Goudsche Courant, vrijdag 10 december 1897

Directe SpoorwegverbiBdingen met iUlJÜA Winterdleost 1897 98 AangevaogeD 1 October TUd van Greenwich w 7 1 J lt t SO 8 81 it 10 04 10 8 1 GOVBl IS t 1 84 18 88 18 8 ar 11 48 t 18 88 1 88 4 4 1 8 10 HOTTIKDA H S O ï D A 10 1 11 88 11 60 18 87 6 8 6 61 14 7 81 10 18 8 4 10 11 11 18 7 60 8 80 88 8 4710 18 10 80 81 7 86 8 8 40 1 44 10 8 U84 10 81 r t 01 10 48 8 08 10 4 11 84 18 08 18 47 8 14 8 0 4 86 4 S 7 lO 7 i6 8 18 8 00 47 10 18 BOBDADEN HAAG ZoelermeeiZagwaard Voorburg s Hag OEN RAAS 80UDA 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 4 88 6 80 8 18 7 18 7 66 8 88 10 08 10 17 1 41 4 8 8 18 8 84 t 10 88 1 66 4 68 8 80 8 48 10 48 a O 6 04 r i i tiniflTSTÏÏ lMTS ri77T4r4 4iT 8 4 14 7 48 8 48 18 40 x 10 81 Ik 8 l o 8 Ï8 4 15 44 U 461 4 u5 8 06 J l 6 l8 Ui tt XM M l 1 8 11 44 aK Ol DA VTKlOHT Uatda 8 80 8 84 7 88 8 81 07 18 1 10 87 18 00 18 68 8 80 8 17 4 8 8 06 Oudew 6 86 11 14 8 87 Waarden 6 48 8 10 ll si 1 46 Dtreahl 08 7 4 8 88 9 0 1 8 10 61 11 46 18 88 1 86 08 S O D D A A H8TIIDAM 10 6 18 10 4 11 1 8 U8 6 18 10 84 10 64 i5 io m Utreckl 88 7 4 8 1 0 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 88 4 48 6 86 S8 7 8 Waarde 68 8 08 10 88 11 66 4 18 7 18 8 SS 8 6 8 11 10 li ll 1 8 8 4 ï o 7 8 8 8 66 8 10 17 10 86 7 10 10 84 4 7 18 8 48 10 41 4 7 8 8 8 11 18 11 18 A1I IB DA1I 00DA8 10 08 10 41 8 8 4 a 18 88 11 11184 8 68 4 10 17 M Igka OBgalgVken hadden niet platU Da aarata trein nit Holland welke ta Antwerpen oiH i anr noet aankainen lion te Eitcben door het niet eanwazig iijn eeoer machine ten geiolge dar ontsporing niat dan met 1 i oor rertregiog ïartrekken De Fian che en Belgisobo potten kwamen hierdoor 1 onr U laat aan Staten Qeneraal 2e Civn Zitting an Woanedag 8 Daeambar Da miniitar nn Jnttilia dankta deo hear Troelatra TOor cijn bezadigd optreden maar achtta diana rade prematonr Hadde hg Ter nomen dat aan da aanklacht fan meineed gevolg ware gegeven dan ware diens pleidooi onnoodig geweeat Bovendien kan deia Kamer nooit ala reviuahof optraden De Minialar verklaarde dat aan d aanklacht tan meineed gevolg wordt gegeven en dat de klacht in handen van den recnter commieaaria ia gaateld Onvoagzaam ware het varder over de aaak uit te weiden Hg bettenrda de volksagitatie in dezen die antaard h ia een aoeialiatiscbe propaganda Dat aan de aanklacht wegeoa Baadichrift geen ge olg ii gegeven batrearde de Minister hadde men zich tot hem gewend hg zou een vervolging gelast hebbeo Aanvalliog der bapatingen omtrent da revisie acht da Minister gewenaeht De motie zon hg niat bapreken daar da heer Troelstra verklaarde dia in te trekken Wat da oitzatt og betreft van Bilte en Krönaaer de eanige reden daarvan is het gemia van een paspoort en mvoldoende bestaantmiddeleo De baitenlindscbe mogendheid staat geheel bnitan dese aaak De coAmisaaria van politie vroeg inlichtingen te Barlgg ten gonata van da nilgezatten om hnn kans te geven ta btgven Maar bet bleek dat Bilte gevangenisstraf bad ondergaan wegens deelneming aan een vareenigiog die onbeperkte gebooriaambeid aaa haar chabeis ht i tswat hoogat gevaarlijk is Zoolang da Ministar aan het bewind ie zal de VraeaDdeliogaovet ni t worden toagapatt in den zin van een verkracbtiging van het aajlrecht Oa oitaatting vao behoeftige parsouea moet met kraofat gaschiedan daar Nederland niet een vergaarbak mag worden van alle behoattigen wat zaar oadaelig voor de Naderlandiohe arbeidere aon zgn Hg kan niet toeaeggaa aan rgkawat tegen de proatitntia evenmin tegen da bordaelen wat het kwaad veel erger zou maken en de vrge prottitntie io da band zou werken In zake bet Nieaw Malthnaiaoiamu is oothooding flicht Intrekking van da atrafbadraigiog tagan leeraars bg hnwalgksinzegening kan hg niat toezeggen maar hg salsioh niat ver tten tagan het initiatief Waderin voaiing dar doodatraf is niet