Goudsche Courant, woensdag 1 december 1897

Donderdag 2 December J80T Pioa T443 368te Jaargaog mmm mmm Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave deaer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is liJ5 franco per post 1 70 Afeonderlöke Nommew VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 60 Centen iedere regd meer 10 Centen Groote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pkacli tlg net lan grexlclaLt Wmmm met TLI staande aan den KATTEN81NGÊL Wijk Q No 141 Het H nis bevat bftieden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 K amers met achter een g oot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en aobter aan het Huis Waterbesproeiinjr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegjels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en gebeel ingericht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 Patent H Stollen Inmtrtn mimet f er ffro Erfolg fnUftff rw rf H ess i = mrmtm KMtdmm verthiiiëen Naehahmun mt fefétt Uut liêuft rfsAsr wiMrs Meië êcharftn H f ff a l aw iwr res sn i M cdtr In leWM £ jMS ias M s 1 Sbass saisr i lstst fr n sSsss l oss O asKsUai S PMMMen ae 2ni istas IS f Ooad Dmk vaa l BOINKMAN k ZOON OfERLEDEN 27 Not JI Smiln wedO daa Hertog 79 j B 8 D l r 52 j 28 A W Njn rk rk bauirr téo A BIobDeDdwil 71 j 9 m Zevenhai ni OBBOBEN Gurrit oiden J it Tm d J TU B rti D Brafnboor Trgotja Adriaoo oaden K J Pitiiicr n N J fan Dm AdrinoB ouders A fan de Ruit eo F Boj ard Oerardai onderi F Korppao eo M 8tran FraociBa ooderi W rao der Neat eo M Dekker Harripje Jacoba ooderi J Broerc ao M A Veiatoap Adrianna oaden J na der Starre en A Kaak ADVERTENTIEN 1 Heden orerleed te Rotttrdam oaiem 1 geliefde Zoeter ELISABETH niLHE 1 1 MINA DONiNAU Sooe G W BOOS 1 P P SOOS 1 1 Gouda 29 November 1807 Te Zoop of te Huur aangeboden EEN IIËËRËMIIJIS Staande aan da WESTHAVBN Wjjk B N U7 Te berragen Zange Tiendeuteg D Ii9 Hat huia berat beneden 3 Kamera met Snite Keuken Kelder en Binnenplaatt bonn 3 Kamera en Zoldir verder atlei netjes en doel matig ingaricbt alimede ran Qaa en Water leidiuK Tooraien Tevena boren en beneden Priraat met Waterleiding ElEmONOTOItlSGUETAMIHALSBANDJeS wvrrio OBoapoHaBRD Btl het f brulk i tiarvui Keacliiedt h l landen krlJKeu der Kinderen ZWKItGH 0i nnsre pun 10 000 Gulden wordt betoald aan hem die bewgien kan dat de by mjj ter inzage liggende getuigichriften der nitatekende reeultaten van de Klectromo toris ohe Tandli lsbandjes niet echt ayn SMt Men Utteop den naam twn den fabrikant KOUEKT HOITZ Wordt franco toegesonden alleen na ontvanget van postzegel ad 9 i eent door KOBERTIIüLT i NUraegcn Verkrijgbaar bfl WOLFF Co WeslhavcH I9i Wederverkooper gewaagd St Nieolaas Oodergeteekende noodigt beleefd zijne geachte Stadganooten uit zgne ETALAGE e k m ii b iichtigen die ruim voorzien ia tui Suiker en Choeolaadwcrken Alle dag n verech SPECULAAS BAÖKET on gbed gevnide BOTEKLETTEUS Alle oor ten MARSEPAIN en CONFITUÜRHAHTBN M Zie de BTALAOB speciaal op bet T EKST betrekking hebbende ff ÊÊ Mimaam aanbevelende A van HELLEHOKDT voorheen U van WANKUM TISSOT Co Bordeaua Hotterdam f 1 40 per liter in venegelde bemande fleach van 5 en 2 i ter vooralen van het attest van Dr P JP van Hnmel Soos Proeffleaoh 1 30 Verkrijgbaar bg J H ROODE VAN BlOMMESIEIN S INKT if I luJcndei Viiideliik de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APCLDOORN