Goudsche Courant, donderdag 2 december 1897

00 tJDi HOT 1IJ6 I I4 1 4 11 B 1 M 8 67 4 68 4 66 6 88 6 61 4 14 7 81 7 66 8 80 8 61 8 60 10 04 10 81 1 18 li 6 f ll X 44 lilt 1 61 4 ff ff 4 16 6 18 6 08 6 08 6 16 6J6 V 6 4 0 ff ff ff ff ff 0 08 ff ff ff 8 18 8 10 8 88 7 60 8 86 ff ff ff ff ff ff 8 48 840 ff ff ff 10 18 10 18 10 86 18 14 ff ff 10 l4 ff ff iwo K 0 I T i D 4 K S 0 0 D 4 in lB 11 16 11 6 11 17 1 44 8 60 8 46 4 10 4 4 6 80 6 86 4 17 7 86 8 8 87 10 08 10 66 I U64 ff ff ff 4 60 ff 4 87 ff ff 8 47 ff 10 M ff 8 01 t ff ff 4 67 ff ff 1 84 ff 8 64 ff 8 06 ff 6 04 ff ff 41 ff ff 10 01 t ini 11 14 11 08 18 47 8 14 8 08 4 06 4 8 6 10 6 40 6 66 1 47 7 46 8J0 18 07 10 88 1 D tM B 119 00004 AaDKevaBges 1 October TUd vai Greeowlcb ülrectc Spoorwegwblndlngen met GOUDA WlDterdleost 1 10 li 14 10 11 11 47 10 11 4 61 H n 6 417 80 7 48 8 81 8 48 10 1111 87 18 881 861 44 8 40 4 06 4 88 6 80 8 18 7 16 7 66 8 8610 08 Voort 6 68 ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 88 ff 1 18 ff 8 84 Z Z gw 8 ff ff ff 10 81 ff ff 1 66 ff ff 4 68 1 80 8 48 Omdl 8 88 7 48 8 188 08 10 1110 1411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 11 8 8 80 7 48 8J8 18 10 10J8 OTliOBT OOODA CrtlMkt 1 88 7 46 8 48 8 80 10 16 10 J8 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 811 81 741 Wawdaa 1J8 1 01 10 88 11 66 4 16 7 18 Oiitmtw 7 07 8 14 eOtDA DTlIOHT 1 14 7 68 6 81 07 18 18 10 67 18 00 18 68 8J0 8 17 4 84 4 06 ff ff ff ff 11 14 ff ff 8 87 ff 8 10 ff 11 8 ff ff 8 46 8 84 7 4 8 88 0 88 10 61 11 48 18 88 1 86 8 iaf8 60 6 08 eOÜDA AliaTïillill 7 4 87 f 8l 8 48 10 67 18 10 4 11 J 6J 1 61 1 16 1 81 10 17 10 86 1 10 ff 10 84 ff 1 84 7 lf 8 48 10 41 i 4 7 U 6 68 11 18 11 18 e d 7 87 814 10 41 4 84 ff ff O ff ff m 8 87 8 8 68 10 68 11 1018 11 1 8 8 40 4J7 6 80 1 07 7 88 8 18 8 48 10 14 11 10 IHSTilOAIl aOIIDA 8 18 8 86 18 48 8 88 8 46 8J8 X M 18 111848 8 11 4 8 46 HJO 18 17 18 UI llAl dovrt h d 13 aar iobMiftg genomen Toiwbeo Oiliodu en Margete ipoeldao de ueëa orerde boc e eboorateeoeD raa de Koniagto Wilbetmioa De pasiagiers so de mail werden tonder oagerat aao wat gebracbl OiateronaroDd omalreeka 6 aar kwameo da itoomtcbepeo OrcoDera en DaraDgo oU fee te Rotterdam aaD stoooiendede tOiCOoeravoorop Dit ichip dal aao boet 11 ra bt tegeoorer de Wetterkad moett komen te liggen swaaide daartoe Ier boogte vao die boei gflkomeo om zya anker betgeen teogeTolge bad dat de hem acbterop komende vDarangoc aan Iniord waarrao mso duor dat swaeiffo de Ücbteo raa de Oroonerac waar obgalgk niet sag laake enoemd stoomscbip midsebeepi aanroer De aanrariog wat ran dien aard dat de OreoDera Id weinige oogecblikken zook taucbeo de boeien 10 en 11 Oe bemannieg fan bet gHzonken itoomacbip werd door de too nbootj a IJxptoeg ran de firma P Smit Jr en Clio van de firma Hudig en Blokbai a en met de butp ran een roeiboot gered Tgd om eenige goederen vaa boord mede te nemen ontbrik ten eenenmale De Orconersc meet 1241 ton en werd in 1874 te Stockton gebouwd Het lebip ia geladen met gsererta en kwam fan Santaader voor rekening van de firma Fnedriob Krupp Met boog water te 9 t reo giiterenavood itakeo een gedeelte van dan Khooriteen de mniteo de boeg en bet kaartenbaia boren water ntt en ble en bet toplicbl en een licbt in bet kaartenbnii branden Vanwege den barenmeeiter zgn maatregelen voor de icheepvaart getroffen en ia op bet aohtericbip een licht aangebraobt terwgt de loodaen ign gewaaracbuwd Bg bet geaonken atoomaobip dat met bet vooricbip itroomaf waarti liC itaat nog ai branding doch de ebeepvaart ti niet geitremd Hot itcomacbip DuraDgoc inetende netto 1927 Ion komende van Baltimore en geladen met atakgoedfreo voor rekening van de firma Hadig en BtokbuiteD ii met aiiiiteutie opge toomd naar de Bpoorwegbavao Dit atoom nhip bakwam een aanmerkelgk gat in den boeg boren de waterlinie Da werkuamhedeo op bet wrak dar Latine bet goodichip dat in de grooden van Ter lobelling ligt sgn voor dit jnar geataakt Ook dit jaar