Goudsche Courant, zaterdag 27 november 1897

No 7439 Zaterdag 27 November J897 36ste Jaargang mimm mmmi NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BÜBGEMEE8TER en WETHOUDERS tan 3mia zullen DINSDAG den 7eD DECEMBER 1897 dee namiddaga ten halt twee ure in het Raadhuis aldaar bg inschrgving aanbesteden De levering van de ten dienste der Gemeente gedurende het jaar 1898 benoodigde MATERIALEN als Feroeel 1 Houtwaren 2 Ijzerwerk 3 Spijkers en lichte IJzer waren Koper Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Olas Teer De üit ve dezer Ciourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maanden is 1 25 iranco p r post 1 70 AizonderUjke Nommers VU F GENTEN ADVEKTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regeli a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ben A hin Eeien i demlrétalUéa 25 000 VeoUtBohe Straat klinkera Waalvorm 26 000 Veohtsohe Straatklinkers Veobtvorm 75 000 Blauwe IJselstraat kllnkers 25000 IJselmetselplavlJ Het Plantsoenen Boomgewas Ue monstert der pereeelen 8 14 zijn aan de Stadetimmerwerf U bezichtigen By de inschrgTingen voor de Keien en de Bteenen moeten drie stuks gewaarmerkte Steonen worden ingezonden Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De inaohrgvingsbiljetten moeten voor ieder Perceel afzonderlijk op Zegel geschreven doo den Aannemer en zgne beide Borgen eigenhandig geteekend den ö DECEMBER 1897 vóór des namiddags vijf ur ter Gemeente Secretarie bezorgd zgn 1 TISSOT Co Bordeaux Rotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van £ en 27i liter voorzien van bet attest van Dr P F van Uamel Boos Proefflescb 1 30 Verkrijgbaar bjj J H ROODE GOUDA Oonda Dmk tan A BBINKMAN ZOON L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dei DONDERDAG ran 9 3 uur in het llólel DKP UW Grootemarkt te GOUUA Prijstrekking 16 December 500 0ÖÖ Maik 4 ftU hoofdprija in het gelalcki at gevftl biedt de nieuwatö groow Geldverloting die door de Hooge Hegeoring van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ii 5 e 7 8 9 10 Kalk Orint Zand 12 000 De voordeolige inriohting van hst nieuTre plan bestaat daarin dat in deo loop vau Blacbts weinige maanden ia 7 Terïotiugen van 118 000 loten K9 1S0 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige beaUssiug zullen komen daarond r cijo kapitale prijsen ran eventueel 600 000 Mark bij uilnemendbeid echter 11 12 13 14 16 1 prija 1 prijs 1 prijs 3 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 pr s 1 prija 3 p ijzen a M 1 prvB a M 1 prija ii M È M SfiO OÜO I 2 prijz Mi H 30 000 a M SOO O O U prijzen M lO OOOJ a M 100 000 fi6 prijzen it M 5 000 aM 75 000 MOS prijzen a M 8 000 aM 70 000 806 pryzenaM 000 aM 66 000 8l2 irijzen a M 000 kU 60 000 1518 prijzen iM 400 kM 66 000 3t fl62 prijz M 156 CO 000 19190 pr M 800 300 40 000 l34 104 lOO 78 45 injB u m SO 000 f SI Da aaoBtaandi eer te prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Galdverloting is van ambtswega bepaald plaats te bebbpn op den ld BECEUBBR e k en kost hiervoor 1 geheel orig lot slcobts Mark 6 of 3 60 l half ff 3 1 761 kwart H u o Uh H 90 togen inzending van het bedrag per postwiBScl of tégen rembours Alle oommissiea worden onmiddellijk met do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de mot het wapen van den Staat voorziene Urigineele Loten zelf in handen Bij ifdtre bestelling wordt het vereisohte oflicieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de veraohillende klassen ala ook de betreifende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zender wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na olke trekking de fHcieele lijsten De uitbetaling der prijzen fieschiedt steeds prompt onder waarborg vnn don Staat en kan door direote toezending