Goudsche Courant, maandag 6 december 1897

No 7446 Maandag 6 December J89T aw ZiRfDE LANG S ETALAGE motel de zalm 36ste Jaargang mimm mmm JXimiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Ck urant geschiedt dagelyks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 6 regel i a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd voor wat St Nicolaas piJ £ VISITEKAAMEN St Nicol aas bij A BRINKMAN Zn = Lonis Bisschop SI6ARENHANDBL Dubbele buurt Q TOA Specialiteit in S mCOLAAS VEEPAEEHSTG UITSTEKEND GESCHIKT VOOR St Ïïicolaas Cadeauz UITSLUITEND A MSTERDAMSCH F ABRIKAAT Hy Men xie de Étalage fff Si Mcolaas Ondergetoekende noodigl belwfd 2 110 genohte Stadgenooten uit zyna ETALAGE t ksuen bezichtigen die rnim Toorzioii ia T n Suiker en Chocolaadwerken Alle dagm Tersch SPËCÜLAAS BANKET en goed getuide BOTEftLETTEaS Alle orten MAESEPAIN en CONFITÜURtlAilTEN Wj P 2 le MTALAOE speciaal op het tSsT betrekking hebbende SM Minzaam aanbevelende A van HELLEMONDT Toorheen L tan WANKUM fc ifc i III P OIKK OODE m SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar b M PEETER8 Jz N B Als ben a van eohtheid ii oaohet en kurk steeds roorlien ysn dea naam der Firma P HOPPE Wh Rheui fe AikerPain Expeller beste uiwruTUf taifeii Ji tji Kheumatiek Lendenpyneo kortun tag ten ran allerlei aanl f U met ket Inti Hint aan te weodeo tegea EES AnkBrfainlxpeller V t Boat du ftMde In ieder hoiageziD p ri Anker PalD ExpelIer M TOOlklB den worden re Pril 60 oent 76 oemt en f 1 25 de iwl Tporlünden in de meeste Apotiieken er hy F Ai ioliter t Co te Rotterdam Te GOUDA by 0 LÜGER Apotheker Markt en by WOLFF Co WeethaTen 198 Bekroond TontoonHteUlDgSolioeiimakftrv WeteldberosmdB 8ohoenAppr tuor LipRrln BKtin ma ryn de baita middelen voor het londer moaite ksTirig poetaen van ftlle iwart n Kakleimr achosnwerfc VerkryehBRr by winkelier iii schoenwerk ïalanterien Drogeryen earn Men laite Roed op QMm en fabrieksmerk Qon Agent W Sardemtnii Arnhem liondMi DECFJBER Pli il MAAMK Siroop en Citroen Puncli van af f0 8B fl 6cy per liter AanbaTelend Firma C LOURENS Lang Xiendeuieg JD 3i TELEPHOON No 21 wïl zijne inkoopen voor tSint NICOLAASFEE T i iog niet heeft gedaan haaste zich en bezoek inagasijn ifiARKT A IM Uagasijn van Dames Modeartikelen Qroote Ice u ze xtil s © nc3 scli oe£Löaa BOORDJES CAVALIÈRES CACHENE8 VBEBEN BOA S VOILES E1A TJ IDE OOLOO IsTE iLon§en Corsets enz enz ZIE DS ÉTALAGE j Aanberelend H C WERNING Aanbevelend voor het St icolaasfeesl HERMAN LANGE TIEN DE WEG van tvelke quaUteitff en tot aelke pry DAT WEKT lEüEREEINÜ Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pracla tigr ïi ©t lrxgr©ricla t HËËRË HUIS met IM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtfg e Kelder Boven 3 Kainers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Piivaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit ma rmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeritiht naar de eischen des tijds Xe bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en KINDERUODES beneTcns HAND WERKPATRONEN r IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NdlHHER In ieder n feftat Kwarte lil dien modekroniek feuUteteu enz enz Ie Uitgvre zonder gekl pUten met S aoypatr en S grooto geknipte patr Fer 18 ure ƒ 1 86 p post ƒ M i als de Ie uitg net daareuboTen S gi Icleurde platen l f 5 1 90 io I Ie I8j kl pl n 1 bijl gekn p M het 6eB0 8 50 8 0 4e Se bij hei 6e do 1 gekn patr u kna7 g 18e een gekleurd iraaie bandwerknatroon ir S 8 8D paoEfNiMMBii m mmm alom