Goudsche Courant, donderdag 25 november 1897

De Vergaaoring vm Oeiir HOOSEREÜIS is VrijcLtgaToni 3 nur in ie Zaü Oraa jeITederlaad Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eexa pxa clitigr xxet izigrericlit HEËRENHLIS met TON staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met SeiTe Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 36ste Jaargang Vrijdag 36 November J89T No 7438 KA ASHA ft EL Geh pers P G ruim 30 j vele JBren in doD N H Kaashandel bekeod met artikel als ook met de déboDohéa voor Goudscbe Kaas prima werkkracht veel handelservAriDg vUg correct correapondent Fransch Engelsch en Daitsch goed dito Spaansch degeiyk bekend dnbbel Boekboudea Ziekt associatie in t U Kaashandel tegen inbreng voorlooptg van beperkt kapitaal Kan flinke relaties aanbrengen Gnnatigate antecedenten Strenge discretie verzekerd en verzocht Brieven franco letter A aan Wed P V WAE8BEUGE ZOON Boekdrukkers Rotterdam G01ID8CHE COllANT Nieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 onr in hel Hólel DE PAUW Grootemaikt te GOUDA ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per poBt ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modeg ids berattende DAMES en KINDBRM0DE8 beneTens HAND WERKPATRONEN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDUKEH In ieder n iektt mmarte tt nlen m aekronlek featUeton enz enz Ie ÜU aTe sondor jokl plaleo met 8 sngpntr en 3 groote geknipte pair Per U ar 1 85 p poit 1 45 2 als do Ie uilg met daareaboren 8 gekleurde platen I 7B 1 jjj I II U Ugekl pl an 1 kgz gekn p t4 het 6eu I 2 50 2 40 iff 3a H b h L öe no l gakD patr n knoae g t2a eeD gekleord fraaie baadwarkpatrooi 3 g oq PiiiliJFMüElt BN PROSPECTUS ALOM ï aïï r Toï Patent H Stollen iSUOtnUIK on VaXfM H SloUim = tfTitniwi M Anlm lu ter tohltiiêfien Hfrlhliityen yachahmnngmt gegtbmi Uu kauft Mier murê Êttlt êcliarfnn H StoUm nar nn im ilnct Kar In tcldm tliênhendlmim fc ieim imiêt Plaket pH itebvatttitnitj êuitetiinit m ZS IVeiaKaten uné 2Saiwn aae IraM Kf twaï Frijstrekkiag 16 December 5007ÖO ridark ala hoofdprijs ia het gelukkigst geval biedt de nieuwste groota Qeldvertotiag die door de Hoüge Eegeeriog van Hamburg goedgekeurd CD gewaarborgd ia CREOLIN OVERVETTE CARBOL TEER ZWAVEL TEER GLYCERIN De voordeeUge iBriohting vsn bet aieutre plan bestaat daarin dat ïn deo lopp van sleohts weinige maanden ia 7 Teriotiogeïi van 118 000 loten K9 1S0 prijun bedragende 11 349 325 Mark ter volledige bealissing zullen komen daaronder syn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uiinemendheid echter 1 prijs 1 prya 1 prijs pryzen 1 prijs l prijs 1 priJH pr B p ijzen a M 1 prijs a M l prijs il M irOLFV en Co Westhaven 198 aM a M 300 000 2 prijzen a M 20 000 aM 2Ü0 0 0 26 prijzen ÜM 10 000 a M 100 000 B6 prezen M 6 000 aM 75 000 106 prezen a M 3 00Ü 70 000 806 prijzen a M 2 000 65 000 812 i ryzea ïi M 1 000 60 000 UlSprijzeu hM 400 5K 000 8 S52prijz a M 165 BO OOO 19 90 pr a M 800 200 40 000 134 104 100 73 46 80 000 21 De aanstaande eerste prijstrokVing dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 16 J ECEMBMR e k ea kost Hiervoor 1 geheel orig lot sleobts Mark 6 of 3 K0 1 half tf 3 V 1 751 kwart u H t iVa 80 tegen inzendiug van het bedrag per poetwissel of tegeo rembours J Alle commissies worde onmiddellijk imet de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorzieoe Origineele Loten zelf in handen Bij iednre bestelling wordt het vereisohte offioieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de Tersohillende klassen als ook de betreffende ialeggelden te vernemen Is gratis bijgevoegd en zender wy aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieele tysteo Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIG BLOEM f ï u II van Schaik Sl Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 20 en £ 9o Baby de Begentesaelann De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vaï den Staat en kan door direote toezending of ook onar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke pryzeii hebhen wij meermalen volgens offioieele bewy on de eerste Hoofdprijzen verkrefen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz ran Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoestU ebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DroivenBorst flonig Extract 1 E3XiI A lsT a I3 E FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 verkrygbaar hg Firma WOLPP k Co Westhaven t9S Oouda E H Vi MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordneht J C RATELAND Boaicop B V WIJK Oudeaairr M KOLKMAN Waddinnien Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking alle orders icn spoedigste reohtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers an Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot biertoe gesohouken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ook vi or het vervolg bemoeid zijn door een stipte en roéele bediening de tevredenheid van onze gwerde Begunstiger te verwerven ILECTROIOTORISCBE TANDHALSBANDJËS WBTOIO OEDÏPOSBBBO 1BU bet nbrulk daurTui geschiedt het i tuiden krUireii der Kinderen ZOKDEK E HINSTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kftn dat de by mj ter injage liggende ptniaschriften der nitetekende resultaten van de Electrtmotorisohe Tandhalsban es niet echt liJn M Men kite op den mam run de i fabrikant llOBEKt HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen ontvangtt Tan postzegel ad 9S cent door aoBRRTBüLTZ NHmegen Verkrijgbaar by WOLFF Co Weslhivea m Wederverkoopers gevraagd Ml FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BN Chemische Wasscherij VAN H OPPEKIIKIMEIt 19 Kruiskade Rotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddep t voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het Bloomen en vervea van alle Ueerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom b va pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelyk voor de gesondheid en velgen staal bewerkt Gonda Druk van A BRINKMAN ZOON I j rmst Te Eoop of te Huur aangeboden Ufi HEËKKI HIIIS Staande aan de WESTHAVEN Wök B N 147 Te berragen Lange Tiendeweg D 9 Het baia berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boren 3 Kamera en Zoldar Terder alles netjea en doel matig ingericht alsmede ran Gas en Water leiding voorzien Terena boven en beneden Privaat met Waterleiding Ëen ware Schat voor de ongelokkige elnchtoffera der Zelfbevlekking Onanie en gehe me aitspattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIi i Hollandsche uitgave met 27 afb Prna 2 f ulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt joarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen by het Verlags Magazin te Leipzig Neuuarkt S4 franco tegen inzending ran het bedn ook in postzegels en m eiken boekhandel in Holland Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De prijs Tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeetellen of Motoren 4 g et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter Trye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoners Tan perceelen Tan ten hoogste 2 25 ptr week kunnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week in hnnr bekomen E CASSITO TANÜAIITS Gouda Turfmarkt aPBMBKUBMS MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Tan 8 tot C aar WOENSDAG en VRIJDAG ran 1 tot nor ZONDAGS niet Ter overoame aaogebodea