon de Ie b laagde op 2 en de2e bek op 3 September j alhier opzettelgkt ea Mattbeos Laaeubcrg by en door deocomuissaris van politie teveas hnlpoffioier vanJDBtitie den faeer W N vao Garderen alhier de valfche unpifte in achrift hebben doenbrengen dat genoemda Lnoenbarg io denODorgen van 2 September 1897 omatreeka 4 Dor alhier in eea sloot aan den Wioterdykmet bet oogmerk van wederrechtelijke toeSïgenÏDg uit een paliogfoik eeo hoeveelheid viKch fnik en viscb toeb boorende aan den lenbeklaagde had w genomen door welke valscbe FEVILLETOIX DB JONKVRODW IET HET fiODDSH SCHILD Maar boe zjjt ge toob soo op eeas op de gedaehts gekomen om bij tante Mira te gaan logeeren Of liever hoe kout het dat ge o tante Mira zoo plotseling herinnert P Ik heb u dat alles gezegd papa oen ik er u teerst over sprak Maar gij schyni bet Tergeten te cqn Hebt gij het Dooit of emerkt ia uw lev n hoe vaak een woord een klank een acbaduw eeo lichtstraal u ia t verleden verplaataeo kt n F Iets dergelijks was het wat mij deed denkati aao het heerl ke bosch bij den Skaldeatins en toen ot zoo geleidelijk aan de lieve eigenares Papa had zijn doobtertje goed io de oogen gekekea toea zij sprak t Scheen hem toe dat die oogen hem niet zoo oprecht aU anders aanblikten hg verbeeldde tioh dat een zooderiioge klank trilde in hare atem Ia dat 100 Hilda F Ja papa zal Hilda met een blofje ffHtlda ik heb ja nog nooit op eea ouwaarheid betnpt Weet je dat het verzwygcn vau eea waarheid ook eene onwaarheid ia ffBat hebt o my altyd geleerd papa ffZoo I en ds t is uwe opinie niet fLieve papal het goede dat verstandige meo aangifte da eer en goede naam van Lnnenborg werden aaogeraod Beide beklaagden hielden vol dat zy Lanen bnrg ia bedoelden mori en hadden geobserveerd terwyl ky een paliogfulk Hcbtte en de visch in zyn melk chonw deed Beiden badden later ban achaitplaata in bet tiet veilalend de fnik stnkgesoeden teraggevoüdeu en daarop was de aanklacht gevolgd Uit b t get uigeoverhoor bleek intasfichen dat deze aanklacht niets meer of miader dan een boosaardig verzinsel was De heer van Garderan bad een schetateekeniag van de voorgewende plaata des miadryfs gemaakt en lichtte daarbg toe dat de beweerde icbnilplaats van beklaagden te open en te dicht bg de foik was de afstand bedroeg ± 10 pas dan dat één die bet voornemen mocht hebben om te stelen niet een minder gevaarlgke gelegenheid EO hebben afgewacht De heer van Garderan kende Lnnenborg boveodiea als een fliukeo braven kerel niet io staat om zoo iets te doen Lanenbnrg als getuige gehoord verklaarde dat hy in bedoelden morgen t was schemer doch men kon reeds goed zien me de schouw was aitgegaan om te meikeu Beklaagde bad hy aan den Wioterdyk niet gezien en nog minder een foik Hij wiat zelfa niet waar vao E s foiken atooden Door ban aanklacht acblte hy zich te meer gekrenkt omdat by aollicitwrt naar een betrekking Ia politia gent Hat verbaal door beklaagde opgedischt werd boe langer hoe onaaonemelyker naarmate het getuigen verhoor vorderde Getuigen die bedoelde plek dagelyks met bon acboowen pasaeeren badden in den morgen van den 2en September Lnnenburg gezien terwyl by zijn schoQW langs den Winterdyk voortduwde Beklaagden had men niet gezien wat wal bet geval soa geweest moeten zyn indien zy zich op dt door hen aangeduide aschoilplaatsc hadden bevoudeo Ook werd geconstateerd dat Luoenbnrg de fuik niet had kunnen Üohten zonder dat andere personen dis in ren melkachonw zaten en zich op korten afstand van L bevonden dit zoudea gezien hebben H t O M by monde van mr I Z Mazel achtte dan ook io deze merkwaardige zaak dnidohjk aangetoond dat beklaagden opzettelyk een valsche aanklacht hebben ingediend Merkwaardig noemde Z E A deze zaak vooral waar een man als de Ie beklaagde die lang oiet zQÏvef is want io September 1896 werd by door deze rechtbank wegens diefstal tot 9 maanden gevangenisstraf veroordeeld een ander valachelyk van diefatal gaat betichten waardoor de mogelykbeid ontstond dat deze zyn voornemen om naar een poliiiebetrtkking schen gezegd faabban durf ik gerust voor goed aaanejnen Dat ia geen antwoord op mijn vraag of een al te naakt compliment Jo wilt mij van