Goudsche Courant, woensdag 8 december 1897

AaDgevaogeo 1 October 6 81 8 14 7 81 Directe SpoorwcgverbindiDgen met GOUDA Wlnterdleost 1897 98 GOD Di SOTTÏKD 18 9 18 88 18 89 f f t 18 48 18 55 1 58 4 4 1 5 10 OTTBRBA M O O U D A 10 19 11 8 ll 0 18 87 1 44 8 10 18 B 88 9 54 10 11 11 18 11 80 10 09 7 60 6 88 9 88 8 4710 18 10 80 11 88 61 7 8 8 8 40 9 98 10 88 6 40 5 65 11 54 18 08 18 47 8 88 7 10 7 45 8 18 9 00 OODDl DEN HAie eouiU ZenikuliMHowlupallg Zoatarmwr Zegwurd VoorbnK Haf 7 80 8 80 9 15 9 88 10 14 U l 18 18 18 88 1 87 8 4 4 49 8t i 4 8 11 7 84 7 8 8 88 8 54 10 10 89 U O ïll 7 488 48 18 40 8 04 10 18 S Z 7 58 8 tl 18 61 8 18 10 81 7 8 87 8 08 1 05 8 88 10 88 H 8 18 8 08 9 48 9 E4 10 4411 4518 481 10 8 05 4 15 5 15 5 56 8 88 8J 8 04 8 84 8 9 88 10 88 11 5 11 44 DEN HAAO SOUDA Stf 5 48 7 80 7 48 8 86 9 48 10 1111 87 18 881 85 8 44 8 40 4 06 4 38 6 80 8 18 7 18 7 55 8 88 10 08 Voorb 1 68 10 17 1 41 4 89 8 18 9 84 Z Zegw 8 10 8 1 8 4 8 8 80 8 48 Zar H 17 10 48 8 08 04 8 89 9 69 Goud 8 88 7 48 8 188 0810 1810 6411 57 18 608 17 8 14 4 08 4 88 5 16 8 8 50 7 48 8 93 10 10 10 88 D T ï ï O H T 8 CODA Utnoht 88 7 45 8 48 9 8010 15 10 88 11 88 1 8 08 3 55 4 48 5 85 8 58 7 5 8 07 10 08 WMrdm 8 58 8 08 10 88 11 66 4 18 7 13 8B Oiidew ter 7 07 8 14 10 48 4 84 1 1 9 88 Goud 7 98 8 97 9 83 9 58 10 68 11 10 18 111 88 8 4 4 87 6 90 8 07 7 89 8 J8 8 49 10 84 AHaTlSDAH SOBDA 8 10 8 05 18 48 8 58 8 46 4 48 8 19 7 45 9 18 IM 18 111941 8 68 MI l 1 49 k4l 0 1 O A D TRIO UT UailU 6 80 8 84 7 68 8 81 07 10 19 10 67 18 00 18 58 8 80 Oaitw 6 85 11 14 9 87 WMldn6 4S 8 10 11 88 8 46 Vtrwkt 08 7 4 8 88 9 0 9 88 10 5111 45 18 88 1 96 8 08 10 34 10 6 11 10 M 10 8 17 4 86 8 06 8 65 8 88 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 8 94 7 18 8 48 10 41 8 50 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 AMSTIISAM 18 10 4 11 U8 6 11 10 17 18 86 11 41 Talkflomftla waonear md boaduohakbewurdar UBgwUld wordt moet eigoDhjk degvheele obat oageteld worden waarop de oieawe ichatbswaarder als het b drag m ordo barondan is sgo Toorgaoger qoitaatie geeft Goad m papiereD geld wordt ook te da op deze WQEe nageteld diiar echter bet natelltia fan den hooderd miUioen tilrerea dollars bedra aden aobat niet alleen zeer tydrooveod zou sga aar ook telkens met balangrgke koiteo soa gepaard gaan bepaalde man er sich toe de zakken waarraa elk 1000 dollars moet bo Takten eenroudig oa te tellen en te wa an Een b i bet tel ea weegwerk reeds sedert jiren aangestelde gekleurde John Mariia werd er na korten tgd geleden op betrapt dat by een sak open maakte daaruit een baodTol dollars oam eo bierroor atokkeit lood an gelgk gewicht in den zak deed De man werd OQBiiddell k in hechtenis genomeo en men Tond 36 dollars in zgne zakken die oogetwgfald Dit de geldzakken waren genomen Van de aanwezige 100 000 zakken werden een dozgn geopend en spoedig bleek dat zich in verKheidene stokken lood beroadeu en er ook geld niigeoomeo was daar andera bet gewicht niet jnist geweest was Toen werd onmiddellgk eeo onderzoek en nieuwe natalling betoleo Uit Stetleabosch Termeld een correspondent aan Oni Land een beldeodaad taq den beer Heodrik Tan der Merwe Troeger woonachtig te öpitskop in ket district GaUinia maar thans in Damaraland De beer Tan der Merwa zond onlaogi zgn twee zoontjea oaar het Teld om vee ts zoeken toan negen kaffers op beo afkwamen zg staken de knieën inden wind en deoaditewierp aijo geweer neer om lioh Tan alle ballast te ontdoea ten einde beter te kunnen hardloopeo toen eeo der kaffers bet geweer opnam en zgn been afachoot De jongere broeder kwam echter Tri ea liep zoo hard hg kon naar kuis gaf bat zgn vader te kennen en beiden bestegen hunne paarden en binnenkort waren zg op de plaats waar bet gebeurde plaats Tond toen de vader t t zgn rerbazing en hartTersobeurend leed moest Tinden dat de kaffers zgn zoontje da keel half afgesneden da maas opeDgesDedan en de ingewanden opengehaald badden en toen aan een boom badden opgebaDgen llen kan zich het geroel van den bedroefden vader bg dit scbonwipel goed Toorsietleo ea hg besloot dadf lgk het bloed