Goudsche Courant, dinsdag 30 november 1897

4 65 0 08 f 5 04 8 11 6 11 8 1 V V ï 5 17 6 85 0 88 7 10 7 46 8 1 8 00 801 Dl DEK BIAS De bafekrgTiDgibrid ia Terteheneoi toot bat coogrea van den aocialiateo bood te honden op Zittardag 25 en Zondag 26 Da mber te Kotterdam O a zallan de volgende TOontelIeL worden behandeld Afdaeling Alkmaar Da bond jricbt eenweaabaia op voor de nagelatea kindeKB agner ledeu Afd Gorredgk Alleen bg volstrekte meer derbeid wordt er voortaan vanwege den Socialiateo Bood een congres uitgesebreveji odat dieDtengevolge het jaar ijksch congres komt te vervallen A fd Amsterdam Het congres draagt den centralan raad op eene groote landelgke meeting te bonden t geu het militairistoe in bat algemeen en tegen de bloedwet ib het byzonder op een door het coogrea t bepalen datum iu bet jaar 1898 Afd t Grarenhage Hat Congres bealoit om ter gelegenheid van de inbnidingafeesten in 1898 da propaganda tegen het koaingacbap kraobtig ter band te nemen door helt bonden vau proteatmeetinga tegen bet koningacbap het verspreiden van een brochure op het koningacbap betrekking hebbende uit te geven door den Centraleo Raad Afd St Jacobi Parochie De afdeeling atelt voor om in bet aan taande jaar zooveel mogetyk meetings en openbare vergaderingen te organiseeren om te proteateereo tegen het koningacbap tan zyde der kroniagafaesteo en zoo mogeigk manifesten te vempraidao in bevattelyken vorm Afd Haarlem Da Social iateo Bond noemt zch TOortean Commnnisteo Bond en treedi alechta in het vervolg onder dien naam op Tot toelichting wordt gezegd Aangezien door de pailemeotairen het socialisme derwyze 10 diai tediet gebracht wordt dat men zich aomwglen schaamt onder ooingewyden zich aU SDcialist voor te doen acht de afd het wenscbelyk zich radioaal Tan dezolk n te onder acbeideu door zich eenvoudig comoionisten te uoemeOf te meer daar toch zeker zoo niet allen verreweg de zeer grooie meerderheid dar bondaleden commoniaten zgo Taveoa zondaar bet voordeel aan verbonden zyn dat bet geacherm met antoi tairo en vryheidatievende Bocisliaten een einde zou namen en we veel meer in een richting konden en zouden werken met commaniatisobe anarchisten Een moeder naar bet hart vsn onze Voetbal lende jongens ia zeker de A marikaanaohe m evroDW Gammon Haar zoon waa by eeo voetbal wedsirgd tuMcben de nniveraiteiteo van Georgia eu Virginia zoo zwaar gewond dat bg op de plaata dood bleef Dit treurige gevfl bad den staat Georgia er toegebracht bet voetbalipel ten strengste binnen zyn grenzen ts verbieden De moeder van deo jongen Gammon v endde Eich toen mat eeo schrgven tot den rector der universiteit van Georgia waarin zg haar diep leedwezen er over uitaprak dat de dood fan baar zoon werd opgemerkt als een bewys van overdreven atbletiiche oefeningen U zoQdt ZOO luidt de brief de familie Gamoioo don grootsten dienst bewijzen met to toorkomen dat de dood vau onzen roon aanleiding gaf tot on erdrukking Tan deatbletiBcbvipott Zyn vriêoden weten hoezeer hg dweepte met de Bport zonder welke nooit een hooger ataand menachentjpe zal Terkregen wordeu en het ton hem in de eerite ptaata teer leed hebben gedaan indien hy gehoord had dat ziJQ dood de goede zaak had beuadaald t Mevroow Gammon aeUe op da hoogtff Mn het voetbal doet ten alotte eeoige wysigiogen in da rol van hot spel aan da baud waardoor de uitspanning minder gevaarlijk wor t Het bovenataando Termaldan we als eene corioaiteit en geenazina om het vooroordeel aao te wakkeren dat bg Telen nog togen het voetbalapel ook looala bier te lande beoefend wordt bestaat Het Amerikaanacbe voetbal hierboven vermeld bet z g rngby ia werkelgk ruw au een geweldadigd apel an Tan een ueliwl anderen aard dun h t door onze jon 4 67 f 5 04 f 8 41 4 88 5 10 6 4 6 55 S 4T OlM HAAS OGUDA ÏUgt 6 48 7 80 7 48 8 85 8 48 10 1111 87 18 881 85 8 44 8 40 4 06 4 88 5 80 6 18 7 18 1 55 8 8810 08 10 17 1 41 4 8 8 18 o A 4 68 6 80 10 88 10 48 10 4 11 64 18 08 18 47 0 47 10 18 1 41 1 68 Ot 8 88 7 46 8 4 0 10 15 