HOllAND OODOA CoiÖeur Kleiweg bericht te hebben ONTVANGEN aan Ajne Sortéertng Fratuehe en Bngelêehe Odeurs eii Zeepen al mede een fijne Collectie TOILET ABTIEEIEK letr geschikt voor S NICOLAAS CADEAUX Stedelijke Qasfalinek te GOUDA De priji van het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 47i et Onder z ere voorwaarden worden paiceelen gratia aan Me hoofdbois verbonden met 15 meter jrai leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt debnnr 10 ceat per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekelijks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen enztegen betaling van eenige centen per week inhnur bekomen i GENEVE Merkt NIOHIXZiAF Verkrijgbaar b i PEETER8 Jz A la bewijs vao eohtheïd ii ouhet en kurk ateedi roorsien ran den oaam dar Finu P HOPPE Louis Bisschop SI6ARENHANDEI Dubbele buurt QOUDA Specialiteit in SI WICOLAAS VEEPAEZING UITSTEKEND GESCHIKT VOOR St nicolaas Cadeauz UITSLUITEND AlSTERDAlSCH P iBRIRAAT mp Men mie d Étai age Hl L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS van 9 3 nnr in bei Hotel DE PAL W Grootemarkt te GOUDA VoorSt ïriCOLAA51 ONTVANGEN een GROOTB SOKTEERING ARTIKELEN bijzonder geschikt voor Als een fraaie keuee Heeren Dassen en Strikken ZIJDEN CACHENEZ Heereii en Oamèê liaHdêehaeué Ronien HolTen Kragen en Colliers ook voor Kinderen EEN GEHEEL NIEUWE ZENDING FANTASIE en Huishoiidschorten Zwarte Zijden en Thibet Sdwrtjes Verder KINDERKAPERS HOEDJES BABET8 WANTJKS MOFJES enz enz Qröote keu e CORSETTEIf Lage pr en d Contant Aanbevelend C k U BANTZIl GRB Frijstrekking 16 December 500 0 Maik als boofdprtjt tn bet geluVkijiat geva birdt de oiauwatfl grooM üeldvarlotiog dïe door rle lioage BegeeriDg ion Hamburg goedgekeord ea gewaarborgd ia Da Toordeettge inriehliog vut btit oiauwt plan beatoat ilaanD dat in den loop rao ilecbta weinige naandfn in 7 verlotingeo ran 118 000 lotm 9 180 pnJuD b 4nKMid 11 349 325 Mark t prijienaM S0 000 ti prgMDsU 10 000 H prijien s II S OOO los prijzen ÏL M 5 000 104 prijzen a M S 000 812 irijien a M 1 000 ItlSprijiaa M 00 SHtipnji aH It5 igiaoprikH 900 100 134 104 100 78 46 Jl t r volladige beahuing sutlen komen daaroDdar zqD kapitale prijEOo ran Teatueel 500 000 Mark bg uiioemendbeidvecbtar t prqa aU Sr 0 OÜO 1 prga aM SOO O O l prga a M 100 000 i pnjun M 76 000 l prya aM 70 000 Iprija aM 85 000 1 pi a i M 60 000 Ipr a iU B 000 pryuB i M BO OOO 1 prQi a U i OO 1 prijt k H WHO D aanataanda eerr ta pryalrakking dezer groote doof den HUiat gevaarborgde ietdvertotÏBg is van aabUwage bepaald plaata te bebben op den 16 VECBMBEB k ea kost hierroor 1 gebealorig tot sleohU Uark 6 of S ftO 1 batr t S 1 7B l kwart l i O tegen iniending fan bet bedrag par poatwiuol of tegen rembours Alle commisaies worden onmiddetlyk met da grootste torgvuldigbeid nitgevoenl en ieder speler ontvangt van ons de met bet wapen van den Staat vooraiena Origioeele Loten uAi in handen Bg iednre beatetling wordt het veretacbta ofHoteele plan waaruit de verdeeling der pryEen op de jfïürsohiilende klassen ala ook de betrefTeodo integgelden te vrrnamen is gratis bijgevoegd eo zendbc wjj aan onze Begunstigers onaangwtugd na elk trokkiag de olBfieela Igsten De uitbetaling der pnJHin ireacbtedt steedn prompt ouder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook aiiar verkiezing der nelaogbebbanden in alle grootere