Goudsche Courant, dinsdag 7 december 1897

J Jt Op o Waai ï Van UetaeWI Taaniïwonende te Amalerdam VinkalLstraat 537 Edelachtbare Vinkenatraat 537 Beataat er dieAal offamiliebetiekking tnaschen n en ieztk beklaagde 1 De getuige staart voor zich 1 O is niet in zgn dienat ee hiii iet indan uweT En je bent geen familie vanUiein Wloterdieost 1897 98 AangevaogcD 1 October QOtJDA KOTTIEDlM U l 12 18 18 25 1 84 8 42 S 67 4 6211 28 12 82 11 86 18 88 r 11 42 11 48 11 61 12 S2 12 56 1 68 IS 6 10 BOTTKRDi M 0 O O D i B 68 10 18 U S6 11 60 12 27 1 44 Directe SpoorwcgverbiDdingeD met GüUÜA 5 22 6 51 6 14 7 81 B IO B 18 fl 88 B 54 10 11 11 12 11 80 10 08 7 60 5 80 B 8B 8 47 10 18 10 80 6 61 7 26 8 8 11 64 18 01 e sS 7 8 7 46 8 18 8 00 eODDi DEN Htae ttoiida Ksveahuiaen Moerkapelle Zoetermeer Zegvaard Voorburg a Hage S 7 80 8 80 B 16 B 28 10 14 11 16 12 16 12 28 1 87 8 45 4 48 5 25 5 54 8 11 7 84 7 62 8 83 8 6410 10 88 11 16 ZU 7 428 4B 12 40 8 04 10 18 i Z 7 68 8 61 12 51 8 16 10 81 T 8 87 B OS 1 06 8 88 10 88 sH 8 18 8 08 B 48 8 4 10 4411 4612 481 10 2 05 4 16 6 16 6 66 6 22 8 M 8 84 8 84 B B 82 10 88 11 5 11 44 9 O l D t V T I O H T Oaada 5 20 8 84 7 68 8 81 B 07 10 18 10 61 18 00 18 63 8 80 8 17 4 86 8 06 Oadew 6 85 11 14 8 10 11 8 8 88 B O B 3B 10 5111 46 12 88 1 26 DBN H A A a GO UDA 10 1111 87 18 881 86 2 44 3 40 4 06 4 88 6 80 8 11 f 18 7 66 8 88 10 08 10 17 1 41 4 8B 8 18 8 84 10 88 1 58 4 58 6 80 8 48 10 43 8 08 6 04 8 8B 8 68 Souda 6 28 7 48 8 18 B OS 10 1810 6411 57 12 50 2 17 8 14 4 08 4 88 6 15 8 8 60 7 48 8 88 10 10 10 JI B T Ï Ï 0 H T 8 0 0 D A Utreeht 8 83 7 46 8 48 B i 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 6 86 6 68 7 68 Weerden 6 68 8 08 10 88 11 66 4 18 1 18 Oudewater 7 87 8 14 10 48 4 84 Gouda 7 88 8 81 B 88 8 6118 68 11 18 12 111 82 3 48 4 87 6 80 6 07 7 2B 8 28 A1ISTIBDA1I 80SDA8 18 8 06 18 48 2 68 8 46 4 46 8 18 18 88 18 11 18J8 8 68 4 4 6 48 18 84 10 64 11 10 lUO 8 66 8 86 10 17 10 36 7 10 10 84 8 84 1 18 8 48 10 41 4 7 8B 8 6B U li 11 12 18 17 18 85 11 41 a Wil door er mo indirecUe tnliohting mw tot attnd te lireDg D Qloeilicht ii meer ipeoiaal geschikt Toor kleioer raimtea eo woodnrtrekkeo 2 Petroleom Voor het gebraik in oeingen taat fact tegenwoordig denk sg geperfectioneerde lampen boren gailicht en naai aanwending in grootegebonwen daar minsteut mee geip S Oailicht Dit dient in partioaliere woningen zoo min mogelgk gebruikt te worden Al kan t aan de aiiohen van ons oog toldoen nithoofde der groote gevaren die er in het algemeen aan verbonden ago mag t ait een hfgienieioh oogpunt niet anderi dan aigekeord worden Is het op andere gronden niet gehiel n al te verwerpen men diende het alel in groote en booge rnimtea aan te wenden 4 Kaard cht ia abtoluot te Terwerpeo Sociaal Democratische Ideale m Het i al lang gebleken dat da antikaplia liiten van vele klenren geen vinniger vganaenhebben dan hnn allernaaita bnren in deetalthniahondkande Feller dan door anarchiiie nooit op de aocialiaten geicholden niger verdachtmakingen dan tnaichen pimentaire eo revolationnaire sooialt tentnaioheu kapitaliaten en aoti kapitaliaten aiBOOit gewiueld ïdlé Zoo vinden wg uo weer in het laatste mer van De Paranoic bei blaadje van bekenden anarcbistieoh revollitiooiBtisihen Aleinnder Cohe een lóó welgealaagle pii op den aociaal democratis he beildtaat ali aoeh bg Eagen Richter nooh hg een andljren rgafid der aocialiaten ooit hebbeo gevon eu Het artikeltje dat onder b t hierboven ataande opacbrift ia geplaatst be ii met a a qiotto de volgende vermakeiywjvariatie op den Bibelabonaoben Berg v il J In dat Bociaal democratiac ue laod Zgn 8ociaal demoorat scb atedeo In die aociaal democratiséhe atadenWonen aootaaldemocratiacbe menacheo Die aociaaldemocratiache mensobenHebban aooiaaldemocjratiscke kinderen En die aociaal demooratijcbe kinderenBteb sociaaldemocraiiaohe pap Met den aooiaal demo oratiaeheo lepel Uit den aoriaal demooratiaohen nap £ d dan volgt het be in van het artikeltje Dat ie in 1898 sal plaats grgpen de sticbtiag van den aociaal democratiachen heilstaat aooali de zalige Friedriok Ëogela nit goede bron wiat en verzekerde dat komt me twgialachtig voor Maar waar ia bet de eooiaal democratie lÉÉ tl3 Qgêfïl Bociaal demócratie Hongerend naar baaotjea naar de macht en naar de kaa In de plaati der nog alechta ait aleur dü kracht van gewoonte voortbeataaude regeeringsvormen oooatitotioneele eo andere monarchieën en republieken die eiken dag ieta an haar prestige verliezen ataat ona eeratdaags de gzeren icbepter der volkaregeering te wachten Dat eerBtdaags kan nog een jaar of dertig verwgderd agn Misaohien vgftig Liefit honderd I £ en areopagoB van verloopeo en nog gangbare advecateo daarvan wemelt het in elke rechtgeaarde volkaboweging voiksjkofflehuiahoodera kappers kondenscbeerders blikslagera rookverdrgvera gtaian waaacberB znireraar van wandgedierten kongneo iokkera turf melk groenen andere Doeren acboolmeestera ait de zaken teruggetrokken deorwaardera prnlblad redactenra e t q die allen met nitzondering van de prul retlacteQra en de advocaten iu de oprechte meening verkeeren dat bet na hnn benrt ia te regearen zal ona dwingen tot het verorberen van 8 oren znurkool het inzWelgao van 8 oren bier en het baggeren van 8 uren turf Onze veranaperingen zullen bestaan inOneadachocolade en Marx aaliemelk en in onzevrge uren zullen we moeten marobperen langaiin en door Liebkoeoht pleioen 7 86 8 10 8 36 7 88 v 8 42 7 88 s 8 4B 7 4 s 3 68 7 65 8 88 B C 6 4 45 5 52 4 66 6 08 6 04 8 11 6 11 8 IS 6 17 8 85 Oaada e so Haerdreeht Mieawerkerk Capella Bat ardaai 7 lUta Dii li K gottarda Oapalle Nieawerkerk Hoordiaeht aada B 30 8 16 6 85 Woardea 6 48 DUaekt 6 08 7 4 0 0 U 1 A 10 67 1 8 8 48 10 60 f Bl 8 81 6 87 8 18 Sowla Aaatatdaa a 8t Bebolmarklen Auaeele laneo Janrea graohteo PlechanoftBlo pen en Bjodman ategeu De onachnldige krachtmetera die op anm mige openbare plaateen in apoorweg tationa apeeltnineo enz den belangstellende de gelegenheid bieden zgn apieikrai bt Ie beproeven zullen van regeeriogswege worden vervangen door grimmige tetea de tnroc op vaderlandscbe kermissen bekend onder den naa i Kop rau Jnt waarvan het gebruik even verplicht als kosteloos zgn zal Onomkoopbaar on stomme getuige zal de dyaamograaf onze nieuwe heeren eo meeatera op da hoog e brengen van onae Leiitangafahegkeit op het gebied van ploegen leerlooieo metselen acharenslgpen beitraten koffiebrandep pareldoiken msaien wolkanïinen Bchoenpoetaen aardappeljaasen enz E n volkse leger zal in dejilaata treden an de tegenwoordige militaire omaniaatiea deachuttefg worden afgeschaft T als nietkrggahaftig Kenotg ter eveotoeel onderdrukking van reaHiMinaire woelingeD en de gendarmbrie ot ni vechaasaee in stand gehoudenom de band te l4fgen op de misdadigera vangemeen recht een zeer rekbare robriek waaronder natoarl k een ieder zal worden gerangachikt die nieW verkiest te daoaen op debetóolHsrende moaieMlder aogiaal democratncbechalaS oroheatre 1 E m o non plua nitra vèn zalf beawnr eehmalal biooen de smoren van de een df ainlere Sidger gevangepia zullen We het recht belbenJ zejven onze bfwaardera te benoemen l jDf heer OÓIien toont dan met voorb ldeniiai n dat al die gekheden diet oijerdreven ign I maar allen berusten op réeda i prartgk brachte of in er st dopr verscbiliende aepialiiiten voorgestelde denkbeelden 1 Te recht zegt dap 6ok d e h r Cohen iefverder Bet ia een latellige ö waar heid e belacbelgke doodt D n jimn eri wii de lociaaldemooratie ainda jaar en d lg thare vUeren verzameld geweest t 4 Zoprjuial Maar alle beetjea belpeh f En 1 daarom roepen wg de heer i ohei naar iWeiding van deze parodie toa a i voort geachte beeri H nd J M n herinnert zich de onde qpaaatie vai den gemeenteraad ta Aniatardam over de afschaffing van bet gebed dkt de voorzitter vóór den aanvang der werkcaamhed n nitapreekt Ook in andere plaataen ia deze zaak meermnlen beaproken en werd het gebed hier behouden daar atgeachaft De bnrgemeeater ran Ouder Amstel heeft eene andere oplossing gevonden Deze geeft sieh op h tregtement tkd orde dat Mgt dat de Vflr aderiDg i ordi geopenil m t gebed c Ër ataat nergeni dat de foorzitier opent roet het uitspreken Tkn bet gebed Zeker eene practiacfae oploBsiog Naar dea zId TaD ftlle Oader Aniatelaren ii kq echterniet U D Het vfielbesproken vonnig gewexen tegen loiteDaots by het Indiwbe leger Latje en Bosch teroordeeld wegens het zich toeëigenen van geld bg het doorzoeken van een woning tbd een berriend Atjehecb hoofd word ook beaprolen door het Soer Hbld De redactie daarraa kan niet zoo grif instemmen mei ben die dat fonnia wraken niet het miust op grond der tröapraak door den krggsraad Men moet veronderstellen dat de uak rypehjk zat zyn overwogen en van allfl kanten bekeken Maonea zooals de leden van het Hoog militttr gerechtshof die zyo vergrgsd in den staaiadienet en vermoedelgk meeat allen zoooa hebbeo die nog in de eerate fazen hunner carrière verkeeren knonen met geen mogeniykheid andera handelen Ërg jammer vindt het blad Het daarom dat feitelp van de eigenlgke beweegredenen die het lluï hebben geleid tot zolk een vernietigende uitspraak nieta is bekend 11 88 O B 28 10 88 10 88 10 48 10 B 47 10 18 8 87 8 46 3 08 3 84 3 60 5 08 AMSTBHSAM 18 10 4 11 p U8 6 16 7 61 8 88 8 66 10 16 Ken der overwPt ingen van het Hof zal ver Boadt hat blad wel zgn geweest dwjr het stellen van een afdoend voorbeeld eindelgk eens voor goed een eind te maken aan al dat willekearig rarapasaeo ook daar waar er hoegenaamd zelfs vrgoit het meest liberaal militair oogpunt geen aaoleidiog tw bestaat vNiets heeft van meet afaan Jn pacificatie van Atjoh misschien meer in din weg gestaan en tevens ook niets waarover tql on toe van militaire zgde doorgaans zoo lichtvaardig werd gedaclil ala dat voortdurend mir nicbts dir nichts zich toeëigtoen van de beaittioRen dea werkelgken of vermeeoden vgaoda Het reageeren daartegen door de civiele ambtenaren gaf tot nn alechts aanleiding tot verbittering tegenwerking en verergering in claadeatieneo zin getgk menig ambtensar vooralj ouder gfneraat Van der Hegden tot z o ergernis en nadeel moeat ondervinden J tlet blad hoopt dat het Boog gerechtahof zij nit eigen beweging betzg daartoe genoopt door den drang der publieke opinie bet arrest zoo spoedjg mogelgk volledig openbaar make opdat op deze zoo door eo door ernstige zaak iiet volle licht achijoe en ieder officier in den vervolge preciea wete wat hem in casn staat te doen en te wachten i Vdor den rechter i Het jVBbl c gaf onlangs het volgende v riwkalgl b tobelsje van een getuige ten prooiaan al A waarwordingen van onrust die ctonmeosch kf oneD overvallen wanneer hggedoe idreemde plechtige omgeving op offionder eedadwaog te vertellen v tiVden soma jaren geleden gebeurd is idept begint is uw naam I Pluigor Edelacb tttare i A Wat beteakenen die vo r etter l i Bsrena Cbriatiaaii Wann ir Zgt ge jjeborejl I Ik be 7 dertig jaar 1867 geboren Op welkSii da en dag l J zgt ge jarig t 1 Mei Edelachtbare re leloo oep Edelachtbare De voorzitter sHebt a hem van aanzian gekend vóór den zoekt in de papieren v66r den twintigsten Juli De getuige Neen Ëdetachtbare i De voorzitter cOan moet u den eed afleggen de geheele waarheid en niets dan de waarheid te zulten zeggen Steek n op de beide voorste viogera van de rechterhand doet veor en zet me langzaam en eerbiedig na de woorden sZoo waarlgk heipe mij God almachtig De getuige sZoo waar helpe mg God almachtig De voorzitter aZoo waarlgk De getnige Zoo waarlgk helpe Ood almachtig U De voorzitter ongeduldig sNog eeoa Steek de vingers nog een op en zeg ma na Degetnige Zoo waarlgk helpe De voorzitter Neen wacht eren Zeg me na Zoo waarlgk De getuige aZoo waarlgk De voorzitter Helpe mij De getuige Helpe mij t De voorzitter sGod almachtig De getuige boort met nadruk da viogera in de lucht God almacht gt 4 65 6 02 6 0B 6 18 6 25 2 60 6 40 8 46 8 10 4 10 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 64 2 01 8 08 8 14 3 0B 4 85 4 8B aUage 5 48 7 2 r7 48 8 35 B 46 Voorb 6 68 Zegw e Zev M 17 7 08 tea AKBtardaaa 0 iU Oouda 7 88 Dit eedstooneel miat nooit Qeen getuige die voor bet eeiat kwam heeft ooit zonder kracht ledige bnlp da eedsformnle nagezegd en de burgertoidje die bgnn uitsluitend op het platform da waarheid komen raggen leerag hei nooit Na al deze bealommeriogen komt de getuige in het rustiger stadium van eenvoudig vertellen wat hg geboord of gezien heeft Hij geeft bierbg geregeld toe aan twee neigingen öf om te overdrgven 66 dat de krnisvragen der rechters hem in bet naaw brengen öf om allerlei bgaonderbeden voor den rechteroommissaria in de pantje medegadeald ala vergeten te veriwggen Ook dat bezorgt den man die toch te gooder trouw is pienigmaal benauwde Obgetf blikken l r nooit kan de getoige verbasader zgn dan over aommige vragen die hem voor den voroB door den Voorzitter gedaan worden Ouders eit de getuige ia in zgn nachtrnat geaioord door eea paar iobrekera die zgn beste spniletjes hebben weggenomen Nn heeft hg het eele relaas van agn wedervaifen gedaap en krgg dan da vraag té hooren t cEn dia voorwerpeti behoorden hem den l ieklaagd niet toe Daar is eenig nadenken voor npodig gevolgd door een plotseling half begrgpen en f en aarzelend uitgebracht antwoord Tan sneeu Edelachtbare Kn gg badt niemand to 8lemii ng gegeven om daar s nachts in sw wonipg te vertoeven I I I Dat schijnt weer e4i lastige triktraag uwat bet oatoorlgk niet ia en die ten alotte ontstrikt wor en een weifelend aneeo natnailgt uiet niilSikt Heeft de getuige aitgeprBat dan keert hg op dei meest onzekere wgze naar zgn bank terng I Ug richt Iserst zgn Schreden naar da deu rasA door een nieowe getoige door den denrYaW4r wordt binn9nïeleid en gaat dan op eealwenk van den offliiïnt zitten op bat ongemamelgkate piintje vaff de bank Eerséinnder ket verhoor van zgn volgendenlotgeodpr komt hij weer op d eef reraobiktzich zcklUat b gemakkelgk loiateren kan enneemt qan belangstellend deel ip ds verderebebabdaUg der li k In hetl noord van ona land Worden onderBchaidena peatv tela in de igalerstrikken gevangen Atkoaitig nit Siberië komen dezefraaie vogels bier andere iaren eel later voor De vogelaars üaóhonwen dit als een teekenvan strenge koiJ e V O Te Venloo ia een aohimer die 13 wekenmet zijn schip in de Maas iSoeat bigveo liggenwegens laag water thans eindelük kannen vartrekken iwir wm pmitra uvrsan iff Aafanrowi ttracbten twee agenten dezer dsgen by den laspec taur een vent als een boom die op zgn borst een papier droeg Blindt maar die gesnapt vraa toen bg kalm een oocrani laai Ge zgt dus niet blind vfoeg de inapeoteur Ikke In t geheel niet goddank sZooo maar waarom liep je dan zoo atumperig langs de atiaat met een hond vO ja ziet n dat ia omdat ik hondjea draaseer hoe ze een blindeman moetan leiden Een Engelscbe alatisticna heeft uitgerekend uitgaande van de toeneming van het aantal krankzinnigen in Enropa dat in het jaai 2301 de gebeele beschaafde wereld ait krankzinnigen zal bestaan La Belgiqne médicale merkt bierbg op dat dit gaas stoornis zal geven aangezien ieder dan in de wgze van optreden van zgn naaste de natuarlgkate zaak ter wereld zal zieu Het ongelok in de mgn Fiankenbolz in da Rgnpalts blgkt nog ernstiger te zgn dan men eerst meende In bel geheel zgn 37 de vera omgekomen en 42 gewoed Van die gewonden zgn er nog 5 overleden zoodat het toteal aan dooden reeds 42 bedraagt terwgl nog 12 arbeiders soo ernetig zgn verwond dat ag in levensBevaar verkeeren In bet geheel waren TUd vao Greenwich 1 1 10 04 10 11 10 18 10 28 18 14 8 7 65 8 02 8 08 8 18 8 25 6 86 8 30 8 61 B 66 8 48 8 10 10 18 6 17 7 85 6 87 8 84 8 418 47 10 64 8 87 8 47 8 4 8 0 7 45 8 07 10 08 B 28 1 8 88 B 4B 10 84 7 46 8ï48 6 18 1 48 10 81 10 07 er in bet mgegedeelte waarin de ontploffing plaats vood 87 man aan bet werk Slechte 5 verwonden knonen het verder zonder mediache bolp atallan Van Zweibrvickeo werden Vrgdag ochtend vroeg 30 doodkisten gezonden Betj IS een hartverschearend gezicht voor het Igkenhais de jammerende oudjes de moeders an de kindeien te zien die hun atenn bg da ramp verloren hebben Chrétienui in t buitenland Met het oog op de populariteit waarin Chrétieonie zich te Kotlerdim verheugt ag medegedeeld dat hij na met groot auccea ta Berlgn in bet Apollo Theater te zgn opgetreden 5 weken lang te Kopenhagen met niet minder auccea zich heeft doen hooren Den 31 October gewerd hem daar de on derioheidiog het gouden eerekrnia te mogen ontvangen Daarna waa hij gedurende 15 dagen Ite Antwerpen waar de groote zaal van EI dorado avond aan avond oitverkocht was En thans treedt hg op in Londen in bet bekende Empire Theatr Naar gemeld wordt met grooten fagral Buiteolandscb Overzicht Hal definitieve vredesverdrag tasschsa Tur kge en Griekenland ia geteekend Het rechlageding dat tengevolge van de door e eraal Sanasier genomen besliseing tegen iterhaiy begint zal van langen duur zgn Er zgn r die meenen dat het ooodzakelijk fjUal zgn de terechtzittingen met geiloten denren te doen plaala hebben want de veiligheid van den ataat zon erbg betrokken zgn Da tegenstandera eener reviaie vao het procea tegen Dreylua zeggen dat de beBljaaing van Sausiier geeuerlei twgfel omtrent de wettigheid van het éinnia insluit De vooratandeta van Drajfas laien de nieuwe phase welke de gansche aanijgelegenbeid hiermee ia ingetreden met groot 1 vertroawen tegemoet Da raeeat beteekeuende personen ait de reohterlgke kringen aprekeu hun eenstemmig oordeel nit over s onwettigheid gepleegd idoordat aan den krygsraad die Dreyfaa veroordeelde Btnkken verden overgelegd welke I niet aan den verdediger van den beklaagde I waren getoond Voor Dreyfaa gunstig geatemde kringen geven als bon overtuiging te kennen dat de revisie in ieder geval zal moeten geschieden welke ook de afloop ag van het geding tegen Esterbazy In de Kamer zeide Méline in antwoord op een vraag van Caatelin nopena de zaak Dreyfns dat er geen zaak Dreyfnsc beataat en op het oogenblik ook niet kan bestaan Er beataat enkel een beaohuldiging ran verraad tegen een officier en daarvan beeft de militaire jnstitie kennia genoman Na het vooronderzoek is de instinotia bevelen wat in geen opzicht iets vooruit beslist aaogaaude het eindoordeel Alle bnrgera moeten het gezag van het ge wgade eerbiedigen Deze verklaringen z llan zegt Méline een eind maken aan de opwinding die te lang gedunrd heelt maar de eer van hel leger niet heeft aangetast Men poogt een gerechtelgke zaak tol eea politieke te makan De regeering doet een beroep op alle goede Franscban om haar te helpen in haar moeiigke taak Marcel Sembat verzoekt de vraag in een interpellatie te laten overgaan wat M line aanvaardt De Uan zegt de aiweaigheid van den minister vaa oorlog ta betrearen die het leger moet verdedigen De vergadering wordt geachorat Na hervatting verklaart de mioiater van oorlog generaal Billot dat er geen szaak Dreyfaa bestaat Een jaar geleden zegt hg heb ik verklaard dat Dreyfoa terecht geoordeeld en veroordeeld ia door jgo gelgken Applaoa van het centrum Het vonnia ia naar recht gewezen volgens mgn innigate overtniging ia Dreyfaa schuldig toejaicliiagen Wat de zaak Eaterh zy betreft de miliialre jnatitie heeft daarvan kennis genomfn De minister betreort bei dat hg ongewapendis tegenover een scbandelgke campagne Sembat ontwikkelt zgn interpellatie en vraagtmadadeeling van het dossier van generaal SeFelheni j Méline antwoordt dat de militaire jnst ie da zaak in behandeling h ft Eent nadat Zg rapport heeft nitgebraeht zal men kannen zikn of ei aanlaiding bestaat ieta hg een andare raahtapraak ia behandeling te brengen Millerand valt de regeering aao zeggende dat ind en Esterhazy naar den krijgsraad woidt vorwazan dit een hypocritisohe revisie zal tüo T o bat rechtsgeding tegen Dreyfas Meliue veidedigt nogmaals het gadra ran da rsgaering Tal van moties zgn ingediend De re gaerïngaanvaardt een motie van Lavertojoo houdendedat de Kamer het gezag van het gawndebevestigend zich vereenigt met de verklarinienvan den minister van oorlog Pe prioriteitvan varachillenda andere motion word rworpen Lavartojon wgiigt zgn motie die intwaa stemmingen wordt aangenomen met debgvoeging en vereenigt zich met de boldeaan het leger gebracht j Na KihoniDg er vergadring wordt de Jra heele motie van Lavertujon saDgenomen met 313 tegen 65 stemmen In bet £ dinbnrgh Magazine vindt men een belangwekkend opstel ovar de bionenlaoJscha ataatkunda ia Dnitsohland De schrgver ziet in de tegenwoordige gebsaiteniasen een strgd tUBSCbeu middeleeuwsobe en moderoe begrippen tusacheo militair absolotisme en de democratie van een ngverheidsetaat Dikwgls wordt nit het oog verloren dat terwgl de koning lan Pruisen bgna volstrekt macht heeft in dat land da Duitsche keizer een zeer beperkte weinig meer dan nominale kracht bezil behalve in militaire zaken De aonvereiniteit berost niet bg hem maar by den Boadsraad mat r gae 58 stemmen waarvan er alecbta 17 aan Proiaan behooren Over de geldmiddelen beschikt de Ggkada De tien groote psrtgen vao den Ugksddg wordeo door den schrgver geachetst De groep op wie de keizer meer en meer schgat te moeten ateunen zgn deconserratieven Bunne kracht ligt in bau eendracht die echter te gelgk een zwak is Hun famil etrots de onbedoidendbeid der atoffeijjke belangao welke zg vertegenwoordigen hun agresaief militarisme makeu hen vooral een Pruisische partjj De Proisische jonker of landedelman tan ooateo van de Elbe vertoont al de beate en alechtate eigenschappen van dit soort van conservatisms Zonder hem souden Pruisen ol Duitscbland niet wezen wat zg thans zgn Zgn riddertrouw aao bet Buis van Bobenzollero gedurende de vreeselgke jaren van de Ftansche overbeerachiag ia bgna zonder weergade in de gesch edeois Huw hoekig heeraohzuobtig is hij dikwgls een harde meester geweest maar althans lo vroeger tgd even bard jegens zichzelf als jegens andoren Zgo eng en streng begrip van plicht zgn sigve zin voor tocht zgn zelfbedwang en spaarzaamheid zgn volharding en vastberadenheid zgn vast geloof en trouw die preusisebe Zacht hebben voor Praisen zgn positie reroverd lo dun Doitschen Bond en voor Duitscbland de wetenschappelgke leerstellingen zgner professors en de droomen zjjuer dichters iu geschiedkundige werkelgkhaid omgezet Bg heeft door Duitscbland te beveiligen tegen uitlieemscb geweld onbewust den weg geëffend voor vrgzinnigen en democraten die thaua zica tegen hem keeren Bg heeft gelaarsd I n gespoord de grondslagen ge egd voor den Rgkadag in walka vergaderingen zgne voorrechten na dagelgka worden aangevallen en zgne voordeelen worden bescbipt Hg stak met zgn zwaard de Fransche schatkiat op n en wekte door een atroom van goud die er oil vloeide de nationale zucht nair welvaart Zoo beeft hg handel en ngverheid aangemoedigd doch als balooning heeft hg zgn eigen schraal dael ia den grond improdoctief zien worden Zelfa nu verwacht bet land dat in bet uur van geraar bg al die aitkomaten van den vooroitgaug zal verdedigen welke hg ver acht en al de welvaart waarin zgn aandeel zoo gering i In 1866 was Pruisen hoofdzakelgk een landboaffstaat na heerst beo ngverheid handelen bankwezen Toch hebben de groote landeigenaars van Ooat Proisen nog een aaozienigke macht en zg zgn het meent de schrgver die dea keizer tot oncoostitntioneela daden trachten over te halen De jonkers worden lu buane staalkundige voorrechten door den stggenden atroom der democratie in ban atofifelgka belangen door den wassenden vloed van handel en ngverheid bedreigd en hopen dat van den troon de golven teruggedreven znllen worden met deo gzeren staf van anti revolotionnaire en agrarische wetten Indien de Ke zer zgne te Coblenz gehouden redevoeringen van plan is ten uitvoer te brengen zal hjj indieu overwinnend geheel aan den agrarischea jonker gebonden zgn In allen geval zal hg alsdan een hevigen atrgd wekken die dan gebeelen staatkund gen aamenitel vaa het Rgk op de proef zal atellen Uit den aard van de zaak lekt er van de onderbande ingen tnasoben den Oostenrgk chen minister president en de Daitachers niet veel nit Alleen weet de Neue Freie Prease te vertellen dat de regeering aan de linkerzg een bemiddelend voorstel heeft gedaan dat strekt om aan de voornaamste bezwaren en klachten van de Dnitscbers een eind te maken Om dat te bereiken zouden de hartelijkste artikelen van de tanlverordeniug worden ingstrokken en verzacht en er zou onderscheid worden gemaakt tnsBCheu Duitsche Tsjechische en gemengde districten Wat de Doitachera antwoorden znllen hangt vooral van de Bohemers af Intnsschen bonden de pB tgeu van de linkerzg vaat aao den eiscfa dat Abrabamowicz en Kramarsj de tweedeondervoorzitter Fnchs achgnt hun niet te knn nen achelen zullen aftreden Op het verdwgnen van Kramarsj dringea vooral do sociaaldemocraten aan waarscbgnlgk omdat hg zooveel van hnn partg door de politie nit de zaal van het Hola van Afgevaardigden heeft laten zetten tegen Abrabamowicziade geheele linkerzij gekant van welke riobtiog ook Van de onderbandelingea tnsachen Oaatach en de uitvoerende commiaaie van de rachterzg il niata naders bekend Da boodsabap ran preaideot Mao Eialay aan het Congrea der Vereenigde Staten dat hinnaa enkele dagen zal bgeenkomen zal naar oit Washiagtoa wordt gemeld in hoofdzaak handelen over ds boitanlandsabe betrekkingen en de muntquaestie Beide zaken zal de president bespreken in den geest van den staatssecretaris voor finauciën Gage die orertaigd is dat alle verplichtingen van de Vereenigde Staten ia goad betaalbaar zijn SlechlB op enkele punten veroorlooft de president zich de vrgheid van het programma door deo heer Gaga ontworpen te veracbillen Verder zal in de boodschap worden aangedrongen op apoediite iolgving vao üawaï waarvoor varacbulende gronden zullen wordeo aangegeven In de Spaaosoh Cubaansche quaeatie zal worden melding gemaakt van de voorgoatelde autonomie en de hoop worden uitgeaprsken dat hierdoor een nienwe en volkomen vreedzame grood iag voor de Oütwikkeling van de eilanden zal worden geboden De president zal er op wgzeu dat de toestand op dit oogenblik geen reden geeft voor een interventie Ten alotts zal de boodschap melding maken van de oaderhandeliogen met erscbillende Europeeacbe landen over de tarieveo quaestie en van de vorderingen die deze onderhandelingen reeds hebben gemaakt Daarbg zal da hoop wurden uitgesproken op bevredigende resultaten en tevens de voorwaarde worden vermeld dat wanneer aan vreemde producten bgzondere voorrechten bg den invoer worden verleend ook de Vereeoigde Staten van huone zgde daarvoor ia de landen van herkomst coocessies willen erlangen Deze boodschap zal er zeker toe bgdragen om de verhoudiog tusacheo de V S en enkele Europeasche landen te verbeteren Opmerkelgk is het zeker dat volgens dit bericht met geen enkel woard melding zal worden gemaakt van da heroieowde pogingen om tussohen Engeland en de V S oen arbitrage traclaat te sluiten Beurs van Amsterdam Vrkrs slotkr 8 l 88 99 98 108 s8 i 87 8 l 8 y 8B e 86 s 21 21 s 68 SS 98 987 88 s l 4 58 102 l 95 3 1001 s 9t 11 489 lOOV 48 100 198 I88I7 b i 57 V 99 B 98V 184 r 1001 80 Sl s 83 111 105 JOl sn 1 100 541 BS 58Vu 143V loov 101 65V 103 102 100 1 0 188 12 18 l 100 6BV 67 los m w IB s 108 101 74 US 100 80 66 5 194 806 1061 106 103V 108 118 181 MH 85 86 117 i DECEMBER BDMLAND Corl Ned W S a s dito duo dito it dito dito dito 3 H0NOjR OJl budl 1881 88 i iTiU lolohrgving 1883 81 5 OosTZNR Obl in papier 1668 ft dito in zilver 1868 6 Portugal Obl met ooupon 3 dito ticket 3 Edsland Obl Uiuuonl 1894 4 dito tucODS 1880 4 dito bii Eoths 1889 4 duo bu Uopel8S9 90 4 dito in goad leen 1888 6 dito dito dito 1B84 B SpAl a Perp t sohulil IS8I 4 Tiiaaillj GeprCoov oen 1880 4 Geo leening serie D Geci Ie nizg serie C ZuiDAra Esp V obl 1892 5 Msilco OU Buit Si h 1890 6 VzNlzuBL Obl lonbep 1S81 AUSTMDAM OblKBtion 1896 S RoTnsaOAH Sted leen 1894 3 NsD N Afr H uilelsv aand Arendsb T b Mij Certitieaten DdliMaatiohsppij ilito Am Hypochoakb psndbr 4 Onlt M der Vorslenl aand s Gr Hypolhoekh paudbr 81 100 yederlaniisohe bank naud Med Hundelmastsoh dito N W i Pao Hyp b pandbr i Elilt Hypothoekb pandbr 3V L tr Hypothoekb dito 3i OoSTRNa UoBt Hong bank aand RusL Hypotbeiekbank paudb 4 AUBRIKA Equt bypoth pandb 5 Max L J Fr L en oort 6 SzB HoU lJ apoor M j aand M j tot Bipl Si Spw aand Ned ud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 hiUlSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid Itsl Spwrntj A H obl 8 PoLBN Warschau Weeuen aand 4 RllSL Gr Russ Spw Mü obl t l Baltische dito aand Faslowa dito aand 6 Iwang Dombr dila aaud 6 Knrsk Ck Asoü Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 Amibika Cent Pae Sp Mlj obl 6 Ohio k Vorth W pr O v aand dito dito fl n 8t Peter obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Uuiav liNash villa Oen v aand Mezioo N Spw Mij Ie byp o MissrKausas v 4pot pref aand N Tork Ontasiab West aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud B 31 Paul Mlnn Manit obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B CAHAni Can Soulh Oert v aand Vb O Rallw Na Ie b d o O Amsterd Omnibus My aand Rotterd Tramweg Maats aand Ined Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aan 3 Stad Brussel 1888 i HOBO Tbeis ReguUr Gesellsob 4 OoalBNa Stsatsleening 1860 i K K Oost B Cr 1880 8 Sfanib Stad Madrid 3 1868 Nan Ver Bes Hyp Spobl eert INQEZONDEN M de RedoêUurl Verzoeke ooderatiuiQde regelea te plaatsen 10 uw veetgelezea blad oaar aaoleidiag wat betreft de bunohteo die dezer dagea fermeld itoodeD JD bet Dagblad vau Ooadac o ergeoooieD uit bet blaadje Oqb Strerent dat de Directie der Stoom boot Maattobappy kVolbardiogc besloten bad om da booteo io de maaoden Deoembur ea Jaaoari op Zondag oiet te doen fareo gebeel oogegrood 2 0 Ik kau mededeelen dat zoolaag de dieuet Gouda Leideu raa boveogeDoemde MaatBcbappy besfaat du dienst alleen op Zondag io December en Jannari gestaakt is dos dat van bet vlaggen vanwege de bemanning der booteo geen sprake kan zgo P B PRACHTIGE SORTEKRING W inter H andschoeneh voor Dames en Heeren L van OS ia Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telepkoou mi 3t ADVERTBNTIEN V Voor ie vele beivBzen v n deelneming ontvangen bp het overlyden van mijn geliefden Echtgenoot den Heer 6 A vah HOU WËNINGK Q z i betuig ik hg deie mgnen welgemeeuden dank J A HOOGENDIJK Wedl ö A VAN HOUWININOB G ZN Moordrecht 5 December 1897 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur des DÜNDERDAU8 van 9 3 uur in het Hotel DE PAUW ürooteraarkt te GOUDA Telephooniiiiimner 82 B v Ondergetcekünden berichten bet gee erile publiek dat zij aan het TELEPHOONNET zijn aangesloten onder bovenstaand nummer A BRINKMAN Zn Ull erers iOUD CHE COURANT J VER6EER GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot bet lereren van KOPLATTEN ARCRITRA VEN en LUSTEN TolgeuB op te geven profiel Ook tot het zagen van T0ÜG8TUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het rak behoort Met en zouder levering van hout Stedelijke Gasfabriek te GOUDA i De priJs van het gas is 6 cent per If ea voor Kook toestellen o Motoren 4 a et Onder zekere voorwaarden worden paiOMlen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de knar 10 cent per maand Bewoners van perceeten van ten hoogste ƒ 2 25 ppr week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen KONirSKUIKI Sr M vivi K Ri i n Agentnnr bg de Firma Wed BOSMAM te Gouda