Goudsche Courant, zaterdag 11 december 1897

No 7451 Zaterdag 11 December 1897 36ste Jaargaog Ter drukkerij Tan A BRINKMAN k ZN worden gevraaga E CASSITO TANDARTS Gouda Turfmarkt mimm gohant Nieuwe en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken KA TWEE NETTE JONSENS om iu het Tak te worden opgeleid Zich t TerToegen aan het Bureau derer nnn LANGE TIKNDEWBG D 60 aPMJCJU UUJSN MAANDAG DIN8DA0 DONDEBDAO en ZATERDAG Tan 8 tot k uur WOENSDAG en VRIJDAG Tan 1 to tS uur ZONDAGS niet De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afüonderiyke Nommers VIJF CBHTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Genten liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 10 000 Ouldeu wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de bg mg ter iuiage liggende getuig achriften der uitstekende resultaten Tan de Electrooiotorisobe Tnodhtlsbandjes niet echt igu Itt Mat ItlU op den naam van den Fabrikant tmam HOLTZ W Wordt franco toegezondeu alleen na otiteangst Tan postzegel ad 9S cent door KOBERTHüLTiS UuiegeD Verkrijgbaar bg WOLFF Co Wesikw m Wederverkoopera gevraagd Te Eoop of te Huur aangeboden im IIËEREKUIJIS staande aau de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te bevragen Lange Tiendeweg X 29 Uet huis berat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaati boren 3 Kamers en Zoldar verder alles netjea en doel matig ingericht alsmede van Gas en WaUr leidinj roorzien Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding FEANSCHE STOOMYERVEEIJ Ghemisoke Wassoliery Ti H OPPE IIËIMEB 10 Kruiskade Botterdatn QabreTeteord door Z M den Koning der Belgen Hsofddeptt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az dpeoiaiiteit roor het toornen en Teiren Tan alle Ueeren en Oamesgarderoben alsool alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoom n Tai plucbemaoiela Teeren bont ent OordgneB tafelkleeden eni worden naar de aienwate en laatste methode gererid Alle goederen hetig gestoomd of gCTertd worden onsohadelgk Toor de geaondheid eu relgena staal bewerkt umwmi m prospectus aloï Z KEATING s HOEST BORSTPLAATJBS WOLFF eu € o Wetthaven 198 Frijstrekbng 16 December 500 000 Maik Ills boofdpriji m liet gelukkiftst gevsl biedt de nieuwste groott Ueldverloting dto door da llooge Eegeering ran Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd ia De voordeelige iDriobting Tan het nieuwe plan bestaat daarin dat in den toop van ileohts weinige maanden in 7 Tcrlotingen ran 118 000 loten 59 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark ter volledige besliasing zullen komen daaronder siJQ kapitale prezen ran eventueel 600 000 Mark by uitnemend beid echter a prijzen a M 20 000 36 prijzen a M 10 000 56 prijzen a M 5 00 106 priJEonaM S 000 S06 pry enaM 8 000 812 rijzen a M 1 000 1518 prezen üM 400 8S962 pnjz aM 156 19490 prSiM 800 200 134 104 100 78 45 21 l prqs 1 prga 1 pry t prgzen Iprgs Iprys i prgs a M l prys a M i pryzen i M 1 prys a M 1 prya a M a M 310 000 aM aoO Üi O a M 100 000 aM 76 000 aM 70 000 iiM 65 000 kM 60 000 itM 66 000 60 000 40 000 80 000 De aanstaande eente prgelrokking dezer groote door den 3taat gewaarborgde tieldTerloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op den W DECEM BEB € k en kost hiervoor 1 geheel orig lotaleohts Mark 6 of 8 50 1 half MM f 8 1 76 1 kwart r I b 0 tegen inzending van het bedrag per postwissel of tegen renbour Alle oommiseiee worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder BpeUr ontvangt