beeft genoemd wrak licb waderom ali tkwaldaivelc Intin doen kennen daac He werken om lobatlen np te balen vrnoblelooe il geweeet Maar in het volgende jaar boopt men toob weer met fri ecbeo moed de werktaamheden voort te ntteo Stotan QOD rlt l Ie Kambb Zitting vao Maandag 29 November Oe Berite Kamer der Stateo Generaal ii bgeeogekomen tot bervatliag vau baar werk amheden logekomnn wab het overlgdeoabericht van mr J Beemikerk Azd fht mttt eeo hrtef van rouwbeklag cel wotdeu beautwoord Nog waren ingekomen de Jaateteiyk door de Tweede Kamer aangenomen wettoetwerpeo welke naar de afdeeliogeo werden versonden De vergadering ii daarna verdaagd tot Donderdag a B llnreo Alldan komen verscbeidon etiootwerpeo van kleinen om aog in behandeling Statan Oenersal 2e Kahmb Zitting van Dinidag 80 November Aan de orde is de Algemeena Beraadilaging oier de Staatibegrootiog waar ao de toor itter ait ndert de UndboowcoDoentratie bet mnnt weien en de ontginning van gronden 6 10 8 66 1 41 6 4 6 a C6 T 66 7 61 7 6 7 4 7 66 Otwl sa Hoordnobt Nieuwwknk Oxfüt Bgttwdui 7 i ao 16 Roturdui 0 p ll HiramAwk HoordMoht Saadi Usoa 6 80 Ouil r 6 86 Waw4 6 48 OUwkt 1 08 Qosd IJ iLBfftmUa e n 8 11 J7 10 10 De heer De Boer gaat de beteekeoie der jongote Itembniuitipraak onder het Qit ebreide kieireobt na Ii deae uitatag gebleken te leiden tol een btgveade verbetering t Hg betwglelt het ooral met bet oog op de aociale wetjreving al il ook bet perioneel der Kamer veranderd Door de verkeerde leute clericaal en profcectioniime ii de eooialo vraag atark op den achtergrond Tfdronjren Vandaar kMrt bg al das gavoerden ilrüd over godfdienit vooral van cbriitelgke sgüe M er lociale raebtvaardigbeid zal de mairieete ooiwikkeling van b t volk ea den tadelgken lovUed vermeerderen Bg betvgfelt of hut vertronwen tUKfaen Regeeriog en volk dat gMcbokt K tal teragkeeren lutniachen erkent bij den grooteo invloed der eoeiaal d moeratiKhe partg op bet olk waarmede rekening moet worden gebonden Men drgfe do etaatRtorg echter oiet ie ver Eeo foot van de sociaaldemocraten i dat tg den politisken ttigddoeo ootaard n in een kleasen etrijd Spreker ii voor inkrimping der voorrechten tegen dienitbaarmakiog van den itaat aan bgzoodere belaogen en keert goed dat de Regeering met U veel toetegging deed wat ben voor de toekorait gareititelt De heer Van Kampen ontfonwt het goda dienitig ao mtaticbappetgk voordoil van de Zondi frnat een alleaiioa billgk verlangen van den werkman en een nrgent aociaal vraagitnk Hg wil een verbod van eiken anderen dan boc noodxakelgken arbeid op Xoudag en boopt dat Zoudagirait l verzekerd worden bg de troooabeatgging Jp De beer Kerdgk aebetat bet etandpnnt xgner geeitverwantfu bene verhonding tut de Regeeriog en bnn werkplan Zgn partij baldigt de democratie a1i politieke lerenabehoefte en wil haar in de itaatar eling beter tot boer recht brengen met wegneming van miMtandeo en voorbereiding eener betere toekomal io het ociale ea pertoonigke eigendom Men deelt aan het Gentram mede dat in den toeatand van dr Sbaepman hengelgke belarsobap valt waar te nemee Te Antwerpen egn in de laateta dagen drie poginget tot bet itolan van kinderen gedaan die getnkkig alle dtie tgn miilnkt Da eerate aanalag waa geweest op een 6j rig leboolknaapje dat a morgen op straat werd aangHiprokeo dooi eeo beer die voorstelde hem in een rtjtaig naar buii Ie brengen ao het kind toen het weigerde opnam en in een rytoig zette dat loel ermee heeoreed Ëeoige vroawen hadden gezien wat erroorviel en toen zij aaderdeo maakte de heer zich glinga alt de voeten Het knaapje wiat onder bet rgden bet portier open te maken en uit bet rgtaig te ipriosen zonder dat de ko t ier het bemerkte De twiede poging werd gepleegd door een beer die in eeo rgtnig een kcaap an geboot kwam balen omdat er plotieliog familie waa overgekomep Het hoofd der icboul vert oaw de echter de taak niet en gaf het kind niet mee Later bleek dat de ondera niemand om den knaap badden gezonden De