Goudsche Courant, donderdag 25 november 1897

Beurs van bedrieger die vatsohheid in geschrifte heeft gepleegd t In de maand December zullen te Brussel verachtliende belaugrgke vergaderingen zgn In het begin der internationale eitaferentie voaf len indttstriëeleo eigendom Het is bekend dat verscheiden staten eeu overeenkomst bebben gesloten betreffende den induatriëelen eigendom eo dat oog telken jare nieuwe leden zich aanmelden Uit dit o ogpunt is het niet van belang ontbloot te berinneren aan da onlangs gettouden redewisseliogun over den induatrifielen fljgendom Uet congres dat vau den Ten tot Hen September te Broasel is gebonden heelt ook over die zaak geaproken Met name beeft bet den wensoh geoit dat er een overeenkomst ztl worden getroffen tnsschen alle natiën voor de algemeene bescherming van den indostriëelen eigendom en dat de Belgische regeering de aanstaande conferentie in Brussel te baat zal nemen om by de vreemde regeeringen er op aan te d ingen om die natiga welke DOg niet zyn toegetreden tot de internationale overaenkomst van 1883 tot toetreden te bewegen Hetzelfde congres heeft den wenach uitge proken dat de patenten die in versobillende landen voor eenzelfde voorwerp worden genomen io elk land als onderling afzooderlgk patenten van nitvindiag zullen worden beschoowd Verder nam het congrea dit besluit Da afdeeling verkondigt bet beginsel dat de uitvinder altgd bet recht heeft om zijn nitvindiog in te trekken als niemand zich die ondertussehen heeft toegeëigend Het is te wenacben dat door een grondige beraadslaging de mid delen wordeo gevonden om dit beginsel wetteIgk toe te pasaeo zondtr de verkregen rechten van het publiek domein Is kort te doen Deze besluiten zolleo zeker aan de goedkeuring van de internationale conferentie worden onderworpen Dad 12en December komen de geuootschsp pen van oud roilitaireo bgeen om een voorstel van lniteoant generaal Brialmont te overwegen atrekkende om een nationalen bond van ouumifitairen te stichten Het doel van dien bond zon wezen krachtig te gveren en te werken voor het afschaffen van do plaatsvervanging en voor de hervorming van het leger De vergadering die uitsluitend door militairen zal worden bygewoood heeft geen politieke bedoeling Den 25ea en 26hu December al bet congrea van de liberale werkmansvereenigingen vergaderen om de voorwaarden vaat te stellen waarop de verschillende enticlericale partgen zicbfondeo kunnen varaeoigen bg de aanstaande vertiieziogen voor de Kamer Het nieuwe wetsontwerp tot het aluiteo van een soheidsreohterlgk verdrag tusacben Engeland en de Vereenigde Staten sal valgen den correspondent van de Daily Chronicle te Waehiogtin kort na de opening van heti Congres ingediend worden Het is echter niet meer dan een verminkte herdiuk van het tractaat dat door Paoncefote en Oloey opgemaakV was het dient eigen yk slechtfr ala een vingsrwgzing aan de regecring dat zg in sommige gevallen gebruik zou kunnen maken van Abitrege Hit wetsontwerp zegt uildrokkelgk dat geen vraagatukken waarbg s lends eer deonaantaatbaarbe d van grondgebied of h venaqoaenlieu op ataatkundig gebied betrokken zgo door arbritrage geregeld mogen worden zoodat ook een vry onbelangrgk onderwerp ala de greDo regeling in het zuiden can Alaska niet ondar worpen zou kunnen wordeo aan een scheid rechterlgke befilisalog Men zegt dat Bberniari eo eenige aenatoren zelfs detoepaHBÏng van de Monroe leer oitdrokkelgk wilden verm ldeo als niet aan arbitrage onderhevig nianr dat lord Salisbury zich bosliflt dnartegeu verzotte Ëen minder kleurloos verdrag dan dit zou waar ohyulijk niet door den Seiiuat aangenomen worden maar al wordt dit tractaat aangenomen dan heeft het nog goen waarde Tolteface de Torige week zoo luchthartig aitn geroerd xiet het Brosielsche blad hierin niets onwaarsobgnlgks Maar met dat al beeft men mets geen aeketheid en bigit ds toestand nog critiek I Verleden week heeft keizer Wilhelm op de