Goudsche Courant, zaterdag 27 november 1897

Maandag 29 Npvember J807 36ste Jaargang No 7440 GOÜMHE COHiNT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De lJi ve dezer Ctourant geschiedt d a g e 1 g k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 26 franco p v post 1 70 Afeonderljjke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Genten iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Incending van Advertentiën tot 1 uur des midd Aanbesteding BEOENTEN der beide OuthniMn alhier zgn Toomemene op MAANDAG den 29en NOVEMBER a s dei aionds ten 8 ure in het SI Catkfirtna Gattkulê AAN TE BESTEOEN De Levering van HIJST GORT BOEKWEITEN MEEL BOEE WEITBH GROTTEN STROOP ZODT QBOENE ZEEP WIJN AZUN SDIKBR voor het jaar 1898 De Toorwaarden Tan aaobeeteding en leve ring liggen ran ii Noreraber af ter lezing in het Oasthnie alwaar ook de monsters ter be zichtiging zgn gesteld De iaBcbrjJTingsbiljetten worden aldaar in een gesloten bus ontrangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarran op dag uur en plaats borengenoetad tegenwoordig zgn Regenten Tooruoemd BROUWER Voorzitter A W ROES Secrelarit E cAssrm ÏANÜAKT8 Gouda Turfmarkt SPBBBKVBMN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG ran tot S uur WOENSDAG en VRIJ DAG an t tot nnr ZONDAGS niet Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe jne uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s i lfbew ki g Hollaadsche ai are met 27 afb Prua 2 gulden Ieder die aan de reraohhkkeiyko K Tolgen van dose ondeugd tgdt moet bet lezen de oprechte teenng die bet geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg bet Verlagi Mi aKin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 9 8CHIl dammei JENEVEE sterkt NIGH1X AP Vorkryghaar bij PEEÏER8 Jz Ala bewijs van eohlboid i OBohot en kurk iteeda rooreieti van den naam der Pirmi P HOPPB FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheniiscbe WasschëriJ TAN II OlU E lli ii lElt 10 lirniskade Rotiertlam Gebreveteord d or Z M den Koning der Belgen Hoofddepét voor GOUDA de Heer VAN OS Az specialiteit voor bet stoomen en verven van alle üesrenen Oltmesgarderoben alsook alle Kindergoederen Hpeciale inrichting voor het stoom n vaa pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tatelkleeden enis worden naar de Hieaw te en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsch deiyk voor de gezondheid en volgens staat bewerkt L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAG fan 9 3 uur in het llótêl l EP UW Grooteraar kt te GOUDA lELECTROIOTORISCHETMDflAyeAN DJËS wm IG OBDKPONBBRO B j bet r bruik daarvan reacbledt b t tHuden krllcen der Mdderen ZSKDEK e niwït vus 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der QÏtstekende resultaten van de Electroniolorische TaDdtialsbandjes niet echt zgn H Men lette op den naam van den fabrikant ttOBERT HOLTX M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 9S cent door HüBKRTIlüLTZ Nijmegen Verkrijgbaar by W OLFF Co Weslhara 198 Wederverkoojierë gevraagd Frijstrekking 16 December 500 000 Mark nla hoofdprga m het gelukkigst gevat biedt de iiieuwata toQ Getdverloting dio door de Hooge RegeeriDg van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeelige ioriohtiog ran het Dieuire plan bflttoat daarin dat in Jeu loop van siscbts weinige maondflii in 7 verlotingen van 118 000 loten 5V 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige boelisBiog zullea komen daaronder Etjn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark b j uitnemendheid echter 1 prijs ü M 3 0 000 S prijzen a M 20 000 l prijs aM £ 00 0 O 26prgzflnaM 10 000 1 pr B M 100 000 B6 prezen a M 6 00 i prijzen M 75 000 106prgzennM 3 000 1 prjjs lU 70 000 g08 pryzen k M 2 000 1 pr s M 66 000 812 irüu n h M 1 000 I prgs IU 60 000 1618 prjjzen M 400 1 prü aM 66 000 8 962 prijz