Goudsche Courant, zaterdag 4 december 1897

Da kaar TroeUlra bafoogt dat by niM vwi richting veranderd ia dat de kiMÉeliake arbeiden vereen iginiteo tgn aanbaogeela der KathjItake Kerk eo beeirgdt de vereehillfode gemaakte opmerkingen Tegeoovar den mnister houdt b vol det da oci tiktao niei alteen me hem vartcbiUen over de qoaeitie van bei panparia ae maar ook over de prodqetie mioiiter waebt op de preaaie der foomitet ereode liberalen om binnen de aerita 4 jaar Let kifirechb ie h rvormeo ifan ia bat de plicht dier libt raleo dtiaroaar te xtreteo Na oog eaoige repliekeo werd Hoofd tak 1 boil d r Koningin loader stemming aaogeoomeo eo vorderde mou tot art 22 Hoofditok 11 Io deo nacht vao Maandag op Dioidag bedden te HHiokeoflcand twee perwnen de broialitfit om door aeu raam op te acboiveo te klimmeo ie den Kal an bet koetaboiavan den paitoor Zg haalden het rgtnig naar boitan panden het paard er voor en gingen een rg ioerijfl mak n Toen h i getpan werd tbuii gebracht merkte de koster onraad en maakte leven waarop de rgluitigeo op de vluobt togen paard rn rgtuig in den iteek latende De pnlitie he ft de brntale lui opg poordeo tegen beo zekereo J B eo J V M proceivarbaai opgemaakt M C R ad man an toevlucht van doiienddn inlooderheid vm behoaftigen eo mitdeelden wu A C Wertbeim too ichreef bet Qbl bg zga doidiberieht All een voorbeeld van da wijze waarop hg weldeed wordt no de volgaode geeebiedenii aan bet blad medegad eld Een werkman in Frieilaod wai gestorven een behnaftige weduwe m t xeven kiadrren nalatend Hei gezin vettigde zit k fa Oröoiogeo waar da moetler met waiHoheo wat verdiaiiïb kno eo de oodnt soon als klerkje dekoit won Om zgne moeder beter te kaDoea belpen g brnikta de jongen sgoe Wfioige vrge aren met diotttfn over te icbrgveu voor itudeoten Ëanigen vao deun begonnen gaandeweg balang te itelleo in den energiekin oppasaandeo luon eo wilden hem itannan in gne pogingen om wat verder ta komen in de wereld De eeo gaf bem lai in ket Fraotcb een ander in het Doitioh aea derde in bet boekhouden Maar niemand vergt olSga iraft teveel van ticbzelvea de protéité der ntndentpn begon er ilechler nit te ziflD Bon deel der nachtrait wrd ati de gelege heid licb uaobnod npgeoAerJ om de moeder hei corgvolle beitoao wat te verlichten eo de jonge maif voedde zich ö voldotinde opdat zijae broertjes en zuijei geen honger liaaebon KadaHand ao Prtebrgk ganaakt ichikkiog regetesde de betrokking n tnaacbeD HuU laDden en bet Rgk io Tonio ite nopple toire begrootingen ven bienenUDdecbe ukeu an wftkaratMM De Kamar U iot nadar geaeheidao 8taten Oen raftl 2e ttuia Ziikiog van Donderdag 2 December lig het voortgezette alg meaa b rootiogid bat begon met eeo daakbetaiging van den minuter vnn Ptoaociëo voor den wt lwilleodea toon jegoni de H geerieg vernomen eu de ontvangit haar bg de Kamer en deel gevellen Dv veikif ciagen l tddea tot vereenigiog der liberal partg in a1l fractiën Zulk aeo richting vertegenwoordigt bet kabinet ar beataat Tolkoraen bomoitooitait ook over da graoaeo Tan itaattsorg Over raven itaatisorg vorden vermeden en eveniaer het taintet faira Btelapt De varaehil aa bestaan meer in woorJea dao io daden en vó6r bun optreden ii na eaoeroitig debat gebteken det onder d mioieters t n aantieo der vooroame paoteo aan kraekiige hrmog oiteit be iaat ook w t betreft da eonomierhe leeiataUingen want de node eeooomie bflDoeide ticb niet met de aocialo politiek Over de eooiale poÜlteb bestaat geen vcrechjl toMobeo bem eo den Miaiitar van Joati ia De kroon ii voor de Regeering noch eeo vlivgwi 1 noch een oroameot maar bvt boold eo bet bart vao deo Staat Wg vareo onder de ncdertaodicbe drieklfor met eerbiedige polineke ao godsdienstige vrgheid In lake deZondaga mot moet de wetgever