van sgn onschuldig kind te wreken Hg klom Tervolgens Tao ZQU paard en beval ga zoon op het andere paard te blijreo aitteo en als bg zag dat bg de vader viel moest hg naar buis jagen en het aan zgn moeder boodschappen maar zoo niet moest hg daar blgveo Bg liep toen een paar honderd acbreden ver toen bg op de 9 kaffers aankwam Zg liepen dadelgk storm op hem doch voor zg bg hem waren schoot bg S dood Oa overige 6 pakten hem aan maar Hendrik vaa der Merwe die reeds io Calvinia bernaht was om zgn groote licbaamskraoht aa als door hooger maobt omvangen stond als een boom en sloeg met zgn geweer alle zes ter neder Met een aan stokken gebroken geweer keerde hg terug en stelde bet bekend aan den Dnitschsn generaal die na de zaak ondersoobt te hebben hem £ 80 present deed an hem een goede betrekking gaf door hem officier van een der regimeaten te maken De rechtbank te Boemond beeft gelsst dat de veel bespraken en betwitte archievea nitde aobuDr wanrtn zg no ruim dnejaar verbleveo weer zullen worden overgebracht naar bet ntadfaaii in een d r voormalige arcbieflokalen en dat ag daar zullen worden ootpakt en nageiien door de daarvoor benoemde drie deskundigen om zoodoende te weten te komen wat rgksen wat gemeeota eigendom is 8 3 M 8 4 9 S C 8 8 08 8 11 8 19 8 85 8 8 7 8 KMidnoM 7 SS Hirawnketk 7 8 tapdl 7 40 ttndni 7 7 1 f la rnXH Utt Jtottw4KB Sipdl Hirawfrkerk HooidMolit 8nil 8 80 8 16 8 88 4 45 4 85 8 04 5 11 6 U GOUDA10 67 1 8 9 48 10 50 81 9 8 ebmil 8 87 8 18 o gt Zoo eindigt die onvarkwikkelgke zaak dus waarmede ze had moeten beginnen n l met wat da gemeente Roermo id herhaaldelgk beeft aangeboden eene scheiding en schifting door devkondigen opdat ieder het zgne zonde hebben L K Gistaroicht omatraeka 4 tor ontstond in d o Hang eeo felle nitslaande braod in De bewoners man vroow en kind sliepen in bat aohtarbnit Toen zy door bet romoer ontwaakten was d toegang naar bniten door voor an rook reed afgesneden Alle drie werded zg door de politieagenten 3oeI en Tan Vliet aan da achierzgde van bet buis over een muur been gered en bg de buren binnen gebracht Dank zg bet krachtig optreden van de b andweer onder Uidiog van haren commandant den beer De Wgs werd het ynur beperkt tot den wiukel en bleven de daarachter gelegen vertrekken gespaard Da bewoner waa tegen brandschade verzekerd In bet rgks opvoedingsgestioht De Kruisberg te Doetiochem ontstond gisteren ochtend in de touwbaan een begin vsn brand dia door bet personeel met eigen brandspuit gebloscht werd Man vermoedt dat een der jongens die in t bezit was van lacifers de tonwhaan in braad heeft gestoken De heer B winkelier in de Lgnmarkt IeUtrecht betrapte Zaterdagmiddag een juffertjedal bg hem io den winkel was op diefstal vaneene portemonnaie eo andere voorwerpen Hoewel zg aanvankelgk alle schuld ontkende waszg tenslotte toch genoodzaakt d ontvreemdevoorwerpen voor den dag te brengen waarnamen haar liet gaao Bg nader onderzoek kwammen echter tot da ontdekking dat er nog meervoorwerpen en sieraden werden vermist loodat men besloot de politie met het gebeurdeia kennis te stellen Het gevolg biervan was dat de jaffronw in hechtenis werd gonomeoen dat de politie tevens een aantal nieowe portemonaies lederen naaiétuis broches enx die nog in haar bezit warden bevonden in beding nam TI D In bet Bnssisohe militaire district Toerkestan en a1 te Ta Jkent wordt tegenwoordig aso officieren les gegeven io het Hiudoestsni De cursus duurt twee halve jaren telkens van 1 October tot 1 April en mag gevolgd wordeo dcor al e officieren van den generalen staf eo de overige officieren beneden den rang Tan majoor Ns afloop van de cursus keereu da officieren na bun corps terng en moeten dan oog twee jaren in Toerkestan dieoen De beste leerlingen krggen tot belooning een halfjaar tractement exVra en eanige vao deze worden oaar BriisobIadië gezonden om zich verder in het Hindoestaai te bekwamen Den 27a October is de eerste corsos begonnen Men schrgft uit Utrecht Er waren weer duizenden menseheo veraameld gisterenmiddag op de Oode Qracht en ia de Choorstraat en Lgomarkt Vooral op de