van hem Ie verwacbtaa trouwens eerst moet men de miadadigert valtan Hat ware aan groote stap tarog op deo weg der beschaving De Notariiwet moet herzien worden door schorsing dar examana an door boogare eiamen eiscban te stellen van algemaane ontwikkeling Zoodia de kinderbareohting gereed ia zal herziening dar strafvordering worden ontworpen tettelgk met een bertisning lan het Borgerhjk Wetboek In afwachting van de Zoodagsregeling kiin hg gran algemaene voorsobritteo toezeggen Ten slotte dank hg voor da welwillende ootvaog t an belooft waarachtig atreven naar ernstig overleg De heer van der Zwaag is volstrekt nift bevredigd door des mloietara antwoord en ataU een motie voor tot afkearing van de hsndalingao der autoriteiten en tot het uitaprekeo van deu wensch dat de Mioiater bevorderde eeu meer vrgzinoige toepassing der Yraemdelinganwat w Oauaa 80 7 88 Haardreabt 7 88 HieawetVetk 7 8 Oapelle 7 4 Batterdam 7 7 tl alliaa Di a U a OapaÜa Hleuwerkerk Uoardiaabt Seada oudt üevaahultea MoerkapaUe S IO 8 3B n 9 48 H 8 4 H 8 88 C8 4 48 8 88 4 88 1 08 8 04 8 11 B U 1 6 17 18 S0 16 48 10 80 81 41 8 87 8 18 Quada De heer Heldt verdedigt krachtig bet NienwMalthosiaaisma tegenover dan heer Brommelkamp als eeu noodwendig middel om de arbeiders in het huisgezin te doen samen eveu De heer Troalstra herbaalde zgn verzoek om een nieuwe instructie in da saak Hoogerhoia aan andere ambtenaren op ta dragen bg trekt tgn motie in duar door vervolging w gena meineed de deur voor raviaia is geopend Oa motia tan dar Zwaag werd met 72 kagen 3 itamman Tarworpen fijj de artikeligewgze bahaadetiog vorderde men tot art 22 dd 4 Novambar da Uit Sofrabaji sLoo c geschravau Da malaise duort voort October moat al eau zeer slechte tnaaod geweeat agn voor bandeldrgvenden eo nariugdoeuden au voor de makelaars Gen hunner heeft aadert zgn kantoor gailoMu eeu ander dia ook aan makelaardg deed heeft zijn zaken van de hand ged uin en gaat no ia de binueulauden zgn geluk baproereu Alles Igdt ondar de teer gedrukte auikerprgion Wel ia het treurig gaatald met badoald art kal want voor uo 11 14 hgv ia na niet meer dan f 5 te badiogan Met da kofSe ia het niat beter gaatald da prgten van dat artikel zgn zoo laag dat aaraia ua itait en detail nog geen f 35 per picol kost Chioaazen loipen mat allerlei aoori koffie de huizon af en dwingen de manscbeu ala bet ware om te koopen De markt achgnt overvoerd zeker ia kat dat in geen jaran zoo veel koffie en tot aulke lage prgzan in dan detailhandel aangetroffen werd £ en ieder klaagt In den afgeloopao nacht ia ta Vanloo de velsmelterg tan den heer Collass tengevolge vao daa storm iagastort Da achtermuur viel op een daaraaa grenzaaden stal dia daardoor belangrgke achade leed doch het vaa kwanar ino goed als ongedeerd af Ta Dreumel is giatarnacht in drie buizen ingebroken en zgn de keldara geplunderd Nog op tier plaateen zgn de pogingen mislnkt De knecht van dan heer Van Deuren die da dieven mee op de vlocht heeft gejaagd telde acht personen mat aan gmoten hond Men meldt nit AmatarJam Reeds ia madagedeeld dat de politie avanala verleden jaar ook nu oa de aanranding op da Heereogracht laatig gevallen wordt met varhalen au avontoran welke dan mat dip aanranding ia varhand zouden staan Meer dao eenmaal wordt de politie daarbg feitelgk oai den tuin geleid Zoo kwam giatarochtand weder een lljarig meisje medadealao dat zg op da Keizarsgraoht door een man waa laatig gavallau dia haar onder meer toevoegde ik zal je stekeo dat dia man op hrt aankoineo tan ean voorbgganger waa weggeloopea en dat de apotheker op di a hoak van doKaisangracfat en de Leidacba straat baar bruiapoaier had gegaveu om van den acbrik te beratallao Dh apotheker wiat achter oiata af van diaa liafdediautt en later bekende bat kind te hebban gelogen en het gantohe avontuur te habbeu bedacht ala voorwandaal om dien