of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prgzeii hebben wij meermalen volgens oHioiaele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onzo Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz m Is da beat Imrnjviin tegen Jiolil Wat Bkeumaaek I mdenpljnen kortom vr ABker PainExpeller W I mrt kat mil mal aan l wenden lege s g t Anker Pain Expeller Het is te voorzien dat bij deze op denhechtsten grondslag gevestigde ondernemingvan alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten apoedigste I rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON gf KtMt du itMda te led r hiüsgetb anker Paln ExpeHer PriJB M oanl 76 nt en f 1 2 ie ll li rorhaiidan in da maesta Apotkekao en b i Biokter t Oe ta Bottertam IVaorl r Bankiers en Geld wisselaars in HAMBUEO P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gescboukeo en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelnft ming inviteereo zullen wij ook voor bet vervüig bemoeid zijn door een stipte en rcéele bedieniDg de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwarven Te GOUDA bg C LUGER Apotheker Markt en bg WOLFP Co Westhaven 198 WtTTIO OBDIPOimittD BU liet tebrnik daarran ceschiedt het tiinden krUgeu der Kinderen ZOMUEB DE MJJISTE MJM 10 000 Gulden I wordt betaald bbq hem die bewgien kan dat de by mg ter inzage liggende getuigsobriften der nitstekende reaaltaten van do Eiectroniolorlsobe Tandhaisbaniyes niet echt zyn aSk Men Utuop den naam van den fabrikantmmilT HOITZ Wordt franco toegezonden alUen na ontvangst van postzegel ad 9S cent door llOBERTHüLTZ XUraegen Verkrijgbaar by WOLFF Co WesibawB 198 Wederverhooper gevraagd im IIEEKEiMUK Staande aan de WESTHAVEN Wyk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 9 Heb hals bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boren 3 Kamera en Zoldsr verder alles netjes en doel matig iagericbt alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding Kliniek en Polikliniek OaSTBTRtE en UU MM ECOtjOU ÊB voor S rrekaren dagelyki van 19 2 u Gratis Sprf ekuren Maondag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT LijnbaHn No 11 Ur A eUVL Qenteeheer D irecteu Te Koop of te Huur aangeboden JelECTROMOTOBISCBE TAlBALSBAJiDJES k I Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracli tigr net irLg ericla t HEERE HLIS met m staande aan den KATTEN81NGEL Wijk Q JVo 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voomen van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG 1 29 Het groote aantal zenuwkwalen van zem fboofdpiJn af tot do voBrafgundBliBBttekeiien vu apoplexie gimeaberotrto tea trot w er Qog steeds alle mlddeleD door de medlsabe wetenschap aancewend Sent aan den nieuwen tïld kmrt de eer toe dat xij door het ebrnlk maken van den eenvondigiten weg nanelljk langs de hold mo physiolOKisohe ontdekking gedaan beeft die na bonderdo proefnemingen tbana over de geheelewereld verbreid ie en terwijl fX iii wetensobappelijk kringen de boogste belasgsteUIng wekt tev u mim weldaad bl kt te Etjn voor de aan xenawkwalen lijdende mensonbeid Dsae geneeswtjM Is nltgevenden door den gowetes OfBder van Oesondbelt Dr Boman Welasmann t Viutaofen n bernst op de OU dervinding opgedaan in eens 6 Jarig6 praktijk Uo r WMMiehlBCvA h t ll oM CBMsftl Iper il ac worden da rto g aehtkUat ff ii de r d hnld onamdellUb het aeawwK tel niMlesed ld Uet dese geneMwtlse werden werkelijk aohlFtereBde ranlUtm verkMnB en EiJ maakt looveel opgang dat van een door den uitvinder gesohreven warkJa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE liBre voorkonlnfl an aeoeilng binnen kort n tl d reedt de ïle dmk Torechenen Ih Dit boekje bevat niet aU toc het crMla pabli k vflnitaanhare verklaringen omtrent h t wwEPn dei nieuwere therapie n d daarmede lelfs lu wanhopige gevallen verkregen