Goudsche Courant, donderdag 9 december 1897

Directe Spoorwegverbindingen met t Qouda 6 S0 7 S6 8 10 8 36 9 10 9 18 9 S0 9 84 Sloordreoht 7 88 ff 42 ff ff ff ff NieuwerVerk r 7 S ff 8 49 ff ff ff ff Oapalla 7 48 9 S6 ff ff ff ff Rotterdam 7 7 6 8 28 C5 9 30 9 38 9 47 10 13 iUm SiaidBii aottetdam 4 i 8 6 16 6 61 7 8 Oipelle 4 tE 8 08 ff ff ff ff Hieuwerkerk I M 6 11 ff ff ff ff Uoordrocht 5 11 ID ff ff ff ff Boud S 17 8 SS Ï 38 7 10 7 46 8 1 deloosstelliog wegens preventieve heGhtenia alleen verleenen wanneer de onschuld gebleken is Ook wenschte by betere bepalingen in net belang der vougdy by tweede huwelyk De beer Mackaj acbtte eenheid der wetgeving ooodig voor de toelating van vreemde proslitaees en wilde voorts wyziging om rechtskracht te geven aan verstek vonnissen inzake de draokwet De heer Roessingh bepleitte de bitlykheid van bet ste set van voorwaardetyke veroordaeling De Kamer sal de volgende Zaterdagen Maandagen en Donderdagen ook des avonds vergaderen Aangaande den oogst in de Vereenigde Staten bericht de expert Thomao dat het gedeelte van den laatsten tarweoogst dat nog in banden der verbouwers is gebleven bijna 48 pCt badraag of om en bjj 275 millioen bushels d i 90 millioen b meer dan de landbouwers op den overeeukomstigen datum van hel vorige jaar nog hadden 45 milllioeo b meer dan twee jaren geleden en 68 milloen b boven het bedrag vcSór drie jaren in bun bezit De Noordwesielyke Staten hebben 62 millioen b in handen der landbouwers of 43 pCt van den laatsen oogst en da zes voornaamiite wintertarwestaten tea oosten van bet Rotsgebergte 74 millioen b f 39 pCt der prodnctte van dit jaar Het voor uitvoer beschikbare surplus van tarwe tot Juli a s i 115 millioen b Wat mais betreft wordt de totale opbrengst gesteld 0 f 1827 mülioen bushels een gemiddelde opbrengst van 23 busbels per acre Naar de tegenwoordige opgaaf van betrek kelyk ruime voorwaarden in handen der producten en de stellige verzekering van een grooten katoeuoogst te oordeelen zouden de spoorwegen in de wintermaanden geregeld vervoer moeten hebben Bultenlancisch Overzicht Ia Duitschland apreekt schryft eo denkt men over de hoogst gewichtige quaestie aanneming van bet door de regeenng gevraagde K g ï eptennaatc bet at of niet toestaan van uitgaven voor de vloot over zeven achtereenvolgende jaren Behalve do groote cooatitutioneele vraag die zich hierby voordoet namelijk of deze Rgksdag het recht heeft begrootings beslissingen te nemen die den Rykidag hoe anders by ook in zeven iaar zil samengesteld zijn zullen binden zonder dat daardoor bet botgel recbt van die eventueel andere Hyksdagen gescbooden wordl doen zich nog andere vragen voor welke zeer moeilyk objectief te beantwoorden zyn eeu zoo groote oitbreiding ven de vloot als de rageering die wt inderdaad oo hoog Doodig wanner men de koIo iSn niet wil uitbreiden Ia die oitbreiding van koloniën al ui niet noodig ala tegenwicht tegen de nederzettingen van andere groote mogendheden Zal het geneesmiddel dat zoo ontzettende opofferingen kost niet erger zya dan de kwaal die er door voorkomen moet worden Maar al deze overwegingen en nog andere van dezelfde soort die zich er by aansluiten heeft het meerendeel der Ryksafgevsardigdeo thans na de openbare behandeiiog van bet in deu vorm ingediende wetsontwerp waarscbynlyk reeds achter den fag Maanden lang was het bekend dat de regeering met een dergelp ontwerp voor den dag zou komen al kende men er natnurlyk den geheele inhoud nog niet van Gedurende die maanden heeft de groote pers van alle richtingen zicq om zoo te z gen met nieta anders bezig gehovden de minsters de rykskanselier en zelfs de keizer hebben berhaaldelyk by de offirieele gelegenbeden gezinspeeld op of openlijk melding gemaakt van bet bekomende ontwerp in party vergaderingen is de zaak uitvoerig besproken en hebben de afgevaardigden mat elkaar kunnen overleggen welke houding zy tegenover bet kolossale bewys van vertrouwen dat de regeering van de volksvertegenwoordiging vroeg zonden aannemen Van vele is reeda de stem voor of tegen bepaald en waa dit al vóór dat hek ontwerp officieel was ingediend Wat er vooral in Duitschland reel toe bydraagt om de stem der afgevaardigden te bepalen