Goudsche Courant, woensdag 1 december 1897

ZiE DE LANG S BTAU6E GEHEEL GEREED No 7442 Woensdag 1 December 1807 36ste Jaargang Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pra clxtig riet ixig eriola t HËËRENHÜS met TUIN staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huig bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERUODES benevens HAND WERKPATRONEN 0 IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDUUER In ieder n tekit mwartm pinten muOekroulek feiilteton enz eu 1 Uitf ave zonder gekl pUteo met 3 an pfttr en 3 groots gekuipte patr f tr 18 ara ƒ 1 8G p poet 1 46 t als de Ie uitg met daareuboven 8 gekleurde platen 1 76 l tO ia r Ie ligskl pl sn 1 bgz gekn p l bat teao iH 1 40 4d I Sa bij hel Sa na 1 gakn patr n kanm U t een geUenrd traata baDdirarkpatroon 8 8 S0 PROEFIÏiïR m PBOSPKCm ALOM h lZZtZ L i NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr JB per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AJteonderlqke Nommers y IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 t oio a 50 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Frijstrekki g 16 December 500 jüÖCr Maik als hoofdpriji ia hot gelukkigst geval biedt de niauwsto grootc Geldverloting dia door da Hooge UegeeriDg tbd Hamburg goedgelceard eD gewaarborgd is Do voordeelige inriohtiog van het aieuve plan bflBtiut c aann dat in den loop vao slachta weinige maanden in 7 Terlotingua van 118 006 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 326 Mark ter Toltadige baBhaaing KuUen komen dsarondar lijn kapiula prqtan van etantueel 600 000 Mark by uilDemendheid echter 2 prezen a M iO 000 86 prezen a M 10 000 6tpnjienaM 1 000 10 prgzen M S BOO 101 prijzen il M 1 000 818 I rijzen ü M 1 000 1618 prijzen iM 00 36961 pruz ü M 156 19400 praM 300 100 184 104 100 73 4B Keiibiedebet Louis Bisschop SI6ARHNHANDEI Dubbele buurt QOUDA Specialiteit in ST NICOUAS VEEPAEEim UITSTEKEND QESCUIKT VOOR St Uicolaas Cadeauz UITSLUITEND A MSTERDAMSGH F ABRIKAAT HHr JUen ie de Étalage 1 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur d i DüNDEKDAGS ran 9 3 nur in het Hotel DE PAUW Orooteinaikt te GOUDA V H t btite onichtdelykBte en i m kkelyk te poetsmiddel voof Meereo en voortl damci en Klnderichoenwerk iê de Appretuur van C M MUIler G Xj Bartlii BêBth air 14 Men tettvfoed CDlLV op natm en fabrlekemerk Verhryibur by Httran WhikalUi i In lahoMwark gilinltticR freiaryin ini iiii afii rul D fet by W teriMiei AriihiM E CASSUTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SJPBBMKUBlCy MAANDAO DINSDAG DONDEBDAOen ZATERDAG ran S tot S uur WOENSDAG an VRIJDAG ran 1 tot C uur ZONDAGS niet Xoniniaifk Uaohinale Fabriek iDE HüNIGBLOEM i n H I van Schalk Co gtTeatigd te a Oravenhage HepplerttraM 9 m Baby de Begentesielaan rao Z M den KONING tan BELGIË Indten gühoeelU ttebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS Tan 40 Ct TO Ct en 1 1 Terkrggbaar hy Firma WOLFP Co Westhaven f08 Gouda E H TAM MILD Veerstal B 126 te Oouda A BODMAN Moordrecht J C RATELAND Boitcop B T WIJK Oudtwalrr M KOLKMAN Waddinxveen St Nicolaas Ondergeteekende noodigl beleefd zgne geachte Stadgenooten uit zgne ETALAGE te kernen bezichtigen die raim roorzien is ran Suiker en Chocolaadwerkeo Alle dagen TerKih 8PECULAA8 BANKETen goed geïuldeBOTERLETTERS Alleeoorten MAR8EPAIN en CONFITDURHARTEN n Zie de MXALAQB speciaal op het BEST betrekking hebbende Minuam aanbevelende A van HELLEUONCT voorheen L va WANKUM P 1 I Coifleur Kleiweg bericht te hebben ONTVANGEN een yn Sorteering Fransche en Bngelsehe Odeurs en Zeepen alsmede een fljne Collectie TOILET ASTIKELEH zeer geschikt voor r NICOLAAS eADEAUX Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De m s van het gas ia 6 cent per M en voor KooktoestelleD of Motoren P et Onder zek re voorwaarden worden f in eelen gratia aan de hoofdbnia verbonden taet 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 