nitwei kmg maar ook vindt men daarin weteniotaappetijhe verliitndeliugen uiï de medlaehe hinden die aan deze geneeswijze gewUd ziin aoomede anöbrift van lal van getul ecUrifteD van hooggeplaatste geneeMkandigen onder welke P ÉéMlirs nM ir treritiar aan 4j polyklinlek ta Psrila rua RouBamaat tO sTalnsraber med 4r vraktlta ta tS SM Hr aaa hat hraakilnnlgen gaatloht de Charenton SsnltiltBrath Or Cohs te Stetdn flroaamaftn nti r arrgnd arts ts JttfeHnaes Dr p Foraatiar ganaaahBar dIrsotaur vae hat hotpltaal te Ageni fiehalnrith Or taharlsi kutasl Bnltafala 8sd Emi Daraea mad r otnaaahaer dlreolaHr dar BalvBRO tharapastlsobe InrfeJitlsfl vaar lantiwltldva ta Parijs ruD St l onort 334 Conaul vee Aiohashaoh naiT dr te Oorh Dr Rsabaeh iTaad arta da icirkslb Okff tabiLvit Jeohl med dr te Weenen Dr C Boagaval ta La Farrlèra Cure lid vaa dsa CeaaiH Central d hyalttis Bt da Banlé In Frankrl k en vele anderen Aan allrn wier Kcnuwgeatvl meer of minder RKB edaan l f aan MlliNBda epiiwaehtlcUeld lljden waarvan de kenteekeneB zijn ohrenlacM bgefdplln nigrabia iehaia boer In bloadandrang ireate prik kathaar held gajaagdheld alapaloaahald Hcbamattjka laraat en onhabagaUJfca teand verder alle k te ken die door beroerte getistTaa werden n nog UJden un da gavolgen durvan looata verlamtningan onvermogen tot ipreken iwara tongval nioelali k aHkkaa 8UJfk M dar gawriehnn mat veortdurende pDn plBatiell ka iwakta vanwaktlng van ilheaiaa eni an tij die reedi oadar feneeakanÜg behHndellng geweest zijn maar door de bekükda middelen ala ontbondlngaanaBkondwaterknar wrliveu eleitnaperen etoomlool of zeebadelTgeen geneeing of leniging hmnnar kwaal gevonden hebtieii en ten lotte 7 iJ die vreea sevaelen Toar beroerta anoaütoe radea hebben wegene verBcliljueelen als zloh aanhoudend angatlg vw M vardoovlng In hat htifll baofdrija net inliallskeld nikkerlngan en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het vevMieaftf whtag la a etras het vee ea wan fcrieheling In en het ilnpen vea handen en voeten aan al deie dri oategoriOn ran aanawlUdera ala ook aan jonga melijes lijdende aan bleekiuoht en kraohteloosheld ook an gezonde lalft aan Joaga personen die veel met het hoofd werkon en geestelijke reactie willen voerkonen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schafTen hetwelk op aanvrage twatoloea en frtnoo var zonden wordt door AmnterdKiK door H C I RBVN A T Heülgeweg 43 Rotterdam F B vnii SAMTK KOr Fi Apotheker Korte Hooftteeg 1 Utrecht LOBItV POICTOM üudegraeht blJ do Oaardbrug F S Een ware Schat voor de ongelukkige alachtofiërs der Zetfbeylekking Oname en gehe Jne nitapattingen ia het beroemde werk ZDr Retau g ELFBFAVARIi G BoUandache aitgate met 27 alb Pros I 2 galden Ieder die aan de veraehriü keljke gevolgen van deie onden Igdt moet hét lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ka duizend yan een I zekeren dood Te Terkrggen hg het Ver I laga Magazïn te Leipzig Neumarkt 34 1 franco tegen inzending van het bedrag ook in pottzegols en in eiken boek I handel in Holland P O IKE OUDE ds longsto hvgleoniBdt modlcluaie tcutoaoatelUoz Is de l r WalsanaADn Bohe denesi9 Uedlsclie JurlJ met da Kilv r n ednflle bakroand f SCHIEDAMMEB RoHin niJke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEMf v II K vanSchaik Co geTestigd t Oravenhage Hefpler$traal en 0 i nabg de HegentesaelaaD GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bq PEETERS Jz tan Z M den KONING van BELGIË I Indien gljhoeittl gebruikt de allerI wege bekroonde en Wereldberoemde SaI perior Druiïen Borst Honig Kitract PLACONS van 40 Ct 70 Ct en f 1 Terkrflgbaar hg Firma WOLFF Co Weithaven 198 Omial E H y MILD Veeratal B 126 te Govda A BOUMAN MoordretH i C EATELAND Bos cop B y WIJK Oudtmtrr M KOLKMAN Waddinmeen AU bewijs tran