te Rotterdam een goed beklante winstgeveade Zaak in KRCIDENIERS GRUTTERS en GELDER8CHE WAKEN BOTER KAAS EIEREN enz Haar ran raim Winkelhaia met goede Woning bitlgk door dubbele zaken is spoed gewensoht Aanrr fr br letter T aan het Bnrean Tan dit Blad SioiiMviKvi i i r jirjiisdii WASsdii Agentanr bg de Firma Wed BOSMAM teGuoda Kliniek en FoUkliniek OBSTKTaiB en OJlVMBCOIMtigB roor Hpreeknren dagelgks Tan IX Ü u Gratis Spreekuren Maandag Wotntdag en Vrijdag 9 11 nnr DORDRECHT Lijnbaan No 11 nr A CEVt Qenetèheer Directm GOUDA 25 November 1897 Id ODB Dommer rtn Woensdag etood abusief vermeld dat de beer Dr F G J Steenmeyi r arts was beooemd tot aseistent tfenee heer io bet Bidgasiekenhaie te Amsterdam dit moest sgii LD hetBQr er7 iekei bai8 oDdaide1ykBcbrift w 8 oorzaak vau deze foot Heden voormiddag is door de albier geatatioDeerde Ryksconaraiozeo Eras eo Eogelman bekeoring iogeateld tegPD zekere R alager te Rotterdam itaande met iin kraam op de Markt alhier wegeas het ToorbaodeQ hebboo Tan een aohtervoet ver ch ruodvIeeBch züoder teleibiljet of aoder document tot dekking De voet rteaaoh werd door beQTe beard rerklaard en iD beslag geoomea By koD bfs ait is kspiteio B J F van Overteldt vao bet 4fl regiment iofanterie op DOC activiteit gesteld Ue eerie gerchiedeDtsBea van Nederlaodscbe gymoafiia waarin thans reeds die vao Utrecht Leeuwarden Groningen Dordrecbt Middelbarg meer andere worden aangetroffen is tbaas nrmeerderd met het pas versebeoen boek van Dr L A Kesper Geschiadenis der Parocbieof Groota School fan 1366 lot 1572 omvat Id bet eerste hoofdstak wordt gehandeld over de begeving der scbolaaterie De echolasterie het recht een school te mogen opriobten en te beatnrsD en de inkomsten daarvan te t okken WkB te Gouda in het bezit van de Heeren dier ittd de Qraien van Blois later Tan de Graven Tan Hollaad Om bon bewezen diensten te beloonen werd dit recht door de Grarca weggesohonkeo ali patroons der parochiekerken biDDea boo gebied zoo deed o a herhaaldelyk Karet V met de scbolaaterie Tan Qonda De persoon aan wien de schotsaterie werd geiobonken heette scbotaster en had de onbeperkte macht oTer de school Gesa wonder dat onder deze omitandigbeden en bg herhaalde afwisieliog ran acho ast rs de chool niet koo bloeien de stad deed dau ook herhaaldelijk pogingen om ze ve baar te pachten wat eiD dalgk gelokte In 1554 kreeg Gouda de school in erfpacht wanneer het in volledig bezit daarTaa ia gekomen is onbekend maar in ieder geval vóór 1572 toen de omwenteliog geheel andere tQeetanden in het leven riep ook op onderwijai ebied Verder bespreekt Dr Keeper de inkomitteD i EVlLLETOIM M JONKVROUW HET HET GOUDEN 8C1LD Tante Mira kwam haar snel te gemoet en atak haar de beide haoden loe BWelkom hartelgk welkom op den Skaldestins lieve Hilda zei ze met tranen van vreugde in de vriendelijke blauwe oogen Toen verhief za zich op de ponten van haar kleine voeten legde hare armeo om don hals van bet jonge meisje en kuata haar herhaaldclgk Ik beu zoo big dat go gekomen z jt fluistorde ze t Werd Hilda warm om het hart Z j gevoelde sich wonderbaar aangetrokken tot hare kleine tante fileo oogenblik schemerde baar het beeld barer eigene lieve moedor voor deo geflat Kr ruieohte iets als een weerklank van lang vervlogon gelukkige dagen in tante Mira s slem Ze wsa op het punt in tranen loi ta barsten Maar ze bedacht tioh papa was zoo plaagacbtig en in baar oig Q goudgelokt hoofdje waa ook altijd een kleine neiging tot spot Ze zag opeens hoe klein isnte Mira waa Lieve hemel 1 tante riep ze ik ben in gewone oiustandigbedBH maar een onderkruipsterlje naar ik krgg wfieniyk een gevoel of ik een renzin ben als u me zoo vasthoadl