gewone plechtige manier de recruten ran de 1k oa Het WAS een orachtis schouw islotkn V Vrkn 88Vii 99 86 van Strafvordering zich oiei veriet ia inderdaad i adacht Doch het is gebleken dat geen enkele grond voor vervolging aanwezig was De teaoltateo toch van het in deze zaak nader ingealeld ernstig eo nauwkeurig onderzoek hebben de bewgzen van de schold der gebroeders Hoogerbaia aan het feit waarvoor zg zgn veroordeeld zeer belangrgk veraterkt Bg dat onderzoek ia daarentegen geen enkele aaowgzing of omstandigheden aan bet licht getreden die de beÜeotenia welke de thans aangewesen daderea aan verecbilleude personen zonden hebben af elegd eenigssini tonde kounen bnvestigen of waaracbyuiyk maken terwgl zg bovendien zelven het feit der bekentenis nadrnkkelgk en met verontwaardiging loochenen Tevens zg hierhg nog opgemerkt dat het onderzoek in de etrafaaak is gevoerd door den reohter commiaaari mr L D W Losecant Vermeer met oomiddellgke medewerking van den substituutofficier mr H Tb WestsDberg In bet laatst van April 1896 toen het onderzoek in de strafzaak zoo goed ala geëindigd koD worden beschouwd en de stukken door den rechtercommiaaaris reeds in banden waren gesteld van bet parket kwam dti anbsütuntofficier te overlgden De stukken en de verdere behandeling der zaak werden toen overgenomen door den in Febroari van datzelfde jaar benoemden ofQcier van justitie mr O Schimmelpeuoinck die ook op de tereshtzitting het Openbaar Ministerie waarnam Het onderzoek iogeatetd naar aanleiding an de zoogenaamde ontbnllingeo van T J Stienstra en later van K Stieastia ia zoodra daardoor aan de zaak een meer ernatig karakter was gegeven persooolgk geleid door den officier van justitie mr Schimaelpenninck die aan het eigenigk onderzoek in da strafzaak geen deel bad genomen Ten slotte veroorloofde sich de Minister nog het volgende op te merken Een beroep op mogelgkheid eener rechterlgke dwaling in bet algemeen bevgat oatourlgk hoegenaamd niela voor de waarscbgniykheid van dwaling in een concreet geval Doch dit beroep ia niettemin meer dan nnttalooa bet is gevaarlgk omdat het de verbeelding prikktlt en onrnst verwekt Van dezelfde ongetwgfeld niet bedoelde strekking ia de aamenkoppeling van de algemeen erkende behoefte aan herziening van bet recht van revisie mtt dit speciale an eat Want ook hierby gunt men uit van de geheel onbeI wezen stelling dat dit arrest op ondeogdelgken grond zon ruoteo D drukkende twgfel waarvan in bet voorloopig veralag wordt gewaagd ie niet door de feiten gerechtvaardigd en de Minister kan de verzeicering geven dat geene agitatie van der zake volkomen onkundigen hem zal dringen tot eenig besluit waartoe een nauwkeurig onderzoek der zaak hem niet noopt ooch vertrouwen zal schokken in den ODsfbaokelgken rechter of den indruk zal uitwiiachen dien hg heeft verkregen van de naongezette pÜchtsbetrachting de toewgding en da oopartydigfaeid van alle in deze znak betrokken ambtenaren van het Openbaar Ministerie 83 ïiOVËMBER edïblind Gert Ned W 3 Vi dilo dito dito S dito dito dito 8 HoNOiR Ooi Gfeildl 1881 88 4 iTiUa Inaohryvi pg 1888 81 OosTSNa Obl in papier 1868 6 dito in ifiver 1868 6 PoftTüOAL Obï knet ooupon 8 dito ticket 3 RüsuKU Obl BinHenl 1894 4 dito G B 1880 4 dito bij Rothi 1889 4 dito bj Hoj 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dttn 1684 K Spanje Perp i chul 1 1881 4 TuKKKlJ Gopr Uïav eeo 1890 4 Geo leeitinfi aerie D Geo Ie itisg aerie O ZuidAfb ttlP V ohl 189 6 1 Müiico Obl liukSoh 1890 fi VïNKzbKLA Ol l 4 0ttliep 1881 A MSTSBDAM üliU Htien 1895 3 RoTTSBDAM Stcd loeii 1894 3 KzD N Afr lUmlelsv aaml Arendsb T b Mü Certificaten DeliMaatfiohappy dito Arn Hvpotheekb pandbr 4 Cult Mij der Vorsteal aaud uGr Mypoiheokb paodbr Vf Sederlandaohe baiik aand Ned Humlelmaatsoh dito N W k Pho Hvp b pandbr 6 Riitt Hypotheekb pandbr 8Vi t tr Hyp tlieekb dito 3Vi GosTSN Uost Hcng bank aand EUBU Hypotheiekbunk pandb 4 Ahbiixa Eqiit hypolh