Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1897

Directe Spoorweeverblsdlngea leet GOUDA Wlnterdleost 1897 98 AaDRevaogen 1 October TUd vas Greeswlcli 6 88 6 61 S I4 7 81 18 96 1 84 8 4S 8 67 4 68 4 66 li SJ 6 M 18 89 r 6 0 ll 4 l 18 66 1 68 4 4 16 6 10 6 86 KOTTÏROA H G O U D ii 10 19 11 88 11 60 1J 87 1 44 8 60 9 10 IS 9 9 9 64 10 11 U IS 7 60 6 90 9 S8 9 4710 13 S Sl 7 S6 t f I 88 7 10 7 46 S 18 9 00 O OUDA DEN Hiie e 7 80 80 9 18 9 88 10 14 11 16 18 1 19 88 l O 8 46 4 4 6 86 6 64 8 11 7 84 7 69 P SS 8 6410 10 89 11 8 18 40 8 04 10 19 18 61 8 16 10 81 V 8 07 9 08 1 08 8 89 10 88 H l 9 08 9 48 9 64 10 4411 4618 481 10 8 06 4 16 6 16 6 66 S JO 8 04 8 84 9 9 88 10 88 11 6 11 44 6 40 6 66 11 64 18 08 18 47 DEN HAAG 60VDA iHlge 6 487 90 7 488 86 9 46 10 1111 97 18 891 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 18 7 18 7 66 8 10 08 Tooib 6 68 10 17 1 41 4 89 18 9 84 Z Z gw a I I 10 88 1 66 4 68 t SO 9 48 i Z r M 17 10 48 9 08 6 04 8 89 9 89 Ooadi 8 88 7 48 8 18 9 08 10 1810 6411 67 18 609 17 8 14 4 09 4 88 6 16 60 7 48 8 88 10 1010 88 DTKÏOHT BOODA DInekt 83 7 46 8 49 9 8010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 S 7 68 9 07 It Ot Waadm 8 68 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 88 i Oadomter 7 07 8 14 10 48 4 84 Öoud 7 98 8 97 9 98 9 68 10 68 11 10 18 111 88 8 41 4 87 6 80 8 07 7 89 8 98 49 1 I4 U T B I C H T 18 68 8 80 8 87 8 46 18 89 1 86 8 08 8 17 4 86 06 66 8 88 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 80 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 AUSTllDA e O U D A8 10 9 06 IMS 9 68 8 46 4 48 8 19 9 18 1 9 18 11 18J 8 68 4 47 6 49 1 41 AHSTEHDAM 18 10 4 U 1 1 18 8 18 10 17 10 86 11 41 Staten Geiidraal 2e KAum Zittiag tad Woaosdi 24 November Vrgdag sectie o o dersoek OT r de afschkffiog ran bet nitroerrecbt in lodië Dinsdag algemeen debat oter de Staatebegroottng ladisoh begrootingadebat werd TOortgazt t Bg de afdeelÏDg openbare werken werd door den beer Van Eol krachtig aangedrongen op een beiliesing in zake de drinkvaterteiding te Soerabaja De miniHter hoopte dexe maand bet plan geheel te zullen outvangen Hg voelde meer Toor goureroemeotsexploitatie dan voor ooocesaie U de koeten niet te hoog zya eo aposd betracht kan worden Hoe de be lieaing ook Talie steeds zal roornpstaan het belang by een spoedige exploitatie en de voorziening van de Indische bevolking Bq art 75 irrigatiewerken baiverde da heer Bahimaun gelden toetestaan met het oog op bet t ganrallen der werken in de Solovulleo by iprak van staking der verlegging van de riviermonden Da beer Van Kol achtte de ongeroaiheidongerechtvaardigd en weeë op bet giroote belang Tan irrigatiewerken om de weUaart vanJava te Terboogen zoodat meer en ie teergeweoBcbt ware De heer Pynacker Hordgk beval het beffen van waterreohten aan De minister van Koloniën z geen heil in vermindering van den post De zaak Solowerki n il in onderzoek Het tegenval en der raming ligt in te lage raming der eenheidsptyzeo Aan staking denkt hy niet Voor irrigatie hoeft by open oog maar de antoritniten stellen de zaak niet in de waagschaat door onbetroowbare ramingen De beer Mackay wyst den heer Van Kol er er op dat de Kamer o ertaigd ia van bet nut van irrigatiewerken maar juistere raming ia gewensdht Hy bfgrypt niet dat de misrekening an eerst ie gebleken De miniater antwoordt dut de oorzaak misschien is dat on met grooter kracht ia gewerkt Aan den heer Conrad belooft by te zullen overwegen de pnbticatie van het rapport der CDmnaaie By artikel spoorwegen werd door den beer Van Kerkwgk aaugedroagen op een poorlyn van byzondere constractie van Kaliaat of Djemher naai Baojoewangi waardoor e n geïsoleerde streek tot welvaart kan worden gebrtcht De beer Van Kol Itonnde dien weosch De Minister verklaarde juiat dezer dageneen voorstel daartoe te hebben ontvangen enapoedig een voorstal kg de Kamer te zullen indiettun De Indische begrootiog werd in haar geheel zonder stemming aangenomen Ons land is onlangs bezocht geworden door de hoeren Oekonooierat C Petersen van Kntini en L an Lorenz van Hamburg De Deutsche Landwirtbachalta Gesellschafte bad bon de opdracht gegeven om in Frankryk EoKeland Nederland en Denemarken den boterbaudel