dag niet naar haar adiansta ta gaan waarin zg geen zin had Melding makend van da bedenkingen tagrn het vieren van den Monatertcban Vrede ingehraaht door dan laaraarw haar P M Bote verklaart doiMiddalb Gt v dat man ba ent wege ahet door mr Blom geopperd idee gerost kan laten varen en dat de rageeiiug daarop allerminst behoeft in te gaana De rechte geestdrift voor zalk een feestviering zegt bat blad kan er toch niet beattao het fait is al te lang geleden en wg zgn £ 00 vanaelf gewoon aan dan toestand van godadieuatvrgbaid eni ia ooa land dat niemand zich meer kan iudankpn hoe het weleer is gawaa t en warm worden voor het bedeu Het zon dns een eer opgaacbroafde bew ging wordeo geheel gaaode baitan het volk 11 1 18 11 11 8S 11 88 11 48 IJ 81 18 88 11 88 t 88 88 8 84 8 60 6 08 7 61 8 88 8 86 10 16 Bovendien meent het blad dat het veel heter zoa ago zulke gedenkdagen b v die van deu slag van Waterloo al ta schaffen zij haiioneren slechte aan oude grieven dia al lang vergaten zyu Znlke harianeriogen hebban gaan nut en warkan alecbta de verbroedering der volkeren tegau Da Middelborgtcha ia het daarom in daza gahaal eens met de Zwolacba Gt v dat men in het volgend jaar t best doat zich te bepalen tot de kouiogieni faaateu Dit bohoeft achter voor beo die den MuaslaracLan Yrada willen vieren gaan baletaal te cgn het voor hnn haagalgka fait te hatdanken Zg kunnen dit doen in beperkten kring Na zjju wclverdieiida wiolarruat wachten Cordaog leeda eanige nieuwe wedstrgden waaiin hg da taaiheid tan longen en beenen kan toonen Hnret hoopt io de aerate plaats op den vealbaaproken 24 uur wedatrijd terwgl nu Amatrong zich aangemeld baaft voor een 6 niwed8trgd io het voorjaar op de Cryatal Palace baan ta Londen te verrgdan In de duinen onder Valseo ia zekere E aan bekend stooper getroffen door het schot van zgu metgezel dat door onvoorzichtigheid werd galoat K kreeg de volle lading in het dgbeen en ia per aa naar bat gi thnia ta Haarlem orar gebracht zgn toestand is niet boitau gevaar D p lilia te Oldenzaal beeft Maandag een man een zekeren A gaarreateerd die in 1888 eeu dieoatplichtig nummer voor de militia had getrokken Hg ouderging achter deatgda gavanganisatraf Toan bg losgelaten ward mfU de hg zich niet aan voor den dienst doch vertrok naat Duitschland Nn lal hg zgu dienstplicht toch moeten vervullen Dinsdagnacht ia ta Qorinoham varmoedalgk door den storm op de rivier voor de atad ean zaodaak gazouken jleana peraooolgka oogelukkan tgn te betreuren fig aen drgfjacht ia deo Legmeerpolder werden 89 hazen geaoholen terwijl aenige hearau in da dainstraak langa Bloamendaal op één dag 225 fazanten bemachtigdan Io een twist heeft Dinsdagmorgen te Utraoht zekere K zgue vrouw met een scherp voorwerp een steek in de raclilerzgde toegebraobt Da vrouw begaf zich onmidJellgk naar hot politiebureau aan de Wittavronwenbarrière waar zg door dr Van Lier ward verbonden en vao wanr tg vervolgens per brancard uasr bat ziekenbois is overgebracht K die als een oppassend man bekend e ast is door de politie io heohtenia ganomau Bg da wed Kraal wonende in de buurt van Mf ppel zijn iu deu nacht van Maandag op Dinsdag alle ruiten niet alleen iu het voorhuis maar ook iu de stallvn verbrgzctd de abanderdeur il ingetrapt en da weduwe mishandeld De justitie doet onderzoek Julius Prayer over Andrée De fiakande Noordpool onderzoeker Julius Prayer beeft deo raedeweiksr tan de Wiener N Fr Presse zgn gevoelen over Andrea s reis en de jongste redding expeditie naar Spitabergau aiteangeaet Wg gereu uitdatiutaraaaant artikel het volgende Dat Andrée en de zguen licb ala ackipbreukaliogeu op Spitabergen aoudau bevinden houd ik voor onwaaracbgulgk toch ia de mogalgkbeid niet oitgaslotan Walken weg Andrfo a ballon genoman heeft bigfi vooreerst eveu ondoorgroudalgk ale de vraag welke winden zich van den ballon hebban meester