Goudsche Courant, donderdag 9 december 1897

Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxaclxtigr rx t iarLÊr©xicli t HEERENHOS met m staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel iiw ericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Vrijdag 10 December JS97 36ste Jaargang So T450 L J SON Tandarts Utrecht Spreekuur dea DONDERDAGS tbd 9 3 nnr in het Hotel DE PAUW Grocytemarkt teGOUUA mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BRINKMAN ZN Be Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendBaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VLEKKENWATER verwijdert onmiddelijk harst teer oUeen atneervlekken uit kieederen en andere goederen Flacons met gebruiksaanwgzing 2S Cent bfl J van OIJE KLEIWEG No 2 GOUDA VAN BLÓMMESTEINS INKT is ii uJcnder in ielijk de BE ST L en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLLAND CMSMVATRIX Merlandsche Algemeene Maatschappij van Levensverzekering OPGEHICHT in 1872 Belegd Reiervefoiidis in Open Depot blJ de fVederlandseh Bank op UU SIov 1891 f 1964L50 De Directeur P WELTEVREEDE JJi FinaneieëU Commietie R J KOKEE Comm der Mij C N FEHRMANN Comm der Verzekerden @ ® e®®@@®o®@®o ®®©©©@®®@©® BiNIP iPËLOPPl bedrukt met Firma per 1000 stuks k f 2r f 2 50 en f 3 A BRINRMAl ik ZOCXIf Lange Tiendeweg D ÖO Gouda Telephoonnummer 82 KoninMIjke Uachinale Fabriek DE HONIGBLOBMc v u H M van Schalk Co gevestigd te gOravenhage Kepplerttraat aabg de Regentesselaan HOFIETERANCIERS van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeattt gebruikt deallerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts VO Ct en I verkrggbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven MOS Gouda E H TA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreek i C RATELAND Bot cop B T WIJK Oudewai r M KOLKMAN Waddinmeen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Ghemisohe W ssoherij VAN H 01H ËKIIEI 1ER lèl Kruiskade Botterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Wgen HoofddepM voor GOUDA de Heer A VAN OS Aï Speoialiteit voor het stoomen en Terren vanalle Ueerenen Damesgarderoben alsook alleKindergoederen Speciale inrichting voor het atoem b van plnclie mantels veeren bout enz QordgneB tafelkleeden enz worden ienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden oniohadelgk voor de gezondheid en ralgeni itaal bewerkt T r BKGBETARIE Ibier wordt m t 1 JANUARI a een KLERK puikxtxjrs gevraagd opeene jurwedde T n 300 Zg die Toor deu betrekking iu snmeiking wenaclieD te komeu moeten eene goede hand en het Nederlandsch zonder taal en speliouten kunnen schrgTen Aanmelding verzoekschrift op Zegel TÓór den 15 December a s TWEE NETTE MMl om in het vak te worden opgeleid Zich te Torroegen aan het Bureau dezer Courant LANGE TIENDEWEG D 60 Te Koop of te Huur aangeboden EEK HEERENHVIS staande aan de WESTHAVEN Wp B N 147 Te bevragen Lange Tiendeteeg D i9 Het huis bevat beneden 3 Kamers nut Suite Kenken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldar verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Water leidinK voorzien Tevens bovei Privaat met Waterleiding Ter drukkerg van A warden gevraagd ÓraNDS MAOASINS DU IrïDtemps NO UVEAUT ÉS WM verzoeken de Dames die ons geillu treerd mode album voor hot Wlntoraelroan noch niet ontvangen lieblien üii xe willen aanvragen aan II JULES JtLUZOT C ririi Hetzelve wordt