Goudsche Courant, zaterdag 11 december 1897

Maa Icoat ia hel sDavetter Degblade Tan 7 Decaaber bet volgende leldtame bericht In de gisteren gebonden vergadering van den Etaad bad geene discussie plaata Dieolengerolge blijft de rubriek Uit onzen Gemaentaraad f thans achter weget De beer Bronsreld is thans 30 jaar achtereen redacteur geweekt van de Stemmen voor Waarheid en Vnde Als feeat ave heefi bg aan allen van wie gedarande dat tgdsrerloop artikelen in het tijdschrift werden geplaatst een aibamblitd gevraagd eo in bet nomi van December afgédrakt In gabondej ongebonden vorpi is door velen aan die stem gehoor gegeven Mede ie opgenomen Igsk van overleden medewerkere Een en ander btilaak niet minder dao pagina s Op grond vin de nieuwe wet op de achutterg garde eivque in België zgn ook vreemdelingen aangemaand tich te laten inacbrijven Biertegen hebben reeds de gezanten van Engeland Nederland Noord Amerika en Zwitserland note s bij de Belgiaebe regeering ingediend Ook Dnitscbland en Frankrgk zullen er tegen opkomeo Volgens Le Soirc is ds Belgische regeering door desa zaak in groote verlegenheid gebracht en zal zg de uitToeriog der wet scborsea Oogewona inbrekers hebben Zondag een betoek gebracht aan de woning van den Fargeeben correspondent van de sFrankf Ztg dr Üoldmacn In diens afwezigheid werd de dear van de woning opengebroken De inbreker of inbrekers begaveo zicb regelrecht naar de schrgftafel braken de laden open en zochten enkele brieven daaruit die ig medenamen Het geld dat eveneens in de laden geborgen was werd niet aangeroerd Waarop de nestelen brieven betrekking hebben weet men nog niet Het de zaak Dreyfos ataan zg niet in verband wgt dr Qoldmann geen papieren in zye bezit had die deze taak raakten De verzending van steenkolen en cokes nit Oe Rnhrhavena naar Nederland bedroeg in de eenke 10 maanden van dit jaar 1 163 797 tonnen tegen 1 178 409 tonnen in dezelfde tgdruimte in 1896 ongerekeod de verzendingen per spoor Bet beituut van het Rgnsch Weatfaalecbe Kolenayndicaat beeft een nieuwe verhooging der prgaen vastgeeteld Deze zon tegen 1 April ia werking treden en f 0 15 per ton bedragen De Antwerpsche justitie meent in een zekere Oordens den man te pakken te hebben die den laalsten tgd er zgn werk van maakte Bcboolktnderen te ontvoeren Men vermoedt dat bg medeplichtigen beeft De boterbandelaur Cornelia van der Spek te Botterdam tegen wien de vorige week door den officier van justitie bg de rechtbank te Haarlem was gerequireerd f200 boele aubs 40 dagen en plaatsing van hekj vonnia in de Nienwe Rottordamsche Courant deOpr Haarlem cbe Courant eo de Telegraaf wegens het leveren van margarine in plaats van natuurboter werd veroordeeld conform den aisch van het O M Te Florence hebben in da afgelaopen maand 263 gezinnen bun woningen voor hnnrscbnld moeten ontroimeo Door geldgebrek waren zij buiten staat elders onder duk te komen zoodat hun inboedels van gemeentewege moesten worden opgeslagen De gemeente is thans tnsachenbeide gekomen en er in geelaagd aan 109 dezer totaal verirmde familiee woningen te verschaffen De overige 159 zwerven zonder middel van bestaan rood DWe SKHirwegvertWlDgen tset SOlIDi Wl l r 18 7 8 A g vug i e 1 eoui A ll t 1 84 11 88 e 11 88 er 11 48 H8 4 4 1i 8 10 aOTTlRDA M 8 O O D i 10 1 11 85 11 88 H 7 W4 ROTTXXDAH 8 41 8 87 4 88 8 10 K lt 9 M S4 10 