pandb Maxw L i Pr Lie oort fi NsD HolL I J 8poorw My aan l My tot Kipl T at Spw aand Ned Ind Öpoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito ia l ditoi lTAUEapoorwl l8b7 8 ABobl 3Zmd Ual Spwiay A U obl 8 POLBN Warschau Vt eeiien awid 4 ttu8L jr Ruia Sjiw My obl 4 Baltlflohe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Domhr ile aan I SKorak nh kmv i kap obl 4 dito dilp oblig 4 AMBaiKA Cent Pijp Sp My oM fl Chic k ortli W pr C v aand ditoditoW n a Poter obl 7 Deii erï Rio Gr Spra eert v a Illinois Central Obl in goud 4 Louiav NaahvilleOert v asQd Mexico N Spw My lo hvp o 6 Miss Kansaa v 4pct pref aand N York Ünlaaiot West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif lehyp in goud 5 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito l ino Col la hyp O B Canada iin SoUth Cert v aand Ven C Kallw tr B leb d c O Amaterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg MaatB aand Nku Stail Araalerdum aand 3 Stad Roltordam aan 3 Beloik Stad Antwerpen 18 7 Vs Stad Brussel 1888 2 HoNO Thois Kegullrtieaeil oh 4 OoBTBNB Staatsli ening 1880 5 K K Ooit B Cr 1880 3 flpANJB Stad Madrid 8 1868 Ned VtT Ben Hvp Bpobl oort rte feativitaiten en aamenkomsten TOQdan heeren het te lastig om iedereen met een handdmk te begroeten Daarom plaatste men aan den ingang der hoofdzaal een kust arm geheel aangekleed met een monw manchet en handschoen Iedereen die binnenkwam reikte dezan kunstarm allervriendelgkst de hand en bekenden die zich reeds binnen bevonden waren daar erg tevreden mee Of de kunsthand ook iooien aannam wordt niet vermeld Een zeer sterk stukje hebben dieven nitgehaald te Vincennes Ondanks het loeticht der schildwachten menigvuldige ronden en de atatwachten zgn deze dieven er in geslaagde hg nacht de chambréea in de kesarne van bet twaalfde regiment artillerie op het fort daar te bezoeken waar zg aHea wnt van waarde was stalen Vervolgena baalden zg gereedschap uit de werkplaatsen en de hoefamederg sn braken daarmee de deuren der magazgnen van levensmiddelen open waar zg hun plundering voortzetten Ook een rgwiel namen zg mes Met behulp van een ladder verlieten zg het fort 86 86V IV 68 SI s 98V 98 1 4 68V TI U lOSV S5V 100 91 51 611 489 lOO t 48 100 198 ISS Vi 87 99 98 184 100 80 31 111 105 801 888 100 54 14Sli lOOV 86 77 108 1081 100 1 ov 188 n u lOOf 66 108 14 16 108 74 118 100 80 65 6 194 ioe 106 106 108 108 UU 111 86 117 Binnenkort zal de strafkamer vaa faet Fransche hof van cassatie zich bezigbooden met bet verzoek tot vernietiging van éeo vonnis gewezon in 1852 waarbg zekere Pierre Vaux en Jean Petit werden veroordeeld tot dwangarbeid en verbanning naar Nieuw Caledonië De veroordeelden hadden iodertgd geen gele genheid laten Toorbggaan om hun oosohald U betuigen Eerst na bun dood vond men de onweerlegbare bewyzeo van hun onschuld De zoon van Pierre Vaux dia thana afgevaardigde is voor een der diitricteu in het departement Cótfl d Or eischt de rehabilitatie van zgn ongelukkig en vader aartoe de zaak op nieuw zal worden onderzocht door het hof van cassatie krachtens de nieowe wet van 1895 die men thans ook toegepast zoo willen zien op bet sensatie wek kende geval Oreyfm De schade door den brand te Londen veroorzaakt Bchgnt op nog meer dan 24millioen golden geraamd te moeten worden Niet de Engelache maar Amerikaanache verzekering maatacbappijeo Igden het grootste verlies De Engelsche maatschappijen lieten voor deze riaicoa hniteugewooo hooge premiëo betalen of weigerden dergelgke poaten zetta geheel wegens den alecbten bouwtrant van de buiten in Jewin Crescent waarop herhaaldeiyk geweaen is Deze maatsobappyen tollen dien scband lgkan toestand aan de kank stellen om te voorkomen dat op even gevaartyke wgze herbouwd wordt Gebrek aan water moet aanvankelgk de pogingen tot blosiching belemmerd hebben hetgeen verklaart dat de vlammen zich zoo snel uitbreidden PosterUen en Telegraphle Vacante directie Post en teiegraafkantoor