Duiten redenen in een ontwerp zelf om is het feit dat het hoofd van den staat zich vaak peraoonlyk aan de een of andere zyde Rohaart Deze afwykiog van de streng ooastitntioneele gewoonte dat het hoofd vao staat bovsn d partyen steli bepaalt de tem van menigeen hetzy te gonste hetzy ten ongonste van een wetsontwerp Men zou zich b v kunoen voorstellen dat een sociaal democraat medeging met een wet die den keizer gaarne tot stand ziet komen Daar erenwei de meerdarbeid io Duitschland nog altyd zeer monar 1 84 3 42 8 57 4 52 U S ff ff 12 39 ff ff ff ff 11 46 ff ff ff ff 12 56 1 53 4 4 15 5 10 itOTTSROA M G O U D A 10 19 11 36 11 50 12 27 11 80 10 09 11 64 12 08 12 47 9 00 GOUDA DEN HA 40 öoiAda Ze eahuiM MoerkapeU8 Zoetsrmeor Zagwaard Voorktirg t Hage G 7 80 8 80 9 16 9 26 10 14 11 16 12 16 12 28 1 87 46 4 49 i U 6 64 6 11 7 84 7 62 8 88 8 6410 10 82 11 18 2M 7 42 8 49 12 40 ff ff ff 8 04 10 12 Z Z 7 5S8 61 ff li ff ff 12 61 ff ff ff ff 8 16 10 21 7 8 07 9 08 ff ff ff ff 1 06 8 2 10 88 Kl l 9 08 9 43 9 E4 10 4411 45 12 46 1 10 2 06 4 16 5 16 6 65 6 29 CM 8 04 8 84 9 9 22 10 88 11 6 11 44 BOUDA ÏTHKctlT 6 84 7 63 8 219 07 10 19 10 67 18 00 12 58 1 80 8 17 4 86 6 05 6 66 8 26 10 17 10 96 DEN HAA6 00ÜDA l aHage 6 46 7 80 7 48 8 86 9 46 10 1111 97 12 221 96 2 44 8 40 4 06 4 88 5 90 6 12 7 18 7 ti 10 03 Toorb 6 62 ff 10 17 1 41 ff 4 39 6 18 9 94 Z Zogire 6 ff ff 10 88 1 6 4 58 6 30 9 48 Zev M 6 17 ff ff ff 10 43 0 6 04 6 89 Onnda 6 28 7 48 8 18 9 03 10 1610 6411 67 12 602 17 8 14 4 08 4 33 6 15 6 6 50 7 48 8 89 10 10 10 88 ü T B E O H T Q O D D 4 Itmhl 6 83 7 46 8 49 9 20 10 15 10 38 11 88 1 8 08 3 65 4 Woerden 6 68 8 06 v ff 10 88 11 66 4 16 üudewater 7 07 8 14 10 46 ff ff 4 24 n 14 ff ff i 37 ff 7 11 8 10 11 22 ff 1 46 8 84 6 24 7 11 8 28 9 0 9 80 10 61 11 46 18 88 1 26 08 8 60 6 08 4 7 1 ff 10 84 8 43 10 41 8 59 11 12 U lJjGoud 7 22 8 87 9 28 9 62 10 6 11 10 12 111 9 S 41 4 87 6 20 6 07 7 29 8 88 AHSTEEDAH SOUDA 7 06 8 1 9 05 10 42 l 9 1 09 ll le O 11 11 1M9 M O O U U A A M S T E K p A M 9 48 10 57 18 10 4 11 l 5 20 7 61 8 86 10 50 1 8 1 18 611 8 56 10 11 10 17 lO Sll 11 41 toon gesteld wordt heeft men al jaren kaunen unAcboaweo dat hij te paard door onze stad reed reclame makende toor een sigarenfabrikant was verleden jaar nog te zien Maar nu St Nicolaaa als reclame voor margarine winkeliers die biermede bet publiek oof eens kennis geven dat zy op één pond margarine twee pond toegeven of wel een pond met een lot ati kans op een ioerkleed een sioel enz ËD zeker om zgj persoon bg onze pegpatricB in discrediet te brengen ontmoeten twee Sinten en gevolg waarvan één Ie paard en ééa io een r tnig ffeen rytoig uit zyn tyd maar een van 1897 elkaar op bet drukite pont daar waar jnint eeu menigte vaders en moeders ban kinderen de mooie étaliges Uteo bewonderen Zoo vertelt pa nog dat de Sint vanavond over de daken komt r den Tableau Twee iSJDteo vertoonen zich tegelyk aan beide einden der ttraat elkaar tegemoet komend Pa ik zie er twee roept een kleine jongen wie is non dl echte Met spanning woidt afgewacht of de beu8che nu i ü dabbelgangerc zal te lijf gnan miaschieo we Mja Onder groota hilariteit van hondet deo tofschoawers groeten zy elkaar met veel gebaren en vervoIg n ieder hun weg by de kleinen de hoof ste verbazing wekkend en tevens ernsligen twyfel aan bet tot dusfer als een paal boven water staand feit dat de Sint met zjJQ witten klepper over de dakm rijdt De Haagsche brievenschrijver van het Utr Dbl wijet op een boitengewonetoevalligheid Op 1 Januari tieden de heeren Gerard Keller all hoofdredacteur der Arnhem8ebef en J Gram ala slenogsaaf by de Staten Genersa af En nn wil het geval dat in 1864 de heer Gram stenograaf werd in de plaats van Gerard Kelbr die toen naar Arnhem ging Waarover al polemiek gevoerd wordt In het zeer rechtzinnige Engetsche kerkelijke blad de Guardianc is in den laatsten tyd een warme discussie gevoerd over de vraag of de esel van Bileam workelyk gesproken heeft Er waren er die bet mei klem volhielden anderen meenden dat men bet allegorisch moeet opvatten en hielden het er voor dat de ezel zjjn meester slechts met BprekeDde oogen had aangezien Zondag heeft onder boitenguwoneu toevloed