gemaakt Waarsohguljjk zgu bet andera windeo dsn die welke hem erheen gevoerd hebban ROTTIKBili 8 48 8 87 4 8 4 86 8 08 6 0 6 18 6 86 t BO 6 40 8 45 8 10 4 10 8 88 4 4 4 60 4 87 6 04 6 10 aHage 6 4 7 807 488 86 4 Yoorb 6 68 Z Zagw 8 Zav S 17 iQimda 88 7 48 8 8 jf 7 06 8 M AaatatdaaO Bk Oooda 7 88 Het gevoeleo van ervaren Inobtacbippera is dat da ballon ongeveer oa aen weak zal tgn ueerKedaald Iu dat geval baaft Aodréa oog bet tweede eo moeilgkste deel ran zgn ooderoemiog da sledereis in dan zomer aangevangeu alzoo tgdans de soeeuwamalting iu diepa anaaaw waarbg da dagmarsch alechta aenige boudanlan schreden bedraagt een gang die verre overtroSan wordt door bet afdrgvan van bat gs Dit wordt aehtar maar door da laealroomiigea dan door dan wind varoorisakt au niatzaldan in v rkeerde riokliog znodat de wandelaar op bat ga teruggedreven wordt waar bij maent vooruit ta komen Dit g baorde ia 1827 mat Parrj eu in 1874 mat mq Heeft de nederdaling van den ballon op i rooton afstand van aanig land plaata gehad dan verkeert de koene laohtreizig r daikelgk in groot gevaar Vraamda hulp kan ham niet g wnrdan door eigen kracht moet bg aioh redden zelta als zgu nederdaling dicht bg da Siberische kust plaata had hebben hg au zgn medareitigera een krachtige toeristen natuur noodig om alle moailgkhaden te overwinnan eau natuur dia oiamand in hoogere mate bezat dan Nanaan da Robiuaoo fan Frana Joaafalaud Waarsobgolgk zal Andrée moeten leven van den voorraad tgnar levensmiddelen au hetgeen de jacht oplevert Moailgk tal hal hem vallao gabrnik ta maken van da proviaud da ta dia men hier au daar opgericht beeft Ze zullen ham in de meeate gevallen noodzaken tot omwegen en dia heeft hg vóór alles te varmgdan Zgn levensmiddelen zgn voor slechts drie maan dan toeraikand Kan hg misschien aen jaar lang uitslaiteud van versch vleeach leven Baataat het voedael alleen uit vlaescb zoadat brood gebeal ontbreekt dan ia het da ervaring van alle Poolreizigers dat de kraclitaa vao den mensch spoedig afnemen Hg begrgpt niet hoe het komt dat hg slechts mat groote moeite de boot op da sleda kan tillen of zware zakken verplaatsen een werk dat ham vroeger licht viel Vior aanstaanden zomer is er bgua geen bericht van Andrée ta verwachten De pottduiven hebben bigkbaar dau ballon niat willen verlaten en daar tg dit in dan zomer niat babben gedaan zullen zg bet in dan winter nog minder doen Bg groola konda wordt baar kracht apoadig gebrokao aneauvratormeo roofvogels eo eeu nacht vaa aaa maaudea zgu baar grootste vjjaodan Ean atoomachip zal naar Spitabergen varen om da vermiitan te zoeken Dat aahip atalt man aan bat gevaar bloot door bat ga ingasloten ta worden Alleen op het midden van dau dag ia bat mogalgk een weinig te zien Twee uur na den middag ia bet waar donker en een vaartuig dat tegen een gtsabota vastligt wordt door bet ga ingatloten Da ovarwiotering ia dan oovermüdalgk Om Andraé ta zoeken blgft dan geen enkel middel over dan aledetochten doch op het einde vao Novembtr ia het ook op dan middag donker an zoo het acbip mat bat ga afdrgft ia het ear moeilgk ta vindan Wordt echter aan wiatarbaven baraikt wat bet toppunt van geluk mag haaien dau zgn de moeilgkhedaa betrakkalgk gering ala lan minste da gazoohtan zich op de plaats bevinden waar men za varBoadt Da lange wiotarnacbt is voor Andrée begonnen Ia hg nog in laven dau baalt hg zgn sledareiien nitgeatald Stormen an daia tarnis dwingen hem ertoe Op bat land of op een gsaebots heeft hg z h een woning van ga gebouwd Yéór Maart 1898 kan bg zgn reis niat voortzetten Dat zgn ondernaming alagen moge ia da wensoh der gaheele menacbhaid De gaatantoonalalling welke het depart Utrecht der Maataoh tot bav van Fabriakaen Handwerksngverheid voornemans waa in Sept 1898 ta houden zal niet doorgaan aiu gezien mat hal oog op da kroniogafaasten noch de frnitbal noch