Goudsche Courant, maandag 29 november 1897

GOUWE C 249 GOUWE C 8 werdM galatan Ds volgende motie werd aangenomen D openbare vergadering te Gouda belegd door acht vereenigiogeo in zake de gebr Hogerhoia geboord hebbende van den beer Valk de verschillenae onnauwkenrigbeden welke in dit proces hebben plaats gehad acht eea herziening van het vonnis en dadelgk in rrgheid stellen der gebr Hogerhnia een eiaob van wenseheIgkheid en reobt I ook bi het heldere maanlieht op dtao St Nieo I laasavond personen die zicb verwgderden en 1 daardoor aMeeo van achteren te zien waren I zon kunnen herkennen Maar nauwelgks meent I hg nit de woorden van den President te mo I gen opmnken dat deze zgoe vraag in beves I tigeuden zin wenacht beantwoord ta zien of I bg is gereed met zgn verklaring dat bet dao I de drie Hogerhuizen waren I Vervolgen wg thans weer bet verslag I We hebben dadelgk onzen naasten bunrman I Straatsma geroepen en toen is er een bood I schap gezoodeo uaar dr Terpttra eo de politie I die beide spoedig kwamen I s Anderen morgena kwam Wiebren hg me I met een boodschap dat ik bom te voren bad I opgedTa en hij moeat me wai sniwr brengen I Bg deed toen net of er niet gebeurd was I lemkje z bet ia hier een rare boel Wiebren I het had best kunnen gebeuren dat je ons alle I maal dood bad gevonden I Wiebren zei daarop Ik heb wel eens meer I rare dingen belvefd I Sieds is dien morgen naar het diaconessen I hois te Leeuwarden vervoerd Wiebren beeft I hem oog gesteund toen hg naar den wagen ging I Later is Wiebren eens hg mg gekomen met I de boodschap De groeteo van Swart en ik I moest je eeoa goed vragen hoe he met je I ging en hoe allee preaiea gebeurd was I Ik heb daarop toeu bepaald antwoord gegeven I maar sr mg wat at gemaakt Later ia gebleken I dat hg die boodschap maar bg zicb zelf had I opgedacht I Het verslag van de Leeawarder Gt van I 5 Juli 1896 vermeldt omtrent deze getuigenis I Later beeft hg Haitsma van Wiebren een I boodsohap gekregen de groeteois van Swart I aeo hoe het met hun driên was maar nader I hand is gebleken dat Swart daarvan niets I cwiat Ik beb hier opzettelgk beide verslagen aanI gehaald omdat al is het dan ook niet n dezelfde woorden ueide geen anderen indruk kunnen geven dan dat er toascbeu den 6den Dec en tusschen de boodschap en eveneens tosschen 1 de boodsohap eu het bljjken dat deze verdichtwas een tuaschenroimte van eenige dagen ligt l Wat most de lezer nu van deze getui enia 1I van Haitsmn denken als hg verneemt dat I Swart reeds den 2dH0 December aan lo gout I stekiog overleden ia eo aao Wiebren den llten I het doodabericbt liet lezen toeu de aatate 1 na zgn eerste arrestatie bg Haitsma eeo bezoek 1 aflegde I Dea morgens na da inbraak heeft W ebren 1 nit eigen beweging de glasscherven van den vloer opgevcegd Dit was anders bee emaal 1 zyn werk niet het vloervegen deed lemkje 1 Toen Wiebren op een anderen keer weer 1 eens hg ons kwam zei ik Ik boop dat het niikomen zal Wiebren antwoordde d rop I het komt nooit uit Bg een auder hieft bg I gezegd Ik hoop niet dat het uitkomt 1 Eechter van Harinzma DesMaandagsm rgens 1 is de heer Hepkema van bet krantja bg je aan buis geweest Beb je san dezen toen al 1 niet verklaird ik zeggen ik heb die witte 1 wel meer bg de hand gehad 1 Haitsma Ja mijnheer