11 ll U 11 M 10 0 47 10 13 10 10 ll St 1 i 8 8 40 M 11 14 U 06 18 47 8 38 7 10 7 48 8 18 8 00 GODDl DEN BAAS Ckiudi Zeveakuiiea Meerkapelle Zoetenneer Zegwaard Voorburg i Hage 11 1 a 7 80 8 80 16 8 10 14 11 15 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 6 St 6 84 8 11 7 84 7 6 8 83 8 64 8 04 t 10 18 8 1 10 11 8 i 10 88 18 04 8 84 t S l 88U i 11 44 Ol DA DTBlCHT Muda i 8 84 7 88 8 81 07 16 1 10 67 U OO 18 68 1 80 8 17 4 S6 8 06 Ouiew 5 86 11 1 7 8 10 11 8 ♦ 8 88 0 3 10 61 11 46 18 8 1 86 8 08 8 60 6 8 6 86 8 16 10 17 10 86 7 10 10 84 t 4 7 18 8 48 10 41 C 4 7 8 8 6 11 18 11 18 GOUD A A U8TXIBAII S n 8 48 10 7 18 10 4 11 84T 10 0 1 8 1 18 U 10 17 1 88 U 41 11 10 nut hai ZUkenboM gekMiud werd Bg ftnoni Het 2i iuig dochtertje ftn Jobanaei Njj aeoi ka naarua ii treurig aao baar eiada gakomeo Tarvgl hare moeder baiteo aan t werk waa bad ig bat ongdlofc te dicbt bg den baard te kom D waardoor bare kleederen raar ratten en tg looteel brandwondee bekwam dat zg oa een herig Igden rao 2 anr deo geett gaf Ue hoofdredactear ran het blad Impartial Frédérique waario een reeki raa artikelen openbaar gemaakt zgn die de betolkiog tegpn de Doitsobera oproiden ie in becbtenii genomen en op een Halti cb oorloguchip gebracht N a Ct De Frieiland een der drie oicnwe gepantserde kroisera die op ome werreo te Amsterdam te Rotterdam en te Vlisiingea in aaobonw waren heeit lich hg gn proeftocht nititekend gedragen Dit type door ome technici ontworpen ii aaar men verzekert lo cenige opiiebten allen beitaanden kroiiera TDornit De kraiiera agn rooriien van waterpgpketels die htt groote voordeel beaitten dat zg weinig raimte en gewicht innemen in verbonding tot hun vermogen In dit opaicht overtreffen zg de nieuwe Engeltcbe krniters de Powerful en da Terrible met 50 pCt Het rualtiat ia grootere anelbeid bg geringer waterverplaataing dua gemakkelgkhtid van manoeuvreeren En de gebonden proeftocht van de Friesland toonde dat de beloofde 20 mglen gemakbelgk behaald werdea Men mag dns aannemen dat we met deze nieuwe krniaeri indelgk eena vwaar voor one geld zullen krggen De zaak Hoogerhuis Zooali wg hebben opgemerkt is in de saak der broedere Hoogerbnia een belingrgke verandering gekomen door de aanklacht ran meineed tegen den hooidgetoige ingediend en da termelding van peraonen die in het geding niet tgo gehoord en volgris wier leggen anderen hel misdrgf tondui gepleegd hebben Bierdoor ia de laak iff een geheel nietw tgdperk getreden en ie een nieow gerecbtelgk onderzoek mogslgk geworden dal dan ook na reeds wurdt ingesteld yolgeni de bepalingen van bet stralprocea is voor vernietiging Tan een strafvonnis dat kracht van gMtgsde heeft verkregen dat wil zeggen waarteKen geen rechtsmiddel hooger beroep of caseatir meer is toegelaten noodig dat er een nienw feit een novam opkomt waarmee het vonnis onbestaanbaar ia Van die gevallen noemt de wet er drie lo als bg verschillende vonaiasen verichillende personen wegens betzelfde feit zgn veroordeeld en die vonniaseo niet zyn overeen te brengen maar het bewge van onachuld van den eenen of van den anderen der veroordeelden medebrengen 2o als een dood gewaand alachtoSer blgkt nog in leuren te zgu 3o als een of meer der gehoorde getuigen wegens meineed in dat geding in rechtan worden betrokken lo al die gevallen kan de Booge Raad op vordering van den procnreut