van sociaaldemocratische gedelegeerden te Gent de begrafenis van Ëdaard van Beveren plaats gehad Van tal van plaatsen waren kransen een honderdtal te zamen ingekomen Dt gemeenteraad begaf zich en corp naar het sterfhuis Alleen de clericale raadsleden begaven zich op eigen fielegeuheid daarheen De burgemeester eiprak een korte rtdevoering uit waarin hg aao de verdienstpn van den overledene hulde bracht Anseele wilde daarop eenige woorden spreken maar do aaodoening belette bet hem In een laugen stoet die veertig minuten noodig had r m voorby te trekken werd het lyk naar het kerkhof geleid Da gemeenteraad volgde in rytoigen eu ontelbaar waren de ryen van hen die aan hun vriend en partijgenoot de laatate buide wilden bewyzen Op bet kerkhof werden tal van redevoeriogea gehouden De geheele plechtigheid duurde drie eu een half uur Oe gevel van Vooruit was met rouwfloers behsngen en droeg in zilveren letters het opschrift 1 Weent maar strydt eo stelt als by vertroaweu in de toekomst Uouda 5 20 Uudew 6 85 Wo rdm5 48 ff Ulrwht 6 08 7 4 21 9 87 Gouda Amatardaa 0 8t 6 37 8 16 Kerst 3 a 4 nar na bet ple en der diefstallen te Heerlen werd er aangifte van gt daan bg de politie Gelyk nu gebleken is bevonden zich de daders toen reeds in de igrosae Heimatb Niemand bad ze aan t werk gezien geen spoor hadden ze achtergelaten alleen het in de keet van het Sauatoriom gevonden pBpie waarop een der dieven hel aarcastisobe Elir u h 3 Spitzbubeni bad gemaald kon de rol I worden toegedacht ooit als overtaigiogsatnl te zullen dieoen Met soo weinig gegevuua ving de brigadecommandaot Lamp er zyn onderzoek aan Bet feit I dat da dieven zich ala Spitpbnbenc dn als Duitschers ontmaskerd hadden deed hem zyn I gang richten naar een pf ssantaohiiis te HeeiT de kleine lojdcnt uit het grds8e Vaterlaod venters muzikanten gewoonlijk bnn intr k nemen Daar vernam hg dat er d n vorigen dag twee maureo en een vrouw geweest waren d e eerst gezegd badden er t blyveo logeeren doch later teru gekomen waren met de boodschap dat ze er niet z o den overnachten wyl ze eeu araokkelpartytje over de Daitsche grens naby HerzogenratH badden georganiseerd waarmede ze aardig wat dachllen te verdienen D brigade commandiiDt aobtte deze reiledeelipg vaa gewicht genoeg om verder onder zoeklnair die gasten te doea Spoedig wist by dat ij den dag voor den diefstal d or Heerlen geslenterd hadden bun attentie schenkend aao welvWzifne winkelkasten vooral aan die van een horlogemaker voor welke ze stilfltondeu Zijn onderzoek voortzettend vernam da brigid er verder dat met den arbeiderstrein die te 4 unr a ochtends naar Herzogenrath vertrekt buiten de gewone arbeidt n drie reizigers vertrokken waren Iets zeer buitengewoons in Koo n woesten uacbt De brigadier hield zich oiimijddellyk overtoij d dat de drie getochten op deze wijze hunne Heimathc zouden opgezocht hebben Ëri zijn politie instiokt zeide hem dat ze bnn wpg naar Aken genomen moesten hebben de naaste en beate gelegenheid om degeatolen goeddren te gi de te maken Ni dat hy hier zjjn onderzoek nog had voortgezet on eenigo kostbare inlichtingen bad verkregen begaf by zich Donderdag naar Aken mtt het adres iti den zak van het logement waar ide dieven geknipt zyo Dac logement leek een echt bandietenrerblyf Nog I wel yftig andera fijne lui hielden er zich op toen Lampier er binneuttloop een mengelmoes van drinkenden en bedronkeneb Spoedig had de brigadier de by ons drietal behüofende vrouw bemerkt df eenige onder de vercBcbte die hy kende Hg wipte nu er gouw eruit en waaraobnwde een Duitsch politipagent die hy te voren op de hoogte bad gesteld van het doel zgner knm t Deze gif een signaal op een fioitje ei aaostoods waren een aantal collega s by hem Het huis werd bewaakt een iospecteuren een paar altenten gingen binnen en al spoedig kwamen zij buiten oeze op korten afstand wachtende brigade comoiandant verbiydend met de vangst der drie gexoobten In hno beiit werA tda delyk gevonden de in de keet vao het Sanatoriuiq ontvreemde passerdoos Toob oatkende de gearrcateerden hardnekkig ook ten politie bureele waarheen zy gebracht werden Onze brigade commandant kreeg daar echter weer een nieuw bewys iu handen dat by de rechten te