en bet vervoer van da boter te bestndeeren Zy badden bepaald last om ook na te gaan hoe de boter in bet opeubaar eTeild wordt mynen en zich te oriënteeren over de vaatstelliiig der prgzen van ver obilleode qnaliteiten van boter eo oier de koelinrichting deretoombooten van Harliogeu Nadat de beide beersn Frankryk en Engeland bereisd hadden zyn zy eerst ternggekeerd naar Duitscbland en begonnen toen fan Qrooingen uit den ooderzoekineitocht door ona land waar zy zeker vriendelgker ontvangen werden dtn in Frankryk waar twee bfkende Franacha mannen vao invloed op dit gebied weigerden te ontvangen en inlichtingen te geven zeker omdat zy Duit cheis wareq S 35 S 4 8 49 9 16 9 CS es OS 11 19 l iB a ud SU IM MootdTMlit 1 8S Ntauwnlrtik 7 11 Oapalle 7 4 S tt ird m 7 7 l Allm D i d p lloU nUm O pelle Kienwwkerk Uoordnoht wdi 9 S0 6 16 i 4t 4 61 t 04 t ll 6 11 21t 7 48 8 48 e Z 7 68 8 61 e O U D A 67 19 1 U IiiU 6 80 8 84 7 68 8 81 9 07 10 19 10 Uuiew 6 86 11 14 WMnleii6 48 8 10 11 88 UümM 6 08 7 4 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 GOUDA 10 67 1 8 48 10 60 81 9JT doadh jLauiardua O Bt 4 87 8 18 Wij vernamen datzg bebalvede botermarkten op verschillende plsataeo Tan ons land o a ook de fabritiken van de beereo dr J Th Mouton en Rinkes Borger melkinriohting Neerlandia Den Haag en Veth te Delft en Hiimmclinck VlaarHingen fn B leward be ns Bur Deoemwken liJD ocfat hebbeo d gegaan De beer 0 Patenen wat jareotang redacteur vao da Milobzaitung en sobryTer van vele bflangrgke boeken over zuivel bereid ing en vea teelt In Engeland hebben de hoeren alleen Londen eo Manchester biaooht Waar een goederen vaggoa al niet fOor dienen kan In een der kleinere N ordHoll staden begaf zieb eeoigen Igd geleden een rei ds vry bejaard heer van eenige positie met een jongere vriendin met wie by een ungeitoord rendcz voas wilde hebben s avonds i i een openatoandeD goederea waggon die wat afgelegen op het statioosterrein itood Een waakzaam beambte vtn het station die zag welke kostbire lading er ioitapte haastte ticb om den wagen van buiten at te stuiten eo noodiaokte daardoor bet paar des gebeeleu kouden nacht er iu te blijven Toen men den Tolgeoden morgen flink begon te rangearen en het den bewoners onbekend was waarheen ZIJ ter huweJykareii gevoerd zouden worden maakten g ban aaowecigheid aan de werklieden bekend en verlieten onder groote hilariteit van het aanwezige publiek bun koeia Gisteren it vanwege de H IJ S M in verband met de voorgfuomen doortrekking van baar stoomtramlgn van bet autioa Duinstraat ta Scheveuingen naar het Kurhaos de te volgen richtieg oitgehakend Volgens deze oitbakening komt de lyo Ie liggen op den strandweg langs het trottoir aan de landzyde De lengte van de lyn dubbel spoor is ongeveer e n kilometer Door het O M hy de rechtbank te Arnhem is concluMO genomen in de zaak vanden minister van financiën tegen de Maat chappg tot Nat van t Algemeen als erfgenanm aa mr Hamelberg in 1896 daar ter stede overleden Het boofdbeatuur der Maatschappg htd een dwangbevel bekomen van den ontvanger der soccesaierechten tot betiling eener som van mim f 100 000 wegens Torachatdigde sacce siereohten en boete die zeer boog is waartegen het hoofdbestuur in verzet kwam Het bestuar was ook weigerachtig geweest tot bet indienen van eene memorie van aangifte van de nalatenschap van mr H op grond dat deze geen Nederlander was en als cooaolgenerafll van den O ran je Vrijstaat moet geacht worden daar zyn woonplaats te hebben gehad en die erfgenaam das niet tot bet doen van bedoelde aangifte verplicht is De officier van joatitie mr Alpherts dkocliidetfde dat de rechtbaok aan het beatoor der registratie bet bewgs zou opdragen dat mr H niet het voornemen heeft gehad naar den OranjeVry staat terug te keeren die ala dan ala ingezetene van Arnhem in den zin der Rocceaaiewet zou moeten worden beschouwd De bealissing der rechtbank volgt later A C De arrondiasements rechtbank te Dan Bosch verklanrde eergisteren A J St oommissionair in effecten wonende ta Amsterdam ter zake van hetgeen bg in December 1895 te Doaseo by bet aan den man brengen van aandeelen in loten deed scimldig aan oplichting eo veroordeelde hem deswege tot drie maaodeu gevangenisstraf