goneraal of op verzoek van den veroordeelde het vonnii schorsen en telfs vernietigen Zoodra de Booge Rasd dos oordeelt dal er reden is tok nieow onderzoek dat dan in het eente geval door een anderen rechter moet plaats bebiMn dan dia vroeger heeft gevonniid kan bet hoogste rechtscollege bevelea dnt het strafvonnis wordt sgescborstc en dos de veroordeelden in vrgheid gesteld a da a iM Heordreoht 1 M Hieiwerkerk i l tt OapeUa 7 46 Botterdam 1 I lt lUm Dtaalsis Betterdam Oapalle Kieawerkerk Iftoordnobt Seada 8 3 l 4i 8 41 it Ct i H S Hi 8 11 8 1 8 18 98 6 81 8 30 8 15 1 18 4 t t it 04 1 11 6 17 Waarden 6 48 Otreekt 6 01 7 4 7 lt Ghindfe e 8t Het zal das te bezien zgn of het onderzoek wegens de aanklacht wegens meineed geacht tal worden op toodanige gronden te bernsten dat ean vervolging deewege niet kan nitbigven De iierkstaking te Almeloo Uit Almeloo scbrgft man aan t Niaiiws Sinds het nitbreken der werkataking welke nu reeds 16 weken heeft gednord heeft de heer Bedemao dadelgk verklaard dat eeoige van igne arbeiders nooit meer bg hem aan bet werk zonden komen Daaronder kwamen toen reeds de namen G Steeohagen en D Boom voor en in den laatalen tgd nitaUitend die twee Eerstgenoemde wu vóór de werkataking de woordvoerder der arbeiders en is thans nog voorzitter der eommieaie tot onderateoning Boom beeft zich gedurende de geheele staking op den achtergrocd gebonden Deze twee personen hebben den heer Bedeman Bchriftelgk vertecht om opheldering daar zg meenen niets anders gedaan te hebbeo dan wat eerlgh an rechtvaardig is Zg verklaren dat t bun zou jpgtei indien ban optreden tengevolge had dat ruim 300 aibeidera zonder verdienite moeten blgven Ofschoon nist rondnit geeft hun schrgven den indruk als zooden daze twee arbeiders beiden gehuwd en vadera van twee kinderen genegen zgn zicb voor hunne mede arbeiders op te offeien Men is nn teer verlangend naar bet antwoord van den beat Bedeman Maandag zgn van de zeven arbeiders nit Vrieieveen vgf weer aan het werk gegaan doch dete en de twee arbeiders uit Ngverdal hebben te kennen gegeven dat zg niet meer wenschen voort te gaan met weven onder dsze omstandigheden Uit Stad Almelo wordt van 9 December aan de Zw Ct gemeld Gisterenmiddag bewoog zich een groote menigte vreemde werklieden door onze atrateo Op een advertentie in ean onzer bladen ingezonden door den heer Slroiok te Gronao waren menseben nit Hardenberg Gramsbergen Vroomsboop Lsngereea tot aelfa nit Apeldoorn aangekomen om tich ingevolge die advertentie gisteren van 11 tot 2 uur in ean dtr koffiehuizen aan te melden Doch daar kon men geen voldoende inlichting geven en de steller der advertentie bleef nit Ëindelgk heeft hst hoofd dezer gemeente naar den beer Stroink te Qronan getelegrafeerd waarom niemand van zgoeotwege verschenen was waarop bet merkwaardige antwoord ontvangen werd dak de mensohen morgen maar kerng zooden komen Uit den aard der zaak zgn de mentchen waaronder sommigen reeds des nachts te 3 uur van huis waren gegaan bg aankomst van het talegram aavondi half zee weder vertrokken In Frankrgk is onlangs een geheele gemeente op ééa dag van het Roomsche geloof tot het Oalvioisme overgegaan Het dorp Bellefoude bg Bordeaui was sedert 1808 ingedeeld bg de parochie Romagno en eiken Zondag kwam nit deze plaala een geeatergke om in de kerk van Bellafonds den dienst te verrichten