Goudsche Courant, dinsdag 7 december 1897

ii Laat Uw Portret maken in het FotograiiMscli Atolier STTOIO tm P VAN DER WAALS FluwesUn Singel 582 No 7447 f Dinsdag 7 December 1897 368te Jaargang Hulstkamp s A P iLlltTE 8 Ë Go NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ca OTJIDA KIXjEIWEO e 94 Uaren en Band uemaakte U De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen J e prgg per drie maanden is 1 26 franco p post ƒ 1 70 Aizonderlflke Nommers VIJF CENTEN lanufacturen Uaren en Band llemaakte Uoederen ONTVANGEN een groote keuze St NICOLAAS ARTIKELEN f anta§ie Dames eu Klnder l§lchorleu Z A KZID o B K 3Ej liT in pr ohtige doozen P E Ij T IEj R IJ E DbT in groot kenie Zwarte Dames Moffen van af ± l OO BONTEN DAMES en KIN DER MUTSEN Wollen en Cachemier Damesdoeken Groot k Dt ia Astrakan ilacé Zijden Tricot en lebreide Handschoenen en verder alle mogelijke WOLLEK ARTlKEtËlM Verder eeae groote keaza in Wollen en Gestikte Dekens De prijzen zijn leneden alle concurrentie ADVERTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 r eJs a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA De Notaris i J A MONTUN te Q mda ai op MAANDAG 20 DECEMBER 1897 v m 11 ure in aiT Schiakbossc a d Kleiweg i éine itHng puMieh veilen en verkoopen voorzien ran Gas en Waterleiding en vele gemakken met grooten TUIN a d Wachtel tiaat P no 219 te Gouda kad Sectie E soa U94 ealU95 groot 4 A 18 c A en U91 ged p rc 2 EENHAGAZUNENKAMTOOa met ERF en GROND aldaar P no 217 kad Sectie E no 910 groot 76 c A en U91 ged perc 3 Een pand van 4 Woningen met ERF en GROND achter perc 2 en uitkomende a h Moordrecbtiohe Verlaat P nog 205 208 te Gouda kad Sectie E nos 112 831 1492 en 1493 groot 2 A 22 c A Perc 4 EENE LOODS met ERF aan de Wacbteletraat P no 215 te Gouda kad Sectie E no 120 ged Perc 5 Eene Loods mei ERF achter het Torige perceel kad Sectie E no 120 ged a h Moordrechtache Verlaat Perc 9 7 en 8 t BA SO A c A best Wel en Uoolland met WEG en WATER in den poldet Bloemendaal aan de rivier de Qonwe nabg de Spoorbrag onder de gemeenten Gouda en Waddinxvun kad Gonda Swstie G nos 827 828 829 975 978 986 1026 1027 1106 1109 1110 1113 en Waddinireen Sectie O nos 798 799 800 en 985 ComMnatUn voorbehouden De perceelen zyn te bezichtigen gedurende de 3 laatste werkdagen TÓór den rerkoop ran 9 12 en van 2 4 unr en op den dag der veiling Breeder bg biljetten Nildere inlichtingen gMfi voornoemde Notaris MONTUN t HM btsti ooaehadelykale tn ca mikkslykue pommlddel voor HMns a vooral daiiMS en Kindenchoenwvrk IsitaAppmuuivanCM IMIIsrfce ff erlla Baalk $lr l4 Minlett o l UlO op naun u fWirieknurk VSSlSil J op naui f I Cliir isi geen n doelmatiger St Nicolaas Cadeau dan en paar mo le I Heeren Dames of Kïnderpanlofiels of Schoenen In groote verscheidenheid voorhanden in bet Magazgn DE ROODE LAARS Als de echte Russische Winterpantoffels Betren t t Dame f OSO Kinderen ƒ O SO Vilten Damespantoffels met hak ± 1 2B OVERSCHOENEN in alle maten i Koopt nw Schooneg en Laarzen in liet Magazijn DE ROODE LAARS OUH betpaart u veel geld Zie de Etalage J VAN ZONNEVELD Prachtige Partij SIGAREN mouHJiitneis in alle mogelijke Verpabkliigeu uitstekend geschikt vodi Si Nicolaas CadeaDZ Sigaren Magazijn GOUDA WIJDSTSAAT A 157 Aanbevelend ï Ooodi Drak vaa A BUNEMAK tn ZOON in diverse Verpokkingea verkrijgbaar bij j K F iimm Hooge Gouwe € 9S $ HANDEL en Geldersche Vleeschwaren L DKHEM Dubbele Buurt Gouda Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 7 DEORURKR ISS7 J mar gens te 10 oren op de Buitenplaats AcTiiHor K aan den Hoogen Schielaudschen Zeedyk aldaar ten