trappen van het stadhuis en voo het bekende buis van Siukel bad een dicht opeangedrotigen menigte post gevat om den stoet die als gewoonlgk io vrg ongeregelde volgorde door de stad trok te zien roorbggaan De orde werd op uitnemende wgze gehaodbaafd door de in grooteo getale aanweaige politie die zelfs zoo angstvallig la werk ging dat toen een met een boogen vederbos gstooide Indiaan broedbrlgk nevens een bedendaagschent politieagent gezeten zich in da straten vertoonde een gverig dienaar eensklaps tueacboot en de karoa met dit acboone tweetol naar de Qanzemarkt tracht Weinig tgdslater zag men den met eeu knots gewapenden Indiaan weer vroohjk naast een anderen hedendaagsrhen ambtenaar zitten ik geloof dat het iemand van de toekomstige straatbelasting verbeelden moest maar de agent van politie was verdwenen Orerigeos muntte de optocht tbs gisteren niet nit door bgzondere geestige invallen 1 84 ll n 18 18 11 88 11 8 11 41 1 II 1 18 88 9 58 10 89 10 88 10 48 10 49 9 47 10 18 6 80 7 tl 8 86 8 86 10 16 Men rag er hei xEnropeeBrbe oo cert in aan door een wagen mei mDsikantan vooraf gegaan rytnig gezeten en voorgesteld door een aantal in grilliget kleedio r gehulde diplomaten de emancipatie der vrouw werd voorgeateld door een platboomargtuig waarop de vroowelgke champion of the world in ssanhafte hoading op enn rgwiel trapte erwgl het opacbrift van het Spinhuis te Amsterdam Schrik niet ik wreek geen kwaad maar dwing tot goed Straf is mgo hand maar lieflgk mgo gemoed I aan de toeschoowera het vriendetgke beeld voor de oogeu tooverde hoe de vrouw der volgeode eeow zou huisboodeo doch overigens bare bandbabtliteit welke in die dagen verwacht kan worden oiet aanschouwelgk voorstelde Het asrdigste was ougetwgfeld ook btgkeos de vele toejuichingen die het publiek er aan schonk een groep voorstellende de rit door bet leven in 4 bakjes Het eerste rgtnig met twee bébe s getooid om tA snoepen in bakermotsjca en lange witte soepjorken het tweede vertoonde ban al aangegroeid tot een flink braidspaar op weg 0Bar het stadhuis in het derde stak ds Traag oiBhoo boTeu een blgkbare vader en moeder jwaar moot dat naar tos a s t zoo doorgaat f en in bet vierde en laatste bakje zittan eindelgk sopa en omac nog een paar krasse oode luidjes vreeselgk met elkaar te kgren Termoadelgk ook al als een gevolg van de net opgehouden vruchtbaarheid Verder waren er oog verschillende groepen waaronder met name Sint Nieolaas met zgne beide zwarte knechten niet te vergeten die groote levendigheid onder de tairgke menigte op straat brachten Oiaterenavoud bracht deze Sint weder als gewoonigk een bezoek aan bet Kinderziekenhuis en de andere aiekeninrichtingen en roept ook daar op dezen dag door milde geschenken van de academische jongelingschap en andere particnliwen een bigde glimlach op het gelaat van menigen Igder te vooracbgn Er was veel bezoek in de atad van de omliggende gemeenten en de bnrgerg had opnieuw reden zich te verbeog n in bet bezit eener boogeschoot wier discipelen bg elke gelegenheid zooveel doen om stadgenooten en vreemdplingen een bigden dag ta bezorgen Een moedertje in de Kinkerstraat te Amsterdam had baar wasch op zolder to drogen gehangen Het was goed van baar ei haar mao b oeveus ran negen kinderen Dos wel een ganiche aobat Toen ze Vrgdagmiddag op zolder kwam was de gausche wasch gestolen 1 De arme ziel deed aangifte bg de politie Misschien kan die het goedje nog terog brengen De opwekking om den SSO jarigen Gedenkd van den vrede van Monster feestelgk te vieren wordt van Katholieke zgde bestreden Op de vraag Hebben de Katholieken reden zich over de bepalingen van dat contract te verheugen antwoordt de beer Bots in De Tgd Hoe verblgdend bet ook mocht wezeu voor alle partgen dat er eindelgk een einde zoude komen aan het bloedvergieten toch waren onder bet opzicht van recht de bepalingen van den Monsterscheu vrede grootendeets niets an dera dan Maiwetten van bet alecbtste kaliber en werden door die bepaliogeo aan de katholieke Kerk zoowel ia geheel Duit chUnd als in Nederland zware lagen toegebracbt De Bcbrgver erkent dat