Goudsche Courant, zaterdag 4 december 1897

o 7445 J nrrk D A fiTITftl i W een mooier St NICOLAA8 CADEAUX dan een PORTRET I If 1 wil 11 mr WTj C5 U If 1 t Beste adres is bij P vah deh WAALS Fluweelen Singel 582 Gouda Zaterdag 4 December JS9T SOsIe Jaargang fiOüMHE wmmi Nieuw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pxaclitigr la et ing ericlit HËËRË HUIS mei TUE staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Sewe Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gane met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERHODES benevens UANDWEBEPATRONeN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDHHER In ieder n tekêi mwarte it ilen modekroUlek fe iUet u tm aai Ie Uitf sva under gekl pUtea met 3 inqiMtT en 3 groole gcknjpta putr Fer U un 1 S p peel l l I ill da la tg mat dtareuboien I gxkleurda cUten 1 76i 1 M U UgaklplaelWgz gatii p b liat aae i t 4 j a b i hat a no l gek Mtr D kBUWi 18a aan geklaurd fraaia baBdwarkpatrooa 8 j S IO mimnu kn prospectus aloï Z ï ot De Vitgaye deeer Courant g whiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden ia IJÜS franco per post 1 70 Aizonderiüke Kommen VUF CENTBS ADVERTBNTIEN worden geplaatst vau 1 5 regol a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T IS na ui t deo verwonde ta B jn gecotttnsteerd weiter op trjje voeten geatald Da LoodeuKbe correspoadeat der tN B Cl saifi t a Vlisaiogaoba maildientt vindt ook te Dotter teel vartragiog daar de iniichtiug van de baten eii bat spooratatiou er voor de mail booten dis er tegenwoordig binoenloopan gtbaOl ODioeieiband igo Zoodra bat plao tol varbelenog Vao haven en staiion uitgevoerd is aal de Vlissingicfae dientt toorgoad naar Dover verlegd worden Middaltrwgt word alles gadaaa om den dienst op Qoceoboro zoo spotdil mogaiyir te berktellen maar dat zat nog laug doreo waot de sobiule aan de zylgn tusacheo Queenboro au de Cbsihamecbe hooldign ia ergar dan men eerst daobl Te Urooiogaa zou gtsteraiond iaU heel bgloaders op equestr sch gebied voortallap In at cireuBScbamaon dal daar vooratal lugengaafl ton Oscar Carré optraden soil achlingtoor syu ambtgeooott au acht hem gefaevlvreemde Trakhsoei hengsten in trybeid roerstalleo J Twee PeUraburgaoha oooraolen igo er alscht aa loc De politie haaft aan de aSt Pateisborger Ztg t terbodeu pattieulieie adterleotiee amiliebaricbten enz op U nemen terwgl St 1 tmÜS de vsrkoap per uamI Te AolWfrpeo ia een man in biokisnis Henomen eso verloopen sohilder dia tweemalen poogde onder zeer terdacbla omitandigbeden zich aan een aebool een kind ta doen meegevi n Beide koeren mielakla dia poging Te FUddero aeo ep 20 miooten van Siltard gelegen granidorp Woaoadegmiddaii de dienstbode van dan landbouwer Neliasen tol bet doen van eeoiga i ikoopen aicb naar Sitlarl tagareo daartoe wilde zg van japon verwiaaalen Bg het openen dar blearliast bemerkte sy aen dsario verscholen haar onbekend mauspersouo Eso gil eo bolpgeioep deed da belde loona tan lai kuise toesnellan die deu onbekenden gaet stevig vaathielden lor politie watonlbodeu Da onbekende werd naar Havert overgebraefat Jaar ia bet gevangenbniaje geborgen om giateroebteod tn hsoden dor justitie te worden overgeleverd Toen men eobter gisUroeblead bet getangeoboisj ontsloot was de vogrl ge vlogen De arrestant bad zicb door bet dajyj een uitweg weten te banen Z n ifdestiMM g oaoen ia vermocht mea niet vaat u stsUsn gategd hebt 0 riep bg ol stuiaiig ets ik durfde Hilda dan tott ik voortgaan op de ijte waarop ik giiteren geaproken heb sla ik durfde Hilda I maar ik beo beug roer bat gouden sebiid waarop alle Isnien af tnilan l t da hij er aarteland an op teobtao looo bg Waarigk P