pakkeu bad Toen de gearresteerden bnn verklariogen onderteekenden bleek onmiddellyk de groote overeenkomst van bet schrift van een hunner met het Ehrlicbe Spitzbuben in de keel van bet Senatoriuni gevonden Lampier keerden naar Heerlen terug om met de drie heeren te wier uadeele de groote buit outslolea was naar Akeoterngte kieren Daar aangekomen vernam hy dateea tweetal rechercheurs een nader onderzoek in hn be wnste logement baddeu ingesteld en toen in de bedden der gearresteerden en elders een aantal der gestolen horloges hadden bevonden Tegenover deio overtuigende bewyzen hunder scbald kwamen de dieven tot praten kregeu daarop hevige ruzie doordieo de een do schuld op den ander laadde en e udigden met volledÏKe bekentenis Bebnjve een 4 tal borlogei was gisteren reeds al het gestolene ter o gge vonden ten deele io pandhüizen Men heeft hoop dat alles terecht zal komen De gearresteerden zyo Earl Lobse uit Saksen Christian WillnaRon uit Keuten en 110 11 ll lJ 11 1 IJ IS 11 88 11 85 10 80 11 3S L 8 40 9 11 42 1 51 1S S2 10 29 10 88 10 43 10 49 9 47 lO lS 8 9 53 eene Nederlandsche vroaw H gasoheidea echtgenootö van K W van Nieaweobsgen Gelderlatrder Meo schryft uit Den Haag De oude vjsscbers z g peeken die verleden Zondagavond boven Scheveoingeo by btorm en beviite onweersbuien da twee landende bommen hulp kwamen bieden werden in bou pogingen welke zeer waarscbynlijk anders niet geslaagd zouden zyo menschlievend bygefitaau door de wacht van het artillerirpark aan het etrand I e eergeaot en de mnnSchappen bielpeo de ankera dragen begaven zich lot bnn middel in de zee waar een hevige toobt ging de wind wai toen nog West Zuidwest en lieten niet af voordat de bommen door een lyn gemeenschap met bet strand badden Later brachten zy de peeken die doornat en zeer afgetobd waren naar de wacht opdat ze zich konden verwarmen en wat op verhaal komen Het was in den nacht dal de oude visfC er i in het dorp terugkwamen Zooala men weet staan de bommen nog wal een nnr voorby bet Karhaui De Scbeveningers spreken met veel lof over deze holpvaardlgb id Iu den laatsten storm werd op de Fransche kost een matroos Thomas Rice van het wrak der kaag Maud gered door een Noor ch stoomichip Hy was de eeuige die nog van de bemanning in leven was Rice vsrtalde hoe hy en de stuurman Mackeniie zich aan heb want vaatbondea Deo tweeden dag echter kon Mackenzie bet echter van den dorst niet meer uithouden en by daalde ait het wantom zeewater te drinken Daarna klom hij weer tia tr zijn oude plaats Na eenigeu tjjd moest hy pchtei we r zyn onleachbaren dorst met leewHter atülen Den volgenden dag begon Mackenzie te yten hy schreeuwde eu gilde en na een periode van razerny stierf by Viereq twintig uren laag had Rice het lyk onder de oogen been eo weer geslingerd door de golven op het ondergelonpen dek tot dat een groote golf het eindelyk overboord spoelde Op den vierden dag was Uice zelf zoo door den dorst overmeesterd dat hy ook zoutwater dronk Een paar uren later werd by gered Hier is eeu and r verhaal van de zee Mid den op den Atlantiscben Oceaan zag het stoomschip Rossmore vao Liverpool een schoener met het sein iu top dat de bemanning niot meer te etBn had Eentboot werd uitgezet maar toen men langsry bet schip kwam het bleek de Elite uit Coole te wezen had de bemanning rren kracht meer om eeu kist levensbehoefte aao boord te hyschen De iohondj werd op dek gpgootd en de mannen verslonden het ruuwo vleeecb Staan de Nederlaodscbe postzegels in sierlykbeid en fijnheid van bewerking by vele buitenlandsebe aehter Dat is in de afdeelingen der Tweede Kamer beweerd doch wordt door den minister Le j tegenge proken Zy mogeti door dere eigenschappen zegt hy niet uitmunten boven He andere vergelijkenderwys laten zij ïq bet algemeen niet te wenschen vooral niet de zegels van 50 cents en hooger Daarby ia echter iu het oog te boudeu dat d Ksdertaudsche poHzegels zyn vervaaidigd door middel van boekdruk terwyl enkele landen als ds Vereenigdo Staten Perzië de Zuid en Midden Amerikaansche republieken nog plaatdruk bezigen De laatste methode is ruim driemaal kostbaarder dan die in Nederland Duitschland België en andere landen gevolgd IntusBcheu deelt de Minister mede