il M 165 3 p yzen aM 60 000 19ÏB0 pr a M 800 SOO l prga a M 40 000 134 104 900 73 46 1 prijs aM SO OtiO 21 De aaostaande eeritte pr alrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldvertoling i van ambtswege bepaald piaats te hebbPD op den ie DECEMBER e k OD kost hiervoor l gohe l orig lot sleohts Mark 6 of 3 K0 1 half ff K u u f 1 75 1 kwart u O tegeu inzendiug van het bedrag per postwiasol uï tegen rembours Alle oommiBsieB worden onmiddellyk met de grootste zorgvnldighei l uitgevoesd en ied r speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Originaele Loten self in handen Bij irdr re bestelling wordt het vereischte oSïoieele plan waaruit de verdeoling der prijzen op de reraobillende klauen als ook de betreffende inleggelden te vfmamen is gratis bijgevoegd en zendbc wij aan onze Begunstigers onsangevraagd na elke trekking de ofKcieole Igstan De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van deu Staat en kan iloor directe to 4zending of ook onar verkiezing der Belangbebbanddn iu alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ope debiet is steeds door het geluk begunstigd n onder vele andere aanzienlyke prijzHii hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzon verkregen ou onto Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz tiet is te voori ien dat bij deze op den beohuten groudalag gevustigde onderneming van alle kanten op eone zeer werkzame deelPömuiK beiiaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking alle orders len spoedigste reobtatroekp te eenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURU P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tol hiertoe gesohoukeu en daat w bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming ÏRviteeren lultrD w ook vt or het vervolg bemoeid zijn door een stipte on roèele bediening da tevredenheid van onre gweorde Begunstigers Ie verwerven Te Koop of te Huur aangeboden EKN UËGREMIIIS staande aan de WESTHAVEN Wjjk B Ij 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 49 Het haia berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boTen 3 Kamers en Zold r rerder alles netjes en doel matig ingericht alsmede ran Gas en Water leiding voorzien Teveos boven en beneden Privaat met Waterleiding Uonda Druk van A BRINKMAN t ZOON I Te huur ofte koop aangeboden om terstond Ie aanvaarden Eera pra cla txgr xa et iaagrericlit HËËRE HLIS met Tlll staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huig bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtiffe Kelder Boven 3 Kamers met achter een jfroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEKMODES benevens IIANDWEBKPATKONKN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NOMMER In ieder n tektt mtearte II en moOekroniek femHletmn enz enz Ie Uitiave zonder gekl pUten mei 3 sngpatr m 3 groole gekuipte p lr Per 12 nr l SS p poat 1 45 2 als de Ie uitg net dsareubofen 8 gnicleurde platen g I 75 1 fto i 1 J Se w by hel 6 Qo 1 geks patr n keu e 12s een gellennl Irasie bandirerkpatroon 3 3 20 i abn y5 9rott e JBrfolg WGrllUnU w 9n Patent H SfoUei trrungan hêi Anfau m iv uihlBdanen werthlanen yachahmnttgen gegntêr Man kaufe aahar a mr $ gtetH achar mi H Stoltfn nur fon um dlr et wi tn lelehM EiieahgmilungBn m atnm unitr Flêkat fw mbiftttiimHt ÈUgêliingl m fIZÏ Preistitten umf Zeu nisêe ifatk mul fram Patent H StolleB tJ Koninklijke Kliniek en Polikliniek OHaTKTHWm en tl V X f ECOIMU MB voor Jpreekaren dagelgka van 12 H o Gratis Spreekuren Maandag Womidag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ir A OKVI Geneesheer Dirtcleu Bnna VmK£L OI SlOOMM KVJ RU ni i iis Hl v ss nt HM Agentuur bü de Firma Wed BOSM4N te Gouda KoninUUJke Machinale Fabriek DE HONIOBLOEM v 11 Wst iowrÜvioif tegen Jicht nal aiwumatiek LendenptjDen kortom gj AnlierPaiit Expeiier ygt utketMlimilaaal