Ëo taate met den liokerarm om Hilda s middel Mirwijl z de reokterhaod san haar neef toestak iKr Bcholasterie die in de eerste plaats beatondan oit de schoolgelden en verder uit tal van kleinere baten die den lUctor als eigenlyk kerkdienaar werden toegelegd daar de aoholasterie ala een gunetbewya goid moeten dna de jukomiiten de oakosten hebben over troffee althans ia deu regel waut dat bet niet altgd zoo was toout Dr Reaper duidel k aan VervolgeD8 3tWordL3 medegedeeld wat aangaande bet schoolgebouw bekend ia Dan worden uitvoerig bet onderwya de onderwijzers on de leerlingen beriproken Daar de school vooruamelgk ter wille van de kerk eo den kcrkdieuit w rd in utaud gehouden ia het niet te verwondereu dat lezen en zingen de voornnainaïe ouderwgsvakken waren later eerst aangevutd met die nuttige kundigheden op wiei bezit een beschaafd meu cli prys stelde Latyo later nok Griekscb een programma van bet onderwya uit de 16e eeuw dat bewaard ia gebleven geeft merkwaardige bi zoo der bed en omtrent den gang van bet onderwys Opmerkelyk ia ook dat er meii jes op de school gingen wat tbana nog niet eena aan alle gymoai ia is toegelaten Niet minder dan 17 bylagen voltooien dit eerate deel dat belder en duidelyk geschreven een waardig vervolg ia in do serie Ven den Almanak der Nationale Christengeheal outbouders vereentging verscheen by df n beer T J Koosbroek te Gonda de achtste jaargang Voorin het portret van ds Adama van Scbeltoma Ook omtrent andere vereenigingen die den rvolkskankert van Nederland beatryden worden In dezeu almanak mededeelingea gedaan Door het korps cadetten tan de Kon Mil Academie is eene belooning uitgeloofd van 1100 voor degene die iulichtiugcn veratrekt leidende lot de ontdekking en veroordeeliug van den dader der gepleegde mishandeling op den cadetsergeant A 11 T in den avond van den Ho dezer De Tweede Kamer heeft de hoofdetokken der Indische begrooting benevens ds suppletoire begrooting voor de invoering van de opiumregie op Java en Madura en op Lombok zooder boofdelgke stemming goedgekeurd De waterstand op den Ryn by Wageningen is verbazend laag De echeepvanrt ia dientengevolge byoa geheel gestremd Flet water bleef vallende en daarmede in Ter uand stygeQ de scbeepBvrachten Wel ia waar kunoen de schippers mioder voorraad innemfo dan gewooalgk f Ik geloof datje me bier een ondeugoiile pluaggeeat hebt meegebracht Eduard een kobold een eylphide Faa op I Want ik beloof je dat ik mijn sylphen op je zal afzonden om mg te verdedigen en dau zult gg eens zien boe kort je rijk maar van duur is hue gauw gg u gevangen zult moeten gevrn I ffEn gg Kduard I aansobouw ik een boetvaardig zondaar of P h en boetvaardig on door uw goedheid diep verootmoedigd Zondaar tante Kunt ge mij vergeven dat ik o al die jaren door zoo achandelijk veronachtzaamd heb P Tante Mira fronste de tvenkbraawen ffHm I Ër was een tijd waarin da smeekelingen voor mij in t stof knielden en gg vooral naart daar vroeger sterk in Kduardl Lievfl tante En onder L luide gelach van Hilda zonk de beer Van Berckhoven op ct no knie neder voor do vrouwe Van Lovenstein fVergiifenis tante bid ik u f Ën gg belooft bier pleohtis voor u en uw nakomelingachap uw leven te zullen beteren Ik beloof het Welnu dan Ik vergeef u En tante Mtra reikte haar handj mi t zooveel waardigheid en edelen zwier aan den boetvaar iigen ridder dat geen vor tin bet haar zou hebben verbeterd ftKijs op lieve neefl zei ze tot den heer Van Berckhoven die om de komedie vol te maken tantes handje aao c jn lippen drukte Eo nu sprak ze geloof ik dat ge waarlijk wel moe eo hongerig zuU zijn ca t verrichten van zulk e Q heldsQdaad als het huigea van eeo stijvan mart