dan omgaand gratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vru van alle kosten aan huis met B verliooging MfapiillUi kiiilcor tl llmriMi KUniek en Polikliniek OBSTBTUMB en eVWMBCOMjOatE ifoor Spteekaren dageljki van J n Jïatis Sproeknren Maandag Woetudag en Vrijdag 9 11 uur t e DORDRECHT Lijnbaan No 11 Dr A C EirL Gemaheer DirKtmr UT I u d best inwijiviag togen JioLi wal lUieimilMek Leodenpijnea kortom vJJT AnterPaiit ExpeHer Mei ilï Wat ss r ftBker Paiii lxpeller ir lJV TeiUllkeM Vat in ieder huisgejin i oS taker Pain Expellei kandeef IPni 60 oent 76 OMil e f 2i de fim li Veorfipdeii la de meeste Apotheken 6 b r iL 6iokter t Oe te Rotterdam Te GOUDA bfl C LUGER Apotheker Markt en bj WOLFF Co Westhave 198 I mot l t Into I wenden legen iLECTROIOTOBlSCHETANDHALSBANDJES I WBTTIO GIDBP0 B8Rn BU het gebruik duarvan gescliledt het rJ tandeu krQgen iler Kinderen ZDNDER k I DE NIKSTE PUN 1 10 000 Guldeo F I wordt betaald aan hem die bewflzen kan I 1 dat de bg mg ter inzage liggende getmg j schriften der nitstekende resultaten van de f I Ëlectromotorisohe Taadhslsbandjes 1 niet echt zün MmkUeopdennaam I j van dmtabrikantKamm HOLTZ I Wordt franco toegezonden oH n no k y mmngtt van postïegel ad 95 cent door BOBERTHüLTZ Uin g n Verkrijgbaar biJ I i WOLFF Co Westhaven m f I Wederverkoopera gevraagd I E CASSl TO TANDARTS Gouda Turfmarkt aPItEEKVRBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot S nnr WOENSDAG en VRIJDAG van t to t unr ZONDAGS niet Soada Dnik van A BRINKMAN en ZOON BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLI S Qiiina Laroche EK Staalh iidende Q alBa Larocbe ia da meegt krachtige en versterhendt KINAWIJN Aanbevolen door tal vaa binnenen bniteolandscfae Geneesheerea Verkrggbaar in flesachen 1 90 en ƒ 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHHA De inadaming van den rook deze Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Üenta Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by Hoeêt en Fer courZAeitf oplossend en verzachtend Prns per fleschje 20 Cent Khaefblibk ft HoLH Hofleveranciers Zeist Depot te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar TISSOT Co BordeawK Botterdam f 1 40 per liter in verzegel4e bemande flesch van 5 en 2Vs liter voorzien van het attest van Dr P F van Hamel Booê Proefflesch f 1 30 Verkrggbaar bg J H ROODE BU GOUDA Stodelpe CfasfaMok te GOUDA De prgs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de knnr 10 oent per maand Bewoners van pereeelen vao ten boogile 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen ena tegen betaling van eenige oenten par week mhunr bekomen Pianino C Bechstein CARI ECEE en FLETEL zeer weinig gebruikt billgk ter oeermome te Am trdam 193 Heerengracht Zij die zich uict 1 Januari op deGOLJU8CHE COURANT kbonneeren ontvangen de vóór dien tijd te Verschijnen Nummers GRATIS BINNENLAND GOUDA 9 December 1897 lo de gisterpDavoad gebonden Vergadflring fan de Afd Goudac vao bet Nvderl Ooderw Oenootfliobap werdei vonr de herHtemmiDg tanebea de Heeren Tu te en Dikher die by da laatete verkiezing roor een lid van heC Hoofdbeiluur de meeste stemmen op sich ver aoigden Bitffobracbt op eeratg ooemdea üeer 6 eo op laatvtganoeiudeu heer 9 stemmen Voor de 2de vacatare in t Boofdbe t verkr en de heeren Zernicke 8 Scbook 2 en J Slop eene ateiii De aftredeode beatuursteden ia de Afdeeliog da Heeren J Slop b