met omzichtigheid in grüpao Ia uka de Kieiwet varbeogt de miniater zirb over den brceden eUcioialeo grondiUg dien de Kamer daatduor verkregen heeft en waardoor atemmen in hei debat zgn gehoord die vro gaT nooit v rnomfln werden Io di alleraereta jaren echter va t aan een gebeele hertiffuing der Kieawet niet ta denken De flaancioele toealaod ei obt laioig babo r eo betadigdbaid Benige veriterkintf d r inkomMea il noodig Bg de tariffferhoogiog aal g l t worden op da verachillenda belangen vao den handel der verbroikfri en der indaitria De intrekking van alle ontwerpen door da vorige Regeering achtergelaten g achiedde nitiloitaod uit eigen gemak niet oit etttt politiek bedoe liog wat d qaaeetie der ndvertentieo betreft door de heer LohmM bipruken drsa tal bg ODdertoeken Ue VerneD ging van bat kamer lidyaetiohap en het miDiiteramhtiieen groodWHttig rfcbt 8pr weardeertdezelfbebeeracliiDg der sooialiiMicbe kamerleden zg meenen det t paoperiama weggenomen kfta worden aUmeo wil booh dat w nomao io een quaeitie van kannen an d H a lledn def looialiateo Hif craiSje iludeoleo dat tiob h m aange trokken had wilde hem niet io deo steek laten en bracht met medewerking der boogleerarao eenige honderden guldeon bgeen hoofd akelgk met bet doel om voor betere versterkende voeding te zorgen En tg nemen de vrjjbeid ook Wertbeim i holp io te roepeo Deiewoo ooverwgld de noodige inlichtingen ibrea lond daarna lene bgdroge van f 300 Zoodra hg wilt d i het geld gi besteed zoo zgn was hg tot krachtige medewerk ng bereid Menig ander zoo gemeend hebben hiermede ruim cho t deo plicht der liefdadiKbeid te bebnen Mracbi Maar Wertbeim vatte dieo ptielK addera op hi liet het uiet big de eerste bal Hg bleef helpen Toen de jongen sakkelend hlctf en zich meer en meer aanleg tot tering openbaarde werd bij naar Davci gezond i kon hg daar zoolang bigren als noodig wae ie bekostigde dat f Wertbeim Wie belootè an zorgde dat bet gesin door de igdelgke a eaigh id van den voornaamsieo kaatwioner Mn aobade tgden soo Werthaiai Vanwege k t Mnsaam van Konilngverheid te Haarlem erd op verzoek der vereeoiging Ngverheii i ie sedert geroltnen tgd er sicb op toelegt d der de Friesche bevolking da hniitliit wod io hit leven te roepen eene 4i zi nlüke venameling voorwarpen fo afbeel def loolaliatao in bare pogiogan ooi enigsiiai het paaparisDe te beitrgdeo Onjoiit ia dfl oieeniog dat groot kapitaal an grooie k tpitaliitflu betselfde betavkeaea Bet grooi kapitaair komt ooit oit de kleine ubligatiSn van d n niddenitand Sao wetsootwarp betreffende warkliedenpeoiioenen wacht op bet rapport dor Staatioommiivie Da rfgeling ir admioiatratieve rrOhVipraak op btt progmm In geen geval zal da mootpolttiek veranderd worden Tno aeo bimeiatliaka noia heeft hg geen goade verwachting Tan ilotte venakert de minister dat da Hagaaiiog oonoiliant wil igo taenen des aaoiiooti wil vermijden maer beginielea of overtuigtogen ia venakan ten einde da groota tak n die allen weoaohen tot ktand ta brengen Wg willen geen lanWtfrao voor oni lagt apr maar voor de Nedarl nü Boba natie die licb eerlang eerbiedig tal aoba ren om dao troon oniar b miod Koningin De heer Veegeus betreurde de weigering der RegeerJDg in zaka ean gdere kiairaebt hervorming an t M J D dealen da r van Hg aou achter 9R Alwachten Da baar Kerdgk betw fÜMF ean blgveode BaDrensloitiog dar liberale fraotiSn mogatjlk zal blgken an driogt aan om in rgksba tekkeu op te oemen de bepalingen ran mioimnm loon en mestnium arbeid A ie oe u uw n il r I O iU M I M M i i a S gaS I W B gB g irr I J cotlDA Wloterdleüst mm Aangevangen 1 October r m vae er awich Blrecle Spoorwegverbindingen met GOUÜA 7 oY V lï V i i u 7 1 7 o ui i j i i I V w 1 11 i ii 1 1 i i ll M 1 It l H 4 ♦ U I 11 I 11 4 D Sl H