echtheid il cachet en kurk steeda roop aien raa den naam der Pinaa P HOPPE FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IK Gheiuisolie Wassoherlj y H 11 OPPE IIEIMËK 19 Hruiskade Rotterdam Qabreyeteord door Z M den Koailf I der Belgen Boofddeptt Toor GOUDA de fleer A VAN OS Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Specialiteit yoor het stoomen en yeryeafasalle Uearenen Dameagarderoben alaook altoKindergoederen j Speciale inrichting voor het atoomca y r plnche mantela veeren bont ent OordjneB tafelkleeden enz worden M t i aienwate en laatste methode geverid Alle goederen hetzg geatoomd of geverfd worden onachadeljk yoor do geuïdheid ralgani ataal bewerkt BINNENLAND GOUDA 26 Notember 1897 Bg koa bealoit is beooemd bfj den plaftUelykcD Blaf tot tweede luiteDaot plaataelijk adjodaat te WierickcrRcfaaos de sergeantnin joor titülair P J MooniDgh van het 4de regimaat infaaterie Toeo ÏD den gemeenteraad bd AlblaB rdam gehaodeld werd orer de aaarraag om cooceaaie TOOT een Btoomtram roerde een der ledeo daart geD o a aan dat hg bang wan toof geraar tbd braad Ëea d r andere raadsleden merkte toeo op dat diarin wai te roorziea door er bgr geregeld eeo brandapoit achter te laten rgdeo Tfl Maastricht ia VTcensdagaToad een agent Tan politie bgos het slachtoffer rao zgn plicht geworden Met eeo aadereu agent op surveillaace zijnde zagen tg dat een perajon bezig wai mot hrt stelen ran ateenkoleo oit een vaartuig dat in het kanaal Ug Zg liepen op het sohip aan en terwijl de eene agent den dief aangreep straikelde de andere over het toaw waarmede het acbip was vaatgenaasbt en Tiel in het water De eene egenl het gevaar ziende waarin zga collega verkeerde liet den dief loa 6B haaatte sioh deo kameraad te redden wat eerdt na reet ioapanning en met behulp van nog een inmiddels toegescbot D agent kon geschieden Van den dief die onbekend ia en er ao door was gegaan werd niets meer ontdekt Omtrent den aonalag die Woensdagavond onder de gemeeote Ebthel op den ooordexpreatrein gepleegd is meldt men nog bet volgende aan de N B Ot De versperring bestond uii 2 oode dwarsliggers die gemakkelgk door een man gedragen kQoneo worden Met een meter taascbenraimte waren zg asn de zgde vas Delft 6 7 meter van de brng over de poldervaart op de raila gelegd De spoorwegarbeider K had gesproken met den wisselwachter Kolvers die + 30 acbreden van da brng woont Ongeveer 3 minuten na dit gesprek moet E de veraperring geztefi met de 3 mannen geworsteld en zich io de riehtins van den wachter van blok X begeven hebban Toen hg worstelde zag hg den expreatreio aankomen zoo moet E verklaard hebben Op de vraag waarom hg niet liever naar Kolvera die slechts 30 schreden varwgdeid en DE JONKVROUW KET HET fiODDER SCHILD 8 Mijn kinderl k verbeeldirK stalde zich het bosch zoo donker en zoo uitgeslrokt voor en ik was erg teleurgesteld In plaats van den Birooiu dien ik verUteu had dat onnoozule kleine beekje te vÏdden PaB op Hilda een beetje meer eerbied toor siya eigendom oajeblieftl Dnt beekje is heelscbilderaohtig en w x het bosch betreft je vergeet dat e nog msar in t voorjaar z jq 1 Ëer hot een paar weken verder is Nu ik zeg niets maar als je ms neigiog krygt om sentimeuteel ta worden ec vandeliage jes ir dea maoeachya te maken daa zal hot je waarlijk niet aan myaterieuse laantjes ootbreken geloof me En dan zwyg ik nog over de nichtegaaltjea die hier zingen Wol tante 1 Hoe is t mogelijk dat u ooit dit panidga hebt kaanen verlaten zei Hilda schertsend Tante werd plotseling ernstii Het was myn pUobt flildal Hot kostte m heel wat van al die plekjes te scheiden waar ik zooverl lief en leed had beleefd waar elk voorwerp z a eigen geschiedenis had waar ik alleen door de herinnering aan vroeger dagen myn levenpluat behield Maar Hilda