van ons de met het wapen ran den Staat voorziene Origiueele Loten zelf in banden Bij ied re bestelling wordt het vereischle offioieele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen als ook de betraffendo inleggeldan te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaangevraugd na Ike trekking de oflioieele lijsten De uitbetaling der prijzen fresohiedt steede prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet ia steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlgke pryzeii hebben wij meermalen volgens olfioieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bg deze op dan heohielen grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zynda trekking alle orders ten spoedigste reohtstreeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBUBGP 8 Hivmede danken wg hat vertrouwen ons tot hiertoe eioho ea en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelue ming inviteeren zullen wij ook vw r het vervolg bemoeid zgn door een stipte en feeele bediening de tevredenheid vau onze gtfoerde Begunstigers te verwerven Wie zeker zyu wü de Echt Eikel CuCaO te ontTungen teaameugesteld üD ua vele prcoftienÜDgen in den ïutndel gekomen onder dest num des uitvinderB Br Miohaelifi Terra rdigd op do beste machines in het wereldberflunde étabblissomeut van 6ebr £ Stollwerok te Keulen etsche J Fll2ie 2SLeIl CikeI 6acao in vlerInnteB hamea Deze Eiktil Ctoao ia met melk gekookt eene ungenune gezonde drank voor d gelijkscli gebruik een i 2 theelepel tu t pceder Toor een kop Chooolitq Al geneeaknobtige drank bg genil Tan diarrfaee idechts met water t gebruiken Terkrygbaar bij ie Toornainate B X ApottMkers ena p Vt Ka Ko pnnlbnujea f 130 e 0 9Ö o 0 35 OeneraalTartegenwoordiger TOor Nederland JuRus Mattenklodl Amsterdam Ealveistraat 103 Soudi Dtult as A BKINCMAK en SSOON Qmek en Folikliniek oaSVKTHIIS eu tlVMMBCOIMUMBi Toor Hpreekaieu dageljjki van 13 2 u Gratia Spreekuren Maondag Wotntdag om Vrijdag ö 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A CKVL GeneealiMr Diricleur ElECTRÖMOTORiSGHE TAmiSBANDJüS WBTTIÜ QBUBPONBBRD BI het gebruik daarvan geschiedt bet jiden krijgea dr DE MINUTE PIJN 31 V uMMi Mi acBvuieai oec en krijgea der Khideren ZONDER Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden El©33 praclitigr xxet in grericli t HËËRËKHOS met TUIN staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en jjrachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 ©®©®©@@ 0©@00 @0©®0 @© @®®@@© L J SON HONIP imOI PËH Tandarts Utrecht Spreekuur des DONDERDAGS Tan 9 3 uur in het bedrukt met Firma per 1000 stiiks f2 f2 50eiif3 Hólei üEPAUW Grootemarkt te GOUDA P D 1KB OODE BIJ 9 m SCHIEDAMMER A BRI1 RMAJ ZOOI Lange Tiendevvreg D 0O öouda Telephoonnummer 82 GENEVEE Merk NIGBtTCAP Verkrijgbaar by M PEETER8 Jz N B Ala bewiJB Tan echtheid is cachet en kurk steeds roorCHIEDAM I tien lan dou naam der Finns P HOPPE CONSERVATRIX ïfederlaMsclie AlgemeeEe ïaatscliappij van Levensverzekering te 2 vd S T E I3E A 3 OPGEEICHT in 1872 fiokroond Tentooustei lin g S aboBninakesy WMeUberoeicde Sohoeo Appretoor LipM in Satin ent sya d l ata Toor bet ioad T tnoeita Belegd Reserveroiid § In Open Depot lilj delederlandseiie Bant op UU lov 189f De XJirecinr P WELTEVREEDE keurig poetaeii tui lult Eekleurd sofaoanwark Tarkrygi y wmkeltera iu acboenwork Cw f 196450 bür tetien Drogaryeu eoi Hen leita Soad op DMun fftbriakuaark n Agant W fardamuR Arabwu Ve Financiële Commiitie K J KOKER Comm der Mij C N FEHRMANN