te OraTeniuJe Jaarwedde f 1700 en vrge woning PeDaioengrondslag f 1900 Borgtocht f 7900 Ofschoon aao de ambtenaren Tan de beide dienstrakken vryheid wordt gelaten om aicb aan te melden hebben toch ingerolge de bepalingen van het Eon beeloit Tan 21 Maait 1894 no 17 de telegraafambtaDaren Toor deie directie den Toorrang Sollicitatie in te lenden lóór i December a k Benoemd 11 Noremker Tot klerk der poateigen ea telegrapbie Iele klaiee de klerken der poetergen late klane A BeTin te Tolen W M J Aobterbergb te Oosterbont en C de Graaf te Alfen tot klerk der postsrijeD en telegraphic 2de klasse de klerken der postergen 2de klasse F de Jong te Ondenbotob J F lan der Voet te Boikoop en de klerk der telegrapbie 2de klaaae H TÉti der Made te BelleToetslnii 16 NoTember Tot klerk der postergea en telegrapbie 2de klaue te Rotterdam tele 67 88 68V 101 i V 677 14 101 De advocaten van Luik klagen over de weinige aandacht die rechers schenken aan hun pleidooien In plaats de argumenten te overwegen zitten zg dikwgls te klappen over dingen die in t geheel de te oordeelen zaak niet aangaan Dit gaf aanleiding tot het volgende incident De advocaat Coblet zag tgdens zyn nleidooi in de zaak van den wisselagent Van W dat de rechters zaten te glimlachen in plaats van te laiateren naar de rechtskundige bewgsredenen die hg aanvoerde Uwe glimlachjes meneeren zeide hg geven mg het bewys dat uw overtuiging gevormd ia Ik wil dns de rechtbank niet langer ophouden en zal mgn argumenten bewaren om die voor het Hofvan appèl ie ontwikkelen Een club te Warschan beefli het nieawsteop t gebied van banden geven in toepassinggebracht nnathanddruk Bi ADVERT EWTIEN ZONDAG 28 NOVEMUER 1807 hopen onze geliefde Ouders 8IM0N DE JONO Jï BN CAKOUNA ANOANITA VAN GRIETHUIZEN HOU 25 Jarig Huwelijksfeest te vieren Hunne dankbare Kinderen ff w Mf 20 Nov 97 RscBiTiB Maandag 20 Nov van 2 4 uur R BCl m e Balsijde 40 Cts tot f 4 W per Meter zoowel Z va rt en gekleurde Menneberg ntfOe i ct8 tot É eS per M OUd Oe treept Geruit Gewerkt Damast etc ciroa i40 rersch dualiteiten en 2000 versch kleuren dessin etc rrtf port eu rechteu fit Ante STALEN per omgaande Dubbpi briefport naar Zwitserland J ll iiiieb3r s Zijde fabrieken K en K HoB ZVHICU Heden overleed na eon langdurige lekte na voorzien te gn van de laatste II n Sacramenten der sterrenden myne geliefde Ecbtgenoote ALUËRTA QERARDA JOHANNA 8IEBER8 in den ouderdom van raim 28 jaren mg nalatende G kinderen nog te jong om dit verlies te beseften A J ROOB Gouda 22 Nov 1897 Oaada e Heordreeht NieawerVeik Oapelle Bottetdam M iU Dimliii Rotterdam Oapelle Nieuweikerk Uoordxecbt s ii o i Seada t H a at e 3S 1 10 7 M 8 1S too OOUDa DEN BtAO Sokia ZeTSakuisea Moerkipelle Zoetermeer Zegwssrd Voorburg i Hage e 7 SU I SO 15 10 1 11 15 11 16 1S S8 1 57 M6 4 49 5 15 5 54 11 7 S4 7 K SÜ 8 S4 10 lO M ll lS ÏM 7 4JM 1 40 I 04 10 11 E Z 7 t8S tl 11 11 10 11 V 7 9 08 1 05 1 10 8 sli 1 11 0S 1 48 g t4 10 4411 4111 411 10 1 05 4 115 15 5 55 t M M 4 1 14 t ll 10 t U 5 U 44 D NH i8 80UDA Specialiteit IN DAMES en HEERÏCNWI TEIlUA DSCH yE FA A van OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 73a GOUDA TeUsphomt No 3t AN Blommestein s Inkt IS i io fondeAiii lehjk Je BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND 10 8t 10 6 i i io OTBÏOHT OODDi Dtreokt 88 7 46 8 4 10 10 15 10 88 11 88 1 S 08 1 55 4 48 6 85 S8 7 l Weerden 68 I Oi 10 18 11 55 4 1 7 18 Oudewatet 7 01 8 14 0 4 4 14 p $ i Oenda 7 11 8 17 1 18 9 5110 59 11 10 11 11 l SI 8 4 4 07 5 10 07 7 19 1 11 1 07 10 01 t ll 1 a 8 4 10 14 e O VDl UTtlCBT tteada 5 10 M4 7 618 11 07 1 1 10 57 11 00 11 53 1 10 8 17 4 S 05 e 55 8 1 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 14 7 18 8 48 10 41 8 50 t 08 e 4 7 M 8 5 11 11 11 11 AMSTIlDill SOUDi 110 05 10 41 M iilS 1M9 11 11 IM M 9 46 HJO 7 41 1 49 19 4 45 M 8 45 4 41 1 05 AKatardamaSt eonda 8 O B U k k MSTBKDAll 10 57 11 10 11 f l t Ui 10 11 10 15 11 41 l