de lokalen in TivoU beschikbaar zgo 10 04 10 8t 1 18 10 11 V 10 18 V 10 86 V f 10 84 10 84 11 80 8 8 87 10 0 f 47 r t 14 f 10 01 f 8J0 1 7 1 S 7 66 8 08 8 0 8 16 8 86 6 86 8 48 8 10 lO U 7 86 8 17 8 87 J4 0 41 8 47 7 46 8 48 6 66 8 8 0 6 04 a a 8 17 8 14 4 08 4 88 8 16 60 7 48 8 88 10 10 t 07 10 08 88 1 8 4 10 84 8 1 7 8 Dan Sisten October had te Malang da begrafenis vao den vermoorden kapitein Jhr von Schmidt anf Altauatadt met militaire honaenrs plaats Vela militaire en civiele aatoriteiian woonden haar hg Het veel tact en baaohaideaheid ward door de earttau aan het graf opgetreden Botteniandsch Overzicht Wolfi a boFMO meldt dat Tolgeoi eeo teld gram Dit Port au PriDoe de regeeriog aldaar d euchsD TBD het door Dailschland ge stelde ulfcimatam roldaao heeft Daarop ga de door dea Ooitachen mbaiaadear bQ de ov handigiog tbd het altimatam afgebroken Ü offlBtieke betrekkiogaa weder aangekooopt SigeolBka Terrasaiogeo koo de zitting ran den Daitichen Rykadag niet brengen nieowe maoneo waren er niet meer om aan t woord to komen en wat Engen Biobter tegen de hoogere eiactien voor de zeemacht in het midden breageo of wat dr Lieber nit naam van het oentram zou verklaren met betlaohtzame kronkelgaogetjes ten einde noch botweg neen € noch gladweg iaf te zeggen dat kon iedereen die eenigermate vertrouwd is met de politieke toestanden zeliwel voorspellen Ëu en ftioht r heaft nvtuorlyk uit naam van zgae party die fameo met de gelgkgeiiode Zuiddnitsrhe olksparty 40 stemmen telt het wetBODtwerp eenvoadig gewraakt De slimme dr Lieber beeft daarentegen verklaard dat oe partggeaooten sioh voorsbaodtf nog niet op een definitief atandpnot hadden gep aaUt ten aanzien Tan de vlootwet e waren met bun oordeel nog niet gereed Het wetsootiverd kwam hun niet bijsooder slecht voor maar dst men zich voor teven jaar verbond hinderde hen al waa zoo o verbiatenii ook waer niet loo bedenkelgk als de heer Richter bair rooratelde Eerst moeat ethter het ceotrnm nog een rgpelyk oter de taak nadenken en zich door de regeeriog verdur laten io lichten mitschiao kon er ook een vorm worden gevoodeo om de regeeriog gedurende de zeven jaar in baar jaarigkaobe maxiomsB ttg ven voor de zeemacht te binden In het kort hg stelde voor verwgiiog van bet wutsoDtwerp naar de commiiaie ter verdere beraadslaging Voor de DÏtbreidiog van de vloot Bchgnt onder het volk zelf thans ds stemming aan merkelgk gontiger toe dan voor eeoige maanden zelfs io liberale kringen De Belgiaehe Kamer heeft het wetsontwerp op de vakvereenigingen io eerste leziog aao i genomen Op grond van de nieuwe wet op de achntterg garde civiqoe ia België zgn ook vreemdelingen aaogemaaod zich ain te geven Hiertegen hebbün reeds de geaanten van Ëogeland Nederland Noord Amerika en Zwitserland QOta a bg de Belgische Regeeriog ingediend Ook Daitschlaod en Fraukrgk zutUn er tegen opkomen Volgens deu Soir is de Belgiaobe Regeeriog doot dezo zaak m groote verlegenheid gebracht en zal zg de uitvoering der wet Rehorsen Uit deo arbeidstrgd ia Engeland bet rolgende De maohinewerkers John Barna zegt Er ataao twee wegeu voor de werklieden open Zg naoetan een vergadering beieggon ea daar zekerheid krggen voor een wekelgkach iukomen Tftn 15 000 pd st grdarende een half jaar of d warkatakiug dadelgk eindigen De apoorwegbeambten Io vencheidea districten van Ëngelaod ia i met rdarheid oog tooi en workataking Het bestnnr der vakvercenigiog heeft beraadslaagd over oen antwoord aao den Board of Trade In Ierland acbijoen de beambten tot toegeven geneigd De katoenspinners De stamming beeft bewezen dat de overgroote meerderheid der werklieden de verlaging van tooo verwerpt Wordt nog gewacht op de atemmio g onder de fabrikanten Blgkt het dat BO pet van deze de verlaging handhaven dan is binnenkort de werkstaking te verwachten Pe aaogekoodigde interpellatie van Scheorer Eeatner