als gij iemand zeer liefhsbt en ala zyn welzijn bef orderd wordt door do opoffering van aws wenschen wakker moest zgn dan naar den op 500 meter e itatioDeerdeo wachter van bbik X ia gegaan werd bg een onderzo k door E geen voldoende ophelderiofi gegeven Zgn verklaring dat hg den trein zag aan komen terwgl hg aan het vechten was is moeilgk te njmen met het feit dat hg + 500 metar moeit afleggen eu den wachter vao blok X bedaiden dut een seiu onveilig gegeven mocfet worden terwgl de trein in ongeveer 7 minaten van Delft naar Schiedam rgdt Van verwondingen was hg E niets te zii n hoewel h i volgens zgn büwe eo op den grond gelegen heeft en hem het mea op de keel gezet is Zgn jas heeft een achenr in den rug terwyl eeo mouw er uitgetrokken ia Do feiten zgo verder De wia elwachter bleef op zgr post doch E reed met den trein mede dis langzaam voortging naar de geïmproviseerde barrière E beeft daarop met den machinist de dwaraleggera oprg geleed Terwijl de trein doorreed ging E weder den weg langt en deed ongeveer 10 Dur gistereoocbtend aangifte bg den bnrgemeester van Ke he Hij is gitteren na r Den Haag opgeroepen om b j bet bestuur van de H IJ S verhoord te wordea E hettt e n gezin vaa 9 kinderen Van de 3 manuen is niets ontdekt Leden en afgevaardigden der ceoirate liberale kiesvereeniging in het district Ënkhuizen zgn opgeroepen tot een buitengewone atgemeene vergaderering op Woensdag 15 December e k ter behandeling an het volgeode voorstel i iGelet op de bonding dopr hetbeitaor der Liberale Unie aangenomen bg de jongste verbieting van een Kamerlid ia dit district stelt het boofdbeatnur voor afacheidiog der Centrale van de Liberale Unie met behoud ven den grondslag van bet Unieprogram c De gemeenteraad van Hazerawonde heeft een apoedeischeode extravergade ring gebonden voor de beDOemiog van een onderwgzer De heer M Hoer oit Schiedam die iu een vorig zitting werd benoemd bad bedankt en 00 werd benoemd da heer J van Tongeren uit Leiden die naar de voorzitter gernatstellend mededeelde een eventneele benoeming zou aannemen Gelukkig voor Hazerswoude a vroedsohap anders ware een tweede spoedeiacheode extragang naar het raadhuis onvermgdelgk Een uitgestrekte gemetselde kade te Liasabon is Maandagmorgen vroeg weggezonken in de dan denkt ge er niet over niet waar wat voor uzelf het aangenaamst is Welnu ik gir g Ik hub uooit kioderen g had maar de aardige kleine jongen die door bijzondere omstandigheden onder myne hoede word gesteld heb ik even liefgehad alsof bij miJQ eigen zoon geweest was Wy zijn te zamen op reis gee an Ik heb hem alles van de wereld getoond hetVoed en het kwaad hoe zwaar my dit laatste vaak vielr iaar ik meendo dat het myn plicht was Nu is het vogeltje alleen uitgevlogen althans bet drijft tïjdelyk op eigen wieken Ik heb den jongen alloen naar do hoogeschool laten vertrekken hoezoor hij mij ook smiekte tem te vergezellen E os komt toch de tyd dat hü op eigen kracht mout steunoa hij moet nu alvast maar eens beginnen zijn zelfstandigheid te toonen Maar bg is zoo grappig Soms slaat hij op eens voor me wanneer ik er t minst op verdacht beo on zegt dan maar eenvoudig Ik moot u eeas even komen zien saoederLjel Zoo n betoek is altyd maar van zeer korten duur dikwijls blijft by niet eens een faeelen dag tfWel tante Is dat hot geheim van Blauwbaard ffa ondeugd Gedeeltelyk Maar den sleutel van het myaterieuse kamertje bewaar ik self nog VI De heer Van Berckhoven had zijn doohtortje aao alle kanten verwend en als hy nu en dan zijn vaderiyk gezag wilde doen gelden din pruilde Hilda tooh was dat altyd msar z sr zelden waut beidn hielden te veel van elkander om elkaar ui enig opzicht verdriet b b te doen Bovemliea viel hst pruilen eiganlijk niet erg in den smaak van het spot 1 Taag De ksde hnd