en tegen L epstra heb ik des Zaterdags nezegd dat het de Ho I gerhnizeu geweest waren Tegen Si ts en 1 lemkje heb ik echter in t eerst niets d tgela I ten wat mgn vermoeden wai Tot zoovbr de verklaring van Haittm I Deze drie broeders Hogerhuia zgn tot zeer zware straffen veroordeeld De bewgzen waarop I deze personen veroordeeld zgn zeer gezocht o a 1 werd Semper Hogerhnia berk nd omdat bg de I zelfde broek aanhad dien hg voor deo rechter I ook aan had De beklaagden waren herkend op 75 Meter dea avonds terwgl twee predi 1 kanten het met bnnne rronw hebben epro I beerd om die van achteren ta herkennen eo 1 die kondeo dat niet op 30 Meter 1 Het lantaorntje waar zoo lang na gezocht I is 18 na lang zoeken terecht gekomen en nu 1 biykt voldoende dat de inbraak niet gepleegd 1 is door de drie veroordeelden maar waar 1 Bcbijnlgk door Stboad AlberJa AUard Dgkstra I en Paulns van Dgk hetwelk nog nader werd I beveatigd door Qrietje Kgistra I Op een betreffend verzoek aan den M niater I van Justitie om de zaak opnieuw te doen onderzoeken is afwgzend besohikt om at da I bewgaen van onschold niet kunnen worden I geleverd Vntgens spr kan dat ook oi l die drie mensehen die gezworen hebben dat sgde 1 broeders Hogerhoia hebben berkend knnnen Ino toch niet onder eede verklaren dal agzich I hebben vergist 1 Na afloop zgner langdurige reden rroeg de voorzitter of ook een der aanwezigen met den I preker weosohte in debat te treden U eraan werd door een der aanwezigen voldaan die 1 seide zich niet te kunnen begrgpen da men voor zulk ten inbraak zulke zware s raffen I had gaëischt en toegepast tarwgl vo r een I moord maar een jaar of sea was gegeven was 1 dit omdat de broedeis Hogerhuis sooi listen waren wilde men eeo voorbeeld aan hun stellen 1 Spreker van den avond diende vao repliek 1 en deelde als zgne meening mede dat die 1 straffen ongehoord waren men moest daarom ni t stil zitten en zorgen dat mat ve eeode I kraehtan de broeders Hogerhait oit d n keike 1 I weer eo HniUna zoo t beel gezellig vinden I als bg op Sinterklaas een avondprater hid I In t kort Sieds bleef geheet tegen den afI spraak Tsn des middags I Te 9 uur in den avond man is op t j platteland gauw uitgepraat ging men paar I bed £ r waren twee bedsteden in de kamer I in het eene sliep lemkje in bel andere slieI pen Haitsma en Bieds laatstgenoemde achterI aao I Te ruim elf nnr werd Sieds wakker hg I hoorde eeoig verdacht geluid bg de luiken I Hg b eef loisteren gaf zonder iets te crggen I HaiUma con duw in de zgde en bleef wachten I Dadelgk daarop werden van het varate I voorraam de twee oodente roiten met roede I en al iogedrokt de glasscherven rinkelden in I de kamer en op hetze fde oogenblik sprong I iamand naar binnen De kerel had een wit I ten doek voor oet gelaat gebonden met gaten I er in oor de oogen Ook had hg een wit I kleed over zijn klaederen been I Prea HerkeDdet gg hem niet I Haitama aJamgobeer Al dadelgk toen I ik hem zag biooenspringen dacht ik bg mg I zeli dat is Wiebien Dat viel mg zoo op I aan de beweging en t was lichte duwSi zoo I betder als d dsg Ik sprong het bed oit en I dadelgk op hem toe Wat moet dat bier 1 riep I ik waarop de inbreker antwoordde met eeo I verdraaide stem het ia me voor den bl I om je geld te doen t Die stem was geheel I