beoft io den Franecbeo Senaat plaaisgehad De verwachting was zóó boog gespannen dat niettegenataaode de zitting in het Lnxembonrg eerst om drie oar zon beginoeii reeds ten half twee een groote menigte stond te wachteo en de voorzitter meer dan 5000 aanvragen om loegangakaarten had ontvangen Tegen halfdrie kwam een troep studenten mattifeaieerea onder het geroep van cweg met Soheurer weg met den Senaat 1 weg met Zola enz Zg werden echter door de politie terog gedreven Vrg algemeen werd een zeer pikant debat en zelfa een mioiaterieele crisia verwacht en met name werd de val vao Bauota x mogelgk geacht wijl deze evenals Boisdeffre ter wille van de Fraosch Raasiache entente tegen de herzieoiog van het procea Drejfna is Alles ia echter zonder ongelukken afgeloopen Soheurer Keatner vroeg alteen opheldering van de Zaterdag door da ministers Méline en BiUot in de Kaner a clegde verklaringen ala zon hg Kestner bon het doaiier in zake Drejfns niet gegeven hebben Achtergelateo zeide hg heb ik het niet maar wel getoond eo ter iosage voorgelegd Beiden verklaarden zich echter onbevoegd om éénigea atap hoageoaamd te doen twen een Tonnia in staat van gewgsde eo lutiae voegde er zelfa bg dat de Regeeriog met zgn opmerkingen geen rekening had te honden loterpellant wenschte nu alleen maar te weten of ook bet bewaite borderao ïn de inatroctie ia begrepen Dit no werd door Billot bevestigend beantwoord naar bg herhaalde tevens van Drejfoa schold ten volle orertaigd te zgn Ook Méline bareitigde dit t doch wees er vooral op dat Soheurer Kestoer den mioister van Oorlog bigkbaar verkeerd begrepen had daar deze er evenmin ala hg Mjline er iets op tegen had dat Kestoer zich wendde tot den mioiater lan Justitie Overigens hoopte bg dat men nu vóór atlea de uiispraah van den krggaraad io zake Esterbaz zou afwachten daar elke onbescheidenheid ernstig gevolgen zou kannen hebben De senatoren Morelet Franck Cbaaveao Faie eo Oamdie stetdeo een motie voor inhoudende dat de Senaat de Terk ariogea der Hegeeiiog goedkeart ea tot de orde vaa deo dag overgaat De prioriteit wer l toegestaan eo op verzoek van Morelet de motie met algemeeoe stemmen aAOgeoomeo De mioisteriaete crisis in Italië was niet ooverwacht en neeft dau ook uiemand verrast Doch het ia de vraag of de vsrwachtiog dat Di Radiai a oedig mtt eeu uieaiv mioiiterte zal optreden wel zal verwezeolgkt worden Di Rudioi ziel zelf den toestand niet zoo liobt in en verlangde eeo bedeuktgJ Hg gebraikt dteo om te onderhaudelen met eukele parlementaire leiders ten fiude ta t achten de parlementaire meerderheid te versterken opdat by beter eu spoediger zgn program kan uitvoeren Doch nn achgot bet dat Zaotrdelli wiena party Di Rodini aso de regeeringsmserderheid wilde verbinden door haar enkele portef ailles af te staan onverwacht moeilgkheden opwerpt Naar Zaonrdt lli aan deaPopoIo Romance heeft verklaard wil bg wel medewerken om de crisis te doen eindiKeo maar hg weigert beslist deel nit te maken van bet Kabicet Dit is een streep door de rekening aa Dit Radioi dia er vast op gerekend bad ditmaal Znnardelli to zga mioisterie op te nemen Blgft de leider der ZaoardeiUsteQ buiten de nit uwe combinatie dan is het Kabinet reeds bg voorbaat veroordeeld want dan beeft de afgevaardigde van Brescia geen aodere bedoeliag dan de regeeriog te bestrgden Dan zal Dl Rudini deo grond geteidelgk onder zgn voeten zien wegbrokkelen en zgn eigen val slechta eeu qnaestie van tgd Heel schitterend is het vooruitzicht van Di Radiui das niet en hg moet weleenigen spgt ur van hebben dut hg zgn onden riend Pelloax beeft aangezet eeo criaia uit te lokken als bg de ervaring opdoet dat hij daarmede den weg geëffend beeft voor een miniaterieZaaardetli of eeu kabioet Giolitti zegt de V0t8 Zig C Eeo gnnatige indruk is door de Boodschap van Mhc Kioley aao bet AmenkaanBChe Congres io