plaatsen vaiji Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder Vele andere aanzienigke prijzen hebben wg meermalen volgens ofliaieale bewijsan de aersta Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 850 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij doze op dan beohiaten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eeae zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophanden tynde trekking alls order ten spoedigate rechtstreeks t zendpn aao KAUFMANN SIMON Bankieni en Ueldwisselaars ia HAMBi G P S Hiarraeda danken wij voor het vertrouwen ons tot hiortoe gesobouken en daar wg by bat begin dor nieuwe verloting ter deelneming invittMren zullen w ook voor het vervolg bomoeid zgu door c n atipte en n ëele bodieniag de tevredenheid van on geëerde Beguniligers te verwarven Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen SD dg door dea 8lul UambarK piiiarboi idi frroote üeliltotory unn celc r 11 Mlllloen 349 325 Mark gewoBDen moeten orden Dt pTJiSD Tsa doe veel roordeel liiedaade neWloterij dis lolgeos kei pisa ilmhls 118 000 loten berst i jn ds rolgeade boogste prjjs ia sreataeel tOO OOO Mark Premie vsa S00 000 M l 1 prfjua i 10 000 II 1 prijs ü 100 000 H j tg prjjsen 000 M 1 prjjs s 100 000 H IO prijun JOOOH iprjjisn a 75 00nU lOtprijiea i 1000 U 1 prü a 70 001 11 S 11 prijzen s 1000 M Iprjji i 15 000 H ItlSprijieos 40011 I prjjs 0 000 M 40 prjjun s 300 M 1 prijs i 68 0110 M 140 prijien s JM a prijzen i 0 00ll I S69 p uBJi 1 6 1 1 prüs a 40 000M iiB r a 164 104 100 1 prït a 80 000 M 98 1p s 7 46 1 M ipriJHia i 90 000 M l totull 611 180 prjjsaa ea worden dese in eeatge mssndsn in 7 klas sen aitgeloot Ds Uoofdprlis in de Ie klasse bedraagt Msrk 60 000 stijgt in de Ie kl tol 66 000 H in de Ss tot 60 000 H in ds 4e tol 6 000 M ia ds 6e tol 70 000 M in de e tot 76 000 M in de 7s tei 800 000 M ea mst ds prenia rsn 300 000 11 svent tot 00 000 Mark Voor de eersts prijsinkking die oOeisal is Tutgesteld kost een gebeel origineel lot slechts önld 3 50 een half origineel lot ileohts Guld 1 76 esn k srt origineel lol slecbts Guld 0 90 Uo io egge den roor de volgende kisssen oo vel sis de lijst dar prijseo worden saogageveo in lisl olBolse o trekkingsp ao oenisn an bst VVspcn T n dsn Sissl welk pisn ik op isn sgt gratis versend ledpre deelneiner in de loterjj ontvsngt ongerrssgd oniaiddelljjk ns ds plssts gabsd hsbbendo trekking de offloiet le trekkingilijit De nitbetsling en rerzonüiug rsn ds prjjssn gesahiedt door mn direct en prompt san de winners un ondei de itrengste geheiin j ti ling Ieders bestelling ksn men eenvoudig 1 por postwiisel opgsren lfsn wende cioh dus met de ssnvraag on toeseuding vsD loten voor de spoedig plssts hsbbrnds trekking zoo spoedig uogeljjk of iiitterlijk tot f e nKCBimmBH n sset vertrimwen tot Samüel Heekschcr senr Bsnkur en Wissolksnioor in HAMBURG üoitsohlsnd I s ► Hst bes M Arim l maUulykstspoetsmliUsivoocHsersa sa voorst dsmss so Kltukrseboenwerk r UdsApprstuorvanO M Mier Ata larlla lestli SIr H MsnMWfssd op naam en fabrleksmsffc VertryiSssr kv i ir i iil ii l iii l iais WHWiesisi Ml awwes 4ssstSr W Svswisss Siiliia BINNENLAND GOUDA 1 Oeaember 1897 Aan bek postkantoor Gooda eo de dearoader teisorteerande holpkantoren werd Kedureodo da maand Norember 1897 in de I posl spaaibank ingelegd I 12 80 194 tsrugbelaa d 17089 34 Bet laaUte door