lM uiV 78 8 66 4 48 5 85 8 88 1 68 WMTd 8 68 8 06 10 88 11 56 4 1 7 1 O d tJ 7 07 8 14 10 10 84 11 10 8 0 1 Di BTBIOHT 10 1 10 67 18 00 18 68 1 80 11 14 8 87 11 88 8 46 S 10 5111 45 18 88 1 85 8 08 8 17 4 88 8 05 8 65 1 18 10 17 10 85 1 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 48 10 41 8 60 5 08 4 7 8 6 6 11 18 11 18 7 88 8 87 8 88 8 68 10 5 11 10 1 AH8TI1DAM S0VDA 8 10 8 05 10 48 8 58 8 18 18 08 18 11 18JI 8 88 8 48 11 18 GOUD k k U8TIXDAU 10 57 18 10 4 11 ü 6 80 1 8 U8 5 18 10 17 18 88 11 41 7 81 8 86 8 88 10 16 Hrt it to terwMhUn dilf D RSk ir Re een ODdersoek sal wordeo iogeateld Doarda prgxeoran bet oieuwe hoofddeksel ooter miliUiren üit da kleediogmagatiJDeD wordeo da kept op man rekeoiog terstrekl oor deo prge aDJ 2 36 Urwgl bg particolierea terkrygbaarton Tooc dsD prfli ao f 2 n model enbaitaoEDodel f oor i 2 75 Da kepi H die nit Rijki magatyaan geiavard worden ton slordigafgewerkt en zien er ODOogelyk uit terwyl dieTOor f 0 36 minder door particuhereo worden geteferd er tear net oiuien Alleen TOor de infanterie wordt door het Rflk da al meer dan f 4000 onnoodig nikgegeien TOor bedoeld boofddekwl T £ en goed eohtKeoooi moet iteedi vriendaiyk an Toorkomend zgn jegen xgn acbooomoeder ft by laat baar zoo on an dan voor tangen of korten tgd by zicb inwonen zonder onmiddelgk de denr nit te loop n en zich bg alln Trieoden en keuniaieD te b klageD Bg ia teTredun met hetgeen fay dwi middag krggt Zgn kleeren rntken nooit naar tabak By renpecteert de witta gordgoea en rookt nooit andere dan in Gods vrge natnnr boogateoB een enkele maal in zgn eigen kamer ala bg er zoo een bezit Hij ia er ateedn op bedacht nooit ook maar het kleioate tipje op te beffen tan den atnier die de onderdom xgner vroaw verbergt bg komt vroeg tboia en heeft geen eigen hoiasleatel De bnisboadrekeaiogaa betaalt hg r onder morren en weeklageo Hg bewaart zyn kalmte en toont zioh fijnKeToelig genoeg om nooit te vragen wat in bet boiaboudboek wordt verstaan onder diversen c Voor de rechtbank te Zwolle is behandeld de zaak der verduistering an gelden en boekeuverralscbing gepltiet d door den met ingang van 12 Oot ootalagen directeur der Kamper ban kvan leening De bank na want zg ia onlangs opgeheven een atedelgke instelling en sedert 1887 waa bekl daarvan directeur Toen de rekening over 1896 in den gnmeanteraad kwam werd de opmerking gtiroaakt door een der leden dat de bank zoo weinig iotereat opleverde en naar aaoleiding daarvan donr de commiasia van leeziebt een onderzoek ÏDgettetd dat aao bat licht bracht dat er groot nadeel aan da bank is toAgebraobt gencbat op f 18 000 terwgl de borgtocht van deo directeur slechts f 8000 bedroeg De directeur had reeda aedart jaren de gelden der bank ten eigen bate aangewend Om dit tekort t dekken had hg o a in bet belaeningeregieter aommigs pauden meer dan tenmaal onder verHchillende nummers geboekt Bekl was niet verscbeneo Hg had echter by de inatrootie volledig bekend dat hg de vervaltcbiog reeds jaren lang gepleegd bad J Het geld had hg gebruikt voor zgn bniaboudeb toen bg door ziekte enz niet meer met tgo salaria uitkwnm Hg bad icbritteiyk kennis g geT n oiet ts kunnen komen op de rechtszitting en gaf in dit achryven nog zgo berouw te kennen Bekl baeft altyd zeer eanvoudig geleefd en Bchgnt de daden niet uit Weelde gepleegd te hebben maar doov allerlei ellende o a bet ankkeleo van zyoe kioderen Dit zgo hoogen leeftgd en de omitandlgbeid dat een controlenummer voor pander dat bet bedrog reeda vroeger aan bet licht had moeten do o brengen ontbrak hoopla bet O U den eiaob te beperken tot 1 jaar geraogenia De politie van 8t Qlllea geholpen door die van Brussel ia er in geslaagd een Doitacber aan te bonden zeksren Oerard U die een volledige fabriek van valsob geld had ingericht Rottardasa OapeUe Nieuwnkark Roordseoht ftaada 6 84 7 58 8 81 07 limim 5 80 Oui w 6 85 Wo 4 n 5 48 DtlMlll 8 08 6 10 6 88 8 0 7 4 8 48 10 60 81 8JT 6 87 8 18 Soadk iwtaidui 0 8t Hg maakte voornamelglt