overstaan van den Notaris G C FORXaiJN DROOGLEEVBR van 15 perceelen Wilgenboomen 14 perceelen Hakhout gebald en 9 perceelen Knotwilgen Aanwyzina doet N va dik KLEIJ Bonwman in de Korte Akkeren P 426 te Gouda Betaaldag 1 Augnstns 1898 Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris G 0 FORTUIJN DROOGLEEVBR op DINSDAG 14 DECEMBER 1897 des voormiddags ten 9 are aan he huis Wgk A no 7 in de Dnbb le Buurt bewoond geweest door E VAS MAARBN van Benen netten goed onderbonden INBOEDEL BUKBLAOBRSQBRBBDSGBAPPBN Too banken met Wiakelopstanden eu hetgeen verder ten verkoop aal worden aangeboden Alles daags te voren te zien van 10 12 n van 2 4 oren Sociëteit 0 S GENOEGE 3e Atoanement VooratelUac Donderdag 9 December 1897 Vereeoigde Rotterdamsche TooseellsleD Directie LE GRAS HASPELS DE ROOVËR8 Tooneelspel ia 5 bedrgven van F von BcniLLn door W O SOYAABDS Wegens uitgebreidheid aanvang preeU tieeem w Gewon bapalingen en prgm Zij die zich met 1 Januario de GOU D8CHE COURANT abonneeien ontvangen de vióór dien tijd te verschijnen Nummers CfMATJS E K HATIZr H M Instruotiescbip Havik dat beden te Qouda vertoeft ie eeu van de sterkte afgevoerde kanonneerboot die eene geringe verbouwing heeft ondergaan ten einde dienst te doen als instructiesohip voor het maohinekamerpersoneel der Reserve Daartoe is het vaartuig ontdaan van geschut en verder de verschansing van het voorschip opgehoogd en voorzien van een dek zoodat een ruim logies is ontstaan dat tevens voor leerkamer dient De machinisten adspirant en leerlingmachinisten daar aan boord nemen geen deel aan den scheepsdienst doch worden getraind voor de diensten die in oorlogstijd van hen gevergd kunnen worden Zij hondon ÉU n af nn lorlijlr taftA Tv iaI w nemen ook geen deel aan den gewonen scheepsdienst doch zij zijn even als de stokers van de K N M bij de bakken Het onderwijs dat gegeven wordt hangt af van den graad dien de reservist bekleedt en den tijd gedurende welken hij voor oefening opkomt Varende machinisten met korten oefeningstijd 4 weken die toch reeds gedurende een proeftijd van 14 dagen bewezen hebben voldoende bekwaam practisch machinist te zijn krijgen hoofdzakelijk militair onderwijs terwijl het onderricht in de stoomwerktuigkunde omvat de kennis der ketels machines hulpwerktuigen enz bij de Marine in gebruik en de kennis der voorschriften voor en den dienst van Marinemachinist Het militaire onderwijs omvat de kennis van rangen distinctieven den scheepsdienst en de behandeling van en het schieten met de revolver Jongelieden die als adspirant of leerliugmacbinist bij de Beserve in dienst komen met een oefeningstjjd van drie maanden FEUILLETON 1 Doe mij t plezier en zet je bril af ik geef je de Tenekering dat je dan biDnen teen jaar geëngageerd bent i Je vraagt te veel ik wil allea voor je doen maar nijn bril moet je mg laten beh udpo bij ia mijn hoop en troost in alle kritieke oogenblikkeu zonder hem zou ik een groot deel van mija zelfrertroawen miasen en gevaar loepen aog al eeaa een gek figuur Ie alaan stel je voor dat ik bijvoorbeeld verleden Zondag zonder bril mijn viaite had gemaakt bü de familie Heaueman ik bad me voorgesteld dat ik mevrouw sn mijnheer alleen zou aantreffen de deur wordt opengegooid door de gedienstige ik treed binnen en zie de blikken vao een aantal lui op me gericht hoe zou ik zonder de hulp van myn trouwen Triend de gastvrouw hebben ontdaktP Neen kiadlief ala er geen ander middel ia om geëngageerd te raken dan door het afzetten van myn bril Iaat mjj dan ia Qods naam maar ala oude vryater sterven Heeft het teven van achooljuffrouw dan zooveel