Comm der Venekerden XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMB8 en KINDERMODES benovens UANDWËRKPATHONEN 9 IEDERE WEEK VEESCHIJNT EEN NUMMER In ieder n Uk9U mmarU p tien m9dekr0ntekJemiUetmn enz ene Ie Uiifave j wader gekl pUtea met 3 au patr n 3 groote gckoipte pair Fir 12 nrs 1 86 p poit 1 4B So aU do Ie uitg met daareuborea 6 gekleurde plaiea k 1 7S 1 90 U g n ISgakl pLsn 1 b jz geku p W het 6flio 2 50 3 0 4 Se b hal St no 1 g ka patr n keoM 12e y 3 3 20 yg s Patent H Stollen m itiug mt ditti nr gltttt rikrimni IWiiitirf ininirin uiWtl JDer grwM Birfolg rt tuMn Patm H atoOm etrwtieti M Mm zs rsp KliMêlm tüeniüMen Nacltalinmtttmi ftitm Htn kmfi Mif umtn tteU êcharfen H SMIm imr m UU tnrecl Ur In MAM OHÊihuKlIiiiifa H Hmm umir futtt pff ÊmtMnfiH rreMUtm iW Zmvi m I att turnt iB arnung en gekleurd trania baDdwM kpatroon Zij die zich met 1 Januari op de GO ü D8CHE COURANT abonneeren ontvangen de vóór dien tijd te verschijnen Nummers ORATIS BINNENIAND GOUDA 10 December 1897 Door de politie alhier is een perioon aangehooden die in het Alg Politieblad stood gciignaleerd aU moetende nog een dag hechtenis ondergaan By KoB bealait is beoeemd bg het wapendar infanterie tot eerste loitenant de tweedeloitenantD W de Bock gedetacheerd bg hetIfger in Nederlandscb Indig tot eerste luitenant de tweedfl luitenant F G RiesSt van betiaetriiottebatBljon De ka it L C Dgxhoorn van hel 4e reg tut art te Helder wordt op zgn verzoek wegena ziekte op non activiteit gesteld Het zal zeker elen aangenaam zgn te vernemen c at aanstaanden Maandag 13 Dee des Tonds te 8 oor op da bovenzaal van den heer A Dam alhier als spreker op zal treden de beer W B Trikke van Amsterdam bg menigeen reeds geen onbekeode meer welke een voordracht zal honden over iDe bestemming van den Mensch c Hoe de meosch eenmaal zal bektaan wao neer bg aan de beperkingen welke hem ud bemoeilgken ontgroeid zal zgn en de krachten welke nn in hem nog sluimeren in werkzaamheid zoUen gekomen zgu ea de natuur hem in al haar sohatkameren zat binnen geleid hebben over die beerlgke glorie waarin de mensch dan zal leven iet te booren dat is iets Tan aoo boog belang dat zeker menigeen van de aangeboden gelegenheid zal profiteeren Donderdag had te Reenwgk afdeeling Middelburg een droevig oogelok ptaats Terwglda 20 iarigB Hendrik Paul booi nit den hooiberg had g ooid en zioh met een ton weer naar beneden liet zakken is bg toaschen het touw Terward geraakt en blgven hangen en door zekeren H Knaienbrink die toevallig daar op FEVILLETODI 6 Lite glimlacht dook tracht ziob los te maken uit Annia a armen terwgl ig zegt Neen ik ben nog booa en verontwaardigd ge hebt me eoo pas gekrenkt en t is mg onmogelijk dadelijk te doen alsof er niets gebeurd was Vergeef t me ik zei het zonder er aan te denken dat ik je daardoor beleedigde ik ben tegenwoordig wat prikkelbaar en licktgemakt ten opziohte van enkele panten tracht dit te onthondea aU je wat om me geeft eu roer ze niet san als t te blieft Juist omdat ik geen onveracfailHgheid voor jekan hoiohelen moet ik weten wat de oorsaak is dat ja tegenwoordig zoo ge eel anders bent dan vroeger ik kan het niet asozien zonder een woord te zeggen dat je ileoht eet en slaapt er bleek gaat uitzien en j vroegere vroolqkheid verliest j ik verdenk diea m Dheer Brand van daarbij een hand in t spel te hebben Zeg aUts VBD mijnheer Brand bij heeft je niets gedaan en verdient volstrekt niet dat je op noo n toon orsr hem spreekt Zoo P Ik bemerk