De firma Lensvelt Nicola te sOraveoboge heeft gieter een viertal barer ge eltep die het werk badden gentaakt masr v n wie de patroons overtuigd waren dat zy tegen bim zin bet Toorbeald hooner kameraden hadden gevolgd in dienst teruggenomen ll il U 18 11 18 11 U 4S t 11 61 11 88 10 80 11 8S 8 40 9 18 0 68 10 90 lO St 10 48 10 49 9 47 lO lS 6 80 7 61 8 86 8 66 10 16 Men verlangt van kippen raak dat ze zoowel in den winter als in den zomer leggen zullen Ais men weet dat de beste kip niet feel meer dan 220 eieren per jaar kao leggen dan begrijpt men dat aau dien eisch om altgd pieren te hebben alleen voldaan kan worden sis men umer eo winterkippan heeft dieren dos van variohilleode broedsels By aankoop moet mee daar wel degelyk op letten De Haagsche oorrea iondent der Zaaol Ct f bespreekt de jongste Atjeb debatten en de motie Van Kol Over de houding der heereo Troeltftra en Van Kol laat by zich leer scherp uit Ten bewgze daarvan de volgende zinsneden Da motie Van Kol wu een sotte Tertooniog een op efft ct berekend pelletje De vooratelier zal ik neem bet gaarne ann den oorlog wel oprecht verafschDwen en vnrig verlangei dat er een einde aan kome maar zyn gezond verstand moest hem toch gezegd hebben dat de weg die zyo moiie aangaf dat doel nóóit kon doen bereiken Al ware het juist wat ik betwist dat wy voor 24 jareioorecbt pleegden door den Atjeb oorl aan te vangen geen Ter ntandig man zal in ernst verlangen dat wy na al de gebrachte offers thans nog mnt pak en rak zouden weglooppn eo aan de wereld het schouwspel geven van een natie die zichzelf afbreekt Myos Dpdnnkens bod dan ook de heer Van Kol zyn motie alleen voorgedragen om een mooie gelegenheid te nebben tot het uitpakken Tan yn ontzaggelyken voorraad bombaat en tot £ et tentoon steil en van een blanke ziel waarvoor men veel eerbied kan koesteren maar die toch dreigt onder te stroomen van zwartgalligheid welke uit zyn pathetische onlboesemiogen vloeiden veel van haar onschuldige kleur in te boeten Ik ben er zeker van dst men in de kringen waaruit de heer Vao Kol zyn mandaat ontving in bewondering zal zyo OTer zooveel groote woorden en scherpe uitvallen als waarmede hy zyo motie adatr neer de en verdedigde doch opmerkelyk ia het wel dat er behalve de twee eociaÜstiscbe hoodgenooteo in de gansche Kamer niet één man meer te vinden was die na de toelichting eo ondersteoniog der motie door de beeren Vau der Zwaag eo Troelstra nog aanleiding vond om met den eerste mede te gaan Vooral de heer Troelstra wierp op de moti een eigenaardig licht toen hg vroeg naar bet verband tnsscheo de oeconomjsche gevolgen van deo oorlog iu t be ang van IndiS toen bg om t duidelyker te ifggen wees op de groote voordeeleo die sloomvaart eo andere industrieele ondernemingen door den Atjehoorlog behaald hadden en daarbg in t byzonder nadruk liet vallen op t feit dat de tegenwoordige Minister van Koloniën tot die ondernemingen in zeer naowe betrekking had gestaan Dit zgdelingsoh verwgt van deu oorlog met het oog op eigen voordeel te hebben gaande gehouden deed in de geheale Kamer een storm van verontwaardiging opgaan en toen de heer Troelstra deswege duchtig gekapitteld een poging deed om t persoonlyke aao zynaanvai te ontnemen hoewel hy joist had voorgesteld dat uit dien hoofde voor hem de motie wantroowen bedoelde uit te spreken in de Atjehpotitittk van den bewiodsman verviel hg van kwaad tot erger door zijn bewering dat de grief gericht was tegen het kapitalisme wav on do heer Cremer de iocarnatie was Insinnatiën als deze waarvoor men in de berberifen onzer aohterbuorten misFcbien den boed afneemt zyn eige iiyk ik zeg niet een waardig lid der volks ver tegen woordigin t in ons Vaderland maar elk man die zichself reapeoteert onwaardig En wanneerde heer Troelstra want bg muntte in deze soort van argumenten ver boven den heer Van Kol en boven den atiarcbiat Van der Zwsag uit op deze wyze misschien het vertrouwen zyner committeoten moet trachten te behouden by kan er zeker van zyn dat bjj er in de Ksmer alle kans door verspeelt op eenigen invloed waarop andere zgn talent als j irist eo spreker zgn oprechte zocht ook om de belangen te dienen Tan de minder bevoorrechte landen bem aanspraak tonden kunnen