lrwleDta e ïE AiikerfiiBlxpeller Waf II van Schaik Co gevestigd te aOravenhage He pUrHraat 99 en 9a Baby de R entesselaan moet dM etMdi ia ieder holBgexb Aikerfiifl xpelierT reorhaadu wardeag kondw Pt 60 owt 75 east m f 1 25 de lo ib Veorl daa ia de maeat Apotheken en bv F i i Bioktsr t 0 t Bottardam van Z M den KONI JG van BELGIË JntHen gijhoettti tjebraikt de allerwefj B bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat Houig Ëztract iso ejXjIa ist tiïej FLACONS van 40 Cta TO Cts en f t verkrflgbaar hy StoUwerck sche Borstbonbons Kshbriceerd na voonuhrift vaa den kon Unirersiteits ProC Oehm Hofrad Dr Harie Bonn hebben sedert 60 Jaren ab Tenacfatend siddel tegen boeateo heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedigo afwisseling van warme er koude lucht is t bijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebmiken Verpakking Qeele ptkjes i 35 ent Alom verkrijgbaar Firma WOLFF Co Westhaven f98 Gouda E H V MILD Veerstal B 126 te Gmia A BOUMAN Moordrakt i C RATELAND Boi oop 8 T WIJK Ondeaa rT M KOLKMAN Waddmmeen iiff ll i WIIWIITiHlili Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN k ZOON BINNENLAND GOUDA 27 Notember 1897 A n het voorloopig Yeralkf van het AfdeoliogeODderzoek der Tweede Kamer Boofdatak y der Staatsbegrooting oatleeoeo wg het volgeods Ook ditmul werd geweun op de aboormali eit n ODbiliykbeid dat toen in 1881 de RgkB hoogere burgerachool te Gooda van aeoe ohoot aaet dr vjarigea in eene met vyfjarigen curiat Ytfrd veranderd van de gemeente eeue verhoogde ea belaogrgke jaariykache tegemoetkooaiog aan aBüki schatkist is geëisobt die swaar op de gameente ftaaaciëo drakt Oatbeffiog daarvan werd te redelgker geacht waar de icbool thans op 1 leertingen door 63 jongelieden uit andere gemeenten wordt beBocbt en waar op Qoada een last gelegd biytt die in loortgelgke gevallao niet gelegd ia op d meente Alkmaar en Aaaen De 2e lait plaatselgk adjadaot G J h Step wordt overgeplaatst ran Wieriekerscbananaar deo Helder Zondag a a te 10 nor ui ome beroepen predikant Da J W De Vries ie Berkenwoade bevestigd worden door Ds J Hoevera predikaat te Stolwgk torwgl Z Ew s middags halt twee agne inirédt aal honden In de Wo asdag avond gebonden hnisbondelgke vergadering van de Vliater gMl tb te Vlist agn de aftredende beafcanraledeo de boeren N W Kastelein W Ê Kiutf leia eo A De Lange met algemeene stemmen herkozen De rekeniog van den penniogmeester sinit met Mn baiig laldo van f 66 Het aantal leden bedraagt 56 waarvan 21 dese vei adering beMobten Verder werd in beginaelaaogenomen lieh aan te slaiten bg den ysbond KriD peserwaard Maandag avond geraakte bg het stadwaarts kesren de soon van W R te Oudewater onder Hekeodorp en at dicht bg huis met paard en kar te water De eorcaak daarvan was dat Egn paard schrikte van het paard van een achaiienjager die di or den donker niet eerder bemerkt waSf dan toen de beet Jes vlak tegenover elkander stonden door dien schrik waa het paard van B al achteruit oopende met man en kar in het water te laud gekomen Qedieottige handen nit den omtrek van t ongeval verleendeo de noodig hulp en braobten man paard en kar zonder ernstige averg aU Toor den eersten wat ontsteltenis boven ngD nat pak op don vaaten wal FtJUtLLETOOi DE JONKVBODW IET HST GODDEH SCHILD Ik Bloest werkelgk etna komen zien of u nofe leeft Acht laage dagen ie het geleden sedert ik e i van die merkwaardiffe krabbels heb oDtvaögeD wijzende op hst getohrift wuraan merruuw Van Lorenst iü gearbeid bad en ik begon mij waartgk een beetje ongeniat te maken Laat mq nu weer eens in uw oude trouwe oogen kijken Hij had het hoofd egner moeder omvat en baar recht hartelijk gekust Toen nad hg haar zonder verdere pliohtplsginjen vbd het krolje getild en 8 zogd iZooden wb ciet liever naar de huiskamer gaan moederde Ëu bieobt dan eens