Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1897

lalkn 88V 88Vl 68 Vl 17 ll s Oregon Calif Ie byp ia gönd 6 St Paul Mian k Uanit obl 7 Ua Pao Hoardlijn oblig 8 dito dito I ino Coirie byp O 5 Oaksoa Can 8outh erl v aand Vix C Kallw k Na Ie h d e ü Akiatord Omnibus Mij aand Rottoid Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 ivd Stad Bolferdam aan 8 I0 I7 Bauiia Slad Antwerpen 18S7 l s lOBV Bted Brussel 1188 8 1 lOlVs HOKO Tbeiss UeguUr iesellseb 4 Ut OoaTBHa Staatsleeoing 1880 6 181 K K Oost B Cr 1880 8 SrAHji Stad Uadrid 8 1888 86 MiD Ver Bes Hvp 8pobl eert Mlr 356 Staats loterij Ie Klesse Trekking vau Woensdag 1 Uoeeuiber No 7A5 f 1600 8181 Ul78 18860 en 17548 ieder flOUO 8080 f 400 11414 f 300 618 10877 CU 181186 ieder f IIIO dfl hnraemeester van Ood r Aro tol du 15515 16998 16660 1889 16680 18892 15635 18460 15641 18511 16687 16640 1681S 18ft4 16866 18716 169 0 18781 159V 18888 15998 18973 16001 190 1 16010 19088 160 2 1818t 16088 19169 18092 19177 16124 19191 16199 19195 16880 19804 166118 19341 16B1I 344 16689 19418 16683 19446 16667 18468 16700 19549 Bead ♦ eoèDA DEN H i f Hage 8 417 10 7 48 8 88 8 48 10 1111 17 ll U 1 88 8 44 8 40 4 08 4 88 8 80 8 11 W T rt 8 88 10 17 1 41 8 l Z Zepr 10 88 188 4 88 8 80 S id MJ7 U8 i8 8ió i8lX nimA oV ó4 o84 i8 8 of4 M i i io M V 1 07 os aUl ll 1 Ol DA UTHOHT 14 7 S S I1 K O l l IW7 11 00 H M 1 10 H M 0 11 10 JI U U Ui 11 11 n lil 1 i UTIIOHT e OODl 8 8f 7 48 8 48 8 80 lOfll 10 88 11 88 1 8 p8 8 88 4 48 8 88 8 88 7 88 laa 8 88 8 08 10 88 11 88 4 18 7 18 rater 07 1 14 10 41 f 8 14 8 88 8 88 10 17 10 88 7 10 10 84 8 14 7 18 8 48 10 41 08 4 7 88 8 88 11 18 11 18 ll U M7 k S ll tl 11 41 11 88 I li 8 08 8 80 1 GOOD A 1 HHTIfiDlII 1 MB 10 87 11 10 U 8 tl 4T 10 80 IJ U8 U V liUit 8 88 W f ll lO li ll 1 81 8 4 o lU 8 10 8 07 7 18 8 M Jll BTl Di M OUDA 8 10 8 81 1 811 10 W uaiiMi 8 48 H 10 10 17 10 88 U 41 D boot dflr tZvsUpdc dia TftnoefaUodbrMblf wu Dirt zter lut oodanbi b t Aoodweer op de Noordftee ooUervODdrD ui r duir bftt bavf uboofd te Qaeeoboro deeli WKf i eeUKea de ii onbroikbfter wm sIi itMode onder water gelijk Raatcb eilsod Bbeppj door bftwelkde iglga der Cbatbem apoorweffmantectisppünaar BbeemeM en Qaeeoboro loopt hoodeode paexavieri nocb de inaili landeii Ztj tgnpfta oaderbaod met eeo iloomboot oaar Grafe eod rnrrottrd Diu giiitereoavood mei de dagbout tga gearrireerd iga orer Cbatbsm doorgexoDdeo De dieait vao Vliaeiagea gaat du gelylc ik op goed getak geeeiod beb orer Dof r Vanafoad fertrekfc de eerste mail vao bier orer die bateo ook medeDemead de peeaagjeri eu brierea die beden met de dagboot baddeo D3oet ii geso De toeUaad op Sbrppy moet tehrikbareDd weuD BbeeroeH u oocb te laod DOch ie water te bereiken Akelig if de itaat ran taken ook te Uarwieb troQweoe in de meeste kuitptaataeo aao de Noordtee Oe booge zee3a b bbeD op de stroomen naat dien kaot Theem Medwaj aos eo bnitfogewoun loedgetgde reruoruakt üp de ThKems wss bei water rerre bov o de kaden De rerivoeatingeD tsd deu noordwester storm die nog niet nitgewóed cbgat Ie bebbeo ïyo ennrm geweest en bsbben vele menicbetilereus gekost Stoton OenOFaal 2e KaiImk Zitting raa Woensdag 1 December Het algemeen debat orer de Btaatsbegrootipg is roortgezet De beer A ran Dndem belooft dat de gevolgde mDDlpolitiek nadeslig he fl gttverkt Toor dm landbouw en dat Daar bimetsliirtoie moei g stTeeld worden Hjj ontkent togenorer Mr Troolvtra dat booge toonen op bet plattflfkud mogeiyk zijn bg de daling der prgxen en dat de pachtboeren er bet slechtst aan toe zya reeleer de eigengeërfden Hu meent dat ideeèo van Mr TroeUtra otoptSu Byn De heer Nolens il deze Regeering in haar politjsk vao socinle reeb tv aardig beid stduuec Hy meeot dat bet de taak