dat kantoor nitgegeven boekje draagt het numaer 5707 Het ondertoek van het water der Waterleiding had gedoreade November het volgende 6 Nov 10 4 Mg permang kalicas per lOUUcc 19 s 5 3 27 7 9 SS Na nitsobrjjvina aa de prjsvrsag voor seen liad voor gemengd koor door dea Bond rao gemeagda E Dg ereenigingen Eendracht maakt aehls agn 22 conpoiities ontvangen Mat bal bastnnr varklaardaa da heersn Daniel da Lsnge en Bernard Zwaars te Amskerdan lieh bereid de jorj te soimen Bskroond ign met den eersten prgs mej C tb van Bannas te Utrecht net den tweeden de heer Oeorge Beyerie te Amsterdam i met den derden s Vooijsarsbeaieliags van oasen stadgenoot den heer W F Kerper rlretling dar stedelijke muiiekechool alhier aidaeliog theoiie onderwge leeraar de heer J H B Spaaadermaa Bg da giiterenaeond gebonden insohrjjeing voor de terpschting van het baffet in de tent van ds IJsclub sGondas te 8tolwgkersluis was iaoig intcbrjvsr da haar F X Hardgier Hadanoaoht omitreeks 1 nor is een falie bnnd niigebroken hg de wad O R Boeman te Keeowgk drie groots tnrfscboren en een hooiberg met eeoig hooi ajjn een prooi der vlammen geworden Bet woonhuis evenals hst daarnaaat staande woonhuis van baar eooo agn met de inboedels beboodeu gebleven Twee biwdspoiten werkten Krachtig om bei vnnr te bedwingen wat na enigen tgd gelukt Ds oonaak is onbekend alias was tegen brand chada varaekerd De brand was MO heeig dat de politie alhier U de meaning verkeerde dat er ia deae gemaenta brand niigebroken was Toor da ArrondissemaDts Bechthaiili ta Rotlardam warden gisteren o a de volgends vonniasen geweten FEVILLETO X DiJORKVRODW UT HET G DDEM m 2 18 Zie hst Bfti je ontwaakt jniit git ds alaimeriag walki h t rouD getooverd bopft op de waagto het slaat da reine blaawe oogen op aaar den man die xich heeaboigt orer haar leger hat blikt verwondarc in dat Treemde gelaat het rieht xicb op eep wolkje faa taehte gouden lokken wordt EÏebtbatr Zal het kiad lachen of schreiea ui het zieh rroolyk makan of aogatig orer den baard van den oobakendeP Langen tijd ilaren de blaawa oogan hen onbeweeglijk aan dan ptotaeling plooit rich bet keraroode mom e tot eeo glmlach en flaiatert in kioderlijke gebroken taal 1 dit mija fader Myn ▼ ader die ran bee vet komt en ag kasaen ui f Zeker heeft men haar die woorden voorget Ba man bg het wi a riddert De onrerwa fate tijding had hem als betooverd tbani is t alsof dat kinderstemmetje die brtooiering Terbreakt Hq rinkt op zgoe knieën en drukt egn dochtertje onder tranen aan sqn borst Er ia nog iets xegt de grijsaard die in stomme si art dit toonart Le gadegeslagen er is nog iets Zie hier en hjj toont een klein lierlyk sohil waarrai de bnitenzgde geheel met blonde frottvwAun ia omkleed D loonettraleQ die door J TU B 54 jaar viiaehfr eo diooa hoiirroaw C L 53 jur beiden ta Gooda wegens het doeo io ichriU brf ngeo tad de valache UDgiiie dei Hattheoi LnneaHorg U bnoDeo nadeela aït een peUogfoik eone hoefeelheïd riscb bed weKgeDomeo tot 4 maeoJen gevungeoiaitref ieder De atatiittek der eterften ofer Aogoatos 1897 wyit UD det io Xotd BolIeDd met eeoe bevolking vaa 1 082 678 iowooera bet aantal oTerledeneii met levealooi aanitegeTea op 1000 iowooet per jaar bedroeg 17 48 Op lOOO iowooera komen io die atatiattekde folgeocU gemeeotea TO or Delft met 23 53 orerledeaeQ Dordrecht 18 61 Gouda 19 30 Den Haag 24 16 Leideo 14 56 Rotterdam 