meo van meer dan een zgde den Mnnsteracben vrede kan bescboowen maar toch ware bet z i beter geweest iodien de voorsleller van heel deze feestviering van wien men vooronderstellen moet dat hg met kennis van zaken sprak hadde gezwegen beter en loyaler ook indien de professor n onzer Universiteiten de hatelgke zgden van bet vieren van den Manstersohen vrede hadden erkend Tevergeefs zoekt men in een hunner antwoorden een enkel woord over de bittere herinner ngen voor een groot gedeelte der natie verbonden aan de wgze waarop die vri de 18 tot stand gebracht t Is alles aleobts comineinorenren dat de Republiek werd erkend 8 48 4 5 08 5 08 1 8 S iO 5 40 a 4 8 10 8 88 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 1 54 8 01 8 08 8 14 8 09 4 86 4 89 AMAtordw O SU Ghrad 7 06 8 89 7 98 OIH 8 57 4 58 an dat da tachtigjarige oorlog eiodigde ea dat men dos overal feest behoort te viereo Bg eeo bewoner van liombok een straat te Arnhem werd bg het controleerea van den muntgasmeter n good tiengnldenstok onder de twee en halv centstukken gevoaden Vrouw ea man verklaarden beiden zolk een muntstuk niet rgk geweest te sgo De te herinnerde zich echter op een middag bg vcht merdonker io eeo winkel aan de KeUUtraat klein gald terog te hebben ontvangen waarvan zg naar zij meende een twee en een halve eanlatnk gebruikt had om io den muntgasmeter te werpen Bg den winkelier dien zg noamda werd onderzoek gedaan en deze verklaarde dien dag tisn golden op twee en een halve cent na in sgu kaï te kort te zgn gekomen Hierdoor was de saak opgehelderd en werd zg in orde gebracht Door verkeerden wisselstand reden eergialermorgen twee locomotieven ta Esschen tegen elkaar De machinist bekwam bierdoor een hoofdwond maar het andere personeel kwam er eet den schrik af De tender stond dwars op het spoor met vereende krachten werd gewerkt zoodak juist het spoor vrg was toen de eer t internationale trein van Pargs naar Amsterdam aankwam Een huwelijksdrama In de annalen der Belgische rechtspleging komen maar weinig processen voor dia lalk een pgnlgken iodruk maskten aU de zaak tegen de 33 jarige Marie Cortbals geboren Mertens dia dezer dag o met een vrgspraak voor de rechtbank der gezworenen eindigde Beklaagde bad zich te reran twoorden wegens moord gepleegd op baar kinderen Leonia en Emma en wegene poging tot moord op bur kinderen Coroelia en Irssa Den 2Ien Juli jl bad Cortbals de man Tan beklaagde haar op onmsnsohalgke g mishandeld en ook rerscheideue revolverschoten op haar afg vuord Dan volgenden middag begaf Marie Mertens zich naar Merxera en stortte zich met haar vier kindaren van 2 tot 7 jaar oud in bet Csmpinekannkl Da ongelukkige en twee barer kinderen konden worden gered Aan den rechter ran inatroctie bekende beklaagde dat zg de bedoeling bad gehad met haar rier kinderen den dood te zoeken daar haar echtgenoot haar het leven ondraagigk maakte Eeo massa belangstellenden en ean groot aantal rechtsgeleerden waren ter terechtzitting aanwezig Marie Oortbals scheen een vrouw te zgn ran een zeer vradalierend willoos karakter Dit verklaarde de wanhoopsdaad waartoe zg zicb in een ooganblik dat bet ongeluk en de vertwgfeling baar bestormden vervoeren liet Zg was vro r dienstbode en muntte uit door eeu onberispelgken leveoawandal Haar man daarentegen was een woesteling ven rnw en brutaal als zg achocbteris Cortbals beweerde voor de rechtbank dat zgn vrouw het eerst op hem had geschoten waarop de president verklaarde dat dit een sin fame leugeu was De berouwvolle ongeluk kige vrouw bezwoer de recatbaak onder tranen baar niet omtrent de bgzonderhedeu van bet drama nabij en in bet kanaal te onderrragen Zg kon daaraan nieta met zekerheid zeggen omdat zg destgds niet in staat waa geregeld te denken Aaogrgpend was het verhoor van twee vgf tienjarige knapen die de moeder mat da vierjarige Leonie en de zeejarige Emma haddan gered Als toevallige getuige Tan het drama sprong de eene in het kanaal en redde de moeder die zich met de krscht der wanhoop verweerde Na een hevige worsteling gelokte bet hem de vrouw op het droge te brengen Intoisohen had