Goudsche Courant, woensdag 8 december 1897

No T449 Donderdag O December J897 36ste Jaargang Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclitigr net ixxg eridi t HEERËNHLIS met IM staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een g root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ing erioht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIENDEWEG D 29 m mm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN XLI Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMES en K I N D ERHO D ES benevens HAND WERKPATRONEN mr IEDERE WEEK V£BSCHI NT EEN NUUIIER In ieder a tektt 0war$e pittlen moOekromlek feiMleton enz eas Ie Uityave zoador gekl pUlen mot 3 aoypatr en 3 groote geknipte pair Tar IS nra l iii p poit 1 4S Sc als da Ie uilg met daareabovau 6 gokleurda plalen 1 75 1 90 i u f Ie 4e r i n 8e bij hal Sa DO 1 geka patr □ k u7 i I2e e D gelleurd fraaie baDdiverkpatroon S S tO PBOEFNUIIMEB M PBOSPECTO ALOM Ü Si iL ürA Jï S CONSERVATRIX Nederlandsclie Algemeens laatschappij Tan Levensverzekering te 1 S T E £ S 13 3v £ OPOEBICHT In 1872 Belegd Be§crveroud § In Opea Depét Hij de Nederlandsciie Bank op Uit lov 1S97 De Financieële CommiaBie R J KOKER Comm der Mij C N FEHRMANN Oomm der Verzekerden KöNINKLUKE ADVERTENTIEN Voonpoedig berallen tïh een Dochter M J G BOEBS QOKDI Kidiehm i Dec 1897 Pianino C Beclistein CABIi ECKE en FLETEL zeer veinig gebruikt billgk ter overname te Aimterdam 193 Heerengnwht Te Eoop of te Huur aangeboden Ëi i IIËERËKIIUIS SUande n de WESTHAVEN Wyk B N lil Te befragen Lange liendtweg D Ii9 et hnia berat beneden 3 Kamera met Suite Keuken Kelder en Biunenplaate boves 3 Kamen en Zoldsr Terder alle netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Water leidinü Toonien Teren boven en beneden Privaat met Waterleiding TISSOT Co Bordeaux Botterdam f 1 40 per liter in verzegelde bemande flesch van 5 en Z i liter voorzien van het attest van Dr P F Hamel Boos Proefflesoh f 1 30 Verkrflgbaar b J H ROODE l£Of Jft DIKE OUDE t m SCHIEDAMMER GEITEVEE fHi 5Jl Merlei NIOHTCAP GOUDA Verkrygbaar b M PËETERS Jz N B A 18 bewiJB van echtheid ii oachet en kurk ateeds voor CH I ED AM I Kien no den aaam der Firn P HOPPE Tw drakkerg ran A BKIN£MAN ZN worden gevraagd TWEE NETTE JQMNS om ia het Tik te worden opgeleid Zich te rerroegen md het Boreaa dezer Connut LANGE TIKNDEWEG D 60 FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gkemische Wasscherij VAK H Oi L i KHEIAIEK 10 Kruiskade Botterdam Gabrereteoid door Z M den Koning der Belgen Hoofddepét voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Hoerenen Dameagarderoben aleook alia Kindeigoederen Speciale inrichting voor het stoom b van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tufelkleeden enz worden naar d ien wste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgen staal bewerkt J VE RGEER GO UDA Beveelt zich beleefd aan tot ket leveren van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOOSTUEKËN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoor Met en zonder levering van hout oud Druk vau A BRINKMAN ea ZOON E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBBBKVBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS niet Stedelijke Gasfaliriek te GOUDA De prgs van het at ia 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren y et Onder zekere voorwaarden worden peiceelea gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtuaBmeters bedraagt de hnur 10 oeat per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelgka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige ceoten per week ia hnnr bekomen Frijstrekking 16 December 500 000 Mai k aU boofdpriJB ia het gelukkigst geval biedt de nieawate groot Geld verloting dte door de Hooge Eegeering tbq Hamburg goedgekeurd CD gewaarborgd is Da Toordoolige inrichting fan tet nieuwa plaa bestaat daarin dat in den loop van sleehta weinige maanden in 7 verlotingeD van 118 000 loten 66 180 pryzen bedragende 11 349 320 Mark ter Tollfldige beslissing tullen komen daaros der sgn kapitale prgsen van eveBtueel 600 000 Mark b uitnemendheid echter 1 priJB a M 800 000 S priJEen a U 20 000 1 prys aM SOO OfO 36 prijEen aM 10 000 pr s a M 100 000 66prijxeBftM 6 000 prezen itM 75 000 lOSprguoaM 3 000 Iprjjs itM 70 000 S0 prqzen ik M S 000 1 prgs H 86 000 812 rijsea a M 1 000 1 prys ÈM 60 000 l618pnjzeQ aM 400 Iprjjs aU 66 000 3S963 prgz uM 166 Sprijzei a M 60 000 L94V0pr a M 800 200 Iprgs iM 40 000 134 104 100 78 46 Iprgs aM 80 000 81 Da aanstaande eeiste prijslrekking dezer grootc door des Staat gewaarborgde Galdverloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den 16 DECEJABBB e k ea kost kierrooi 1 geheel orig lot sleehts Mark 6 of 3 60 1 half u H w V 1 76 1 kwart l a O tegen inzending van het bedrag per poatwuael of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellgk met da grootste zorgvaldigheld uitgevoerd eu ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van n Staat voorsieoe Origineele Lotao self in handen Bij ieders bestelling wordt het vereiBohtc offioleele plan waaruit de verdeeling dar prezen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te rprnemen is gratis bggevoegd en zender wg aan onze Begunstigers onaangerraagd ua elke trokkiag da officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeda prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook onar verkiezing der Belanghebbanden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Odb debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke prijzen hebben wij meermalen volgens ofiloieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda ophanden zjjnde trekking alle order ten spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAUFMANN fe SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 8 Hiermede danken wij het vertrouwen ons tot hiertoe geacho co en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zalteo wij ook voor bet vervolg bemoeid zign door een stipte en roeele bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven Kliniek en Polikliniek OBBTBTHMB en OVmMBCOiMGMB voer Bpreekaren dageiyks van 12 2 n Gratis Spreekuren Maondag Woentdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lynbaan No 11 nr A ClEVIi Genmhier Directmr Koninklijke MaeMnale Fabriek DE HÜNIGBLOEM v u H N van Schalk Co gevestigd te e Qravenhage Hepplerttraal 9 en 9a Baby de Regentesselaau van Z U den KONIMG van BELGIË Indien gijhoeiitH gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Houig Extract FLACONS van 4 0 Cts 70 Cte en f 1 verkrijgbaar hj Firma WOLPF i Co Westhaven É08 Gouda E H TIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordrtcht J 0 RATELAND Bosloop B T WIJK Oudeaalr r M KOLKMAN Waddinmen VAN BlOMMESTEiN S iNKT is i o fonderVmdelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Dt DireeUur P WELTEVREBa E ÉLECTROIOTOBISGHETiklBALSBANDJES B het gebruik daarvao geschiedt iet f tanden krijren der Kinderen ZSKDEa DE niNtlTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bevrgMn kan dat de by mg ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Electromotorisohe TaDdhsIsbamljes niet echt z n B Men lette