Goudsche Courant, zaterdag 27 november 1897

versofa qaaliteitn en 2000 rersch kleuren dessins etc Frtf MM orf 0 reekteu tn hmf STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland Ë ll iiielMn Uijile hbnekeii K enK H e ZVRICB Specialiteit IN DAMES en HEERÏÖNWIXTERHü DSCHOËXEV A van OS Az Md Tailleur Kleivreg B 73 73a GOUDA Tetepk n Ulo 3i zoekKhrifteo zou Mrordeo voorgcli zen en in de I notnleo opgenomen en met at die hoofdelgke stemmiogen hielden ö den gauff van bet par 1 lementair raderwerk tcf eo Nu badden de Tsjechen er wat op gevonden Als igielf eens I voorsetdeo om al de nog overblgveode ver 1 zoekschriften voor te lezen en in de nota en 1 op Ie nemen en hun voorste werd asngenomen 1 wat zeker was met behulp vau de rechter g dan konden de Duitsobera niet meer over elk 1 verzoekschrift afsonderigk laten stammen tn 1 was hun een kostbaar middsl van tegenwerk ng ontnomen I Dyk s voorstel was volgens bet reglement 1 onwettig omdat de vergadering over bet voor I lesea van dk verzoekschrift afsonderigk moet 1 beslliaeo Toen de voorzitter het desniettemin alles was natuarlgk afgevproken werk in stem 1 ming wilde brengen rszan er hevige protest n 1 aan de liokerzg met name van Grosn Pfer che t Pergelt Kaiser en SchÖoerer Deze laa ste vroag het woord en toeo hg het niet kreeg t rende bg de voorzilterstribuue op en riep op den lesseoasr staande fik sta op mgo recht 1 Waarom geeft n me niet het woord Abra I bamowicz wilde hellen maar Schöneöjf ont 1 rukte hem de schel Ocdertusscheo was e in I do aial een levea dat hooreo eo zien iem nd 1 Terging en tal van andere afgevaardigden I drongen tegea bet voorzittnrsgestoelte op 1 Eiodelgk vlachtle de voorzitter De verga I dering tierde voort De Tsjeohao verdrongen 1 Schönerer en namen bem de bel af Wolf klom op het bnreau greep de bal en begon 1 te luiden De Pool Poloczek nam ze hem af Wolf zgn partggenoot Kitsel en de libe aal Steiner Btonuen nog op het hnreau toen Abra bamowicz terugkeerde en Wolf liet hem iet aan t woord komen zoodst hg de vergadering weer schorste Badeni en Uilïuski die het tot zoolang hadden uitgehouden verlieten met den voorzitter de zaal Toen begon de verkipartg dia in de telegrammen is vermeld De rechterzg rukte I in gesloten gelederen tegen de tribune I op onder aanvoering van Potoczek en drie I Jong Tsjecben om de Doitschers van het I voorzittersges oelte te verwgderen Goedschiks I ging dat niet du maar kwasdschiks en weldra I ontstond er een gewoon vuistgevecht Wolf I kreeg met de bel oen klap tegen zgn voorhoofd I Gboa kree een bloedoeas Lorber eeu geI kneusden arm enz Schönerer atood met een I ministeriêeleo stoel te zwaaien maar die werd I hem ontrokt Pfersobe volgens anderen LeI misob trok in t nauw gebracht zgn zakmes I Op de tribune werd luide foei geroepen I De voorzitter verscheen eindelgk weer en I sloot de vergadering met het verzoek hem ta I koQïen vertelien wie de eweldadigheden hadden I gepleegd I Na afloop van de vergadering verschenen I dertig politiageoten tn de zaal I De Cobsfiusche quaestie heeft voor Spanje I plotseling eeu geheel ander aanzien gekregen I door het protest van de iodustrieelen nit Ca I taloniï tegen de tol autouomie aan de Cubanen I toegezegd I De protectiouitteu in Soaoje en daartoe I behooren de Catalaanncbe ioduHtrieeleo heweI ren dat dit de ondergang der Spaansche inI dnstrie en der B aanscbe financiën zal worden I Het eenige middel om hierin te voorzien I ia hegunitigiiig van den Spasosohen invoer I op Cuba en heffing van een recht un 20 tot j I 50 pCt van goederen nit andere lauden af II komitig I De GobaaDsoha autonomiiteu eischen daaren I tegen dat de hooge invoerrechten door Spanje I geheven van goederen uit de AntilleQ afkom I stig zollen worden verminderd Het liberale miniiterie zoekt naar een tos I schenweg Sagasta heelt een onderbond ge ad I met een deputatie der Catalaanscha ngve en I waarin hg verklaarde dat ds regeering het I program voor de Cubaansche hervormingen nu niet meer kan veranderen bij opende echter I het uitzicht op begunstiging der Spainsche producten door het parlement der Antil eo I io ruil voor vermindering der Spaansche reeb ten op koffis tuiker tabak en