dat een geheel nieuwe type van Nederlandsche postzegels in bewerking is dat naar hy grond heeft te verwachten den toets der vergetyking met de postzegels van andtre landen wanr eveneens boekdruk wordt gebezigd nog beter dan de tegenwoordige zal kunnen doorstaan By de vaststelling van de kleoreu voor de Nederlandïche zrgels zat tevens do aitgeaprokfti weoïcb om ijpe kienren aan te nemen 4 55 5 02 6 09 6 16 6 26 2 50 5 40 3 4 5 82 6 51 6 14 7 81 10 4 10 6 82 7 60 6 20 1 44 1 54 2 01 2 08 2 14 Aautenlia O St Oouda 7 22 4 4 4 60 4 67 5 04 6 10 roor de brieven oiar het boitealand ta over wegtD zyo Èeedi nu knn worden opgemerkt dat verandering der kleaieo van de meest gebruikte postzegels voor het publiek aanleiding geeft tot veel vergicsingeD Hoe men aan da speefbank te Moute Cario Monaco de mentchea oitplondert kan worden afgeleid uit h t feit dat de aandeelen io de maaiacbappy tot exploitatie van da spfleU bank de zg Oasino roaatichappy met 200 frit zyn gestegen op het bericht dat Zgae Doorluchtigheid de vorst van Monaco de edele Grimaldi de concessie dier maa chappy beeft verlengd De speelbank geeft om er nog wat meer v aa te halen eerlang een 4 pCts leeoing van 20 millioen fra uit Men herinnert zich dat indèrtyd toen de doorluchtige vorst der speelbank trouwde met mejuffrouw Heine te P irys werd bericht dat de bruid als voorwearde voor haar jawoord had gesteld dat de bank zon worden gesloten En men zeide toen ook dat de heer Grimaldi deze voorwaarde bad aangenomen Maarde voordeelen zyn zoo groot Een dure ezel Een Londenscbe mnzlkale ver taggever mr John F Banciman is door de jnry veroordeeld om 200 p n boete te betaten aU schadevergoeding tian Edward Charles Fry een bekend voordrager omdat bg dezen in een verslag ezel had genoemd Staten Generaal 2e Kahbb Zitting van Dinsdag 7 December In dt ze zitting is de begrooting roor buitentenlandscho zaken aangenomen met 55 tegen Daarna werd de beraadslaging aangevangen over de begrooting voor justitie De heer Van der Zwaag interpslleerde den minister over de uitzetting van Biller en Kronauer en beeoogde dat onder de internationalen invloid de vreemdelingenwet van 1 49 tan hauneo aanzien is toegepast met niakenning van bet beginsel der vrybeid Hy vroeg of de minister voortaan dien invloed zal weren in het belang van het rustig verblyf van vreemdelingen die middelen vao bestaan hebben De heer Travaglino wilde herziening van dewet op het notarisambt tot keering van dentoevloed van candidaten De heer Wültnge betoogde de urgentie eener regeling vervangende de hechtenis wegens provinciale en gemeentelyke belastingwetten en wyziging van de straf vordering in den geest van bet vorig ontwerp benevens eene algemeene regeling betreffende het venten vao gedrukte stukken De beer Harte wilde met behoud van het beginsel van bet bnrgerlyk huwetijk de betrekkelyke etrafbepniingen schrappen of wyzigen waarmede de heer Van Basten I teuborg instemde De beer Harte wilde voorla het recht van reviiie van stfafvonnissen uitbreiden ter voorkrming van gerechtelybe dwaliogeo Dit in verband brengende met de zaak van de gebroeders HoOf erhnïs acbtte hy bun rechtmatige veroordeeling vaststaande maar wilde hy gelegenheid geven tot vervolging van ben die anderen betichten Door den heer Troeistra werd zeer uitvoerig betoogd dat na de veroordeeling der gebroeders Hoogerhuis feiten aan t licht gekomen zgn die de onschuld dor reroordeelden in reohten kunnen bewjjzen en de sobnld van later aangewezen bewyzen Door hem werd een motie voorgesteld om den minister te verzoeken alsnog de mogelykbeid eu de wenscbelykheid eener revisie van bet gewezen arrtst in gunstige overweging te nemeu De heer Bouwman wilde wyiiging fan de wet op het notarisambt De heer Luca ae wilde herstel der doodstraf vf rd r wilde hy bordeelen varbiaden en scha TUd van Greeowlch 10 86 ll li 10 04 10 11 10 18 10 95 10 84 8 7 66 8 02 1 0 8 16 8 26 6 86 8 30 8 61 9 66 8 48 10 10 16 6 17 7 26 6 27 ff 6 84 6 41 ff 6 47 10 64 9 87 9 47 4 7 45 8 10 6 6 66 7 66 ff 7 18 ff ff ff ff 7 7 99 8 88 9 07 10 08 9 88 9 86 9 49 10 94 10 84 10 54 11 10 8 45 4 41 M M 6 1 1 46 UI Ml M 10 10 01 18 01 grooier wordt wanneer Wibeni II dit slagen wenicht Daarby