doan maken 6 40 8 4f t lO 4 10 4 41 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 8 01 9 08 9 14 8 09 4 06 4 29 Awtaiui 0 8L Qoada t 7 06 8 09 7 88 Er behoeft oog maar heel weinig by te komen en de beeren socialisten zyn hun crediet in de Kamer voor goed kwyt eniolten er seen gehoor meer vinden Het zoo jammer ftÖ t l clo belaDgeo dia sg gerotpen ign ta dioDoD ao waarvoor ook in voel gevoal moest Igden onder hno zucht naar écbit of ondar bon onhandige takiiek Zou er eenig verband bestaan tuiaebeo da kwalgk riekende gassen der residentie en de toenemende mania j jarit foor bloemen vraagt de Haagaobe briefschrgver dar Zw Ct € tla of we de ten doode op eaohrereo eeow onder een berg van bloemen willen begraven Eu vraagt ge waarvan de honderden bloemenwinkel die de oitatalliogen van apeken ossenelagers zoo gelnkkigafwiaaelen bestaan dan il een bezoek in de huizen van bruiden jubilafissen en verjarenden een voldoende verklaring De begiftigden weten bgua geen weg met de prachtige bouquett n die wat vroeger dan ooodig ia naar deo ascbbak verhuizen Ook in sterfbaizea en by begrafenisflen is de furia in gang Onlanga zag ik een Igkwagen 1 tterlgk onsichtSaar van bloemenkransen als opgetuigd voor een corso Het toeval wilde dat gelyk met deze sierlgke staatsie eea aodere atoet beicbeïden en zonder eeniga praal het kerkhof opreed en toen viel het den honderden aanwesigen als een openbaring op het gemoed dat die eenvoudige wagen met een palmtak ep een balf bedekten immortellenkrons voor alle versiering in oneindig betere overeenslemmtng was met de plechtigheid ran het oogeoblik dan de overdadige tooi van do andere koets die brniloft gedachten wekte Niet wat op maar wat iu de kist ligt moet de aandoening gaande maken Do rg ran zwarte wagens en menschen langzaam door het drukke atraatgewoel rgdend maakt deo gewilden goeden indruk op de roorbijgsngera Memento mori De prncht van bloemen eo vaandels amoort elke heilzame gedochte in de geboorte De atraatjongeos volgen en een legio nieuwsgierige leegloopera sluiten sioh aan Naar aanleiding van de nachtdieostquaeetia io de hrooafabrieken te s Gravenhage sohrgft OpmerkeT in No 3 van het onlangs voor het eerst verschenen weekblad Hollandiac Er Igkt maar een middel om alle partyen te bevredigen Men moet trachten ons Hollandsoh brood te veranderen Want oprecht gesproken dat ia maar niet te best t la alap klef en waterachtig t Is daardoor ongezond ala het versch en niet amakelyk als het oudbakken ia Het zoogenaamde Ëegelsohe hou ach old bread iv daarentegen vost en wordt oaotrekkelgker als het droog ia t Leent zich dan bovendien uitnemend voor ro taren wat terena een gezonder wgza van broodeten oplevert zoodat men niet a morgens op versch brood behoeft te wachten en de bakkers ala andere mensohen ko inen slapen wanneer het nacht ia Gelgk men weet ia kapitein Dreyfus verbannen naar een van de Heilaeilanden an wsl naar hst Doivelseiland Dit is een van de drie eilandjee die aan de kust van Fraosch Goyana ten noordoosten van ZaidAmerika liggen tegenover GAjeone het land van de peper Het groo sta is bet Koningseiland de beide andere het reeds genoemde en bet St Jozefseiland zyn half zoo groot Deze drie eilaodjeB dienen evenals Gayenne als verbanoingsoord en io den regel worden de gevoarlgksten daarheen gebracht Het Duivel eilaod wa in tbgzonder bestemd voor melaatscheo in Cnyenne komt veel lepra voor Toen bepaald wns dnt Dreyfuj naar dat eiland verbannen zoo worden werden de meUatsohen naar bet vasteland van Guyana overgebracht waar aan de Boven Merooi een nieuw leprozenbuis werd gesticht Op het Doivelseiland zelf werden de leprozenhnizen rernie d de bodem werd gedesintecteerd en roor Dreyfas en zgn bewakers werden aan de zuidpunt kleine woningen gebouwd 10 8 IMS 8 80 8 61 9 66 10 04 10 11 10 18 10 86 18 84 8 7 66 8 08 8 09 8 1 8 16 6 86 11 80 10 tl9 10 64 9 87 8 47 14 10 81 18 07 8 48 9 10 10 16 8 17 7 86 8 87 M 41 47 10 19 7 46 8J0 10 84 10 64 11 10 7 46 9 46 HM Alle drie de eiiaoden zgn koroolvormig met ateilo wanden atoken ze nit see op en zg zgu overal ontoegankolgk met oitzondering van een kleine plaats aan den zuidrand trd het Koningseiland vaar de eenige aanlagpU ta lOOt booten i Vu