H Kftdat de iscfa der get lleo iulrekhiog tbd bet ODtsIsg TBn een der bcDoeu door de patrooDB besUst was geweigerd en de gezellen derhalvp bg bun belait bleven om nïet aan den arbeid te gun lengevolgs waarren zg door den patroon ontslat en zgn geworden werden de ooodige maatregelea genomen om oudanki allee met l akken te knonen aanrangf n Het getolg daar BQ waa dat ten elf nredebakkerfl in follen gang was met een 20tal personen oDge eer de gewone aterkte van den uacbtploeg en gerecrateerd deels nit eigen deele oit vreemde werkkrachten O a bad de heer Kosaen directeur der brood en meeltabriek een TersterkioKSploeg gezonden tbd 9 man die onder poHtieg leide binnen de bakkery werden gebracht Yoortci verleenden ook bier enkvle depöthoodere van de fiima bgitand terwyl de patroons persoonlijk deelnamen aan het werk Gitt rochtend konden dan ook de broodrondbreogera nit den aard d r zaak ia geriugorn gethlaterkte de gewone hoeveelheid brood aan de afnemers bezorgen Keeds heeft de firma in den gihteren nacht werkkrachten uit Rotterdam aan het werk gesteld eo drie andere gezellen nit Rotterdam aangenomen terwgl zg voortgaat met het nan verven van nieuwe werkkrachteo ter algeheele varranging van ben die bet werk gestaakt heb ben en dientengevolge onta agen zgn eo zeer waarBchijnlijk ontslagen znlien blgven Sen drietal gezellen van de firma Lensvelt heeft ticb gitterochtend nog aangesloteo hg de stakende kameraden Onder de familiën der leden van de zangvareeaiging Arton te Leiden welke aan den Zaterdag en Znndag gehouden zangweditryd hebben deelgenomen werd groote onrust ferwekt door de in Bommi e bladen voorkomende mededeflUog dat een der medewerkende leden van die vereeniging te Amiterdam op noodlottige w ze zon vgn om t leven gekomen Qalttkkig ia bet bericht onjuiat iieblnken Ifaaodagavond waren alle Uden van Arion in volkomen welstand in hnn woonp aaia eraggekeerd ook het reeds met name aaogedoid lid do beer Van L mag nog immer zich in een blakende gezondheid verheugen In een vergadering an het Stockholmache aardrjjbsknndig genootschap heeft de bekende dr Ëikholm een lezing gebonden over Andree a expeditie Met de voor Jnli iogeatelde metaorologisohe waarnemingen tot richtsnoer kon meende deze thana met reden een bertikening semaakt worden oter de richting diedelncbtbal genomen beeft De ballon moet eerst naar het Noordwesten vervolgens naar het Noordoosten zgn gedreven Hieruit kon men opmaken dat Ie Andree de Noordpool zeer dicht genaderd moet zgn en 2e dat by vermoedeiyk op Frans Jozeflaod is uitgestapt om daar te overwinteren Dr Ekholm meent dut det m8tandigheden voor een overwintering daar zeer ganstig tgo Te Joure hing de vorige week vóór de ramen van een der logementen een Igstje waarop de namen van personen die aldaar van 40 cent tol ruim een gulden voor draokacbulden in het krgt stonden Spoedig verdwenen een pasr namen van i eraoneo die zich haastten hun schuld te voldoen Waar voont de firma Kaïn en Abel Da post voor geen kleintje vergaard bezorgdeeen briefkaart uit Tessel van dat adres voorzien bier ontvangen aan de firma Knjt enVan Aobel bonigzoftfabrikanten en het bleekdat Eg goed geraden bad H UI U H 8 10 5111 45 Oadew 5 85 Weerde 5 4S Uinakt 08 7 4 8 10 8 18 0 s l Ml 4t 10 50 7 8 1 Soad ABitndaB e Bk Uoor de firna Johannes Fischer te Offenbach aan de Main is een klein en handig kopieertoestelletje in dun handel gebracht dat apeciaal dienst knn doen om op reis van briefkaarten of poatbladen een aficbrift te nemen Het bestaat uit een cilinder van boot of van metaal waarin een fleacbje met kopieerinkt en eenign op een bepaalde lengte gesneden velletjes cgpApier worden geacboveo Baiten op het ciliadertje bevinden zich twee kragen tasacben de rnimste waarvan het kopieerlinnen eo de gebruiksaaowyzing worden opgerold Bg het gebroïk en evenzoo bg bft opbergen van het toestel wordt een blikken hola over de kragen fiesohoven Nndat nn de briefkaart