nikkeltjea van 5 en 10 centirmeb en zilverstukkeo thd 50 centiemen en 1 frank Hg werd rerrait op het oogeoblik dat bg in zgn wooing boulevard Jamar volop aan t werk was Men zoekt ook tgn medeplichtigen op gnos gaapoilde taawciaiioac voetbal dat ten onrechte ala gevaariyker dan schaatienrgdeo paardrgden an andere takken van sport wordt baachoowt De Staatsbegrootiog die morgen in de Tweede Kamer aan de orde komt bevat dit jaar weinig wat aanleiding kan geven tot breeds beachotiwingeo AHbana wanneer men daaronder verstaat nieowe of belaogrgk gewgtigde poetso Het ministerie Pierson ia nog paa vier maanden oud en vond bg zgn optreden het begrooiingswerk reeds io hoofdtrekken gereed Die tgd is tekort geweut Toor maatregelen van beteekenis waai voor trouwens vee al ook weltelgke regetiogeo zooden moetpu voorafgaan Zulke regaliogen zgn in de troonrede en io de reeda verscüeneo regeeringsaotwoorden in oiet geringen getale toegezegd maar nog oiet voorgedragen Men zal der Regeering den tgd moeten latenhare voornemend in den vorm van wetsontwerpen te belichamen alvorens er een oordeel over kan worden uitgesproken Tot dusver weet men alleen walke onderwerpen t eerdt ter hand zntlan worden genomen Behalve de afschaffing va de plaatsvervanging en de beatrgdiog van icboolverzaim behooreo daartoe voordrachten op den arbeid eo de volkshoisveatiug In bet antwoord op da elgesaeane beachouw ogen ii de omvang van die voordrachten aenigtzius nader omschreven Bij die op den arbeid zal regeling van het arbeiderscontract beatrgdiog van overmatigen arbeidsduur van volwassen mannelg te arbeiders en verzekering van een zooveel mogelgk weketgkacben n atdag bg voorkeur den Zondag ia fabriekan en werkplaatsen op deo voorgrond staan Wat da volkshuisvesting betreft acht de Rageariog o a betere omsohryviog van de be oegdheden en verplichtingen der gemeentebestoren en verbetering der onteigeningswet driDgaud noodig Ook Ëoancieele regelingon zgn in wording o a tot beriieniog van het tar ef van invoerrecbian niet in protciionoiitischen geest tot af ichaffiDg van tollen op land en waterwegen een rg wiel belasting verbetering io de wet op bet gedistillserd wgsigingen in de dra uk wet De minister van justitie heeft evenals zgn ambtgenoot voor finaociën in zgn memorie van autwoord de wgze a aitkonde gevolgd van niet meer te beloven dan hg meaode te kannen volbrenged Want op bet gebied dat hem ia toevertrouwd valt zeer veel te doeo Hg beeft echter reeds belaoprgke voordrachten toegezegd Na de keschermiug der jeugd waartoe bet ontwerp van zgn voorgangers omtrent ouderiyic gezag en voogdij gewyzigd en aaogevold o a met rnimera toekenning van rechten aan de vrouw binnen kort de Kamer zal bereiksn zal bg zijn aandacht wgden aan de herTormii g van bet hnwalykagoederenreobt en bet arbeidscontract aan de herziening der onteigeningswet en de verbetering van bet strafproces Een ontwerp op de afstamming van onwettige kinderen onderzoek oagr hét vaderschap bonpt hg nog in deze zitting te kunnen indienen en binnen niet al te laog tydsverloop een voordracht tot betere berechting van kinderen en jeugdige peraon in Uit deze opsomming waarby nog de arbeid van de andere ministers zal komen higkt reads voldoende dat het ministerie vol ijver zyn taak heeft aanvaard en zich wil inspannen veel van wat in de laatste 10 jaren om allerlei redenen moest worden verdaagd eiudelyk tot stand te doen komen 8 01 8 08 8 14 0i 4 05 Toofb 5 68 Ha 1 08 8 W I M Het zgn echter alle nog voornemens waarvan in de begrooting nog geen gevolgen knonao voorkomen Met het budget hangen zy alleen in zooverre samen dat de vraag kan rgzen of een kabinet dat sulke voornemens beeft het vertrouwen der Kamer reeds aanstonds moet verbenren De groote meerderheid zal dat gevoelen wel niet zgn toegedaan en bat ia zslfa niet waarscbgalgk dat de katholieke leden in de aangekondigde wetten op den persoonlgken dienstplicht en den leerplicht esn voldoende reden tullen zien om tegan d begroolingen ta