andera dan gewone atem van Wiebbren maar j toch klonk ze mg zoo bekend in de ooren I dat ik weer dscht ja het is Wiabren c I Hg greep mg dadelgk bg de keel en wierp I me over den groiid Tuen zette bg de knie I op mgn borst en klemde met beide banden om I mijn bata Hg bad me reeds bgaa gesmoord I eo t zon gebeurd zgn ala Bieda me niet da I delgk te hulp was gekomen Siedt sprong toe I greep deb iobruksr beet eo tilde bem zooveel I op dat ik mg kon oprichten Bei bloed liep 1 me toen uit den mond zoo krschtig had de kerel mg de keel dicht geknepen lotnaichen was nog en tweede peraMn inde kamer gekomen hoe dat heelt geen van ouagezien ook lemkje niet die ook dadelgk van t bed gekomen is I Deie tweede peraoon richtte dadelgk een 1I revolver op Sieds maar het tvapeo ketste 1 Dadelijk haalde bg weer over en nn gin het 1 schot af De kogel trof Sieds achampeod in I deo nek eo nam een lok haar met een itukje 1 hnid mee Het schot verbrgselde een roit in 1 het xgraam de kogel ia later terag gevo den Sieds sprong dadel ik op den tweodan pe aoon 1 dien ik niet herkend heb toe en raakte met 1 bem aan het wor telen l Toen ik mg oprichtte zag ik bg bat licht van de lantaren die op ds tafel stoot lat ook I hst broodmea op de tafel lag Dadelgk wai 1 mgn gedachte Ik zal zien dat ik dat mest 1 pakken krgg dan sug ik hem over zgn kop 1 Maar het soheon dat de witte man mgne be 1 doetiiig geraden had want bg slo dadelgk 1 de lantaren m t bet theegoed er hg van de I talel Die beweging deed me weer denken 1 bel ia Wiebren Ik geloof dat hg handschoenen aan had I Ik bleef met bem aan bet worstelen bg het I zgraara iu het donker t Geweer dat Sieds 1 a middag weer oit het bok gehaald had tood I oaasi ons ia den hoek maar oogeladen 1 Voor t kabinet was Sieds bezig met den 1 tweeden indringer tembje riep op eens uit 1 Sieds schiet hem in het Igf Dade gk li t de I witte man mg loa oprong op lemkje toe en I greep baar aan ik ontzette baar Jemkje 1 vluchtte achlernit nur de deor Ik h orde I dadelgk daarop haar om bolp roepen ben naar I haar toegegaan en heb haar gebolpen om de deur weer dicht te krggen waar iemand van 1 buiten tegen aao drong Toen ik weer in de kamer kwan gewapend met een oode sabel om er in te slaai waren de inbrekers eeds I verdwenen I Sieds heeft toen het geweer uit den boek 1 gegrfpeo is op ig bg de kachel gaan staan 1 Ik keek even door het raim en zag drie man 1 neu wegloopen Sieds laadde dadelgk he ge 1 weer en toen zgn hg en ik en lemkje naar I buiten gegaan en hadden ze alle drie zieo 1 weggaan Zs waren toen ongeveer 75 M 1 rer hg de Swsrte Hikke Sieds beeft oogop hen gescholen maar niet eeo geraakt Pres Koodt ge de drie mannen toen ze 1 daar in t maanlicht sich op den weg ve wg I derden ook herkennen I Haitsma Non sekour dat gaat al wat min I ik zag ze natuorlgk van achteren I Pres Maar als men iemand van te voren I reeds goed kent zooals gg de Hogerhaiten 1 dao kan m n iemand gewoonlgk toch ook van 1 achteren wel herkennen I Haiisma Nou dan waren het de drie I Hogerhuiten en dan liep Wiebren de witte man in het midden 1 Dat sNon dan waren bet de drie Hoger buizen levert bet beste bewga voor 1 mgu bewering dat een getnige d e aan zgn 1 tegenapTftak in bet voorloopig verhoor berin nerd wordt zgn best zal doen bg tgn ver 