i 1 P Coiffeur Kleiweg bericht te hebbon ONTVANGEN een ns Sorteering Pranaehe en Mngeltehe Odeurs e Zeepen alsmede een fijne CeUeetU TOILET A TIKELEN zeer gesohlkt voor NICOLAAS CADEAUX Ielectromotoriscbetaibalsbapjes WMTIO OaoEPOÜBZED BO het gebruik daarvan rewhiedt het tanden krilgen der Kinderen ZDNDEB DE HIKSTE PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bengzen kan dat de hg mg ter inzage liggende getuig schriften der nitetekende resnltaten van Je ËlectroDiotoriscbe TtDdbalsbaadjes niet echt zgn B Men Utie op den naam 1 van denlabrikantlmiitKt HOLTZ V Wordt franco toegezonden a een na 1 mtmngit Tan postzegel ad 95 cent door KOBËRTHüLTZ NljinegeD Verrkrijghaar bj WOLFF Go Westham 198 Wederverkoopera gevraagd In t bijzonder wordt de aandacht gevestigd op mijne fijne sorteering SIGAREN welke zeer geschikt zijn voor St Nicolaas Cadeaux Aaoberelead VAN WIJ G44RDEN TISSOT Co Bordeaux Uotterdam f 1 4 0 per liter in verzegelde bemande flesch van 6 en 2 l uta voorzien van het attest van Dr P F van Bamel Boo Proefflesch 1 30 Terkrggbaar hg J H ROODE QOODA Sociëteit O S GENOEGEN Se Ibonnemeut VoonteiUnt Donderdag 9 December 1897 Vereesigde Rotterd msohe Toooeelislen Directie LE GRAS it HASPELS DE ROOVER8 Tooneelspel in 5 bedrgvoa van F VOD 8cHii in door W C Soïnans Wegens uitgebreidheid aanvang preeiee eeen mir Gevone bepalingen en prijun Zij die zich met 1 Januari opdeGOtJD8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 4 December 1897 Oittermornn had de Inodbonwer P Lambergen van Bergschenhoek het ongeluk met gn paard en wagen waarin ooi zgn vronw gezeten was te water te gereken in de boeaemvaart onder Bleiswgh doordat zgn paard sehrikta van e n omvallend tilbnry Met vereend krachten werd wagen en paard op het droge gehaald zoadat Lamhergen en zgn vronw r mat een nat pak en de lobrik en senige ütod alkwamen Uit Ouderkerk e d IJael Wegene de booge watervloeden atsat bet laagste deel van da kom der gemeente afgekist door eeu dubbele ig vlaerplanken waartoseben klei ia aangebracht Door de ervaring der terkeorinRen aangebracht waardoor g minder overlaat van ban vgand hebben ondervondendan vorige malen Voor dan bear S de Jong Jz hoofd der openbare school te Haastrecht zal de dag van 29 Nov wol tat de onvergatelgke blgven bebooren Die dag toch heeft hem het bewga geleverd dat zgn werk in onze gemeente op prgs gesteld wordt èn door het gemeentebtstunr èn door zgne oud leerlingen en door zgne tegenwoordigei leerlingen Maar ook heeft hg oodervoodeo dat hg en de zgnen zich io de 25 jaren waarin hg ala hoofd der school is w rkzaam geweest tal van oprechte vrienden bobben verworven Behalve zgn zilveren ambts feest vierde de jubilaris met zgn ecbtgenoote hoD 25jarig huwelpsfeest Feitelgk wai de let Nov da dag van het eerste de 28ite die van het tweede feest doch er was bbiloten beide feilen det 29stea Nov te herdenken Talrgk en van groote waarde zgn destoffeIgk blijken van belangstelling die bg van vele igden mpcht ontvangen Ze alle te noemen is niet mogelgk docb twee er van willen we even op den voorgrond doen treden n l een keurig eikenhouten bofiet met marmeren blad geschonken door zgne ottd leerlingeo en Haastireohtaehe vrienden en een étai bevattende een volledig stel dessert zilver bet werd evenwel in drie gedeelten aangeboden gesobonken door een aantal collega s in het arrondissement door de leeraren der Normaalscbool te Schoonhoven en door de learlingeo dier inrichting Maar niet alleen den jabilaris en de zgnen aar allen die