Goudsche Courant, donderdag 2 december 1897

w r i T rk 1 Geen mooier St NICOLAA8 CADEAUX dan een PORTRETFOTOGRAFIE S T U D I O es TdresTbij van bbb waa ls Flnweelen Singe l 68 2 Gouda flo 7444 Vrgdag 3 December J897 36ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIE worden geplaxtet vu 1 5 reg l a 50 Cent iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën toi 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 iranoo ptopoet 1 70 Aizonderiyke Nommers VUF CENTEN i ZiE DE L Ws ETALAGE hotel de zalm Si Icolaas Spaar en Hulpbank Ie Goada Klimek en PoUkUniek OÊ$aTBTHM l en toor Spreekareh dagelijks tan IS D n Gratis Spreekuren Maaiui Wotraiag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A ClEYK Qerittthttr DineUiir Coifleur Kleif bericht te hebben ONTVANGEN een Afna Sortevring Franiehe en MngOack Odeurs qi Zeepen alsmede een fijn CtUeeUe imummi leer geschikt voor S NI U AAS CADEAUX VoorStmCOLAASI ONTVANGEN een GttOOTE SÜBIEEBINO AHTIKELKN bijzonder ge cfaikt roor m vinAniprinüllllV All een fraaie keuxe Heeren Dassen en Strikken ZIJDEN CACHENEZ Beeremen Êtamet HandBehoeneu BtBten Hoffeo Krigei en üoliiers ook Toor Kinderen EEN GEHEEL NIEUWE ZENDING FANTASIE en HuishoiKischorten Zwarte Zijden eD Thikt Scbirtjes Verder KINDEItKAPERS HÜEDJESi BAEET8 WANTJES MOKJKS enz enz Qroote keuze COB SETTEN Lage prijzen Ut Ctmtant ARnbtTelend G A R BANTZIKGKR Frijstrekking 16 Decemb r 1 500 00 Mark 1 all boofdpriji in h t gelukkigit geval bie t de 1 niauwito groaU QuldverloUng die do da I tlooge KegoeriDg van Hamburg goedgek ard I en gownarborgd it I I ü voonlueUgt ÏDriohtiQg van btt ni uwh I plan beataat dnarui flat in Jeu loop van al cbU I weinige mannitan in 7 T r olii geo van 11 000 i lottn 59 180 prijun bedragondi I 11 349 326 Mark I ter voUsdige botWaiing tullen komen da ron I der sija kapitale prijcan van eventueel 600 000 I Mark b uitnameDüheid eobter I l prijt kM 800 010 SOpnjztnftM 1 00oS 1 prij kM 100 000 Sflpr EenkM 00o h prii n kM 7ft 000 ll06 pr Cenfl M S OOolIprÜa kM 70 000 809 prijMnkM OOol Iprija kM 6 OQ0 818 irijeen k M Oool llprüa kM 60 000 1518 prijceu It M 400 llprUa kM 6 Q00 BftSKS pr z kM 16k ISpru kM 60 000 19480 prkM 80 800 1 llprÜa kM iO OOO 184 104 100 46l llprija kM 80 000 1 81 1 I De aaaataand ecTata prjjstrokkiog Eer II groots door den Staat gewanrborgde Gald I verloting it van anbtawege btpaaltl plaata te II hebben op den I I Ui BBCMHBEB e k I I en koet kiervoor I I ï geheel orïg lot aloohU Mark 6 of 60 I 1 half H w lé 7S II 1 kwart IVi 0 II tegen laiendiog van het bedrag per poatwusol I I of tegon remboura I I Alle K inrai8aiee wordcm onmiddellijk met I É de grootate sorgvuldigheid uitgevoerd en der I speler ontvangt van pna de met bet wape van 1I den Staat voontiene Orlgineele Loten ko f in I I handen II Bij iedrra btatelling irordt bet vereiachte II offioieele plan waaruit de verdeeling der pr II ten op Ie vcraobillende klassen ala oo de II betrelTendo inleggetdan te vnrnemea ia g atis II bijgevoegd en xonden wij aan odm Begu ati I gara onaangevraagd na elite trokking de ofH II i ieete lijsten II 1 q uitbetaling der prijun fjeeaohiedt a oda II prompt ouder waarborg van deu Staat en kan II door directe toeurnding of ook naar verki eing II der KelHnghebbeaden ia alle grootore pU tsen I I van Nederland l ewerkateUigd worden 1I Ons debiet ia ateeda door lieb geluk bc ua 1I atigd en onder vele andere aantienl ke p ÜBfln I I hebbeo wij meermalen volgeqa offioieela bewjj 1 I eon do eerste Hoofdprijxen verkregen en onio II Begunstigera tetf