Korten tgd geleden bepaalde de aartsbisschop van Bordeaoi dit voortaan Bellefonds zon bebooren tot het kerspel Lngaason Dit nu waa niet naar den lin der dorpsbswonera Ze protesteerden en verzochten alles bg het oude te laten maar het gaf bun niets Toen namen zg bun toevlucht tot een heldhaftig middel Men ontbood den Calviniitischen geeatelgke van het dorpje Caililloo en dete predikte too mooi dat de geheele gemeente beeloot tot het Calrioiame over te gaan Al weer een ilacbtoffer van het boksen 1 In de twintigste ronde van een wedstrgd waaiin Barrj tegenover Gronl kwam te staan ontving Gront een vniitalsg tegen de kie die hem tegen den grond deed slaan Barry werd ala overwinnaar uitgeroepen en Groot weggedragen Na ean nachk van vreeeelgk Igden gaf hg deo volgenden ochtend den geest waarop de overwinnaar en dieni manager onmiddelgk werden gearresteerd doch tegen borgtocht voorloopig op vrjje voeten gelaten H l U U 11 88 11 88 11 4S 1 11 51 li as 8 88 18 8 lO St I0 4 10 4 47 10 18 10 7 il S 8 8 10 1 Hbl lom r lerieOT Do inaUraii Stuttgart Zurich die te Snur Ie Schaffbanwn moest aaakoman ii aan aiad vóói dit atittion ontspoord Da trein waa aanmerkalgk te laai en de maahioiat wilde dit door anelle vaart inhalen De trein bettoad ait drie personsurgtmgeo die rechU ran dan 3 meters hoogen dgk Hortten de goederenwagen kwam dwaia om de raila te itaaa de locomotief viel linki van den dijk en boorde een meter in den grand Locomotief en pereonenwageoi egn geheel vernield Van de aohtlien peraonen in den trein agn er teven gewond een jonge dame nit Stuttgart en de machinist lerenigevaariyk 63 Alle logere ea bomicbuit n van de Scbeseaingaobe vloot ago thans binnen en hiermede is de hariogviascberg voor dit jaar gefiindigd Oe hoogste besommiogen in drie reizen gemaakt door drie b machoiten van den reeder A G Rceleveld bedroegen geiaienlgk f 21 000 Baitenlandscb Overzicht Da SpRiDScbe mioisUrraad rergaderda beden ooder UidiDg van da Rageotar Da miaUterpreaidant Sagsata verklaarde dat da Vereenigda Stateo in gevat sij beproefden licb ia da Cabaaoccbe aangelegaBfaadeD te tneogeo da Spaaaacba regeeriog gereed zonden vinden om de recbteo en de eer vin Spaoje te verdedigen De beer Sagas a voegde erby dat da miilitaire operaties op Caba naar wenïcb verliepen en dat binnenkort de oorlog op da Pbilippgaen befiiodigd zoo tyn De zending ran dao beer Vod Gaotieb ia mislokt De pogÏDgfo door dan minister president aangewendi om met da Doitacba oppoaitie tot een otereenkomit te geraken tgif niet geilaagd De Dnitacbe groepen bebben eenstemmig geweigerd onderhandelingen met de regeering aan te knoopen toolang de taalrerordcoing Toor Bobeme niet geheel is opgeheven Het gevolg hierran waa geweHt dat de mïniate aad bealoten beeft deo Rgkiraad ntet meer bgeen te roepen doch de overeenkomit met Hongarge de voorloopige begrooting en de wet op de vaatstelUng au bet contingent dar militie door noodwatjac te vervangen Voordat het zoover gekomen ii heelt de mioister preaident nog een conferentie gehad met de leiders der linkarzgde waarin hg varklaarde dat de Regeering voorloopig niet voornemene is meer coneeasie ie doen dan een herziening der taaWarordening in het voorbitzicht te stelian bg behield zich thans voor bat wederopvatién der ODderbandelingeD met de partyen over een geregelden gang der parlementaire warkzumbeden