traagde Hilda met lata fan haar ouden apot maar toob eedigtttns terward bg de gedacbla aan wat t volgeud ogenblik b ar brengen kon fWsarlg kP Pan tijl ge ook geen dapper ridder wnat de ridders rreeadeo het baloorerde genden schild niet Maar t ia waar ik mag u niet met hen rergelgken Men moat het een zanger rergeteu als hij gneu moed genoeg betit tot den atrgd Kn FriaOo er komt bg dat ik u met uitgedaagd heb Wg toeren dut gran oorlog Ik heb ook mgn gooden schild niet meegenomen naar bui en g iida l ast dan toortaan uw geaatig woord toor mij tjjn Sohenk mg den vi endelijkeo bhk tan uw oog dan welluidendeu lacb uwer lippen I Hilda £ n tg P Ze sprak met maar toch waa bg gelukkig met bet stomme antwoord dat tij gaf Toen tante Uira een uurtje later Hildas blozende wangen aanaebouwde behoefde te niet to tr geo o het tonnetje haar goed bad gedean St Uaas FIJNE VISITEKiABTEN by A BRINKMAN Zn L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur ia DÜNDEBDAUS tu 9 3 aur iu bei Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA In t bijzonder wordt de aandacht gevestigd op mijne ftjne sorteering S1G4RE welke zeer geschikt zijn voor St Nicolaas Cadeatix A nbeTelead Te Hoop of te Huur aangeboden ËEK IIËËKKiVlllllS StMode UI de WESTHAVEN Wv k B N U7 Te berragen Lange Tiendeweg D 119 Bet huM berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder ea Binnenplaate boven 3 Kamer en Zoldsr Terder allee netjes en doel matig ingericht alsmede fan Qaa en Water ieidin Toorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding VoorStmCOLAASI ONTVANGEN een OKOOTE 8ÜIITEEHINU ARTIKELEN byionder geschikt voor AU een fraaie keune Heeren Dassea en Strikken ZIJDEN CACHENEZ Ueeremm 0aa ie Jf m l eAoen H ItoDtcD HofTen Kr geo eo Colliers ook voor Kinderen BEN GEHEEL NIEUWE ZENDING FANTASIE en Huishoiidschorten ZwarU Zijden ei Tbibel Schirljes Verder KLNDEBKAPEBS HOEDJES BABETS WANTJE8 MOFJES en enz Qioote keuze CORSE TT EK Xm0 prijxen it Contant Aanbevelend C A B BAN TZINGKR Stollwerck sclLe Borstbonbons Mbbrloeerd na voomohrift van den 1 W üniTersitoits Prot Qehm HoGrad Dr HwHeH Bonn hebben sedert 60 Jaren ah TSnaohtend mUdel tegen hoeatai heeschbeid en aandoening der ademingeorganen uitsteekende diensten bewezen I Bij apoedigo u Titl8oling van warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbeveleni1 wardig oen bonbon te gebruiken I Verpakking Oeele wkjw il 25 cent Alom varkrljgbur p ïii mmui Coifleur Kleiweg bericht te hebben ONTVANGEN een ftJne Sorteering H anaehe en Engelache Odeurs e Zeepen allmede een fijn CoUeeti TOILET A TEELEH zeer geschikt voor S NICOLAAS CADEAU Louis Bisschop SI6ARBNHAHDEL Dubbele buurt i ÖOÏÏDA Specialiteit in S inCOLAAS VEEPAEEING UITSTEKEND 0E8CU1KT VOOH St Ficolaas Cadeauz UITSLUITEND MSTERDAMSCH F ABRIKAAT flP aten le de Étalage StUicolaas Ondergneekende noodigi beleefd z ae geachte Stadgeno teu uit zyoe ETALAGE te komen bezichtigen die rnim voorzien is van Suiker en Chocolaadwcrkeo Alle dBR n versch SPKCULAAS BANKET on goed gevulde BOTEULKTTEllS Alle soorten MAE8EPAIN en CONFITÜURBAIITBN ag Zie de MXALAGM speciaal op het FEEST betrekking hebbende MH Minzaam aanbevelende A van HELLEUONDT voorheen L va WANKUM E CASSITO TANDAIIT8 Gouda Turfmarkt BPntlBKVRBS MAANDAG DINSDAG DONDEBDAQ en 74TER0AG van S tot nor WOENSDAG en VRIJDAG va 1 tot nur ZONDAGS niet TISSOT L Co Bordeauai Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande Beseh van 5 en 2V hter voorzien van hel attest van Jir P F Barna R Proiffleech f 1 30 Verkragbaar bD J H ROODE OOCDA Koninklijke UachimUe Fabriek DE HONIG BLOEM v n H llU vanSchaik Co gevestigd te gOravenhage Hepp$er traat en a nabg de