op den naam van denfabrikantHOBEKt HQLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 93 eent door ROBERT HüLTZ KUo egeD Verkrijgbaar bj WOLFF dl Go WesüuTen 198 Wederverkoopers gevraagd Telepüoonnmnmer 82 Ondergeteekenden berichten het geëerde publiek dat zjj aan het TELEFHOONNET zijn aangeiloten onder boveniitaand nummer A BEmKMAN Zn uitgevers GOUDSCHE COUBAMT Sociëteit 0 8 GENOEGEN 3e Abonnement Voorstelltag Donderdag 9 December 1897 Vereenigde Rotterd msciie Tooieellsltn Directie LE GRAS HASPELS DE ROOVËR8 Tooneelspel in 5 bedrgven van F VOD SoHii i n door W C BoTiABDS Wegens uitg ebreidheid aanvang preelea mevem uur Gansse bepalingen eu prgaan Zij die zich met 1 Jatiuario deGOÜD8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 8 December 1897 VERGADERING VAN den GEMEENTERAAD op Vrgdafï 10 Decantber 1897 s Damiddags en balt twee ar Aan de orde Het foonlel tot iogebrtiikgering v in eeo lokaal ia de wsrkiDriohting aaa de vereeaiging oor werkverBchaffiDg Het Toorstel tok aadere regelïag der beatem ming aaa de iDkoopgelden der kostkoopatera van bet Oude Vroaweobais te geren Bet voorstel tot wgsiging der gemeentebegrooling dienst 1897 Het praeeÜTie op hei verzoek vaa de wed KrogtKablmano om medebanrster te worden van een stokje geraet o te grond Het tooritel tot bet doen opzeggen van bet recbc an erfpacht eu opital op door J van Menicb geoccupeerdea gemeente grond Het Tooratei tot nadere rngetiog der bezoldigioK van den wacbter der opbaalbrag op de Nieawe Haven De benoeming van a een gemeente arka b een brngwacbter voor de opbaalbrngaande NiiQwe Daveo Door de ar rond iiBemeutB reeb tbank Ie Rotterdam werd giateren o a veroordeeld G Jm 55 jaar pchoenameer fabrikaot te Goada wegent nabootsing van bet fabr eksmerk van agn cononrreot A P MynderB tot f 25 boete subs 5 dagen hrebtenia Vervolgen atonden terecht De 50 JBrige landbouwer C Deo B wonende te Moerkapelle werd den 23en November ji door dexe rechtbank wegens beleediging van deu kaïtelein Jan Key te Zevenbnizen b verstek veroordeeld tot 8 dagen gevangeniastraf hoewel het O M een geldboete bad gereqnireerd Tegen dit vonnis kwam de veroordeelde in verset en thans werd de zaak opnienw behao deld Opposant beweerde dat Key hot gebeurde opzettelyk had uitgelokt om hemiertnsschen te krggen K ton heic met i o paard en wagen FEVILLETOSÜ 8 Bedeak dat Von EbtToa zegt Die Buhe liiiaereB YeratandcH uod oDseres Gemtithea lat das hockate ja das eÏDEÏge Gluek daa wir aof Urdon fiadea köQoen Ik noat rooraichtig ajjn en me niet noodelooa IQ gevaar begeven wact ik ben drie entwintig jaar gevorden zonder ooit verliefd te zijü geveest de beurt zou dus wel eens aan mij kunaea ko en althaoa volgena hel oordeel van mya broer die Mgt dat ieder ten minste eena in e d leven verliefd wordt en mj steeds spottend oatuurlgk want bij weet dat ik niet veel aympatliie koeater voor t grootst aantal van die laidjes plaagt dat ik hem nog eens een achoolmeester tot schoonbroer zal gaven Wel als je bang bent voor onbeantwoorde liefde van jon kant sou ik me dadelijk maar ia hel beste licht veitoonen eu mqn bril tbnis lateo want als ik me goed herinner brilt je geachte a nataande leermeester een man die een bril draagt neemt nooit een vrouw die er ook een aoodig heeft bij heeft je nog uiet gesien met je getroawen vriend we wandelden toen lamen en volgens afspraak hadt ge hem niet op Toe Annie doe nu eens zooals ik je raad t kan immers nooit kwaad en je Ijeeadeelt daarmee niemand Dank je zeer in de eerrte platta cou ik me zelve h bbea aangereden eu in t naow gedreven Twee ÏD