derde aaoilag had ten doel twee kleine meiijea te ontroeren van de lobool waar tg waren maar evenali in het tweede geval gaf het hoofd dier hooi de kinderen niet mee De politie doet gveng onderzoek naar den kinderroover ao hoopt hem ipoedig te viodeo De k etaiar en de eigenaar vao bet rgtoig waarmee de et ralgfooemde knaap werd weggetoerd zQQ reeds opgeipoord Zondag avond if een condnctenr van de stoomtram Heniel Eindhoven die om 6 oar was vertrokken te Bteeniel van de tram gevallen waardoor hg werd fern orield toodat bg oogeoblikkelgk een Igk was De mao whb pas sedert eeo jaar gabnwd en laat go wednwe met een kibdje achter Uit Hnosingo sebrgft men oan de N R Ct Er wordt thans handel gedreven in vteogels en veeren van z evogelN dis in groote menigte op de Noordkuit van ona fand gevonden worden Ben vogelvonger in Booaingo beeft op zich genomeo een groot oontol vlangeli ta leveren £ en gevolg daarvan is dat de waarde der Tlengeli en veeren dar laevogels plotaeling rgiK De hoeden iodastrie vraagt ze om te op de beedea te ptoataen ii n i n ii is 11 S6 11 46 1 li 61 1 6I 11 81 10 10 6i 1M i f 1 11 ILUT 6 11 UI Blyft de vraag Ranbonden dan kan date bottdel TOS botoekaoia wordaa voor do kntbawoaers voo oos lood Het oootiU teevogeta is groot boa meer de kano onter kosten ooderzoebt wordt Jm ta mo r bigkt dat bet aantal seorteo veelvoldig ia In Engelond te Ltebfield ie iemand oor don raofator gebraebt omdat bg tieb bg oen begrofoois oabeboorlgk bod ragen £ eo vriend van hem erd ter aarde besteld toea de kiat in de groeve was naerKslaten toagde bg er een fleacb whiak bg en toen de fleach hem weder ter band werd gesteld goot bji den inhoud op de ktat nit De man verklaarde voor den rechter dat hg dat alles op varlangeo van den overledene bad gedaan Men scbrgfi nit Ood Beierlond Daar bet bestoor der school met den bgbel alhier ds acatore van onderwijzer aan f enoemde achool niet op oodere wgxe verveld kan krggeo is thans ten einde lo bet genot vao de rgk snbaidis te bigven als zoodanig benoemd de heer A Joogejau lid tan den gemeeoteraad alhier De heer Jonftejan zal daardoor als raadslid igtt ootalag moeten nemen Ooderteehend door 498 studenten der Polytechnische Sehool ia aan de Tweede Kamer eeo adrea gericht we rin gezegd woidt dat de gebonwen en bnlpmiddelen voor bet onderwijs aan die inrichting op weinig nitzooderingen no toe ten eebenmale onvoldoende zgo dat tg aan de meest beaobeidsn eisohen niet beentwoorden De bescbibbare ruimte tn verband met bet aoat l ingeschrevenen laat sedert jaren veel te wenscheo over en het aantal iugeachrevenen nsamfc jaorlgka nog teer belongrgk toe De veranderingen io den loop der tgd aangebracht hebben geen afdoende verbetering ten evolge gehad Adresffooteo verzoekeo daarom de Kamer afdoende maatregelen te willen nemen tot bet tot stand brengen von een geheel nieuwe inrichting tot vorming van technologen en ingeoisoTs Tot de bglafien behoort o o aen overzicht van bet koolznurKebalte der lucht in opnige collie lokalen waaruit bfgkt boe onvoldoende dat il en hoe weinig dns die lokalen aan hjgiSoiaebe eischen voldoen lo Engelaobe bladen kan men hel verbaalleien van een herderahond die zgo beiderecbterpoolen onder het mea van een maaimachine liet De eerder verpleegde den bagflkjllna eanigen tgd kon men bet beeit opKgnovergebleveo linkarpootMn weer log zien vont apringen en de kodde boeden als vao wde Ala hg ligt moet bg eeo zetje nemen om weerovereind te komen Te Brossel bestaat het grootaebe p an do bovenstad met de benedenstad te verbinden door eeo brog van ataal die 800 meter lang wordt en van den Boolcard Central over de bniten der bened nBtad nsar de Place dn Palais tegenover bet Park aal loopeo Zg zat tevens door een eleotriiobe tram wordeo bereden die den afatand in 4 minoteo aflegt Aao het eeoe aiteiode daalt men dan io een lift door de brngpjjlera io éeo miouot neder De beer Fiobefel de ontwerper neemt aan die brog in drie jaren gereed te hebben Da