uitbetaald o a Mark 8fi 000 II 100 000 80 000 ftO 000 40 000 ene II Het is te voonien dat h dete op den I S brohuten grondslag gevoitlgde oodernemiag II van alle kanten op eene jeer werkaame eel I immmg bepaald kan worden gerekend me i gfl 1 I lievo derhalve wegens de reeds ophandeu j I B nde trekking alle ordtfrs ten apoedigite I I reobtatreeks te aenden aao 1 I KAUFMANN SIMON I Baukiora en QeldwisaeUara ia HAMBtRQ I P S Hiermede danken wjj voor het vertrouwe t I ona tot hiortoe gesohouken en daar wij by I be begin dor nieuwe verloting ter deelde I ming Mnviteeren tuiten wy ook vbor het vervolg bemoeid Ü door ren stipte en I rceele bediening de tevredenheid van onre I gvoerde Begunatigers tu verwerven nM0 M In t byzonderwordt W de aandacht gevestigd op mijne fijne sorteering SIG 4REJ welke zeer geschikt zijn voor 1 Si Nicolaas Cadeau AaabereleDtl 1 8 V4NWW GmDKN Te Zoop of te Huur aangeboden im IIEEREKHIIIS 8ta nde Mn de WÏ8THAVBN Wp B N 147 Te betmgen Lange Tiendeuieg D SO Het hnie bertt beneden 3 Ksmere met Soite Keuken Kelder en Binnenpleate boren 3 Kamers en Zolder rerder allee netjee en doel matig ingericht alimede van Gas en Water leidinv Toorzien Tetene boren en beneden Priraat met Waterleiding Ondergeteekende noodigt beleefd zgne geachte Stadgenooten tiit syne ETALAGE te komen bezichtigen die raim Toorüen is van Suiker en CItocolaadwcrkeD Alle dagn r eh SPECU LAAS BANKET on goedgetolde BOTERLETTERS Alle soorten MAB8EPA1N en CONPITUURHAKTBN f Zie de BXALAOE speciaal op heiTllKST betrekking hebbende MV Minzaam aanberelende A van HELLEUONDT Toorheen L Tin WANKUM KoninklUk Uaehinaie FabHek DB HONIGBLOBM v n H IM van Schalk Co gvTestigd te a Gravenkage I Hepplerttraat S en 0 I aabg de Begentesselaan ran Z M den KONING ran BELQIB 1 Indien gijhoeatn gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DroivenBorat Honig Extract FLACONS tan O Ct 70 Cts en 1 I terkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven f 08 Qmidai E H T4N MILD Ywntal B 126 te Gouda A BUUMAN MocrdmM C BATELAND Bm oob B T WIJK CMmat Y I M KOLKMAN WaMinntm L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dei DUNDEBOAUli ran 9 3 onr in het Hotel DE PAUW ürootemarkt te GOUDA Ielkctroiotoiiscbe tandhalsbaüdje 1 1 WErrIO OBOIPOVHRD I t BU het cekmlk dauru nMliMt kei I iaaden krljcen der Kinderen ZaïDEH I DE ÜI VSTE rum 10 000 Guldeu I wordt betuld aan hem die bewgzoo kan dat de bg mj ier inxue liggende getuig A schriften der oititekende resultaten ran Je Stollwerclifsche BorstlxmboiiB ge brioeerd na voorsduift na d n kon UniTerdtati Fiot Gefam Hofrad Dr HwtoM Bonn hebben sedert 60 Jaren ah Tarzachtend lüidel tegen hoe heesckbeid en aandoening der adoningsorganen mteteekende dinuten bewezen Bu apoedigD afwiaaaling Tan warmeen konde lucht is t byzonder aanberelenawardig een bonbon te gebraiken Verpakking Geele pakjea k 25 cent Mom vtrkrtJgbaM I Electromotorisehe TsDdhalsbaodjes 1 niet echt zyn W Men Utté op den na van den fabrikant UOBERT HOLTZ Wê I Wordt franco toegezonden alUen na 1 ontvangtt ran postzegel ad 95 cent door i ROBERT HüLTZ NUinegeD I Verkrijgbaar bg I WOLFF dl Co WesilHTeii 198 Wederverkoopera gevraagd VAN BlOMMESTEIN S I NKT iSji G fonderVliiilelijl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND Aan belangfhebbenden wordt bericht dat wegfens het SIÏÏT NICOLAAS AVONDFEEST op Z iTEKDAG 4 DEC e k alleen voor de Hulpbank doelt iilet voor de Spaarbank zittingr grehouden zal worden HET BEèlUüR Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEËREKHLIS met TllN staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Öet Huis bevat beneden 3 Kamers met Seire Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balc n Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van üas en Waterleiding en geheel ingeri htnaar de eischen des tijds Te bevragen LANÜE TIENDEWEG D 29 Louis Bisschop SIGARENHAHDEL Dubbele buurt QOÏÏDA l l Specialiteit in SI mcouAS jj VEEPAKEING JUIT8TEKBND GESCHIKT VOOR jSt I ricolaas Cadeauz 1 UITSLUITEND tl de Stalage M FbrÏnkmanTzÖ W Men ffitj Étalage Oonda Dmk BINNENLAND QOUDA 2 Dewtnber l8i 7 Nadr wg faroanea hebben da beeree J J van dar Sandan wegens gesondheideredenastra H M Deraksao wegana r itrek oit de ganecDte hun ontslag genomen ala leden Tan den Gemoentrraad Bij bat aftraden op 1 Notamber 1897 van den bear i Tb van Sohonweabarg ala Direeteor Tan het Rgkatelegraafkantoor a hier voalan Tela handekren mduitrieelen en partionlieren bahoefta een bewija van erken tel gk beid an waardeeri g aan te bieden a n deeen hoofdambtenaar voor de haniane en hoogat aangenene ijse waarop Z Ëd zicb ateeda tegeoOTer het publiek Tan ajgn some moeilijke taak heeft gekweten Staada bereid met raad en daad ta helpen n TOor te licbteo zal tgn ttalwillandhaid en vakkennik bg de veten die gobrnik maken van bet telegraaf kan toor in aangename berinnaring blgven Da heer J Tb van Schouwenborg trad in Febroari 1859 hg de oprichting vaohetRykatelegraaf kan toor ala eerste ambtenaar op By de nitbreidiDg 60 December 1879 tot Directeur hesoemd heeit Z Ëd dat direetenr cbap bë alle uitbreiding bigren bektecden tot de vereenigiog van dit kantoor met bet postkantoor op 1 November j l Daartoe nitgeooodigd door de Kamer van Koophandel en FaMHeken uoden de heeren J W Schouten A C C Vèrzgl A Tan Reedt Dortland en J M Noothoven van Ooor Damena dexe Kamer Tele handelaren indnitrieelen aoioriUiten en parlienlieren Z Ëd gistel n ten sijnen hnize aen aonveoir aan beataande in aen prachtig rgk gebeeldhouwde atkenhoulen boekenkast vergezeld van een album met de namen der deetnemari uitstekend c tUograpbiicb nitgevoerd Da derde abonoemeota voor stelling in de aal Knaatmin tal plaata hebben op Donderdag 9 December as Opgeroerd wordt Da BooTbTB trcnrapel in 5 bedrgven of alt tafareelen ran Fraderiob ron Scheller roor hat Bollandaoh tooneel bewerkt door W C Rojaarda Daarin treden o op de heeren D Haspels Tartaad Rojaarda BroDdgeeBt Ro 4ier Faaaaen en da damea mej Atida Klein en meTr van Kerok hoveDJooken Dit atnk ia met vaal anccea o a in Rotterdam Dalh Leiden opgeToerd Wagana nikgebreidbeid van bet atok aanfang 7 nur DE JOHKTHOUW IET HET fiOPDlill SCHILD 18 Jal ztia wapen is geaoharpt door liefde Heerlgk klinkt ego lied in den atillen nacht Nog nooit heeft ky zoo wegaleepend schoon eiongeni oddelyke beelden toovert hij baar voor en ae droomt zich glimlachend wrg in het Eden dat hij voor 4aar OnUluiL Ze denkt niet meer aan be cherniog ze vergeet het aohild en ateeds lager zinkt de kand dia het houdt omvat tot het zaehtkeBs aan de onachtzame vinKorun on iijdt Lnscioiua heeft haar bespied in agn lang Hg heeft het aanscboawd boe eija lied baar boeide tot u allee rondom oh vergal hq siet het aohild vaUen Loagnam vooniehtig nadert bg kaar van ter aijde i ne atem temperend tot ie blDkaoa overgaat in een aoeht geHnister dan legt hij eeoaklapa onverho B de amen om haar been en eindigt zgn lied met een jaiektooa Ze ia verwonnen in eerlijken tweekamp Kn op Ie plak vaar eenmaal die tweekamp had plaaU gevoadea deden Theodetinde en Lusoinius zich bon burebt bouwsD dien zg Skaldaatina