atemmeo Het eenige bslangrgke wat da begrootingawetteo zelve opleveren is de vereeniging van allo landboawbalangen onder één departement Hierin zal da Ragaeriog wel op geen teganitood van beteekenis staiteo Het is troawenf grootendeels een volrmqnaestia de raiatregelea in bet belang van den landbouw te nemao iga an veel meer belang Da Kamer zal zeker gaarne de proef willen doeo nemen met aan concentratie van krachten welke io allen gevalle aan apoediger regeling van landbouwzaken te goede kan komen Geeft de begrooting weinig rachUtreekscbe aanleiding tot uitvoarige beraadalagiog zq hangt zóó innig samen nat het geheet 8t atabeatonr dat dit beatnor zalf aan de orde komt en stellig in menig opzicht ter apraka zal komen Het optreden van een nieuwe Kamer waarin aan vierde deel uit andere ledtn dan baar voorgangster bestaat en ook meer partyen vertegen woord igera tellen zal ongatwq feld tot een levendig begrootiagsdebat leiden Over het duel schrgfl da beer F H Hooghwiokel een atnk in bet groene Weekblad c en de aanleiding daartoe ia merkwaardig genoeg om in haar geheel over te nemen Iemand eeo officier loo meldt hg ala eto feit was om de eene of andera reden door een ander beleedigd en de geschonden eer moeat natnnrigk door de wapens gewroken worden Na bestaat er in het Naderland che Strafwet boek een artikel dat t dnel strafbaar atelt zoodat de majoor die door de rondgaande ger jchteo eenlgsiioa op de hoogte was gatomeo bet geraden vond om ali oomiddallgke chef der personen in quaeitie officieel bet doel te voorkomen Hg legde dos een der officieren zoogenaamd streng arrest a op Dengene dien deze straf ia opgelegd is t absolnnt verboden zgn aangewezen verbigf te verlaten opga aar van te vallen binnen de termen van zoogenaamde dieDatweigering Het duel bad dua niet binnen 2 maal ier en twintig oren plaats zooalain den Code d booneurc ataat voorgeschreven Ean maand daarna werd onza officier van booger hand verzocht zgn ontalag aan ta vragen Hy vroeg en kreeg het en hem werd medegedeeld dat bet was sten gevolge van het oiet doorgegane doel c TDen hg eeoigan tgd daaroa zgn ondon kommandant den mi oor onder vier oogen sprak en bera vsrweet hem destgds in arrest gezet te hebban antwoordde deze hoofd officier op verontwaardigden toon Ik vermoedde toen mynbeer dat gij geooeg eergevoel badt om te be rypen dat een dergelgk arrest moest gevio eerd worden c na welke woorden de diplomatieke H Ë G S zioh verachtalgk afwendde en zich niet meer om zyn alaobtotfar bekommerde De man was en bleef ontslagen en zag op zyn dertigste jaar zga carrière totaal vernietigd En znlke feiten komen meer voor want een duet wordt vaak geweigerd nit pUohtagevcel door hniavadars echtgenooteo en zoons De achryver kenrt dan met een hartig woordje de dnela af zgo argumenten zgn niet nieuw ter teekening van zgn redenasrtrant nemen we nog bet volgende oTsr et eenig denkbare gevoel van botsing tnssiben twee menscbeo zon zgn als in e n spontane opbroiaing van hartstocht van haat die twee menschen elkander aanvielan en elkander trachtten te vernielen Wanneer er twee zyn die elkaar zóó haten wier levenscirke 8 zoodanig met Ikaar io botsing komen dat ze niet ongestoord meer naast elkander voort kunnen bestaan dan zon ik my kuonen begrgpen dat op een beslissend moment dia twee manschdieraa elkander trachten te verdelgen 8 84 8 48 10 8 10 54 8 01 10 08 8 88 88 T 48 1 48 8 45 4 48 8 1 1 48 sMaar ga oB eens dan loop van en doel na Deftige getnigen diplomatieke gesprekken ernstige beaprekingan omtrani 1 kleaen der wip a kortom Mi hMia rg tto oonnntio I I roorbarridiBüaii u ooodstkalgk go dan na 2 o maar dagan aomi wordt t die beide wezena wier hut zoo fal ia opcaTUmd dat ze slechts in t bloed des Tgaüda kan worden gebluacht de oorzuk Tan diaa kaat ia dikwgls een achaldwoord indronkenacbap geoit Tergand elkaar te ontmoe ten en mogen ze met Toorsf gekozen wapena in de baad en op zorgvnldig berekenden iitand elkaar trachten te Terminken totdat naar da