koning steunt het plan krachtig Ta Amsterdam ia gistermorgen plotseling overleden de beer A G Wytbeim een mao in tal van kringen vel bekend Lid vaa de Eerste Kamer der Staten Qeneraal behoorde hg tot de bekwame liberalen in dit staataliebaam Niet alleen als financieele ipeoioUteit doch als warm belangstellende in alles wat bet land betrof bekleedde hg ia meer dan één kring een waardige plaats l ifr4f C ai L06 8 W 7 88 Aan het publieke leven in de Hoofdstad nam de beer Wertbeim vooral iu vroeger dagen met veel opgewktheid deel D ond voor titlor fM Bwgerpliakt ik vooaal ia varkioxiogadogen eon gver ootwikkalda dia manigoan varbaoado had saer vaal iovlosd ol kan niet worden ontkend dat ook in tgo dagen reeds de auefat ao de Borgerptiefat portji in de hoofdatad ging taoen Mawr hoewel de heer Wertbeim in vele taken beloDgstelde boveo otlee woe bg finaocïeole niacialiteit Aaa menige onderneming bewees fag mti sgn groote bekwuaheden gewichtige disostoo eo looral in de financieele wereld tal tgn ta lies wordeo geeoald De heer Wertbeim wos reeda eeaige jaron liideode vaodaar dat men hem io des laatsten tgd niet too overal ootmoetU aU dat vroeger wel het geval waa Giatermorgeo ging hg naar agn kantoor waar bg nog eenigen arbeid vorriofatte Daarop ging hg oaar tgn achter bet kantoor liggende woning om xicb naar Den Haag te begeven waar hg zgn werk als lid oer Eerste Kamer dacht te verrichten Doch io tgn woning werd hg door een zgoer familieleden in ba wustelootett toestabd gevoodeo Dadelgk werd geneeaknodige bnlp iageroepen doch deze mocht niet mrer baten De heer Wertbeim barsikte den teeftgd van bgoa 65 jaar Ueo meldt nit Amaterdam Evenals het vorig jaar na den moord is da Van Eegbenstnuit worden ook oo na de aan raodiog op de Heereograobt verhalen gedaao van avontnien die dan al of niet met bet miadr f in verband tonden knnaeo staao Zaterdagavood om 10 oor is bet dienstmeisje der familie Bresaer gevolgd door een man die baar aansprak en toen zg bem geen gehoor verleende zoo loid begon te vIot keo dat zelfs de menaoben op straat er vao staan bieren Op den hoek vao de Sweeliaekatraat eo de Ceintuurbaan haalde de man eeo koipmea te voorachgo eo slak noar den rng van ket meisje De man aohgnt zich daarna verwgdard te hebben zonder bemoeilgkt te tyn hoewel een heer het gaosche tooneel waa nam eo later bet verschrikte meisje thuii broeht Maar het signalement van dezen aanrander ia nauwkeurig opgegeven tamelgk groot en getet zware donkere knevel platte pel lange donkere jas en lichte pantalon tVachtarbeid voor bakkerse De redactie van het Weekblad Vooruitgang beeft met den directear van een der groote Ha aehe broodfabrieken een aobriHelgke en mondelino gedachten wissel ing gehad over de vraag of afachaffing vao deo naohtarbeid voor bakkers een bereikbsar doel is dan wel of die afiobafBng van de zgde der patroona een oiet te vervolleo aisoh is Hetgeeo die directear mededeelde komt bgoa woordeiyk op het volgende neer Naar zgne meening ton er vso de tgde vap het pobliek geen tegenwerking te doobtenign wanneer de hooiden van broodfabriekeo eo brood bak kergeo het over eeoe regelii eeoi knunen worden D n iadeafsehaffing van naeht arbeid alocht ten kwestie van overleg tosMhen patroon eo getel Dit overleg kan lóó getroffen worden dat aoowel het publiek enkele lekker bekken daaronder niet nanszonderd ala da patroons en faonne gezellen er vrede made kannen hebbsn 10 84 10 64 8 07 10 08 8 88 8 88 7 41 1 18 1 41 1 41 Hg licht dit voor de fabrieken op da volgende wgte toe De tegenwoordige regel in bgos alle fabrieken te deter atede is dat sr eeo dagen een nachtploeg bestaat die beiden een elmaal d i 12 nor werkeo met 2 onr sobaftgd Van s morgens 6 nar tot s avonds 6 nor dagploeg van a avonds 6 nnr tot e morRoni 6 nar nachtploeg Do grooUte drakte en dan is bet voor den bakker bard werkeo is in de tas eerste oren toovel over dag als aoacbta maar de laatste 6 nr o gaat het wuft een sokkelgaogetje Men top on elke