M 1 40 l 4S 7 10 1 10 4 10 4 10 m 47io h 10 n H TJ 1 Ï M f 4 4 10 4 17 1 04 i lO II 10 10 U 10 41 10 4 79 1U4 11 01 1 01 1 0 1 14 I I 4 01 4 1 1 47 lo ia DtM B Ai SOÜD 7 i 7 41 l ib 4 7 I07 4I Mi 4 10 11 11 7 11 l 1 44 S 40 4 0 4 M 1 7 11 7 M 10 0 T rTlBI 10 17 1 41 M J J J Z l 17 10 4S 0 DTIIOH 1 41 A 1 10 i ib li M 41 1 14 1 Ï4 7 i 4a 10 41 t S o 11 1M 11 7 01 SODUl AM TIIPAIi 10 17 W 10 4 11 i 1 1 UI H 10 11 10 U U 41 i n 7 11 l l l lt 10 11 IJO ff I N 1 mênn om kon kvnni dar U l op cU protf to ftolleo 10 goed Boilftodieh w d r it gsm Ow bat geb el ganoman waren de pogiogan om in bet HoUaodieb ta vartatea saer twkk De aaodaeht van da ooderwgiari behoort TOttigd la wordao op bat belaog rao mfar uo Hotlandicba coopoaitia ta doao Da oorsUDditrt der oa ebu d tao den eikapiteio hebbea weder oiaowen aW ao oottatgeo ID aeo tweede artiksl Tae ËOiila ZoU n de Figaro t Aebter dj opaobttra maFoiag acbrglt hQ atuo rekeaeiid op baar Te teD teoD de bureaa i rin bat mioittorie ren oor log Ik wil fan daag niet er OTer aprckao omdat ik oog boop dat arechtigbaid u wordeo gedaan U ar wie totU eiei det wg hiar ataen tegeoofer deo koppigatan fan al a kwade willnnT Men wil niut bakenoan ó f er Targiiaingeo ik bad bgna geiohrefeo fontao aijo bagaao M n volhardt ft o da gceooipromiitacrda p r ooao ta beecbarmeti UUn ia beiloteu lot allci om ean geweldigen bexamfeeg te TertDQdeD en dat ia io erkeIjjkheid soo arnttig dat uU zy die de w arh id ÏD baodea bebhen van wie aan voadead dia waarheid eteebt q aarxeten en wacblen nat M io bet publiek oit te acbreauwen ia de hoop dat sg Taa ulve liob ui maoifetteareo eo dat de wetaodao doa niet de aiart lollen babbao aa te laggen Maar 6éa watrb id ten mioata ii ar welke ik door heel Fraokrgk aoa willen varfipreideD naoielgk i det men beaig il da e recbtvutrdige en edaimoedige natie een ware miadaed ta laten bcgau Zg i dan Frankrgk niet tau v det men baar miiaiden ken aóÓrer haar opwin deo tegen den ooffelukkige die ledart drie jaftr onddr de varachrikkelgkitaorohtandigheden aan miadHod boet welke hg nift h eU bflgaao Jn verband mei bat bovenitaaod ventig ik dV aandecht op da verbgHtrreiide rertrkering van de Pfllteui a rgiite en aen Srbearor Eeitner dat hg sieb olitr kt met bemoeid had met da eraeg of at borderel gefahravan ai dooreen ander dan Dreyfat fdat ging baitao de uak in gewyede vooriB op de nadadeeling alt feit dat de commiaaaria van politie die de brieven tkD £ iterba y ÏD beeUg oam bg mad D Boulancj getracht heeft baar Hf te boodeo van overhandiging der brieven an dat hg da oontrontatie eeritistentn taaachen deze dame ao Baterhatj da PaUïeax galgk de Aarore mrdedrelt de dame dia aaer getortutaerd ï waai mede bei bewaren Ten een verkoop der brieven vervalt op da aeharpite wgsa btelt bard ga vallen Vfi all ga tolen aaogegavao brief met f 5000 die v irloreii wai door den pireooD dia hem noett leteo eaDteskfoen i n da if ougeaehODtlto ternggevooden Steton Oenanua la Kamu Zitting van Donderdag 2 December Id de littmg der Eente Kamer ii ingekomenhet herioht van ovarlgden van den beer A C Wartbaim De Voortiltar da heer Van Naamen bracht balda aan de grooie geven van gefit en hart den onverdroten gver en de toewgdiag van den onUlapena Ook in de Ëerite Kamtr waardeerde itradi Wertbeimi belang 4telling tgae welipr kendbeid tgn hoogit aatigenamen omgaog de Vooraitler weoMbte der aobierueblevtfn echigeooot kraobi toe bet ODharaielbaar verlira met gelatenheid te dragen De minitter van Bnitenlaodacbe Zaken iloot siob oit oatm der liegeering aan bg de e lof praak Ook buiten da ntaatknorfige kringee heeft WerlheimNich aanipraak verworven op de dankbaarheid an bet NedeTliodiobe volk doordien bg sicb atoeda wgdda aan allet wet aobooD en goed wai coowrl