een front van driehonderd meter aaa e rivier zg was op ds modder geboaw omdat hg de peilingen voor den aanleg tot een diepte van 36 meter geen vaite bodem werd gevonden Da k zg het vrooge oor waarop hei ongelak plaats greep waren er geen menscben op de kade Ware het ongeluk een paar uqf later gebenrd dan zou het wellicht hoaderd n nenBcheDltveoB hebben gekost De materieele r cbade wordt rnw op 6 m lioon golden geaobst Staten Generaal 2s Kahhb Zitting van Donderdag 25 November Aangenomen zgn verschillende natoraliia tii ontwerpen ea aoppietoire begrootingen De Bobibking met Frankrijk over betrekkingen in Tunis is aangenomen nadat de heer van Karoebeek zgne oot temdheid had te kennen gsfteveD over de aobterstelliog vso de Hollandaohe kaas in Frankrgk en minister De Besofoit verzekerd had nïeta te zullen oalsten om voor d Ho landsche kaas in Frankrgk bet zelfde voorrecht deelachtig te worden als ftn Qrojerekaaa wordt toegekend Bg bel suppletoir orediet ala beatrgding van mond en kiaawzeer droog de beer Van de Velde er op aan die ziekte la schrappen van d Igat der beamettelgke veeziekten De Minister van Hinnenlandsohe Zakan kon dit op et oogenblik niet toezeggen daar vota deskundigen voor bet behoud pleiten De Rei eering doet niets dan atrikt noodiakelgk ia Hij verzekerde aan den heere Van Deiose te zuïleu overwegen een wecswgziging tot beperking van den werkkring der diatFictveeartaeo De beer Van de VeldH bleef bg zgn ntandpunt dat de Ministar bestreed in het bflang van onzen veobabdel Het ontwerp werd aangenomen zoomede dat van deu grondverkoop t Oosterbeek Ooevordeo Werkendsm en dat van de Tongeracbe barakken te Maastricht Dinsdag S satsbegrootiog Door het moedig gedrag van een baan waohster aan de Unsaiacba Rpo irlgo Tambow Catcbimink ii een misdadig opzet vau een paar Bchorken dat vele menschenlevens had bannen kosten vergdeld Elisabeth Petrowna Wedjauin bemerkte onlangs kort voordat eeo tr ia baar wachtpost zon voorbg komen dat twee mannen bez g waren stsenen op deapoorata en te le gflu Zooder zich te bedenken wierp zg zich op da mannen en no ontstond een verwoed gevecht met oïterst ongelgke kanten Do beide misdadigers badden de vroow aangegrepen n sleorden haar naar een brug in de nabijbeid om haar io het water te werpen zieke kind dat liever bare pijlen van vernuft gloue en ironie in een schitterend vuurwerk afschoot om er haar armen rader do oogen mee to verhliuden wal tooh niot altjjd orea goinakkelijk was Niet alleen de beer Van Berokhoveu word met vlumrooude pylon vervolgd maar over t geheel alles wat door Hilda s sehalkacfaon bril bekeken een komisch voorkomen had Zij zocht altijd bet eerst naar de dwazs lachwekkende zgde eener zaak en spotte met niets o zeer ala met ovorgero ligheid U9 bad ze dus gelachen toen ij nog eens over tante s woorden nadacht Als jo soms neiging krijgt ora sentimenteel te worden t Was zeker maar scherts geweest vnn tante want waarlijk 7ao iets was tooh al te gski Ën di n volgenden morgen wanilelde Hilda in den vroolgkon voorjaarszonneschijn naar de beek terwgl ze de god ohteo van Mario Lusciniui lo de hand hield Kvenals zo nu nog glimlachte over auto Mira s woorden zou ze t zeker uitgesebatenl hebbeu van prat indieu iemand haar gezegd had dat die weg naar de heek voor haar hot pad der senlimentaliteit vertegenwoordigde en dat ze juist bezig was daarop de eerste schreden af lo leggen Xe zou geantwoord hebben dat ze bij de beek een heerlijk rustiek bankje ontdekt had dat hol plekje bepaald verlokte tot lezen of droonen maar dat zy nist droomerig van nai iur zyude aan t eerste da voorkeur gegeven had Maar sentimdiiteel neen dat zoD ze nooit toegeren in alle eeuwigheid niet t Ka behaaglijk zat ze neer en leunde tegrn den zwaren boomttam waaraan het bankje