dat ik moet oppassen of het I oo geleerd en knap tijn als S l ölig vervelend § m waaron ili ik vragen mag F de werf was los gesneden onmiddellgk werd er geneeskundige hulp ingeroepen wat siet mocbt baten daar hg reeda overleden was Men kan xich de droefheid der oodera voor atellen daar bet een zeer oppaaaend joagmeosoh was Het is ons aangenaasQ te kaunen berichten dat met ingang op 1 Janoari e k de retourkaarten op de Iguen der Maatachappg tot Exploitatie van Staatsapoorwegen op den Ned Centraal ïjpoorweg en op den NoordbrabtntschDuilscfarn Spoorweg gedarende een maaad geldig lotleo zgn Het Igk dat gisternacht uit den Coolsingel te Rotterdam opgehaald is ia herkend Het IS de 25 JRrige opperman 0 R die ten huize van zgn vader in de Nieuwe Kerkstraat woonde De Amsterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren den ootroawen pQstbeambte C K wegens diefstal vau aaageteakeode brieven totgevangenisstraf voor den tgd van anderhalfj lar en A J M die de ürma Singer Co aldaar voor 9 naaimachiaea had opgelicht tot 9 maanden gevangenisstraf Te Ameide wordt de laatste dagen eon levendige exporthandal gedreven ip kongnen Zaterdag werden van daar meer dan 100 geelachte kongn n naar Engeland veriiooden Te e Gravenbage wil men op het Regentessepleiu een gedeoktneken oprichten ter eere van de KonIngio Regentei en ter herioneriog aan Ür Mi regentachap van 1890 1898 Met 1 Mei a s zullen een groot aantal politieambfenareo te Rotterdam die wegens boogen ouderdom daarvoor in aanmerking komen op pensioen gesteld worden R Nbl Cato Ramos het op de Heerengraoht te Amsterdam aangerande meisje neemt gelukkig in beterschap toe Het gevaar ksn als geweken beschouwd worden Met het oog op de groote behoefte aan troepen op Atjeh zollnn volgeoaden Ned i bg eerstvolgende geegenheidderwaarts vertrekken 400 onderofficieren en mindere militairen MOmdat hg me jou hart ontsleeU zonder dat ik weet of zijn liefde opweegt tegen mijn vriendschap irEn wie zegt je dat hg sicb van mya hart tracht meeiter te maken F fDat zeg je zelf irlkl Tot nu toe heb ik je nooit op een oowaarheid betrapt maar nu moet ik gaan twijfelen oaa je waarheidsliefde tJa je zegt het zelf door je houding je afgetrokkenheid je roorgeweade opgewektheid op andere oogenblikken en je groote geslotenheid ten opzichte van alles wat je lessen en ja leermeester aangaat Een mooie verklaring Een gedwongen lachje weerklinkt terwijl de arm die nog altijd om Lize was beengeslagen ala vermoeid naar beneden glgdt ivAnnie nil je mij niet zeggen wat je hindert Ala er iemand is dien ge kunt vert ouwen ben ik het Hoe komt bet dat je mij in fi laatsle maanden behandelt atiof ik een vreemde ware tegen wie je op je hoede moet zjjn om haar toch vooral geen blik in e hart te laten slaan Dat ia een verkeerd idee van jeii ik tracht je niets te verbergen althans niet opzettel k wil je echter graag weten hoe bet er in mijn binnenste uitziet wat ik heb gedacht en gepeinsd in den laatsten tijd dan zal ik mg zelf geweld aandoen rn met je spreken over dingen die ik langzamerhand slechts aarzelend aan me zelf heb bekend en voor altijd in eigen boezem hoopte Ie bewaren toch is bet mis ohiDn beter dat ik mijn hart voor je oitstort en je vertel wat ik van plan ben Zoo sla je arm om me been dan kau mgn hoofd op je sobouder rasten terwijl ik mgn biecht aÖeg Tal me bid ik Te Begst werd eeo S jarig meisje door den bevigeo wind opgenomen en op de rails geslingerd waardoor de herienen geheel ontbloot werden Zg