p g echter elkaar negen onr kannen Uton wefkas ioplaaia van Moalt tbasi 12 aar met alterlei rnettgden De verdselïpg van den tgd zou daniMigo Barste plorg één deegmaker eo één oveoiit komen morgens 4 uur eo eindigen mid lags 1 oor bel overige personeel komt s morgeos 6 nar tiodigt s middags 3 nar Tweede ploeg één jMgmsknr en één oveaist beginnsn s middle I unr eo eindigeo s avood 10 oor eo het overigeMfsooeel begint s middags 3 unr eo eindigt s avonds 12 nor Voor deo Vrgdag ea Zond im t ton er een andere regeling getroffenmasten wordeo die bg ooderÜog nverleg oietmomlgk bui tgn Veroadentelt dat die tweeoaebten gewerkt moet werden dan ttjn tochtgf vaa de teven dagen gered De heele kweetis komt das slechts neer op een verschniving van werkuren De patrooaa kannen die reling invoeren zooder aaozieotgke koftteo of vergrooting van werkplaatsen eo oieer dergelgke groote woorileo tooali hg t ooemt Mochten er al eenige kosten aan verbonden tgn dan staan daartegeoover beaparingen tao opticbte der machericëo eo kuustlicbt Immeie de machiierieën krggen bg de ni uwe regeling raat tnsschen s morgens 12 nnr en s middags 4 oor terwgl in dien tgd ook geen kunstlicht behoeft te worden gebraikt De werklieden zooden wanneer neo deze regeling met de thans best taode vergelgkt anker er beUngrgk op vooruitgaan Bn na bet pobliek De broodetert krijgen nn vóór 12 nor s morgeoa het brood dat in hoofdzaak at dtjo vortgen avond voor 12 oor gebakken ia eo e middags tot s avonds wat s moqjsns voor 12 nor gebakken ia By de nieuwe regeling tonden ze s morgens vro bruod kannen krggen dat deo vorigen avond voor 12 nor ge uakken is en verder op deo dag elk nar b v na 10 a II oor heet brood too oit den oven De grootste lekkerbek die zoo bg het opstaan beet 1 brood verlangt zoo derhalve n geen oodbakken brood behoeven te eten want dit is fa t den vorigen avond voor 12 unr afgebakken brood niet vooral niet als het savooda ia de ma atgoeD hg elkaar lekker toegedekte 2 bewaardt wordt voor s morgeoa hoteliers eo andereo die warm brood voor hnooe zaken noodig hebben zoo meent bg oog eeo uitzoodering knnoeo wordeo gemaakt Het meereodeel der logeergaateo tea niet voor negen uur boo broodje en dan kunnen tg bet hebben ook Zooats meu hieruit ziet bestaat de gabeele opoffering vao bet publiek dus hierin det onder zich bet geoot vao versch brood te behoeven te ooti o t dat vao varm brood moet bedwingen tot 12 nnr en de atsehaffing van nachtarbeid wet noodig ia Zooals men bemsrkt maakt da aohrgveroodorcheid toascben heet warm en verachbrood Deze oitdrokking ia von den schrgver mm BoUeDlandscb Overaiclit De Troonrede waarmede de Dottsche rgkadsg ia geopend stalt de noodzakelgkheid in bet licht van da versterkiog vao de vtoot in het vaderland en van de vermeerdering der oortogasc hepen voor deo buitenlanüachen dteost in vredeatgd beatemd De verbonden roeringen Bohteo het noodig de bterkte dar marine eo dsn terrago binoeo welken oese sterkte moot bereikt sgo bg een wet vast te atollen Het ontwerp tot hervorming van het wetboek van militaire a traf vorder ing zal zich zoo nauw m elgk oaoaloitende aan de bargerlgke itrafrecbtaplaging ook voldoea aao de tot handhaving der krggitucht oo oorwsardelgk noodige Verder kondigt de trooored wetsontwerpen aan op de keaxe van j ariadictie tot wgtiging van de bargerlgke rechts vordering van de faiiliasemeotwet eo tot schadeloosjtelliog van OBicboldig veroordeelden De fioaocieele toestand is bevredigend De troonrede beslmt als volgt De moord op Dnitaohe tsndelingen en de aanvallen op de misaiefaniteo die onder mgne beschprming staan ea wier belangen mg ter harte gaan hebben het amaldoel in Ooit Atië genoodtaakt te KiaoUjoo troepen aan land te zetteo ten einde volledige genoegdoen ng en een waarborg tegen aen herhaling van detebetreureaawaardige gebeorteoisseD te verkrggen De politieke betrekkingen met bet buitenland tgn overigens volmaakt vreediaam De schitterende en harteIgke ontvangat te