in da itad igoer inwoning alt in heel Nedfrland De Uioie ter verklaarde dat Nederland in A C Wertheim een igoer verdien il elgkita bargen en deUte ionen verloren hoeft Ala da tan de orda gett lde ontwarpan warden aangKnomnn a di tot soedkearlagder 7 M 7 7 4 7 ii Itsordnoht a P U BsHndu 0 i lla Hle k rk llooTdMck S d 4 t 01 i tl M 11 1 It M 14 i 4 41 4 I l 4 i n 1 17 SI Wi 4 4a aumkx 01 7 4 4 10 10 1 M7 7 I 1I Osid diogm naar Baaravean geaonden Urn aiada genoamda vareaoiging io da gategaab td ta atelUo atne tentooDsialling aldaar te bjodaa t eM tantoonatel ling sal omvattan d mtflat Tertchillende hoiihoodeljjke artikalen in hout die in vroeger jaren door de kerfinede met vmaieringeo wordio voorsien aIiook sieawe voorwerpen die door bgzoodere veraieriagao fraaie patronen aitmunten Zoo viad m wg op deze tentooDitelliog SMeea vorkeo floveo rolplanken botervaatjes kistjei dooaeo fan vpracbillenden aard voawbeaneo ta dargalgka artikelen die vervaardigd werden in de varlehillende provinciën van ons laad eo dieiedar voor zich aea eigenaardig karakter hebban terwgl de prodnkian nit Denemarken Zweden en Nvorwpgen alwaar de boiii lgt ia grooterea bloei tl dan in om land eveoMns goed sgn vertegenwoordigt onder laatsigeooemde mant n vooral oit de werken van Lars Umservik te Hardioger die een knostanaar in Sgn vak kan wordfD genoemd De ten toon itel ling wordt verder nog opgeluisterd door een groot aantal teekeoiogen waaronder eveneens veracbilteode voorwerpen tot bat meobilair behoorande voorkomen dia met smaak eo overleg Kat da motieven dar kerfMied sgn verMerd waardoor de aodaebt zal orden g tvastigd op tal vao voorwerpen waarop genoemde versiering nt kan worden toegepast en het arbaidiveld aaniienigk kao worden oitgebreid Door desa ientoonatclling sal aan bet doel der veraanigiog N jverbfid eeo kracbtigeo steoo worden verleend en de commiasie van genoemd Museum ii staadi bereid de oiigebreide verzamelingen van het Meseom voor derftelgke doeleiodeo van erMbillaoden aard kosteloos beschikbaar te Italian Bal di iloma A voor de inivere ioapaaiiagvan het corraspoodentieachrift an veriroowdbmdmet het systeem Stolie Werjc werd verstrakiaan da damei H van dar BreggaOf t b a Gravenhage J A Fr linek i b Litb A B von Genuan r b Groningen J Haekaa hearabia bg de Aisnrautie Btaatschappg DaNederlanden c Gravenhage G Wennigar E b Boora en aan de baaren van BarenLeriiack z b Tiel E C Eeltjea s b Nïjmeiren B N Jamonio leerling aan dergkakweekschool voor oodarwgzars Groningen L B M da Schutter s b aotterdam A J Terhorit i b Soeek B Visser b Bottardam E B Weideman agent an poliiia Tial i Over de proafseb fteo van 4 cnndidaian voor diploma A moaat afwgseod worden b aehikt Ta Si Oadenroda u M toen Mi yan een besoek aan aea a erfbaia met ign I3 ig dochtertje boiiwaaria keerde tegen ean watorput geloopen en voorover daarin gevallao Op bat h tpgeachrei van bet meisje melden da boren toe maar het wsa reeda te laai De ongelukkige een oppaaiaad huisvader laai sen jon e vroaw met 4 kinderen achter In Fraokrgk ea BelgiS ago de negao ladM aenar valache mooiarsflrma gavrfbgan genomen die te Pargt vslache Napoleons van 1864 67 maakte on desen te Brunei in omloop bracht Dat de h ereo aebter slot sitten is gelukkig Maar tij hebbeo naar men zegt vooreen kleine f 25 00P aan valaoba goudifnkkan ail egeven die rondwaodeleo De loodikotta van Ballevoetetoii sgaop boa gewonen tgd hïonengekoman Eaaandere kotter no 17 schipper P Regoort niet aan de b nit van toeren moest binnenloopae om twee gekwetate zeelieden d o loodiC Bssk eo den matroos M v d Ham aaavral te brengen Beiden hadden kwetauren sanda baenen bekaman bg de nunoeurroa in denitorm 10 11 10 11 10 1 84 0 1 0 I l I I 1 15 10 lO l 7 10 14 ll 0 17 7 14 41 4 