1 klaringen in den ge st dir rechters te preken 1 Blijkbaar kon getuige Haitsma op dat oogen I blik niet denken dat de rechter kon t ron 1 deritellen dat msn op 75 M al wm het du I GEBR KA11PHÜIZEIV HOFLEVERANCIERS hebben de eer te bertehten dat hunne Etalage voor t St Nicolaasfeest in gereedheid is en bevelen zloh béUefdeHJk itan tot heit leveren van goed gepulie ®€ Tiiï iTiai Boiteolandscb Ovenlcbt I Weer een oulaiaige littiog tu de Ooe I teorgklche Kamer I Beutet eeint t d giatiren De preeident w rd bg igs bioaentieden be I groet met den kreet Qe heen De geheel liukengde eiond Khreeawend op de cociealI democraat Bernir wilde tich op den pieiideot I werpen De boden kwamen toeeebenbeiden en I werden handgemeen met den aigefaardigde I De ocialiat Betel beklom de ainietertbank I en rerecheard de papieren op de bank tan I deo pteaidenl De soJaliiten beuttcn de triI bnne an den preeident oorgeteode dat BeI nl geelagen was door de boden De peeaidest I ging op de Tlncht terwgl de H ialiat n I de andere afgefaardigden aan bet reohten I raakten üe fgenardigde Breaner en ign I vrienden werden baiten de Mal geut ZeTeatig I polilie agenten traden de Tergadertaal binnen I en de commiaaarie aommeerde de eoeialiaten I eie den ptaeideotieele tribune betet hadden daI ze te verlaten Bieraan werd geen gevolg ga I geven waarop ig door de agenten met geweld I werden verwgderd I Dit alles viel voor voordat de lilting nog I geopend wae I De afgevaardigden van dea liokeRgde ont I tingen da politie met den kreel vPini l die door bet pnbliek op de tribunes werd her I beeld Eokele toehoorders apraken de af e vaardigda toe en wnitden met de ukdoekeo I De poblieke tribnnes werden daarop ont rnimd Om 1 unr was de sitting oog steeds niet geopend en politie oog Bitiid in de laal Tgdena de zitting moest dan president aeh tereeorolgeos dertien afgevaordibde voor drie I littiogeo laten nilelniten en wegvoeren door de wacht De aocialistan Tormden voor het gebonw van den Kgkaraad een op loop maar allee bleef kalm Men verzekert dat de Doitschaia de eoeialiaten aanapoorden op de Kamer te aobieten in de hoop dat de verwijdering dsssr afgevaardigde uil de Kamer een volkabeveging zen nitlokken £ r zijo tal van Doltsobs stadentee geerresleerd De Indép t noemt den politieken toestand in Oostenrgk boogat ernstig Hg iaonbondbaat geworden Het land ia een revolutie oabg Ën minder dan ooit is de onveraebilligbeid of zwakheid der Kroon te verklareu cUit liefdr voor een minister dit oordeel bigit voor rok ning der alndép brengt se haar popalariteit in gevaar en dnrft ze de hartelgke genegenheid op het spel zetten van volkastammen die te allen tgde de trouwate en sterkste terdadigera van de Kroon zgn geweest In znik doen ligt iets dat ons begrip te boven gaat Netunrlgk werpt de een d schnld op ds andere De Doitsohe volkspartg beeft eea manifest oitgevaardigd waarin sg tracht noa te tonnen dat de voorzitter de hoofdscbnldig eo greaf Badeni de eigenlgke oorxaak ia Men zal nn het reglement vao orde wgzigen O B wil men de boufdelgkaatemming atscbaflen en een parlementewacbt ibatellen onder bevel van een olBoier lomiddsla ia reeda besloten dat de president het recht zal hebben om eeo raatveratoorder voor ten hoogste twee zittingen te aohoraen eo de Kamer zal