Goudsche Courant, maandag 6 december 1897

Aanbevelend WOLFF CO WESTUAVMS 198 Wge éterk coneurreerenie 4 e Mttorii lya itadi mwkl nrluun d illiiie dftt in onse tedw eo dorpfio TftD iprwkwoordslgke ziDÜilgkbaid nitt vmI tqü io oos l Dd T o mildt eifteo gMD liafdtlooibeid by odi op cga vrgbeid prat Tolk gaan willakatr ao dwaug janden onUUan Dit allea naut Ucbtpouten ea edalmoediga dadan viodt de beat NoUhan ni ia da Tenlageo der inapacteara raa dao arbeid Vu dia TaislagaD boudt deacbrgieriich toornamelgk batig nat bet boofdstok otar da bareiligiog tageo ODgevallea m fabrieken en werkplaataan gaat da erTariDgen dar mtpaoteara ua die eoini aaügeaaam aomt laer droevig vareo haalt ait de itaiiitiekaD e n tabel waaruit blqkt in welke bedrjjren da BWtte ongelukken Toorkoman da metul iodustrir door welke oonakan bet lallan Tan de werklieden en bat getroffen worden door Tallende roorwerpen aai Uit een aantal cgfara aan da Hollaadiche en Dnitaohe reralagen ontleend leidt da tobrgTar ecbter a dat de cglera Tan de inipectenra niet $ U nooden doen kennen Dat ar intnaaehen in ona land bg ange aUen niet altgd en ook wansaer het geachiedt niet in Toldoende mate geholpen wordt dat ataat Tast Eeret Taraekeriogadwang aal aan allen gelgk recht Teracbaffen en de achrgTer meant daa dat deia aal moeten komen ook al wordt daarmee nog liet een in alle opziohteo Toorireffelgke toeataad gaachapaa Da achrgrer gaat na oi het waar ia dat de werkman de uaeite ongeTallen aan tioh lali heeft ta wgten eu komt tot de alotaom dat dit niet bat goTal ii noch hier nooh in Doitachland En dan Tolgt aan beachrgTing Tan de Bieiboich en Tan een Tnetelgk ongelnk een molanbaaa dia daar werkte aan een kanaal OTerkoman Deia man wai Tolgeni de Toor chriiten Tan het dapartemdnt ran waterataat in da aaubeatadingabeatekkan Tertekerd da weduwe ontTing f 1600 In Dnitacbland aon ig Toor lich en haar kinderen f 448 ajaara bebheo ontrangen DaarTOor uu de arbeidgefer betaald hebben 3 pCt ran het loon Tan den werkman Toor deten man die 1 16 a eeka Terdiende oogeTcer 48 centa per week oi 24 gulden per jaar Da aobrgTer gaat TarTolgena de weikiag Taa de Dniteobe en Ooatanrgktobe wetten na Tau welke twee bg alleen de Dnittobe waard aaht ona tot Toorbeald te strekken De Daitaebe Beitufsgenoaaeoacbaflen de Tertaling TakTereenigiogen leidt ook na de opmerkiaf daaromtrent Tan den icbrgTor o i lot TorwanJos aondan door den NedrrJaodaoliaa watgeTar tot Toorbaeld genomen Kederlandicfae wetgeTei gelgk ii aan enen die io TÜegende elederaart roortjaagt ofer eena onafiienbare ijirUkte aobtarrolgd door huilende wolren enkel heil aoekend in de tloobt Om nog 6ia oogeab ik het reege Igf ta redden ééa kuiten Tooraprong te winnen werpt hij al Tluohtend lo de gretige moilen datgene waarTao bg lioh bet snelat kan antdoen Een oogenblik beaiinSeleii de hongerige dieren het hun toegeworpene maar ban bsgeerta i naar Tleeach ao been en weldra nellen ag weder Tobct om hunne prooi te grgpes Waarom niet lierer manmoedig atandgefaooden tarwgl de krachten oog met rgn nitgepnt io plaati Tan die te renpillen in eene Tlochl welke toch eindigen moat in de wonteling t Zoo aagen wg een oogenblik met gejuich arbeidawet en Teiligbeidiwet ontrangen iien wg thana ons Toargebonden wetiontwerpen betreffende den oreimaligeo arbeididunr bet arbeidaeontriiot de rnitdagen de TolkihuiaTeating doch de groate