bevestigd was km allo zjjden drongen zich de teere ranken van iliogtTpUntea om haar heeu Ze vlijden zich Zg rukte sioh los trok een mes en viel opnieow op de achurken aan Gelukkig naderde er op dat oogenblik een man voor wien do kerela de vlucht osmen De baanwachtster anelde naar den spoordgk terug en verwgdaide de steeneo terwgl de ireïn reeds ziofatbasr was Nanwelgka was sg gereed en cook zg au inipanning machteloos neder toen de trein voorbganorde Het leven der reiiigeri was gered Het spoorwegbeataur lOod aan de moedige vrouw een belooamg van 300 roebels en de minister van verkeer schonk haar de berrionfringsmedaille Eeo onzer leaara nwldt bet volgeada Dezer dagen ontmo tta ik een kennis dia ik iu lang niet bod gezien en hem vragende waar bg al dien t jd bad gezeten vertelde hg dat bg 00 ongeveer drie manndeo geleden savonda per flete op den Zandvoorttoban straatweg reed terwijl zgn lantaarn goed brandde Plotseling ziet hg een fiets aooder liebt ea waarvan de beigder bigkbasr bad cittan soeisn vlak bg op hem afkomen hg schrikt wgkt nog in tijds uit om dea ander niet te raken maar komt daarbg zoo ongelukkig te vallen datean kuiebrenk en een ziekbed van drie maandao er de gevolgen ran waren Dt ander hoewel deo al bemerkende reed annrsohilLig door Het ib t ob al treurig dat om zich een kleine mneite van het asnatebsn van de lantaaro of de kosten van Mn cent olia te bespareu iemand bet op sgn geweten wil hebban een medemeoioh een ziekbed van drie maanden te bezorgen Gaarne deelen g dit gaval ook mede om er op te wijzen van hoeveel belang het ii vooral buiten s avonds niet zonder lioht ts gaao rgden en hopen dat vele bladen om dis reden dit bericht mogen overnemen T l Da Hollandaohe Maalsobappg an Laodboow zal bare 65ste algemeen vergadering bonden op Woenadng dezer e k te Amsterdam De onderwerpen op die vergadering te behandelen zgn o a Voorstel der commissie tot herziening van art 22 der wet van de Maatsobappg over den aecretariipenniqgmeeiter Volgens dit voorstel zal de belrokking an Becretaris penningmeestt r niet langer zgn die van bezoldigd ambtenaar masr van een evenknie der ledeo van het hoofdbeatnnr staande aau het bo3rd van een Movoodigeu bureaodienat Dese vorm zal aan alle aisohan kunnen voldoen lerwyi voor de daardoor vryvallende gelden voorzeker op de b rootiog overmoedig aan Ililila if wangeo sn voorhoofd wat zo heel gemakkolyk doen konden daar het jongo meiige bet coqaette roorjaarshosdje had afgezet en naast zich op Ie bank neergelegd Het koeltje speelde nauw m rkbaar met de bladeren en streek nu en dan aarzelend en liefkoozend over Hilda s lokken die een warme dwalende zonnestraal io louter goud h ld reranJord Het voerde van heinde en ver de he rtykste geuren moe uit hut verjongde plantenlu ren en omzweefde daarmee huldigend bei menschenkind dat daar ooarzat luiste ende naar het lied van den dichter dat een welluidend geheel v rmde met den zaog der murmelende beek en hel ruisobeu van t koeltje in de bladeren Er was geen gerucht vau bulten dat de heerl ke melodieën stoorde zo idat Hilda door niets asn dio bailunuoreld herinnerd werd en langzamerhand geboel vergeten was dat er een tante Mini bestond die verlangend naar haar kon uitzien Maar de tyd snelde verwonderlijk vlug voort en reeds sinds lang had tante Mira een bode afgezonden om het ondeugend nichtje dat zoolang weg durfde blyrsn op te sporen De bede was pss een uurtje te voren op deu Sksidestini aangekomen Hy bad de vroawe rau Tx renBtein onverhoeds overvallen juist toen ze in een der mysterieuso kamers op een krukje voor een boogen lessenaar zat on met verbalende snelheid hiisrogtyphen op een groot vel papier toorerds Hy had haar de beide hsnden voor de oogen gelegd on gezegd i Moedertje Hoe gaat hat Ifordi 9 rwlfd