ran den staat i üm arbeidswetgrriug te maken wat berust op den rechtsgrond het oftlnuriyk recht ren ieder mensch qm uit ijn srbeid voldoende inkomen te rerwerreo om te leren Hij joicbt toe de reeling van het arbeidscontract tegengaan au orermatigen arbeidsduur betreurt dst ds Rt gi sring bet vraagstuk d r ar beiden pensioenen ODtwykt en aobt dis veriekeritig een eiieb der aooiale recbtvaardighcid Il dringt er ernstig by ds Ksgearing op aan dit vrsagitok opgewekt aan te ratten De beer Xjoeff driani aan op legating der admiDiatralieve recblnpraak terwyl de heer Cravaglino den aandrsojlf rap Jen beer Van Dedem bettekkeiyk bet muntstelsel steunde De neer Bta tmia erkende het groote nat e van de looiiiliitiicfae betuogen voor hst volks betaog nisar stelde tegenover bon principe bet geloot in Godi ge sg hetwelk medebrengt b t g ddelyk TP ttV der armen te erkeuneu B i bet ministerie ontwaarde by geen warme livtde faoT de reciftb id jegens bet volk sn ten d tiQDtd ran da arbeidiqnaeitie uister bi d e ji roigaderinK vsn de vryziunlg de ocratisobe lub van leden der Tweede KHmvr plaats Het bestour dier club bestaat thaus ü r het e Vad 4 mededeelt oit de henen mr A Kfrdyk oonltter K D r buer Czu ea mr H L Drocker i 1 Nasr men aau de N K Ct mededeelt is ar sen comité opgefioht tot ootwerpeo van CQnoHptatatuteo voor een algemeeneu iimmerliedsnboud Dese bnnd zal xyo rertakkiugau or T bet g heele land bobben Waarsobgnltik ulleii ook schilden ca netlelaars dergelyke bonden opriobtan u uanda t tO Uudew t SS Woerden i 4S Ulreekl 08 7 4 8 10 8 18 a o Qeada M7 t lt e 81 Ia d rotonde van het Uuieam van Kunifc yvsrbeid ie Haarleia is op het oogenblik ene bgtondare tenloooit liing geopend op het gebied Atr grapbische knastan aie door den Heer Kooiogs kaestdrekker to Aoi tordam velwillèod ter Xpositie werd afgiHttaaii Oexa verzameliag werd door Keooemdea Heer bgeengebracbt afs lid der boekdrukkersverecDÏging van deo latarnatiooala Uoiteraostaoarb d a ïo de drie jaren aeoa collactia proeven van fraai dr kwerk aan bare leden roodxendt die tfgen een gelyk aantel drokproe en wordrn iugeroild Op dexe teotooa tailing kan men aen overEicbt krggao van den vooroit ang dvr boekdrokkonM en van het drakwerk dat op het oogenbltk in de meeste verpcbillaode landen wordt vervaardigd van af de eenvosdiRSle hoBtgravare tot de nieowsta procédés optypoen lytbograpisrb itabied Da Matlicbtdrnk sd de photc rafivcha drie klforaodrak da proeven van afdrukk o der cliché van geperst osrton bebooren tot da oi owste vindingen au worden zeker bier te lende nog weinig gexien BaIsngryk syn tevens de fraaie proeven ao knnstdrakwerk van de Duitacbe an Oosteorykube Ryksdrokkergeo Hel is zeker dat in de Bpaaroestad wasr de boekdrukknnat zoo in ee e wordt gehouden dese tentoonstelling velen zal aansporen een bexoek aan bet Ma um t brengen terwyl de kennismaking van belaog teltenden met de drukproeven die door dra internationalen MDSteroaBtsu cb jvordan roodgezonden de vereeniging hiar ta lande aan wsar tearing sat doso toenemen Omtrent de in omloop zynde valacbe bankbiljitten vso 100 frs van de Banqua Nationale de Be giqne valt te vermelden dat zij lyn vervaardigd van twee op elkander geplakte stukken papier De dikte en nndeugdelykheid van het papier de broinaebiige kleor aan de rechte rsyde van bft biljet vallen in bet oog Alle biljetten die tot op beden ontrekt zyn drxi en als datum van nanmaak 23 Jaoean 1 897 De lyoeii die de scbsdnw van deoyf rs 100 vormen zya grof gedrukt Dinsdagoobtend is een goedarauivain iogereden op eeo personentrein dia voor het station Spandan itil stond De twee acbterite ierHEkla SM wa igoo werden cwaar bsacbadigd Zeventien mensobeu werdei gewond w aarvsn negen naar bat tiekeohuis