tot ean meer gelegen tgdstip uit te stellen Da aangekondigde bgeenkomit van groote indnitrieelea en kooploi ten gnnita ran da oibreiding der Eeemaobt is eergister te Berlgn gebonden Zooder in de technische bgzoaderbeden van bet ingediende wetaontwerp te wil len treden verklaarde de vergadering dat bet plan ia het algemeen aan die eisoben ran bal oogvoblik voldeed en men besloot op alle kamers vsn koophandel en fibrieken en allerlei vereenigiogen in Dnitscbland een beroep te doen om den ISdan Jaunsri een vertegenwoordiger nsar Berlgn te zenden voor een groote manifeBtaiie Hoewel de vergaderden tot verschillende politieke richtingen behoorden ichignt onder hen de volmaaksle eenstemmigw beid te hebben geheenoht 10 86 1 18 10 04 10 1 10 18 10 88 18 84 8 £ r ie China blgkbaar erg vee aan gelegen é$X de Eiaatschaa bsai niet in de handen van DoitPcbtacd blgft De regeering te Petersburg zoo meldt een telegram nit Shanghai waa ten hoogste rerbased over de daad der Dnitaobers Zoo iets in vollen vredpstgd zonder dat er een oorlogBverkliring voorafgiog had ze van een WesteiBcbe mogendheid niet verwacht Maar M anapt wel dat bat Doitsohlsnd niet om voldoening voor den moord op de zendeUngan maar om een vlootaUfion in China te doaaif Doeb nooit heet bet verder zal hal 8 S0 8 81 56 7 15 8 08 8 0 8 16 6 85 5 86 iS 8 88 8 0 8 18 i Si 7 iO i SO i 40 8 48 10 84 8 87 47 84 10 01 lt 07 8 48 8 10 10 16 6 17 7 85 6 87 f 8 84 s 6 41 6 4 I M 8 81 8 14 7 31 88 4 4 80 4 67 8 04 i lO 1 84 8 01 8 08 8 14 t lt 4 10 M I 7 46 8 80 4 8 0 4 8 6 48 6 6 DIN HAAG SODDA 6 18 7 18 7 86 88 10 88 84 f t SO 48 eHan 6 4 7 0 7 4 8 15 4 10 11 ll 7 11 8 1 8 8 44 8 40 4 06 4 33 6 80 6 18 J Voor8 5 10 17 1 41 Z Zegw6 8 10 8 JJJ gïiS w 48 8ri8 0 l 0 1 M41ir67lV 0V n a4 O 4 8i li 8 8O7 48i 10 S4 10 i4 6 88 7 48 8 4 80 10 1 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 8 J6 7 6 OT 10 0 U T B X C H T 0 O O D A 7 18 8 86 lo a 11 86 4 18 4 14 88 8 08 Itreeht Weerden a J 8 SSi8 6 Jo ll l01 lll 4 r 7 5o O 7 8 OU 1 4 11 1 7 4 8 4 7 08 8 0 A K a T B B O A M 40 V D A8 1 10 4 ♦ Aautetdam O St Oonda 1M ai 1 U1M M 4 47 M 1 4 ObiaaMcfae goavaraemsDt ar in toestai men dat Duitaehland die prachtige Kiaatscbaa baai voor zich behoadt Of bet waar is dat da Cbineesobe regeering eerst ovar het inroepen eener scheids rechte rIBke beslissing dacht weten we met Maar BD beeft ao het atthaos over een anderen boeg gewoipen Timee telegrammen nit Peking Bialdes dat China alle eiKbenvan Dnitscbland beeft in wiUigd in de rerwacbiiog dat de bezetting van Eiaatschsa dia toch alleen gatehiedde om aan die eiacben kracht bg te zettaut nu ean eind zal namen In rnil voor de beide zendelingen wil China doe gaven geldelgke vergoediog aan de faniliaa dar slachtoffers oprichting van een kerk te Sii Ning Cban de blgvende degradatie van den belrokken goarerneor den he r LiFing Bing onderkoning van Szucban betaling vao de kosten der bezetting van Kiantschau conceas es voor mgoen en spoorwegen enz enz Dit beriobt is zeker van boog belaog maar de bedoeling zal wellicht deze zgn de Ctiineescha regearing hoopt dat Do tacbtand de stad Kiantschao ootraimen zal want boe kan 1 anders tegelgkertgd de eiacben van da Doitscha regeering aannemen die zeker niet in de laatste plaata ook dan afstand van de Kiantiohaa baai als koleostition bevatten Of ia déze eisoh niet