liohtgasmeterB bedraagt de honr 10 oeit per maand Bewoners van perceelen van ten hoogate 2 25 per week knnnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van wmge centen per week in huur bekomen TISSOT Co Bordeauat Botterclam t 1 40 per liter in verjegeldo bemande Hesoh van Ben 2 liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Roos Proefflesoh 1 30 Verkragbaar bg J H ROODE GOüDA Agentuur hg da Firma Wed BOSM4N te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der TjMbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Hollandsohe uitgave met 27 alb Pr a 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelyke gevolgen vau dete ondeugd ó i moet het lecen de oprechte leenng die het geeftf redt iaariyks duizend van een nieren dood Te verkrygen bg hetVerlaga Magazin te Leipsig Nenmarkt 34 franco tegen insending van het bed ook in postsegols en in eiken boekhandel in Holliuid Gonda Drol van A BRINKMAN ZOON 1 priji a M 300 000 1 priji i M 100 01 O 1 priji a M 100 000 pryzan aM 76 000 Ipriji kM 70 000 1 prijs kM 66 000 Ipr i aM 60 000 l prijs ilM 66 000 8 prijzen itM 60 000 Iprgs iM 40 000 1 prijs aM S0 OU0 81 Da aanetaandfl eerste prijstrekking dezer groote door dan Staat gewaarborgde Geldrerloting is ran ambtswagq bapaald plaats te babben op den 16 DECEMBMB e k en koat hiervoor 1 geheel orig lotsleobti Uark 6 of 3 B0 1 half K 8 ir V 1 7 1 kwart l a 90 tegen inzendiug van het bedrag per postwisael of tegen remboars Alle commissies worden onmiddellyk met de grootste sorgTuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van one de met het wapen van dfiu Stiat Tooraiene Origintele Loten zelf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereisohte offioieete plan waaruit de verdeeling der prnzen op da versohillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onee Begunatigets onaangerraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen fresohiedt steeds prompt onder waarbofg vin den Staat en kan door direote toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederlaod bewerkstelligd worden Ons dabiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aaazienlijkfl prjjsen hebben wij meermalen volgens oftioieele bewijzen de eerste Hoofdpnjzea verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark asO 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by de op den heohtsten grondslag gevestigde oodememing van alle kanten op eene eer werkzame deelneming beiAald kan worden gerekend men gelievo derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking atle order ten spoedigste rechtstreeks te zanden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Oeldwiiaalaara in HAUBUBQ F 3 Hiermede danken wi voor bat vertronwan ona tot hiertoe geaobODken an daar wy hij het begin dor nieuwe verloting ter deelnO miog inviteeren znllen wij ook vMir bet varfolg bemoeid zijn door een stipte en roëela bediening de tevredenheid van oote gwëerde Begunatigera te verwerren Staat eiianuideeni HooMprlJs IO OM Hrk Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde gruQte Geldloterij waarin zeker 11 Nillloen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze reel voordeel biedende Geldloterg die volgena het plan alnihta 118 000 loten bornl zgn da volgende De hoogate prga ia evaatueel 600 000 Mark Premie van 300 000 M 36 prijzen è 10 000 M 1 prijs 1 prijs 8 prijzen IpriJB Iprije 1 prijs Iprij I prijs prijzen a 800 000 M a 100 000 M ï 76 00 1M a 70 000 M i 66 000 M i 60 000 U a 66 000 M a 60 000 M i 40 000 M ü 30 000 M 30 000 M 16 prijzen a 5000 M 106 prijzen a 3000 M i06 prijzen k 8000 M 818 prijzen a 1000 M 1618 prjren i 400 M 40 prgaen i 300 H 140 prijzen ü 100 M 36968 prijzen a 166 U 99SBi r k 184 104 100 861pr5z a7 46 81M loUal 69 180 prijzen en worden deze in eenige maanden in 7 klaaaen uitgeloot De Hoofdprijs in da Ie klaeae bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 8e U tol 66 000 M in de 3a tot 60 000 M in de 4e tol 66 000 M in de 6e lot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M iu da 7e toi 800 000 M en met da premie van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die olBaieel ia vaatgeateld kost een geheel origineel lot aleokU Guld 8 60 een half origineel lot aleehta Guld 1 76 een kwart origineel lol aleehta Guld 0 90 De inleggelden voor de volgende klaasen zoowel ala de lijst der prijzen worden aangegeven in betoffioiae e trekkingsplan voorrien van het Wapen van den Slaat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gehad hebbende trekking da ofBcieele trekkiogalijat De aitbetaling en verzending van de prijzen geoehiedt door mq direct en prompt aan de winnen en onder de atrengste geheimhouding tÊ ledara beatelling kan men eenvoudig W per poatwiaael opgeven Men wende zich dna met da aanvraag om toezending van loten voor da apoedig plaata hebbende trekking zoo apoedig mogelijk of uiterlijk tol nmCBMBBH m k met vertrouwen tot Samuel Heckschcr mU Bankier en Wisaolkaatoor in HAMBURG Duitaehland VAN RlOMMI ESTt Uil er ïOlr ir e i ON SCHA DLL jK APtLÜOii RN I iOUAN D BINNENLAND OOÜDA 30 NoTtmbet 1897 Nmt wq vernemen beeft de heer W C QvUUng Vinnis oit a Oravenhege die hedeo ft ODd 10 de openbare vergsderiog van ona depftrtameot der Mtatacbappg tot Nol ven t Algemeen € als lezer ui optreden tot onderwerp sgner voordracht gekozen Ueikl Aoosta vftD den Brandenburger dichter Karl Qulzkow De icbrgver werkte tjjne in 1833 nilgegevea vertelling der Saddnc r von Amiterdam in 1846 gedurende een kort verbigf te Paryi tot een drama odb In dit treorapel waarin de diobter den Mrgd van de vrga gedachte met bet stgve dogma der geloofabetgdsDia achet t wordt de toe acbonwer of toehoorder naar het Amsterdam der 17de eenw verplaatst waar volgens Prof Dr P L Mnlter that iDtplIectoeele teven bloeide a s nergens elders in kringen wear een gelokkige vereeniging plaats vond vau kamt en wetenschap en letterkunde en waar onder de beBCberming van borgemeesteren iedereen trachten kon op eigen wgs ulig te worden c De vervolgingen waaraan Üriêl Aeo$ta tbd de tgde cgner gel oefsgen ooien lo dit voor hen zoo verdraagzame oord b ootstood herinneren aan de vervolging die de schr ver zelf in 1835 in Dttit cblaod ler wille zgner geschriften haelt moeten verdareo In dit land werd ürUl Acosta een soort van politieke en godsdienstige barometer die de meerdere of mindere vrgheid om de gedachten te iten in de verschiltende plaatsen des rgkn bepaalde Nam de kerkelgke reactie toe dan werd de opvoering van dit stuk verboden ging de openbare mteniog omc dan liet men da opvoering toe Wg dnrren de tedea van ons Nutsdepartement geraitel k aanbevelen mot den inhoud van dH interessante tooneelstuk dat rgkisaan verwikkelingen die van echt tragischen geest doordrongen gn kennis te maken Zondagmiddag nam de J H GoDniog beroepen predikant hg de Herv Gemeente te Namantderp afsobeid van zgn gemeente te Capalle a d IJiel Naar aanleiding van teerste gedeelte van de Openbaring van Johannes hoofdstak 4 ven 3 Gedenk dan hoe gg hebt oatvaogeo en gehoord hebt en bewaar het en bakeer ti eprak by de talrgk opgekomen tofaara toe Door zgn van waren godsdienstzii getnigende rede trof hg menig hart Noode ziet dan ook Capelle den gverig n leeraar naar elders beengaaa Nadat de scheidende herder den tegen over de gemeente bad uitgesproken fEVtLLETO DE JONKVROUW IBT BET CIODDEH SCHILD 11 tUet Leo Moorevelt is de zaak nog niet afgeloopen eindigde tij Papa heeft hem mjin antwoord nog niet kanoen meedeelen on da eenvoudige reden dat hüi kort na ona te hebben geiohrevec op reis is gegaan en geen adres heeft achtergelaten Het was in de kamer reeds geheel donker geworden en juist wilde tante om licht schellen toen haar pleegzoon binnentrad Trisoo I riep mevrouw Van Lovensteiu