andere kolo oialn producten van do Antillen afkomstig 1 Na de audiëntie werd eeu zitting van deo ministerraad gehouden waarin het program voor 1 de hervormibgeo op Cuba eenstemmig en on eranderd werd aangenomen BBBBggg fSSSSSSSSSSBSBISSt BurgerlUke Btftnd I Hoordrecht QEBORSN Cornelia Adriana ouders A van den Uerg en J M Ziere Jacobus ouders h Verhoeff en M Slobbe OVERLEDEK 0 W de BruyC u H N Ezalto 86 j J G Steenberg ti dyjl ONDERTROUWP G a 0 d Sïm wonende te Rotterdam en D J i i DB Tgapdelgke benden die lich d reru1 meld hiddeo op te noekuffT flBr eia wer I Dgetioffen en TerdreTeJ Bg den terogrouasb Viel de Tyand in ek hinderlMfi en liet urm dooden beneven t ten goed echterludgeweer en bUnke wapen I Aen onn tgde werden gewond nietloTent I gtraerlgk de Ëeropeeeche foselier Ven Ho 1 p t nig tt nov 36342 en liebl de inland Mbe sergeant Jaboedawie alg etb do 42381 en de inlandicbe nnlier Tanggiadoe alg b o 41S47 In dan loop van den maand September va het vorige jaar zgn de Ie luitenants der in E G D Lotje en B G Tb Bosch te Kotaradja voor den krggsraad getrokken omdat g niettegenstaande de nadrukkelgke bavt leu van hun compagaiei commaodant ziob geld zouden bebheu toegeëigend bg het doorzoeken vau de woning van een bevriend Atjesch hoofd De krggsraad sprak beide officieren vrg maar da advocaat fiscaal voor de land en zee macht teekende op last van het boog aailitair gerechtshof iegea dit vonnis appèl aan gister zgn beide officieren door dit college schuldig verklaard aan diefsttl en deswege veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en vervallenver klaring van den militairen dienst Dinsdag morgen omstreeks 4 uur trok eene bende van een kleine 100 man hegeleidende 40 koeien onder Koewacht over de grens Pas waren ze een 10 minoteu op Belgisch grondgebied of ze werden dooreen aantal ambtenaren overvallen No ontstond eene algemeene verwarring De meesten maakten met hunne koeien rechtsomkeert de stontmoedïgsten vlochten verder België in Slechts drie koeten vielen in handen der ambtenaren Bggestaan door ambtenaren uit Stekene en eenige gendarmen achtervolgden zg de vluchtelingen maar dezen waren in de doisternia ferdwenen Toch slaagden zg er in nog vier koeien aan te houden die reeds bg een herbergier in Sinay gestald waren van SêkarsD heer L nit s Qravenhsge lid dot langverMniging Caeciliac aldaar De goudzoekers die op de gernehtao van goodvoodsteo in Siberië daarbeen trekken begaan afschnwelgke wreedheden aan de Siberische inboorlingen om hen te dwiniieo den weg aaar de goodvelden t wgzen Zoo werd een inboorling in den nmtrek van Olekmarsch aan een boom gebonden en zoo doorsohoteo Daarna werd hg met messteken doodgefolterd alleen omdat de man weigerde de gelukzoekers naar de plaats te brengen waar bet goud gevonden werd WMt Mne nattiga flftDW Ddiag z l worden geTonden 1 Bet hoofdhestaar tueeai tot de aftonemiDg I TAD dfti Toorstet to moet D dfifieeren I BesprebÏDit an het vraagituk d r afscbaf I fingt Termiodering of wgzigiiig van deo andermaal tot de regecrin te weoden a I deo fieest vao het gezoadea request van 1 1 November 1895 Bet boofdbeetDor ugt in sgn pra adfiea dat de door de BegeerioK aaDgei oodigde her zieniog onzer tarievea zat umetAa wordno af gewacht om te beoordeeleo ia hoiterre daardoor Terbeteriog io de stelling zal worden afgebracht Het boofdbealaur zal zeker oie ÏD ebreke blgreo deo loop tod het gediog te rolgeu eo zoo ooodig zich tot dea mioister o de BtBteaQeaeranl te weoden het is nog steeds fan mpeoiog dat bei ia 1895 gerraagde met aaodraog mag worden herhaald en ook dat afschaffing althan bedoidBoda verlaging Tin den TJeescbacöos moet worden gHTraa i1 zoodra met eenigen grond is te vermoeden dat deze weldaad aan h t algemeen nietnitsloitend of maar grooteodeels by eqniTgleut den landbouw uu worden toegnrekend Nair aaoliMiog daarvan rerzoekt het hootdbeataur gemachtigd te worden om zich opnieuw ta w D lea tot de Regeertng om met aandrang te voldoen aan hetf een in bet request Tan 1 November 1895 is gevraagd byaldien het Uykt dat de voorgenoman berzieuiog van het tarief door deo miDi ter van Finaociën aangekondigd niet in toldoende mate da raan tegemoet komt Verkiezing van