eerlyk op waarom ik ia soo laagen tjjd oieta vbd n geboord heb C f nevroQw Van Lovenatein geschrikt waa door art Dverwacht beso k of dat het haar bovenmate wheigae Wh eo bleef voor haar zoon een raadsel f i zonder reden in een dwaas gelaoh was nitgebarateo en heel veel onzin had geanroken dat wu hen tot zekerheid geworden naar riwedw tot eene onvwkUarbare zekerheid Ten lotte had z na htrhaaldelgk een blikjop de pendule geworpen te hebben hem met een heel betorgd gelut gezegd dat ze iets verlorsn had wat kort te oiea aan hare hoede waa toevertrouwd dst het Een der oudste mwooers vua Ned rIsDd de lieer J Straver te Nederbemert io den ouderdom van 101 i jaar overleden Het lyk van dec portier van bet centraalstation te Gtreeht K v d B die sedert een week werd vermist is gister te Breukeleo nit de Vecht opgehaald Ueo meldt eik s Hage Bekoudana latere wgsigiag welks echter niet waaracbgDlgk ia zal H M Koningin Wilbelmioa haren plerbtigeo iatooht doen te Amaterdam op Maandag 5 September 1898 en zal da inhuldiging der joDge Koniogin den daaropvolgendeo dag plaata hebben Bg gelegenheid van het aanstaande St Ntcolaasfeest wordt de vergaiioibg om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts é oe adreskaart te doen vergezeld gaan voor den tgd van 2 tot en met 7 December aanstaande iogetroklien en zal derhalve bg elk gedarendedat tgdfak tfr fersendiog aaogeboden pakket eene adreskaart behooren gevoegd te zgn Voorla wordt met nadruk aanbevolen om ter rerzekeriug van eene goede overkomst der pakketten lo zorg te dragen voor eene doelmatige en stevige verpakking van da te verzeadeu voorwerpen in dier vo e dat deze op afdoende wgze voor breken of beeobadigen gevrgwaard zgn 2o 100 mogelgk de adreisen op den omslag der pakketten ie schrgven en waar de opplakking of aanhecbtiog van een los adres ouvermgdelgk is dit zoo te doeo plaata bebbeo dat voor bet terlor n gaan daariao tgdena bet vervoer geen vrees beboefi te bestaan 3o in de pakketten waarvan hat adres niet op den omslag zelf geschreven ia een tweede los adrel in te sluiten Door een aantal leden van bet Utrerbtache stodenteucorpB wordt heden eeo adres gezonden aan den miouter van binnenUnd cbe zekeD waarin gevraagd wordt de medische stodenten nnd leerlingen der hoogere borgeracboleo voortaan ook toe te laten tot de promotie van doctor in de geneeakonde Door den kaotonrechier te Koschede werd aitspraak gedaan in de zaak van kerkvoogden der hervormde gemeente centra enkele nalatigen io de betaling van den booldelijken omslag dier gemeente Kakelen werden veroordeeld tot de betaling van bet vrrscboldigde en de kosten dit waren ledea der hervormd gemeente £ aichede Kerkvoogden werd hao eisoh ontzegd tegen een lid der Ned herv kerk die zgne wursohgnlük bg de beek zou te vinden z u daarbg bad ze hem smeekeud aaageataard iflk tal dadelgk gaan zien mama had hg geantwoord en waa heeogesueld by zichzelf wanhopige pogingen doende om het gedrag van zijne moedor te begrijpen Nog altyd zat Hilda by de beek ea laa Op het oogenblik waa t weer het merkwaardige Kioaerteven dat haar boeide Ze was juist genaderd tot de plaata waar de boerenjongen zijn zwar elokt hoofd heenatak door de struiken Daar kraakte iets in het lage hout bij de beek Dat waa een disaonant in de barmooioüD van Hilda s lied Ver cbrikt zag ze op en waarlijk daar veraaheen een twsrtgclokt hoofd en vervolgeua droog ziek een krachtige mannelqke geatalte door het kreupelhout Ken sprong en de vreemdeling bevond zich aan de andere zyde der beek waar Hilda gezeten waa Eeo oogenbtik ataardeo beiden elkander verrast aan Het jonge meiije blikte io een sprekend door do zoo gebronsd gelaat in donkere bijna zwarte oogeo □ iet levendig maar waarvan Hilda later vsrklsarde ydat een droomer van professie er mee vereerd zou geweest tijn Alles vereeoigde zioh om baar