meaning der secondaten aan de eer roldaan ia Het eaniee dnel waarbg een achga van recht baeracht tenminste wanneer gaan behugan Tsn darden er bg in t spel komen ondara echtgenooteo kinderen en wanneer Joaitia zioh de rechten der beleedigde partg oiet kan aantrekken ia eene loting waarbg d Terlieaer zich Terbindt om bg oorbe ld zich TOor altgd te verwgdaren of ran een ofjander pUn ai te zien of iata dergelgka f lien dare maggebaeti Da som tan 150 000 ia onlaoga in Loisfilla io den NoordAmeri kaanache Staat KeatunckT Toor een mnggebatt betiwld geworden Daar had een aekere meneer Amherg zioh rartakerd roor ongelukkan ioTaliditeit eni toor boTeogenoemde om Voor eeniga maanden stierf hg tengarolge van d baat tan een mnskiet de VerzekeringmaatBohappg weigerde eerst om nit te betalen bawaiande dat een m ggebeetgein o gelnk as in dan gewonen zin des woords Mrs Amberg achter hruht de aaak Toor den rechter in twee inataatiei werd zg io baar eisch aigc vezen maar Toor het hoogste gerechtshof werd deu toegewezen en de maatscbappg Teroordaeld om de f 150 000 nit Ie betalen BalteDlandscb Overzicht Zatarijagafood zgn de Tolgaade berichten ontraogaB oit Weeneo Da prasidsot werd heden bg zgn komst io de Tergadarzaal tan den Rparaad begroet met gefloit kreten trompetgetoeter en proppeo papier Da aigeraardigde Wolf droog in de zaal door en werd oor de wacht weder uitgezet Na een korte schorsing tan de zitting sloot de ooderTOorzilter de tergadoriog ooder aankondiging tan eoo nisnwe zitting dieschtiftaIgk zal bijeengeroepen worden 43 personen zgo aangehonden en in staat Tan beachnldigiag gesteld De bnrgemeeater heelt graaf Badeoi terklaard dit bg niet meer instaat toor handhating tan de qrde io da hoofdstad Da politie heeft her haalde malen cbargas gemaakt op de meoigte toor het nnitersiteitsgebonw waar stoelen en flasacben nit de lamen geiorpen werden Het schijnt dat Wolf de Kamer is binoengodrongen termomd met een tal chen baard Hg aloeg de politisagenl n dis hem aangrepen met zgn wandelstok en werd deswege naar den naastbgsgoden politiepost geleid waar men procea terbaa tegen hem opmaakte Op bet oogenblik tan zgn arrestatie raakten terschillende afgetaardigden met de politie handgemeen De politie was genoodsaakt Wolf met geweld in een rginig te stoppen en door agenten ta paard Ie doen begeleideo Te Qrai zgn 22 personen bg de ongeregeldheden gearresteerd en werkman werd gewond De bladen deelen mede dat de toortittera tan de Toorzitters tan de clnba der oppositie zieb naar graaf Badeni hebben begeten om ham nit te noodigen maatregelen te nemen ter beCindiging tan den tegeawoordigeo staat Tao zaken Lnager tesiigda in zgn hoedanigheid tan burgemeester dar hoofdstad de aandacht tan miniatar Badeni op den geest die algemeen heenoht naar aanleiding der gebanrtenissan Senige onbet ekeoende tolksterzamelingaa warden door de politie niteangedretan Een ontzaglgke mensohaomaaa taispert in de Riagstnsse den weg en maakt het terkeer oamogalgk Daar men een manifestatie tan de atodantan treasde werd door de bereden politie en charge gesaaakl Een groot aantal perBOaan werden gewond en tal tan anderen in hachUnia genomen Een cordon agenten beaebermt het bnrean Tsn politie waar de rraatanten zgn binnengebraoht Da laatata berichten loidea aldns Ia aan brief aan den ministsr president graaf Badeni gelast de Keizer de Terdaging tan dan Rgkeraad tot nader order Hat ministerie bood Zondag ago ontslag au dat door den keizer werd aangfnoman Baron Von Goodsch minister tsn openbaar onderwijs is belast met de samenstelling tan aan nieaw kabinet Men gelooft dat dit aamea gaatald lal zgn nit hooge ambtaaarea Op het bericht taa bet aftraden tan het minialaria hielden werklieden ea stodenten op 4en Ring een betooging roepende i LeTe Wolff Wag mat Lneger Da Trade tnasohen Tnrkge en Qriekenland ia ook da Toriga waak nog oiet geteekend Deonderhandalingan komen aiet tarder zg stniten ai op da bapaliogan oter da scheeptaart oter valke da gauatao