een lid van het hoofdbeitunr Toor Noord Holland lo de plaats van den overleden beer J Zgp Kt Uit bet kieadiatrict Sneek 1 Omtrent den beroemden oogelakskieter Wisbe Goossen wordt gemeld dat fag ongeve r drie weken geleden bg een gemeentaraaibverkieting s morgens oitgaande zgn stem kaart bij een zgner kennissen bezorgde in de tad om bg zgn terugkomst te zul en steameo Eflt ongeluk no wilde ldat de vriend hg wien hg zgn kaart bezorgd had uiet thuis was zoodat bg de deur gesloten vindeade maar besloot ook ditmaal inet te stemmao Ziehier den uitslag van die verkiezingen Viersen liberaal 79 Nauta sntirevol 79 stemmen Bg herstemming werd Viersen gekozen met 7 stemmen meer dan Nauta Beurs van alotkn Vrkra 68Vls 997 108 87 8 ÜV 81 63 91 987 1 l 687 7 I loai I 8J 100 I I V 1 489 I 100 48 100 188 188 87 9H 18 100 80 i i UI I 108 I 801 889Vi 100 64 148 100 66 77 108 108 1007 1 ov 188 19V 100 66 103 14 161 108 V U 100 80 194 806 106 106 108 109 IH 181 36 I 117 84 NOVBMBKR N EuaaUND Oert Ne l W S S i ülo dito dito Sdito dito dito SHaNaiH Ojl O udl 198188 4 It lib InaohriJTiDg 1868 81 i OoaTlNR Obl in ptpier 1868 6 dito m iil er 1868 b PoaTUGAL Obl met ooupon 3 dito ticket 8 Rusi lD OU Hiituenl 18 4 4 dito GcpooB 1880 4 iltto bii Boths 18811 4 duo bg Hope 18911 90 dito in goud leon 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spinj Perp 1 sohulil 1881 4 TuHKBlj Oepr Conr loen 1890 4 Geo leeaiilR serie D Oeo le nl j lerie C ZuiDAra Hlr v obl 1898 h MeiltJO Obl Ba t 8 h 1890 6 VesaioBLA Obl 4onbep 1881 iTBai Aii Obliizotien 1895 3 RoTTiBDi H Sti d loeii 1894 S NlD N Afr Haiideltr ind Arendsb Teb Mij Ueitificuten Deli MiMtiohappü dito Am Uvpothoekb pendbr 4 Cult M j dor Vorateul iiind sGr Hypolhuakb pendbr 8 edcrlaiitiwhe batili Hmid Ned H ndeliDiuilich ilito K W 11 P o Hvp b pendbr 6 Kctt Hypotheekb pindbr a i l tr Hyp theskb dito 3 OoelKNa o t H tia bank aand Suil HypolhuiekbBtik pandb AuaaiRA K Ut bypotb pnedb M i li i Pr Lieii oert 6 NlD Holl IJ Spoor Mi und Mtj tot K ipl t St 8pir aand Nad lud Spoortragm aand Nad üiibl Afr Spm aand 6 dito dito ilito 1891 dito 5 lTAl llSpoorii l l8S7 89 A Kabl 8 Znid ltal Spring A H ebl S j PoLiN Wariohuu V eeuen aand 4 Rlll Gr Ku g 4pw Mij obl 4V Haltiacbe dito aand Fastöwa dito aand 6 Iwang Dombr dila aaul Knrik Ch Anowtp kap obl 4 dito dito oblig 4 AüERiiii ut P r Sp Mij obl 6 Ohio k Mottb W pr C t aand i to dito H n St Poler obl 7 Deliver 11 Rio Gr Spm rort f a Illioois antral obl in goud 4 i eui NaifaTill Cert r aand Meiioo N Spw Mü lo byp o 9 Mui Kauiaa t 4pct prof aand N ïork Ontaaiok Weit aanil dito Peno Ohio oblig 6 OAgon Calif la byp ln goud 6 Si Paul Mion tManit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito I inc Col lo hyp O 5 Cakadi Can 8outh4 ert r aand V s J Rall kNa lob d cO Amsterd Omnibus My aand Kotteld TrafiaagMaata aand NüD Start Amsterdam and 8 Stad Rotterdam aan 8 BlMlK Stad Anteerpen I8 7 il l ïtad Hrusael 1888 8 j Ham Tbeiai llegullr Gesallaob 4 OolTBNa Staatalrening 186U i K K Oost B 1880 3 5P4NJB Stad Madrid 3 1868 Sl u Ver Bes Hvp SpobI oorl 9 i s 86 l i 6sw Aan van den civïelen en militairen goovorneur van Atjeh en onderhoorighedea ontvangen telegrammen wordt het volgeode ont leend Na zekerheid verkregen te hebben dat de vgiudelgke benden alle bet terrein tuischea Lepoog en Lofaoogjiverlaten hadden is ia verband met de slechte weergeiteldheid waardoor de Toorziening bezwarend wa bet bivonak Lamtih zuid opgebroken de traepen keerden 16 eo 17 dezer te Kota ïUdja terng Ook de post te Siroen is opgeheven Nja Mamet Perlak bevindt zich met eenevrg tairgke bende nog in da borenomstreken van M Bg Toengkoe Tjihik Perlak werd erop aangedrongen bem onuhadelgk te maken De verbonden oeltSrtalangs van Telok 3emawe Bajoe Tjoenda Nisara Sawaug en Gtoempang Doea hebben de knnadwilligeo uit hunne stelling nahg Blang Itaotjang verjaagd en naar de boven Boeloestreken verdreven In deo nacht van 19 op 20 dezer overvielen marechanssees van Samabani tweewaoblposten van T Ali Baid in het gebergte i ten zuidwesten van Mampreb vaarbg een vgBod vermoedelgk een paoglima werd neergelegd en een zeer Roed achterlsadgeweer m t blanke wapens werd buitgemaakt Den 