toch zgn die booge vrachtpryzeo bun niet weinig voordeelig Voor den Hsag besteedt meij f4 vour Amsterdam f4 en voor Rotterdam f 3 scbeepsvracbt per 1000 ateenen Men schrijft uit Drente Het mooie weer van den laatsten tyd geeft aan onxe laodachappen een mooi aanzien De winterrogge geeft bet veld een praohtig groea klaed welks gelylte men slechts ziet op vruchtbare weilanden in het late voorjaar Of de boe reo zich ook verbengen in het wasaeo der rogge in deze tyd is twyfelacbtig Men meent dat dit aan de vrocht gpen voordeel doet Toch is bet mooia weer voor beo niet zouder waarde Zg kunnen oog ploegen zy kunnen o mesten en hunne koeieu kunnen uog buiten zyn De beti bedeo buitensbuia maken bet dus niet noodig dat z j den giiuschen dag bij den baard zitten om de kousen en aokken voor de leden vait hot bniftgezia te breien eo te berttelleu Dat is hier het werk der manueo De vruuweo kaumeo eo apinnen de wol Het ia een uitzondering ala hier eeo vrouw kan breien Het verplichte onderwys io handwerken brengt bieiin echter langzamerhand verandering Naar wjj vernemen is hat uitgestrekte land goed GrootHazebroek gelegen aan den binnenweg oaar Wassenaar en tot doaver toebehoqrende aan de Vorstin von Wied door aankoop in eigendom overgegaan aan dr Geluk te Voorborg Naar aanleiding van berichtan voorkomende io enkele dagbladen omtrent meiajos die onder valache voorwensets a s dienstboden door oen tusBcbenpersoon te Johauuesburg oaar de Z A R gebracht zyn is de coosqI generaal der republiok te Amsterdam aangeachreveo het publiek te waarschuwen op zyo hoade te zyo voor advert mties weariu oproeping wordt gedaan voor dienstboden kelloerinnen eoz eo raadt nauwkeorige inlichtingen ia ta winnen alvoreoa verbioteoissflU aan te gaan door bemiddeling vau zoogeoaamde Terhuarkaotoreo voor dienatbodeo Door de groote ootwikkeliog der electriciteit is men thans io de Vereeoigdu Staten zoo ver gevorderd dat de resaltaloo aao het wonderbaarlyke grenzen De vraag ia steeils toegenomen om io de behoeften te voorzien van de omraüteriug vao boerderyen die eeoe groote ultgeatrektheid hebben daarby komeo de afnemers Toor matrassen stoelen en de Teêrindustrie floe Ter meo het thans gebracht beeft in het rug Haarom noodig ik je uU aan tafel to gaan De beer Van Borokhovou waa vertrokki o on z jn dochlertjo begon zich boe langer boe meor thuis to gevüolen op den Skaldestins Toch had zg de gewichtige vraag dia baar den gansobon dag op de lippen brandde nog mat durven dren Eens zaten tante eo nichtje iu de aobemeriug bgeen on keuvelden vertrouwolgk De toenemende tuisternia gaf Hilda moed het onderwerp ter aprake te brengen dat haar zoo na aan t harte lag Ke zat op een laag bankje aan tante Mira s voeten en Hot t lokkig boofdjo rusten In tanle a aoboot Houdt u veel van lezen tanteP vroeg zo O kind Hoo denkt ge wol dut ik bier zoo van de wereld verlaten zcu kunnen lefen als da boeken m jn vrienden niot waren Hebt go nog geoQ kgkje in de bibliotheek genomen Maar t is waar I t weer iu zoolang ga bier zijt altijd nog zoo mooi geweest dat aan onderzoeking tochten binnenshuis vooralsnog neinig gedaan kon wordeo en toch is het wezenlijk de mooite wel waard bier in huis ena rond te snuffelen Ge moogt ovorsl ingaan en alles zieo behalve tweo kamers die ik ala een eohte Blauwbaard voor je gesloten houd Daarachter ruat een geheim dat te zijner tijd wel zal ontsluierd worden en tante Mira glimlachte in de duiaternit jfZgn er mooia boeken in de btbliotbeok taote f vroeg Hilda om weer op baar onderwerp te komeo O ja kind alle tijdperken van letterkunde en kunst vindt gg er vei legen woord igd van de oudate handaehrifteo af tot de nieuwste uitgaven tos