47 14 10 01 10 07 7 ft M 1 40 l ll T e o D D 4 1 0 4 4tt 4 10 4 14 I U 1 40 4 17 MO O DAII S0VD 1 10 4 i M 1I U1MI M lO Ot 10J4 10J4 07 a 07 7 I 4 10 f4 11 10 UJIO at s 7 i 7 U 7 01 M 1 4 4 41 1 4 41 ja 1 40 Vkd de 672 vroaakle armai in China i r slechts 4 Nederlandscbe eo hiarondei toli oog i egrepeii de bnisen welk bestiard w pkn ioM Nad Miwb CkisMua dMbti 69 Ne teluifaelM oidtrdaun wiaraDd r ook Cti BH n IB Cbiok woonMsbti iWgit wit o 5 fif maf o 72 oodtnUnra DaitKkbad 99 firmat aa 870 ondardaoan bgelaiia 363 6riiiaa aa 4362 oodardaDta Zoadmaroad ongaveer 7 aur farliet da 74 jariga TtDQW da wad lan W ao da Za avao oor hal aiadigro der gordidianiloofaDiag da Eark aan dao Haaraowal ta HaateoTHo Maa daoKI dat ig door aan hartgaa rok wiod oi niilaid door de daiaiariiU io da bread Batfaii loot ia geraakt baar kerkboek ketk toai aa om lagdoak igo wat garoDdeo docb dè troaw wordt rwmiet Het da Mie tioamiog w bet watar wordt reroodenteld dat ie raad rer lal iga algedrerco teu mio te boa eo ook wekt ijj i ook io bet water oiet ta fiadaa Bnlteilandsch Overzicht Fiaaidant Keure beolt bet ooUiag aa dao haer DarUn aaogeoomm eo de premier Héline ad iotarim belaat m t de portefeoilla MO jiutttia De heer Milliard olgt bem op Da bBaaakometeo rao patroooi en werkliedao io bet Eogalacbe macbiorrak gaao geregeld door 3 dart aaa paar dagen brgint mea io de btadeo waar ren bet mialnkken der conferentie te ipiakeo De patroooi waoicbea op rainia aobaal wMr bat taleal rao atokwerk in ta TOeren an dit Kbgot een der ponten ie igo waarop de werkloi niet of althan niet ooloorwaardalgk wiljan teegeren Uit Cardiff wordt aan aan blad geacbreten dat da laedere bg de werk takicg welraren Sen aantal beoteo ligt op beretetlmg te wacb kan an geen nieowe bodem worden in de T tt gabraobt Het gerolg je dat de rraobleo aaamarkelyk geetegan ago Oroota maa iHakool taan op da ipoorlgnen op rerKheping ta wacblen Da meaoria door da Dnitaoba regeeriog bg de Bgkedag ingediend orer den toaetand der marine ia eeo learrgka en terdian telgke arbeid dia ook afgeaieo van de TJootplaonen wairloa tg baboort in da gebeele wtreld da aandecbt trekken lal De regeeriog bespreekt daarin de toeocmiog der bevolking den baudcl da scbeepveart de raederg den icbeepibonw da bavanwerkeo de ontwikkeling der laevisaeherg da kolooiio en da Duitacba bandelibebugan in bet boitenland zg geeft daarna een Targeiükiog taeMkan da niaten van Kageleod Frankrgk Radand IUIi de Vereenigda Slatan Japan aa DniUland ia 1893 en 1897 Ea uil al daw tabellariKbe eo atatiitiicha opgaven trekt da regeeriog het beelail dat da marine Tan Doilaeblaod bg die der overige mogeadhtden aebtarataat hoewel de eeononiecbe belaagao vao Duitaohlaod licb injhet buiteo laad itarkar ontwikkeld hebben dao bg aenig aadara natie Bel mamontndnm ilnit net d woorden Da ervaring ladart aanwen en vooral io dao allerjangelen tgd opgadaao beeft e YoH Zlg c maakt da opmerking d t da ntaisaria liek hoofdiakalgk beiigbondi mat da bateakania van de rlootvarmearderiog voor den handel doch dat de eiachen dar reg eriag hoofdiakalgk betreffen bet aa booweo van Bobepea aiet baitemd voor da beerbarmiag van dan baodal doeb om een groota g vechtevioot te verkrggen door de Doitaeba jrateran 4 Hen daabt aeral dat Badeoi bat londer dankkataigini ran deo Kaiier ion moeten doen naargiataren ii a de WienerZaitang aan keiurlgk reecript aan bem opeiibaargemaakt waarin met erkeotalgkbeid ordt ga aaoitMaard dat Badeoi raa dan dag waarop hg miniatar werd tot aan tgn aftreden onafgakrokan baweten beeft dat bg oitiloiteod haaiald w door bat verlaoKeo om dto Keiter aa hal itaatabalaog mat dan baeleo wil e 11 ham tan diaaata atauida knaktaa te dienen Hartelgkao dank batnigi da Kaiaar aaa Badani voor ign