20o rokte s avonds on 10 uur onder aanvoering tan den commandant te loI drapoeri twee compi nien uit naar den hoven I loop der Kemoeri bg Siron op de OTersicbtsI kaart van Oroot Atj h ten onrechte KandariI oeng genoemd waar eeae bende van Tenkoe I die Boesoe overvallen werd I De vgand liet dertien dooden achter waarI onder vermcedetgk het hoofd d r bende zooI mede negen goede achteilaadgeweren ssi I goede voorlaadgewaren en een revolver beneI vens blauke wapens munitie en een zestal I patroontasBcbeo Aan onze zgde werden geena I verliezen geleden I Op 20 dezer overleed aan zgne op 16 Mei I jl in Qleiëog hekomen verwonding de Buto I peesche foselier Teloeke alg st no 37966 I Volgens den Aljeh correspoodentvBuhet I Soerab Handelsblad is een bloedprgt vu 20 000 dollars op het hoofd van Toekoe Oemar I gesteld maar durft niemand dien verdienen Te Lobong wordt een bivook gebouwd roor eeu bataljon zoodra dit gereed en betrokken is wordt de bezetting van Lepong terogge bracht tot een compagnie en die van Lokaga tot 50 bijonettHB Bet gebeel komt dan onder bevel van dan loitenant kolonel Willema Blgkens een van den civielen en mililairen gouverneur van Atjeh en Onderhoorigbeden ontvangen telegram rokte den 2n deaer van Tjot Mantjang eene colonce nit door het ebergie naar Kola Ba Theo au omstreken Men maakt reeds groote toehereidselen vo r bet waarnemen van de zoo Terdai terintt van I 22 Jannari a s In dan Uetiten t d is ook I al in verband met de verbeterjle instrumenten en de varheterde metbode van waarnemioR de I belaogaleliiDg oor zontverduisteriogeo stee fl I toegenomen Die van Jaooari 98 ïa in oq e 1 itreken niet sichtbaar maar wel in EngeUch J Indig Te Rajapnr duord de totaliteit 2 miou 1 ten 19 sec ta Bnarea 1 minuut 44 seconde 1 De maanscbaduw Df mt baar weg Tan dekn t 1 Tao Mdlabar in noordoostelgke richting naar 1 Nepal en verdwyut in Tibet Men heeft di e 1 een goede rilegenheid in een gebied dat zo I wat 1900 KM lang eo 90 KM breed ia om het Tersobijnsel waar te nemen I De commissie uit de Boyal Society c en de I Rojal Astronomical Societyc zendt drieexp 1 ditiei tot waarneming uit eea om aan da kn t 1 eo de twee andere om ia bet binnanland ge srhikte punten te kiezen Daareubovt n rust de British Astronomical Asaoaatiouf een exp 1 diiie uit waaraan 26 waarnemers deeloeme Ook de Lickflterrenwacht zendt eenige weien 1 chappelgke mannen ondttr leiding TRuCanpbe I nit Oalitornië naar Voor Iodig Men aobt h t 1 jaar jetgde gunstig voor de waarneming 1 De programmaa omvatten in t bgzonder de 1 stilde van de corona de beraliufi van de om 1 wentelingssneibmdf photometrie van baar helde I heid pbotografie van b t spectrum vso de I tomkeerende laagc en andere speklroakopiscne 1 en pbotografisobe aaruemiogen I In Daitscbland is men op verschillende plaatsen bg bet nemen van ele proeven daaromtrent tot de slotsom gekomen dat appelen het best bigven bewaard in tur strooiael Turfstrooisel werkt bederfwereod dat was al lang bekend Men vreesde slechts dat de in turfstrooisel bewaarde appelen niet de fijnheid van renk en Bil aak zoadeo behonden maar misacbien een bgsmaak aaonemen Het bleek echter dat de in turfstrooisel bewaarde appel u zelfs na heel langen tgd den geor eu den smaak van Terscb geplukte appelen hadden behouden Ook turfmolm om t e 6n van welke soort vnn torf kan nor dit doel uebrnikt worden Ia Jali 1898 zal een wedloop van antomo bilen motorrgtuigen worden gehouden tusschen Pargs en Amsterdam en terug De wedstrgd zal plaats hebben in zes trajecten args Dinant 300 kilometers OinantMaastricht 180 kil Maastricht Am sterdam 120 kit en terug eveufons drie Tot den wedstrgd zullen worden toegelaten motorrgtuigen en motorrgwielen 67 WERKVERSCHAFFING 1 Geacla Stadgmootm WeJer nadert de winter en met haar ook de werkel09abeid loodat r zeer Tele werklledeD weinig maar ook telen nieU Ie rerdienen hebben en toch moeten ig allen rrouw en kinderen onderbondeo Met bet lot begaan nn die werkelooie werk en anibscbtilieden soo beeft een Commieeie de banden aan de ploeg gealagen en zal trachten om gesteund door de Stadgeaooten oüIi dazen winter de werklieden te helpen do r hen werk te verschaffen waarren de plaataelgke