bekooHykfl voor je dat je voor de kaaa om er van ontalagen te raken niet eenige minder prettige oogenblikken OTer hebt F Je behoeft niet oogenblikkelqk in het andere uiterate te verraUen en je bril voor goed aobter slot te bergea zet hem op in de ontvangen wekelijks minder uren militair onderwijs doch aan hen wordt meer tijd gegeven voor de stoomwerktuigkunde Het theoretisch onderwijs omvat alles wat noodig is voor het diploma A voor machinist ter koopvaardij tetwijl het practisch onderricht bestaat in den dienst van stoker olieman en machinist smeden en bankwerken De stokers worden voor zoover den korten oefeningstijd gedoogt geoefend in het zuinig stoken volgens de bij de Marine bestaande voorschriften in de kennis van rangen en graden distinctieven den scheepsdienst en de behandeling van en het schieten met het geweer Na aandachtige lezing van het bovenstaande en in verband met het Hoofdartikel in deze Courant van Maandag 22 November j l zal men ontwaren dat er bij de Marine Reserve voor machinisten en stokers een schoone gelegenheid is om zich in hun vak verder te bekwamen zonder zich daarvoor onkosten te moeten getroosten Alle machinisten en stokers die aan den gestelden leeftijd voldoen en werkzaam oP bg aifiJe98 tgaH4a8tod iaiiftiiHi Hw dus in gemoede aanraden verdere inlichtingen in te winnen bij den Commandant van H M Havik welke tot Dinsdagmiddag 1 uur aan het Veerstal alhier blijft liggen Heeft men het voorrecht als Eeseryemaohinist of Reserve stoker bij de Marine te worden aangenomen dan heeft men jaarlijks een niet onaardige bijverdienste terwijl men later bovendien recht op pensioen heeft Ook voor H H Patroon is het aannemen van hun personeel bij de MarineEeserve een zaak van eenige boteekenis daar de kundigheden welke de machinisten en stokers gedurende hun oefeuingstijd opdoen hun zaak ten goede moeten komen BINNENLAND GOUDA 6 December 1897 E D aaDgeaame drakte trof Zaterdsgavoad St Ntcolaas aTDod ons oog Bet 1 H school als je voor de klaaae etsat en bu en dan als ja meent niet buiten hem te kanneo maar draag hem niet aanhoudend looals jq in dan laaleten tyd doet ala t zoo doorgaat vergeet je in t vervolg nog hem s avond af te zetten en gaat er mee slapen Ëen paar avouden geleden waart je immers al te bed en riept me toen aog om je dierbaar kleinood op da wascbtafel te leggen en giatermorgou Btondt je io je oorsetlijfje met dea bril op voor den spiegel k Zal er eens op letten of ge ook evenals Pieter Waratje vau HUdebrand met hem op je neus je kouien aantrekt Ik zou er volstrekt niet over varbsaad zyn want t wordt hoe langer hoe erger met jo toch kan ik mij niet voort tellen dat je zoo bijziende bent ala ik uit de aangehsaide feiten moet afleiden Maar beste Lize waarom zou ik me niet hot Eoedkoope genot verschaffen dat goed zien geeft ik ben nu eenmaal niet ijdel genoeg om mijn bril af te zetten enkel en atleen om ex wat beter uU te zien eu meer io deu smaak te vallen van beereo die ik niet weet waar van daan mceten komen voor m Q sohoolkioderen beo ik mooi genoeg voor jon ook vertrouw ik en verder zie ik op straat ata ik mijn gewonen weg van huis naar aobool ga DU en dan een mannelijk wezen da me onbekend en dua Qttveraokillig ia dat zijn ongeveer alle lui met wie Ik in aanralEiog kom de enkele familiea bij wie ik om de drie maanden eeo visite maak en ongeveer even dikwyta op een aoireetje wordt gevraagd laten mij even koud ala de mij onbekende voorbygangera Ga tk zonder geleide drukkere gedeelleu opzoeken van ooa modern Sodom dan ia m n btU mijn getrouwe cavalier die me beter be konstig nagebootite