deze gehoorde getoigen onder wie Key weerapraken dit eebter Een oude veete was de aanleiding tot bet gebeurde Hei O M bg monde van mr I Z Uszel zag geen nieuwe lichtpnoten in deze en vroeg bekrachtiging vau bet vonnis De raadsman van oppo aiit mr Jos Van Raalte betoogde de weDBcbeltjkbeid tot oplegging etner geldboete Een 13 jarig ventje uit Schoonhoven de tainmaosjoog D L Van der N schgnt nogal eens door zgo makkera op de leering geplaagd te worden Den 48d October j t had by daarom naar de cntecbi atie een ravs meegenomen waarmede hy ae plaaggeeatto zou bangmakan Na afloop der leering wierp zekere Btekelenbnrg hem tegen den grond waatop hg liet mes trok Jan Htraver die er ook bij was wilde hem dit afnemen docb by sproug op en bracht dezen knaap een bloedende verwonding aan het linkerbeen toe Mr Mazel achtte een gevangenis traf van 7 dagen noodig om den jeugdigen delinqueut at te leeren dat een mes geen kinderspeelgoed ia Verder veracheen voor de heeren de 69jarige arbeider J K wonende te Waddingsveen beklaagd van in de laatste hellt van October j l te Stelleodam eea hoeveelheid roggestroo ten nadeele van Corn A Vogel te hebben weggenomen Bekinagde bekende bit ten laste gelegde Het bleek dat de oodeman boewei bet nog nooit tot r chttaken kwam meer oneeriyke dingen deed Het O M vroeg oplegging van een gevangenisstraf voor d n tyd van 7 dagen By verstek kwam voorta in behandeling de zaak tegen P S 25 jaar scbippefskneeht te Goada Den 19eD October jl bleek hy a hier den politieagent D C Van Dooaelaar dia er iets op tegen bad dat by zyn schuit vastlegde op een plaats wa ir dit verboden was een paar beleedigingen naar t hoofd geslingerd Eiscb 7 dagen gevanganisstrai Een gevangcoi8 trBf van drie dagen werd vervolgens gerequireerd tegen J G H 28jaar ko pman in lorren en beenen te Gouda die den 20bD October j l op den opeubaren weg te Moordrecht een voor een kar gespannen bond moedwillig en sonder noodzaak bevig bad getrapt Na de icboraing der zitting reqnireerde het O M 7 dagen gevangenisstraf tegen J A Van der Z 25 jaar pakhoisknecht te Rotterdam die den 5eo September jl alhier Wgntje Tom huisvrouw van 3 v Vlaardïngen die met zyn moeder in onmin schynt te leven twee ge oaopreoht vinden en niet op m JD gemak zijn gednrendo de lei in de tweede plaats heb ik niet den minsten zio om te trachten de toegenegenheid van Tien dan ook te verwerven evenmin als ik plao heb zelf verliefd te worden t tevonlje zooals ik het in den laatsten tijd leid bevalt ma nitstekend ik geniet een ooo t genoeg te waardeeren gezondheid ik kan best rondkomen met mijn elf honderd galden ik kleed me naar mijn smaak heb om met jou te beginnen een tieve vrienden beste ouders die me oprecht liefhebben en aardige zusters en broers ik sta dus volstrekt niet alleea op de wereld en voel nog geen behoefte aan een hoor en meester tJo moet alles niet dadel k zoo hoog ernstig opvatten ik zou nu eenmaal graag willen weteo of ik gelijk bt b met te beweren dat je bril je in den ireg staat bij het doen van een huwelijk laten we onze weddenschap dan in dien gee t wijsigen dat je zonder bril gant leBcemeo en in do vacantioa vr j bent om hem te dragen of in zijn huisje ie laten alle andere bepalingen Isten we oaveranderd tfWat ben js allerverrelendst stgfhoofdig tschynt een soort van manie van jo geworden ik ben wél dwaas dat ik er aan toegeef maar ik doe het uit egoïsme en het is alleen om van je af te komen Dus plaaggeest Jo kr gt je zin maar voor den laatsten keer ik laat me voortaan niet meer overhalen tot zulke dwaasheden vKiodtief kom hier dan