B P Cittert werden met algemaeoe itemroeo herbenoemd o erklaardoo zob bereid de beooeming aan te namen lo bet boterbnia is hedenmorgen ontvreemd aen apoormandje met 5 pond Natuurboter Ooze vroegere Btadgenoot de beer N H Vlaiveld slaagde eergisteren voor de akte middelbaar aardr kskoode te aOravenhage Aangenomen h t beroep bg de Ned Herv Kerk te Dangerdaoi door den heer H J F ïCeara cand te Hazeraffoude De ie luitenauta H C A de Block eujbr E A L Gevera Dt yooot ven het regiment grenadier eo jagers die in tien mBaodeoeeoe reii om de nereld hebben gemafikt zgo te t Qravenbage teraggekeerd U t de boekerg van het Muaenm van Sunstnyverheid te Haarlfm werden gedurende de maand November aan vei ichillende belaagatellebdea in ona land 2U boek en plaatwerken toegeiouden Door ganoemdo inricbiing werdea aan een ieder di op het gebied der decoravieve kaoat ea der kaoatambackten boek en plaatwerken ter atndie eo ter inzage wenaoht te ontvangen dese gratia toegezood n men vervoege zioh daartoe tot den Conservator FEVILLETODI Hel spijt moa dat ik Uem üoo eli cht heb opgeoomen bij ons eerste bemek als we morgen waadetea of vao de school komen moet je zoo oiaaoeurrseren dat e hem op z n weg van ichool aoar huis tegen koiaeo ik heb er eeu omwegja vao eeo kwartier of desnoods van eeu half uur voor over fVoor eer enkelen keer zal ik je hierin te wille Eyn i Riorgea is t me echter oamogelijk jo moet je Sebusucht uoar mijn leermeeBtar tot overmorgen trtcktea te badwingeo Ik begia cu maar dadelijk met miJD onregelmntige werkwoorden zoodat onze rollen ziJD omgekeerd ea ik je nu bet zwggen opleg Je hebt zeker ook nog wel iets voor murgen te praparecranF Mis kindlief ilaarmee bea ik klaar maak je echter over my niet oDgcrust ik lees vLaags een ooveg i van mevrouw Bosboom TousBaiaf en riod het böeUnde en prettige leclaur Onder drukke werkzaamheden vlogen de dagen en waken oabegrijpelqk eoel voor de beide onderwyzerMsen heen De gesetlige praatuurtjes s avonds haddan opgehouden en werdea ereoeeDS aan studie en lectuur gewyd Zoo wareu weer eenige maanden voorbijgespoed zonder acbijnbaar verandering te brengen tooh bad deze oagenoode gaat zich oaogeauld ea zioh tegen wil en dauk toegang weten te Twee huizen ingestort Door den storm van hedennacht zyn aan de Schietbaan at raat te Rotterdam twee iu aanbouw zynde bnizen vao den b er Kievit ingestort De panden stoodeu reeds ooder dak Vsn het weateiyk pand ia zoogoed ais oteta blyveu staan vao het belendende bnia staat alleeu nog een gedeelte vao den achtergevel ter hoogte v n do benedenverdieping De hardateeoen onderpui ia geheel voorovergezakt en op verschitieode plaatsen vaneeogebaraten Byna i eeo ateeo of dakpao ia er beel gebleven balken en verder houtwerk tot zelfs de zware hanebalkeo z u daormiddeo gebroken eo verspaanderd eo ijzeren binten zga als riet gebogen Een booge hoop pain vao ateenen houtwerk en kalk ligt toischen de overblyiseleo van de mureu Heden morgeu begooaen de werklieden terstond bet puio op te ruimen waaronder nog veel goreedscbap bedolven ligt De panden atondeu geheet geïsoleerd Naar men aan de H Ot meldt hebban de leden der Kon Uilit Kapel Grenadiers lo den laatsten tijd eenige malen i eweig rd onder den beer Bjowman mede te werken op particuliere iiitfoeriogeo eo verklaard daartoe alleea ie wiUeo overgaan ooder directie vau den ooderkapelm eit r Het onderioek