eigenlgke wetten der gemeenaohap de wetten met Tleescb eB been waar bliJTen deae Moge altbana de tegeowaordige wetgerende periode een deaer wetten zg bet ook de gtringite die der ongeTallen Tenekering tot atand uen komen doch met eene welke gelgk het tbana ingetrokken ontwerp alachta enkele bewhermt ten fcoate tan de aelistandigheid onier ngrerbaid maar eene wet welke aan alle arbeiders ten goede komt eo meer dan rast ook den bloei ran ona land beiordert Staten Oensnal 2e EAiiw Zitting t d Trgdag 3 December Bij de behandeling Tan Hoofdstuk II atelde de beer Tan der Zwaag oor de post au decoratie aset f 22 000 te Terminderao Daargelaten of da Terdianstelgke mannen in bet Tolgend jaar aoo aterk tnllea toenemen tonden door een wgiiging in de wet de koatan oor rekening Tao de gedecoreerden kannen erordaa gebracht De minister no Financiën bestreed nadrnkkelgk bet amendement met het oog op da internationale hoffelgkbrid tegenorer c e illostre buiteolanden die ona tullen betoekeo eo op de gewone hulde aau Nederlandera Da hearen Van Alphen oamenR de oommissie Tan rapportenis en Eerdgk berustten in de post met bet oog op de bestaande wetgering maar eiacbeo dat de post uiet werd OTerschredeo De haer Troalatn meende dat de gaheele poat moeat geaohrapt worden en aea op de dronkemaaigelagen te KotU Badja an hoofdofficieren bg de ontra gat der deooraties wat dan Voortiiter aanleiding gaf apr taiaterrompeeren met de opmerking dat hg miaaobiea onwillig die afwaiige peraonen beleedigde De beer Staalmaa gaf io overwaging de lersieisplen uit bordpapier te laten beataau Het amendement werd rerworpen met 67 tegen 7 stemmen en da poet san f 000 bebondeu Bg art 3 werd het amenilemant der commissie Tan rapporteurs om de Begeering te beperken in het gebruik maken Tan de poit OuTooniene tot uiTer niet te Terwacbteo uitgaven eo dna te TOorkomeo bandeliogeo ala dia tan deu heer Tan Houten in het Torige jaar ia take bat ethnograpbiich mnseun musenm aaugenoman met 64 tegen 14 atemmeu ofachoon de Begeering hoewel in beginsel er niet tegen lieier een jaar overw ing bad gewauscbt Hoofdstak II wetJ daarna aailgeooman met 73 tegen 4 stemmen ilnn werd aaugarangen met de bebaodaling Tan Hoofdstuk III Bnitenlandsohe Zaken De beer Heeseiiuk ran Snohtelen bapltitte de internationale arbitrage en de oprichting Tan een internationaal acheidsgeraoht Ue heer F ttarsen trekt ich l t lol aau der x sleide laodgenoote in Chili Ou beer T Limburg Stirnm wil de iuroerrechten op gi t in België rerminderd en de heer Babimaa den TeldaitToer naar dit land weer Trg tien Na enkele opmerkingen bg speciale potteh wordt dit hoofdatnk afgehandeld doe i de eindatemmiog op Dinsdag bepaald Bulteolandscb Overzicht Op de redesoolerentie an gisteren hebben da Grieksche gedelegeerden bet Torkaohe protocol ad refereudam aangenomen en naar Athene geseind om oumiddelgk antwoord Is dit gunttig dan tal bet Tredesrerdrag geteekend wordeo Een aantal bekende leden ran d fn Dqitseheo handelsdag an da centrale Tereenigiag ao alle iodnttriaeleD groota reedera delb ma Rrupp e a tgn door twee leden an den ksdag tegen 8 deter opgeroepen tot een bgeeukemst te Berlgn waarin men tal beraadaton oTer de middelen om de Tlootplannen der Mkaregeoring door een indrukwekkende manjfeelatie te tteuneo l Men moei tjmpathie getoelen oor de door de meerderheid in den Ooat eurgks chen Hpa èii