bg de andere inbegrepen Hoe t tg man sal er spoedig wel meer vsn boeren Zoo voor als na mag men voor zeker bonden dat Dnitscbland niet tos zal laten wat het op 100 eigenaardige alleabebalve eerlgke manier verkregen heeft Daar wgien ook de toeberaidselen van installatie op Ta Hamborg en Bremen zgn daor de regearing schepen gecharterd tot vervoer van troepen naar China en oproepingen worden gedaan voor vrgwitligers die iu China wiUao dianaa Prins Heinriik is druk be ig met het afleggen van afscheidsbezoeken vóór zyo vertrek met de tweede divisie ntajirscbepen naar de Ckineesche wateren Oen 15ea December steekt hg in zee De keizer zal er bg tegenwoordig zgn en wordt reeds Maandag te Kiel verwacht Dat de Doitscbera zich io het gebied vso de baai reeds zoowal als heer en meester beschonwen bigkt ook nit het volgende bericht aVrgdag verliet kapitein Becker met 210 man de baai om da dorpen in den omtrek te bezetten Van daar trokken de Duitsclie soldaten naar de stad Kiaatscban Ds Cfainee cbe forten openden hnn vnnr op de Duitacbers die het beantwoordden Drie Cbineezon weiden gedood daarop sloeg het garniioen op de Tlacbt De Chiaeesche generaal werd gevangen genomen maar weer op vrge voeten geiteld Verscheiden Daitschers werden gekwetst door de ateenen die het tolk op ben wierp kapiteih Becker liet toen den boofdimbtenaar van het dorp gevangen nemen en hem een dracht allien geven met een bamboe Twee werkstakingen in Engeland ign voorkamen da eene van de spoorwegbeambten althans hoogstwaarscbgolgk de andere van de katoenapi oners onnoodig geworden no het bestuor van het petroonsverbood voor zgn plan om bet loon met 5 pet te verlagen ondier de patroons zelf niet genoeg steaa beeft gevonden Da verbetering in het katoenbednjf ia oorzaak dat vele fabrikanten op het oude loon voort willen werken Het bestnnr van de vereenigiog van spoorwegbaambten heeft bakzeil gehaald Het vond zoo weinig ioBtemmiag met een staking tegenover de weigering van de spoor wegdirecties om mat de vereeniging te onderhandelen over grieve i van haar personeel dat bet een handige zat weer op minister Ritchie s brief geantwoord heeft den raad van den minister te znllen opvolgen en het personeel aan de versobillende sporen te rollen aanbevelen met de eigen directie te onderhandelen vertrouwende dat van de zgde der directies daartegan nu geen moeiigkbeden znllen opgeworpen worden Id de kiesrachthervormiog te Derby door bat algemeen beatonr van het Nationale Liberale Varbond op bei liberale program gebracht komt behalve stemrf ht voor alle meerderjarigen na drie maanden verblgf eokelroadig Btamraehi betaling van de verkiezingsambte BWPB nit de openbare kas ook voor bij tgdaljjkan ondentand geen ontzetting nit het kiesrecht alle verkiezingen op i6a dag en herkiazing als geen volstrekte meerderheid is verkregen Op deze ponten mt men aannemen dat de liberale partg bet eens is Te be trenran acht da liberale Westminster Gazette hat dat de vergadering ook bat kiesraebt voor de vroaw op het program heeft gebrecht omdat dit pnnt de liberale partg getgk tronmns ook de nnionistisobe partg nog verdeelt eo h i blad hoopt dat de liberale leiders rondnil inllen weigeren tich vooralsnog voor bet noBwaokiearecht te spannen De aindalgk gesloten vrede tniscben Tnrkge en Qtiakeoland wordt door de tirietuche dagbladpMM over bet algemeen