zgn makker de twee kinderen uit bet water gehaald Ka onUtond tnssohen de vertwgfelde moeder en de jeugdige raddere een zware strgd Met starre oogei keek zg TUd vas Greeowicb 10 88 I IS 10 04 10 11 10 18 10 86 18 S4 8 7 66 8 08 8 08 8 18 8 86 5 86 8 80 8 61 9 58 10 84 9 87 9 47 9 84 10 01 18 07 18 18 7 86 8 17 6 87 8 84 8 41 47 7 46 8 80 out lut mUr WMr d b id audare kinderen TerdroDkao mrao en riep iLut mg toch tenen Da kinderen die dur liggen zijn geInkkig Ik 1 nuit ben liggen c OMina vilde zg lieh losrakken doek da dnppere raddere erhindeiden haer in dit roornemen Ot president en de nobtbiok prees de joDgena om bnn flink gedrag tan saerste Bet O M na het Ungdnrig geSuigeuf erkoor i n het woord Terklnarde dal beklaagde geen miadadiga maar een martelares was Na een korte beraadslaging sprak de opperste d r gacworanen het Diet acholdig uit welke oitapraak met stormaohtigen byval werd begroet D frjgesprokene keerde oomiddellgk naar bars te Schoot wonende anders terog Twee Tnrken waren te Briiesel in een herberg Tan de Galerie dn Commerce Eeo banner wisselde eenige rriendelijke woorden met de boffe affar en werd hierom door den soder bespot Dit maakte den rerliafdeo Tnrk zoo kwaad dat bg een fletch nam en die op bet haofd ban ign rrind in stnkken sloeg De slag Torbre zelde den schedel en de man werd terrand naai het gasthnis gebraobt BalteDlandsch Overzicht Een bericht dat voor eenige maanden veel senaatie zou gewekt behJbeD en nn door den samenloop der omstandigheden bgna onopgemerkt voorbijgaat is het telegram vaa Bajier dat de vrede tnssehen Torkge en Griekenland eindelgk is toi stand gekomen Da onderhandelingen dis zoolang bebhen gedaord dat niemand er meer naar omkeek zgn das tea einde gebracht De inbond van het traotaat was al voldoende bekend ca bet alnitaa der preliminairen de onderbaodelingeii tnssehen de Orieksche en Turksche Rerolmacbtigden hebben er niet veel wgaigingen in gebraebt Van belang is thans de houding die de Orieksche Kamer zal aannemen tegenover de regMring die den vrede eiodelgk beeft tot slaad gebracht Bet miatukken van de enderhaodfllngeu tus seben den Oostenrgkschao ministtirpreaideot en de Doitache oppositie scbgot te zuUeo teidet tot een ernstige beslissing de regeliog van bei voorloopig vergelgk bg keizerlgk besluit We moeten nog even herinneren dat hier geen sprake is van de vaatstelliDg van do Quoten Over deze zoirer gemeeoschappelgke aangele gaaheid moet vanzelf door den Eeiter Kooing worden beslist vrant volgens de wetten beirnffando gemeensohappetgke en naar gelgke beginselen te behandelen aangelegenbeden stelt de Keiser de Quoten rast als de commisstfs uit den rgksdag en den rgksrnad degaotendepntaiies en de regeermgeo b daarover niet aens kunnen worden Die overeenstemming is niet verkregen en Frans Jozef stelt dos de Qaokea vast Er is bier alleen sprake van de verlenging ran hst haode srerdrag en de verlenging van het privilege van de Oostenrgkscb Hougaarscbe iHuik De Oostenrgkscbe regeering geen kans aiende om het daarop betrekking hebbend wetsontwerp in den Rgksraad aangenomen te krggen meent het volgens bet bekende artikel 14 bg konioklgk besluit tot wet te mogen of Ithanate moeten rerbeffen Er is Zaterdag over den algemsenen toestand beraadslaagd in gemeenachappelgke audiëntie van OoIaobowakI Eallay üsutscb en Baoffj bg den Keizer Oaatsoh beeft daar waarsohgnIgk versl gedaan ran het misinkkan vaQ de onderbaadalingen De voornaamste reden van het mislukken is geweest de weigering van de Joog Tsjachea en de Tjeehiscbe landeigenaars om toe te slemme in de bekende balangrgke wgsiging vao de taal verordening Doitscb in Dnitsob BohemeD Tsjechisch in TsierhischBohemeo beide talen in gemengde strekao Kramarsj heeft in een onderhoud met een medewerker van een BoedB est6r blad gezegd dak de voorwaarden van de Dnitscbars in bon geheel eenrondig niet voor diaonsaie vatbaar De stand van aakan in Oosteorgk is hacbelgk en er is voorloopig geen oplossing denkbaar dia den naam vao oplossing verdient De Engetsohe bladen bevestigen in hoofdzaak wak verladen week over de bgeenkomat