met hem feeat gevierd hebben zal de 29ste Nov niet licht uit het geheugen gaan s Morgens werdsn de leerlingen der school door de familie De Jong onthaald op d receptie s middags van 2 4 nren in het fsMtaiyk versierde scboollokaal gebonden ontving zg de gelnkw nschen van corporatüln en taltfjlia vrienden en des avonds vereenigden rch in datzelfde lokaal vrienden en collega s M kenoiisen om mat den jubilaris endesgoen dien dag feestvierende te besluiten En dat laatst is geschiedt daar kan men zeker van gn Boa laat men scheidde zie dat bigft een geheim dit is zeker dat men langer dan ee p ar nren bgeen gswewt is Zullen we nu nog venscheD voor de toekomst hierhg voegen Ons dnakt dat in al de betuigingen van achting waardeering toegenegenheid en vriendechap dia da familie Da Jong mocht ontvangen de bMte wenschan voor de verdare lavenajaren vaa daojtkilaria b d agnaa liggen opgesloten We eindigen dos hiermede bet ga bun allen steeds in alle opzichten goed I Inge Cornelis Baai t Nienwerkerk a d IJsel heeft op WoeosdaJr I December voorhet dassikaal beslnor vaijfOonda met ganstiggevolg examen afgelegd a s Godsdienstouderwgzer Terwgl eergisterenmidifBg te Spaarndam zekere A K nil Slicdrecb t bezig was in den s uispnt de pale van een heitoeatel te verplaateen school fael heiblok loa en kwam op zgn hoofd terecht Weinige nren later is de dOjarige man overleden De Time van eergisteren bevatte bet volgeade bericht oie Dover Aan het admirtliteitohoofd was het Dinsdag en Woensdag bnitengewo n drnk aangezien men er ook te zorgen had voor de mails en de pasaagiers van de VlisiingenQueecborongh Ign Van Dinsdegochtend tot Woensdagavond kwamen er niet minder dan 27 mailitoomeri van het vaitelaod aanliggen elke waarvan Iwee treinen noodig had De passagiers vaa de Prinses Marie uit Vlieeingen hadden Dinsdagavond een onaangename ervaring Zg kwamen biJ vgven voor het havenhoofd aan maar konden e rst na middernacht landen Er was is gevaarlgk aan t leggen voor de storm bedaard waa De boot bleaf dus in de baai vooranker Woensdagmorgen kwam er met doVliaeingioho boot een lading veraoh vleesfh naar het bleek onmogelgk de bezending aanwal te brengen aanneiien alle beschikbareruimte op het hoofd door ander verkeer asingenomen Het schip moest toen Oin te lossen naar Tilhurn Wosnsdagocbtand ginifen 84 passagiers voor Vlissingen scheep velen hunnerhadden er voor bedankt over Ostende te reizen Het ia ongeveer vgftieo jaar geleden dat de Queeoboroogh booten ook Dover moesten aandoen omdat het hoofd te Qaeenhorongh verbrand waa Ala te Dover hel nieuwe pasisgiersstation ten oosten van bet haven hoold gebouwd i denkt men er over den Vlissint schen dienst op Dover te laten loopen Er zal dan rnimta genoeg voor aanleggera züW en de vaart van Dover naar Vlissingen is ongeveer een nor korter dan van Qneeuhorongb Da Botterdamsche Gemeenteraad heeft met bgoa algemeens stemmen de heer G H Hintzen onlangs oa r men weet tot lid van den Raad gekozen tot wethouder benoemd De nannemiiiK vao het wetbonderschap door den bear Hintzen cal ongetwgfetd zgn bedanken voor bet lidmaatschap der Tweede Kamer ten gevolge hebben oordeelt ook de N It Ct zoodat in Rotterdam IV weldra eene nieuwe Kamerverkiezing zal moeten plaats hebben Volgens de Sociaal Deoiocraat is bg den officier van justitie te Leeuwarden door de vrouwen Boogerhuia eene aanklacht wegens meineed ingediend tegen Gatze Raitsma die de voornaamste getuige was in bet proceaHoogerbnis Men scbtgfi aan het N v d D t uit Rozendaal Het