d t naar men weel gemimen tgd geleden werd ingeateld naar d groodigheid der klachten over baodeiingeo vao deu beer B achgat dus nog oiet tot eeo bevredigend reaoltaat te hebben geleid Vannacht omstreeks 2 uur sproog een tot dusverre onbekende man in deo Coolgingel te Rotterdam Hy we rd kort daarna met eeo dreg opgehaald en iu het Ziekeohuia gebracht waar men zgo dood cooatateerde Naar raeo uit goede broo vernemen zal de heer Beidt vao Aoiiterdam in Januari te Blokzgl eene rede boudea over dedroogmakiog van de Zaiderzee De zaak van den Daitacber P H Frankel door de Haagacbe rechtbank tot SBven jaren gevaniteniastraf veroordeeld wegeoe diefstal ten oadeele vao eene wedawe aan de Turfmarkt ia Den Haag na desa vrouw vooraf bedwelm te hebben zsl Donderda 6 Jaonari ia hooger beroep voor het gerechtshof aldaar worden behandeld Ëeoigen tgd geleden logeerde io Geuève eeo hoogftt elegaote dame die zich prinses T noemde Zg deed io de stad zeer ryke inkoo verschfffen Oppervlakkig bleef alles zijn ouden gang gaan Lize zat op bet theeuurtje altijd met een even ptellig on opgewekt gelaat voor baar blaadje zij trachtte tla zjj daobt maar eeuigaïins gehoor Ie nullen vinden op de vroegere grappige wijze bare bevindingeu eo ervaringen uit de sebool aan Vnnic mea te deelen deze lachte dao wei maar buar lach woa alat meer dezelfde er was iets gedwongens in t opgewekte dat hem zoo aangenaam deed klinken en aantrekkelijk dcd zijn was verdwenen soms zelfs bemerkte Lize die haar etiltwijgond maar met scherpe blikken gadesloeg dat ze meolacbte uit beleefdheid on gewoonte maar ter nauweraood zoa kunnen vefklaron waarom ze voor een oogenbük haar frisscbaa mond dio vroeger niets liever deed dan zich plooien tot een lach dun ernstigen trek deed verliezen om plaats te maken tour een uit drukking die Lize er tegenwoordig zoo zelden op zag Wat zou daarvan de oorzaak zijnP bad de trouwe vriendin die gaarne ter hulpe was gekomen maar niet wist op welke w ze ziob meer dan eens afgevraagd wZou ze te druk studeer n zioh overspanoan sn daardoor zoo veranderen of zou za inderdaad haar gemoedsrust verloren hebben en verliefd zijn op baar leermacsterF Zooilra zioh luerloe een geschikle gelegeohtid ruordoet moet ik achter haar geheim trachten te komen al rerbergt ze dit nog zoo zorgvuldig tout my imraeri eeu last samen gedragen verliest de helft van zgn gewicht als bet zi5ó voortgaat zou ze wegkwijnen ot bare gezondheid althaua een gevoeligea knak kunnen krggen ik kan het niet verantwoorden voor baar en bare ouders dat ik een Igdelijke getuige zou zgn van loo o zelf peo Voiirul eeu tioneu en modewinkel werd door huur bl gu stigd dien leTeraoeier liet t ▼ oor meer dao 40 000 fr leveren Aaovankelyk betaalde zg onmiddellijk Maar op eeo goeden dag was zg spoorloos verdwenen De magaignboudef stelde een aanklacht io eo na een org utdlg onderzoek werd de choone oplicfatster io het Louvrehotel te Parga gearre t rd waar eg onder daa naam mevrouw Rapp bgearda Totdat de oilleveringsforma i teilen zi o afgetoop n heeft men de pieodo prinses nu logies aangeboden in bet staats botel van St Lsïarp Eeo Ëogelsche Hogerbaia geschiedeois o het begin vao Kovember werd te Stockton io Eogetiind een werkmnn Stepbensoo tot 6 maanden dwangarbeid veroordeeld nmdat bg bg eeo slager iogebrokeo had Het pnbliek ging echter aao deo schold vao den man met zgn goed verledeo