aan deo boerenjongen kaar voormaligeo redder te doea denken wiens beeld haar nu plotaaling met verwooderlgke dnidelgkheid voor oogen atood Zelfa het aierlgke zwarte knevattje dat haar wellicht op een dwaalspoor bad kannen brengen deed hnv geen oogenbhk aarzelen 10 de stoute gevolgtrekkingen door eeo samenioop van omitandighedsn en eene toevallige gs 4l t tie te ËDBchsde niet bad ingediend terwp een ander lid dar hervormde gsmaente te Emoheds werd veroordeeld tot betaling van het TMMbnidigde zonder kosten omdat bg baogenda dê laak de betaling van tgn aanslag had aanf boden doob ds aanaeming waa geweigerd Op den Koniagsweg n der boitsnwgken vai Utreoht werd giaterarond de 21 jarige doghter vae den aldaar woaeade bootkooper E do een jongen man aangerand eii nadat bg hÉMf de Kleeding gedeeltelgk van het Uobaam bad geseheord op eeo ergerlgke wijxs miehandeld Toen het baar eindelgk gelakte om holp te kaooen roepen giug de onverlaat er glings vaa door waarna het meisje na veel inspan oiiK de ouderlgke woning bereikte waar zg gekael oitgepQt door overapanning eo bloedveriias ineenzakte De geoeeskundige wieoa ba werd ingeroepen acbtte bsreoomiddetlgke ofarbreoging naar het aiekeobuis noodzakelnk De 25 jarige dader gebnwd en fader van 3 kinderen werd door de politie aaagebonden en na verhoor ter beschikking der jnstitie gesteld Ter zake van de vergdelde poging om in den avond van 24 dezer deo exprea trsin 241 onder de gemeeote Ketbel te doen ontsporen moet naar gemeld wordt bg een inge ab onderzoek oog bat volgends gebleken sgn Nadat de arbeider Eskeakman ziob van de mannen die hem bedreigden bad losgerokt is hg zoo hard bij kon naar den wachter van blok X gnioopen bg welk blok zich de sefnpaal bevindt waarmede aan den naderenden exprea treÏD bet ooveilige aeiu moest worden ge geven Dit oordeelde bg onder de gegeven omstandigheden brt meest practiscbe wat bg kon doen Ware bg eerst naar den wisselwachter Kolvers geloopso om holp te halen dat bg niet gedaan heelt werd als niet voldoeode opgehelderd voorgesteld dan zon bg zeer veel t jd verloren babbeo om te kanoen zorgen dat aan blok X bet signaal onveilig zou koonen worden gegeven De wisael Bcbter Kol vera woont niet + 30 ochredeo van de brug over de poldervaart De afitand van het weggedeelte waar de verspar ring werd aaogetroffan tot aan de woning van Kolvers bedraagt ± 275 M Ësbeokman zon dnhalve 275 M voor deo heen en evenzooveel voor den terugweg hebben noodig gehad en oordeelde t hierom doelmatiger zich bardloopende te begeveo naar bet op circa 500 meter gelegen blok X om ket teeken onveilig te doen geveo ook omdat hg verwoobtte dat ds bedrptgde trein in bet tijdsverloop dat bg Igkeou in haar opgewekt Maar de onbekende maakte ook gevolgtrekkingen Beleefd naderde hy de jonge dams op de bank rn zsida ffVerfsef mij mejuffrouw als ik o atoor Ik weosohte u gaaroe een vraag te doeo Uren in den omtrek ia de Skaldeatina het oenige landgoed dus il daar uwe woooplaau ii het niet zoo F Ja mijnheer tijdelijk Uiar ik begryp nist Hg glimlachte eren fMevrouw Van Lovenstein iB mijne pteggmomlar nnlwoordde faj Vergun m dst ik myulf aan u vooritol M o naam ii Priso vso Lovenstein Het meisje maakte eon lichte buiging en zeide eenvuudïg met een vluchtig htoijo Ra ik ben Hilda van Berrkboren Op t gelaat van den jongen van i eveQst a teekende zioh ren trek van blijde vorrasaiog maar hij ging kalm voort MMgoe moedor zond mg zooeven hierheen om leti te zoeken dat naar zij zeide eerst sedert kort aan hare hoede wai toevertrouwd dat zjj vermiste en nu meende hier verloren te hebben Zy zeide niet wst het wes en ik ben dom genoeg geweeat er ksar niet naar te vri eo Inderdaad in zyo ijver om aan haar verzoek te voldoen had bg verzuimd ziek van den aard van bat verloreoe op de hoogte te stellea rik west het niet antwoordde