nogal gnnatag baaortaald hoewel een groot deel der bladen maettt dat aUe onderwerpen van werkalgk belang niet agn geregeld en dat daarvoor moet worden vertrouwd op de aitspraak dor gezanten De Timei erkent dejaialhaid dezer opmarking Da goedkearing van het traciaat kan de moeitgkheden mat opheffen die door bet optreden van Griekeolaod zgn ontstaan zegt het blad Nog moet worden geregeld de conaalaire conventie en moeten maatrege en worden genomen om de betaling vao do oorlogsschattiog te verzekeren waarbg tevens rekening moet worden gebonden met de belangen der Grieksche echoldeiaohers Griekeolaod beeft door zgn optreden hetioternstioDale vertroawea ge chokt Wg kuQoen das met zekerheid zeggen dat de vorming van een internal iocala coatrdle commisBÏe zonder eenigen anderen waarborg van de mogendheden door de ËaropMacbe geldschieters als een onvoldoende zekerhedzal worden besehoawd c Van Tnrksche zgde weet men alleen d t de vredesvoorwaarden beneveaa de daarbg behoorende protocollen in den ministerraad zgn gelezen en goadgekenrd en dat de ministers besloten hebben de stekken aan den Sultan ter teekeniog aan te bieden vergezeld van een tmazbatac waarin de keizerigke bekrachtiging van den Sultan wordt afgesmeekt Db Roovbhs zgn in Gooda geweest dat IS te zeggen gelokUg uïtslnitend op het tooneel ia de zaal Kunstmin c dar sociëteit Ons Genoegen c Dieven en moordenaarstroniea zoo echtnatuorlgk ala men zicb die maar denken kankregen we te zien en te bewonderen Neen dat woord past alleen bg het apel van den persoon die de hoofdrol vervulde da ontzettend zware rol van den Heer Royaarda At wat val eb laag en gemeen was m deo persoon dien hg moest voorstellen beeft hg bgna onnavolgbaar weergegeven De vreeselyke strgd dien hg met zyn geweteo had te roeren ia door hem eenig en in het joiate karakter gespeeld Men kan aan zgn spel niet andere dao hulde brengen De overige artisten haddan op enkelen ua geen bednideode figuren te vertolken Mevrouw van Kerckhovei Jonkers lo den b inne wat theatraal verdient lof voor haar werk en niet minder deo Heer D Haspels die altoos natnorgetronw btgft Den Heer Tartand zien wij liever in Galeotto Bg deed wat hg kon om voor te stellen wie hg zgn moeat lo zgne plaats zou ik liever in zulk eene rol niel optreden daarvoor is hg te veel artiat De rooverbende zag er inderdaad schrikwekkend uit 1 Ala er in het atok niet zoovele platte oitdrukkiogen voorkwamen zon bet voor onze jongeos die zoo gaarne roovaisblatorien lezen eeo stok geweest zyo om vHo te watertanden Het moet gezegd worden dat de kiesohheid iu enkele zinoen lang niet betracht is Mg dunkt de vertaler had fzonder schade of liever gezegd met voordeel aommige aitdrukkiogen kunneo wgzigeo Hoe wg ook den kunstenaar Royaarda moeten prgzeo om zgne uitstekende vertolking wg zijn over het stok niet tevreden Het paatoiet meer m bet kader van oozen tgd We houden oiet van moord en doodslag op bet tooneel Een enkele dat kan er nog mee door maar als men ze moet gaan tellen dsn wordt het te ijzig Maar daarvoor heet bet dan ook De Hoovers c Gelnkkig gaf de hoofdman zich vrijwillig in handen der jnstitia Zonder dezen held zal ds bende ook wel spoediggevat sgn sn we hebben dua niet te vreezen dat De Rooverse weer in Gonda op het tooneel zullen verscbgnen I We wenacheo ze niet terug te zien a daden ze nog zoo natanrlijk