twgfelen vooral toen de inbraken io de pUati aahbi lden Sedt rt werd eeu man gevaugen genomen die met andere iobrskeo ook die by den slager bekende StepheosoD was dus ooscholdig De rethterlgke overheid hoelt zicb nu met deo mioi iter io verbinding gesteld om de iovryheidatelltog vao StepbeosoD U verkrggeo Terwyl bg eeo meelprys van f 14 75 de Wklmri ta Atnsierdaair è maandeo geleden meenden dat de broodprya oi t verhoogd moe t wordeo nam men de vorige week bg een meelprys vaa 1 12 50 het bealait het orood met een halven cent te rerboogen Aangezien de vereiscbte medewerkiog hiervoor oiet te erkrggen was ia de oitveering van het baaluit achterwege gebleven Bakk Ct Het volgende adres ia verzonden aao de Tweede Kamer Oodergeteekeoden Beatuordereaaeo van de Vrge Vrouweovereeotglogc te Amaterdam in deze optredende voor geooemtie vereenigmg gfzieo hebbende in de Memorie van Aotwoord van den Minister van Binnenlaudacbe Zaken dat U tal word o voorgelegd een voorstel tot uitbreiding vao het aantal verpleegsters iu het Academisch Ziekenhuis te Leiden verzoekea V met verecholdigden eerbied gunstig te beschik ken 0 dit voorstel en tevens diaraau toe te voegen zoodaaige bepalingen dat voor deo vervolge geen der bg de verpleging dienstdoende zusters trgelykertgd zal oiogeo belast worden met eenigen huisboudelyken arbeid van welken aard ook Voorts verzoeken wg U aao de Rykkziekeobuizeu ia verbinden een cursus waardoor de marteling Niet lang daarna deed ziob de gewenseh e gete g nboid op t Waa weer Vrijdag dus lesdag de pondulo op den sohoorsteeutnantel wees op zeven Lize bad het canapeelje voor de tafol gescboTun on zich met een bandwerkje in een hoek gentateld do vlammen iu den open baard speelden krygertje met elkaar de huDgtarap wierp haar vrool jk sobgnsel tot i n de verste hoeken bet thi eti htje vuur Lize bielp met zwakke krachten mee tot het verspreiden van licht en warmte en da theeketel liet zp melodieus geraas faooren zonder dat het door eonig ander geluid werd afgebroken Voor de tweede maal keek Lize ongeduldig naar de pendule ze waclilte reeda van kwart voor even op Aame de tea duurde van bnif zes tot half zeven ze kon zonder ziob in t minst te baabtin iu een kwartier den weg aüeKgen tussehen hare woning en dio van haren leermeester in deu laatsten i jd bioef ze echter gewoonlijk langer dan anderhalf uur uit zeer tot ongerief vat Lize die niet gaarne voor zich alleen een kopje inschonk en tooh grooten trek had ia iets drinkbaars Eindelijk hoort Lize een lichten tred op de trap wordt de deur geopend on treedt de Behnlich V twarttite de kamer binnon ffOag Lize t Is hier gezellig en wurm wut dubbel aangenaam is als mea uit den dikken mist komt dis buiten alles kil ea onzichtbaar maakt is er op de oauapé oog een i Iaatfja voor mij F hSb het andere boekje is voor jou Wat tie je er opgewekt uit Is de les je goed bevallen P Op Annie s voorhoofd vertoonen zioh ei nigc lioble leailiog rerpleegatera oa voldoeod afgelegd eiamen kaooea ba eo het diploma vav ziekeozQster Bovendien gevaa zy d in overweging de openbare siekenverplegiog te brengen onder eeoe Ugkawet zoodat de ziekenhuiseo zoowel particuliere als gameeotelükp komeo te staan onder Rgkstoeziebt en zich hebben in te richten naar uniforme bepalingaui zoowel voor wat aangaat de patiënten ala voor bet corpsi met de verpleging belast Ooderteekaaingea MEMORIE VAN