zoo iemand voor dertig zittingen kuanen schorsen Maar daartoe zsl ean baalnit noodig ign eu dat zal nieow kabaal tengevolge hebben £ en mefr afdoende maatreg l Igkt ooa dan ook het belnit om ean hekje te maken om dao zetel dee voorsittsre De St Jaoee Gazettea geelt bot denkbeeld in overweging om dan ptoaident te omgeven met prikkeldraad Maar het heet van allei zoo igo £ lka atgevaaidigde in een kinderstoel ta plaatsen goed vastKebonden en lieft met een dotje in den mood de zoigfleach M beTeatigd dal ig niet ala projectiel kan worden gebrniki Ala de preaident dan nog in plaata van een achel een rammelaartje kreeg dan eerst zon da Oostanrgkaobe Kamer dnnkt ont een baar pssund aanzien krggeo en de orde ware dan verzekerd In zgn p lilieke rede te Birmingbaa bMft Chamberlain voor de volgeode zitting van het parlement niet alleen een ontwerp tot veralerkiog van het leger waarbg eehter bet vrijwilligersatelael behoudeo blglt aaagekondigd maar ook bet wetsontwerp voor pleatselgke regeering in Ierland reeds door BaUonr be loofd eea ontwerp dat aan Ierland hettelMe plaatselgke bestnnr tal geven a s Engeland en Schotland hebban an eindelgk een plan let reorgani atie van Londeo s bestour De bedos ling aan zgn om strikt lokale belangen soa den graafecbaparaad ta onttrekken en aa gemeenteraden van Westninster KeniiagU eu op te dragen Agantoar bg de Firma Wed BOSMAN te Guttda w dawe wQrdao ooachnldig in de geTkogoois gehouden Zg moeafc bet self Mnzicn dftt TBD e D dezer eoous het hoofdhtar werdtifgeschoreo oh deo cbedel te doao ooderwekdO of daar ook een wond aanwezig was of geweest M naar aaolmdicg ven een inbraak die te Beetgom had plaeti gehad Spr deelde ongeveer het Tolgeode mede De perioon bg wieo de iubraak plaata bad wai 0 ttse Haitama dien dag wat 8ied een tcbipperuoon bj Haitama Kel oiilen om naar zyo saiter te zien die bg Haitama aU meidbnifhooditer diende en die lemkje beet Men aliap de boer met tgn gaat in het eeoe bed en de meid in het aodvre bed in dezelfde kamer Ten onguveer II nur noorde Siedi geritsel waarop bg een witte arm door bet raam zag steken en meteen eeo persoon geheel in het wit met gordel om in de kamer sprong deze persoon as gemaskerd Om in de kaaaer te komen had men de blinden losgemaakt en de twee ooderste roiUn met bet latje dat dur totscben sat ferbrgzeld Haitima is daarop aan het worstelen gegun met den inbreker die Haitsma by deo keet had en wel zoodanig dat bg geheel blauw weid en bet bloed hem nit den mond liep Sieds sprong toe om beiu te helpen waarop hg met een tweede persoon aan het worsteten ging boe die tweede persoon in de kamer kwam had niemand gezien lemkje ging daarop op de vlocht en trof bg het openmaken der roordeur nog een derde persoon aan die ook bianen wilde dringen zg deed daarop geholpen door Hied de denr op den gr odel Aan de brotbara omtrent deze zaak door den heer M Valk Lz geschreven lezen wgde volgeode verklariag van Haitsma 1 t Wat de daf van 8int NicoUaa Sieds varende bg igne oaders die voor deo winter met een vracht turf hadden opgelegd in het naburige Stieos braobt een bezoek aan zgn snater lemkje zooals reeds gezegd de jonge bnishandiiter van Haitima was voor en d4 Igdende aan eenezennwkwaal eo yied i kwam no eens naar baar toestand ioformeeren Dieazelfdea dag