was een treurig gezicht voor hen diegister aan de haven aldaar een kgkje gingennemen Niet minder dan 193 schapen in denjonsgten storm verdronken eene gebeale koddelagn in eene weide om van de huid ontdaante worden Zes slagersknecbts waren daarmedebezig Het vlee oh der verdronken dieren isvoor 10 cent per pond verkrggbaar zooaladoor dan omroeper waa bekend gemoaki dochde aftrek was gering i De eigenaar der schapen heeft door dei ra pnlln f erlonn Den I9a dezer zaldepymtiastiekensoherm rarMniging Voorwaarts s Graienbage ter gelegeohaid van haar 15 jarig bestaan in hetlocaal van het sportterrein aan de laan van Nieuv Oost Indiè een groot tnrncorpsconconrshouden open voor alle bondavereenigingen iode provincie Zuid Holland O wedstrgd is verdeeld in drie afdeelingente weten a vrge oefeningen b staafoefeniugen 0 hoogspringen vèrapriogen en gewichtfaeffea De vereeoigiogen komen uit met eenploeg groot naar evenredigh id van het aantalhunner leden Ingeschreven ie reeds door clabste Rotterdam Leiden s Gravenbage Delft Schisdam Gonda en Dordreoht Te s Gravenbage overleed in den ouderdom van 64 jaar de heer J J Doffegniea oudiospecleor der poiïtergeo in Zuid Holland De overledene was rnim 40 jaren in s lands dienst Men sehrgfl aan het U D c nit Mootfoort Naar de loopende gerechten moet hg da Regeering het ernstige plan bestasn de tegenwoordige bevolking van het Bgksopvoedingsgesticht en de bijzondere strafgevangenis voor meisjes te Moolfoort binnen korten tgd naar y alt U0 Rraisiwtg toort te verplaatsen Met een paar woorden deeleo wg reeds mede dat tijdens de kroningsfeeaten Ie Utrecht door het Ütrechtsche Dilettanten Orkest een tweedaaiisib nationaal leatifsl van Nederiaodiohe Harmoni en Fanfaregezelscbappen zal worden gehouden De bedoeling ie aan die korpsen n n Utrecht een benscbe en loiaterrgke ngBt te bereiden voor een zeer aangenaam rllgf aldaar te zorgen en aan de deelhebbers ld en goedkoop logies te verzekeren Vaa de gezamelgk nit te voeren nummers waaronder een inbnldii ing marseh van den directenr van t recipieerend gezelichap worden de partituren en stemmen koiteloos aan de deelnemende gezeJRChappen toegezonden elk deelnemend gnzeUcbnp ontvangt een herinneriogn medaille voor rgn banier aan de spoor wegmaatschappgeo zul rednciie van reiskosten worden aangevraagd en de data van het festival zollon zooveel raugelijk zoodanig worden gekozen dat rg niet gelgk vallen met feeste Igkbeden op groot ïchaal in andere plaatsen Daar het der commissie niet i mogen gelukken in t bezit te komen van een volledise Igsl der Nederlandsche harmonie en fanfaregezelsc appen worden de geze schappen die onwille eurig geen uimoodiging mochten hebben ontvangen verzocht zich te wenden tot den aeoretaris der regelingscemmiflsie den heer 0 Kraysnhoff Sloot to Utrecht Eeu jong Araerikaaosch echtpnar heeft zich i te MooteCario met eeu touw aan elkaar verbonden in see geworpen Zg badden op hun huwelgksrets hun heele vermogen verspeeld Ook een jongmensch uit Weenen heeft zien verdronken na zjjn laataten stuiver te hebben gelaten in handen van de vorstelgkemona caaORche ürma Grimaldi Co die erger is voor Europa dan de Atjehsche zeeroovers ooit waren voor Indië De bemanning vao den Nederlandschen schoener cGezienat ia in bet Skag rak door het Noorscbe stoomschip eCbristiaoia gered De fGeziena van Portgrnnd naar Papenburg met eeu lading boot werd 29 November io bel Skagerak door eeu stortzee getroffen waardoor d kapitein die aan t roer stond van sgn post werd geslingerd