bak Koniogaeilani loopt ODder wat l i K Modbaak Tan omatreeks 150 mekera naar het Duirelseiland en aan beide einden kunnen booten landen om leTenamiddelen naar bet eiland te brengen Op alle eilanden bevinden aicb bodeoverbeffingen waarvan de hoogala 60 meters op bet Kouingaeiland ia Qggxof a n het kommaodantshoia en de overige militaire en beütnoravoniogen geboowd en daarop ataat ook de vaurtoreo Yan dit eiland eo vooral van het komaandanlaha a af kan men bij dag en bg nacht alles zien wat vr ffebenrt bg de woning van Dreyfas als Dreyfoa gingen tot ontvinchting toa willen doen dan kan dit alleen onder hei oog van zgn tairgke en waakaame bewakers Vlochten is dna feitelijk onmogelgk Vreemde schepen kennen alleen op de eene ladingsptaata aanleggen en aij knnnen doa behoorlgk gecontroleerd worden gesteld eens dat een achip dit rataaohtiife eiland waar alteen Franache beambten soldaten en üsken verblgf honden aon willen aandoen Ook is om alle gelegenheid tot vlnchteo te voorkomen de directe postverbinding opgeheven zoodat da eilaodeagroep de poat alleen van Cayenne nit met de regeeringaboot krijgen Om het eiland egn tal van zandbanken en binnenwateren die vol haaien zitten Dit allee is al weinig beTorderlgk aan ootrlncblingsplanneo Bovendien heeft de Franscbe regeering om de woning van Drejfoa en die an zgn bewakers een sterk bek laten maken zoodat de veroordeelde kapitein feitelgk ia een kooi is geplaatst De inrichting van het eiland tot verblgf van den banneling heeft f30 000 gekost de alge meene koaten van bewaking oederhond correspondentie telegrammen enz bedragen f25 000 oodat DreyluB in de drie jaren van zgn verbanning volgena officieele gegevens reeda meer dan f lOO OtX heelt gekost Elke bewaker krggt boven zgn bezoldiging oog f 700 ala gratificatie Het personenl bestaat nit ond ooderoffioiereu aan t hoofd ataat een luitenant Io den taetsten tgd wisselt het personeel sterk waarschgolgk om te groote ertroowelgkbeid met den banneling te Toorkomeo Hoe bet den veroordeelde gaat laat zich eenigzios begrgpen Zijn brieven komen rerat in handen der regeerieg daarin ataao dos niet veel meer dan a gemeenbeden Ëen offieietlaa mededeeling bracht eelige tijd geleden het volgende ter kennis De banneling is zich volkomen bewust van de ooverzoenigke gestrengheidzgoer bewaking bg ie oud geworden en vervallen zgn baren zgn bgna wit en bg is steeds akelig ondfrworpen eo meegaand Zelden leest bg meestal zit hg heele dagen in een hoek van zgn bol Zelden gaat hg ook nit bg rookt schijnt ateeda in gepeins verzonken en kgkt dof stompzinnig haast met betraande oogen roor zich nit Alles wgat er op dat dit bestaan niet lang kan duren verveling en nietsdoen zollen dezen man spoedig doodeo Als deze man onsohnldig is hoe aal men ham iets van bet leed kannen vergoeden £ n zelfs als hg schuldig is hoe verantwoordt dat een beschaafde regeering inik martelen BatteDiandsch Overzicbt Id de Oostenrgksche Kamer stelde de JongCseobiscfae algevaardigde Dik voor sleclita een der verzoek cb rif ten tegen de taalverordeningea te lezen en in het verslag der zitting op te nemen De aFgevaardigde Link begroet dit voorstel met deo uitroep lËon staatsgreep Er volgen heftige discnsaiëo en een hevig rumoer Beledigingen worden over en weder geuit De afgevaardigden verdringen zich om deo zetel van den president en een bnnner maakt zicb van den schel meester De Bitting wordt genborat maar de overopgewondeobeid dnnrt voort en naowelgks ia dezitting hervat oi ze moet opnieuw ge choratworden Igdeni de schorsing trachten eenigeafgevaardigden den heer Wolff uit den zetelvan deo president te alenren Eenige minntenlang zgn de afgevaardigden duchtig aan betkloppen Vao de openbare tribune weerklinken kreten ran afkeuring De heer Schöoerergrgpt een zetel van een der ministers enzwaait dezen door de lucbt Een der afgevaardigdeu io den rechtenden hoop trekt zgn mesdat hem door een paarcollega a woidt ontrukt De president ziet zich genootzaakt de zittiuB opte heffen Na afloop der zitting ontbootf de president de afgevaardigden die omtrent daden van geweld getuigen kondtin in zgu kamep Verschillende afgevaardigden begaven zich daarheen om kon verklaringen af te leg en Ia Hongarge is