die mgn boekhandelaar nooit veriuimt m j te zenden Least g ook gadicbteo taste F makea van 6jn draad door die te trekken door diamanten blykt daaruit dat men die reedt maakt ter dikte van 1 7000 Eng dm of 0 036 mU Zulk een draad is nauwelyka ticbtbaar Zy is fijner dao een menscbenhaar of de fijnste zyde Men beeft koperdraad aeef gemaakt met 67 000 maceD op de vierk Eog dm dat het tot eeo zacht fijo vouwbaar metalen fabrikaat maakt Niet alleen echter in het fijne maar in de veelzijdige oepaasiog moot het draad uit Staaldraad wordt gaaiaakt met allerlei perceoien kool in bet staal toodat de breekkraobi Tolkomeo bepaald wordt Wanneer eao rerr wordt gevraagd van een zekeren graad van uitzetting of samentrekking zonder alap te woiden men kao die onmiddellyk krygen als slechts de cooditiëo waaraan die veer moet voldoen wordeo opgegeven Dit ia eeo dtr redeneo waarom de draadveeiteo io Amerika zoo lang duren 2oo zou men o e geene sobryfrnachioea kunnen maken tot lagen prgs zonder de kunde vao beo die draadtrekkeu Van draad vervaardigt meo van af da fijoste britleiimontuieo veereu io klokkeo de mesisn van weegwerktuigeo spelden naalden en tot de dikste schroeven houten eo dergelyke Ook worden veel aangemaakt draden van 2 metalen met een stalen kern lao binnen Zy geleldeo goed en zyn zeer sterk eo voor talefooodiaost Toldoeo zij uitmuntend Ofschoon io het bagio duurder blyken zy dit waard te zya boveu de gewooe draad Een inbreker was eeu huis binnengekomeo zoo zacht mogelyk maar itjjn schoenen waren nog al dikg zoold eo mankten daardoor meer leven dan hem lief was Hy had juist de deur eeoer slaapkamer bereikt toen hy boorde dat iemand daarbiooen bezig was juist alsof meo aaustalten maakte op te staao Hg hield even stil on boorde de stem eeoer vrouw zeggen Ats je je laarien niet uittrekt als je bioneokomt dan zallen iTe eenB wat anders zieo Het beeft waarachtig drie uor geregend eo je dorft met die vuile osód derscboeneo over mgn karpetten en kleedto loopen Ga oaar benedeo gauw hoor eo doe ze uit vóór ie er mee hier komtt Hy ging naar beoedao zooder een woord ta zeggeo maar hy deed zyo acboenen oiit uit In plaats daarvan liep by de straal op en zyo makker die op bem stood te wacbteo zag een traan in zyn oog gtiaatereu Ik kan in dit huis niet stetao zei by alles beriooert er mij aao mgo vroow u ligor Oodicbten Hilda Walzokerl Ik houd er selfa eer veol van Weer gUnlaohts tante Mirs in de diiiaternia Ik had een paar bundeltJM meegebraoht l ate om n voor te lezen sla gjj or van bialdf maar mtaschioQ sla ze u liekend tgn ala gij die gediohten ook bezit p Wel kind zeg my maar eena wat ge zoo at bij u hebt dau zullen we eens zien O maar twoe of drie boeken tante I o n de gedichten van Mario Luscinius l ie bsb ik moormalon gelezen zei tante mot een vreemden klank in hare atem ik vind ze prachtig mooi nWaarl k tante ï Wet dau ia dit eefi punt waarin wg sympatb sfloren I Kr is een atukje bg dal mij altijd bijzonder aantrekt Uit het kinderleven liet klinkt als iets wat men zalf beleefd heeA en tante nis ik het goed naga dan geloof ik ook dat bet mg overkomeu ia bier op den Skaldeatiua i Tante Mira lochte tuid ou eenigazins gedwongen fWnt do verbeelding al niet doet zoi ze Maar ik geloof bier niet zoozeer met verbeelding als wel met oeno zoer diepgewortelde aoort tsq inbeelding te doon to hebben Wel well Hilda kind jo moot bot al ers ffbeet hebben om te golooven dat men je tot de beldiii van oen lied zal uitverkiezen I Natuurlek hebt go ook die gedankwaardige pi kjea al eena liezorht bet sombre woud en dia vree ftoiyk breede brek Hilda laobte Ja zeker tante Maar t it me heusob esD beetje tegengevallen Wvrdt ttrvolgd