kwam er ook de beklaagdeWiebreo de hoiüVrieud en tertroow e vaoBaitama te wiens hoize bij verscheiden nachtengeslapen heeft ter meerdere veiligheid eveoeena de vriend van lemkje met wie hg I min of meer in de intieme verhouding ran uao I en vronw verkeerde en bovendien een goede 1 keonis van Bieda Laatstgenoemde bad een ueweer meege recht ï dat hg bg Baitama in den boek van de kamer flbad neergezet In deo middag asm Wiabren I het op en ging er mee naar buiten zeggende jop vogels te sullen lobieteo Hg heefter echter 1 niet mee geschoten ma ir is teroggekee d en I beeft het geweer niet wet r op zyoe plaats 1 in den hoek van de kamer neergezet maar he tp eborgen in een bok achter de wou og I Wiebreo bleef toen nog eveo praten Het 1 plsn bestond dat Sieda s avonds weer zou I vertrekken Een koognenhok dat bg mee 1 soa nemen was reeds van deu zolder gobaald I en Wiebren bg de hand als hg tteeda was 1 bad het zoodanig lo gereedheid gebracfa dnt Sifldb bet gemakkelgk draden kon Het werd I klaar getut voor de deor in de gang met een I paar klompen ar op 1 Haitama zei He Wiebren noa Sieds been 1 gaat moest jg maar blgven 1 éy dat kan niet ik heb thuis nog bet eeo 1 en ander ta verrichten Te half vier g ng bjj 1 heen in de stel ige overtuiging dua dat Sieda 1 savoads ook he n zou gaan en Haitnnia en I lemkje A u nacht alleen thuia zouden go I Pree Waar borgt ge uw geld I HaiUma Ik bewaarde het in een boekje 1 een porlereuiite dat ik op de bfdd plank 1 had gelegd Vroeger bad ik mgu geld n het I kabinet maar toen even voor at ge al bg I mg die inbraak bg Palama plaats had en ik I bang geworden en heb dadelgk mgu g ld uit 1 hel kabinet i ebkald en bet op de bedd plank I gelegd met een knssen er over I Pres Wist Wiebren dat je geld daar lag I Haitsma Hg kon het tei minste weten 1 Den vorigen nacht nog hsd hg bg mg ge slapen Ik ben des morgens bet eerat opge 1 staan en toen heeft hg wi l Eel geoheid gehad I om deu boel eens na te snntfttlen I Pres Hoe was qw buis ingericht Wareo I er geen drie ramen £ o boe waren die ge loten I Haitsma Ja er waren drie ramen twee I aan den voorkant eo een zgvenster Voor I dit laatite stond eea tafel Voor alle d ie ra 1 men aaten houten Pres Kon men anders niet door de ramen naar binnen komen dan door verbrgzelt g der I vaosterruiten of konden ze ook woiden opge aoboven I Haitsma J ie konden beel gemakkelgk I worden opgeschoven en dan had de i braak lang loo o geraas niet gegeven dan nu de ioiten werden stak geslagen Maar het raam I won nit zich zelf nivt staan er moe t wat I onder worden gezet anders sloeg het dadrigk 1 WB r neer We znllen nu de geaohiedeois vervolg o I Toen Sifd tegen den avond v rt ekken I wilde wist H tsma hem te beprat n dien uaeht I S blgven Het was aalk boiig en winderig I Zeer gpeschikle SilTicolaas Cadeauz A van os A Md TaiUonr Kleiweg E 73 73o GOUDAVMaltaM 3t BnrgarlUke Btand GBBOBES 24 Nov Neelije Tonia Cla sjba oaders A Sehriek en A Verboef Johanna noden C Jongeneel en M Verdel 25 EogelberU ouders C Heerkeus en C Tan Gaisel Pieter Johaooes onder L Lanrier en W de Jong Emmerentia Wilhelmina noden W Wildacbnt en G Koedam OVERLEDEN 26 Njv S W Kok 5 j GEHUWD 26 Nov A Dortland en J H Brakel ADVERTENTIEN ZONDAG 28 NOVEMBER 1897 hopen onze geliefde Onders 8IM0N DE JONG Jz 