mat kopieerinkt beschreven en gedroogd ia legt men een veU letje zgpapier op het schrift Ia ook de and re kant van het papier beachreren dao kan men het zijpapier ombuigen zoodat ook het daar geacbrevene bedekt is Dao legt mee het juist afgepaste kopieerlinnen over het zgpapier schuilt da blikken hnla over de beide kragen en rolt dan bet beachceven papier nat de vlakke band flink drokkeod van onder naar boven om de blikken bna op Op de in alle afdeelingep gevraagde inlichtingen over de iu het Voorloopig Verslag genoemde feiten zegt de minieter van justitie het volgende De klachten van H Hejkea te Groningen omtrent de behandeling waaraan hg zoo hebben blootgestaan na te zgn ijearreateerd als verdacht van bet plegen Mn een misdrgf tegen de den zgo ongegrond Bedoelde persoon werd onmiddellgk nadat het feit gepleegd was als dader aaugewesen op de üxeasi afdoende gronden aangehouden eo de hulpofficier te Haren heeft met den moesten apoed de door de omatandigbeden vereiachte information mgewoouen Ruim 24 onr nadat hg werd gearresteerd werd hg ter beschikking gesteld van den offioier van justitie en in de atrafgevsDgenia te Helpman opgenomen Wat betrt ft de klachten van Hejkes over het lokaal in het gemeentehDia te Haren waarin hij een nacbt is opgesloten geweekt deie ga zeer overdreven bevonden De arrestaotenlokaloo vooral ten plattelande laten dikwijla veel te wenschen doch de cel te Haren behoort ofschoon uit den aard der zask niet een gertefelyk vertrek tot de beter ingelichte Het was er geenszins onziodelgk gelgk door Heykes ia beweerd en de daarvan iSoor hem in de dagbladen gegeven beacbrgviog ia dan ook bezgden de waarheid ËinJetgk zg nog vermeld dat ten optiehte van Heykes in de strafgevangenis tevenahulph iis vfto bewaring te Helpman in geen enkel opzicht IQ atrgd met eenige wettelgke bepaling is gehandeld Na in e n bad gereinigd te zgo is de ver dachte slechts zoolang van ge tichtskleederen voorzien aU noodig was om zgn eigen goed dat mede gereinigd moest worden te doen drogen De klacht van Hejkes dat zgo ondergoed in de strafgevangenis zon zgn verbrand is oojaiat gebleken Wat ten slotte de meer in het hgzonder gestelde tragen betreft na r aanleiding van de veroordeeling der drie gebroeders Hoogerhuis zoo kan de Minister mededeelen dat door twee der ppraoneo thans als daders aangewezen van het feit aarvoor de Hoogerbulzen zgn veroordeed bg den offioier van jaatitie inderdaad meerdere klachten zgn ingediend tegen degenen die in het openbaar hunnen goeden naam badden aangerand De derde aangewezene vertoeft in Duitechland en beeft in deze geen tappen gedaan De officier van jastitie heeft gemeend aan die klachten geen gevolg te moeten geven De klagen hebben daarin niet berust maar ziob ingevolge A t S3 Wetboek van Strafvordering gewend tot de rechtbank met verzoek last te geven tot vervolging hunner aanklagers De rechtbank heeft op dat verzoek afwyzend beschikt op grond dat niet kon worden aangenomen dat degenen die de requestranten nnnwesen als daders van bet bekende teit te Britsum daarbij het oogmerk hadden de ter of den goeden naam vau reqaestranten aan te randen 1 97 1 45 8 08 11 81 1 85 5 M 7 81 8 1 l H 10 11 Aan bet inatell o eeoer vervolging tegen de drie ala daders aangewezen personen waarteggQ naar het oordeel van don Minister het Weto nit graalkanloor oej P A lderi mej A M ran der Hejden H Bartatra mej A Molenaar mej N A Boelema J A Sohnetlane P J Jonker mej J M G E Commli n I Verpalen P Bred rode A Vrolgk W Eisen C Tan Bee H W Loéa J H J Meertena P B lan Baaabank H K Foitnin C Molenaar J W H M Meyer C J Tae Teylingen F H Tan den Boogaard L Vlag J E Velds P C Borstlap J de Vries P Dgkema D C Weyere W J Oly M Ttn der Borst J Siemelink H E Veendgk D Berkbont T 9tarkenbnrg J A Prim J D B Vane H J Crol D Tan Arkel H D Dade J Pannekoek U de Meti eo J Abresch te Almeloo Q lan der Wal adsistent aldaar en te Oitterwgk P C Tan Krieken tot