ngterheid geen nadeel onderriadt De Commieaie wil aan die werklieden w rk Teracbafien die geen misbruik maken van aterken drank en iedett éia jaar Wer ter stede woonaohtig Tevens brengt da Comraiieie ter kennia van de ingezetenen dat zg op hare laatet gehoeden bg ei koniat besloten beeft ziob dezen winter te belasten met de sneenw op te mimen voor de woningen der iniieietett n legen vergoeding aau de Commissie af te dragen salleede voor die werkzaamheden gebruiken die werklieden die niet in de werkplasts kannen werken mair als reserve ep de inBchrgviogalijst staan De Commiteie hoopt en verwacht dat de ingezetenen er een ruim gebroik vao zeilen maken door aan de Commissie zich op te geven dal zg bg gelegenheid dat er aneeaw ligt de werklieden van de werkverschaffiog zn len nemen De ingezetenen die zich opgegeven hebben zullen van de Gommi sie eene kaart ontvangen waarop aangegeven staat werkverschefEog Maar om dat doel te kunnen bereiken is er geld noodig Opa geachte aladgenooteo rekenen wg dai Steunt ons zoovee mogelgk en geeft met een milde band opdat daardoor de Commissie moge in staat gesteld worden om al de werklieden te plaatsen die zich moohten aanmelden De samenstelling dar Commissie staat a er borg voor dat hier geen kerkelgke of slaatknndige partij aan hel woord is maar alleen en uitsluitend liefde tot zgn naaste in de overtniging dat elkander te helpen plicht is Aan heeren werkgevers wordt kennis gegeven dat sy ten alle tijde intage knnnen nemen in het werkliedenregister Bere Voorzitler ia de WelEd Beer R L Mattans Burgemeester van Oonda Tevens geeft de Commissie kennis datzgop mamméig aa Xovemtber en votgeuHe mügeu zat rondkomen roor het ophalen der geldao DE COMMISSIE 68 77 109 Greeswlcli 10 04 10 86 1 18 10 11 10 18 10 86 1 84 10 64 11 80 8 87 1 9 47 8 84 10 01 f 8 10 10 07 10 8 TUd vao 8 80 8 61 9 66 f 8 48 8 10 10 1 6 17 7 6 6 87 f 6 84 8 41 6 47 ADVERTINTIEN Getronwd ALEXANDER POSTLAN J JOHANNA HELENA BUAKËL fdie ook namens wedeniydeche Familie bonnen I welgemeenden dank betuigen roor de rale bewgaen Tan belangstelling b bon bnweiyk ondërroaden Gouda 26 Not 1897 7 46 6 4 6 66 DEN B AAG fiOUDA Hege 6 4 7 0 7 48 8 86 9 4 10 11 11 S7 1 1 S6 1 44 8 40 4 06 4 88 6 80 1 7 18 7 66 8 8810 08 Toorb 6 6 10 17 1 41 4 8 18 8 Z i gw6 10 88 1 66 4 68 80 9 48 Zer k 6 17 10 48 0 6 04 9 6 Onud 8 88 7 46 8 18 9 08 10 1610 6411 67 11 601 17 8 14 4 084 88 8 16 1 60 7 48 S i8 10 1010 81 O T R t O H T B O U D A Dtreckt 88 7 46 8 48 8 1010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 6 7 6 OT 10 0 Weerden 68 8 08 10 88 11 66 4 1 7 U i Uldeviter 7 07 6 14 10 4 4 84 8 I EOLiL IsjlL m Balsijde 410 Cis tot ƒ tt OS pe Meter zoowel i vart en gekleurde Henueberifmifde Tan as cte tot M S per M Glad Oeetreept Geruit Gewerkt Damaal etc circa 240 alls Hat basis ensoliadelykele an a k makllalyksle poetsmlddsl voot Ussrsa en vooral dames en Klnderschoenwcrk Is de Appretuui van C MUller ll Ce Berlla BeuthStr 14 Men letteifoad utL op naam en fabrieksmerk vsrlryibaar ky Hears Wli kall ri 1 lalaawsark iaiaatartaa arasafyasantani esaarsal Dasst by W aarSaia M Arahaa m 10 84 10 64 Üuêekl 8 08 7 Üïs 9 0 9 10 61 IM 18 8 l SM SM l S 4 7 89 8 69 ïl Ü ll lSJÖeade 7 8 8 87 9 S8 8 61 it i 11 10 lï ll 1 8 8 40 4 87 6 80 07 7 9 B H 49 lo 4 11 10 A I8TiRDAII 0VDA 8 1 8 06 10 4 68 9J 1 M 11 11 1M8 8 l 4t 4 4 l 7 4 M6 4 41 1 49 t 4 8 48 lUO gezellen niet seker zon ago omdat d gesel en I Bene vergelöking van de in turfairooiael bewaarde appelen met de op andere veel meer koitbare en tgdroovende manier b haodBlde viel ten voordeele der in turfstrooisel bewaarde Dit In een vat doet men dan een ondarlaiM een decimeter dikte en verbruikt vervolgens dezelfde hoeveelheid tnretrooisel als appelen aan de iranden van bet vat echter de laag het dikst hebbeode Zöo het vat vol ia wordt alles weer gedekt door een laag van I dM dikte De Eoo bewaarde appels behoeven niet eerst a papier te worden gewikkeld De Veldpost bond lang niet alle werkelgke bakkers omvat 1 en bg Terschülende patroons vete knechts met den tegeawoordigen toestand tamelgk tevreden 1 zgn Helpen partieele stakingen niets een I algemeene staking sou wanneer dit waar is 1 ook