Hilda Tante Mira beeft mg nooit gezegd dst zij iets verloren bad maar net een onwillekeurige beweging iegde e tiaar boek tersgds Maar het ii eigenlgk een dwaaa zoeken als osen nist weet wat er verloren is ea de gedaohts daarun dMd haar in een har noodig had om naar Kolvera te loopenen met deten naar de hindernis erng te keereo iamiddols zeer dicht de versperring bob genaderd z o Esbeekman kwam en dit wordt bevestigd do den wachter van blok X Lambertoe geheel ademloos bg laataigenoemde aan Hu was zeer ontdaan ea kon io teerat geen woord aitbreogeo Zgn kleederen waren geaeheord Ëiode gk wist hg l mbertss te bedaiden dat dezs het signaal onveilig moest zelteo aangezien een bindernia was gelegd dicht bg de brag over de Poldervaart aan de sgde van Delft Toen het signaal dan ook gealrekan waa was de bawaite trein 241 reeds zeer dicht tot blokboia X genaderd Qtitgk reeds bekend ia bleef toen de wis selwachter Lambertae op zgn post reed S bflukioan met den trein mede en verwgderde bg met deo macbioiflt de dwaraleggers die nog ateeds over de rails lagen Eene verondersteliing dat bg dit val aon moeten gedacht worden aaa een opzettotgk opwerpen van de hindernis met bet doel eeae belooooiog te ontvangen goiteld op bet voorkomen vaa gevaar voor eea trein wordt niet aaoDemeljjk geoordeeld daai de geringe gratificatie daarvoor bestemd in de verste verte uiet in verbooding soa staan tol de zware straf by bet W V 8 tegen het hen ontataan van govaar voor een trein bedreigd noeh tot de zwart zedelfjko varaotwoordetykheid Openbare Vergadering in zake de drie broeders HOQERHUIS Giaterenavünd ten 8 ar waren verschillende periooen bgeengekomen op oltooodigiog van aobt vericbillende vereentgingen bier ter stede in de zaal sOranja en Nederlandc Als sprekers waren KBannoncaerd de bb M Valk Lt en W U Vliegen De voorzitter de beer Joh Mulder opende deze vergadering en deelde mede dat de heer Vliegen door ongesteldheid sgoer ecbtgeooote verhinderd waa beden avoad op te traden Het eomité bad licb nog gewend tot drie predikanten die echter allen verhinderd waren op eeu telegram naar Amaterdam om een spreker was boriebt ingekomen dat men oiemaad bad waarop hg bet woord gaf aso don heei fil Valk La De beer Valk sprak zgne verwondering uit dat bier geen vrouwen of meisjsi tegenwoordig wares dat op andere plaatsen wel bet geval wai geweest daar deze zaak ook aan do vrouwen en moeders belang moett iobosseaiea Drie zoons toch van eene bgna 70 jarfp o tfilgk gelaeh aitbaraleo Ja wssrl k antwoordde via LovessteiBf sveneens Isohrnde Ik stel voor te beginnen met nur huli te gaan Ifel il voor mU wat Uat gewordsc sei se mst een blik op hoor horloge Ik vrees dat tante bang gewordon ii dat ik in de beek govaltso of tenmlufite weer verdwaald bso Wg zullen er dso achter zien te konsn wat tante eigeoiyk verloren heeft om later met neer vrucht onze nasporingsn te kunnsn aanvangen Wat zegt u van zoo n regeling F Praohlig niet waar f H had het fijne ondeugende gezichtje opmerk zaam gadsgetlagen terwijl het aardige hoedje handig werd opgezet en t waa meer een slot z ner eigene godacbten dan een antwoord toen bg door Hilda s vrooiykheld oangeitoken opgewekt zeide Allerliefst I Waarlijk allerliefit tig strekte de baad uit naar bet buudoltje dat nog op de liauk lag en vroeg Mag ik freule Het meiije boog zwijgend hst hoofd so wendde zioh af om den g oeienden blos te rerbsrgeo die baar plotseling naar de wangen ateog 2e bad een gevoel all oen dief die op heeterdaad wordt betrapt Het boek was diohtgevallen maar op de plaata wur Hilda t laatst had gelezen lag eea klein bmingi s veeris dat te bad gevoadsn iohstboseh De jonge Van Loveastein opende het boek juist waar tusaehen de bladen hst veertje stak maar nauwolijka had btj oen blik op de rogala gaworprn of h itoot bat boek haastig dicht ir rdt W9olfid