vroolgk alles is in orde hoor I en zy deelde hem alles in weinige woorden mede doch niet meer dan er tot opheldering noodig wu Hilda stond op en trad op den jongen man toe sPrtseo zei ze heel zachtjes en aarzelend ik heb me erg dwau en onaardig aangesteld Kant ge mij vergerea Preale I Hilda I stamelde hg vanast en raakte even bet bandje aan dat ze hem toeslak vJa jongen ze is heel edelmoedig sprak tante jrvant te weet nog niet eens wie wij bedoelden met de bewusie jonkvrouw Ze heeft ma zoo maar dadelijk geloofd toen ik ui dat zij het niet waa No moogt gij wel eens vertellen wie het eigenlek gewoest is Dat verhaal noet dan voor ons beiden eea soort apologie tqo t Ia au de avond dat ba zongen iga dankbare toehoorders hem pMlm 121 vera 4 toe Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk te Capella a d IJeel tuez door ds J DooreoboB te Barneveld Het aantal nprekera dat rooroemens is bg de Algemeene Beechoawingen over de Staatsbegrootiog in de Tweede Kampr bet woord te voeren doet voorzien dat het alKsmeen debat drie liltiogdagen zal ionemen Zaterdagavond is de vtefsohboower K oit Velzen een ernstig ongeluk overkomen Bg zat op zgn hondenkar die hem naar Haarlem zou brengen Bg het naderen van den stooAtram werden de dieren woest en holden de rails op De honden ontkwamen aao de aanraking met de stoommaehiDe doch K kreeg een atoot tegen de borst die hem ernstig kneusde Hg werd naar het tiekf obuis te Haarlem vervoerd waar hg Zondagavond no niet tot bewu tzgn was gekomen Voor oe vierde kamer der Amsterdamache rechtbank zal beden de assistent der poslergeo aan het hoofd postkantoor te Amsterdam C K t recbl ataao wien ten laste it ftelegc dat hg in de maand Jaouan belast met bet sortearen der brieven van da Amarikaanaeba mail aiob heeft toegeëigend een in eeo der brïevan gesloten bankbiljet der republiek Chili groot twee ppsos in de maand Juni uit een der brieven van de Zuid Afrikaansohe mail zich heeft toegeüigend en wissel getrokken door de Nederlandscbe Banken Credietvereeuiging voor Zoid Afrika op het kantoor dier Bank te Amaterdam groot 24 p 2 ah 4 p sterling en den 22en Ueptember uit de brieven der Anierikaansc je mail zich acht brieven beeft toegeëiftend waarood r een geadresseerd aan de ürtna Bronet en Co te Amsterdam In dez zaak worden zeven getuigen gehoord onder wie een hoofdcommies der po tergen en de directeor der Nederlandsche Bank en Credietvereeuiging voor Zuid Afrika Jhr mr J F Backer is den beklaagde als raadsman toegevoegd Storm en hoog water De in den loop van den voormiddag gisteren van politiewege te Rotterdam gedane waaraohowingen dat men zich voor een boogen waterstand had te wachten kwamen niet ten onpas Nog tgdig werden massa s koopmanagoedereo van de kaden verwyderd hoewel ook TPel moest blgveo liggen kenteniBsen A jebheft biecht maar eens gauw op vHebban du dames er niets op tegen dan nog eeo poosje in t donker te blyven zitten vraagde Vrisoo Volstrekt niet verklaarden do dames Welnu dan ik spreek by voorkeur in de duisternis Hilda hebt go nooit de geschiedenis gehoord of gelezen van de stiohlmg van den SkaldestiDB P Nooit Friaco Vog niet gesnuifeld id da oude handschriften die in de bibliotheek bewaard worden O hemel neen 1 Oude handschriften Ab lijn xeker erg stoffige Hilda t ik wist niet dat ge zoo nutüg waart zei tante Wel tante I t is eigeoljjk meer de droge oude taal die m afaohrikt dan het stof Ik zal trachten een beetje kleur te brengen in myn verbaal Hilda nu ik weet dat ge daarvan houdt Frisco van Lovenatain had de toewijding zuner pleegmoeder met een di kbaar hart aanvaard en steeds geneend die dankbaar aid niet beter te kunnen toonen dan door zich met gr ioten ijver toe te leggen op de studie die zg beiden f fhadden Zoo krfam het dat zioh nit het een idige onwetende hoerenkind dat eenmaal doelloos rof Vwierf door boBch en velden een erfgfnaam derLovfinsuMi I