politieke kringen ta Madrid teweeggebracht De woorden van den President zullen zoo meent meo de separaiisteo ontmoedigeo en de kans van alageu van de aatooomie verhoogen De rrgeering kan ou voor het eind van December de in haar meerderheid conservatieve Cortes ontbinden en de verkiezioneu uitscbrgven voor de eerste helft lun Februari opdat de Kamera medio Maart weder koonea bgeenkomen Te betreuren voor dn regeeriog ii in deze omstandigheden een artikel in El Tiempo bel orgaan van üvela hoofd der liberaal gezinde contervatieven waarin de antoaomie an de Antillen wordt bestreden Romero Robledo zal in de aanstaande vergadering der conservatieven waarBchgnlgkzgt bier wile cooiervaticvea bedoeld bebalta df zuivere pattggaoKers van Silvels voorstelleo generaal Weyler la opvo ger vao Canovaa tol hoofd der cooiervatieve partg ta verkieien Het Hof en verschillende conservatieve groepen zgo er et rk tegen MAaH TBBRlGHT£iM Qouda a Deoember 1897 Het aangevoerde ruimdo vlug op tot flink ronge pryMn Tarwe Jarige Zoeaws ƒ Nieuwe dito S BOa 8 76 Mindere dito 8 10 a S SO A fwijfcende 7 50 f 7 75 Polder 7 RO i 8 15 Z Rogge 5 50 a 5 75 Polder 6 S6k 5 40 buitenlandaohe per 70 kilogram 4 50 k f 4 60 Gerst Winter 4 80 a 5 S0 Zomer 4 80 a B Chevallier f 75 a 6 60 Haver per beot 2 60 a ƒ 3 25 per 100 kilo 6 50 a 7 5 Henoepzaad ÏDlandsob 7 a 7 25 Buitenlandsche ƒ 5 50 a 6 7B Kanariezaad 6 50 è 7 50 Karweizaad a ƒ pet 60 Kilo Koolzaad nieuw a ƒ Erwten Kookerwteo 7 a 8 25 Niet kokende f 6 20 6 50 Buitenlaadiiche Toererwten per 80 Kilo 6 80 a 5 fl6 Boouen Bruice boonen 7 i 8 75 Witte boonen 9 25 Sl f 10 Duivenbooiien 6 10 l f 6 26 Paardeoboouen 6 90 a x Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaausohe 6 20 a 6 36 Ciaquaotine 8 6 25 Foxaniao 6 10 a 5 BO lïiïandache mesting i VEEKAaKT Melkvee redel aanvoer handel en prgzon traag Vette varkeua goede aaavoor handel vrü wet 18 a 31 et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vtitg 17 k 19 ot per half ICGa Magers biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 95 a 1 60 per week Vette schapen goede aanvoer handel vlug 10 è 19 Zuig Lammeren red aanvoer handel vlug a Nuchtere kalven eeniga aanvoer handel vrg wel 4 ik 10 Fokkalveren 7 a 14 Gratkalveren goede aanroer handel matig 18 i 40 Aangeroerd 64 partgen kaas Handel vrij wal Ie ual 85 a 28 2o qual 88 a 25 Zwaardore hooger lu pnja NoordHollandwhe 24 a Boter redel aanvoer handel ttauw Qopboter 1 15 a 1 25 WeiboUr L A I IO p Kilo PRACHTiaB3 SORTEERING W IHTER H ANDSCHOEMEW voor Dames en Heeren A van os Az Md TailUnr Kleiweg E 73 73a GOUDA TelephooH Mo 3i Beurs van iiuslordam i DECBMBEli Vrkrs slotkrs N DEiu Nu Cert NoJ W S 8 87 Va dito dilo liilo S 1187 Vil Jilo diw dito 3 98 Ï8 HoilajR Oül Gtu ll l881 88 4 108 Italië laachryvmg 186 81 6 89 OosTra 01 l in papier 1898 8 86 ij ditJ lu aher 1868 6 84 PoBTUOiL Obl mjt tóiipoii 3 dito ticket 3 19 63 RuBliKB Obl Biiiuenl 1894 4 es u dilo Gwona 1880 4 98 dito M Kotlia 188 4 981 ys Vu dilo bg Hope 1889 90 4 99 dito in goud leun 1883 6 dito dito dito 1884 6 1 4 i Bpakji Perp t sohulii 1881 4 67 i TuBUlj Gopr Cïav leoD 1890 4 76 0 o loomnd aetit D Sl i Geo lening aorieC I 84 1 Zum APB Rbp V obl I89J 5 101 Mexico Obl Buit S h 1890 8 6 Venezuela Obl 4oub p 1881 33 AHSTimoiJi Obli ten 1896 3 100 ftoWERUiM 8t d leen 1894 8 91 Ned N Air Uaudeiav naiid ii Arendab Tub Mg Certifi aten 616 Dali Maateohappü diti 4 0 Arn Hvpothsokb pandbr 4 101 Oull Mij dor Toritonl Mild 12 i a fir Hjpotheekb Hudbr 3 101 Mederlsmlarhe bank and 199 Ned Hundelmaataob dito ISS 64 K W i Pao Hyp b pandbr 6 4 aitt Hjpotheekb pandbr 3 91 rtr Hypotheokb dito 3 98 Oostene Uo l H iig bank sand 134 Kt t Hypotheiekbank pandb 4 100 Ahebika Equt hypoth pandb 6 80 MSiw li l r l eii eert 8 Sl Sbb HoU IJ 9poor Mg aanl 111 Matot Bipi T 81 8pw aand 108 Ned Ind Spoorwegm aand