aaa honna rogaaringea aadara iaalrnctiaa gatraagd hebben eteamia als het plan toor eeo financiSele reorganisatie ran d9 garantie tan de gesaaten toor het toorachot dal Se Ottomaansehe Bank zou moeten geteq Ook bjj de grenaafbakeoing gaat niet alles naar wenach De militaire attacbés sobgnen hot nn niet eens te zgo De Daitsoho kapitein en de Ooeteargksab oterste zgn een dag nadat zg oit Thessalië teroggekeerd waren weer daarhten gereiad De aodsre tier offlcierea gaaa intnssoben door met het werk ofschoon de afspraak was dat zg eerst in het toorjaar zonden terder aan Daar is blijkbaar ook iets niet in den haak De gezanten te Konatantinopel sobgnen intaeschen aan bet beraadslagen te zyn oter eea candidaat toor het gODternementichap tan Kreta Men is het er otereaea dat een man tan beteekenis en tan naam moet worden gekozen die later definitief gooterneur kan warden wanneer bg zelf aan deo prouioneelen toesUnd een einde beeft gemaakt Volgens somssige berichten Terlangt Roeland dat de gonterneor een aanhanger zal sgn tan den Orieksche kerk aodereo o a de cStandard beweren dat de mogendheden het oens zgn oter de benoeming tan prins Frans Joseph tan Battenberg die meermalen genoemd is maar die zeker riet toldoet aao den door Rusland gestelden eisch oastreot den godsdienst dien de gonterneor zon moeten belgden De soc dem afgetaardigde lan den Dnitschen rgksdag Liebknecbt heeft zich ter beschikking gesteld rende jastitie om 5 maanden getangenisatraf te ondergaan waartoe bg op grond tan een redetoering ia teroordeeld Men zal zich heiinneren dattolgeosds eigenkardige opvatting ran het ileicbsgerii ht de redetoering op zich zelf Reen majetteitsschenDis bevatte maar dat zg bg do hoorders het denkbeeld kon opwekken dat de socialistische spreker het Tooroemen had om Wilhelm II nit te dagen 1 Liebknecbt zal deo 18n Maart a s op den gedenkdag tan de omwenteling 1848 onlslagsn worden Zgo partggenooten znllen hem en corps opwachten en naar zgo woning brengen na Tooraf de gewone pelgrimstocht te hebben gedaan naar de graren der slachlofiers tao 1848 sDalsieU beweert dat Doitschland eindelgk toor den dag is gekoinen met de toorwaarden welke het der Chineescbe regeering stelt omtrent de schadelooastelliDg toor bet termoordea der beide Doitiobe missionarissen Zg zgn deze Geëiscbt wordt de ontdekking en de terechtstelling der miadsdigers terbanning van ambtenaren dia in de saak betrokken zgn opbonwing Tan hst ternielde misaie gebonw en sobadetergoeding tan 600 000 taels san de familiSn der varmoor den en hetzelfde toor de onkosten welke Dnitachland heeft moeten maken toor bet zenden der tloot naar Kiaotscbao en het onderhoud der troepen aldaar De Chineescbe regeerieg heeft op deze eischao tan den Dnitachan gezant geaatwoord dat oter deze toorwaarde alleeo kon worden beraadslaagd wanneer Kiaotscbao weer wai ontruimd doch daarmede heeft de gezant geen genoegen genomen zoodat de ooderhaodelingen toorloopig gestaakt zgn Generaal Tschang die zich na de besetting tan Kiaoticbsu onder beicberming der Duittchers stelde is zegt Dalziel terder door het Chineescbe ministerie tan oorlog ter dood teroordeeld De ondeikoning van Kanton Fntschn en Banking tersterken de knstwerkten om Toorbereid te zgo op een aantal der Dnitschers Uit hetgeen de Berlgbsche oorrespondent der Times t mededeelt is Dnilsohland niet zoo overgld te werk gegaan ala men nit de medegedeelde berichten mag opmaken Eeo paar dagen toor de bezetting tan Kiaotscbao moet de Duitsche rageering het Rassisohe ministerie tan bnttenlandseba zaken met haar toonaasaa in ksnois hebben gestald Bsat de tersekering dat zg zolks deed om dat Rusland als eeo betrieade mogendheid werd beaohonwd Wat Roeland heeft geantwoord weet de correapondent niet want ook de Daiticbe regeeiing bewaart daaroter het diepste stilzwggeo en het gevolg dasrtan ia weer dst sommige bladen die toortdurend da regaaring oadarataunen ea in den regel goed ingelicht zgn teekenen ran onrnst begianan ta geten e En