van de patroons en da werklui in het machioevak geseind werd Alleen schgnt da verdaging roor onbepaalden tgd te zgn geschied Velen voorspellen dak de conferentie oiat weer bgean zal komen en gelooTeadatde maohinewerkerabond misschien wet nitaeo zal spakten maar de boadsleden in grooten getale inllen willen terngkeeren naar bon patroon voorzoover deze ie nog plaatsen kannen Veel patroons bigken nieuwe macbinewerkers te hebben aangenomen Toor drie jaar vast Het keerpunt in de onderhaodeliogen sehgnt geweest te zgn de besliste afwgsiug van dan eisch van den werkdag van acht uren Ook da Daily Cbroniolec houdt faal ervoor dak de eouiereatie haar doel gemist heaft want de rakrereanigiogeo zullen de roor stellea van den patrooosbood zeker verwerpen Eeo langjarige strgd tusschso patroons en werklni schgnt in Eugeland op banden te zgn Er ia een gewichtig besluit gevallen in de zaak Esterhasy Oeoeraal Saus ier de commandant vaa aet Fraoscbe leger heeft na kennis genomen te hebben van het rapport van generaal Pellieex beslist dat da zaak Ksterbazy door een krggsraad al woiden onderzocht Ia dit een beraieniog van de zaak Dreyfos tevens Generaal Billot de minister van oorlog verklaarde op de tribune der Kamer neen Dreyfus ia rechtvaardiR veroordeeld zgn zaak is cbose jugés De vrieodeu van Dreyfus daarentegen hopen dak de zaak Ësterhazy tot eeu herz ioiug van het proces Dreyfas zal teideo Aan de Frankf Zeit wordt oik Pargs geschreven De werkelgke aaoval zal nn eerst plaats hebben Voor bet oogenblik is het er minder om te doen Dreyfus te rebabiliteeren dan om Ett rbazy in al zgu laagbed btoot te stelleo De verdedigers van Dreyfus rekenen er op dat de justitie door de bebaudeliug der zaakEsterbazy verplicht zal worden de zaak Dreyfus te herzien Wellicht willen zg terzelfder tgd als Eaterhazy ook zgn machtigen beschermer treffen sen hoo tg plaatst persoon die een groote rol heeft gespeeld in de saak Dreyfaa eo die dientengevolge de voornaamste tegenstander an dt herziening van dit proces is men gelooft te kunnen bewgzeo dst hg tot Enterhazy io betrekking heeft gestaan wat op dit ogenblik noodlottig voor hem wezen zou ook al is de aard dier betrekking op zicfazelveslecnts vriendschappelgk geweest of geheel eo al ooschnldig t Ddze hooggeplaatste persooo waarover in de laatstH dageo herhaaldelgk gesproken is kan niemand aoders zgu dao generaal Boiadeffre de chef van den geoeraleo staf de man wiens meeniog io ds zaak Dreyfos van groot gewicht is geweesi De Laoteroe deelt mede dak het borderel waarop Dreyfos veroordeeld is aan Boisdeffre is verkocht door Esterbazy die toen deel uitrnkskte van den geheimen dienst vaa den geaeralen staf En Rocbefott erkent dit ook in den clotransigeaut Het ia het geheim van po iohioel zegt hji dat Esterbazy door den generalen staf beiait met den ioformatiedienst voor een groot deel beeft bggedrageu tot de ootdekking vao het verraad vao Dreyfos De Aorore verhaalt dat toen m den ministerraad de ooodzakelgkheid werd boaproken om bet proces Dreyfu i te herzien Hanotaex uitriep Dit zou wezeu generaal Boisdfffre blootstelleo een der mefewerker die het verbond met Rusland tot staud brachten iDoe wat ge wilt maar op den d dat daartoe besloten wordt leg ik mgn ambt neder i De Soir ferzekerde dat Boisdeffre aau Esterbazy bad geseind hem te zollen beschermen doch dik laat de ch f van den staf doar de Ageoce Harass tegeesprekeo In het Zwitaeriobe kanton Bero is verleden week met 56 000 tegen 14 000 Ntemmeo eeu nienwe armenwet ingevoerd Daarhg ii de woonplaats in stede van de geboorteplaats als domicilie van ooderstand voor het gebeele kanton aaogeoomen wat sedert een batreeeuw enkel io het Duitsche gedeelte gold Verder wordt de bepaling afgeschaft dia de verzorging van weezen aan dea minst vragende toevertrouwt waardoor ezploiiatie der kinderen hst gevolg was Tot dekking der oitgaven zal eeo armen belasting worden iagevoeid met bet vermogeo als grondslag De simper al verneemt uit Cuba dat ran de 200 000 man versterkingen die daarbeeo gezonden werden in den loop van den oorlog btgkens de laatste