ÏOl Ned Zuid Afr Spm aand 6 311 dito dilo dilo 1891 dito 6 100 iTAUiiSooorwl 1887 89 A Eobl 3 66 68 Zuid ital apwniij A H obl 3 6S PoLlN Waraohau Weeuen aand 4 j 14J EusL Gr Kuis apw Mij obl 4 98 Haltiscbo dito aand Faslowa dito aand 6 77 Iwang Dombr dilo aan I 5 103 Korak Ck mir p kap obl 4 101 dilo dilo oblig 4 AMEBIKA Cent iV Sp Mij obl 6 100 Chie k Iorth W pr O v aand 160 dilo dito W n 81 Peter obl 7 189 nenierSBioOrSpoi iert ï a 11 11 lllinoia Central obl ia goud 4 100 Louiav yssbvilInCort v aand 63 Vloiioo N 8pw M j Ie hyp o 6 108 Uua Kauaas r 4pct prcf aand 18 N ïorkOntasiot Weal and 14 16 dilo Penn übio oblig 6 108 Oregon Calif 1 a hyp in goud fi 78 81 Paul Minn k Manit obl 7 128 Uo Pao Hoofdlgn oblig 6 110 dilo dito Line Col le hyp 0 6 38 Can da Can South Gert T aand 61 Vbn O RsU Na le h dc O 6 Amatord Omnibua My aand 194 i Rotlerd Tramweg Maata aand 99 I Ned Slacl Amalerdara and 8 106 Vi Slad Rollerdam aan S i06 Beloie Slad Antwerpen 18 7 108 Stad Bruaaol 1886 102 HONO Thoias Regullr ieaellach 4 118 OoalENB Staataleeaing 1860 3 180 K K Goat B Cr 1880 8 Spanje Slad Madrid 3 1868 38 a Ned Top Bea KaDtoDgerecbt te Gouda Zitting van Woenadsg 8 Oe 1897 De narolgende personea zijn veroordeeld wegen i Overtreding wet op beamettelyke veeziekte 0 d B to Polabroek tot f 10 of r dagea Overtreding jachtwet P v te Gouda tot f 3 of 2 dagen Overtreding jjkwet P S te Bleiawijk tot f 0 50 ot dag P A v ao M G to Nieuwerkerk a d Uiel ieder tot f 1 of 2 dagei P te Bleiatvgk tot f 2 of 4 dagen Overtreding politieverordeniag van Gouda W M en C v R ts Qouda ieder tot f I of 1 dag Overtreding traf vet J B te Gouda tot f 1 of 2 dagen D S le Gouda vrggeaproken Openbare dronkenicbap J B T d G A G W J 0 H W v 8 A J t en A d J alien le Gouda C d 0 le Nnmanidorp ieder tot f 1 sf 2 dagea Openbare drookenackap by eerite beihaliog D W te Sluipwijk tot i 5 of 3 dagen BnrgerliJke Btand GEBOKEN 6 Deo Lodewyk orders P G Kooymao en T J Berlyn Femmigje en Jan ooders S Dragt en E ButEÏoga 7 Pieterualla ouders C van Egk en J de Brain 8 Dirkje Johanna ouders M J P Theoaieu en M J E Thesingb Susanna Maria oudera A Massaar en G C van Bs Pieter Wilhelmus ouders W van Kersbergen éu C de Graaf Anna Cornelia Eliaabetb oudera C J Clemens en C Rotten OVERLEDEN 6 Dec A de Jong wed van A Uollaart 82 j 7 P de Jong 18 i J C van Dongen 48 j 8 A de Jong 55 j GEHUWD 8 Deo J van Uoen en M J Uerlgu ReeuwUk GEBOREN Adtiana ouders D Oosterwëk en E Schouten Pieternella ouders M SohoulBu en P van Kempen R B O L A JVwfl B Zpo Damasten 65 Cts tot 14 65 per Meter zoowel Zwarte Witte en Gekleurde Henneberg IJde van 35 Ctatot 14 65 per Meter Glad Gestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 versohilleade Qual en 2000 versoh kleuren Dessins etc t r can port en rechten n hutt STALEN per omgaande Dubbel brielport naar Zwitserland flennebarij s Zijde férieken K eg K UoO zuHicn ADVERTEWTIEN 11 die iets te vorderen hebben van lv verschuldigd tyn aao of borgtochten onder zich hebben van de Hfutu tentehnp van den Hoer JAN TEEKËNS in leven zonder beroep en Wethouder der gemeente Reeuwijk aldaar overleden 14 November 1897 worden verzocht daarvan vóór deu 2 0 DEOEMBER aanstaande opgaaf d betaling te doen ten Kantore van deu Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVEU te Gouda iiunUadI Jftnos en Terenez JOzsel BllTEmTEE PAJEUJS Slotemaker Co dBAMDS MA OA8INB DIJ Frintenips NOUVEAUTÉS Wij verzoeken do Dames ilie ons oillustreerd mode album oor het Winterseizoen noch niet ontvallen hebben dit te willen aimvragcn aan MM JULES JtLUZQT C Piri Hetzelve BostpIlinKen van af i5 francs vrij van all koHten aan liuis met 5 verliooginR mxpérflUifcMtoflr U BDiMdal B J VE RGEER GO UDA Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOÜOSTUKKBNeu verder alle zaagwerk wat tot het vak behoor Met en tonder levering van hout