22 14 Sobiedam 25 21 Mea meldt oit IJaaeliteio vaa 29 Not Gistermiddag o aar brak er Termoedelyk door bet overrliegen Tan eeo Toak op eea rietmat braad oit op de ateenfabriek De OTCDwaard rao dea beer A MöoÜefl By den berigen itorm atnod bet ei ate te wachteo Dech boawfl er Try wat aobade aangericbt ia bUToa vooral door de actiTiteit en bolpTaardigbetd Tan bet fabrieksvolk de geboawea en de loodaeo waarin sioh 10 12 0CO dabbele madden torf beaeTooa eene groote faoeTeelheid eokt a beTOoden gespaard Van de drie aaogerakte apoiteo behoefde er ileobts een water ie geven Om diie oor was het gevaar geweken Beroepen bg de Ned Berrormde Kerk te KrimJMn aan de Lek ds A tea Haven te Polabroek Io den vroegen morgen van Zaterdag tl werden de inwonen van Hekeodorp opgeeobrikt door brandalarm by den bakHerJ A Verborg Oalnkbig werd bet spo ig bemerkt deor een paar personen die om saken Vroeg hel bed verlaten badden In een oogeoblik waren er ee ige personen werkzaam ofn den braod te blnsacheo waai het rieten dak waa brandende en opgezweept door den caid weat Bowiod was hei eeo bang geEicbt Vtwrit mogen bier genoemd worden J Eramer eo F Blonk die met nog meer by komen de peraoneo met emmers water den brand beperkten totdat de spoit in gereedheid wan eo verder met inspaoniog den braod blnscbteo Intoiiebeo was de borgemeeiter woneode te Oadewater het boogveneter naar binnen ratifii doen het glaocen ao schitteren sltof het van gond ware Zy verEOoht mij are loickenjff Ie snydeo zoo gaat de oude man voori en met stervende vingeren heeft Eij u gewonden om kei lobild Bewaar het voor Theodatinde Eons tullen op dit schild da slagen afstuiten van bet iwaard dat aioh tegeni haar kaert Be doode haaft bet ra to eflaiiterd met haar laataten ademtooht Tele jaren tijn voorbijgrtnèld Door het gAnscha land klinkt h als één stem over Theodelinde s schoonheid En waarlijk ze is rnin eo bekoorl k als da morgenstondjde jonkvrouw die daar neerknielt of den heavel en het lachend oog waarin de hemelen sioh spiegelen welden laat ovei de vlakte De koade adem van den noordenwind doet de blonde vlechten trillen en den frissehen blos der gszoodheid baar gloeien op de wang Hare hand draagt een ruiker vao voorjnarsbloemen waarmee ze dtfn vader verwelkomen sal bij ajjne tehuiakomst Ua I daar is bij Nu het plukken gestaakt en den heuvel afgesoeld en juichend den naderaade te gemoet gevielen I Hoe de oOgen ran diao vad er schitteren hoe yroolijk zyn lach klinkt als hg sign kiod aanschouwt in de verte Hebt KÜ r un gedaoht diU ridder Leonard morgen wil komen vraagt de vader fJa zeker I s n b j zal het lot der anderen ondergaan luidt zorgeloos het antwoord Théodelinde was de droom van menig ridderhart Maar onder dia velen was er gein enkele die genade kon vbdcQ ia lure oogaoa Daarom sprak ijj tot oakbodeo maar gelakkig was het gevaar gew o bg tyn aaokomat Opmerkalgk waa bet b hei begin van den braod toon nog gaen volk genoeg aaowexig waa dat vrouwen de hand aan da pomp sloegen om betweter voort ie lioven Alle eer komt haar toe De ramp bad eroatige gevolgen kooneo hebben waot belaaa is hier oog menige woaiog mat riet gedokt eo joist onder den wiid afl dit bei geval Hoe de brand is oDiitaaQ weet men niet want bg ondertoek wÉ d acboorsteen vau den oven In goede orli De aebade aao bet dak is oiet aantïenlyf maar de waterschade is aaoaerkelyk daar va l tarwameat