Peterbof en te Boedapest bobben hiervoor opnieuw koatbare waarborgen geleverd Alle voortsekenen wettigen de verwaehtiag van verdere vreedzame ontwikkeling van Xtoropa an het DaitKhe vaderland Print Heiorich vao Proisen die binoenkoit all ehsf van ds nieowgevormde tweede divisie naotaerschepen noar China gaat is daar reeds l7 jaar geleden geweest teeo hg tnsschen 1878 sn 1880 als adelborst aan boord van de paatsarkorvet Print Adalbert igoe groote rail om de wereld deed op 15 October 1878 verliet bg de haven van Kiel zgo broeder toen oog Prini Wilhelm deed bem oitgeleide tot aan dan oitgang van da Fübrde van Kiel Na Zoid Amerika on de Sandwich eDaadeo te hebben bszoobt kreeg do korvet ia Mei 1879 ds knat van Aii £ in bet gotiohi Eeo paar dagea daaraa overbaodigde de prins deo keizer van Japan de ioeigaaa vau de orde van deo Zwarten Adelau met een eigenbandi o brief van Keizer Wilhem I Prins Hetnrioh bleef een vol jaar in Japansche wateren eo ondernam gedareode deten tgd menig uitstapje en reiede naar bet biooeolaod van bet rgk van deo Mikado ld April 1880 vertiet de Dnitecbe korvet Jeddo een Japaoaob admiraalsebip vergezelde haar ean eiod weegs eo na vgf dagen bereikte tg de Chineeeche kost Tgdeos de aaakomst van Prios Heiorich vraahetCfaineesche rgk joist mat Boalaod io erostig conflict gewikkeld en dreigde tassefaeo beide rgkso een oorlog Deoommaadaut vao het Duitsche oorlogschip erad meer daa eens ais middelbaar op de ta Sjftobai gevoerde ooderhandeliogen Aao eea ter eere van Prios Heiorich aldaar gegeveo feestmaal hield de jooge adelborst een toespraak waarm hg de waarde d r marine in bet licht stelde O m leide hg toen 0ok iu de voor deze stad geankerde oorlogichepeo wordt een brokje van h t vaderland meegen meo in de wg le wereld door gewapende Dnitaohe mannen Hierdoor wordl een lavenwakkeud element gevormd voor da Daitiohers in alle devlen der aarde eeo verbiodeode keten met het groote vaderland die hecht tal blgken ook io de aren des gevaari Ik verklaar trotsch er op te zgn dat tolk een dienst voor Keizer en rgk ook mg hierheen heeft gevoerd Moge de Duitscbe trouw lo Sjanghai aan de kast van Chioa niet te loor gaao en on ophoudalgk verbonden blgven met de oobegreeade liefde tot onzen Keizer c Hatf Juni begon de Print Adalbert vao Hingkong uit de thoisrais na voj iobillende groote stedeo van China aaogedaao te hebben Bg het laatste hoeraatje voor de Duitschers aan dsn wal wierpeo de cadetten bnone matsen uit bet waat over boord die door een aantal toerende Chineeieo werdea opgevangen Toen kwam er bewegng io h t schip In top woei de 100 meter lange wimpel en de Duitftchera die bet oa bleven tareo aan den wal hoorden als afBciieidigroet de welbekende tonen van het Doitiche lied Wer weiaz ob wir ons wiedrrsebnf Ondertui chen ia Prins Heinrioh schootbg naoht geworden eo komt bg ditmaal in Chlnee che wateren terug met drie sohepao de Deutechland Geflon en Geier De o pge wou deo beid io Weeoeo is veel bedaard althsDBop atiaat schgot het kalm tszgn Zooals gemeld is ib de onirersiteit weer geopeod eo Wolf en endere io beobtenia genomen per ooeo vrggelaten Wolf werd door een joiebende menigte tb o ingebracht Na het bekend wordeb van den vn rao fiadeni weren nog een paar oobeteekeiiende betoogiogeo op deo Judeoplatz vóór het mioiaterie vao biouenlandaobe taken maar gisteravond waa het tamelgk stil Het eigeneardigste was dat de meeste menaoben op atraat hel grootste nieowa hoorde van de politie ageotso die daarmee hst beste middel keteo om ze tot bedsrea te brsogen Ook lioeger reed in een rgtuig rond om bet te vertellen en herbaalde het later van de pui vao het stadhoia Ia Graz ia eveneens de rost hersteld de bevolkiog toonde haar bigdachap over bet ootalag van Badeni door te i lomineeren Maar in Praag zgn gisteiavond de Tsjechen gaan mauofesteeren voor de nieuwe Duitscbe komedie die te zoo met steeoen bombardeerden dat de koristen uit bon kleedkamer mouten vluchten Later kwameo er Doitaobe