vervoerd moesten worden Dinsdagochtend is door dan aersipn trein van Arnbam naar Zutpbeo naby de K ansscheiding toeioben de gAmeeoieu ArnhfOi en ttheden overreden da 20 jarige huuar J V Het houfd was van don romp gesobelden en 1 het lyk usar de woning süner ondars te Velp ovargabraebt alwaar by mat varlof vertoelde Eargiflterocbtend te 9 uur landde to Noordwyk aan Zee 6 myl benoorden bet dorp de bom scb 97 Pt tronella en Jobaooac sabipper M de Euitar eigenaar mej de Wed C van der Toorn met 1 persoon aan boord den 16 jarigeD Arend de Dnik genaamd Genoemde bom die Maandagmorgen aan de Vleet lag werd ongeveer 8 oor door een fregat aangevareo waarop de equipage direct oversprong boha va genoemde jongen die de laaUta was en deo sprong niet near kon doen De bom die na da aanvaring gelukkig boven bleef heeft dus 2 dagen gedre en zonder seil op daar da mast nog in de mik lag en bad nog 130 kantje baring aan boord Da Comni saris GeDarHal voor Nederland by de tentoonstelliog te Parys iu 19üO maakt bekend dat door hem ven den Directeur Generaal dier taotooostelling da uitnoodiging ia ontvangen mfda te werken tot bat doen dealoer men van Nederland aan da retrospectieve tautoonatelliQg over de nefrantiende eeuw 7 81 8 88 8 88 10 18 Het doel deaer retrospectieve toaioonstelting is aso elka groep en voor looveel mogelyk san alka klaasf waaronder de tentoonstelling voorwerpen w rdon geranir cbikt een overzicht ta verbinden van batgaen ia daia aanw op bal g M van wetantehap kaeat indnitria an baodel door elke natie i bygadragao on bet teg owtiordig slar dpQot te bereiken D Commissari Oeneraal voornoemd richt derhalve tot eeo ieder dia op bat gabied van wetacachap koost an industrie en faandal daarin aeo werktasm asodeel beeft gabsd bet varzoek soo hy geneigd mocht syn aan da retroapaclieve tooloonstelling daal to nemen aan het bnresn der centrale eommiasia to s Gravenbage Hofspni 6 in to xenden eanaopgave lo waarin de ootdskking nitvindiog of toepassing basiaai 2o of men bereid is daarvan eeoaomachrgving teakeoing of modal op nadere aanvrage in ie aandao 3o tflo bat aeoa nitvindiog betreft opgave van de landen alwaar voor die aitvinding octrooi is genomen Desa opgaven sollen ten grondslag dienen voor da Commissie to Parys balaat met bat in fiereedbeid brengen van da retrospectiava tootootfstetling orer deze aeow De deelname aan vrywilliga oefeningen iii don wapenhandel is to Br lau roor achoHeren verboden De sBroslaawer Morg OBaitoogc had da aandacht gevestigd op bat feil dit de onderwyzers aan bon leerlinge konden zien of zy dea avonds ssoldaatje gespeeld i hadden De joogeos waren dan s aperig ei traag en blaken weioig of nieto aan hun studie to bah ben gedaan Door da onderwyzers wnrd ook geoouststosrd dat schooljongens na afloop der militaire oefeningen io kroegeo liepen om zich te bekwamen io bet edala biljartspel en biertjes to drinken Door de pnblirati dezer feiton werd zooveel opzien gewett dat de pollie dan sticbtor der sJogendwehr een geldboete van f 30 toeitegde voor iedere schooljongen diao en v o deelname aan da militoire oefeningen in qaaastia son overtoigeo Al eeae bysonderbeid deett de sSheioisob Weatpb Zeitungs meda dat Maandag voor de eerste maal lo bet Ruhrkolenbekkon de wageos bet getal 15 000 bereikt hebben £ r werden 15 129 dakb wegens groot 10 tont met kalen en cnkes beladen en venondao Dat waren dus 151 290 tons Oa vraag naar kolen n gietookes blyft zeer groot ook voor 1898 voorzien aich de grooto afnemere tagen verhoogde prgzen De Duitscha spoorwegen vr an om zaer verhoogde boeveethflden wegens varmeardard verkeer Ook da grooto stoombootooaatacb a ppgeo to Haafaurg Bramen Aetwerpau en Iloltord m hebben reeds afgealotou Groote bedryrlghaid bearschto