dan zegt de genoemde berichtgeter terder dat da Dnitache regeeriog lorgtnldig termgdt om in e oigen kring den indruk te doen ontstaan alsof de bezetting tsn Kiaotscban geen duursaam karakter bod Vrgwel komt hiermede otereen helgean de Dail Telegraph segt In tooogetende kringen bestsat de meeniag dat Kiaotscbao een ontruchtbaar woest pooi is men meet het dsar echter zoo laog uithouden totdat ieta beters ta Terkrggen is De Rnsaen schijnen niet allen bjgzonder ingenomen te zgn mat het optreden der Dnitaohera de Franschen willen blgbens een artikel der sTempst Toorloopig rermoedelgk een afwachteade bonding aaanemao tan da EngelKben k n niet teriracht woreeo dat sg hun groota eoncurrenten op elk gebied 100 ongeatosrd ia het bezit zullen latea Taa aan belaagrgk sstratagiech en commercieel panLs Misschien zal het dus der Dailache diplomatie nog vel eenige noeita kosten om de Enropseeche groote mogendheden die het recht behben in de wateren tan OostAaië te beslissen wat geoorloofd ia en wat niet te otertoigen dat Daitschlaad in zgn goed recht is Een protest ia arenwel nog door geen der mogeadbeden ingediend In het proteateereo moet nu Japan zgn Toorgegaan dos zeker een Tan de meest belanghekbende partgen Zeer geschikle St Ticolaas Cadeauz A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA T te ow Xo ai Beurs van mslerdam Vrkr ilotkr 88 96 8 s 103 8 l 87 u 86 85 85 1 t l 68 681 98V 98y 8 1 4 68 77 8 i h r r 95 100 1 57 i 611 489 lOO i 46 100 198 188 V 671 577 981 184 lOOV 60 1 111 88 106 801 8 1001 64 68 14S 58V 100 101 6 i 77 liiS 1 2 100 1 ovl l 18 12V i V 11 01 66 f 7 103 14 15 IO lOf 74 118 100 80 56y 5 184 800 108 108 109 IM 181 85 i 117 87 WVKMBER lOtaUND Cert Neil W S dito dito dito 8 dito dito dito 3 HOKOJZ Ooi Oeaill 1881 88 ♦ Ituix Inschrgving 1898 81 tOos ila 0bl iiip pietl868 8 dito in zilver 1868 6 PoaxiiQAL Obl met ooupou S dito ticket 3 Sosuiis Obl Biimeiil 1894 t dito GecoDs 1880 4 dito bii Rothi 188 4 dito b Hope 1888 90 4 ditoingond leen 1889 6 dito dito dito 1884 6 SttSlt Perpet eohuld 1881 4 TdkMU Gepr Uonv leen 1890 4 deo leeaiQg letie D Geo Ie ntzg serie 0 ZuiDAr Har e obl 189 6 Uailco Obl BiiU Seh 1890 6 VBlnzczi A Obl 4 onbep 1881 AvsiiaDm Uliliifeiieo 18S6 8 RoTnaoiH Sti d loas 1894 3 Kao N Afr IlsuilsliV sanil Araodsb Tsb M i Certitestes DsliHMtiohsppti dito Ara Hypotheekb psodbr 4 OaltUü der Vonlenl send e Or Hypotheekb pendbr 6 Kederlsadeobe bank ssad Nsd H ndelmaaliob ilito N W k Pso Hyp b psodbr 6 Sotl Hypotheekb psndbr 31 Ilr Hypitbeekb dito Ji i OosmHB Uoat Hong bsoksADd Idsl Hypotheiekbsnk psndb 4 AMBaujL Kqut bypoth psndb 6 Msxw L 6 Fr Ijieu oert t N n HoU IJ 9poorir M ssnil Mg lot Eipl V St Spw asoil NeJ lod Spoonregm send Nod üuid Afr Spio Bsml 9 dito dito dito 1891 dito b Tiui8poor l 188ï 8 A Kobl 8 Zgid Ital Hpvmg A H obl 6 PoLBN Warecfaau Weeiieo suiid 4 Bisi Or Rule 8pw M j obl 47 Bsltisrbe dito ssnd Fsstow dito ssnd B ivsng Dombrs dile saud 6 Korik k Aroar ip ksp obl 4 dito dito oblig 4 AntailA Cent Pso 8p MiJ o il 6 Ohio It Vorth W pr O v snd dilodltoH n Sl l ler obl 7 ÜODverl Bio Or Spin cort ï Illinois Oentral obl in goud 4 LQoUt fc Sasb vdle Oert v aand Meiioo N BftiMij Ie byp o Miss Kansas r 4pct pref ssnd N York Ontssiok West sand dito Pene Ohio oblIg 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 9t Paul Minn k Msnil obl 7 üa Pao Hoofdlijn oblig dito dito Line Col 1 e hyp O 6 OANiOA Cao 8oatb Oert t sSQd Vz C Ballw kNs leb d o O Anaterd Omaibus Mij asnd Bottetd Tranveg Uaats ssnd NzD Stad Amtterdam ssnd 8 Btad Rotterdam ssn 8 Bbloib Btsd AotwerpSD li 1 Vf Stad Bruitsl 1886 8 HoNO Theisi Uegullr letelluh 4 OosTBxa Stasttleening 1860 i K K Ooit B Cr 1880 8 Spaiiib Btad Usdrid 8 1868 Kan Ter Bes Hvp 8pobl oert 356 Staats loteriJ 8e Klssse Tr kkmg vsn Mssndag89 November No 6916 aOOOO No 19705 6000No 10686 1500 No 4066 18048 en 13672 iedsr 400 No 8789 6368 11469 en 18643 ieder iOO No 8899 6898 6888 9744 18007 en IS95I ieder f 100 Prgion vso 80 8 