uiiiuM uHiiiüi iiii ii a an i ï tie heeft geroerd aan deo anderen kaal ia het heel natuurlgk dat de Cteoben teer telaorgeatald tgu en lalfa hoe betreurenswaardig ook niet onbegrgpelgk dat da heffe an het Oieohiscbe Tolk tioh uit in gewelddaden Zeer eroBtig ia ereowel de boachuldiging door de Doitaehe bladen den Ctecben naar het hoofd geslingerd dat deie ongeregeldheden tgn voorbereid door een geheime rereenigiog die telfs plattegronden bad laten maken van Praag met alle huizen w ar DuiUchera wnoodan er op aangageven Ala dit too is eo ds opstootjes met io een plotaeliog opgekomen ge oel an arootwaardiging bun oorzaak inden dan ia beel duidelgk heweten dat da Ctecheo oog heel laag staan en dat voor een beroordeeling van dit als men wil natiooalu element in Bohème ook ten optiohte der taal toch beelemaal gean leden ia De politie en de troepen treden du teer krachtig op en tullen aan het oproer wel ipoeüg een eind maken Hoe het intusacben in bet errolg in Ooitanrgk moet gaan is niet duidelgk De uieuwa miniatere Tioden reobts erenmin atauo ala links het is hun nog niet gelakt ouderhandelingen met de hoofden der parljjen ie openen Bet is werkelgk teer moeilgk tegentanders die too erwoed agn eaoigeriMta tot elkaar te brengen Men hoopt nu dat Keiter Frant Joseph lelf er in Blagen tal aeoa ertoeaing tot atand te brengen doch naar het sobgnt beeft bet prestige des Eeiaers seer geleden door de al ta groote laakmosdigbeid die bg Toor het mioisterie Bodem gehad heeft Waarlgk oiat teo ooiecbte wordt in een artikel io de laatste Sids aflerering Ooateargk genoemd eeo mooarchie wier boottappige keitersmautel slrcbta met de niterate oorliebiigbeid Toor inscheuren wordi bebord waar Staat tagen Staal en alam tageo stom tieb keert waar taalTeracbil au raaaenbaat ataeda doen leren op oei Tan oorlog De conferentie io take deo strgd in het Engelscbe macbineboawTak ia heden oitaaoga gaan tot Dinsdag o er 8 dagen tonder dat beide partveu lot eu ar raeok usi tgo geko men Men erwacht dat da werklieden bedenarond een manifest zullen nilTaardigi n Een TerslaggeTor ran de sPall Hall Oazattac beeft een onderhoud gehad met Bell den aecretaris der Varaeoiging Tan Spooiwagbeambteo Bell ontkende dat de leden der TakTereeotgingen reeds Zaterdag bun steakbriafjea tonden indianen ook dat de vtraeni giag met hoef draigameot ao warkatakiog gewacht had tot Keratmit naderde De tgd waa eindelgk rgp geworden leide bij Keer op kaar was ea al aan deputatie van beambten bg de directiea geweeat maar bet leidde nooit tot ieta Meer loon wilcltn de beambten om ials aan hun leven te hebben Zg tooden au ttacbtan het door staking ta verkrggen Bet was het lattate middel Op alle manieren werkten de directiea bun vereeoigingaleven tegen Da leideri moesten wel buitan den dieast worden gekozen oi ban betrekking opgeven Zg onddn toch ontslagso worden Dat was al zoo diiiwgia gebeurd De directiea pastab wei op he niet te ontslaan omdat zg aan bel hoofd ao een bewegiog der beambten itonden maat omdal aau buffer wat gebroken of ala tg gf minuten te laai kwamen Wat dunkt u vroeg de Terslaggerer en de bewering der maataobtppgeo dat tg elkaar tullen hgstaau en al maatregeleit genomen hebben om gedoreode da staking toch da treioea te lalaa loopen t Kan niet antwoordde Bell in onte veteaniging ait OageTaer de helft ran bel beele persone I Alleen met eeo oldoaod en