Dinsdag to Staphorst doordien da laadboawar G J Holstgerecbtelgk uit sgo woning werd gezet Wegensbetastingsobold aan bat wateiaobap Hasselt enZwartolois waren reads desen somer hais enlaad verkocht doch U gedroeg stcb onder datalles alsof er mets gebeurd ware Hy zaaide enoogvtte op bet laod dat door den kooper ook re da in gebruik genomen was Toen hy o igiltoren uit zijn wuning verwgderd werd began men dadelgk Utreckt Weerdi Undewai Qoudf 7 08 8 08 Aaalaidaia 0 81 Ooada 7 88 Bernard Zwaers heeit deo heer N A Boawman directeor der Kon Mil kapel to Hage opgedragen de orkastparty zgner oompositie die bg de aubade aan H M da Koningin tor gdlegenbeid van da inhuldigingsfaaston ia Amstordam zal worden uitgevoerd voor militaire muziek te instrumentoeren Ook beeft mej Catb van Bennes uit Utrecht deo baar Boawman toodaoige instrnmanUtie opgedragen van baar K ndercaototo dia to s Haga bg da bnU digingsfeestan sal worden nitgavoard iongnt g Baantoraaibfargadari Maaropa de verklaard bg faat gabad siat maar to wiltea doas hg wilde naar hg seida uat aapr ala priaator optraden maar gaf da lades 5 miaatao tgd om iadar voor tiah bat gabad to dooo Protaat van aommige ladaa waa vmcbtalooa Ta Bosandaat N B is gistaranavood de hofstede van den landboower A Baksgrootondeals door braad vernield De nieuwj boawda graaoacbuur en bat wagenbais syo een pio dar vlammen geworden Van dan oogst ea da landboowmacbine is nieto gwed Pe schade is aaar aaosiaolgk doeh wordt door assorantia gadakt £ an dure overtreding Een lotorjibandalaar to Bamborg dia 10 000 gealoten briaven mat prospaetuassB dar stadalgka lotory io aan kist ala vrachigoad naar Kopenhagen bad gasondm is daswfga tot 8000 mark boete veroordeeld en moet bovendien 2000 mark porto betolen Uy beweerde minder to moetoo beialMi omdat bg recht had da brieven in pakkan van 5 kito als postpakket ta verzenden aar ook dat werd VBrworpao omdat volgens de bepalingen der algemeena poat noie brieven niet in poatpakkatton mogen wordeo vartoadtn Mijngasontploffing Men seint oit Kaiserslaotern d d 1 Dec Volgens de sPfaUische Pressee syn dooreen i Üog o p ffi g D da myo Frankenbolss by Homburg in da Palto dertig ensoben omgekomen en veertig gewond PosterUeo es Telegrapble VacaDke dirwlitc Pait an leln ra lInDtoor to WoraetiMf Jur wi fja f2300 en Try wooiog P aiiofli groodiltg f2650 Uorgtoctit + 2700 Poit ea MlKgriafUnioor to GÜn Tald Jui w lde i I6OO u Trge woDÏDg PitD o n groDdtlag f1850 Borgtocht ± 4400 OfwhooD kaa da ambtonarso Tan da beid diaaat akltao vrgbeid wordt galatoo om lich a o to mcldeo babbeo toch iagaTolge da bppaliogan tiu hat Koaiaklgk baalaitvaQ 21 Ma ri 1894 no 17 dapo8UmbtoD na toor deu diiectias dan Toorrapg Sollioitatiaa in to undan óót 15 Oa cambar a k Bonoamd 1 Deo Tot directonr tan bat Poat an tolagraafkantoor ta IJmoideD T 0 O ton Bokkal thana in gelgka batrakkiag to Wormerfear lot talephoaiat tit IJmaiden mpj A Gobaa 16 Oac Tot diractear lan bat Poat ao tolaizraafkaoioor to Zareoaar J £ A Poit Uitarwatr thana io galgke balr kking u Barno ald Varplaatat 1 Dec Da klerk derjpoaUrgen ea tolegraphie 2a kl M n dar Bal ran Amitordam toIrgraafkan oor oaar Nianwepakala 16 Jan 1898 De klerk derpoatorgen la kl L H Zaager a Waalwgk nur OndBgar land Da klerk der poelergen en tolegraphie 2e kl A F Koogman ran bet bgpoai an tolagr alkaoloor tao Oalenstraat oaar bat hoofdlalegraafksotoor to Oratanbage Ingetrokken 16 Jan 1898 Oe tgdelgka plaatoing ran den klerk der poatergen ao tolegraphie 2e kl R L Nieuwerkerk to Ood Begedand en hem werkuam geatold au het bgpoat en tolagraafkantoor Tan Qaleoatrnt to § Un Teohage Tgdelgk werknam geatald 22 No Op het boreel ran den Ingaaieor der tolegraphie 3e kl M TM Vlie Tan het telegraalkantoor