had ontwikkeld die door zijne vele taleaten ten volle waardig was den naam te roeren dien de vrouwe van Lovenatein tegelijk met hare vriendsobap hem geaefaonken bad Beads edart jaran was aen vergeten dat Fri w Omtlreeks half vgf wees de peilacbaal van de aloia op de Vlnsmarkt een sUnJ van 2 74 R P op dat oogenblik was hel water in hei laatite uur ongeveer 4 decimeter gewassen Hoewel minder snel bleef de was daarna aanbonden lot kwartier vóór zevenen stggende bat waUr van 2 tot 3 decimeter per onr Te y l r ai itu het Doodpeil dat is 3 meter bovttu R P b reikt Op dat uar itood het watar op de Noordblaak tot aau de rniis van da tram Steeds bleef het gestadig wassen en tan slotte liep de Noordb aak onder en stonden tegen 7 uren de Leovebaven de Wgnhaveo Biarbaven Glnshaveo Niaowehaven WestNiaDwlaad de Boompjes en vert chitlendedaartnsaohen gelegen straatjes en stegen blank Dieht langs den hnizenkant voortsukkelende kon men zooder natte voeten e krggen hier en daar nog vorderen Baoige o enblikkeD later belette bet water deze wQze van toopen ook op de Noordblaak en aao het Weit Nletiwland waar het gestaan waa toi gelgltvloera met de wiokela Booderdeo verdrongen zioh in den loop van den avond om getuige te zgn van dit RcboQWspel Het grootftte gedrang was we nabg de Visobmarkt en rond de stuis op de V achmarkt waar belanghebbenden iich om bet kwartier angstig heen spoedden om den loop dar zaken te vernemen Het collega van Sohieland was in Sohielands buil lïp de Ko te Hoogstraat vargadf rd estafetten brachten nadat hek dgkjegflr jo fnnctie was gesteld hier voorldorend be ichteo vao Kratingeo en Kralingscbevaer in die evenwel flietfl onrnstharends bevatten Tegen 7 uur was het tramwegrerkeer gestremd op de Blaak Nieawehavnu titeiger Boompjes Admiraliteitskade en West Nieuwland Niettemin waagden enkele bestuurders van rgtuigan houne paarden aan een toer door het koode water dat tot aan de baikeu der dieren steeg Bg al de drukte in de niet overstroomde doch bedreigd wordende straatjes en straten waren er veten op uit een duitje te verdienen door gestoken in ontxagtök groote waterlaarzen lieden over te dragen Ook kwamen er BChipperajongens met hun roeibootjei opdagen om de men chen die van bon kantoor kwamen over te varen Gelukkig behield de wind geen gelgken tred met het waUeo vao het water Langzamerhand verminderde hg en ten laatste ging hg bgna geheel liggen Nadnt de hoogste waterstand te ti nor bereikt wa namelgk 3 34 meter boven li P bleef het water tot 8 nar ongeveer dezen alaod behonden Daaroa trad de eb in en Diet op den statigon Skaldeahus mnar in eoDen vervallen leemen bat op de beide voor t eerst de groote donkere oogen had opgeslagen Kiütq was or meer dat aan den boerenknaap tierinnerde dan dfl gloeiende verbeoldïngikraoht waardoor hy eenmaal het hnrt V3n mevrouw Van Lovenstfin itormenderband had ingenomen Kn nu vertelde bij Kr lag rene onweerstaanbarD bekoorlykheid in de wgse wanrap hg degeschiaJenia meedeelde t Scheen nat hij zelf lieurt dingi oen der handelende personen was en ook do loehoorderosMo leefden het rerhaal vnn t begin tot liet eind zelve mede t Is mij oomogelgk zoo te tooreren met woorden als Frisco rao Lovenstoin zóóitoi gload en tinten zooveel bezieling te schonken aan de beelden die bij opriep voor den geest Üa irom geef ik hier van zgn verhaal slechts oene kleine schots dio alleen nu en dan tot bgtonderhedcn afdaalt Tbeodobald de dappere keen huiswaarts uit den vreemde na eene afweiigbeid van bijna drie jiren Hij heeft zioh in stnekspelen met roem ovcr lekt en verheugt er zich reed bg voorbaat op hoe zgne vrouw en vier flinke zonen waarvan do oudste weldra veertien jaren telt in de lange winleravonden genieten sutleD van de verbalen der wonderlijke avonturen die hij beeft beleefd Bgna heeft de zwerver zijn burcht boreikt Eeoda kan hy het venster ondersoheiden waarvoor zgn lieve