1 CAROLINA ANGANITA VAN GRIETHUIZEN HOM 25 Jarig Huwelijksfeest te vieren Bunne dankbare Kinderen BttailredU 20 Nov 97 BicamB Maandag 29 Nov van 2 4 nnr SLEMPPOEDER verkrggbaar bg WOLVr eu € o Weêthaven 198 St Maas Ondei teeken fó noodigt beleefd zgne geachte Stadgeuooten nit zgne ETALAGE te kamen bezichtigen die ruim voorzien is van Suiker en ChoeolaadwerkeQ Alle dagen rersch 8PECULAAS BANKETen goed geruide B0TERLETTER8 Alle soorten MAESEPAIN en CONFITÜURHAHTBN a K Zie de BIALdOB apeciaal op het EGST balrekking hebbende Minzaam aaahevelende A van HELLEUONDT voorheen L tan WANKUM llECTROimiSCHnANDBALSBANDJES f WITTXO OBDBPOIIBBRD Hl het cekruik daarran gewbledt het lauien krygeD der Kinderen ÏMDEB DE IIHüTe PUIK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewg £eQ kan dat de bg mg ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende resultaten van ue Ê ËlMtrofflotorische TaDdhalsbaotyes I niet echt mu W Meniitieopdennaam van dtnlabrikantUOBmT HOLTZ Wordt franco toegezonden alUen na ontvangit van postzegel ad 05 cent door ROBERT HOLTZaKUmegeo Verkrijgbaar bg WOLFF Co WesiliaY in 198 Wederverkooperg gevraagd InaYnNKELfca Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA De Notaris J J A MONTUN te Goiuia zal op MAANDAG 20 DECEMBER 1897 y m 11 ure in hbt 8chaaebobd a d Kleiweg i iéne Hitting publiek veilen en verkoopen EEN lEEMEÜIS voorzien van Gas en Waterleiding en vele gemakken met grooten TUIN a d Wachtelstraat P no 219 te Gouda kad Sectie E noa 1494 eo 1495 groot 4 A 18 c A en 1491 ged perc 2 EEN liGAZUN EN KANTOOR met ERF en GROND aldaar P no 217 kad Sectie E no 910 groot 76 c A en 1491 ged Perc a Een pand van 4 Woningen met ERF en GROND achter perc 2 en nitkooiende a h Hoordrechtsshe Verlaat P noa 205 208 te Oouda kad Sectie E noa 112 831 1492 en 1493 giroot 2 A 22 c A Perc 4 EENE LOODS met ERF aan de Wacbtelatraat P oo 2 5 te Gouda kad Sectie E no 120 ged Perc 5 Eene Loods met ERF achter het vorige perceel kad Sectie E no 120 god a h Moordrechtsohe Verlaat Perc 6 7 en 8 7 BA SO A O c A best Wel m Hoolland met WEG en WATER in deu polder Bloemendaal aan de rivier de Gonwe nabg de Bpoorbrag onder de gemeenten Gouda en Waddinxoeen kad Gonda Sectie O nos 827 828 829 975 978 986 1026 1027 1106 1109 1110 1113 en Waddiniveen Sectie G noa 798 799 800 en 985 CombinatièH voorbehouden De perceelen zgn te bezichtigen gedurende de 3 laatste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag der veiling Breeder bg biljetten Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris MONTUN Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 7 DECEMBER 1897 dea morgene te 10 uren op de Buitenplaate AcriaiiovEH aau den Hoogen Schielandscbeu Zeedgk aldaar ten overataan van den Noiaria G C FORTüIJN DROOGLEEVEH van 15 perceelen Wilgenboomen 14 perceelen Hakhout gebaki en 9 perceelen Hnotwilgen Aanwgziug doet N van dbb KLEIJ Bouwman in de Korte Akkeren P 426 te Gouda Betaaldag 1 Augustus 1898 Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Openljare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER op DINSDAG 14 DECEMBER 1897 des voormiddags ten 9 ure aan het huia Wgk A no 7 in de Dubbele Bunrt bewoond geweest door E VAji MAAREN van Eenen netten goed onderhouden mBOEDEL BLlK8L aËUSG£HË£DëaüAPP£N