Regentesselaan HOFLEÏERAIICIERS van Z M den KONING van BGLOIE indien giJhoestU ebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract IvIE3IjI A lNri I3 B FLACONS van éO Cts TO Cts en 1 1 verkrijgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven È9 Qmda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN MoordraM i C BATELAND Boikoop B V WIJK Oudtuairr M KOLKMAN Waddinnten H t bMt oMctiwMykMt tn gk maklulrlcate poMnüddtl toot Hmtm w Tooral damta tn Klnterwluwawtrk UdeApprttuarT AG M MHlItr Ce y Iwyi B tli 8tr U M n kitttfcoed ÜL op lUMtn tn fibr kamertc Varkryikur ky HnrM hikallwi l ishBMwvrK hiateilM M nnii wi wn g M n r a HNMt k w kr MiiMi Mrato m SCHIEDAMMEB GENEVEE nm m Mer et NiaHTOAP Verkrijgb r bij PEETER8 Jz A U bew a van eehtheid u oaohet en kurk 8t edi roorKiea ran den uaam der Fima P HOPPE kECTROHOTOBISCHE TAPH iL$BANDJKS I vrnria osdiponiikd I I Bil ket irebruik daarvan geacUedt het f tanden krllgeD der Kinderen Z DER i DE MINSTE PUN r J naam V 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgten kandat de by mg ter inzage liggende getuig ende resultaten vaa de scbrifien der nitstokem Ëlectromolorlsohe Tandhalsbandjes niet echt zgn Wtk Mm lette op dUn naam van denfabrikantUXmEBJ HOLTE Wordt franco tn gesonden alteen na ontvangët Tan postzegel ad 9S Ceivt door ROBERT HULTZ NUinegen r rkrijgbaar hg WOLFF Co WesIliaTeo 198 Wederverkoopers gevraagd J VE RGEER GO UDA Beveelt uch beleefd aan tot bet leveren Taa KOPLATTBN ABCHITBAVEN en LU8TKN volgene op te gevenjirofiel Ook tot het sagen van T00G8TUKKGN eo verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort St Nicolaas Met en zonder levering van l ont BINNENLAND GOUDA 8 Dceembtr 1897 OialsrvoorBiddag weid ia de Haoa iar boocta tas hat KialuflMhevaec ket paiiljoaoaehip Da Yioaw Nealtja sehippar L H Kaptoin geladen ssat 50 hae oliter aardappelen au komeuda van Oooda aaogevarae door da goaderaeboot Sgan XII van da arnw William Egaa k Co te Botterdam Bat paviljoenacbip aonk kort M de aanvariog Da opvarecdan fand D aidasling Gouda a van t Ned OnderwBs n DOolaobap sal op Woensdag 8 Daaaaiber 1897 in het lokaal vao den beer A Daas om 8 uur aatonds aen vergadering hondia Agenda adeelingao Herttemmiog voorQeen lid ïo het hoofdbaetoar tuatckan J J Dikker en H Wuiteeo verkiezing èao een lid in dat beatnnrwegaos t bedanken tan A H Qerbard Varkiazing van 2 leden in bet BeatnDrder afdeeliog wegens bet aftreden van debh J Slop en B P van Cittert Voordiaebt van den beer H van Honoik Rakaaing aa verantwoording o ar 1897 door daa MuiMascaatei Bondvraaf en slailing Betoapan bg de Med Harv Kerk te Zeven baiim de heer 1 Bolman eand U Har De Ie Kamer Is gister uiteen gegaan tot Maaadag 27 December ala wanneer de ladiKhe begroolipg san de oide komt Oa algemeene Synodale Commissie der Ned Berv Kerk is fooroemens de aandaeht der kerkraden te vestigen op het leit dat 30 Jan 1648 de trede Ie Monster gesloten is en hen it te noodigan de aaodacbt der gemeente te veetigen op de groote betaekaoia van daza gebaortanis waarvan op dien ditom in het volgend Jear de 250jange berdenkdag zal plaaU hebban Is plaaU van den beer Oeraid Keiler die om gezaadbcidaredenfo ha tt bedankt is tot booldredacteur van da aArabenpche Cooranti 1 mr J A van Gilse lid der Tweede m tÜUtLLttit 9B JOHIVROUWIETHET fiOBDEg SCHILD U Tsale Uira bed eebler niet veel tjjd zicb in de saak IS verdiapao laar juist aan teinds der oprijlaan de boodachappcr tiobtbaar werd die briateo san tiet poatlcautoor had afgehaald Hilda traeg eena treurige tiding die bear zeer aandeed Man had eindelijk lata tan dan jongen Moorevalt gehooid Hjj was heengegaan om een aengekoadigd besoak