eo tekjee bloem op dan rolder aaaweiig was £ ea en ander ia voor brandschade venekerd t e gewone jaarlykaehe vergadering van den UM ond sKrimpenerwaardc heelt gepaaaeerdeo Vrgdag te Sohïooboveo ia het BondaCafé plaata gebad Op één na waien al de aangesleieo rereaoigingen vertegeowoordicd Üit de mededfelingen bleek dat al de geneeoten ia den Krimpenerwaard gelegen warvn aaogasl n soodat de veikeerswegen op bet ys in den waard als compleet kannen worden beeoboflwd De wenach werd dan ook aitgeeprokeo dat mocht io deceo winter bet yi met aneenw bedekt igo dan even ala vroeger iedere cl eb krachtig tal optredea om den goeden naam van den ysbond te handhaven niet twgfoleade oS de aoo boog noodtge medewerking van gitmeente en polderbeatoren autoriteiten en partiooliereo cal in h i algemeeo belang bereidwillig worden verleend Het oitvoerend bestaar werd opgedragen aao de vertegeowoordigers van da clobs Schoonhoven Stolwgk jaastrecfat Ukkerksrk en Kiimpen a d Lek Storm en hoog water Groote schade berokkende de storm aan de woning vao den landboawar L Beje te Bodegraveo Zy is gebeel oversy gewaaid Van den dninvoei te Scbeveoingen van de Eeiserstraat tot aao bet Waterververschlogikaoaai ia gemiddeld I m ter afgeoomen Aan da aakken met sand voor de gedenknaatd opgflttapetd en aao hei hekwerk daarofflbeeo ii veel schade berokkaod Uit BroQwersbaveo Aan het strand te Wesleracbonweo ik aangespoeld eeo swaard vao een b9machoi1 met witten kop gekraakt gemerkt L G V Van Teiel wordt gemeld De alormvloed vao Maandag bereikte eene hn le van 14 dM boven A P aoodat de ieJer die vraagde om bare hand Wie mg in earlyken tweekamp beef vefwonneu dien ral ik Tolgan Want ty liad van hare broeders da k inst goieord om wspeoon te hanteeron Maar atleo keerden miitrooitig huiswaarts nit den trgd omdat Théodelinde aloedi het lohitd voerde Tsaraan hare moeder mat stervende vingeren had gearbeid Daarin scheen eeo wonderbare kracht Ie liggen zoodat men het al spoedig het betooverde tohild noemde De volgende dag brengt ridder Leonand en met hem een gansohen stoet van edelen en schildknapen Bovendien is er nog iemand aangekomen oen vreemdeling die tich Luseiuius noemt Z n iielaatsklour ia donker bet lange golvende haar ia koolzwart evenals zijn schitterend oogen Hij draagt Keen wapenen zyn kleeding doet hem kennen ots akalde Uet blonde kind van Theodob ld gevoelt tich wonderbaar aangetrokken tot dien vreomdeling en toch vreest ze hem Immers is de ziel ran en zwartharig man niet even zwart ala z n lokken Men heeft het haar gezegd toen ze nog een kind ras eo er zijn vele volwaassnen met haar die het gelooTsn Maar als hy begint te zingen dan wijkt plotseling al haar angst voor hem dan gevoelt ze dat hij niet slecht kan zijn en luisterende naar de heerlijke diepe tonen z cer stem ia t haar alsof luchtgeesten haar wegvoeren ver ver boven de aarde Ridder Leo ard is vertrokken H heeft bet lot der anderen ondergaan Ook de edelen die met hem kwamen vergezelden hem weer op dei tenigweg Alleen de zwarte Luecinius a gebleven Tbeodebald heeft hem gaatvryheid geboden die hy dankbaar aanvaardda Hij verhaalt veel ran sijn zwerftoohteo kaden werden oventroomd fieoiga garnalenvinsebera warden door den storm overvallen op TeXfUtroom en vlnohttan aaar bak Nitfowediep waar ry met avery binoeoliepeo De poilatoomboot Ada vao Hnjjaods onderhield seer geri