opoffaianda tiMw Io het aaetiavan van bat booga doel nn iga oeiAnan werkkring voor da gveriga en offkivaardiga pliebtakelrachting dia kg in bat Igamaea belaag aan den dag haaft lagd an voor iga loyale gebaebtbeid an aanba tgkhaid Men 100 de opmerking knniSan maken dat da goada wil vao Badaai eo de ham tan dienata itaanda kraabtan aaar oavoldoaade ago gebleken De overige miniatén habban aTenaani aan laaeripl mat daakbatniging oatvangan Da Kaiiat bahondt tioh voor Bilinilti OMapaoh Glani an Kittnar lat r eet in dra dienat vin dea itaat ta gahroiken aa verleent aan Ladeknr Ulut Bittaar as aattanbarg de ijiaren kroon twoada Uaa Haig i at a t aa l n daaieawamiaialarahaiedigd Man kan aoden aiat aaggan dat de etamming tan aantien van bat minuterie QaotKb gnaetigar wordt Na de eerete vreogde over bet vaidwgaan laa Badeni beeft men igd gakregea om aan baatje ta kako an en no iiat man dat ar nog weinig varandaid ii Er wordt drok vergaderd eo baraadelaagd De recbterig beeft btiloteo io t geheel gaan ioechikkelgkbeid te betopneo ooeh ten opiiohta van da wgiigiag in bet reglemaot van orda noeb wat betreft hat aftredea vao dea voorlitter en da ondervooriitt De aitvoaraoda commiasie van de rechtpreg weigerde hu Gautaoh ta komen en daarom vericbeee deu eargiateren 10 haar midden Hg vertelde ooder aodereo rao da opatootjei in Praag die oa al twee dagan doraa De reebtang wil deeooodi onderhandelen maar alleen door middel vao de officiSale ei tegen woordigert vaa da meardavheid Ue claricele afgev ardigden Dipaoli eo VOO Zallioger bebben voor dit Uatate bealuit geateaid maar mat dien veritande dat ig va tboaden aan de ooodukelgkbaid van een acbikking met de Dnitacbe miOderbeid Ganticb heelt ook afxouderlgk met üipaoli den liberaleu lacdeigeeaar Slürgk den jongTijecb Uerotd eo den feudalea landei enaar Palffy geaprokao De linkeng ie in baar beiluit om geiameoIgk vol te honden nog rereterkt door eeo berp en heilig beilnit van den Weaaiebao gemeenteraad tegen de wgiiging van bet reglement van orda in bet Buii nan Afgevaardigden tagan da laalverordeningen eu voor de tegenwerking ook tegen bet lergalgk met alle parlementaire middelen Dinadag heelt de oomaiiaaie voor bel vredaeverdrag ta Koostantinopel ean laugdorige lilting gebondao waario over artikel 11 beraad laagd werd Hen ie 4cbter niet lot overeenalemming kunnen komen Da vreemde geianlen to Koulantinopel bebbeo voor da afwilaeliog weer een mondalioge nota aan da Porie geionden waarin ig deia berionaren aan ban troegeren eiacb om KhadelooeatalUog banner laadganooteo voor de verliauo die ig Igdeoa de oninitao te Kooatanlioopel an io Anatoliê hebben ge edeo Zg wgsen er op dat da Porie eiob daaraan niet kan onttrakkan eangeiien de anloritaiteo veraotwoordelgk igo voor het gebeerde De Ilaliaaoacbe getaot eieebt boveudiea ecbadatooiatelling der familie Aogelie van wie ékki aeon 9p atraal vermoord ward terwgl da Franacha geiaot gelgken eieoh geetald beeft wegen den moord op aeo laodgenoot oabij Maracb Mug men de aStandard getooveo dao beeft de Saltan liob in het minat niet geeteard aan hal pruteet van Baatand tegen bet gebraik der Oriakaoka oorlogeaoaattiag voor dan aaokoop van oorlogamaleriaal Volgeni gaaoamd klad kekkan da oinielan van oorlog en marine oodaaki Rnalandi eieeb tot betaling van de aobleratalliga oorlogiechattiag bg Krnpp 150 groot kalibar kaaonnan beiteld voor anderhalf millioas mark twaa exparti dia door de Britaobe Begearing naar Oaorgatown geionden waren om alle baecbikbare doonmaoten Ie verzameleo welke kunnen dienen bg bet greni er obil met Vanainela ign met vgrtien k twintig kisten vol materiaal naar Eogaland Tartrokkeo Zg verB keran drt stukken gavonde n hebben die de qoaeelie io een geheel nienw licht stallen In Je