itudeoten bg waarop een vrg ernstige veohtpartg aotatond eo verioheiden van beide partgeo en ook poli tieagenteo gewond werden Omtrent de nieuwe Ooitenrijkacbe premier wordt het volgende gemeld Baron Von Gautaoh is reeds op tweeea dertigjarige tesef gd minister geweest ol onder graaf Tanffe die bem minister van onderwgs maakte na bet aftreden fan mioister Conrad Hg was dan ook destgds de jo g te minister dien Oosteorgk ooit had beseten Met graaf Taaffe ging ook Von Gaatach heen maar toen het ministerie Badeni optrad nam de eerate minister hem op speciaal verlangen dee Keitera wiens bgzoodere guoat bg geniet io het ministerie op wederom als minister van onderwgs welk boog staatsambt hg tot na toe beklet de Voo Oaotseb wordt oentraal genosmd eo dus deelt hg het lot van alle neatrale meoscheo ol dat te zooal geen vganden dan toch ook weinig vrienden hebben Echter met dit onderscheid dat hg wel vganden heeft nl ouder da Tajechcn die bg tegen zich hecfl ingenomen door eenige bealnlten welke bg inderlgd gdens bet ministerie Taaffe oitgevaardi heeft Evenwel daar da oppositie hoofdzakelgk deo rsoon van Badeni gold en voorts het Poolscbe karakter van tgn ministerie zal Voo Qantsisb taker een veel gooatiger stesamiDg voor ziüb vinden dan tgn voorganger De Hoogaarsche delegatie heeft gisteren op voorstel vao den rapporteor van de commissie van marine de begrootiog van marine asnge oomeo en den chef van de afdeeltng marin baron von Sterneok baar waardeering betuig voor ayne notUge en oaveroioeide werkiaaaboid De begrootiegseommiiaia voor de Oostenrgksohe delegatie beeft bat veralag vao baar rapporteor oter de buitenlaodache aaogelegeobeden goedgekeord Io dat verslag wordt nadruk gelegd op het vredelievsod karakter vao bet drievoudig verbond en met voldoemog gewaagd van de vriendschappetgke verstandboodiag met roslaod Ook wordt daario de aaoiporiog aan de Earopecarbe itatea om tieb aaaoeotesluiteu tegen de oeconomi he concarontie van geus tgde van de toe met ingeno men beid begroet T SD Maandag a s wordt de indiening van bet rapport vao Pellieox bg den goavt rneor van Pargs generaal Saoisier verwacht en reeds wordt gemompeld dat het reinltaat voor de eigeo gke zaak van den veroordeelden kapiteio Drejfos gelgk nul tal zgo daar de lostroctie thans ove heel andere zaken loopt doo de oitlsveriqg van geheime legerdocameoten aan eeo vreemden Statt Picqnart meent men tal vegona ongeoorlsofde oob acbetdenheid een paar maaodeo veitin g ar rest krggea van tgn militaire overheid maar zooder atrafrech terlgke vervolging Ko Eaterbasy Zgo dolle brieven talleo zeker voor hem niet zonder gevolgen blgven maar eeo bewgastok vao gepleegd verraad schgut noch door Matbisu Drejfus ooob door Scbearer Kestoer noch door Piequart togen bem geleverd te ztja Maar dan is ook geen heropsoiog van bet procesDreyfui te wachten en gaat de gebeele zaak tan slotte m den doofpot Toob bigft de taak hoogst gefaeimziooig eo zon io elk geval 3c bearer Kestaer alliobt io den Senaat een opeobaar debat uitlokken COBBKSFONDENTIE De Igst der getrokken Nummers van deStaatiLoterij is hedenmiddag nog niet gearriveerd zoodat wg den aitslag niet konnen op nemen Ds RBDicnt FOSTERIJ BliT LU3T TUI brieven geadresuerd aao onbokenden jedurende de Ie helft der maand Noniii1 r 1897 en teruK te terkrygeD door ttit cheokomit Tan het Poetkantoot te Qouda Venonden Tan GOUDA H Bader Aarlanderreen Me Minne Amiterdam W Reaier e OraTenhage Maj B Walraren Rotterdam O da Kater Utrwsht Beken Foorbarg ran HAASTRKCHT F nm Oort Potdrecht Briefkaarten llq M EUater a OraTenhage D E ir ctHar vau het Po tkantoor VOKSTKU Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Qoederen Door Notirii J F Mablitede te Bergambacht werd Vrydag 26 NoTembar j I ardaar ia het openbaar Tarhoobt bet hnii gei 262 en 263 in de achteritraat te Bergrmbaobt Kooper A Cok koopioni 2100 Door Nolarii i P Mablitede te Bergambaofat irerd Zaterdag 27 NoTember j I te Ammer tol in bet openbaar