overleed kort daarop Gisteren is naar men nit Den Haag seint aan het departem nb van buitenlandgebe zaken het traclaat geteekend tusscben Nederlaud en Fraokrgk betreffende de betrekkingen tassohen beiden landen in Tunis Volgana de mededeelingeo van het KaiseH GesnodheitBambt te Berlgn waren op 30 Nov beimet 1979 gemeoulen 7358 stallen tegen 1210 gemeenten 5742 ataileo op 31 October De ziekte breidt zich dus nog atark uit Terwgl het aantal besmette gemeenten in Juni tot 410 gedaald was nadert het nu weer tot het aantal van Januari jt 2368 Dinsdagavond omstreeks middernacht kon men te Richmond eeo vrouw geheel ontkleed in den stortregen den weg naar Kew op zien loopeo Dj politie zette haar na en haalde haar ten slotte in Op bet palitiebareao bleek d vrouw een gewezen oodarwgzerHs te zgn die aan godsdienstwaanzin leed Lauga den weg vond men verspvid haar kleedereo liggen Ëene dienstmeid van de Koteomarkt to R oiMel bad ia eene courant gelezen dat op 13 November 1899 de wereld zon rergaao en dit had baar zoodanig ontroerd dat zg geen eten meer wilde nottigen Nu eergiateren is zg van sobrik zinueloos geworden Hbl v A Door den aannemer P Noteboom san de Hooikade te Delft zgu onlangs achter zyne woning boringen gedaan tot het verkrijgen van water Op een diepte vau 12 meter ontdekte bg brongas en dit bleek van voldoend lichtgebalte om zgn woning en pakhuis te verlichten Het licht is zeer mooi en voldoet aitetekend N beeft ook bg anderen aldaar boringen gedaan bg enkelen met goed gevolg Volgena de Westminister Gazette zal de Koning van Zweden eu Noorwegen op weg naar Etome naar bg een maand denkt te vertoeven ook den Haag aandoen De Koning zoo in het begio van Januari nit Stockholm vertrekken en dan zgn weg nemen over Kopenhagen den Basg Brossel Londen en Parija In Engeland zou Z M niet langer dan een week blgven zoo weinig mogelyk in de rede als ik raija verhaal heb gedaan moogt ge je op en aanmerkingen maken Je weet dat ik hem in t begin eer Iselijk dar kaap eer vervelend dan aangenaam vond Langzimerhand veranderde dit Althans het laatste Ik i eloof dat bot veroorzaakt werd door da attenties die hg mg bewees do aardige manier waarop hij met me omging en me ongezocht toonde dat hg prijs stelde op mijn oordeel en smaak Soms vertelde hij me het een en ander vsn hem zelven en zijn familie Ken anderen keer t liep tegen de Keratraeantie zei hg dat bet hem loeg en stil zoa zgn als ik nist zou komen les nemen en de veertien dagen hem beiiaald lang zouden duren Na de vacantia word ik bijzonder aardig ontvangen mtjn band werd met hartelijkheid gedrukt mij werd eaude cologne gepresenteerd ik moest oeu kopje thee voor hem schonken in ué woord hij was alleraardigst Ik echter kan dikwgis mot dan heston wil niet dien toon aanslaan ik ken hem daarvoor nog te weinig ik sohija een eenigszins wantrouwend karakter te hebben dat zich niet spoedig aansluit PU vol goed geloof de dingen bekgkt door een optimistiscben bril Als bij lief voor me is en me beleefdheden bewget zog ik weinig of niets en toon evenmin er moe ingenomen Ie zgu als bet tegenovergestelde Mgn goede of kwade ongel ik weet niet hoe ik hem moet beschouwen fluistert mij op zulke oogenblikken in l Toon niet dat ge t aangenaam vindt want wie zegt je dat hg er iets mee bedoelt F t Kan beit 7 ijn dat hij een paar uur later aan een andere dame die hij les geeft dezelfde beleefdheden bewgat j zoudt je zelf bespottelijk maken sla Je door blik of In den pas verichenen Almanacb