al weioiit haten Vooral ook in detw ede I plaats omdat bet geld de zenow ook vao den induatrieelen oorlog ontbreekt I Toen de Engelache£ngineersbegonnen had I den ige u weerataodakas van driemaal bond rd 1 duizend ponden aterling dexe bskkersgeze len 1 hebbeo er een van nul koama nal Uitsluitend I op den foortdurenden geldelgken stenn van t 1 publiek vertrouwen ia bouwen op een tand grond maar werkt denoraliieereod ook 1 Hoe bard het moge schgoen men bewgst den I j bakkers een dienst door beo aan te man n tot 1 In de zitting der Orieksche kanaer van Woensdag had een incident plaats dat beter in bet Oostenrgksche huis van afgevaardigden Saste Nadat de nieuwe president zga zetel ad ingenomen en de zitting zou bannen ontspon zich tusschen den bekenden brigadekommandant van Domoko den overste Matropaa en den afgevaardigde Steriades een heftige woordenwisseling Matrapas gevoelde zich door een nitlftting van Steriades over den terugtocht bg Domoko zóó beledigd dat hg dezen een oorvgg gaf Steriades wilde met zgn stok den klap terug geven doch auderen afgevaardigden scheidden ben Door een duel Steriades wilde eerst zelfs op vgf pas afstand op elkander voren zal Dn voldoening gegeven worden I güdald De publieke opinie moot blgveud te I bonnen gonste bewerkt worden langs dien weg I alleen ïs heil te wachten Veel goeds zou in tusschen knnnen verkregen worden veel vao 1 trouwen wef geoomen veel verbittering worden uitgerukt aU de patroons zich ahnog tot eenig 1 overleg bereid toooeen Het blgft voor on de 1 groote grief tegen de patroons dat zg daarvan 1 I niet willen eten Hun weigering is en b gft 1 in onze oogen ganschelgk geonrechtvaardigd Voor eenige jaren tras te Leipzig eeu opzienbarend proces aan de orde waarbg de weduwe van den Tnrkschen generaal Hakkipacha beweerde vroeger met den bekenden Afrika reiziger Eminpacha gehuwd geweest te zgn op grond waarvan zg recht meende te hebben op een deel van de nalatensebap van dezen haren voorlsatsten echtgenoot De nitspraak is dezer dagen bekend geworden mevrouw de weduwe Hakki pacha krggt niemendal Haar etich is als ongegrond atge wezen I Id de concessie aan den heer T Sanders I verleend voor den lokaal spoorweg AmsterI dam Haarlem is aan den werkman gedacht I zij bevat dan ook eenige bepalingen over dienstI tgd verzekering tegen ongelukken en penaioeo I verzekering Die bepnliogen zgn in hoofdzaak I Diensttgd Beboodens ontbeffioK Taowege I den Minister verleend moet de die sttgd zóó I worden geregeld dnt I a geeo diensttgd vaa laogerea duur sg dan I 15 uren I b op een diensttgd van 14 oren elecbts één I diensttgd van gelgken duur volge I c in zes achtereenvolgeode diensttgden een I diensttgd valle van ten hoogste 7 uren I d tusschen twee op elkaar volgende dienstI tgden een rnsttgd worde gelaten van ten I minste 7 nren liet nordt tgd oordeelt Uet Vaderland 1 dat zg die het wèl raeeoen met de hakkers 1 gezellen en de beweging voor afschaffing va 1 nichtarb3id een waarscbuweod woord doen 1 hoeren Wil de beweging slagen dan moet 1 zg de sympathie van een groot deel van bet I publiek verwerven maar dan moetaa ook I de gezellen zegt bat blad zich van oobe 1 raden stappen onthouden 1 Over bftt ontslag door den heer Lanave t I Nioo1a aan eo sgner vvieoden gtg H wü 1 bet blad geen oordeel vellen daar da nóodige 1 gegevens ontbreken Nocntaus acht het blad 1 het geoorloofd op te merken dat hier door 1 deo patroon op correcte wgze h gehandeld I De heer Leosvelt Nicola ontslaat een persoon wegens bepaalde grieven tegen dien persoon mbt acht dagen waarschuwing No gaat ee I deel der gezellen staken met geen ander 1 resoUaat dan dat zg hno eigen glazen inwer pen en hun patroon slechts tijdelgk in zeer e I rioge verlegenheid k mt die hoogatwaarachgn I Igk in een minimum van tgd geheel ia 1 overwonnen j t Ia roept het Vad nit alsof zg de patroons een aa wgsing willen geven hoe tg de beweging met bebnlp van psrtieele stakinkjes of uitsluitingen gelgdelgk kunnen onderdrukken Dit getnigt van h t tegendeel van verstandig bel id I Een werkstaking ia zoo verTotftt het blad 1 ftltgd een geweldig en monilijk hantaarbaar I napen veelal een tweesngnand zwaard Wil I zg kaoa van slagen hebben