blende vroaw fi nlyk bij t spinnewiel neerzit en nu en daii fow lfnd een blik werpt over de vlakte on iMieo er Mar echtgenoot ook in aaatooht is of mBgelttk e n bUs nadert door hem met tydingen a e dea dUmaal echter bespeurt Tbeodobald zakte bat water merkbaar Toen om tagen uur de wagen weder b aobaar werden bla ken er verschillende gaten in de straat gavalleo te zgn waaronder van 1 meter in het vierkant zooals op de Noordblaak op de Glas en Bierfaaven Overal elders nla op Visscheradgk Nieowsteeg Keiseretraat ens waren eveneens gaten doch van minderen omvang De eohad hoewel minder groot doordat velerlei voorzieningen in tg la wardao aangebracht btykt toob voor velen nog vrg groot ia aanmerking nemende dat weinig banadenhoÏAen en kelderverdiepingen gelegen taasoben de Hoogstraat Lnuvehaven en Boompjea van bet water bevrijd bleven In herinnering zg bier gebracht dat in 1883 de hoogste stand wa 3 42 meter in 1889 wai dit iJ 7 meter en in 1894 steeg bg tot bet lot dusverre niet herbaalde cgfer ran 3 75 meier hoven R P Men meldt uit Den Haag Vele rfcsideotiebewonera begaven zich gister middt naar Scheveniogen De meetten keerden eehtor even spoedig terug t Wat er dan ook alles behalve aangenaam Tobden sommigen reeda om uit de Kelreratraat te komen en moeaten daartoe gebruik maken van banden en vüstsn op den atraudmuur in da raima vlakte had men werk op de been te blijven Biarby kwam oog dat ouophoudelgk regen w aand den bezo ker door de rukwinden in t gelaat werden gezweept De zee leverde n pracbligen aanblik op Vao den voet van den strandmunr tot zoovar bet o reikte vertoonde ag ééa schuioiende maasa Volgona de zeeUedeo dia bier en daar int groepjes zich verdekt achter eea schuit of eeo heining hadden opgesteld en in bon atgeoaardiga zeetaal bet weer atondso te bepraten weid tegen gisteravond ha f zeven zeer hoog water verwacht omdat de wind van Zaid naar Noord was omgetoopen Van midda half drie toen het water nog niet lang aan het opzetten was stond t reeds tot hy den strandmunr Van Sohaveningeo zgn nog circa 300 aohniten Dit zoodat er in t dorp ongerDstbeid haarscht teoieer daar t votgeua de leeliedeo door bet omlonpen van den wind een lastige net ïi Men meldt uit Leiden Door den storm ia giatsrenmtddag ten 12 uur in de Ketelboalersieeg alhier eon boom en een tuinmunr omgavallen met bet noodlottig gevolg dat eene aldaar juist pasHareode dienstbode onder hot puin bedolven werd Onmiddellgk daaruit te voorachgn gafaaatd bleek z bewufltoloos te zgn en na door eeo desknadige bgRebrachi te zgn bleek baar toe mots fan het witte k e t dat hem reuls uit de verte oen welkom schijnt toe te roepon hy aanaohouwt niets van don golronden gouden haartooi die nl een stralenkrans het celiefde hoofd omfflanst Teleuritelling verwondering toorn eiodelijk aogsl ttifselen elkaar af in tjjn ontrust gemoed tot bij eindelyk als een dolzinnige de valbrug over stormt van het paard springt en in zjjni woeste vaart den schildknaap omverwerpt dio is teegotoald om z ne diansteo aan te MedPi Iiy rent zgn huls door on zoekt ovornl maar de vrouw dio hy lief heeft is niet te viodon Daar treedt hem zgn grgte vader te gemoet Tbeodobald grypt hem aan en vraagt m I doodsangst op bet gelaat en mot hijgende stem Oude waar is do vrouw die ik toevertrouwde san uwe org Bedaar mijn zoon en verslnal uwe zia tegen de smart I Zy is gestorven twee jaren geleden en m ne eigene nandan dalfdfa baar een graf Zg is gestorven an rust in vrede maar zij liot a eons choone borinneriag achter Kom met mi en aaniohouw Ic lente van mijn ouderdom Zg beeft het kleine meisje Thaodeliode genoemd naar u Kon dan gg zult in haar de trokken barer moeder terug vinden En zoo heftig als By tevoren ia ijjo angst geweekt ia zoo machteloos zoo gedwee is bg thans by de verpletterende lekerheul Dof en oovereohillig laat bg zich neevoaren oau het wiegje van zyo kind ITtréi wtr 0d