de Gotfaa voor 1898 vindt men het portret vaA onie Koningiu Tegenover bet ti elblad ataat het portret van Koningin Victoria daarop volgt dat van Koningin Wilhelmina en het voorbericht blgft niet iu gebreke op de omstandig heden te wg7 en waaronder de beide vorstinnen bgzonder op den voorgrond treden Voorts biedt de Almanacn hel portret van Mc Kintey en dat van graaf Solma Laubach president van de Duitscbe ridderschap Staten Oetieraal 2e Kau Zitting van Donderdag 9 December Het debat over het Hoofdituk Juititie werd voortgezet De Minister baleofde aan dan heer Van Karuebeek te zullen overwegen in boever da uitbreiding van de rgkiveldwacht mogelgk was Bg de afdeeling cge va o ge nissen en gestichten drong de heer Travaglino erop aan de verpleegden in de opvoedingsgestichten liever nit te besteden De near Kerdijk drong aan op uitvoering van de wet om gedetineerden duverlangd hun straf in afzondering te doen ondergaan De Minister verdedigde de oiivoadingsge stichten waarin de onzedelgkheid sterk ii afgenomen eo waarvan de rusultaten gunatig zgn Meerdere afzondering van gevangenen zal mogelijk worden na de voorgenomen clasiificatie eo als er meerdere celgele enheid zal zgn Aan den heer Maoaré verzekert den minister bg de suppletoire begrooting eeo nieowe ge vangenis te zullen voorstellen te Haarlem en gaarne met den voorzitter der staatscommissie VBO het B rgelgk Wetboek te willen overwegen idde en tot bespoediging van den arbeid Hoofdatok Juftlitie werd daarop aangenomen met 73 tegen 1 stem die van den heer Vun der Zwaag Men ving toen aan met hoofdstuk V Binnenl zaken welke in de avondzitting zgn ten einde gebracht Art 1 tot 45 zyn zonder stemming goed gekeurd De hwr P W Janssen te Amsterdam heeft den predikant Hulsman te Zandvoort in staat gesteld een gebouw aan te koopen dat ingericht aal worden tut een Zandvoortsch Ons Huis lokaal voor cbristelgke en maataobappelijke belangen Qisterenochtend omstreeks half twaalf il op het station Venlo deconr nctenr pakmeester O onder een rangeerende machine gersakt waardoor hg aan het hoofd gewond en inwendig blos toondet or meer achter te zoeken dan er waarschgnlgk in zit ffOp zulke oogenblikken ben ik soms missohien killer dan marmer want oen paar keeren zag ik dat bg mg vragend twgfidond of ook wel enigszins teleurgesteld aankeek t kan echter best zgn dat ik me dit verbeeldde omdat het me niet onwelkom zou zgn nlV kan zoo n soort van hofmakerjj niet verdragen bet maakt mg prikkelbaar en zenuwachtig en loet me som dingen zeggen die ik niet meen en waarover ik later berouw heb Laat hij me wanneer hij van me houdt als een man vragen of ik 7iijn vrouw wil wordoD denkt bg hierover niet laat hij dan ophouden met at die praatjes en aardigheden die niets beteekenen on waarvan ik een afkeer hob Eeo llinko man op wien niets velt te zeggen on die een bekoorlijko positie bekleedt beho fi niet licht bevreesd te zijn dat bg zal worden afgewezen terwgl wij meiajee tu dikwijls do dupe worden vau hofmakerg dan dat we als wg althans niet mooi of rgk zijn maar vol goed vertrouwen en zoete hope mogen toegeven aan sympatbietin door ons opgeval Hierbij komt dat ik gedrukt word door mgn onoprechtheid met betrekking tot mgn bril doordien ik hem utet draug mis ik some mjjn gewoon zelfvertrouwen krgg iets onzetfstanditra en aarselenda en voel mg minder op mgn gemak Daar hebt ge mgn biecht je weot nu alles eo bemerkt dal i heerlijk zou zgu als ik mijnheer Brand uooit gezien had Ifordi vertolgi