opgaven nog slechts 50 0 X overbleven Oorlog eo ziekten hadden 150 000 man weggevaagd Sedert eenige degen worden tisscbeo den gonvernenr van Cuba maarschalk B anco en de Spaanscbe regaeriog druk telegrammen gewisseld Daar de minister van oorlog niet geneigd is meer troepen naar bet eiland ks zenden overweegk B anco de vorming van een lager vrgwiltigers uit olankeo en negers maar hg heeft Haarroor 40 millioeo franca s maands noodig Hg gelooft echter dat door wat geld te besteden de rast op Cuba in Juni van hot Tolgend jaar hersteld kan zgo beha re lo het oostetgk deel vao hek eiland daarna kan de regsering van hak eiland wel zelf een eind aan den oorlog maken lu zgn Boodschap verklaart Mr Kïnley dat de Vereenigde Staken met olie oakien in vrede en vriendvcbap leven Bg verzoekt bet cocgrev in de eerske plaaka zgu aandacht te sohenkeo aan h t vraagstuk der geld Circulatie en keart de voorstellen goed van den secretaris voor da schatkist betreffende dik pnnt en dak van de Banken Uitvoerig staat hg hg Cuba stil Hg erkent dak Sagasta op loyale wgze getracht heeft te hervormen en vrede te aticbten Uen moet na aau spanje gelegenheid laten om zgn rerwaehtingen tot rervulliog te brengen Zgn de Vereenigde Staten evenkaeel genoodzaakt met dao geirapandao ar koiscbea beide te komen bat cal slacbts zgn io gsval da gahaelo warald de ooodzakelg held erkent De president beveelt de definitieve annexatie vao Hawsï aau Er wordt onderhandeld mat verscheidene Europaesche kahiuetkeu vso Europa en Amerika over regelingen van wederzgdsobe heschikkinges De president gelooft dat eenige grieven die de handelsrelatiSo raken van heide zgden zullen kunnen weggenomen of alkbaas verzacht Voorts spreekt bg de hoop nit dat Wolcotk s bemoeiingen tok eveotoeele inkeruationale overeenskeoiming in de zitverquaaatie zullen kannen leiden PRACHTIGE SORTEERING y iHTBB H ANDSGHOENE N voor Dames en Heeren A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Vetephoau Mo 3t Beurs van Amslerdann Vrkrs slotkrs 87 87 8 lOS 89 8 i 84 84 19 l 1 63 68 88 98V 99 98 Vu 1 4l z 57V 76 81 10IV 6 83 100 9IV 66 eis 4 0 1011 1S lOl i 199 186 t4 Si s 9l 98 184 1 80 31 inv 106 SOI asïV 1001 66 65 59 i 147 98 77 108 101 100 z 160 139 II 11 100 63 102 13 H B s 108 73 12SV 110 32 61 194V 99 106 V 10 1027 10211 116 1201 6 DECEMBBR NinaaUNB Csrl Ned W S 8 i dito dito dito 3 dito dito dito 3 H0Najl 0ji Q ndl 1881 88 i iTiLll Insohrijring 1868 81 S OostinlOW inp piorl8 8 8 dito w zilver 1868 6 FoRTuaiL Obt met ooupoQ 3 dito tioket 3 RUBUND Obl Bmusel 18 4 4 dito Geeoes 1880 4 dito bij Bolh 1889 4 duo bg Hope 1889 90 4 dito ia goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 I arxsn Purpt 8ohulal881 4 Tcaliu Gepr Oonr ieon 1890 4 Geo laoDinji aerie D Gec Ie niBg urie C ZuidAps Esp ï obl ia9i 5 Msiloo Obl Bait Srh 1890 6 VsNBiosLA Qiil 4 onhep 1881 AVSTSKDAM übH 4itieii 1895 3 KoTTisD u Sl d Joen 1894 3 NsD N Afr HaltVeliv aand Arendib T b Mg Oorlifi alen DtfliMaatïohapp dito Am Hypothoekb pandbr 4 Colt Mu dor Voriteol aand Ör Hypolheeleb aü lbr 3l j tfedtirlaudscbe baiik aaud i Ned IfandelroaslBoh dito N W It Pao Hjp b paiidbr 5 ïott H potbeekb pandbr i l L lr Hyp jthookb dito 3Vi OoeriMB Oo9l llr Dg bank sand jSOBL Hyputhoiekbsnkpaudb 4 Ahsbika Ëqut hypoth pandb B i Max L G Pr Dien oort 6 N D HoU IJ Spoor lfl aanj My tot Eipl f St Spw aaa I Ned Ind Spoonregm aaod Ned Zuid Afr Spra aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 1 lliLilSpoorii 1 1887 89 A EobI 8 Zuid Ital 3pwliig A H obl 8 PoLBN Wariohau Weeuen aurid 4 Susi Gr Buu Bpw Hg obl 4 Baltiaeho dito aand U Faatotra dito aand 6I Iwang Dombr dito aan 1 6 Kar ï Oh Ajow ip kap obl 4 dito dito oblig 4 AMIBiKvl Cent Par Stad Kolterdam aan 3 BiLOll Stad Antwerpen Igi Sl i Sted Brnsael 1886 1 HoNO Thoi KeguIIr Oeaallicb 4 OoBTlNB Stsataleening 1860 i K K Oost B Or 1880 S SpiNJS Stad adrid 3 1868 SS a NSD Ver Bei Hvp Spobl oort I 116 Burgerlilke Stand GËBORSN i Dec Adriaoas Nicolaa onders A rao Maaren eo H G Tan der Ree ilbelmioa ouders W Grosoeweg eo B C Beoscbofceo Coroelis Marioos oodeis W Mstbol en