adsiitent te Amsterdam P A Valkt kantoorknecht aldaar tot brii Teogaarder te Ohaan C J an der Laan postbode aldaar 1 December Tot klerk der postergon en telegrapbie 2de klaese te Rotterdsm telegraafkantoor A Pgselman tot brierangearder te Elleiondsdgk J B Besamer 16 December Tot directenr Tan het post en telegraafkantoor te Frsneker D B W Lteyendscker thans in gelgke betrekking te s GlsTenunde 1 Jan 1898 Tot briorengaarder te Weetwood J Appelman Jr thans postbode aldaar BeTorderd 1 December Tot commies der poslerijeo 2 Je klasse de commies 3de klasse J A Jansseo te s QraTenhage met Terplaatsing naar Leenwarden tot commies der poiti rgen 3da klasse de commies 4de klasse J van Tonderea te Leiden Verplaatst 1 Dec De commies der poiteigen ii kl C J Beelenkamp Tan Breda naar Botterdam de commies der postergeo 4e kl V A Nier etraas tan Rotterdam naar s Graveobage 16 Jan 1898 De commies der postergeo 3de klasse P W Gerbers van Amsterdam naar Tiol de commies der postergeo en telegrapbie 4de klasse H B Jansen tsu Tiel naar Amaterdam ËerTol ontslagen 1 Dfcember De brieTengasrdec te Kondnm A de Vriei 1 Jan 1898 Do briovengaarder te Abbekert J Sohimmel en te Westwoud J Appelmaner Door het Boofdbestnur der Postergen en Telegrapbie is Terkrggbaar gesteld eeu Handleiding TOor de kennis en het gebruik Tan den Quadrupel telegraaftoestel tbo Baudot Exemplaren kanoen a f250 per stnk worden aange raagd door iussohenkomst Tsn de Directeuren der telegraafkautoren BalteDlaodsch Overzicht Sinds graaf Badeni de Oostenrgksche premier een weioig heeft ingebonden en wel wat laat erkend beeft dat de qnaestie der talen in Bobemen alleeo door den compromis kan geregeld worden is de toestand in den Rgksd een weinig verbeterd De oppositie houdt echter nog bet geweer bgdeo voet want ze vertrouwt Badeni niet geheel eo daar ia wel eenige reden toe De offioienae bladen verklaren wel is waar dat zoodra de zaak van het Vergelgk met Hongarge achter den rag is een ontwerp op de talen zal inkomen gelgk aan dat van Depau i maar de Dnitaohera laten zich niet tet vage toezeggingen atachepeo Tegen den sglaicb hebben se in beginsel niets doch ze schenken er ban steun niet aan zoolang Badeni geen salieden waarborg geeft voor zgo goeden wil Ook de Kö n Zeit verneemt dat de kansen op een accoord een schikking tnsschen de parlgen niet uitgesloten cgn Er worden selfa al onderhandelingen gevoerd boiteu de regeering om De Dnitsohere souden de iu besohnldiging stelling van Badeni c s achterstellen bij het door Dipaoli voorgestelde taalotttverp en ook de Chechen zonden van hun abaolant standpunt een beetje terngkomen De tweede taalverordeniog zou vervallen en daarmede de meest gegronde bezwaren van de Dnitsoheri Ook zon een wyziging gebracht worden in de indeeling der taaldistricten De taal verordening zoo dan in dezer voege worden geregeld dat niet alle ambtenaren der kanselarg verplicht zgn beide talen te toeren en voorts zou voor de overigen de verplichting om eoowel Duilach als Czechisch te verstaan TÜf jaar worden uitgesteld Op deze grond slagen ii meent de oorrespondent van den Kölu Zei een overeenkomst niet oamogelgk De Ind4p merkt op dat de Doitacbers pus in beginsel blgven vasthouden aan de intrekking hoe dan ook van de pai ingevoerde taalveroideningeo Zal Badeni daarvoor te vinden ago die eens verklaarde dat hy geen stap achterait ion doen Op grond van zgo garde beëedigd Het was een prachtig schouwspel Alle standaards en vlaggen waren voor het frool opgesteld De keizer reed langs de gelederen en inspecteerde de troepen Daarna Wfrd een korte godsdienstoefening gehouden waarvoor een altaar in de opea lacht was opgeslagen Ds geest lgke sprak het eedatormoher waarvan de belofte door de troepen moest worden nagezegd Eindeiyk hield de Keijer e o topspraak waarin hij wees op het groote gewicht van dm atgelegden eed en waarin deze merkwaardige woorden voorkomen Hij die geen goed Gristen ia is geen