kom dat de regeerïog den persoon des keizers niet spoedig aan een echec zal blootstellen en dus met de hoofden der partyen wel behoorlyk onderhandeld zal hebbeu waarby g eveu eo genomen wordt Voorloopig kan men zeggen dat van de verschillende partyen zich vooroamelyk da Nationaal liberale de Duitscb vryzionigen eo bet Centrnm hebben doen gelden D iarvan is eerstgenoemde e en beslist voor het ontwerp als de tweede er tegen is terwyl de laatste verdeeld is Het Centrum scbynt de kat uit de boom te willen kykeo m a w afwacbtfn welke vormveranderingen het ontwerp gedurende de hebaBdeiing zal ondergaan In het algemeen schypen de leden van deze party minder tegen een versterking van de marine dan wel tegen het toestaan der noodige gelden voor een tyds verloop van zeven jaren Het bericht dat de onderhanduhngen tusschen Gautscb en de leiders van de linkerzy waren gestaakt Mgkt voorbarig geweest te 7yn want eer istereu en gisteren zyn ze hervan Gautsch deed aai de Dnitschers de voorstellen die by na ruggespraak mat de Jong Txjecbet meende te kannen doen Wat die voorsteltoo zijn is onbekend wel weet men dat ze aan de eischen van de Duitschers iu veel opzichten niet oldoen qaar ze zyn toch van dien aard dat de leiders van de linherxy het de moeite waard hebben gevooden om tegen heden alle clubs van de oppositie byeen te roepen e i deze de beslissing over te laten Men beweert dat de THJecheo desnoods willen toeatemmen in de bekende verdeeling van Bobemeo in drieën maar zonder afstand te doen vao den eisch dat alle ambtenaren in Duitsch Boheraen Tsjechisch moeten kennen Het is niet te gelooven dat de Duitscbers in dit laatate toe zullen stemmen want het is juist een van bun voornaamste eo bitlykste grieven tegen de taalverordeningBD Lastiger dan de Jong Taj ohen schijuen de ft odalen de hooge Boheemache edelen te ryn die met alle geweld aasdringen op uitsluitende beslissing vao bet taalvraagstok in den Boheemschen landdag Dat ze dit graag zouden willen spreekt vanzelf want in dieu landdag bestaat de groote oieerderbeid uit Tsjechen maar dal de regeling van de taalkwesties io de landdagen de verwarring iu Ousleoryk nog erger zon maken ia ook gewis Io Italië beeft het kabinet Di Rodtni den Koning zyo ontslag aangeboden De aanleiding tot deze crisis wordt door velen zoo garing geacht dat zy de zaak zelfs niet voor heelemaal zuiver houdeo Men weet dat generaal Pellooi de minister van oorlog Vrydag by do bebsndfliag van een nieuwe wet op de bevordering io hft leger een nederlaagje beeft geleden De Kamer was het oiet eens m it deu Miuister over de vraag of de beps ing dat officioran die wegens eiekte verlof hebbeo gedurende het eerste jaar in buo anciënniteit gehandhaafd worden ook terogwerkeode kracht zal hebben Ëeo kleinigheid zooals meo ziet Maar zoo vutte de minister het oiet op To20 de Kamer met 1 stemmen meerderheid z JQ voorstel had verworpen raapte de minister m zeer o tgewondeo toestaod zyo papieren by elkaar verlangde de schorsing der behandeling en stormde de zaal oit Deministerpresideot trachtte zijo collega te kalmeereo doch alnagde daariu niet De minister van oorlog h besloten zyo ontslag te nemen Sommigen hou eo het ar nu voor dat dit ootalag een doorgestoken kaart was van de beide ministers Meo wist dut Di Kudioi allangzyn min eterie van enkele eiemeoteu die hem met aaostaao heeft willen zuivereo en er mauoeo iobreogeo meer i r den kant van Zanardelli Men gelooft dun ook oiet dat de pogiogeo welke Di Rodioi nog doet om generaat Pelloux op zyn besluit te doeo terogkeereo gemeend zyo Iedereen is bet er over eens zooala ook reeda door Reuter geseind werd dat Di Radioi met de vorming vao een oieuw kabioet zal wordeo belast De tiOodeoBche Dailj News doet eeo pogiog het verbood van macbioefabrikanteo vao lyn cfioale besliEsiog af te breogeu door het te berinoereo dat hetzieb blijkeoa de bewoordingen van minister Ritchie s voorstel tot de nu getiouden bijeenkomst verhoodeo heeft geeo iobreuk te makeo op den recbtmatigeo of wettigeo legitimate werkkrieg der vakvereenigingen Wel heeft het verbond io latere scariftoreo io dat verband gesprokeo van dan redelyken en van den cbeboortykeo werkkring der vakrereeoigiogen