aldaar da Verlengd tot nltimo Haart 1898 Igdeiyke plaaUing Tan 1 18 lt l 5 io 4 10 84 8 01 10 08 18 8 86 8 48 10 14 7 48 8 48 1 48 4 41 1 1 1 8 88 de Trouirrlijke klerk der poetorgan an telagrap hle 2o kl H P Eohlwra t n bgpo t ei tabsiaafkaotore na dar Takrtraai to Bot Ua o 1 Dac kapaalda Tatflaatoing Tai ceaaiaa dar poitergen 4 kl V A Tan dan itiaaa ean Bottardam naar a OraTenhage gaat i 16 Dae aj EarTol ootolagaa 16 Jag 1898 DebrieTengaardertoLeni W Janaen Oi 1 Kei 1898 Da directonr tan bet poitkan toor to a Hertogenboaob B M Wiertt aan Coahooro BDlteolandscli Over lclit Ten geToige tan eeo itommiog tan aecnndeir belang in deo Franachen üeuaat waarbg hji mat Ut atom in de minderheid bleef heelt de miniater an jutitia da heer Darlao ago ontolag ingediend Het nieawe Ooatonrijkaohe miniaierie ia no defiuitiet aamengaatald Baron Gautaoh ii roorlitter Tan dan minatorraad ru miniator ran binnenlandecbe laken graaf VVell r beimb miniator rau Tcrdodigiog dder Dr on Wittok fan apoorwageo Voa Böhm Bawerk fiaancw Utoar aaradiaBit eu ooderwgi Koerher handel j Dr TOD Rober jnatitia enBjlandt Bheidt landbouw Io Dniticbe kringen beachonwt mao dit Kabinet ala eeo oiergangaminiatorie Eu de Oaitachara lullen ileebti dan bereid beioudeo worden ont orer het proriioriom roor bet rergalgk mat Boogarga en oTer de begrootiog en de TMtatolling ran de lichting te beraadalageu ala de nienwa preaident Abrabamowitecb altraadt da wet FaUaohajrn iogelrokkao en de taal erordening apgeheien werdt GaaUch ui baseert men uo irachton M w ton to kumen of het aanto proTiaorian kaoa heeft aangeio laan to worden ia dit 100 da lal da Rgkadag nog deie week opgeroepen worden aodera wordt de litling oer laogau tgd verdaagd Da Treagde over den Tal van Badeoi ia iutoaacheo nog oo groot acbrgit da Kölo Zeit dat men nog niet veel aan agn opvolKar deokt Baron Gaatach ii ton rain to een Weener de toon Tan aan Weener eommiaaaria vao politie en bij heeft toevallig de laalw tton nift mede ondartoekaad Io atilto haait hg togea Badeoi gewerkt al deed hg sioh ook voor ala diaoa gehoonama dieoaar Bg de parlameataire partijen ia baron Oaotach leo wat overal wainig geiien eo agn bekwaamheid wordt niet hoog gaachat men beiobuuwt hem echiar ala zeer alim Hg iv ereoaU graaf Taaffe gn leerneaetar tWeenacb kwikulver aouder een leltlUndiga lianawijie en daar hg elechto geldt ala een tgdelgk Abnotiucgamiuiator aal hij mvant da K8ln wel ia ataat jgn een pooa aan het bewind to blgveo indien hg er aUhana in alaagt de eerato laoeilgkhedeo to oierwionen Het eenige wat man op toogeohlik doan kaa ia to wachton op da daden Tan de nienwe Ooitonrgk che regeering De Duitacbeia hebban al gaaamenlgk oTarwogan wkt bun honding xal ago maar ben bealniton dienaangaande vriwen nog geheim gehouden Wel weet mea daBgiataren in een vergadering van afgevaardigden van de liberale landaigeoaari de Duitacbe progreeaitiau de Duitacbe volkipartg de aohSoerianen en de ehriatolgk aooialen bdalotea i geheel o al samen to gaao an voeling to bottdvD met de lialiaoen en o iaaldemocrateu Abrabaaaowics moet iii eea bgaeokomat van da Polaaelub verklaard bebbeo dat bg en waarKhgnlgk ook de beide ondervoorzittora oatalag aullen namen De esnlTolgeode rergadaring Tan het Buia Tan Afgenardigdeo aal Dinadag weien Da troonrede van den Duitaolieu keiier en da toeipaling daarin op de gebenrtoniaaea in China waarheen hg om a lauds eere te verdedigen niet geacbroomd beeft igu eettgen broader to lenden hee de aandacht weder gareetigd op da aiickan die Uuitacbland aan China heeft geatold De Daiticha ngeering verlangt een aohadelooaatolliog ran 230 000 laela Toor de vernoording der sandelingeff de oprchting ran een kathedraal de eflettiug ren den gonveraanr Tan