TOELICHTING Adressanten dringen aao op vermaerdariDg van het aantal verpleegsters wgl haar gebleken is niet alleen nit de in deo laalaten tyd verspreide gesebrifteD maar ook uit pariiouliara inlichtingen dat io sommige itekenboizao en wel met oame bet ziekenhuis waarover loopt het Uegeeringsvoorstel de plet insters io den regel hebbvn eeo te langen dïeuat en xetft eos in de veertien dagen een dienattyd van 26 oar asoeen oogerekeod oog den tyd beooo digd om ziob te kleeden ongerekend bet na dien dieoit moeten iellea opeehryveo eo naar den kelder brengen van haar eigen wasohgoed zoodat zy alidau op de beeo zyn niiostens 29 uur aohtereeo ateobtd afgebroken door een half anr voor het ootbgt een half our voor de koffie een unr voor het dinar en eeo half qnv voor het souper Zg weufohen separatie van ziekenverpleging en huiabondejyk werk oiet omdat zy vinden de verpleegater zich verosdert door het doeo van rnwea huisarbeid maar gl niemand geIgktydig goed kan waarnemen twee vakken vooral waar een ia zoo sobtiel ala aiekenverplegea en zg maar al ta goed weten uit de ervaringen n deze opgedaan in eigen kring dat de patiëoten noodweudig moeten lyden wanneer de verpleegster io beslag wordt giDomeo door aoderen haar gebeale kracht en attentie vereisobendeo arbeid Zii vragen Staats ngelingen Staats contrdte opdat beëiodige eeo toestand waarby ssogelyk ia dat zelfs ernstige zieken versloken bigveo vao hulp omdat zy toevallig wonao in een Gemeente niet hebbende eeo ziekeohois eenige secoodeo van eene dis wel beeft esn daadanlge inlichting docb weigert daarin op te nemen niet gemeeutennren en opdat oiet meer kunoe worden geëzploiteeru het verplegiogii perBODet op een wgie zooals dit in het heden geschiedt Gisteren ontspoorde tusachen Antwerpen en Borgerhoot een goederentrein welke den weg zoodanig versperde dat geen enkele treio yao België naar Holland kon vertrekken weg en matflrippl lijden bierdoor veel schade Persoon sohaduwen ze werpt haar bootdje met oea beweging als verzette zy zich togen het te strak aanhalen der teugels in dvn nek en zegt eeu beetje snibbig Degin je my al weer uit te hooren over de les P Wacht tooh tot ik er uit eigen beweging van bpreek Taze s eerlijke oogen vullen zich mot tranen bij dit antwoord dut ze even weinig verwaobt als ver lisnt Ze zogt goen woord drukt hare lippen vost opeou bedwingt met geweld de tranen die bare gekrsnkiheid zouden verraden sn beijvert zich om da beule kopjes e vullen die roeds zoo lang bad den gedacht op bnn geurigen warmen inhoud Zo wil hut voor Annie bestemde neerzetten vi5ur het plekjr dat ze zal ianemen docb Haur oogeu zijn nog rerduisterd door do tranen dte ze met moeite bedwong en pats daar ligt oIIbs in hcoderd stukjes en brokjes naast en iu de theestouf waartegen het aankwam Twee dikke tranen rollen langs Lize s wangen Annie komt uit de alkoof waar zij mantel en bood wegborg aanioopen en ziet baar als het beeld dor dieiste wanhoop voor de plaats dei onbeila zitten eeo bellere lach kliakt door de kamor Aonio vliegt op Lize toe slaat bare armen om baar been en zegt tftloe heb ik hel nu met je Worden door mijn dappere Lize kostlaro trantn geweend om het ge broken kopje of is ie s anders de oorsaak F Moet ik vergeving vragen omdat ik me zoo juist gedroeg als een ondeugend soboolklnd Mag ik me d parels tooéigenen als ter wille van mij vergolea F fTifrit rw i i