kr g je eon kus tot belooniog en nu geen woord moer over onze belangr ke kwestie ik heb eanstapelcahiara metFranache thema s waardoor ik van avond nog moet heenworstelen jij hebt morgen plantkunde als ik me Toeliga trappen tegen den buik en een stomp op het booJd had gegeven Men scbryft uit Reenwyk Definitief is tbans besloten de hemaliog van den polder Bluipwyk met 1 Janoari 1898 over te doen gaan op het gemaal an dan polder Reenvgk Het noordelgk gedeelte van den polder Sluipwgk zal geiyk in peil medegaan met den pplder Keeuwyk hetwelk op gemakkelgke wyze zal gmhieden door verplaatsing van eea brug Het dvertollige water van het andere gedeelte van dsii polder zul donr middel van een overlaat afgevoerd worden en voorloopig bet thans bestaande peil beboadeu Men Bcbryft uit Oudewaler Zaterdag tl is onder meer te Utrecht aanbesteed bet drie jarig onderbood van den provincialen weg van af de Meern door MoDtfoort tot voorby Oudewater waaronder begrepen ia + 4350 M afgraving en ± 2180 M bestrating van den weg naby onze gemeente Ingekomen waren 8 biljetten B van Zyi t Woudenberg voor f 1524fl D Baroeveld te Utrecht 14940 H van Vliet te M ntfoort 14900 H de Goederen te Linicboten 14888 H Berkhof Ie Oudewaler 14884 J Varmeer te Hekendorp 14793 H j l te Montfoort 14669 Het werk is aan laatstgeooemdeD taagstea inachryver gegnnd Bedankt voor het beroep by de Gereformeerde Kerk te Middelburg B door ds J Breuke aac to Bodfgraveo By het afscheid Donderdag te Apeldoorn zeide de jonge Koningin o a tot den burgemeester dat zy voornemens is spoedig iti het najaar terng te komen Soestdyk Eal dt s waarscbynlyk de zomerreBideotie zyr Inhuldiging vanH M deKoningia Bare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes beeft overeenkomstig den weoicb van Hare Majesteit de Koningin bepaald dat de plechtige beëedigini en inhuldiging van Bare Majesteit de Koningin binnen de stad Am aterdam zal plaats hebhen in d j Nieuwe Kerk aldaar op Dinsiag 6 September 1898 tStct t Beschikkende op verschillende verzoekeD die by H M de Koniogio RegeDtea sgn inge niet Tergia en suit je Kckor moeten prepareeron t ga je goed na het souper ben ik weer te spreken Addio ijverigatö aller onderwyzeresien Ik zat je gehoorzamen Wel Anr te ik ben blij dut je terug bent doe gauw je goed af hiar is een keurlif kopje thee t gemakkelijk stoeltje slaat naast mo Toor jc klaar Zietoo lieve schik nog wat dichter bij en vertel mij teen en ander van je morlcwoardigheden heb je prettig les gehod Wat wilt ge dat ik je f eerst zal verloUen Welk gedeelte Tan de grammaire we hebbou behandeld wat WO samon hebben gelezen oj wilt ge weten hoe mijn geachte leermeester er uitzag of zijn haar en baard netjes waren onderhouden dan wel of zyn groote geleerdheid hem belette Ie denken om zulko kleinigheden P tis me Try gelyk plaaggoost Vertel me maar eerat van t een en dan van t andere We zijn bezig met de onregelmatige werkwoo den t bleek me dat ik er nog nii t extra in thuis ben ik ben een paar keer uitgelachen om stommiteiten die ik lerkondigde ik heb beterschap beloofd en denk mijn belofte te houden we lezen samen Scbiller a Wallenstein hij heeft mjj daaruit oen paar gedeelten voorgelezen en doel het zeer mooi ik zou wel een geheeleo avoud naar hem willen luisteren voor t sB st zoolang ik les tsu hem krijg wat n i reeds een maand of vier t geral is vond ik dat h er niet onknap uitzag of het kwam doordien hij aan haar en baard bijzonder Teel zorg had besteed of omdat een edele Begeiaterung zich van hem meester maakte b bat voordragen van Schiller s komen om reeds