maar dit neemt de draagkracht vao het woord in het oEBcieelo stuk niet weg Ëo wat is 00 de wettige werkkring der vakvereeoigiugeu De Trade Union Act vao 1871 zegt Met Trade Union wordt eeo vereenigiog bedoeld tot regeling van de betrekkiogen tossebeo werklieden en patroons of tuascheo werklieden en werklieden of tnasohen patroons eo patroons of tot bet instellen vao beperkende bepalingen op de uitoefening van eenigen handel of bedrijf Natuorlyk ïs geen patroon gedwongen znlk een vakvereeoiging te erkennen of er naar te loistereo maar wettig is ongetwijfeld bet werk dat de patroons volgeus bon finale bealissiog aan de vakvereeoigisgen willen ver bieden Krachtens hnn belofte hy het aaovaardeo van minister Ritchie s voorstel tot eeo byeenkomst sfgelegd lyo de patroons echter verplicht op die beslissing terog ta komen eo dat is het waarop de Daily News oog hoopt Want wat zon voor den werkman het iovoereo von het nieuwe stelsel der patroons beteekenen De Wedtmioister Gazette stelt het zoo voor Het beele beginsel van zyn arbeid ta verknopen waarnaar hy sedert het begin vao deze eeuw gestreefd beeft waarop hij vertrouwd heeft om zyn positie boodbaar Ie maken tegenover de macht van bet kapitaal en dat by moeifsam stap voor stap eindeigk door de wet erkend heeft gezien dat beginsel wordt met eeo ruk ouder zyn voeten weggehaald terwyl de patroon gedekt blyft door een machtig verbond Hoe kao ik zoo redeneert de werkman voor my zelfop draaglijke voorwaarden met m jn pa roon ond rbaodeleu als ik mijn beele loon waarmede ik vrojw eo kindereu ooderhood verbeur wao eer ik zyn voorwaarden niet aanneem terwijl hy oiets verbenrt of ieti van nagenoeg geen beteekeois als ik voor hem weiger te werken Wanneer die werkman de cvolstrekt finale voorwaarden vao de macbioefabrikanteo leest komt bet hem voor dat bjj zestig jaar achteroit wordt gezet naar de dageo voor de rakvereenigingeo toao het recht vao deo patroon om met zyo bedryf te doeo wat hü wilde nageooeg alleeo getemperd werd door e macht van den werkman om zyn fabriek te vernielen of zyn persoon aan te vallen Bet lydt dan ook geen twyfel of de macbineWerkers zuUen den stryd voortzetten maar hoelang zulten zy dien nog volhouden Ër syo wekelyks tioodui eodsn ponden a ertiog ooodig verleden Zaterdag is er weer £ 26 000 uitgekeerd Ëu de patroons zullen al maar meer leden van de Amalgamated Society of Engineers ontslaan en dat is voor de stakingskas een dobbel nadeel die mannen kuoneo dan niets meer bijdragen en mosten onder teund wordi n boveodien Ër cal eeo vergadering van vakverofloigiogeo byeen worden geroepen om de werklieden vno andere bedryveo te overtoigeo dat hef ook om huone zaak gaat maar het ziet er oiot near uit dat de aodere vakvereenigin eo zich zelf lo gevaar zullen brengen door gemeens zaak ta maken met eeu vereenigiog die zy door bet machtige machinefabrikantenverbond zoozeer iu de koel zieu gebracht Ds buodichap die presideot Mac Kioley bü de opening vao bet congres door zyn minister Sherman heeft laten voo lezen ia ten opzichte van Cuba iu aeer gematigde termeo gesteld Btykbaar heeft de regeeriog van de Vereeoigda Stateo in b t nieuwe Spaaoscbe ministerie wel vertrouwen In ieder geval wil zy den beer Hagasta eeo kaas lateo om do rust op Cuba te verzekereo en de Cubaoen tevreden te stellen met de autooomie zooals by die meent te knnnen toestaan Eerst wanneer de geheele wereld erkent dat de tuiachenkomst vau de Vereenigde Staten ooodzakelyk is zal tot 060 gewapend optredeo wordeo overgeitaan No dao kunoen de Spanjaarden nog oiet gauw de Amerikaaosche oorlogs chepeo voor Havana verwachten Het schynt doo Spaoiaarden nu juist io zoover mee te toopeo dat het versterkte plaatsje Quizn door beo oa weinige dagen teroggenoroen is dn opstaodelingeo zijn dus oiet zou beel sterk meer ook niet io de proviooie Pinar del Rio In de boodschap van presideot Mac Kiuley wordt voorts zooala te verwachten was de inlyving vau Hawaï anobevoleo Nn zat het te bezioo staan of Japan zich daarbj goedschiks zal oeerleggdo De burgers vao Transvaal zyo ove tuigd dat de aanklop vao den spoorweg naar Oelagoa Bnni die tot nu tos stond ooder cootröle vao dfl Nederlaodach Zuidafrikaaoacha Spoorwegmpy