dan is tweeërlei I onvermgdelgk noodig volkomen solidariteit der I arbeiders eo een goed gevulde weerstaadskas I Dat de solidariteit der arbeiders veel te wenI Bcheo overlaat is nu al tweemaal bewezen Men I kan daar tegen razen an toornen het is een feit I waarmede moet worden gerekend Zelfs wordt I beweerd dat nis dan de groote staking zou komen men toch van eeu beUnffrijk desT d r I e het maximum dïenataren per week van I 7 dagen gesteld worde op 80 uren I f aan ieder beambte of werkman in ieder I viereodnel jaara ten minste zes gebeele dienst I vrge etmalen verzekerd worden waarvan er I ten minstA drie op een Zondag of algumeen I erkende Cbristelgken feestdag moeten vullen I welke dagen voor degenen die niut behooren I tot een kerkgenootschap dat den rustdag op Zondag viert door andere koooen worden vervangen VerMkeriog tegen ongelukken De concessionaris is gehouden al de onderbazen Opzichters werklieden enz niemand uitgezonderd welke bg werken van aanleg of onderbond van 1 den spoorweg betzg middellgk of onmiddel gk I in zgnen dienst gn zoomede zgn personeel I dat aan den dienst der Iga is verbonden tegen ongelukken te ve 3ekereu of te doen ve ze 1 keren De verzekering geschiedt voor den geheelen daor der werkzaamheden in dienst van dan conces ionaria volgens de door deo Minister vastgentfllde voorsobriltea omtrent de verzekering tegen ongelukken van werklieden in dienst bg annemers van werken onder beheer VB 1 het departement Geschiedt de verzekering door den cooceasionarii zoo is hg gehouden daarvan soowel als van het nakomen der aaoRegane verplichtingen door hem eo de verzekeriu maat Bchappg ten genoegen van den Minister te do n bigken Pen ioeoverzekering De concessionaris is verplicht ten behoeve van zgn vaste personeel I eene pensioenregeling te treffen waarop de guedkeuring van den minister moet zgn ver kregen andere is de minister bevoegd die regeliuK zelfptandiii va i te stellen volgens de I wet van 9 Mei 1890 Uit Amsterdam meldt m n Het Igk dat Maandagochtend uit het Ooaterdok io opaebanld it tbauA fiehteken dat te zgn i Pü VVInterdloBSt 1897 98 0O0DA 0TTIIlDill ll n 18 18 18 86 1 84 8 48 8 67 4 6 11 88 18 8 11 86 18 88 8 40 B 8 8 68 10 18 11 86 11 60 1 87 1 44 Ulrvcle Si uurwegvurblDdlngen ml ïOlUA 6 80 7 16 7 88 AanRevasgen 1 October 7 66 8 0 8 09 8 1 8 86 4 66 6 0 6 08 6 18 6 S6 8 60 10 8 18 8 8 9 64 10 11 ll H 6 88 6 61 14 7 81 8 36 n 4 8 48 8 68 8 C6 6 68 6 08 6 11 18 86 8 10 7 60 6 0 6 40 8 46 8 16 4 10 8 80 6 16 8 88 8 47 10 18 6 61 7 86 8 8 88 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 4 60 4 67 6 04 6 10 Q xhi Moordreoht Kie wetVelk 7 B Onpelle 7 46 Bottiird iii 7 7 6S 1 64 01 3 08 i l4 10 89 10 86 10 48 10 49 Eotterdtm 0 pell Kuuverkerk Uootdneht Sexd 11 64 18 08 U 47 8 47 10 13 10 89 11 10 6 38 7 10 7 46 8 18 8 00 GOBDADBN B A AG QoU ZeTnkuiuaMoeikApelle Zoetermser Zegwurd Voorburg Hige O 7 80 8 80 9 16 6 10 14 11 16 li lS 1 88 1 87 8 46 4 48 6 86 6 64 8 11 7 34 7 68 li 88 8 6410 211 7 48 8 48 18 40 8 04 10 11 Ï Z 18 8 61 U 61 8 18 10 81 V 8 07 9 08 1 06 9 10 88 r U 8 1 9 06 8 48 8 4 10 4411 4618 461 10 t 06 4 16 6 16 6 66 M 8 04 8 84 9 9 9 10 88 U 6 11 44 e O l D A B T B O H T boillU 6 80 84 7 68 8 81 8 07 10 1910 67 U OO 18 68 8 80 8 17 4 8 06 66 8 i6 10 17 lO SS Oudew 6 88 11 14 8J 7 10 10 84 9 GOUD A A M 8TIKDAM d o s fj i V ï ï t r iii Aaitardui 0 8t 7 06 Boude 7 x O Woerden 6 48 8 10 Il 8 8 46 8 84 t 14 7 18 8 48 10 41 Balteolandsch Overzicht 1 Voor zoover men de zaak Dreyfus tbaas ba 1 oordeelen kan zullen de Fransehen zich in b t 1 onvormgdelgke moeten schikken en het froees jhertien Xn de gisteren aangegeven richting dat er geen landavorraad is gepleegd maar er alleen I een geldiatrige is geweest waarvan Dreyfus h t slachtoffer is geworden wordt voortgewerkt 1 eo bet is tbaos reeds zoover dat de kranten he 1 ben opgehouden met haar dolle verhalen en er I aandacht wordt gewgd aan hetgeen de Stra8sb 1 Poste hpeft gezegd MisMhie zou dat niet het I geval geweest zgo indien de Figaro zich niet ongeveer hetzttfde nit Berign had laten 1 berichten Wellicht heeft de Figaro c zelf haar 1 bericht uit Berign g viaakt naar dat van de 1 sStrassb PoHc De Courier da