noemden friaoo a verbaal was geetadigd t Bleef sül in de Uedarende de maand November l l warden alhier behandeld 1158 rerzoadan telegrammen 1252 ontvangen 127 opgenomen en verder geseind 2537 totaal Tegao 2410 talagrunnao oret November 1896 Te Amsiardam is bg Kraa ean rsritait te zien t 18 een reaieopompoïn vao den heer D Turkenburg te Bodegrave dieMn planteen tweeliogbroedeT kweekte waarran eea imponeerend Tan omvang de vrncbtbaarheld en rgkdom tan Bodegraves meer besongan bodem verkondigt Het voorapofdige baaaja weegt 175 pond en hoewel de andere broer daar niek ia vertelt eea opachrift dat die een eTenveel weegt Voorwaar van de moederptaot zal ntet getoigd kunnen worden dat van den volgeladaj boom men zulke pompoentjea niet sou missen Zitting van Dinsdag 30 November der Arrondiaaements liechtbaok te Rotterdam Na da schorsing der zitting bad rich te rerantwoorden G J 55 jaar achoeosmeerfaHrikant alhier Bg dagvaarding erd hem ten laste gelegd ala zou hg op 11 October j l in zgn fabriek en werkplaata aan het Paradga alhier opiettelgk 14 pakken inhondande dootjes gevold met schoeDameer op de deksels ran welke doosjes voorkwam aeo merk vonrate lende een laars waarnaast op denzetfden grond ataat een persoon die den linkerarm op de laars laat ruften en met de reehierband naar die laars wgst staande ter andere egde een kleine bond welk merk met een geriDge aftfgkiog nabootst het merk voorstellende een laars waarnaast op danzelfden grond liaat aen joo eti die den linkerarm op die laars laat rostéti en met den reehterarm er naar wgat op welk laatate merk Anton Petrna Mgnders ingevoige de bepalingen der wet Tan 25 Mei 1880 Nn 85 lecbt beeft ten Terkoop in voorraad hebben gehad wetende dat dit acboensmeer niet afkomstig waa ran genoemden Mgndera Beklaagde ontkende de nabootsing van Mgndera fabrieksmerk en beWeerJe dat hü de laars niet als boofdvoorstelling op de doosjea bad tatea plaatsen maar uitalnitead on te doen uitkomen wet er de inhoud vaa waa Mr Mazel waa echter ran roeening dat beklaagde bet merit waarop geinige Mgnders recht heeft r g het dan ook met een geringe afwgking opzettelgk heeft oagebooUt en vorderde Teroordeeliog tot f 50 boete snbs 10 degeu becbtenia kamer langen t ü nog nadat hg had opgehouden Ie spreken Hij leunde met bet hoofd op do kand en scheen nog voort te droomen in de troodetbare wereld die hfj het laisterend oor had roorgstooverd Plotaeling voelde hij zijne hand gedrukt door teËro vingprtjes en hg hoorde Hilda s stem dietachtkena fluisterde Hoe mooi I Heb d nk Frisco 1 Ook sijne Koeder zeide iels vri ndelijks terwgl zg de kamer verliet om zelve licht e baleu Maar daarvan bemerkte hg niets hy greep het kleine handje g i Is de avond der bekentenissen liilda Mama heeft hrt gezegd en ik ben nog niet ten einde pet de mgife Hilda er waa eens een arme boerenjongen die op zekeren dag een groot geluk had Hg mocht een jief klein meisje dat in t bosch verdwaald was naar huis terug brengen Weet ge t nog HUda ïJa zei Hilda zacht en beproefde haar hand los te maken maar bg hield die stevig vaat en ze wilde met ten twredenmale onbeleefd zgn Het lieve kleine mei e was zeer vriendelijk voor hem en apeelde met hem goodat hg op haar verzoek beleefde dikwgls naar baar huis te komen Maar h kwam niet hg werd ziek Zgn onden eujbroertjea werden ook zi ek en stierven Hij all4r heratelde Zoodra hg betir geworden was ging hg naar het fauia waar ket lieve kleine meisje woondo maar ze waa er niet meer Ze was heengegaan Toeh bad te aan hem gedocht Weet ge t nog Hilda M Ja Fri Zo