niet weoschelijk is Het verdrag vao 1895 met Portugal bepaalde dat de vervoerkoateu vau goederen naar Transviial over Delagoabaai drie percent van de wnarde niet zcmden mogen te bovengaan Dit verdrag verviel na vyf jaar maar bet aanvnlJingstractraat van 1884 bepaalt dat bet verd ag zoolang de Nederlandsche Maatschappij daariu aangewezen zou bestaan vao krscht zoo blyveo Waooeer oo de Nedertaodicbe Maatschappij ophoudt te bestaan teo gevolge van den aankoop barer lyneo door f e Traoavasl dan zal men io 1902 eeo nieuw tractaat moeten sïaiten President Kroger zegt nog dat de Nederlaadsch Zuidafrikaanscbe Spoorwegmaatschappij bityd op bevredigende vyze qoaeaties o er tariereo eo vervoOT heeft gereg ld Als Transvaal da Nedérlsndsche t jn eaaet zullen er oieuwe overeenkomsten moeten wordeo aangegaan eo aanoézien allo oieuwe verdrai eu met Portu rnI nit tracht van de Loodeosche cooveotie door de Ëcgelscbe regeering zolleo wordeo ootworpeo gelooft de preaideot oiet dat men zich roor den aankoop van deo Delagoa baai sooorweg al de ooaaogeoaambedeu op deo bals moet balen die er uit voort zooden knooeo vloeien PRACHTIGE SORTEEBINö INTER f fAWDSCHOENEN voor Dames en Heeren A van OS kx Md Tailleur Kleiweg E 73 73 1 GOUDA reiephotm Mo 3t Iteurs van Amsterdam Vrkn slotkrs 87 I 7 09V 98 98 987 108 89 85 n y 19 l 63V 98 981 99 l 41 101 96 83 1001 9 68 61S 4 0 loiy 18i 101 199 186 E4 n 98 1847 100 80 31 IU 106V 8011 88J7 1001 66 68 147 84 19 83 7 DECExMBERNüDiRiANi Oert Ked W S 8 i Ulo dito dilo dito dilo dito 3 HoNOaa Obl Gendl 1881 88 4 iTiLlK Injohrijvinj 1888 81 OosTEKB QIji inpapi 1868 gdito in zilrer 1868 SPoHTUOit Obl mol ooiipon 3 dilo liokel 3 98 54 Rusland Obl Bionenl 18 4 4 dilo GeooDi 1880 4 dito bii Botha 188 4 Jito bj Hope 1839 90 4 dilo in goud loon 188S ililo dilo dilo 1884 6 SpiNjB Perpt jobuld 1881 4 TuBKBU Gopr Oonr Ieen 1890 4 Gpo leeniiig Berie D Ueo Ie nilj lorie C ZuiuAfk Ksp V obl 1898 5 Mbuco Obl Buil Soh 1890 6 VlNEzuBLA Obl 4oubep 1881 AMSiBBDiM Obli tion 1895 3 BoTTEBDiM 8ti d Icon 1894 3 Nbd S Afr H udol v iuiud Arend b Tab Mij Certifioaten D di MiMit ohappg dito Am Hypotheokh pBnillJr 4 OultMiJ derVoralenl iuind Gr Hypolheekb i udbr 8V Vodertariclsclie bank aad Ned H ndslmamioh dito N V S Pao Hyp b p dbr 5 nat Hypolhookb pandbr 8V l tr Hjpiithookb dilo 31 OosTKN Ooal HonK Iiank aand EosL Hypnthoiekbank pandb 4 A B iKi Bkiul hypoUi pandb 5 Maiw I G Pr Uw oert 8 Nbo HoII IJ Spoon VHi aaad Mi tot Eipl T 81 Spw aand Ned Ind Spoonyegm aand Nod Zuid Afr Spra aand 8 dito dito dilo IS91 dilo 5 lTil lE3poonvl I887 8 A Bobl 3 81 77 103 lOl Vl 100 160 139 11 100 58 108 13 ♦ 108 78 198 110 88 81 194 99 105 Vi io i 108 108 119 IJO ss 116 Zuid Ilal Sp ij A H obl S PolSN Waranhau W eouon aand 4 Rml Or llu B Spw Mij obl 41 Baltiapho dito aand Faatoira ilito aand 6 Iwang Dombr dilo aantl SKnrak Cli Aao ip kap obl 4 dito dito oblig 4 16 Ambbika Cent 1 ao Sp Mj obl Ohio t Vorth W pr C y nan i dilo dito W u St Poter obl 7 Denver Ji Rio Gr Spm rert v a Illinoia Central oltl in goud 4 l oui r liNashtill Corl v nand Mexico N Sp M j Io hyp n 6 Mita Kaniaa v 4pot prof aand N York OnlaaioJi Weal aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Io hyp in goud 6 31 Paul Minn Manit obl 7 Un Pao lloofdl n oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 CANiiM Can Soulh Cert T aand Vb CRallw Na lob d c O Amatord Omnibui Mij aand liotlerd ïramwogMaatB aand Ned Stad AmBlerdom aand 8 Stad Rotterdam aan 3 Biuim Stad Antwerpen 18i7 ï i Stad Bruaaol 1888 tl IIONO Thoia Hognllr GeaolUcb 4 OosTBN aiaataleooing 1860 5 K K Oo t B Cr 1880 3 SPASJB Stad adrld 3 1968 ED Ver Boi Uvp Spobl oert ADVERTENTIEN KENNISGEVIITG oamens de Familie van bet overladen van den Heer PIETEB KOUKENS in den onderdom Tan 85 jarenUil aller naam A TiK WALRAVEN Ei Test RolUrdarn 7 December 1897 Hang 92 SociGteit Ons Genoegon Commisflariesen der Sociëteit cOns Gbnoeobn brengen ter kenniaso ran HH Leden ingerolgt Art 30 ran bot Reglement dat bü gelegenheid Tan de 3e Abonnement Tooneelvooratelling op DONDERDAG den 9 DEOEMÜBR 1897 de SOCIËTEIT van des avonds ZMS VVS at gesloten aal xijn Namens het Bejtanr t HERMAN Bz SurtlarUé Qouda 8 Deeembtr 1897