Soirc diezioh I tot dusver weinig met de Dreyfus zaak bad 1 bemoeid sprpekt als baar gevoe eo nit dat de 1 regeeriog zich om den tuin beeft laten leiden door een oombinatin welker eenig doel was zich geld 1 te verschaffen en die als baar slachtoffer kap I tein Dreyfus had uitgekozen omdat ig geloofde 1 dat deze oiet te vertrouwen was Het blad acht 1 t dan ook waarscbgnlgk dat het proces z 1 1 worden herzieji 1 De Duitsche keizer is in Kiel eo befit daar maatregelen K noBaan voor het uitzenden van een tweede divisie kruisers naar China Prins 1 Heinrich is tot comniaadant dier divisie benoemd 1 en zat zgn admiraalsvlag voeren op den ge I pantserden kruiser Doitsi hlaud c 1 Dat de keizer zgo broeder met bet bev I 1 over deze divisie belastte wordt als van ze r 1 veel gewicht voor de beteekenis an het eskad r I aangezien I I De iTimesc verneemt dat de Duitsche re 1 gearing geen oogeoblik baarvoornemen verzwggt Kientchau tw nemen eo te behouden als waa borg tegen ue herhaling van Gbineesohe wreedbeden En de 3tandard mrldt dat de gezanten der mogftodhrden te Peking beraadslaKeo over de middtiten om da veiligheid en hdt leven van Ëorapeanen in Cbiua tegen de zooderliuRS I opvattiogen der ChineoKen te beschermen Zij I zullen voorstellen kiertoe aan de Cbioeetche I regeering voorleggen I Prins BeinriL h voert sedert jaren een feiteI Igk commando io demirioe hg was het laatst I belast met bet bevel over de tweede divisie I van het manoeuvre eskader en beeft uog zeer I onlangs het bevel over de Ie matrozen divisie I op zich genomen I Sedert zgo reis om da woreld metdePriozI Adalbert beeft hg ds Qostaziatisobe wateren niet I bazoo bt I Te Kiel vertoefde voor eeu paar dagen het I Russische panteerwhip Wladimir Mo omaoh I de officieren dsnrvan zgn door dan Dnit cben I keizer zeer gefêteerd Herhaaldelijk waren zg I de gasten des keizers die een paar malen ds I gelegenheid heeft aangegrepen om in krachtige I bewoordingen zgn vriendsohappelgke gevoelens I voor Rutland voor den czaar en voor de I Rostisobe marine uit ts spreken De Yoss I Ztg ziet daarin het bewijs dat de hetrekkiuI gin tusschen Rusland eo Duitschiaod bet kaI rakter van shartetgkeove reenstemmingt moeten I hebben I Nu zal in bet Oosteurgkeche Huis van Af I gevaardigden bet hoogite punt toch wel zgn I bnreikt Ëen parlement waar manieren beerI chen als in een Zuidduitsche boerenkroeg op I Zondag waar men elkaar blauwe oogen slaat I en met glazen water gooit bg gebrek aan bier I waar met stoelen wordt gezwaaid waar zelfs Ihet mes wordt getrokken ia een onding £ n I dat alles is er eergisteren gebeurd I Een geregelde beicbrgviog is alleen moijelgk I TftD het begin van de vergadering De DuitI acber Grots stelde voor in de notulen op te I nemen dat de voorzitter dour het schorsen van I de vorige vergadering bet reglement van orde I en door het vaststellen van de agenda van deze I vergadering de grondwet had overtreden De I grondwet verlangt namelgk dat vooreteljen om I miniitera in staat van beschuldiging te tellen I binnen acht dagen in behandeling worden genomen en het is nn al weken geleden dat zulke voorstellen ingediend zgn Gross eischte over zgn voorstellen hoofdelgke stemming hetgeen voldoende werd ondersteund Abrahamowicz antwoordde dat sedert president Recbthaoer bet recht van den voorzitter om de vergadering naar willekeur te openen te slaiteo en te schorsen algemeejB was erkend Wat da agenda betreft de Jinkerzg had door vier en tacbtig hoofdelgke stemmingen te laten honden zeU het intgds behandelen van haar eigen voorstellen o o mogelgk gemaakt Deze opmerking was juist maar dit belet niet dai men liever ten halve moet keereu dan ien heete dwaleb Hoe het zg zes hoofdelgke stemmingen over de voorstellen van Gross volgden Rn hieroB kwam het vooratel van Dyk d t de liokerzg in zoo hevige woede deed ont tekeo Men herinnert zich dat er bg het Hois honderden verzoekschriften tegen de t stverordeningen ign ingediend vHo zoowat alle Duitsche steden en dorpen in Oostenrijk De Duitacbn afgevaardigden gebruikten die verzoekschriften als middel van verzet Telkens wanneer het hun t pas kwam stelden zg hoofdelgke stemming voor over da vraag of een van die ver