een wetsontwerp aanhangig om allo Duitsche ploatauamen te veranderen io Hongaartche Op de scholen al elk beek worden geweerd dat voortaan nittde HoogoarBche namen vermeldt in plaats van de tot nn toe gebroikelgke Duitsche Ook io alle officieele stukken notarieels akten legelatempela enz zal de flongaarscbe naan den Doitschen vervangen Da fioancieele toestand van Xo kge ial er ntet op rerbeteran als het de bedoeling der Mogendheden ia aan de Porte de reiteerende zeshonderdduizend Turksche ponden die de Ottomaannhe Bonk baar nog kracbteos de pas gesloten leeningf zon nitkeeren te ootbooden Deze bedoeling zou bigken uit een telegram aan de Prankf Ztg dat de nota der Potte over da leeoing bg de Ot omaansche Bank niet beantwoord zon worden door de Mogendheden Dit zon ten gevolge hebben dat de Uank aal weigeren de nog niet uitbetaalde som uit te keeren Duitscb and Oostenrgk eo Italic hebben geweigerd met Frankrgk en Rusland mee te werken tot bet uitoefenen vao pressie opdenSultao tot bespoediging van de ontruiming vrn Thesaalië Üleratgenoemde Mogendheden souden van oordeel zgn dat de onderhandelingen der gedelegeerden te Athene niet met 8ocjes bekroond zollen wordeo wanneer Griekenland Tao te voren ia Thessalië da handen vrgkrggt Men moet na haaat aU eker aaouemeo dat OuitfcblaDd in China zal houden wat bet heeft De regeeriog io Peking zwiJRt omdat spreken haar toch niet balen zon Engeland ziet onverschillig toe waarvoor enkele Duitsche bladen bun dankbaarheid toooeu en bet Etnsaisobe gouvernement sohgnE oiet van plao om te protesteeren Misschien bestaat er tnsBcben Utriga en Petersburg wet een afspraakje Boe t zg Dnitichland installeert zich krachtig in Ooat Azië Er waren drie schepen zoo men eet eeo ierde is er onderweg een kroiser 2e klasas Dat isde Kaiaerin AoKUsta die üoolaog voor Kreta beeft gelegen en berncht is hierom dat ze iodertgd opjde christelijke Eretsnaers het eerste achot heeft gelost ter virdedigiog van da macht der Halve Maan Het snelvarende sobip zal echter sgo snelvurende negeotigpondera in OoU Azië wel niet boeven te gebroikeo Maar bg die vier bodems blgft bet oiet Uit Berlyu wordt gemeld dat volgens geruchten een tweede divisie van het kruiserseskader onder bevel ven prins Heinrich naar China zal vertrekken De tKölnische Zeitung vermeldt zelfs ali zeker de 7orming vao een nieaw eskader voor Oost Aztë Doch het blad weet nog niet te zeggen of prins Heinrich bet bevel over deze Rcbepen op zich zal nemen Ëen keizerlyk bovfll daaromtreut ia nog oiet uitgevaardigd maar toch wordt io toongavende maritieme kringen aangenomeo dat dit commaodo aao priuB Heiurich teo deel zal vallen Te Uerlgo beweert men io sommige kringen dat da regeeriog met de occupatie au de Kraotcbau baai nog een andere bedoeling heeft dao den wenscb om óók eea eigen station in Oost Azië te hebben Nu Duit chlaQd zoover is dat bet daar werkelgk kolooiale beUogen te beschermen heeft nn hoopt de regeering zegt men minder moeite te hébben om in den Rijkadag de vlootplannen er door te krggen De heeren afgevaardigden worden on wel half genoodzaakt om aan de Marine de extra kruisers te geven We zollen zien De negerrepnbliek Haïti die het reeda met Duitscbland san deu stok heeft over de weigering eener schade ooaa tel hog van £ 50 000 oBo een wederrechtelyk gevangen genomen Doitaoh onderdaan waarom nu enkele Duitsohe oorlogsschepen op weg zgn naar de West teneinde voldoening af te dwingen dezelfde Republiek dreigt thans ook met Frankrgk in moeilgkheden te zullen komen En dai wegens het onbeantwoord laten van een vijftal eischen om schadevergoeding en v tn deo eiacb tot terugbetaling der Hsïtiscfae staatsleening van 15 millioen fraoos Enfin een oorlog zal er wel niet uit volgen Men moge te Portau Prince razeo eu tieren oror de Europeesobe mogendheden en hun gemeene streken zoodra buQ kanonnen op eeo afstand gezien worden is toegaven bet besta Bg een bombardement van de stad kan niemand winnen En zoo zal ook de regferiog van Haïti wel eieren voor haar geld kiezen De heer Delyannis beeft zyo zin hg heeft het kabinetZaimia een steen in deo weg gelegd eo ala bet niet oppast moet het daarover struikelen Want ondanks dat vele vroegere vrienden van bem verlaten