kalden van het garecbtebof te Oeorgetown tgn een reeke banden aan bet licht ga koman vol met aanteekeningen en rapporten nil bet midden an hel einde van de aavantiende eenw ia ign géeobreran of gedicteerd door den oommandaul van d oade bollandsfiba nederaetling aan da Bmeqoibo en hebben in veel gevallen betrekking op eipeditiin naar Bo laodicbe posten aan de Koejoeni de Moroaka ao hal gebied in bet noordwesten oodernomaa atrakan dia volgani de Venetolanen nooit door da flollanderi in bacil igo genomen Alle tokken ign uatuorlgk in bat Hollandich en ie moeten lorgvo dig behandeld worden daar bat papier batf vergaan ie maar het icbrift ii gemakkalgk te leien en olsehoon ar vaal tgd been lal gaan mat de Engelacba Tartating ui deze toch geea moailgkhedeu opleveren Het bet oog op de boaveelbeid werk dia nog verriont moet worden voordat de Eagelicbeo hun siandpnol in de qaaaelie volkomen kunnen toeliebten ia bet er onwaarecbgnlgk uut bet beriobt dat da Commisaie haar laak lat aao rangen vóór bet midden van 1898 NNI8GEVlt G InEICHTIHGKV WILKK OITA S EIOIUOB or HIND KO ntEic vaiooMiOi BDBQEMEE8TER en WETBOaOERS van Oonda Qalal op artt 6 an 7 der Binderwat Bnogen Ier elgemaeaa kanaia dat op de Saerataria ter visie is gelegd een verzoek met bglagao van J Vergeer aldaar om vergunniog tot oitbraidiog ignar Hontiagarg door vermearderiog van baweagkraclit in hal perceel gelagen aan den Kattenaingel Wgk Q No 197 lUdaalraal bekend Swiie A No 3383 Dat op Vrgdag dao 17dao Deoamber 1897 daa umidihga tan Ii ara op het Raadhnii galagaakaid ia om kaawarea tegaadagavraagda Tergjnaiag ia te braagaa ea dat mloreoda adria dagan vóór dien dag op de Secretarie dar aaneeai van da Ier tak lagekoman ecbriftnrea k n wordea keuoii genomen Ooide dea 3den December 1897 Baigamaaalar aa Watkoodara vooraaamd R L UARTBN8 Oa Sacretari BHOÜWER UEVONOBN en nog oiel afi akaalde voorwerpen der maand Novembar 1897 2 paraplnie l gouden oorbel t portemon naia met cilvaren bengel 1 boeuroan I grgie tricot 1 breiwerkje l bondenmuilkort I lereap 1 portamonnaia inhoudende f O 20 I bloedkoralen balekeltiug met gooden slot 1 bonte schort l geel bears e 1 kleine pelleriue gieren pouk eu taug 1 ceintuur 1 goud oorknopje 1 muts De da gedeponeerde voorwerpen der maaiben Juni en Juli Itt07 en niet door de verliesere afgehaald ign tar heschikkinff van de vindera met inacbtaeming van art 2014 B W Oonda 1 necambar 1807 De Commisaarie van Politie W N v UARUEKEN Zeer gfeschikte Sta I7icoiaa s Cadeauz A ran OS Az Md Tailleur Kleiweg B 73 73 i QOUÜA TeleylbMM m at Beurs van tinslerdain Vrkn l i ilaikn 108 ia 87 ♦ il i V V II l l 88 M ly 1 4 1 F t io V jl 9i 1 811 48 loov 41 100 1 8 m u tv ft i i i lOOl 10 81 lil V 101 101 Hl lOOl 44 148 V lOOi l 101 t 77V lOS lOÏ a 100 z 10 1S8V HV ïï jfc loov TV 108 l 161 108 Io 118 100 80 lu t 194 10 106V io V lOJV 108 lis ISl 88 6 117 DKCKUBISR naauHD Cen Ned Vf 8 I dilo dito dilo dilo dilo dito 8 Hoiioaa Oil Gbudt 1S8I II 4 llUJl InaekrijviaglMI ll OoeTllia ü I Top pit r UiS t till in zilver t S 5 FoaTUOiU Olil m t onupoii H dilo lick 9 Roiu u Olil Iliiiiiaol 11 4 4 dilo iVeona 1110 4 j dito bil Bolka 118 4 dilo bj Hope IIS O 4 dilo In goud leen ll l t dilo dito dilo 1884 8 SrAKJt farpl aobullllfct 4 Tiiaiau Oepr Ooev eea 11 0 4 Oae leetieit aerie D Oeo l nia aerieO Zmo Ara Bar t obt 18 I lllllco OU Unit Si h 18 0 8 VlNuiiku ÜU 4Dubep liSI Aniriaoui Ulili at ea ll t 8 EoTnaDna ai d leen 1114 8 Nu N Afr fUndahv uind Arendah Tab HiJ Uerlltuleo D H MuKeh ppij dito Ara Hrpoibeekb paodbr 4 r ull H lier Toraleul und aOr ajpolheekb penJbr 8 Ne lerl iicl io Iniil a nd Neil II nilelmaaMh itilu N W k I u Ilyp b ptodtir 8 ai tl Iljtpotbeekb pandbr 8 i flr Hypiltiookb ditu J i OoeriKa Oo l H nit h nk