mijn tekst afbrengen lieve mSid maar ik moet weten Papa I Hij zag dat de oogen van zgn dochtertje vol tranen stonden Na nu kind 1 Zoo had ik t niet bedoeld hooi I Weg met droefheid op zoo n zonnigendag Als de vogeltjes bet niet te druk gehad badden met het bonwea van biïr nestjes zoaden ze oen grappig verzoeningstooQeeltjo hebbon gezien maar se üadden er volstrekt geen erg in alleen het dartele vee in de weide en de madoliefjes in t gras waren getuigen van het nfkassen Hilda had aan tante Mira gesohreven en vroeger dan ze gedacht had reeds antwoord ontvangen t Was maar een klein brieQe dat tante haar zond maar t leverde een bevestiging vao de veronderstelling van Hilda 9 vader fliieve Hilda zoo luidde het fOt hebt me met uw portret en vrieadelyke voorden heel gelukkig gemaakt Ik beo na den dood uwer moeder vele jaren op reis geweest ik heb veel gezien van dn wereld en en eenigszins bewogea leveu geleid Zoo bleef my maar weinig tyd tot ijdenken over Haar toch beb ik hetdikwgls zeer smartelyk gevonden nooit meer iets van o of nw vader te hooren Sedert eenigeo tijd bon ik weer op den ouden Skaldestias terug en zal hst beet prettig vinden als ge mij in myae eenzaamheid eeni wilt komen bafoekffli tk hoop in u veel van llicitaeren zoo hebben moeten opgeven B Mazel achtte bet ter wille van Lunenbni s rapntntie noodig dat beklaagden streng zonden worden gattraft en vorderde tegen elk bonner 8 maanden gevangenisstraf Wat beklaagden tot bet plegen van dit miadryf leidde werd ter terechtzitting niet duidelgk Men verguoneons daarom op te merken dat Lunenburg verleden jaar een der meest bezwarende getuigen was in de atrafiaak tegen van H welke zaak op een vroorde ling tot 9 maaodeo gevangeniistraf wegeos eeadendiefalal oitli p Aaagenomen bet b ero6p by de Ned Her vormde Kerk te Ooaderak door ds K Ëekhof te Werkhoven De steenkolen der stedelijke gasfabriek te Bo nboven zyn door broeiiag aao bet brandw gegaan Met alle kracht is men bezig da olen uit elkaar te balen torwyt een brandsptut op bet terrein aanwezig is De rederyberskamer Borger te Oadewater gaf bare eerste toooeelvooratelüng van t aei zo B Opgevoerd werden MyQ naam ia LehinaDc biyspel naar t Doitach van C Mnjo en k Drie vrouwen voor één manc blijspel naair t Fraosch vao Bcribe Dank zy de gewaardeerde medewerking van eenige Oodewatai lae dames mocht deze voorstalling uitstekend slagRD Zaterdag j l ia de IJsselbrog te Oudewatar weder in werking gesteld en aan de tratnreizigers die een 10 dagen lang g DOodzaal t waren een 8 minuten vóór bet etndo der reis alt te stappen een greot ongerief weggenomen Vooral vreemdelingen die s avonds bier arriveerden atooden vreemd te kykeo en het reizend pnliek gaf nog al eens zijne verwondering te kennen dat van de herstelling dier brug door de trammaatscbappy met meer pU bllciteit was gegeven Men Bcbryft uit sOravenhage aan de N a Ct De onlangs alhier opgerichte Vereeoiging tot Bestryding van Ooeerlyke Concurrentie en van Valsrbe Reclame beeft zich heden verplicht gezien werkdadig op te treden Voor een okaal in de Willemstraat waarin een uitverkoop van mautels werd gehouden beeft zy een paar mannen gepoflteerd met een aanplakbord waarop de vereeniging bekend maakt dat de mantels welke in dat lokaal te koop worden aangeboden niet afkomstig zyn van een liqaidevrenden boitenlaodschen fabrikant zooats de uwe lieve moeder terug te vinden Groet uw vader van mg eu ontvang eea hartelijken kun van uwe u reeds liefhebbende tante Mira PH Ik dank dat hoe eerder jo kont wij doa te eerder vriendinnen zullen zyn Hilda las haar vader den brief voor on hy knikte tevreden irQe moet de zaak met mama boaproken kind oo dan eal ik ja zelf wegbrengon zeide bg Do wbespreking met mama vorderde niet veel tyd want Hilda was gewoon hare moeder nooit irts te verzoeken of iets met haar in gemeenschappelijk overleg te doen Ze kondigde eenvoudig hare plannen aan waarin merrouw Var Berckhoven uit gemakzucht steeds toestemde Ze hield er niet van zich tegen den wil barer stiefdochter Ie verzetten dat Zou moeilijkheden kunnen geven en vwr allea moeat de vrede worden bewaard zoowel in wezen als in aohyn Met be wondertngsvaardigen