geoefend persone ia da dienst toI te honden Zal de staUng oor Keratmis loakomen Ongetwijfeld Intwoordde Bell Het S nbsoha miidstene Mélina Hsn iêax ia door dan Ual au Darlan niet meegesleept maar in lij eua plai U is i Ëk Tarwacbt waa Milliard retds tot mijilialer n Justitie benoemd Hwdat Jféline s ad interiMk dot maiir Uo dog geduurd heèflt l et dat ieeft toch het Ka binet deil eeraton atoii dlkregln Datlan iraa eig nigk niet cens oor een motii Tan Wautrpu en getroffen maar de aoor hemlTerlangde Ototie was met êti steib meerdarheid Tarworpra en daarop wuMe motie rap den senator Kllaje waarbg dafSenaat he Temrou j ifen ailsprak d t de Bega ring de bai i ïoa lOl den aan aan stipta naleriog der wMlen pel 133 tegen 113 stemman aaugei amen iiet tmnstainde Datlan verkllaid bad lichlmel aiilk een ipdirect T wjjtanq motie ran qwai Tarirouwen niet te knnneu eieenigen ij oteph Fabre had hem etweteo langs elegnphiaoben weg eeh ambtenaar beëedigd en gefniVilleerd te he itban wat teker niei beantwoord aan de wat en dit gedaan te hsbbeH om dien ambtenaar nog oor de verkiezifagscampagne ta knnnen gsbrhikon Darlau ver dedigde tich met te leggen datibg indien dit tgn bedoeling geweeat ware aveu gemakkelijk den dalnm der verkiezing bad knnnea verschuiven maar de Senaat geloofde ham niet en wilde in alk gevat an geen telegraphische eeds fleggiog hooren De motie an ertronweo i i i aiii J U ssii iBiiNHiiBi i iHaoBiaaaa I i i ii BBu hel geheela Kabinet in ora ook in uke DrejfosEstarbftzy Picqaart de wet te eerbiedigen Br ia nog geen licht in de Drojfos uwk Men blgft a gemeen het ooderzoek van geoerul De Pellieux betoboowen bU tot meti tt sallea leiden Soheorer Seatner sal bleehtadan tiitslag der enqoête afwachten um de suk Toor den Senaat te brengen W ERKVERSCHAFFING De commiasie maakt bg dete bekend dat zg tot hare teleurstelliug de collecte Toor de werk erscbaffiD j oiet geheet heeft kunnen ol brengen andaar dat tg a B Maandag Dinsdag eo Woensdag de collecte zal Terrolgen De Commisflie Burgerlijke Stand OEBOBEN 2 Dec Johannea Withelmna Prancisont oadera D lan der Pool en O W Tan den Broek Leendert ouders C Boot en H Boer 3 Pieternella Obrialina ouders G Tan Hoorn en E lan drr Klein 4 Wilbelmina Oornelit oodera D de Hol en B Bogarbrniiga OVERLEDEN 3 Dec K an derSleogi 58 j 3 C M Qroenendaal 64 jaar ONDEETEOÜWD 3 Dec J Anders 19 j en M de Rotta 19 j G H Spgkermao 31 i eo J M au Hoff 24 jaar Hoordrecbt a£ BOBEN 2 Dec Maria oodera Cornelia Noorlander eo Sgiije Tan den HeuTcI CORRESPONDENTIE Door de rale adsertentibn konoeo het feuilleton en beursberichten niet geplaatst wordeo E BOXi 3S nEJ Z j de Damasten 65 Cis Itot ƒ 14 6 5 per Meter zoowel Zwarte Wilt en Gekleurde Bennebergtlt de tod 35 Ota tot 14 65 per Meter Glad Geatreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 Terachillendo Qual en 2000 rersch klenran DesBins ie er An pert em rechte lm STALEN per omgaande Dubbel briofp naar Zwitaerland Hennéjrg s Zijde Wirieken ï eii ï Hoi Zeer geschikte St ITicolaas C ideauz Ai L van for GOUDA I Md Tol Kleiweg E 73 ïl Telephoam Me i ADVERTENTIEN Aaogenoam getrofie geToelig TOor de zóó prachti op 1 DECEMBER jl ber behoefte hiethg mgn ionigV oon allen die hebbenimedl calligraaph mgne hulde ont Terblgf In Godda zóó odti Aah allen nogmoala m Toor et kotthaie en zóó gew i Th ta SCI 4mg 3 Dec 1897 1 en téér Terrasaing mg is het