Shantung de beetraffiog der moordauaara en dar lagere ambtooareo een apoor wagmoaopolie ia Shantung toruggare der koeten door da beiattiag ran Kiant chan ont alaan en afatond ran Kiant ehan aan Doitaeh nd ala kolenaUtion Da Chiaaeaiba ragearingweigertdeieeiichen in OTerwagiog to nemen toolang Kiant cfaao niat door da Doiteehers otraimd ia Voor MTer bekend ia geeft Bniland der Obineeacbe regaeriag geen stono Men rerwaukt dat Ie regeating te Peking geen rgaadelgkheden lal doen ontataaa doob op een diplomatieke regeling rekent De Timeai oordeelt gnnatig overdeeiaebeo Taa Dnitachlaad Uat Engaliche blad aagt Wg willen niel beweren dat onder geen AOaalandigheid een andere Ëuropeeeche mog nd hêü boToagd ia to doen wat wg iu Boog kang ook daden Doch het blud geloolt iat dat Boaland ao Japan da annexalia eau I Kiant c an aallan goadkaareo De Spaaoscha Bageering beeft nit Cuba en Porto Rioo telegrammen ootvaDgao waarin ganrld oidt dat de decratoo der autonomie X op beide eitaadan aan nitotokanden indrak hebban gemaakt Da Tartagenwoordigara dar reformieton en der aatoaomiaton to Madrid hebben den minialera SagaaU ea Moret y Pendergast geluk gawenaeht ea han krachtige medewerking toegeaegd Maarachalk Blanco lal gamaehtigd worden om oomiddellgk een voorloopige Regeeriog te vormen met de hecren Brnion Giberga Montoro autonomiaton Amblard en Serra rafarmiaten Da kaar Oalvaa leider ran da aotooomiitische partg aal tot vooriittor van het Cnhaaneche parlement wor deu benoemd lo het programma dat de Eogelaoba lioeralen hebbeo uitgevaardigd komt een merkwaardige verklaring roor Zg ieggen dal moobto ig in het Lagerbaia de meerderheid krggen aO niet de regeering willen aanvaarden tontÖ met dejaacht om iooveel nieawe pain ledeU van het Boogerbnie to benoemen dat iD daardoor in dit lichaam ean meerderheid konneii erlaagan die medewerkt tot maatregelen to Termiadering Tan den ioTloed van bat Hoogarhoii op a landa wetgeving De tToryt bladen lacban daarom en beweren dat dit een teker middel ia om da liberalen voor altijd baitoo de ragearing te honden Dit ii echtor niet goed denkbaar want hoe uu een mioielerie an een andere kleur dan de meerdarheid Tan het Lagerbuie aau de regeering koonen bigven Bet program gaat nog niet eena zoovar ala air William Uarconrt de liberale leider die io een onlange gehondeo rede verklaarde dat de liberalen niet aallaa rnaton oor het gebeele Hoogerhoia ia afgeachaft Zooala bekend la heeft de Ternietigiog van bet Hoo erhoie reoda vroeger op het liberale program gfataau doch zonder gavotg omdat de conaervatieTe meerderheid van bet Uoogerhuia elke wel Tan eea liberaal Lagarhaia door baar Telb rao onwaarde kan maken Zoo ia bet indeitgd gagean met Home Bnle voor Ierland waarvan het Huia der Lorde de totatiudkomiog heeft Terhiaderd nadat het Lagerhuis eicfa er Tóór had verklaard No ia er weer een Torjr meerderl eid in het Lagerbnie en wgzan de Tory dagbladan er op boe torecht het Huia der Lords toen als esn rem heelt gewerkt daar blgkens de latore verkielingen Home Unix werkelgk gebleken ia aiat overeenkomaiig deo wil van het volk u ign aARKTBSaiOHTHEN Qoada 8 December IB 7 liet aau eToerde traan van puike ea guede kwaliteit Tindt gemakkelijk koopert tot valies prijsen Afwijkende soorten met sou getaskkelijk io plsatseo Maïs en buitenlaadsohe voererwtea tooger Tarwe Jarige Zeeuws Mieowe dito 8 10 8 J6 Mmderedito 8 10 1 8 88 Afwijkende 7 80 k 7 J5 Polder 7 Oi 8 I8 Z Eogge k 8 75 Polder S 88k S40 bttilsnlandscbe par 70 kilogram 4 80 i 1 76 Oersti WinWr 4 80 i 8 80 Zomer 4 80 k 8 Ckevallier 1 76 a 8 60 Hsrer per heet 8 6U k 8 10 per 100 kilo 8 80 i IJl Hennepsaad Inlsndseb 1 a 7 86 Buitsnlandsche 8 76 i 8 Kansrieitad 6 60 i 7 60 Ksrweissed s per 60 Kilo Kooltaad