tijner tuetar te ontduiken liet eeniga vrienden maakte hg aan toetrais door Ztritserlind en op Kkeren dag was bij in een afgrond gsetort Men trist niet nf men aan toeval of lelfmoord moest denkeu want de omflaüdigbedeo weiao bat ciat uit ook bad de ongelukkige gaenerlai aati ijsing aageletao dtedaaromtreeteenigeopheUienng geven kon aWal hebt ge loeh kind trotg tante Hira Sebieianda reikU Hilda hssr den brief De lieve desinestende vrouw traoelle hel bedteefde kind too veel sij kon 0t eoas naar bdlUn Uildi ssi te ten slotte IZoaaelje tal j téker goed do u t Jonga aieiile riobtte bare sehreden nser het vreediame plekjl bij de beek Haar toen te daar aaakwtB lag e dat haar getallig boekje reeds wa ingeneaHB Zij koa t niet helpen dat tj tleb on Ingevolge lie eer iütfraa door oa uad gedeelde beaofaikkiag dar rechtbank alhier ia da borlogamahar O C F Maller near het rijkskraakiinnigeniealiciit Ie Medembhk overgebraobl N B OI In he4 aansteandajaar ssljen enige offieiereo van het legar te Oeilt wordal gadelacbeatd lot het volgen van enkele collegae aan de po ytacfa school aldaar Na reada werden met ket oeg op de inbul digingsfeeateo te Scheveciogau ville a gebuord o a twee door den prioa Von Wied terwnl aodere door verscl illegde landgeoooten reeds in buur zgn geoomeo Door een defeetaaan de Eachioe kwam de train van Ulretbt welke gisteravond tan 4 uur spoortiid Ie Botterdam moest aankomen eerst tan 5 48 aan Op f mioutao afstand van Oudewater is de zeigerstaug gebroken toen werd heel langiasm tot Oudewater opgeatoomd alwaar de aoeltreio van Amsterdam omeud den gebeelen trein msdenam Da 2e aneltreiu van Amilerdam en 1 gewone trein alsmade een sneltrein van Uirscht hebban daardoor ook groote vertraging ondervoadee De boUrhandelaar CoraelU van der Spat U Uotteidam die wageas levorieg vaa margarine waar natonrboter beateld was door den kantonrechter te Uaurleu wei rsroordeald tot f 100 boete en pobliceering vao het vonoia in de N Bott Courant de Taegraat eo de Haarlemscbe Conranl t kwam giitrao van dat vonnis in appèl voor da recbtbsuk Haarlem De verdediger mr A Wasiink van Hil versum voerde aan dal waar denaam tan Van der Spek in alle insianlien di da zaak had doorlao ai door de pers sUedsroloit waa genoemd wat bg zeer ongapaet vod poblicaering tan bet tonnia no al zeer lreng zoo tgn Do officier van justitie verdedig m aeza de per Jniit by lolke zaken h h fdB het pobliek den naam tan den overtred te kannan D offioier reqoireerde f 200 bo subsidiair 40 dagen en plaatsing van beroneis in de genoemde couranten De p raooo vao P T te terbont die eaniga dagen geleden werd rreetaerd ala verdacht de dader oi allhon edeplichtig ta zgn aan de zware miifaaudeli van den cadet afi BB RS9 BH9CS9SS9SS S = == ss s tteld gevoalde toen ta zoo plal tegeuoter Van J otentlein stond Waa t mo k dal bg haar niet gezien had Hg kaak itear drLomang oter haar haea Mitaa hien kon ta lonbemerkt weg t Was te haar haea tluipen Haeatig wendde tg om laat Hg stoUd leada aan liadde Hilda lei hg tachl ik nhedeo tertrekkan Ik bad bealoten u met meer ien maar nu het toetal ons te zaaien brengt an ik mat heengaan tonder u tasrw l te hab etegd Friseo ondanks tiokteltize bom tertehriki aan gaat ga waarlijk heen apgl mjj Ik bad ton gehoopt dat wg t hier f eena een beeleu tijd erg prettig zouden hebben Ge bedt gahoopl dal ik uamuseeran lioo jammer dat ik geen poliobinsiur hali Maar t ia araar ik ben immer diibai Je wereld wil vermaakt worden op walke wen ookl Welk aen onbeaohrgflijka liiM lag er in den klank tgnar tleui 1 2g streeben kille naobt tgrai he n over da blocaam tlda i ontluikend Vorliouwen Hat jonge meiajeds zich af Hn wi al