mg eene Ijaok te hetaigen rerkt ook den g mgn 39 jarig telgk te maken artalgkeni dank phtej BoaTemr WI BOR I 1 I Aan alUn die onsi iJfii el bigken Tau ifurdl ring belangbt Uijti n I deelnodli g IfaTeti ledurende de tiektJ n tó ijet orerlj bn fan Mêli liereji Ei lgen oUj Todkr ha d n liJtvader d Mi uii JApéfi lèèaaMbER in iven Gen hir te luA vék gen wg oqzea hai tL ike i dank i ed j i ScffolEB j I en HooOe e Wttte BESSENWIJN Aanhavelend Slotemaker Co Telephoonnummer 82 I B Ondergeteekonden berichten h t geSerde publiek dat zij aan het TELEPHOONNET zgn aangeeloten onder borenatgand nummer A BEINEUAK Zn DItgeTera COPPSCM OOÜBAIHT FEAUSCHE STOOMVEEVEEIJ I au Ghemiseke Wassoli eri TAB H OPPEKHEIMEK 1 KruUkade Rotterdam QabroTeteerd door Z M des Koaing der Belgen H H ddep t TOor GOUDA de Han A VAN OS ytz dpaoialiteit Toor het stoomen en TenraaTOB alle Heareneu Dameagarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoam a tu plachemantela veeren bont ent Gordgnea tafslkleeden ent woxdeo naar i nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hettg geatoomd of geTeiid worden onachadelgk Toor de gezondheid an Tolgana ataol bewerkt Stedelpe asfa1 riek te GOUDA Da prflB Taa het goa is 6 cent per M ea ïoor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi et Onder zekere voorwaarden worden peioaelön gratis aan de hoofdhuis Tcrbonden met 15 meter rrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 liohtgaameter bedraagt de knor 10 oeat per maond Bowoaera Toa perceeloa ran tea koogito 2 25 per week knoaen wekelgka afrekonoa ea Tan de fabriek lompoa kooktoeatellea oai tagen betaliag van eeaige cealea per waak ip hnnr bekomea Ondargateekenden geren hiermede kennia dat de VENNOOTSCHAP den 16en September 1895 tnsachen hen aangegaan onder de Eirma G 1 Flamman ag of heden ia ONTBONDEN terwgl de taken door eeratondergetpekende voor eigen rekening tollen worden voortgezet G N FLAMMAN P H FLAMMAN A na WEGEB Qouia 4 December 1897 Onder ralerteaan borenstaande kennisgeving beveelt ondergeteekende zich beleefd aan voor het majevn on repareeren van STOOMKETELS UachinerieëQ enz Door concnrreerende prgzen en prompte be diening hoipt hg het reeds sedert vele jaren genoten vertrouwen waarlUg te blgven öiArfa 4 Dec 1897 6 N FLAIIAN II r Keizerstraat t9 $ l p sleedt v oor tgaan met de LEVE l tmk mum Goede en goedkoope AanbeTelend ijiP Yin LeeTiwen QEVRAAGD een zindelijke WERKSTER TOor twee dageu per week Adrea Bareaa dezer Oouraot E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBBSKUJiMNi MAANDAG DINSDAG DONDEBDAQ en ZATEBDAO van 8 tot C uur WOENSDAG en VBIJDAGvan ItotS uur ZONDAGS niet Te Eoop of te Huur aangeboden EEN HEEKEKHUIS staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te bevragen Zange Tiendeweg D 29 Het haia bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 KouerB en Zolder verder allea netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding Toortien ToTene hoven en beneden Privaat met Waterleiding lELECTROlOTOBISGBETANDBALSBANDJES waiTia 01D POH S11D BU het gebruik daarvan geachiedt liet tanden kifigen der Ktnderen Z NDEK DG nam pus 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewgten kan dat de bg mg ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van Je Ëlectromotorische Taodhalsbaiiiyes niet echt tgn B MenUtteopdmnaam vm den fabrikant mUOWll HOLTZ Wordt franco