rerkocht Het buil geteekeod 205 in de groola Straat aldaar Kooper P da Voa Wi koopiem f 2275 Ean perceel npengrond daartageno er kwper D Oomi Jz koopaom f 650 liet boi get 28 S en 234 met bouwland aaa den achterweg aldaar Kooper A Rooi qq Koopaom f 2 X 0 INQBZOND KN D e Tereeniging Ananzorge heeK bare Toorbereideode werkzaambedeo ten einde g bracht en taat gereed haar taak te aanraardeo Degeoeo die door baar begeeren ooder teund te worden knnnen i iob aiomeldeo aan bet kantoor Tan den lecretani der ouderitaudaoommiuie deo WelHd Heer A W lloaa Peperitraat alhier en wei elkeo werkdag au 10 12 QDr Toormiddag Zg moeten oTerleggen een nanwkearige opgare Tan bnn woonplaati itraat ea boisnamraer een lobriftelgke aanbereliog Tan een der leden der Tereeoigiog Armenzorg Zoo spoedig mogeiyk zal dan een onderzoek wordeo iogeïteld en naar bennd Tan zaken wordeo gehandeld De heer A W Roee itelt zich Tan Maandag 6 Deoember af beschikbaar tot het ootTaogen Tan aaarragpo Namens de VereeoigiDg Armenaorgc J W BKRKELBACH r SPRENKEL Voorzitter h R OLDSUAN Saerelarii Zeer greschikte St Ficolaas Cadeauz A vaa Os At Hd Tailtanr Kleiweg E 73 73a QOUDA Telepltm m X at Beurs van msterdaiu Trkn toikn Vi Vi i s Vie T M Vl il J 18 T Vi Js f 1 4 i I X Vie A m 10 r ai 1 11 mm 4N loov 48 10 IM IMP b 0 SOVgMBKE ID a u Urt Ned W 3 IVi dito dite dilo Sdito dito dito SKoNa a Obl O adl IMl M 4 iT ut lBHhriJTiD laal lil t OoiTlNa OM IU p pi r 1918 t dilo in jilrer lt S t POETl OAL Obl met eonpon S dito tieket S M i i Bluusu Obl Hiuneal ll 4 i dilo raeoii 1810 4 dilo bi Roti I8III 4 dilo bu HopellSII 0 4 dilo in oad leen 18U dilo dito dilo 18 4 SrAKJl Perp t nbulil 1881 4 Tuaiiu Oepr Coor leea 181 0 4 Uc leeaioA lerie D Oeo Ie ntac lerie C 2uio A n Bar t ebl 1891 5 Ullli OM Buil ach 1880 II VtNUliIU OM 4ilnbap 1881 Avnaaifkll Obliolien 1881 8 Romania Slid ben 1884 3 NlD K Afr lleudeliT uad Arandib T b M j Certiüealee DeliUuUehapp dlln Ara Hjrpoiheekb penjbr 4 Oult Mg lier VonlanI uad Or Hypotheekb T u i ir S t Nedcrlaediflbe beult Mftd Ned 11 ndelmeKlioh ilito N W k Vm llyp Ii $ iidbr I tV Kitl Hjrpotbeekb puulbr 8 i 1 L lr Ujpjiheekb dilo OoeilKa Uml llwig bank BinL H pilbelekbenkpaodb 4 lOO 80 l i UI Amani Equl bypolh peodb I Mei L I Pr T ieu eert 100 64 89 1 100 8 10 101 KiD HoU IJ ap or Utj aead UÜ tol Btpl r 81 gp uad I 108 Ned iod BpoorireDia uad 801 Ned Zuid Afr 8pm eand 8 l l i dito dilo dito IKII dllot 8 V 101 htulS i ur l 1887 81 A Kobl 8 S did lul Hpooiv A ll obI 8 PoLRN Weriobeu efliiea aiod 4 Kmii ir HuH Üpw Mlj obl e i BalUwhe dito aaod Fmowi dito ued I iweog Donbr dite aend B Kenk Cb Aio 9p kap obl 4 dilo dito oUi 4 00 1 OV l V It i tooi 88 108 l ƒ 108 Wk 100 811 V 184 I0 ia i io i 108 108 IM lil 18 117 Amant Ceel TV Meiioo N 8pw My Ie bip o UIh Kaaiai r 4pol prer ued N York Onlaeiot Weit uud dito Pnili Oblo obllg OngoD ftlir Il byp le goud 8 at Piel Mino k Muiil obl 7 Ui Pm Hoofdlijn oblif dilo Ulo Line Col Iikyp O 8 ÜAKADA tn Sonth Cert r land Te O UalliT kNi leb d e O Amiterd Omnibui M j lend Botlerd Tremweg Mula eind Kbd Bted AoBfUrdini lend 1 Sled Kotlerdim un S Bai lll glwl Antwerpen I81Ï 8 glad Bru Ml 1888 8 HoNO Tbeiu Begnllr ieiellKli 4 OoiTiNa glaetileentng 1860 8 K K Ooit B Ur 1860 S IFUIJI Stad Madrid l 8 Hid Ter Bes Hvp Bpobl eert APVERTENTIEW Stede ke Qasfa1 riek ie GOUDA De nni ran het gaa ii C cent per M en voor K toeatellen of Motoren 4 et Onder zekere Toorwaarden worden paioaalen gratis aan de hoofdhuis rerbonden met 15 meter True leiding achter den gaemeter Voor 3 en 5 licfatgaemeten bedraagt da baar 10 oeit per maand Bewoners Tan perceelen ran ten hoogala 2 25 per week knnnen wekelyki afrakenaa en Tan de fabriek lampen kooktoeitellen eia tegen betaling Tan enige eenten per week in nnr bekomen TISSOT Co Bordeaux Hotterdatn f X 40 per liter in Teneaelde bemande fleich Tan 5 en 2 liter Toorzien Tan bet atteit ran ür P F mil HutHtl Boot ProelHMch 1 30 Verkrvgbaar bg J H ROODE OOUOA f