ld da gemaaoecbap met den vasten wat doch had vooml t naniddajp een barren toebt Aao land werden boomen ontworteld en aan versobüleode bniien echade aangericbt Nabg de Oosterdyk leden eeoige viaicberivaartaigea achade Een er van werd geheel verbryield Meo achrylt oit Callaataoog Uaandagavoed na 5 ore ia een hooge vloed opgekomen die den aedert 1894 oieowaaage worveo dniaregel mat beplaatiog vóór het dorp geheel beeft weggeelagen Ook de nieuwe weg naar et atrandvoor da reddingsboot is voor eeo gedeelte weggealagen en gehee oobroikbaar geworc o Hen ia verplicht een nieaweo weg te maken Verscheidene battioga platen ona worden op de kost geworpen Kr ia dos waaraohgoiyk een acbip op de kaat vergaaa Uit Vltaatogeo meldt men De dagboot sPrinsat Marlet dïe gisteren hier moMt aankomen is te Dover gebleven om den naobidienak ta vprriohteo Da 74 jarige wedawe W van der Zae ke Heerenveen is Zondagavond bj brt verataa der kerk te water gestormd en jammeriyk verdronken Haar lyk ia met dea akroom moagavoerd en werd tot gister oiek gevonden Ootaettaod moet de aebade ayo Maandag door den storm op de Kngeliche kaai varoor aaakt en zeer waanobgolgk tgo ook veel menicbeolevaoi verloren gegam Te Margate ia Marioe PsUca geb eel veroiald te Breaditaira en Bbeernes xyn de hooiden ef eslagen bg Deal is de xeeweering beaohadigd Yarmoakh LowesloU fo andere plaateen ign grootendeels ooder a er geset Ögionder hevig waa de atorm in het kanaal vnn Bristol n over k geheel o ds wectkost Te Loodon ii veel schade teweegebraobt ook door bet hooge water Hhearoets was geheel afgeaoeden van hei overige deel van Kent behalve da hoofden werd ook de eedyk loiseheo Bbreraeas on Queeosboroogb 7 ooals reeda gemeld is swaar bootiadigd aoodat de treineo opgi boadeo werden Viarvyrd van Sbeeroesa atoid onder valer e Koniogio Wilhelmina van de Maatschappij Zrclane kapitein Locaac gt de Times I had vreeaelyk waar gehad de overtocht oaar Kogelend die andere tea nor en dikwyta ingt hg ook esn lied wanneer Linda a oogen hem dasrom ameeken Rens op e n heerlüken romernvond ala de sterren fonkslen san don donkerblnuweo hemel en demasn haar zacht vriendelijk schijnsel werpt over de slatmarende aarde fluistert by haar E jn lietda toe Mur eg getrouw aan de wel die ui alohMlve ge stold heeft en die ze zelfs nu niet verbreken mag voor dan man dien rij bemint liJ legt suobtend tervgl al Aê oude overmoed ail hare weordsa verdwenen is ff Wie mg in efrlijk n tweekamp heeft verwonnen dien ui ik volgen Uoedl spreel t Luseiuius gij kent nijn wapen t Kenifi zwaard dat ik voer is mgoo stem Kom met mg in bet woud Ik wset een plekje waar v zware olmen op den heuvel bgeen staaa waar hét mos zacht is en viooltjes gearen wstt de wied ruls t in do toppen der boomen waar alleen de sterren met haar vriendelijke oogen op ons neer zullen zien Haal ipoedig hst gouden schild en bescfaerm uw hart want woet dat mgn wapen door ds liefde gescherpt is dat het zelfs het stevigst pantser zou kunnen doorbonn £ o in de stilte vtn dea nacht spoedden beiden zich voort over de vlakte waarboven het maaalieht glanst dat in lan e a haduweo hunne geatalten toekent op hot eenzame pad De kampplaats i bereikt De jonkvrinw zet tidb fieder op oen top der hoogte De zangor ia Verdwenen Ze weet niet wiarhew hg is gegaan tot ze plotseling aijn lied verneemt van de andere zyde aan den voet van den heitvtl