uad Bdsi U rp ilh iekb i k p mlb 4 i Amibika Equt bvpolh panrlb B Haiw L I Pr Leu eert Vlo Holt IJ 8poorir MiJ uol Mg tel Kipl 8l 8p un t Nel Ind Rpoorwegm eend Ned Zuid Afr 8pnl aaud dito dilo dito l tl dito i lTiUlSpaor rl l887 ï A Eob S Zoid lUI Hp vaiy A H obl 8 PoLBN Wsracb u Weeiieu eaed 4 Beu I r Su 8pw Mij obl 4Vt Baltinhe dilo upi Fulo dito und i larang Dombr dila e Q l t ICunk üb Asaiv jp kap obl 4 dito dito oblig 4 AMllul Cnl Par Sp Mij obl e CUo k orlb W pr 0 v auid dilo dilo W 0 81 Peter obl 7 Deuverk Eio Jr Spoi cerl v llliooia Reulral obl in goud 4 I aiav fcNHhvilliiOert v snd Ueiioo N Spw Mij lehTp Uiia KsDae v 4j cl pref und N York nntuiot West und dito Pen übio oblig Oregon Cafif Ie byp ia goud S Bt f ul Mian tMuil obl 7 Ua P e Hoofdlijn oblig dito dito Line Col Ie hyp O 5 Uahada Cso 8oulb Cert und Va C Sallw tNe lob d c O Amiterd Omnibus Mij aand Botterd Trimireg Uula saod Nzo Blad Amateraam ssnd 8 8tad Botlerdam aso S Belou Stad Antwerp I8 l Stad Bruaael 1888 UoHO Theiaa Begullr leaelUeh 4 OolTlHa SluUleening I860 5 K K Coat B Cr 1880 8 ilAXIt SM Madrid S 1848 Nao Ter Bei Hvp 8pobl eert De Zpe is verbrand Mggen da Duiet kU de betrefieada klMÖiogstnlikaa imr tJAwgla slechte os Ho 3 maal r itngvn te t n Kbearaii ens io da Touweu Öffsn of tlê Wfttkenf uU alkuder gun dftk i ehtor goen toMaJIig ferbrtnden t d r ruw nde muu 2Ö wordt tfMf op0êi om da öde dikker aif i t dkoüp r te Utea MiA iMM luet tin en pfyoaphotssuttr orerlftdan dia de aerf vui de ruwe xydedruid opfraat mM neamt tuik verïen rArtrjWwren boe maar da iljde gechargeerd moet wordeu hoa maar tinbadetè xü moet habbea om dit gif teer ionig op ta kunnen saigan De gererraeiüde bat edale spinsel heeft dun ile doodlikiemau reads in lich eer xy op den weeletoel komt Oa duruit rarrur Ttgde $ K ogennamde Kydeatoffeu moiiteH uu kuftgabruik als tondel scheuran al n ardat de tyda meer of minder öechargeerd 1 f e dure agde ind maakloon il totaal waardeloo Moniters fan mgn eeJUn f4é par omgaande De stoffisn worden porten tolvry rerzonJen Hemielijnis Zijde lalirielin li enk Hon ZIJIIICII advertentiun Aan allen die ona loorela bigkao van waardaaring helangstalling au daelnamisg gaven gedoranda de liekta an hg hal overlgdan ran onian lieven Echlgenout Vader Behuwd eo Grootvader den Baer JAN JACOB 8CURBU0BR in le o Oanaaahaar ta Hmitijk betuigen wg onian harlalgken dank Cit aller naam Wad J J 8CHRBÜDBB VK Dl VlLDI Te Zoop of te Huur aangeboden m IIEKKKiVllllS Staande aan db tVBHTHAVBN Wgk B N 147 Ta bevragao £an re T i te i r j9V0 Hal uia bavat bauaden 3 Kamara mat Snit Keuken Kalder en Binnanplaata boven 3 Kaïaere an Zoldir verder allee naljaa an doal matig iogarioht al meda van Oaa an Watar laidinj voonien Tevens boven en benadan Privaat nat Walarlaiding Voor St inCOLAAS I ONTVANUKN eau UKOÜTE 80UTKBKINU AKTIKBLBN bytondar geachikt voor Sk Hiuuwmu unuiif AU oen frnnir keuim Beeren Sassen en Strikken ZI M3EN ACHKISEZ meeren llameê lÊaméielt eneti Roaleo nóBrt Krigea ea Colliers ook voor Kinderen KBN GEHEEL NIEUWE ZENDING FANTASIE en Hiii hoiidNcliorten ZwirU Zijden ea Tbibet Vli rl eii Verder KINDËIlKAPEItö HOEDJKa BARET8 WANTJEH M FJE8 eni eni Qrooie keuze CORSE TTSK Lage prH en k Contant Aanbavaland G A B BANTZIKGKR Een ware Hchtit Toor de ongelakkige alachtoffars dar ZeKberiekking Onanie an gebe jne nitapattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW RIi Ga HoUaiidache nitgava met 27 afb Prbi 2 gulden Ieder ditf aan da verechrikkelgke gevolgen van daaa oudeagd Igdt moet hei leaen de opreebte leenng die het geeft redt jaarlgb duiiend van een lekaren dood Te verkrggen bg hetVerlaga Magaiin te Leipig Nenmarkt 34 fnu Mgen inzending van het bedrw ook in postiageU en in alkaii boakhandel ia Holland