te wreed Toob acheen Fntco ta vcroi dat bg te ver Vergeef mg Hilda jpra n i geweeet tyj tuk haar de i daarbij een amaekendaa Wik oi f Toen tag hij d t er traoao i bare Jiiiy Qroote God Hilda I bel ig Duutald F Ik had too l jfcbatelijka voUti y tei te Bn FriaooJ j i tan u niet verWicSt na tVy gisttfen Ëergistaratond kwam Ma ea giatanaorno igu twee mailbooiaa tan daaZealaada te VUaaiogeu aaogekomen De booten varen na goregeld op P W Da ai ï l kmeli papiar gedraatemantbiljetten sallan naar gelang tg gereed kouaa poedig in omloop wo den gebracht Eeoe beatalling van dat papier ie zoo deelt de miniater van tnaaeilfn mede eerst gidaan nadat daarvan prneftellen waren ondetaoebt aan de Kdnigliobe Meobanisoh Teabnisobe Varsucbsanslall te Cbariollanburg Uerlga aa nedat bel papier door de met bet drabken der mnnibiljatua belaela Nadarlaadaebe firma geachikt waa betonden voor dea plaablrak Hat oodaraoek la Cbarlollaabarg leverde gaaatiga reeollatea op de Widerslaed gegeo Zsrkoiltern bleek i auseerordentlleb groes ea bieraan valt voor maotbil ettsa veel waarde te beeblen Ook aterigsas voldswl bel papier aao de eieoben welks bel proeftlation etelt voor de boogsie klasse vao sebrgfpapler ea overtrof bet ler die voor drobpapier gesteld llat leil dat da Kranicbe Bank reedeaedert jaren here biljetten drokl op rameb papier bewgat naar bet den Miniater foorkoml duldelgk dat dit papier aaer oed baataad is lagea bet Europaeeeb kHiual Prettig voor domiodl Mfvrouw Siiapgraag schalt tea bMoat aan bg oa A r ia hemel daar taai dU praaljeamaakater op de sluep sagt da pradikoot aaa sgn vronw Ik ga naar mjia aladeerkaïuer eo beb i veel te drak sm beoedeo I komen boor a Na Ongeveer drie kwartiar Jioort da predikant stappen in de gang eo de voordeur dicbl laao Iljj meent dat hel reld irj is aa roept op de IraR aUoddank dat die oude laurkout weg ia ik kom veer bg n IHa tvoow geen ooganblik bati lageowoerdigbeld van gsaei verlieteada roapi lerng Wel maelie dia ia al een oer laag weg maar bier zit die lieve mevrouw Snapgraag Ug sultdns wel bljj ago baar uog eren ta hoonea goedea dag zeggen Ia O hoajjaeaplaag in Aoetralil Eeo viodingrjjk nianach heelt een middel saa de hand gedaan om Aostralil l bavrjjdea tan de kongnenplaag Toen ella proafaemiocan mi lokt warea kwam iemand op het deakbeeld da dieren naar Europa Ie aaodan waar men er misschien nog wel looveel gald voor M i krijgen dat de faeht op de dierea aa 4a liaadel erin winstgevende zaadjes soudaa ajfa Ev werden bg wgse van proef enkele aahsapa ladingen verzonden Aan do Eogalacbe markt kwam al spoedig teel vraag naar de Australitbbe koognen door de goede hoedaoigbeid van bun vleeach en uit bet kleine begin hééft zioh thans een hendel ontwikkeld die aao Victoria alleen 12000 koogoen per dag vraagt Deze worden alle naar bet beilenland gazoa deo De groolel nogeljika zorg moet da rbg worden beetesd aan reiniging en verpakking waarna het risesch in be rorao toaeland wordt overgebracht In den laatsten tijd wordt herba lilal jk gewezen op de oteibevolking van Ix ad o eo niet ten onrechte want er zjjo io de groote led niet o er dan 386 G00 parsonsn dia alechla èéü Wmer bewonen ean maaier tan levens zegt Dail r Newst waarng bet nagenoeg onmogelgk i beho rlgk aan da eischen van ziodeijjkhaid en gezoadhaid ta toliJoen a In bet verslag van de eiamtnatoren der Engelicbe Univeriitait tan Kaap dagoadaHoop komt bet voigeoije ♦ wr Meer Igd en aandacht beboordeo aao da studie van het UMIandach als een laveede laai te worden gewjjd 4ln eer vele gev leo wee het ontbreken tan een woordenigat al te duldelgk zgnde laar weinig kandidaten in ataoi da korva idioematllcbe linnaa dia JMalaa