kaïf aen mooi boek voor hem achtergelaten en vriendal ka graatah En dat wu oorzaak dat Beroepen bg de Ned Üei vormde Kerk U Dnrgardam toez de beer H J K Keara eaod ta Batanwoade Da beer G nenoeberg de bekende zgdefabrikant te Zurich ia door de Handelakaiuer te Crefeld t osohntdigd van oneertgke concerrentiei omdat bg in zgn adrerientiëo bene rde dat andere t da gechargeerd waa met ktearstoffen en de zgoe niet Hg Tsrzoekt ona tn antwoord daarop ta Tarmeldea dat hg niet beweerd hoeft dat zgn fabrikaat geen rerswariog met rerfitoffan plaats had naar dat rele fabrieken se oTerladem mat kknrstoffen De Crefelder Handelikamar bad in de Henoebergzüia 47 tot G percent kteoritoffen gevonden da beer ïlennebergdeett un made dat de Bazeler cbemioaa Dr H Kraia in sgden stoffen die bg kleinhandetanra in Duitacbland waren gekocht gaTooden heelt H8 tot l i percent kUuratof Terswaring Mg meent dua als aerlgk fabrikant gerechtigd te ign het publiek te waariohowen toot bei miabrnik Tan oTertadiog derigde mot klenrftoffeo De politie te a Gnvenbage verzoekt de opSfioring van eeo Maandag gestolen aingetaakenden brief bevaliende TÜf bankbiljetten van f lüOO £ r wordt niet aaogegsTen waar de bnaf iagfatoleo Alteen rermeldt hat bericht dat betaldaar pjaais had B Ci Naar w rernemea aal da alrafaaak J f van H m zake de hraudatiebtinf op Sontbeek Dinsdag 21 December voor de rechtbank te Arnhem wordeo behandeld Ala verdediger zal optreden mr L J ran Oelein Vitribga 41 getuigen zgn gedagvaard A C Roeiera baalden giatarbamiddag om half ijf it de Maas aan het Willemaplain te RotUrdam bet Igk op van den sedert den nacht Tan 18 op 19 Nofeaber aldaar rermiatMn agent van politie 4e kinase B A Timmermans Hel Igk is naar de loods voor drenkelingen in CrooBwgk orergebraeht Voor de nitgealoian gezellen der brood en mealfabriek te s GraTenbage ia verantwoord of wordt Terantwoord een totaal van f I02 75 Bet betreft een Teeriigtal getinnan De moordenaar Miiller In de zaak vau O C F Mflller in voorloopige heibteuia wegens moord op M M E Ilannamann en bnn kiod M Ë M MUIIer in hunne woning in oe booterboiobstraat ta Rotterdsm op den avond an 28 Septambar hare tante den armen boerenjongen die eenzaam bh verlaten was op de wgde wgde wereld vul liefde tot zioh nam veel liot loeren en reet liet aten Uw boek waa de oorzaak Hilda gg waart da oorzaak van mgn gelnk Hilda lieve Hilda hoe zal ik u danken Hg had nu ook hare ndere hand gevat an klemde ze vast in de zgnc vBtil zei ze machtig aangegrepen door een gevoel waarvan zg zich gaan rekenschap kon geven 0 Ül Ben ik niot genoeg beloond du gij mg Mario Luiioiniis linht loeren kennen Uat is lang mijn urigste wensph geweest Meer verlang ik met Mgn God l mompeldo bg verward Hot hc ft er veel van of ik eon bowija van dankbaarheid afsmeek in plaats van bet te willen srhgnkcn Vaar wel Hilda Waar gaat hg been Frijco riop hot jonge meiijo bekltbid Maar bg had het vertrek reeds verlaten Toen tante Mira met het licht binnen kwam had Hild i zich eeds eenigermato hersteld van do nderlinge ontroering die Frisco s vbokentenis in haar had teweeggobracht Lieve tanto zei e daar is Friaoo heengegaan en heeft vergeten mg Ie vertellen hoe bg eigenlijk aan zgn pseudoniem gekonien is Tante lanhte Ja dat is wazenlgk een rare gelekiedenis t Is maar goed dat je hem daaromtrent niet ondervraagd hebt want dat is en blgft voor bam altgd een teer punt Je moet weten dat ik in de versta ve te niet vermoedde dat mgn jongen een dichter was totdat hg me aen paar jaar geleden op nijQ geboortedag au bakdellja