Toonbanken mst Winkelopstanden en hetgeen rerder ten Terkoop zal worden aangeboden Alles daags te roran te uen van 10 12 60 van 2 4 nren Fijne COGK Aanbevelend Slotemaker Co Te Eoop of te Huur aangeboden ËKN HËGREKHIJIS Staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 9 Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Kenken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leidinu voorzien Tevens hoven en beneden Privaat rast Waterleiding In t bijzonder wordt de aandacht g cvestigd op mijne fijne sorteering SIGAREN wellce zeer g eschikt zijn voor St Nicolaas Cadeanz Aanberelend m mumm Victoria tlaarwaler is een beproefd en zeker werkend middel tegen het uitvallen van het haar verdrgft roos en aU lerend onrein en wordt daarom door H H Proieesoren voor jong en oud bizonder aanbevolen Verzegelde flacons met gebruiksaanwyziug 76 Cent bg i van üUE Kleiweg No 2 Gouda Hiermede heb ik de eer te berichten dat de Vrachtrijderij door mgn zoon 3 v EIJK op dentettden foet zal worden voortgezet helotende eso nette en prompte bediening Aanbevelend Wed A V KIJK T i StOOT Gouda Raam 153 fl Breebaart Lz beveelt xich beleefdelijk aan voor de levering van Boterletlers SpritsleUers Borstplaat Chocolade EN SL Nicolaas tfOPik P DIKE OUDE 4a t 80HIEDAMMEH GENEVEE Merkt NlOH rOAP VerkrUgbsar bij M PEETERS Jz N B A 1b bewgs rsn eohtlioid i osohet eu kurk iteads voor lien ran deo assm der Finns P HOPPE Mevrouw Van Rijn van Alkemade VRAAGT EEN Fatsoenlijk MEISJE niet beneden de 16 jaar om van 2 5 uur een jongentje van 2 jaar bezig te houden Zich te vervoegen Familie DIJXHOOBN Markt A 150 BROODWINNING Door familieomstandigheden ter overname aangeboden t i Rotterdam een Zaak fn Kantoorboekbaodel SCHOOL SCHRIJFenTEEKENUEHOEF TEN met goedbeklante LEESBIBLIOTHEEK waaraan veel Drukwerk verbonden is de buur van hel rnime Winkelhuis Woning en flinke Werk en Bergplaats wordt door het Agentchap van Dagbladen gedekt Aanvr fr br letter W aan het Borean dezer Cooraot MejaLaDEJOl G Lange Tiendeweg D 36 heeft de eer te berichten dat zn rnim voorzien is van een FUAAIE COLLECTIE miERSFEELra Huishoudelijke Arlikelen EAÏÏ DE COLOGNE Diverse ZEEP EN enr enz zeer geschikt voor S NICOLAAS CADEAUX I P Coifteur Kleiweg bericht te hebben ONTVANGEN een t n Sorteertng Frantehe en Bngeleehe Odeurs en Zeepen alsmede een V Collectie mm mmm zeer geschikt voor y NICOLAASCADEAUX T ZAAL OOHVIHMVH OOUDA Bericht aan zyn geachte begunstigers dat zyn 1 n m vantf heden in ffereeilÊteM fê en rmlm voorzien van Ckocolade ea Saikerwerkes Beveelt zich beleefdelyk aan voor de LEVERING van goed gevulde Boterletters zyn gunstig bekende SPRITSLETTBOS overheeriyke smaken BORSTPLAAT en fljn gekruid Mt met Zilver bekroond St IVieolaas Getr HIMMELREICH MARKT A as Byzonder geitaleerd voor de St Sico taa in PARFUMEHIEN ALBUMS 8TAALWERK POBTEMONNAIES POBTEFEUILLEH alles byzonder geschikt voor s ct POTTemDRAAIEIIIS ER WORDT GEVRAAGD BEN POTTEKI RAAIGK net kunnende werken loon naar bekwaamheid en vast werk Aanbiedingen letter A b d Boekhandelaar C A J LUlTINOn Leeuwarden J YE RfiEER GO UDA Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van KOPLATTBN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOOSTUKKEN en rerder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout