Goudsche Courant, dinsdag 7 december 1897

0 I o 7448 Woensdag 8 December J897 36ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regds a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inz ding van Advertentiën tot 1 uur des midd J Verkrijgbaar bij PEETEBS Jz A la bewQs van echtheid ia oaohet en kurk ateeda voorzien ran den naam der Firma P HOPPE Wordt gevraagd een fatsoenlijk DAGJUËISJË niet baneden 16 jaar byj de Funilie DIJXHOORN Markt 150 ter drukkert vao k BRINKMAN N worden gevraagd TWEE NETTE JONBEKS om in het Tak t worden opgeleid Zich te TeiToegen aan het Bureau dezer Conrant L4NGE XIËNDEWEG D 60 Frijstrekking 16 December 5 00 000 Mark ala boofdprjJB iu het gelakkigqt geval biedt de nieuwflto groots OeldverlotiDg die door de Hooge Eegeering van Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd u De voordeeliga iaricbtlDg van btt nieuwe plan beBtaat daarin dat iu den loop van slechts weinige maanden in 7 Terlotingeo van 118 000 loten 66 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter ToUedige beslisfliog zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel fiOO OOD Mark bij uiinemendheid echter 2 prijzen ft M 30 000 26pruzenaM 10 000 56 prijzen a M B 000 lOeprüzeunH 3 000 SOSpr i naM 2 000 812 1 rijzen a M 1 000 UlSprijzen aM 400 88 52prijz aM IBBI l9490praM 800 aOO 134 104 100 78 45 21 1 priJB a M 300 000 l prÜB aM 800 0 O 1 pryfi a M 100 000 2 pryzeu aM 75 000 1 prijs aM 70 000 l prijs aM 66 000 Iprija iM 60 000 Iprys iM 65 000 2prÜ K aM 60 000 1 prijs aM 40 000 1 prijs aM 30 000 De aanstaande eerste prijslrokking dezer groote door üeu Staat gewaarborgde Galdreitoting ia ran ambtswege bepaald plaats te hebben op dan 16 DBCMMBMM e k en kost hiervoor l geheel orig lot Bleohta Mark 6 of 8 60 l half M 3 1 75 I kwart M V i0 80 tegen inzending van het bedrag per poetwissel of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid uitgeroerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Lot a zelf in banden Bij ledore bestelling wordt het vereiachte offioieele plan waaruit de verdeeling der prij zen op de reraohilleDde klassen als ook de betreffende inleggeldan te vernemen ib gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigera onaaogevraagd na alke trekking de olücieele lijsten De uitbetaling der prijzen geaohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toeïendiiig of ook nnar verkiezing dar Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bat geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens ofiioieele bewezen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat by deze opjdeu hechtBten grondslag gevestigde oaderncming van alle kanten op ene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynde trekking atle orders len spoedigste reohtstreaka te zenden aan KAUFMANN SIMON P D IKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTCAP So da Druk an A BRINKMAN en ZOON Bankiers en GeldwisielaarB in HA UBUKQ P 8 Hiermede danken wy v ir het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy by het begin dor nieuwe verloting ter deelne ming inviteeren zullen wy ook vuor bet rerrolg bemoeid zyn door een stipte en reèele bediening de terredenbeid ran onze gMtiorde Begunstigers te verwerven CONSERVATRIX Nederlandsclie Algemeene laatscliappij van Levensverzekering te IvdC S T E 13 ID lv £ OPGERICHT in 1872 Belegd Re§ervefoiid § in Open Depét blJ de Wederland§ehe Bank op lilt Xov 1S07 f 19640 0 De Finaneieêle Commiagie R J KOKER Comm der Mij C N FEHRMANN Comm der Verzekerden ©® 0©®®©@©©®®©®00 ®@ De Directeur P WELTEYREEDE iEeer Fijne liiMEiilflli I 1 1 k la minijte Meuwste lodellen Keilrlge ïïltvoering A BR1I KMA1 Z00 Lange Tiende weg D 60 Gouda Telephoonnummer 82 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pra cl3 tig rLet iaag ericla t HEËRË HIJIS met IM staande aan den KATTENSlJSfGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Seire Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtigfe Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG 13 29 T gj Patent H Stollen tii mil PW llictinriUIti Fikitaliui Stilj itnarl IniittMn UlltlJCk Bw groset Bifolg tien mMn Ptttmt H StoUm errmien hat AniBu lu ter tchtedenen werlhtosen yacfuthmungen gegebeit Mui kaufi Mxr untere etela aeharfen H SloUm nar ren urn dirtct odar In lolohtn eiaenhendlunien In tenen ueaar Plaket wla nebemtalmilj auitahaaét IU E PreMUten md ZemgniMe fretla and rem iSfAuUm rk 1 StoUwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voorsohrift van den kou Universiteiis Prot Gebni Ho ad Dr HarlSM Bonn hebbeo sedert 60 Jaren ak verzachtend middel tegen hoeeten heeechbeid en aandoening der ademingsorgaoen uiteteekende diensten bewezen Bg spoedigo afwisseling Tan warme e koude lucht is t bijzonder aanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pdjes il 26 cent Alom verkrijgbaar Ëen ware Schat Toor de ongelnkkiye slachtoffers der üelfbeïlekking Onanie en gehe jne qiiapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBËWABIi HoUandBohe uitgare met 27 atb Prp 2 gulden Ieder die aan da Terscbrikkel ke gevolgen van deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVer lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrw oQk in postz ls en iu eiken boekhandel in Holland ELECTKOHOTORIÜCHETAIBALSBANDJËS WBrrXG OBDKPONBBKD UU het gebruik daarvan geschiedt het tauden krHgen der Kinderen ZUKDEK DG niMsn run 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgiea kan dat de bj rag ter inzage liggende getoigachriften der uitstekende resultaten van ua Ëiectrouiotoriscbe Taadlulsbaodjes niet echt zgn tM Men tttte op den naam van den fabrikant KOBEBT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 ovnt door HOBËRT HOLTZ KUmegeo Verkrijgbaar bjj WOLFF dl Go Weslbavea 198 Wederverkoopers gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden eKI HËËR£ HI I8 Staande aan de WESTHAVEN Wjk B N U7 Te bevragen Lange Tlendeweg D i9 Het huis be at beueden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldar verder alles netjes en doei matig ingericht alsmede van Gas en Water leiding voorzien Tevens boven en beueden Privaat met Waterleiding SouinkUfkeMachinale fabriek DE HONIGBLOEM v n H V van Schaik Co gevestigd te h Oravmihage Heppier$$raal 0 en a naby de Begentesselaan van Z M deu EONINQ van BELGIË Indien gijhoeDtü gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Eitract 1 E IjI A Sr THIS FLACONS van 40 Cts 70 Cts en f 1 verkrflgbaar bj Firma WOLFF Co Westhaven 198 Qtuda E H Ti MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOtlMAN MoordreiM J C RATELAND Boekoop B T WIJK Oudeaain M KOLKMAN Waddinanen VAN BlOMMtSTEIM S IMKT is c for der iiiclelijk de BI en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOILAND Soclctfiit ONS GENOEGE 3e ibonnement Voorstellliir Donderdag 9 December 1897 Vereenigde Rotterdamsche TooaMlIsleo Directie LE GRAS HASPELS DE ROOVERS Tooneelspel in 5 bedrgven Tan F TOS Scnii i a door W C RoïiiEDS Wegens uitgebreidheid aanvang preeie meeeU uur Gewous bepalingen en prjjun Zij die zich met 1 Januari op deGOtfD8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GODDA 7 December 1897 Heden middag bad ten Raadhuiie ilhier de aaobestediDg plaat vau de ten dienste der gemeente Gouda gedurende 1898 benoodigde alerialeo ingeschreven werd door Perceel 1 Houtwaren W Hoogendgk W 4 pCt beneden tarief Vergeer en Sanders 2 Perceel 2 Llzerwark J H Kok 12i pCt beneden tarief Perceel 3 Spgbers en lichte IJzerwaren J B Kok 15i pCt beoeden tarief Perceel 4 Koper Lood Zink en Soldeer T A van Berkel 7 pCt beneden tarief J H Kok 81 Pereeel 5 Verfwareu en Glas B Zaetvoort 1 pCt beneden tarief C V DtUen ea Zn 5 pCt boven iariet Perceel 6 Teer J IJpelaar Ji 17 pCi boven tarief J H Kok 16i Perceel 7 Kalk J Zwart Fi 28 pCt beneden tarief A Jonker en Zo 22i Perceel 8 Grint P Kluit 9 pCt beneden tarief G Broere 7 pCt beeedeu tarief C Jongeubnrger 7 pC beoeoen tarief 1 biljet te laat ingekomen Perceel 9 Zand F Kluit biggelzand 7 pCl ben tarief enStraatsand 5 Ct beo tarief 0 Broere 7 pCt beo tarief C Jongeobprger 6 pGt ben tarief Perceel 10 12 000 Ben Ahio Keisn is demirétaillés Lonia Boivin f 108 50 per duizend Jansen en Sonpair f IU7 per deizeod Psrcerl 11 25 000 Vechtiche Straalklinkert Waalvorm L Ploeg Driebergen 18 99 per 1000 J W Mgnlief Utjwht Gebr Stnivenberg Utretbt 18 per 1000 J C Taere Zuilen 18 98 per 1000 Ervfu H Trip Dtrecht 18 23 per 1000 G V i Broeke Utrecht 21 60 per 1000 C K mp Linichoten 18 43 per 1000 ¥ EVlLLETO M tfOat il dug aTgeaproken Laat me na en oogenbtik mat niat dan tal ik liree oootraoteo opmalceo waarop ik oase wedenijdwha verplichtingen doD datam ens enz opteken Tervijl Lite aan baar plan gerolg geeft kunnen wy van de atiUe die daardoor ontstaat gebruik maken cm eena rondom ona te zien We bevioden ona in een ruim eenvoudig dooh smaakvot gemeubeld vertrek de wanden prijkfn met donker bruin behang tapijf overgordijuen en tafelkleed Eijn groen stoelen en oanapé eIjd van ebbenhoul en bekleed met zwart trgp e o bloemtafel staat voor een der beide breede ramen en is daar bet avond is en da lamp brandt oagezet Eoodat de schitterende kleuren van de bloeiende bloemen in t heldere licht heerlgk uitkomen voor het andere raam ataat een klein tafeltje waarop in bevallige wanorde een aantal boeken met mooie bau den Eijn gerangnhikt in bet midden van het veHrek staat een vry groote ovale tafel waaraan onee beide jonge dames Eyu gezeten Lize heeft baar plaata voor het theeblaadje verlaten eo zit over haar sobr fitHenaar gebogen ay ui om treeks vqf en twintig jasr zyn en behoort lot die tolryke klasse van jonge meisjes waarover de blikken beenglqden zonder dat Icti in t oogvallends ze kao Taat oudeu dat wil P rceel 12 25 000 Vecht che btraatklinkers Vecbtvorio J Plomp en Zo Breokelen 17 77 p duizend H Brunt Jz Woerdi n 17 39 per doizend G V d Broeke utrecht 17 70 per duizend Gebr T Stnivenberg 17 77 per duizend Perceel 13 75 000 Blauwe IJsalstrsatkliekerf Schalj en Bekber SchooDhofeo 6 84 p 1000 J 0 V Vliet üt Gouderak 7 20 per lOÜO R D JoDgenbnrger Gouds 6 70 per 1000 J J Haverkamp Oouderak 7 46 per 1000 Petcfel 14 25000 IJselmeteelplavij R U Jongenborger Gouds 6 99 perdoizendSchaly en Bekker Sohoooh 7 34 per duizend J C V Vliet Dz Gooderak 7 per duizend J J Haierkamp Gouderak 7 52 per duizend Perceel 15 Het Plantsoen en Boomgewas T de Loos en Zn f 229 50 A Ouderkerk f 272 Woensdag 8 December 1897 zal door de Nederlandsche Opera directie C van der Linden in de Qroote Schouwburg Aert ven Nesstraat te Rotterdam worden opgevoerd Cleopairat Opera in 3 bedreven en één voorspel van Einar Christiansen Aanvang 8 uur De stemhebbende leden van de Witte Sociëteit te sGravenbage altbaOB de meerderheid vaa hen hebben gadeballoteerd een lid van de Tweede Kimer bekend a e strgder Toor de landnatioDalisatie eo die roorhiug ondenteuod door twee mede afgevaardigden van welke de eee vooruitstrevend liberaal en de ander aoti revoluiionoair Zondagavond half twaalf ii te Rotterdam de eau de colognefabriek van den heer Job Thomassen in den Hoottnin 24 uitgebrand Vgf brandspuiten beperkten den brand tot het benedengedeelte van bet perceel De oorznak is onbekend De eigenaar was afwezig Als een merkwaardigheid mag worden vermeld dat in de vorige week met gonstigen uitslag te Amsterdam examen werd gedr n voor teekenen I oud door een 15 jarig meisje mejuffr J J Weeshoff te Sohormerborn De jaarlgkscbe vergedering van bet VoorderGewest van het Ned Gymnastiek Verbood zal gehouden worden Zondag 26 Dec e k in de Klandtrgc te Leeuwarden De heer Liénait de bekende Belgische paardeoeportmao bebattde te Auteoil den Prix Patriarche van 4000 francs In het geheel won zeggen ze is eerder leelyk dan mooi klein dan lang en bleek dan blozBHd moest baar aigaaloment worden opgemaakt dan zou het woord gewoon meer dan eens worden neergezet t woont ongeveer sedert een jaar samen met haar vriendin ea collega Annie van Loenen beidon zija 26 Qoderwyzeres aan een meisjessobool vierde Vlasse te Amsterdam en deelen het lief en leed dat hare moeilgke en dikwijls ondaakharo betrekking oplevert Ala zo s avonds na volbrachte dagtaak gezellig zitten te babbelen zich de toekomst zoo rooskleurig mogelyk voorstellen of wel elkair voorlezen uit het werk van den een of anderen meest geliefden auteur vinden ze haar lot niet byzonder beklagenswaardig en zouden het niet willen ruilen voor dat van menig jeugdig vertroeteld poppetje dat dag in dat uit op Heerenof Keizersgracht met een haudwerkje voor het raam zit en met een medelijdend gelaat het arme onderwijzeresje beklaagt dat daar al weer zoo dapper door weer en wind schoolwaarts slapt Daar zyn echter ook oogonblikken waarop het leven er niet zoo lachend en zonnig voor het onderwijzeresje uitliet waarop ze wanhopig twijfelend aan eigen kracht en geschiktheid cp het punt is den moed te laten zinken oogenblikken waarop ze levensmoe zioh afvraagt waartoe het dient zich voor een karig stukje tU pod dat een leven rekt waarop ze geen prys stellj af te sloven meer dan ze haast kan In dia buien van raoedeloosbeideohter helpen en steunen ze elkaar ze ricfatdn zich na zoo n storm met jeugdige veerkraeht des te flinker weer op ze wyzen Qlkaar op al het goede waarvan ze genieten en dat fOor korten tyd werd voorhjj gezien om alapoedig jankbaar t eikeanen dat juist de afwisseling van hg dit jasr in Belgii alleen 181 642 62 francs het hoogst bereikte cgfer Het volgeode Igsije van de grootste Bonden of Clubs koBSt in de Vélo voor Bovenaan staat de Tourjogolub de France met 60000 daarna de Engeiscbe Cjclin a To riogclob met 25 000 d Algemein Radfahrer Union met 15 000 de Touriogolab Beige met 12 000 eu de Tonriugolob Itsliano met 11 300 leden De Vélot echgot blykbaar bet bestaan van een 17 000 ledental lao deu Hollandschen A N W B niet te vermoeden Nsdat door een bewoner in de Balkin t oog steeg te Amsterdam aan de politie w s kennis gegeven dat bij zgoe buren Zondag morgen eeae vrouw dood in haar bed was gevonden is een onderzoek ingesteld waarbg bleek dat eene vronw wonende aldaar ten huize barer ouders in beschonken toestand naar bed was gegaan en aan overmatig gebruik van sterken drank was gestorven Kindermoord De afbchawelyke te Leiden gepleegde waO dasd waamD de courauteo ia bet laatst vbd Ooiober meldiog maakteDt ligt DOch te rerach io bet gebeogea om haar nogmaals in alle bgsondarhedea te vermelden £ B joDge man uit Leiden die verdacht wordt op 36 October aldaar bet kind waarvan zgo meiaje bevallen was eerst een tiar toasiobea kosseDH te hebben gelegd en het daarna niet eeo touw te hebben geworgd bad zich giater met de moeder vaa tya meisj een 54 jarige werkvroow voor de rechtbank te VGravenhage te verantwoorden Met een met te bvgrypen bedaarheid vertelde de man de toedracht der zaak Geld om te troowen bad bg niet werk evenmin en oo bad bg na Tooraf beraamd plan met de moeder VU ign meisje het kind vermoord en bet donna weder met beholp van die vrouw ia een karabies met een ateen geetopt en het daarna 10 een sloot naby de Yt et geworpeu waar het door een jongen by het vissohen werd gevoaden Ook dfl YrcQW die bet ter duod gedoemde kind met eïgeo hand had gedoopt de menacben waren RoomschKatboliek bekende met ijzingwekkeode kalmte hoe zu had iogestemd met het plan om baar kleinkind te vermoorden en elffl Dog een eindje de borengöooemde karahiea had gedragen toen zy het lykje fiavoada tarnen in het water gingen werpen Het verdere getuigenverhoor bevestigde hetgeen vroeger reeds hieromtrent werd vermeld Welk een onverscbillig kood man dw bakt goede en k rade dagen anu het leven waarde geeft en ons bewaart voor insluimeren i Zie 100 zegt I ize daar heb ja het voor jou bestemde papier t mijne zit veilig en wel in mgn lessenaar t Is intusschen Iaat geworden Hoe zoudt ge t vinden ala we onze respectieve bedden gingen opzoeken P rr t Is kwart voor elf ja weet dat ik niet vóór ett ga slapen houd me dus oog een kwartier gezetschap ik moet toch nog iets aan je vragen En dat is P Go weet dat ik myn bulpakto heb en aauteekeningen voor de drie talen ik moet weer aan het werk wat raadt je mij zal ik voor de hoofdakte gaan werken of voor een akte middelbaar F De hoofdakte is tegenwoordig een mer a boire je bent wel gezond naar niet bijzonder sterk on zoudt je bepaald overspannen wil je studeerea ga dan telkens voor ééxi vak werken j Ik geloof dat je gelyk hebt en ik het verstandigst doe met bijvoorbeeld middelbaar Duitsch te kiezen ik heb altyd van die taal gehouden en ben er nog vrij goed ia thuis tetwijl eemge van de HoUaodsobe vakken er nog al dunnetjes inzitten wet ben ik bang dat zoo n akte mij bij den tegenwoordigea overvloed van sollicitanten niet veel zal helpen dooh misscbien loopt het geluk me mee eo krijg ik nog eens door een buitenkansje een betrekking als dooente in hef Duitsch aan een middelbare school of wat misschien nog beter is voor het jaar om is komt de man opdagen dien ge mij goedgunstig hebt toegedacht en ik word de liefhebbende trouwe zorgdragende gade van den een of anderen beniiideoswaardigen sterreling waa btykt o a hieruit dal hg met xgn patroon over diena kinderen sprekende zeide Alfl ik kinderea krgg smoor ik ee Waarom bindt gy ze niet aatr elkaar en suiyt ce io bet Galgen water f De Bob t o£Bcier van jastitie mr van den BraLdeler die de daad van vader en grootmoeder in al hare afaobuwelykheid teekende ala een vooibeeld ran het treurig egoïsme het egoïsme dezer eeuw deed uitkomen dat hier geen enkel argument ter verzachting ia aan te voeren Hier geene moeder die nit vree voor ontdekking barer bevalling baar kind in een oogenblik van tgdelgka waanzin bet leven ontneemt neen hier alleen een lost van den jongen man om tich zoo spoedig mogelyk vau een laat te ontdoen Voor deze afgryselyke daad meende Z Sd dat een zeer zware etraf paste en bg vorderde reroordeeliog van den man tot 10 jaren en van de grootmoeder tot 5 jaren gevangenisstraf Ale verdedigers traden op do heeren Mr J Last en Mr E Polis Uitspraak over 8 dagen De Peteraburgsche oorreipoodent van de N Rott Ct c schrgft Spoorwegongelakken zgn nog steeds aan de orde van den dog Gisteren warden lielit twee ongelukken gemeld bgaa op één dag Behaira de vreeaelgke catasthrophe opde lijn St Peleraborg Warechau by het italion Ttasjteo waarby 15 meoschen gedood en 22 zwaar gewond werden liepen in d U aaobt van 12 13 November bg bet btation Sjarowka op de Igo Cbarkol Nikolajef een goederentrein en een peraonenttein op elkaar waarbg verscheiden personen swaar f erwond werden Het locomotiefpersoneel van den persooentreln van Warschau naar Petereborg waaraan de schuld wordt geweten vao de ramp is dadelyk nit den dienst ootalagen eo ia preventieve bechtenii gesteld Een rnim 70 jarig koopman en winketier G W te Kampen die dezer dageo failleerde is op last der jostitie als verdacht van fraadoleuze handelingen Zaterdagavond geraskelyk naar Zwolle overgebracht In de staatskas te Washington is eeo belao rgk tekort ontdekt eo om dit nanwkeu rig te kannen bepalen moet het geheele bedr van 100 000 000 zilveren dollars itnk voor stok nageteld wordno Voor dït doel zga 50 personea aangesteld die natonrlgk oader behoorlgk toesiobt het geld moeten telleo Daar zy evenwel slechts in staat zgn ongeveer 700 000 lollars per dag te tellen zoo lal het werk minstens vgf maanden io beslag nemen eooan de boudsregeering 25 000 dollars kosten De di fital werd op de volgende wgze ontdekt Spot er maar mee wie weet hoe spoedig de lust daarloe je vergaat Slattp lekker Annie en droom maar met van al de beertgkheden die de toekomst waarschijnlgk nog voor je verborgen houdt fOeen nood kiodlief I Myn verstand voort heersohappü over myn verbeelding Roep me niet te laat je weet dat ik tien minuten langer werk heb om me te kleeden dan jg oHebt ge ju les iii t Duitsoh reeds gehad Annie n vraagt Lize oen veertien dagen later 9 hadden namelyk het adres gekregen van een loeranr in het Duitsch aan do hoogere burgersehool voor jongens die reeds verscheidene candidaten soowel heeren als dames met succes bij hunne studiën geholpen had Lize en Annie waren er ssmen heengewandeld hadden mijnheer Brand gespreken ea van hem de toezegging ontvangen dat hy de laatste leid zou hij haar werk Neen morgen krijg ik myn eerste les ik zit er echter nog al in want tot myn spyt hoorde ik vandaag dat zyn vrouw ongeveer een jaar geleden overleden is zoodat ik les zal krygen van een jongen weduwnaar ik heb grooton lust om er my onder het eeo of ander voorwendsel af te maken Maar Annie wat bezielt jeP Denk je dan dat zoodra een man met je in aanraking kout by zyn hart sal verliezen P Neen zoo groot is mgo ijdelheid en onverstand nietStel eebter eens dat het ongekeerde plaats heeft dst ik myn gelukkige met genoeg te waardeeren gemoedsrust vnlies om er een hopelooze verliefdheid voor in de plaats te krygen wat dan