nieuw 4 Erwten Kookerwton 7 85 i 8 60 Kiel kokende 8 k 8 85 Boiteniaodseba vosrerwlen per 80 Kilo 5 50 k 6 1IU Boauen Bruine bonnen 8 8 85 Witte booDen i f Duivenboonen 10 1 li S6 Psardenboonen 5 S0 ü f Hais per 100 Kilo Boet Amerikaanacbe f 8 86 ik 5 86 Cinqusntiae 5 76 k Foianian i Inlandsehe meeting fi ƒ Vmmiht Melkvee redef aanvoer handel en prijsan matig Vatte varkens goedo aanvoer ban del vrü wel 18 a 8 ot per half KO Bi gen voor Kugeland redel aanvoer handel vlug 17 s 10 ot per half KO Magere biggen goede aanroer handel matig 0 80 s 1 40 per week Velte sohapen goede aanvoer handel vlug 12 a 84 Zulg Laramereo red aanvoer handel vlug ƒ i Nuchtere kalven eenige aanvoer kaadel vrij el 4 a 8 Kbkkalveren 7 k 14 iraskalreren goede aanvoer handel matig 16 1 40 Noord Aangavnerd 88 partijen kaas Handel matig Ie umi 88 a 88 3e nual 88 k 86 Zwaardere hooger iu prijs Uollandscke k Botor weinig aanvoer baodel matig Owbotor 1 80 k 1 80 WeiboUr 1 06 k 1 16 p Kilo Burgerlijke BtanO GEBOREN 30 Nov Cornelia oudere W C Swanink en M E ren der Veer Cornelia Louiaa ouders T Laarier en C L Braat 1 Dee Johanna ondera T C Wiltonburg ea C NienwTeld 2 Bjetor ouders P de Grigl ao J C LaeOaog OVBRLBDEM 29 Ndv L Leefleng buiavr van J Vingorling 75 j 30 J P Lankhoiit 70 j H Slaman 3 m GEBUWD 1 Dec R Zjrg eo A P W Verhoef Zeer jpeschikte St ITicolaas Cadeauz A Tan os Az Md TaiUeur Kleiweg 8 73 73a GOUDA Tele r MMi M at Beurs van iusterdanie 1 DKCGHBEA ai BaUNO Celt Nbl W 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 UoilUB Ooi Qndl 1881 88 ITUII lasckrljving 1888 81 8 OaaTI B Obl in papier 1888 8 dito ia silver 1888 6 PoKTVoiL Obl met oonpon S dito ticket 8 RusuüO Obl Binnenl 1884 4 dito Gmoos 1880 4 dito bi Rotks 1888 t dito b Hope 1838 80 4 dito in goud leen 1888 8 dito dilo dito 1884 6 Sp iiji Perp l schuld 1881 4 TlIUIU Oepr Conv leen 1890 4 iee leeniog serie U I Ueo Ie oilg serie C Zuiu Ava Bip V obl 1888 6 Muico Übl BniLBeh 1880 6 VlHnoiu Übl 4onbep 1181 Avaraaoiji Ubliirstien 1886 a BxiTriBDUi StFd Iran 1884 8 N n N Afr UauHelsv aand Arsndsb Tab U j CertiSoalen DeliMaatrohappij dito Am Hvpotheekb psudbr 4 Oult Mg der Vorstenl aand s Qi Hypolbeekh pandbr 8 MederUmiselta baiilt aaud Ked Iloudolmaslsoh dito N W k H e Ilyp l pandbr 6 Kl U Hypothsekb pandbr 8 Vritt 68 Vs Vje 108 87 86I 86V i 86V 8 s 11 88 8 l 4 8 V 77 6 4 r i 48 i loov 48 100 188 IM Via 57 87 I 8 s Ctr Hypothaekb dito J s 8i I OoallKa l o l Hong bank aand 184 Koal Hyp lhoiekbank iNindb 4 lOO l AaaaiK l ut bypotb paodb 8 80 WVs Maxw L i Pr I ieu eert 8 91 Nia Holl IJ 8poorw Mlj aand Ul I Ug tol Kzpl Ht Spw aand 106 1 Na l lod Spoorwegm aand l01 Ned Zuid Afr Spm aand 188 s dito dilo dito 1 1 dito 5 I 100 s A Eobl 8 64 Zmd Ital Hpwmjj A H obl 8 68 POLIK WarsohsuVteeuenaand 4 148 KuM 8pw Mij obl 4 100 Baltiscbe dito aaqd 85 i raslowa dito aand 5 77 Iwang Donbr due aaud 6 t 108 Knrsk AaiBii Ceel Oklo k Vortb W pr C v aand 1 O diloditoH o St Peler obl 7 188 neuverfc Eio tr Spm eert a 18 Illinois Central obl in goud 4 100 Louisr kNssbvilUOerl v aand 65 Mexico M Spw Hij Ie byp o 8 108 Miss Kansas v 4pel pref aand 14 los luV 100 80 56 V 184 808 N York Ootssiok Wast aand 16 dito Paan Uhio oblig 8 Pr jten 5789 8069 6813 8189 5814 8157 5837 8158 5860 8981 5888 8868 6980 8430 929 8496 5968 8511 6065 6693 6061 8734 0068 8776 6074 8790 6141 8108 ai 7 8904 61 7 8916 9jl 8961 6388 8981 6366 8996 6373 9038 6898 i07 8449 9083 6464 9088 6471 9188 6508 9193 13 te 186 seos 144 8681 18 8841 878 8687 440 8685 467 8716 484 8767 496 8837 487 8884 681 8948 717 8916 786 8990 803 3031 888 3078 880 3097 968 8181 98i 8186 991 8370 9 8 3868 1043 8370 1098 3393 1186 3419 IVSI 3610 1188 3631 van 80 10849 18104 10815 18023 10870 18095 