bebbeo beschikt Delyannis nog over eeo Kamermeerderheid te klein om de regeering Ie aanvaardao maar groot genoeg om Ik ander kabmet in de wielen te rgdeo Da bleek reeds bg de verkiezing vso een president dnr Kamer eo dat is nu weer gebleken bg de stemming over het voorstel tot iostelliog van een enquête rommissie naar de gebeurtenissen in den oorlog Oodanks de betoogen van den minister van justitie ia het voorstel vnn tien Thessaliacbe afgevaardigden om de beraadaleging te verdagen met 77 legen 58 stemmen en 5 ootboudmgen verworpen Bg de stemming over het voorstel zelf waa geen valdoend aantal leden aanwezig Tbana staat het kabin6t Zaimis voor de keoa aftreden of de Kamer ontbioden Dit laatste waren de beate maar de regeering heeft de Kamer thane juist noodig yoor de betrachting van het vredestractast Verscbillende afgevaardigde hebbon oehter verklaard dat met deze Kamer niets te beginnen ia Heden zal de bealissing van den Koning bekend wordeo op het verslag der zitting dat de mini ters hebben ingebonden De opstand op de Pbilippgnen beet geëindigd De Spoanicbe R eeriog heeft den gouverneur generaal Primo da R vern telegraphisoh gemachii Ml de voorwc rJeii der opstundet ogen aau te nemeo Deze iju De untivoerderA van deri dpstaii l zuIIdd zich begeven unnr ppo door deu gofverueur uiin ie wgieu plHftt vaar zg hun irMpfn litleverwi en ojien gk aj Br it 8 ipl erhe raclin j ö auHen erkenia o Alle rebaL IcR wordeu l i n idigd en ontvsngpu de verbeurd verkliartte goederen t rag De eanvoerder t onlvartgen et a som eld die tian instaat shI tell n in het huitettlaFid b ho rliil tw le t n iMet Cuba ia men zoo ver nog niet Daar achgnt de atrgd nog voort te duren Uit Havana wordt geaeint dat iu de tartste dagen in verschillende gevechten de rebellen 22ö man verloren terwgl de Spaansche zgde 26 dooden en 110 gewonden vielen De Spaansche Heraldoc verneemt dat de opstandetingen in de provinciën Matanzas eu Havana zich weder onledig eouden met het in brand steken der aanplan tingen KaotoDgerecht te Gouda Zitting van Donderdag 25 Nov 1897 De navolgende personen agn veroordeeld wegens Jacht overtreding K J te Beenwgk üpeobear Ministerie niet ontvankelgk verklaard vrij gesproken Overtreding verordening op den dienst bg brandwexeo J T d V te Waddingiveon tot f 1 ol 2 dageo hecktenie W C M te Waddingsveeo tot f ot3d h M N te Waddingsveen tot f 3 of 3 d b Overtreding politieverordening v Waddingsveeo J 8 t Waddingsveen tot f 1 of 2 d h J J A B hnievr lan J H t d T Ie Waddingsveeo tot f 2 of 2 d b M V te Woddingeveen tot f 1 of 2 d b Overtreding politieverordening van Ooods A 8 te Ulreébt tot I 1 of 2 d h A v te Oonda tot f 1 o 1 d b F K te Gouda tot f 1 ol 1 d h P 8 te Gooda Yrygeaprokeo H P S ta Gonda tot f 3 ol 3 d h IJk overtreding J O te Moordrecht tot f 0 0 of 1 d h A d V te Moordrecht tot I 0 50 ol 1 d h Overtreding prov reglement A S te Kcenwgk tot f 1 ol 1 dag b Maken van nachtramoer C K en J A S te Zerenhoisen ieder totf 2 of 2 dagen hechtenis Openbare dronkenschap D U Ie Gouds lot f 1 of 2 dagen b D S Ie Gouda tot f 0 50 of 1 dag b A V d B te Waddingsveen totf lof2d h A J V B te Gooda tot f 1 of 2 d h D B te Capellen a d IJssel tot f of 2 d b A O te Oonda tot f I of 2 dagen b T K te Gouda tot f 3 of 3 dageo hechtenia Openbare droukenschap bg Iste herhaling D S te Gouda een hechtenis van dagen Openbare dronkenschap bg 2de berbaling G V E te Boskoop eeo week hechtenis Openbare dronkenschap bg 3de berbaling C J te Qonda een hechtenis van twee weken ttAK TBERICHT£iN QOUda S Novonior 1897 Granen steeds nog weinig aangevoerd Prijien ongeveer onveranderd Tarwe Jarige Zeeuws 8 40 k 8 78 Nieuwe dito ü Mindere dito 8 1 1 i 8 35 Af ijkeude 7 5 i 7 75 Polder 7 0 è a 5 Z Eogge 1 6 50 4 5 76 Polder 6 S6i S40 buitenlandsohe per 70 kilogram 4 60 4 ƒ 4 7 S Oersti Winter 4 80 ü 5 80 Zomer 4 80 a 6 Clievallior S 76 k 6 50 Haver per heol 2 80 ü 3 40 per 100 kilo 6 76 i f 7 5 Hennepzaad 1 Inlandsob SO l f 7 5 Buitenlandsohe 6 75 k f 6 Kanariezaad 5 60 a 7 50 Karweizaad a per 60 Kilo Koolzaad nieuw iV Krwten Kookerwteu 7 60 a 8 60 Niet kakende f 6 i 6 86 Buitenlandsehe voererwtèn por 80 Kilo 5 10 a 5 20 Boouen Bruiee boooen 8 a y 36 Witte boonen l f