geichrevan verten j l beeft de rechtbank gister Maller buitao TarTolging gesteld maar tgne plaatsing in aen krankziBuigeogestiicbt bevolen Aan deze beslissing der rffohtbaak waa voorafgadaan een gerecbtalgk ganeeakundig onderzoek naar den geeateitoeatand van dea beklaagde door de daartoe benoemde deaknndigan dr 8 J Halbortama en F H Scbreta ariaeo aldaar Deze deskundigen hebben da resultaten van ban oadeno k nedergelegd ia een hoogat balangrgk rapport Storm en hoog water Door de hcMiga zeein der laatste dagen is ook de dnmbelting Toorby het Karhaus ta Scheveningen zeer afgenomen De beide alagm die Tóór bet zeebad Scbeveningen waren aangelegd ter Tarbinding van den atrftatweg door da duinen met bat strand tgn geheel waggaalagen Man meldt ait Vaare De Tiwbaloap door Van Uereren en Da Rooj te Zierikaee bianengebraebl heet Oataode 39 Noordaa De bcManning ia babondan Z ndagavood b aft de Scbavenlngaobe boia chnit Scb 200 Vrouw Adriana reader A de UoB schipper Aria Beekhuizen aan zgn vlaat liggende ean zee water overgekregnn waardoor di faoag Is ingedrukt en t loo veel water in kreeg dat t noodiainan moest gaven waarop ee Eogelacb aehip ter reddiug bijdraaida Om dichter bg t schip te komen moeat de vleet geklapt worden Bg de aerate poging tot redding werden drie matrozen en aen tcheepsjoogen gered die te lx weatoft sgi bianen febracbt Bg da tweede poging om da overige bemanning te redden ia dit mat geink want tarwgl do andere 8ehaT ningsobe Tiseebera zich van boord wilden badaven kwam er wèda aao stortiee die hen ran dek apoelde Giaterochteod kwam vaa dit ongeval ta Scbeveningen tijding by den reader De aebuii it nabij Katwgü aanf adreTeD ea daar binaaagabracbt Gialerannaobt ia van DedemaTftart ta Stapborsl aangekomen een door den wind voortbawugau spoorwegwageo Da alatioiiawaobter A U gewekt door bet atarmsom ontdekte den wagan en beeft die met bebulp van een particulier op aan zgapior gedowd waardoor ongelnkken of vertraging werden voorkomen De LondabBcba correspondent der N R Ct c schrijft d d Dinadagavond aan dat Mad Da brteTen giitereiiavood metda oaebtmaitboot via Vliaiingan nit Nederland verzondaa zga paa hedenmiddag vgf nur bier b zor d oadoaii moakto Je kunt denken hoe varraat ik was Mur het niaDwtja ging ar al gauw af toao ik bemerkte dat ik ar alleen van zou moeien genieten want h j scheen votitrekt geen plan te hebbeo da wereld te verbazen I iaat Ik Ik bedadit toen heel soliandelgk m oobetehoiden dat bg my de gedioblao gegeven had dal sa ou fditetgk mgn eigendom waren an dat ik er mee doen moeht wat ik wilde Welnu ingevolge deze brutale odachte liet ik ea uitgeven Wat den pseudijaiem betreft dacht ik aan den laogor waarvan Friaco je zooeven verteld heeft en toekendo I usoiniua IJario II zooals je weet da naam van jo overleden oom lx vonBt in Toen alles in orde was zord ik nijn jongen bat eerste boekje dat ik ontvangen had waarop hg ia vreesel ke woede naar m toe kwam vliegen Dat was dW eerste keer dat ik bra driftig neb gpeieo Nu m4i ik ook eerluk bekennen dat ik leelgk gehandeld bob Oeiakkig waf da laak weor gauw bggelagd want Fri oo kan onaiOKr lang boos blijven maar zooals ik je zeide toch goed dat ge er hem niet naar hebt gevraoj VIII Uon volgenden morgtih verseheen Friseo niet n het ontbgt en merrottw Van iMftuUin verwcmderde zich ovor rijn Wegbtgven Z vroeg een bediende naar hem en deze vertelde dat de jonker reeds zeer vroegtgdig was uitgegaan Ik bef rgp er niets ran zei ze Hg zal toobniet zonder afscheid vertrokken zgn dat la gakeel tegen zijn gawponte 0fol tiltt