10403 13034 10475 13053 40815 13075 10838 180 1 10831 13189 10861 18146 10929113169 11008 13187 11034 18234 11048 18984 nP60 13994 Ul 3 13128 11872 13881 11290 13840 11289 13414 1 1394 18438 11488 13569 11530 18763 11617 18768 11552 1379S 11677 18802 i698 13979 1188 1158 1861 1118 1180 1808 1319 1386 1891 1418 1570 1611 1661 1688 1708 1838 1847 1848 1888 1918 1888 8081 1087 8814 9198 1887 8401 1407 1418 1444 1460 1101 8114 1587 8636 8137 8689 l 70t 18110 18708 19198 16748 19448 1884 19678 18911 19 77 16917 1976 1697 19781 I6990 19884 16999 1 68 170U4 l 88l 17808 l 884 1837 1 8 4 17151 19998 17173 10018 17884 10014 17397 90158 11409 90184 17507 10183 17547 80999 17858 80315 1767 90333 17577 901114 17473 80434 17676 80451 17881 8047 17705 80109 17788 80618 17764 90580 17104 90678 17816 90106 1781 9081U 17889 80 13 17 86 80848 17884 90868 18069 10911 1817 8 Dacamber 14009 14011 14045 14U78 14013 14186 14118 14143 1 146 14181 14168 l4S4t 14858 143 1434 14163 14688 11849 14744 14819 14889 14958 16110 15098 15091 18108 11117 1880t 158 80 16839 15 88 15318 16883 11488 16468 18484 11818 11811 11697 11787 11743 11748 1888 118t8 18004 11U35 18057 19129 19966 198 11335 11493 19445 19446 19485 18416 19607 18514 19570 19579 19730 18811 19839 12833 8860 18888 181 90 19844 18948 18961 19914 11996 8340 9843 8880 8848 SU 3715 8588 9814 3778 6856 9838 3816 6701 9188 3917 6730 9864 8 48 8 99 9178 3969 6809 8881 8967 8838 4086 6839 4100 8984 4818 7017 4880 7087 4447 7057 4830 7058 4838 7089 4838 7189 4171 7138 9654 4880 7868 9676 4181 7389 718 9780 9797 8981 9936 9945 7346 78644888 74094888 747 4918 71864841 7 M6 99688081 7809 9978 6071 7814 100185141 7888 100766148 7694 100838193 77 8 100886817 7778 10138 6198 777 10160 6880 7787 10176 8870 78B7 101 7I 6471 7840 101 8478 791110810 188U Trekking van Uoudvrdag 86 8883 847 8433 877 8676 480 1888 771 3111 914 1141 1038 8166 1088 4817 1881 4419 1811 4709 1676 4806 9041 1905 9136 5110 11618 18304 16841 11408 11703 1878 16111 1 176 16134 18309 16979 19939 16896 80439 188 18 10730 16701 10748 1 770 20178 17986 9091T 17730 80971 I TiJlen van 30 5187 6841 8995 18081 586 731 9835 14007 5104 7434 10688 14017 5954 7441 10844 14814 085 7444 11683 14161 611 7465 II80I 14300 6888 7494 11837 14431 563 7505 11887 14480 6598 7618 1894t 14994 688 7771 18181 15810 0733 8898 13583 15190 1 8531 13187 I62 l 819 096 ADVERTENTIEN Aan alleu die one aoovale blgken ran waardaariing belangatolling en dnloaming gaven gedurende de ziekto en bg hetoearlgdan Tau oazen lieTen Echtgenoot Vader Bahowd eu GrootTader den Beer JAN JACOB 80UKBUDER in lerau Uanacahcar to Aeitlaijk b ti igen wg omen hartolyken dank Uit aller naam Wed J J 80flBB0DBU va DB VU DI Stedelijke Qasfal riek te G013ÜA De prga van het gaa is 6 cent per M en voor Kooktoeetollen o Motoren 4 i ct Onder zek e voorwaarden worden paicaelan gratia aan de lioofdbuia verbooileD met 15 metor vrije leiding achtor deu gaametor Voor 3 en 5 licblgaametora bedraagt datnnr 10 o at fier maand I Bcwosera van perckelen van ton hoogato 2 25 per week kunnen wekelgk afrekenea en van de fabriek lampan kookUicatolleii ont tegen betaling Tan eenige centou p r week ia uur bekomen Ken ware Schal Toar de ongelukkige alnchtollera dar ZaVboTlekking Onanie en gehe jna uitopattiugen ia het beroemde werk ZDr Retaus ËLFBEWARING BwV rNKEL paaoami Agentuur bg de Firm Wed BOSMAN te Guuda BoUandache aitgare naat 27 afb Prba 2 gultUu Ieder die aau de Terachrik kcigke gavolgen Tan daae ondeu Igdt moet het laten d opiachto laenng die het geeft redt jaarlgka duizend vau een zekeren dood Te Terkrggen bg het Arlaga Magazin to Lei ig Neuuarkt 34 frauco tegeu inzending vau het bedru ook in poBtzegelB en in eiken boekkandel m Bolland