taol wist Ze dan ook elke kleine khp te omzeilen elk wolkje te verdjyven elke spanning op te Ipsaen t Sprak dus van zelA dat ze Hilda s uitstapje goedkeurde V In de gezellige huiskamer van den Skaldsstina wae tante Mira roor de ko Hetaf t gezeten Allea om met de chiltelaice te beginnen zag er vroolyk en vrieodelyk uit De vrouwe Van Lovensteia kon oiet ouder zijn dan vyflig jarea e had een mooi blozend gezicht dat zeer voordeclig uitkwam in een lyst Vaa zilverwitte krullen Ze waa eer gozot dao tenger en bijzonder klein maar een slepend gewaad van Ewartfluwsei deed hare geitalte een weinig groo varkooper schijnt aangekondigd te hebban maar worden verkocht door iemand by name aangedoid die buiten deze stad een mabtoliu gazyn boodt Staten Generaal 2a Kahhk Zitting ran Dinsdag 23 November By tiet voortgezet debat over da Indische Begrooting bato de de heer Van Limburg Stirom dat bat byati atelsel op de koffiia saer ongelijkmatig en niet ovareenkomatig de bedoeling van den wetgever wordt toegepast Hy zou weoschen een ruime verhoogiog van dan inkoopüpryi per pikol De beer Vaa Vtgmao betoogde dat de kofflapotitiek de fiuanciSn niet heeft versterkt en de welvaart der bevolking daardoor niet ermeerdert Hjj verdedigde de adviezen van dr Borcke ter gunste eener rationeele kofBeonltuur en drong qan op de toepaasing daarvan óók op da verplichte oultour De heer Geertsema beschouwde het byslagatalsei sleehts als een overgangsstalsel De heer Pynacker Hordgk vareeoigde fich in hoofdzaak met den beer Vao Stirum De mioiiter van Koloniën verklaarde het sielset van dr Baroke niet te zullen toepassen zonder een voorstal aan de Kamer da uitgaven zoaden dan echter zaar verhoogd worden De adviezen der lodisobe autoriteiten moeten hieromtrent worden afgewaofaf Da heer flioteen waarsohowde t sn é toepassing van bat stetaat zooder een benoorIgke voorlichting van den minister en verzekerde dat bet slechts een proef geldt op bescheiden acbaal By de vgfde afdeeling werd op da bekende gronden tosaoben de heeren Dooner Roesaingb Ds Visser Lohmao en den minister gedebaterd over da kwestie der protestantse be kerken in IndiÖ By de afdeeling tGeneeskaadlge dieDat weoscbte de heer Smidt bespoediging van dett bouw van het krankcinnigon gaatioht te Lawang en de beer Van Kol uitbreiding van de verloskundige balp voor inlacdso ie vrouwen waaromtrent hg een memoriepost voorstelde De minister verklaarde geen prikkel te be hofiveu voor eene goede behandeling deiCi 7aak waarop de heer Van Kol zyn amendement introk Heden voortxatting Men meldt uit Den Haag De plotselioge staking Maandagavond van den arbeid door 17 gezellen der bakkery vait de ftrraa Lensvelt Nicola aldaar bMlt gaan noemenswaardige stoornis teweeggebracht in deze werkplaats ter schijnen Tegenover haar aan d n ffand hing het Invenagroot portret van een jong officier met een flink en gunatig voorkomen Dat wat de heer Van I ovensleia de echtgenoot van tante Mira s jeugd waarmee se aleofala weinige maanden was gehuwd geweest tot het vaderland hen opriep tan strijde en hem weldra een graf delfde op bet bloedige slagveld Ze hadden elkander zeer liefgehad die twee jonge menschen on tante Mira bad zyno uagedaahtenia trouw ia eere gehouden ze had zyn naam l lyven voeren oietlegenstflando vele aanzienlijke mannen haar een nieuwen hadden aangeboden Kfl al die jaren door lisd tante Mira verlangd ou van haar plaatsje aan do tafel nu en dan de oogen op te kunnen slaan naar hot gelaai van baar echtgenoot en daarom hing reeds sed rt tal van jaren t portret van don heer Van Lorenstein juiat dfór aan den wand Dien morgen had tante er haast nog niet oaar gekekfln want zo waa al te zeer vervuld met Hilda s komst eu de toebereidaelen daarvoor Nu en dan wierp ze oen blik uil een der veastors waardoor men de geheele oprijlaan kon overzien Mare kleine ronde handjes verschikten hier en daar nog wat aao de koffietafel waaraan de ruikertjes van friasche voorjaarsbtoemeo een recht behaaglyk aaoziaa gaven Kiodnlijk Daar rolde oen rijtuig het hek binnen en weinige minuten latet betrad Hilda met haar vader den drempel vDag tante I Hoe gaat het u Dit ia nu mÜn H lda