886 5038 7196 10468 18866 16988 18586 87 99 8 61166 7889 10 13 184K 16086 18554 80 8986 074 7874 105 9 18587 16074 16678 80 8078 6098 1917 10 89 13667 16110 16 67 97 3074 5116 7935 10619 13719 18186 18657 168 8144 138 7987 106 3 13738 16238 18707 117 3190 5170 7944 10688 13740 18S0S 18771 1 M 8191 6613 6014 10648 18760 16804 18938 817 8330 6819 3085 10 68 13761 16408 19019 381 3800 5877 3 0 1361 5446 442 3447 5499 4 9 3466 6668 488 3480 6575 77 3638 790 85 3648 6749 614 3643 6786 698 3587 5853 093 3661 6399 738 3669 6901 302 3718 6981 891 37 8 6988 897 3819 995 933 3878 6097 1039 38 2 6041 1101 98 8 6091 1106 8907 6174 1118 3929 6139 11 8 3934 6336 1188 3948 8389 1800 S9 6393 1826 4080 691 1297 4039 6638 1382 4046 6603 1393 4089 8677 1469 4093 6739 1 01 4144 6781 1 1 4171 783 1 10 4184 6798 4810 6796 1744 4390 68081603 4401 69 31367 4418 69962006 448 70603017 4441 71232069 4472 71502088 4491 72091104 4 46 79789111 4681 72852185 4661 78472240 4668 13 01 98 4670 78978301 4728 7428 SSIO 4756 7471 2377 4768 74982620 4798 75002684 4636 75382678 4371 7545 4011 76033721 4918 78419726 4982 7716 6108 106 9 8148 10762 8146 10816 81 6 10831 8160 10885 8liS 10900 8437 10909 8493 10969 iHi O088 8678 11199 8607 I 1S2 S668 11198 8748 11919 8796 11377 8803 11396 8906 11402 8988 11714 8980 11741 968 11769 9092 11770 9144 11873 9189 1207 9213 2133 9867 18147 9309 12187 9311 18898 9830 18874 9396 122 8 9441 18380 944 12176 9162 12613 9470 18548 9484 12 95 9499 19669 9 16 18786 9 34 12874 9 40 12880 H7 12911 9663 13009 9704 13036 9810 13071 9917 18096 99 1 IS217 9988 138 2 9 90 13230 10194 138 8 103il 13862 10387 1827 108 2 11888 108 8 18317 10411 18320 104 2 1878 16406 19087 13898 1 488 19096 189 3 16448 19144 13 97 16608 18158 14016 16685 18898 14030 16590 19816 14010 166116 19881 14142 16661 19348 14285 166 8 19380 14166 16668 19318 14891 16114 1 405 148 5 16718 1497 14310 16843 195U5 14313 16851 19510 14317 1 868 18560 14889 16878 18845 14579 1690 19 07 145 6 16908 19687 146 7 16989 19739 14614 1 949 19766 14679 17018 198SU 14616 17040 19907 14716 17086 19956 14821 17186 19964 148 9 17178 19977 14 97 17911 19879 14908 11979 18988 14918 i s S 90001 14980 17876 90004 14943 11434 80088 14 63 17497 80098 14973 17 61 20175 1 031 17610 20864 1 100 17 9 S0300 1 109 17798 2088S 16160 17909 80881 1 803 11931 80889 1 80 179 0 803 8 1 381 17 69 804 1 1 311 17974 20 98 1 890 17916 805 8 15414 1 038 896 8 16415 18117 80661 1 461 18130 20675 16 4 18134 20707 1 665 181 8 80148 1 691 18176 80768 15771 18211 80767 1 168 18884 80818 1 648 1 403 80986 1 949 18 08 440T ADVERTBNTIEN Diakenen dar BV LUTO GEMEENTE hopen DTHaDAO 30X0 F a s hnane gewone jaarlijksche Collecte langs de huizen dar iiigezetanen te houden Vriendelgk betelen zg deze Colleote aou Namnu DxaUnm Ur Et Luth Qun O J GOEDEWAAGEN ELECTRONOTORISCBE TMDBALMDJeS WBITIU OBDBPOHBB D BU het gebralk daartan geachMt het tuiden krygeii der Kinderen ItDIVDER DE mmit pum I0 000 Gulden wordt betaald aan hem die bev zaQ kan dat de bg my ter inzage HfEgende getuig icbriften der oitfltekenue resultaten van Je Ëlectroai orische TandhalsbancUes niet echt zyn ftift Men kHe op den naam van den Fabrikant U0UE8T IIOLTZ m Wordt franco to ezonden alUen na ontwxngtt Tan poatzegel ad 9li Mnt door ROBERT Iüi TZ UinegeD Terkrijghaar bg WOLFF dl Go Weslha7i i li H Wederverkooperê gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden EKK HEËKKIVHVIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te betragen Lange Tiendeweg D gO Hat huis betat heneden 3 Kamers met Suite Keuken K er en Binnenplaats horen 3 Kamers en Zoldjr terder alles netjes en doel matig iogericht alsmede tan Uaa en Water leiding toorzien Tetens boten en beneden Pritaat met Waterleiding J VE RfiEER GO ODA Beteelt zich beleefd aan tot het teterea tan KOPLATTEN AECHITBAVEN en LIJSTEN tolgens op te geten profiel Ook tot het zagen tanTOÜOBTUKKEN en terder alle loogtrerk wat tot het tak behoort Met en zonder lerering tan hout