au ouds ber bekendeSiol met sga swarte kueobt Wj gelooven dat dit een goede navolgiog i van aedere plaatseo op het gebied tan Reclame en gelooven wel dat lit den heer Job r d Burg uog meer bekeadheid in Gouds zal geven Nilar wy uit goede bron verDomeo hebben zat e Salonboot Volbarding No 2 in zQa gebeal electriscb verlicbt worden B i KoD besiait is beooemd tot üutvauger der directe belastingen iovoerrecbten en ao cyo2 D te MiHdelburtj A L Tbierena ontvaoger derzellde middelen te Helder Het plaa bestaat om lo bet Korbaui te BoheveoiDgeo de gelegeubeid opeo te stellen tot bft bekomeo vso plaatsbawyzen voor de Staateipoorwegen eu het bevrachten van bagage Amsterdaai ea vooral bet Hoomscb Katholieke deel d r burgfrg beeft wederom eeo root verliea i eledea door bet onverwacht overlgdeQ van jbr H O J M vao Nispeo tot Scvenaer Keet Gentr Prtsident der St Jozepha Gezellenvereeniging De officier van justitie te sOraveDbage ver zoekt in kenuis te wordeu gesteld met de iu lgfplaat i j5ri V 2 jaar com Hy wordt verdacht vao valsCDöoiu lu 5 echnft B Nbl Na afloop eeuer pobliekö rerkooping te Rotterdam was er een clubje gezellig bgeen Een na hen vraagt een ander Wil jg je boeltje fastigbeden verkoopen t Antwoord is bevestigend en de zaak wordt roor f4000 beklonket Ate bewgii teekeade de kooper een bewys vao koop De zaak zegt by daarop is te bescbooven als een grap De verkooper beacUoQWt bet ecbter als ernst en wit bem in recbteo noodzaken den koop gestand te doen Met spanning liet meo den afloop tegemoet R Nbl De Zaak HÜGERHUIS Ër wordt melding gemaakt van een aanklacbt wegens meineed door de moeder en de zuster der drie veroordeelde broeders by den officier vau JDStiUe te Leeuwarden ingedifiod tegen bet elacbtoffer ao den moordaanslag Gatze Baitsma ala i oü deze ris goluige valiobe rerklaringea hebbeo afgelegd It da toelichting van dat uitvoerig atuk dat blykbaac door een waart voor de oabeachaamde blikken van vijftig percent jonge en vijf en twintig percent oude ma nuen OU verder voor alln mintlor aangename ontmoetingen daa menig heer zou doeo Onlaugs bijvoorbeeld toen ik mu met het stoombootje naar i dandam liet overzetten wae ik ougevoer de eunige dame te midden van een aantal heeren en burgerluidjes ik had nog niet lang op de bank gezeten waar ik me oenigazin van bet andere gezetsobap bad afgezonderd of ik voel een tikje op myn schouder terw jl een vleiende atem aan m n oor zogt nZusje mag ik met je meegaan Ik keer me om kijk bepaald met woedende blikken door mija bril deo onbeachoamde aan doch behoef mets te zoggen wunt hij heeft tarnauwornood ieta van mijn trouwen steun geKien of da glimlach terdwgnt van zijo gelaat hg wordt als t kan eeu tintje bleeker eu zegt nO neen jou meen ik niet t tWaa natuurlijk e n burgerjongen dien ik gauw genoeg op de vlucht had kunnen jagsn maar zoo was t toch uog t gemakkelijkst Een andereu keer liep ik terwijl het begon te sohoraeren met vluggen tred naar huia denkend aan bet gezellig theeuurtje dat oca wachtte Ik hoorde een mauneatap achter me doch lette er niet verder op eensklaps voel ik een aroi om my beeo slaan terwijl op mijn oor een zoen belandt ik keer me om en kijk door mijn brilleglazen in die van een zoogenaamd neer mija aanrander ik kan ternauwernood een glimlach bedwingen doch beheerach miJD laohlnat en zal juist vol verontwaardiging het woord tot heai richten maar t ia te laat bij heeft even zyn bood aangeraakt iets onverataanbaars gemompeld en ia in eeu oogwenk uit bIjq gesiobt verdwenen Zjju dit goeu deaknndige band ia opgesteld worden verschil leode uitingen opgesomd welke die getuige omtrent bet nitetlyk der gemaskerde personen die de inbraak gepleegd hebben kort dttteroa tegenover vencbillende personen zou hebben gedaan ea waaruit zou blykeo dat zg slechts op anderen dao de veroordeelden van toepasRing kouden zyn Twee personen met wie by in dien geest gesproken zoo hebben worden genoemd en zyn volgens de aauktacbt nog nimmer door de justitie als getuigen gehoord Ditzelfde is ook ui t geiobied met andere perBoaeo die verklaringen soaden knuuen afleggen ten bewijze dat drie met name aangeduide personen de inbraak hebben gepleegd Het blykt niet of deze aangevoerde feiten reeds begrepen waren in het nader nauwkeurig ondartoek dat volgens de veijclaring van den minister van justitie heeft plaats gebad en dat tot versterking rau de chald der veroordeelden heeft galeid Zoo niet dan ia de officier van justitie te Leeuwarden volgens art 31 wetb van strafr aUnüg verplicht naar omatandigbeden aanvankelijk alle nariobten te verzamelen en iu te wiuueu welke dienstig zyo over de zaak d i thani de beweerde meineed van den getuige Haitfoia ticbt te verspreiden Hy zal stellig niet nalaten te onderzoeken wat er van deze beweringen waar is en of dese aanleiding ge en tot het instellen ran een nieuw onderzoek door den rerb te r oom miïsar is deo neerviel is nog overtroffen door een meteoriet die laatst in Groenland op de aarde viel Deze weegt 80 ton welke door Amerikanen naar New York is vervoerd Zulk eeo steen zou een gewoon huis totaal bunnen vernielen als het er door getrofien werd Prof Kan gaf Donderdag cjjn laaiste las in de aardrykskunde aan H M deKooinitio H M vereerde den booglavraar haar portret in lyst B M de Ko o iugi o liegen t es benoemde beui tot ridder in de orde van den Ned Leeuw eu bovendien ontving dr Kan een sooventr In Vragen van den Dag komt een artikivoor over bet kunsthebt in verband mat ouzu geaoodheid De schryver G A Varech bepleit daarin de volgende stellingen Uit een bygisniscb oogpunt beschouwd bebooreu de kunstlichten in deze volgorde geranscbikt te worden 1 Ëlectrisch licht als zyudo bet meest vol komen Daarvan is het hooglicbt meer aangcwtJZöLi voor de verlichting van groote ruimten overtuigende bewijzeu voor t nut van mijn bril F Och kom ge ber dt weer je stokpaardje Zog me liever of ju werkelijk erg bijziende bent Kr zijn er wel die het meer Byn dan ik en toch bun alecht gezicht niet te hulp komen ik zou me desuooda ook wel zonder n ü tweede paar oogen kunnen behelpen maar evenals ik do eer had je reeda mee te dealen ik zou er my onaangename oogenblikken voor moeten getroosten Weet ge wat luiit ons een w ddensobap aangaan je moet me boloveu een jaar lung iu alle vaoantiea en aU je met mij wandelt jo bril af te zetten i doet zich binnen dien tijd geen aanbidder voor je op die je ton huwelijk vraagt dse zal ik door een cadeau die je aan mijn discretie overlast je eeu blijvend souvenir aan ouzo dwaaaheid en mijn verkeerd inzicht in deze zaak a nbieden Stemt ge hierin toe F l Ais ik je daarmoe een pleizier kan doen dan van gaiisobor barte ik loop geen gevaar von aan t kortste eind te trekken immers alleen dan als iemand bezwykt voor de betooveriug mijror oogeu die zooveel moeten uitwe ken eu ongelukkig door mijn bril reeds vrij wat Lebben geleden valt mij het genoegen te bourt jou een bewija ta leveren van zijn nederlaag to den vorm van teen of auder sierlijk voorwerp u t don winkel van Cosaa tegenover den Heiligenweg eb bten ik zal me schikken in t geval eu beloof je alvast iets flinks en bruikbaars eigenschappen wsarvoor je atceda de meeste aympithie toont Ifordt i trtolgd