M CoomsDs Wilbelmos ooders B Boode eo M J d Jager Jobaanes Jacobus oodeis J A BreokmaD eo J F P Smient Reina Johanna Petronella coders K J ran Ingen en B ü D Koop OVERLEDEN J J ao B k 10 m H de Keizer 81 j 6 L Sirr 3 a Uitastrooliti GEBOREN Qerrigje ouders W Beichard CD J K ran Veea OVEBLKDBK W Snit 65 j B Dskker 25 j U Hoolioop 6 m GETROUWD D J Bergman en M Kwakernaak TliBt GEBOREN Johanna Coroalia oudara A de Jager eo J Boet OTEBLEDEN P Oskan 26 j Stolwtjk GEBOREN 5 Nor Leootje oaders D Boom eo B ds Qaler Klaiina anders J r Dam en M J Boogerg Arie ouders W rwaal en J ran Vooreo 10 Willem endere O Boom eo J Koolwyk 16 Teonia ouders W Losoe eo P Honkoop 22 Leenderl ouders A d Mik eo P Loere Pietertje oodera A Noomeo en A M r Herk 23 Heodrik onder S Sulenlenburg en H Koogje OVERLEDEN 6 Nor C Molenaar 30 j 8 M an Elk 62 j ONDERTROUWD C Grarelaod 2 j en M J Boer 21 j M Schilt 23 j en C Honkoop 28 J P Slingerland 24 j aa J Krenk 21 j P de Vrj 27 j en H Dekker GEHUWD M d Jong 27 j en M J Dekker 20 j Genezing der doofheid neus en keelziekten aenezing van een hoofdofflJer Tot eene der angenaamate Toorrechten der drukpers behoort vooral nuttig nienws mede te deelen en daardoor aan onze natnurgenoten hoop en troost in te boezemen Zoodanig voorrecUt Terandert in plicht wan neer het niet enkel eene eenrondige uitdrukking Tan medeiydend geroel maar eene ernstige mededeeling betreft die alle Trees en tetenrBtelling TOor de toekomst vernietigd Het is bekend dat het door gansch Europa beroemde Instituut Oroaet van Parge ook t Brussel en te Londen dergeljjkö geneeskundige inrichtingen heeft geopend en onlangs nog Teorspelde de Pigaro benevens de hooge waardeering deur methode door het Fransch gen6e4knn ng oomiteit de toekomstige roem in België Men moet dan ook bekennen dat dftn uitval de verwachting verre heeft orertrofi Bn de Knezittgen die men van alle kanten mededeelt wijzen andermaal de uitmuntendheid van de gejieeswgze in 1888 door den helaas I overleden Dokter Drouet ingesteld Da weinige plaatsruimte verhindert om een f rooter aantal genezingen mede te deelen doch a zieken znüen voorzeker met belangstelling de volgende verklaring lezen ons door een gepen sionneerd hoofdofficier van het Belgische leger gezonden Den 13 Augnstus laatstleden schrgft M h begaf ik mg naar bet midden der stad Nauwelgka had ik een honderd tappen gedaan toen ik eene groote verluchting ia tiet hoofd gewaar werd als of er eeue frissene wind in speelde dit deed mg goed en wat mg sedert jaren niet meer gebeurd was ilc hoorde de weerklank mgner voetstappen den ganschen avond duurde dat zoo voort waarna ik als den gelukkigste insliep Ën wezentlgk ik waa het want ik was genezen Steeds nog twgfelende aandewezentIgkheid zoo groot was de verraasing zette ik de geneeawgze nogthana voort Thans nu alle twgfel verdwenen is vind ik geene woorden genoeg om Ü voor deze roemrgke rerpleging te bedanken Na L7 dagen waa ik genezen van eene der lastigste kwalen die het menachdom teisteren van de doofheid Welk geluk welke vreugde in een dag ondervonden Hoe vele erkenteIgkheid ben ik O schnldig vooral dat goede aan mg bewezen Dank hartelgk dank waa geteekend L Oepensionueerd lentenantcolonel te Lnik Bg het lezen daarvan achgut het ons niet of men bg de verdwgning der kwaal aanwezig IS en gevoelt men niet den gelukkigen invloed en de goede uitwerking dezer verpleging P Wat daaraan toe te voegen Behalve deonbetwistbare verdienate van het InitituotDrouet beataat er eene zedelgke verdienste voordo zolken die dergelgk nieuws ruchtbaar makenen het zich ten plicht rekenen zoodanige hoopen vreugde overtebrengen waar tgden en wanhoop heerscfat é P S Het te Brussel gevestigd Instituut Drouet is ia de Troonstraat U7 gelegen en de verpleging geschiedt er op dezelfde wgze als deze te Parga Iedereen die zulks aanvraagt ontvangt mïu een Journal voor doo hHd neus ej keelmktm waarin de geneeawgze van Dokter Drouet breedToerig wordt uitgelegd en een aantal genezingen bekend gemaakt alsmede eene vraagtgst waardoor de zieken gratis eene genteekundige raadpleging kunnen bekomen