Het schip liep oil t roer zoodat bet dwarszee kwam te liggen ea door de kracht van wind en zee op zjjde werd geworpen Het water stroomde naar binnen en mea pont d maitaii kappen om zoo mogelgk het aohip te behouden wat aehtw niet mocht gelukken nu waa guioodzaakt het ie verlaten Qelokkig kwam taan da lOhrialianiaa in t licht en werden door d a oamiddellgk alle pogingen aangewend om de bemanning van da Geaiona te radden Deae nam eindelijk da toevlucht tot haar eigen boot die toen werd opgepikt door de vChristiania die de schipkronkaliDgen aan boord nam en d reis naar Amsterdam voorlzall Do OhrMiania bad Zfs oren bg het liakende scbip doorgebracht Kapitein Broskema deelt mwle dat kspitain Ubristensen van de vChrietiania allaa in hM werk heeft gesteld om hem en d overige be manning van de eGesioaa bat verbiSf aan boord zoo genoegalgk mogelgk t maktn en bg de pogingen tol redding veel ze maoschap aan den dag heeft gelegd andora ware bel bn den orkaanaehligen storm dia er deatijda heer hle onmogelgk geweest ben van een vermoedelgk wissen dood te redden Nsar aanleiding vao het bericht omtraat een aanhaling te Zeveuaar van gondea en zilveren werken wordt nader aan het Nieuw medegedeeld dat de waarde der aangehaalde voorwerpen niet ongeveer f 50 000 bedrawt 2 ÓOO P meo weet de heef J H DondefTgeBSHW 1824 En de benjamin Theodoor Matthieu Ketelaar geboren 6 Mei 1864 De jaartallen van geboorte der 100 loden zgn als volgt Acht leden zgn 67 tot 73 jaren oud en alioo geboren tusschen 1824 en 1830 1 lid io 1824 1 in 1825 1 in 1825 1 in 1826 1 in 18 7 1 in 1829 en 3 in 1880 Negentien leden hebben een leeflgd van 57 lot 66 jaren en zgn alzoo geboren tosschen 1831 en 1840 2 leden in 1831 2 in 1833 1 lid in 1834 1 in 1835 2 in 1826 3 in 1837 3 in 1838 2 in 1839 en 3 in 1840 Een en dartig leden zgn tusschen de 47 en 56 jaren ood eo zgn alsoo geboren tusschen 1841 en 1850 4 leden in 1841 4 n 1842 3 in 1843 2 in 1844 5 in 1845 3 in 1846 2 in 1847 2 in 1848 2 in 1849 en 2 in 1850 Negen en dertig leden hebben den leeftgd bereikt van 37 tot 46 jaren en zgn alzoo ge boren tusschen 1851 en 1860 5 leden in 1851 9 in 1852 S in 1853 5 in 1854 3 in 1855 2 in 1857 9 in 1858 i 3 in 1860 En m slotte rgn er drie Kamerleden beneden den leeflgd van 37 jaren izn van 36 im van 35 en éen van 33 jaren geborenalzoo in 1861 1862 en 1864 Holl Onder den titel ongevallen verzekering bevat De Gids van Dec een srtikel van zgn redacteur den heer R P J Tutein Nolthenins dat zeer de aandacht verdient Dit artikel is niet een pleidooi voor veriekering van arbeiders tegen ongevallen in dea gewonen zin bet i eaft niet aan hoe die verzekering zoo moeten gefcbieden het toont niet aan wat er af te dingen is op het wetsontwerp der vorige regeenng Maar hel is gemak ketgkerta eggen wat het niet doet dan wat het wel doel Hel is zoo zoudea we het miasohien nog bat beete zeggen een collectie allerleif over ongevallen verzekering in een aangenamen vorm gegoten dat dea lezer en dit zal wel bat doel des scbrgvers zjjn er toe brengt over deze verzekering een beetje Ie gaan nadenken Het siraki genoemde wetaontwerp op de wettelijke verzekering van werklieden tegen de gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrgven kondigde volgens den schrijver het faillissement aan van bet Nederlandsche rechtvaardigheidsgevoel aan de verwachting dal in ona land geen vettcigk voorscbrilt ooodig aou Ugkan werd den bodem ingeslagen Maar meer illusies moet d Nederlander di van Oouda Druk van A BRINKMAN en ZOON