toegezonden oHmii na OKtcangtt Tan potttegel ad 9S cent door ROBERT HOLTZsNUmegeo Verkrijgbaar bg WOLFF Co WesthaTeD 198 Wederverkoopera gevraagd Wnt a dl beate b Kheumaiair Lam tii on hill ipynen koi toiü AnkerPain Expeller i len van alteriel tart y fX is oiet kst hsmsM aan Ie wenden tegen S Anhsr Painlxpeller 9 1 ami BS staala in ieder Iwiscetni l egg Anter Pa ln Expellcr FiV ISO oant 75 out an l 26 da Bant VpqrhAnden in de meeete Ipo ekan en bg A aohter On te Botlerdan Te GOUDA bg C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFP 8 Co Westhaven 19o J VE RGEER GO UDA Beveelt tich beleefd aau tot het leveren van KO LATTBN ABCHITBAVBN en LIJSTEN volgeus op te g ven profiel Ook tot het tagei vanTOOGSTUEKEN en verder alle zaagwerk wa tot bet vak behoort Met en tonder levering vfin hout SCHIED4 MER GEIEVEE Merk NIGHTCAP P t 1KB ODDE Verkrijgbaar bu PEETER8 Jz A 1b bewijs van eohthaid ii oBobet eo kuik ateedi roorsiiui ran des oaam der Firma pThoppe Lonis Bisschop SieARENHANDEL Dubbele buurt QOVDA Specialiteit in St mCOLAAS VEEPAZEING UITSTEKEND GESCHIKT VOOB St ITicolaas Cadeaiiz UITSLUITEND AMSTEBMMSCH FABRIKAAT Wê Men zie de Étalage H W WFNKELip S iOOMVÏIRVI RU ii C nriiMi scur wAS st u ni Agentuur bg de Firma Wed BOSMAIf teGuDda TISSOT Co Bordeaux Rotterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande fleach van 5 en 2 Vt liter Toortien Tan het attest van Dr P F van Hamel Roas Proefflesch 1 30 Verkrggbaar bg J H ROODE QOÜDA Kliniek en Polikliniek OBmTBTHÏÏB en OriVMECOiMaMB voor Spreekuren dogelgkt van 12 2 n Gratis Spreekuren Maandag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 ur a ecvii Qeiuuhier JDirtettur SlemppöeJer L J SON Tandarts Utrecht Stpreekuur des D0NDEBDAÜ8 van 9 3 uur in het Hotel DE PAUW Grootemarkt te GOUDA El GELSC HE A TH RACIET Weder in M SSING een Scheepslading Prima Engelsche AWTHHACIETKOLEN de beat brandstof voor VULKACHBLS aanmerkelijk beter aU BOgUohe Aanberelend J H fSPIERllGI @@ o©@@©®@©®®®oao @©@@©©©® KATTBNSINGEL Q 179 180 ff Mf ï Zeer Fijne liilEMlfllS a la minute i ï f ƒ Nieuwste lodellen Keurige ïïitYoering Aa BRINKMAN ZOON Lange Tiendeweg D 0O Oouda Telephoonnummer 82 CONSERVATRIX lïederlandsclie Algemeene laatschappij van Levensverzekering te iii lv £ S T E Ï3 13 A IviE OPGERICHT In 1872 Belegd Reservefoiid § in Open Depél bij deWederlandsclie Banli op Uit Mov 1807 f 196150 De Directeur P WELTEVREEDE De FinancieHe Commisaie R J KOKER Comm der Mij C N FEHRMANN Coram der Ycrkerden XLIe laargang van DB BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDEBMODES benevens HANDWEBKPATBONEN S0IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN N0HMBR Ia ieder n tektt Kwarle it iiien modekroniek feitlUelon enz enz 1 Uttiave zonder gekl plateu met 3 anypatr en 3 groote gekuipte patr Per 12 nrs 1 36 p pott ƒ 1 45 3o alB da Ie uitg latt daareubovea 6 gokleurda plateu 1 75 a 1 90 Se Ie ISgaU pl su I b z gekn p bl het Beao S O 40 46 ƒ i 8e ƒ by bet 6i no 1 geku patr n kBtt e h 12a aan gekleurd Jraaie baadwerkpatrooR 3 Vr SO PBOilFIilillEll m PROSPECTUS ALOI l l ÏÏT ï iro l Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EeaaL pracli tigr n et in gr©3 ic2 Lt mmmm met im staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels AUes voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerieht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29