Onivenboonen 6 10 i f 1 25 Paardenboonen 5 90 k f 8 Mals per 100 Kilo Bonte Amerikaansohe B a 5 10 Cinquanttne 6 76 k 8 Poianiau i Inlaudsohe mesliug i Veshibkt Melkvee goede aanroer handel eo prijzen matig Vette varkens goeds aanvoer ban dol vrij wel 18 il 22 et per hall KQ Biggen voor Kngeland goede aanvoer handel vlug 17 k 19 ot per balf KQ Magere biggen goede aanvoer handel matig 0 90 1 40 per week Vette sohapefl goede aanvoer handel vlugger 10 k f 22 Zutg liammeren red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalven eenige aanroer handel vrij wel ƒ 4 k f 9 Fokkalvereu 7 a 16 Oraskalveren goede aanvoer handel matig ƒ 16 ii 32 Aangevoerd 80 partijen kaas Handel vlug Ie qual ƒ 26 ii 29 2o qual 22 a 25 Zwaardere ƒ 80 ii NoordUollendsche a Boter redalgke aanvoer handel matig Goebotor 1 20 k f 1 30 Woiboter f k f 1 16 p Kilo uurgerlUke Stand OÜBOaSN 23 Nov Willem Antoniui ooders G Pente en P Knsae Willem Jan ouders A van Vliet en C Nobel 24 Neeltje osders J Hornss en C van Draansn GEHUWD 24 Not K van dar Vmi A A B O Verschot F Teathol en J C Brinkman G den Hertog en M da Jong L Oostrom en A S M Grootandorst OVERLISDEN 22 Nov A G J Siebars hnisvr van A J Roos 28 j 24 A Schouten 22 m M Sas hnisvr van S Laftber 80 j Beenwtjk GFBOllËN Cornelis ooders J Seboutan eu A van £ s OVERLEDEN K Kok Specialiteit IN DAMES en HEERENWli TERUA D$CHOË E A Tan OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephamt jy 3i Beurs van I mslerdam Vrkn alotkra 86 99 8 108 i 87 84 1 6 SS s 8SV 11 21 63 08 887 98 1 z 6 Vi 77 iV 102 ls 96 H U loov 9t 11 489 lOOl i 8 100 198 i Vm 67 87 991 184 1001 80 SI 111 88V 94 NOVEMBBR SiDiBL ND Ceri Ned W S Ji dito dito dilo 8 dito dito dito 3 HoNoiBlüil Giudl 1881 88 4 Italië Insohrijving 1802 81 5 OosTXNR 01 1 in papier 1868 6 dilo in züver 1868 6 PoftTUOAL übl mnt ooupon 3 dfto ticket 8 ni si uu Obl Binnenl 1894 4 dito G econs 1880 4 dito bi i Rolhs 1889 4 lUto bu Hope 1839 90 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpiSJl Perp I obulj 1881 4 TtiasElj Oepr Uonv lecn 1890 4 Geo leening serie D I Gec Ie nieg serie ü Zuiu Afb Rse v obl 1892 5 Msilco Obl Buil Soh 1890 8 Vbnbzurla Obl 4onbep 1681 AnsTBEBiJi Oliliuaien 1896 3 KolTBBOAM SIrd leen 1894 8 NlD N Afr Hanilelsv aand Arendsb ïab Mij Certifinalen DehMaatiohappij dilo Arn Hypotheekb pandhr 4 Cult My dor Voralenl aand s Gr Hypolheokb iNodbr 3V Nederlandscho Uank aand Ned II ndelmaatsob dito N W k Pao Hyp Ii paudbr 6 Rett Hypotheekb pandbr 8 l tr Hypotheekb dito 3 s OoSTBNB Uoit llong bank aand RtJSl HypotheieVbank pandb 4 AmaiKA Equl bypoth panilb 6 Maxw L i Pr I ieu eert 8 Nko Holl IJ Spoorw Mij nil M i tol Kipl V 81 8pw aand 106 Ned InU Spoorwegm aand J 201 Ned Zuid Afr Spm aand 6 29 dito dito dito 1891 dilo5 l IO 68V lTAUB3poorwl l887 89 A Kobl 8 64 Zuid IUI tipwmij A H obl 8 5 PoLlN Warschau W eeuen aand 4 È 43 Rusi Or Huis Spw Mij obl 4 i KiO Baltiscbe dito aand 65 is l aalowa dilo aand 5 7J Iwang Dombr dila aand 6 1 3 Kursk Oh Azow 1p kap obl 4 lü2 s dito dito oblig 4 i y i 171 AmiBlKA C enl Pap Sp Mij obl 8 100 Chic k s orlh W pr O v aand 1 O dito dito V n 81 Peter obl 7 188 Denverh Bio Gr Spro i ori v a 12 Illinois lentral obl in goud 4 1001 Louisv SKSashvillnOert v aand 66 4 Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 103 Mils Kansas r 4pct prtif asnd 14 N YorkOutas Oft Weet aand 16 dito Penn Ohio oblig 8 ll 8 i Oregon Calif Is hyp in goud 6 74 91 Paul Minn II Manit obl 7 118 Un Pao Hoofdlgu oblig 6 100 dito dito Line Col 1 byp 0 5 80 Canaua au Bouth Cert v and 567 VlB C Rallw tNa loh d o O 51 4 Amslerd Omnibus Mij aand 194 Rotlerd Tramweg Uaats aand 206 Nbd Stad Amsterdam aand 3 lOS Stad Kotterdan aan 3 IO8I BlLoie Stad Antwerpen I8 i7 91 lOÏ i Stad Brussel 1886 2 I02V HoNO Tbeisi Kegullr Gesellsch 4 111 OosTENB Staatsirening 1880 6 191 K K Ooit B Cr 1880 S Spanje Stad Madrid 3 1868 86 Vei Ver Bez Hvp Spobl een 117 ADTERTENTIEN Heden overleed tot ouze diepe smart na een kortstondig lyden zacht en kalm onze geliefde Ëchtgenoote Moeder en Grootmoeder MAlllA SUS eerder Weduwe van wglan den Heer Aby ViNüBBUNO in den ouderdom van 80 jaren B LAfi BER A VINGERLINQ K VINÖERLING Hazibroek en Kinderen Gouda 24 NoTember 1897