dd te willen bepalen welke stations H M do Koningin by da te wachten plechtigheden na H M meerderjarigheid te Amsterdam en te s Qravenhage zal aaokomeu en welke weg zal worden gevolgd heeft H M de KooiDginRegentes in overleg metH M de Koningin bepaald dat by aankomst in beide plaatsen zal worden gebrnikt gemaakt van het station van den staataspoorweg Behoudens kleine wgsigiagen dieomEtandighedeu noodukelyk kannen maken lal te Amsterdam by aankomst de Tolgeode wag worden genomen Sarphatiatraat Hoo esluis Frederika plein UtrecbUcbestraat tot de Heerengraoht langs de Heereogracht Noordzyde eo oorby het Tborbeckeplein tot da Vyaelstraat de brng over en langs de Haerengracht zuidzyde tot da Leidschestraat door deze straat tot de Keizerftgraobt daarlaogs de oostzyde tot de RaadhaiRstraat door deze straat langs den N Z VoorbargWal Paleisatraat om bet moDoment op den Dam naar bat Koninkiyk paleis Te 8 Graveubag zal worden gevolgd KynBtraat langi bet Bezoideoboat tot Eerste vau den Bosohatrant door het Baagache Bosch het Korte Voorhout bet Lange Voorhout da Parkatraat de Oranieatroat Paleisatraat oaar t Koninktyk paleis Ëen moordaanslag verijdeld Maandi avondi toen la Atniterdam Iwa meiijes zio over de Weatermarfct tan Sü Keizersgracht naar de PrioMngracbt wilden begeren en zich op dezen weg herondan in den hoek gevormd door do kvrk en de gym nastieksohool hoorden ry achter zich de behoedzame voetstappen van een man die baar ach tern al iep Het eene meisje keerde daarom om en zag den man een blinkend voorwerp ter lengte vao omatieeks drie dacimeiers voor d n dag balen waarop zij hevig gesohrokkeo tot haar vriendin riep cGod A daar is ie Die vreemde mso uitte daarop een luiden vloek en liep op haar toe waarop de meisjes vlocbtten door hem een eind achtervolgd Deze TJocht had plvata in de richting van de nieuwe brag by de Raad halsstraat waarna de meisjes weer naar de Prinseugracbt liepen waar zy omziende ontdekten dat ban vervolger verdwenen was Aangifte by de politie volgde Lachwekkende reclame De rtclame gaat tegenwoordig ver vet wat al te ver scbryft men nit Rotterdam Dat onze goede Stnt in divers winkels ten meesterstuk kau ik je onmogelijk zeggen itDfA behoeft ook niet t feit bestaat dat is bet rooroaamste Was bij lief voor je P Hadt ge weer oen gemakkelgke sloel en zag alles er weer even gezellig en aMjes uit F Vraag me als t je blieft met meeï daa ik elf vreet ik ga je op die manier niet coo eerlijk alles ns ie les opbiacbteii want ik geloof dat je myu bokentenisson zelfs beter onthoudt dan ik mgu gemakkelgken stoel bad ik dat kan ik oog vartellen en waarschijnlijk was alles netjes en in orde want niets heeft in t bijzonder mijn attentie getrokken troiwens rfe zijn dadelijk aan t werk gegaan z O ilat ik geen tyd had om rond te kgkeu t eenige wat ik je nog dien mee te deelen is dit Ik boog ms bij gemis van mijn bril nog al diep over myn boek dieper dan andera waarsohgolijk dit scheen ham op te vallen want hj zei Valt het lioht niet goed julTrouw of is u miascfaion beziende P Ik gevoelde dat ik bloosde en was op hotpuolhem openhartig mijn oooproohtheid te bekf nneo maar de gedaobte aan jou aan je toleuntolling hield m j daarvan torng zoodat ik wat rechter ging zitten en doorlas zonder een woord te zeggen Begint ge nu te begrijpen hoe flink je mij onder de pantoffel hebt Aan dit loat lo twijfel ik sterk Ik ben echter blij dat je geen gevolg hebt gegeven aan js overigens zeer loffelyk plao om de waarheid niet te kort te doen Maar weet ja wel dat je leermeester mij begint te iotaresaeoreuP rrf vtnoifd