braaf menscb noch een flink Pruisisch soldaat en kan op geen eoke e wgze de pliohten vervollen die van een soldaat in bet Pruisische leger worden geëischt Zooala te verwachten waa hebben deze woorden van den keiser groote opschudding verwekt in het Duitache Hak Alleen een Christen kan een goed soldaat en een goei vaderlander rgn doch een Jood of een ongeloovige niet De cFraokf Ztg vraagt waartoe het dient de Joden en ongeloovigen den eed te doen afleggen als men vooruit overtuigd ia dat zg dien eed niet houden kounen daar zij toch niet in ataat zgn brave menschen en goede soldaten te worden De cVosB Ztg wgst op Turken Msgyaren Hindoes en zelfs Heidenen die brave menacben en goede dappere soldaten geworden zgn en vraagt of er op dit keizerlgk woord niet iets at te dingen valt Hoewel deze woorden des keizers niet door een der mioistera zyo gecontrasigneerd en das met vatbaar zgn voor een interpellatie bestaat toch bet voornemen ze iu den ligkadag ter sprake te brengen De Dreyfus qoaestie splitst zich allengs in twee andere Matbieu s aaaklacht tegen Ëaterhazj en Ëdterhazj s aanklacht tegen kolonel Picqoart welke laatste zich morgen te Tunis zal inschepen en zicb Zaterdag a s bg generaal Pellieox te Parga zal te verantwoorden hebbeo over hetgeen hem eoor Ëaterhazy wordt ten latits gelegd met name over bet erdwgnen van een hem indertgd toevertrouwd document uit het departement van Oorlog waarvan Ësterbazj een pbotographiache reproductie bezit en over verschillende andere papieren waarop in Tunia beslag is gelegd Naast deze hoofdqnaestiea ontwikkelen zich nog tal ran kleinere die allen te samen voer het oogenbtik de quaeatie ol de schuld of ouachold van Dreyfoa op den achtergrond dringen Volgens den Pargachen correspondent der Kölnische is bet tusachen generaal üoisdeffre chef van den generalea aiaf en den miuister van Oorlog Billot tot een heftig geschil gekomen daar eerstgenoemde zich beklaagt over de iobacbteniaueming vaa zgn kabioetn chei Onder alle ontwarriogen die in de zaakDreyfua aan de hand orden gediian klinkt volstrekt niet het meest onwaarsohynlgk de lezing welke de Berlgnsche correspondent van de kStraszbnrger Poste geeft De correspondent gaat uit van de officieele verklaring van het Duitsche gezantschap te Farys dat het gezantschap nooit in het bezit van de Btnkken is geweest die geleid hebbeo tot de sfihuldigverklarinK van den kapitein Het ia dos duidelgk dat Frankryk niet a in Duitscbland verraden ia door kapitein Dreyfus en evenmin door graaf Ëstethazy De bewnste atakken moeien alscb zgn meent de schrgver en de vervalscber kan enkel persoonlgke engeldeiyke drgiveeren hebben gehad Ëen officier aao bet departement van oorlog dia zich door bet buitenland laat omkoepen ii een groot gevaar voor elke regeering en geen regeering zsl middelen onbeproefd tateo om zolk een verrader te ontmaskeren Het is zeer wel denkbaar dat een gewelenlooze schurk voor een som vnn vgflig of honoerddoizend francs de papieren vervatsoht heeft en zicb juist kapitein Dreyfui tot slachtoffer heeft uitverkoren omdat hg er zeker van kon zyo dat de anti aemietische bladen zich by de minste verdenking tegen den Jood zouden keeren De schrgver eindigt aldus Het bewgs kan alleeo maar geleverd worden wanneer de regeering dit wil en wanneer zy baar aandacht niet langer schenkt aan het gezantschapahotel in de Rne de Lille maar aan de peraonen die haar de stukken bebben gegeven en daarvoor betaald zgn geworden Of deze lieden syo zelf de fslaarisasn of zy hebben als werktoigen gediend en moeten kunnen zeggen van wie zij de stokken ontvangen hebben Ala de regeering in deze richting zoekt zal zg vinden Het succea wordt echter minder waarschgniyk wanneer men nog hbt onderzoek blgfi richten naar dit punt uit te maken wie van beiden Dreyfus of Ësterbazy zich aan verraad hebben schuldig gemaakt a Kaar alle waarschgniykheid ia er geen verrader en evenmin een spion maar enkel oen