IN8CHRI IVING voor de iXationaleMilitiea EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER eo WETHOUDERS der Gemeente GOUDA Gezien art 19 der Wet van den 19n Aagostos 1861 Staatsblad no 72 Breogeo ter algemaeoe kennis dat volgens a t 15 der genoemde Wet alle mannelgke ingezetenen die in dit jaar achttien jaren oud zgn geworden of nog zulten worden zich voor de NATIONALE MILITIE moeten doen inacbrgven Voor ingezeten wordt gebonden lo Hg wiens rader of is deze overladen wiens moeder of zgn beiden overleden wiena voogd ingezeten is volgens de Wet vao deo 28n Jati 1850 Staatsblad no 44 2o Hg die geen ouders of oogd hebbende gedurende de laatste achttien maanden voorafgaande aan den la Januari 1898 in Nederland verblgf hield 3o Hg van wiens onders de langstlevende ingezeten was al is zyn voogd geen ingezeten mits bg binnen bet Bgk verblgf hondl Voor ingezeten wordt niet gaboodeo de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander oiet aan den verplichten krggsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtig beid het beginsel van wsdarkvarigfaeid is aangenomen De iosobrgving geschiedt lo Van een ongehuwde io da Gemeente waar de vader of is deza overleden de moeder of sgn beiden overleden de voogd woont 2o Van eeo gehuwde en van sen wedawonar in de Gemeente waar hg woont 3t Van ham die geen vader moeder of voo d heeft of door dezen is aebtergalateD of wiens voogd buiten s lands gevmtigd ia ia de Gemeente waar hg woont 4o Van den buiten s lands wonendeo zoon van oen Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in da Gemeente waar sgn vader of voogd hot laatst in Nederland gewoood het ft Voor de Militie wordt niet ingeschrevea Io De in een vreemd Rgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Neder lander is 2o De in een vreeitd Rgk verbfgfhoodende oaderloore zoon van eeo vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 3o De zoon vaa den Nederlander die ter zake van s lands dienst in a Rgksoverieeiche beaiitingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden iageMhraven is verpl ebt zich daartoe bg Burgemeester en Wethocders aan te geven toiBcben dan lateu en 31sten Jannari Bg ongesteldheid ifwezigheiJ of ontstentenis ia zyn vader of ia deze overleden zgne moeder of igo beiden overleden zgq voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hg die eerst na bet intreden van sgn 19de Jaar doch voor het volbrengen van zyn 204te ingezetenen wordt ia verplicht zich roodra dit plaats heelt ter insobrgviog aan te geren bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de ioscbryviog moet gescbiedeo Zgne iaschrgving geschiedt in het regilter van bet jaar waartoe bg volgena ego leeftgd behoort Burgemeesler en Wetboadera voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen die bon 18da jaar bebben biereikt dat zgn zg die In het jaar 1879 zgn geboren en overeenkomstig het voroRstaande io deze Gemeente tot aangifte verplicht zijn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van das voormiddags 10 tot dea namiddags 1 ure en sicfa in de daarbg vermelde orde te doen inschrgven te weten 3 wier geslachtsnaam begint met de letter A B 0 D E F G H I J K L en M toaaiben den 2 eo 15 Januari 1898 en zij wier ealaobtanaam begint met de letter N O P Q R S T U V W X IJ en Z tusflcheo deo 15 eo 31 Januari 1898 Voorts alrekt tot informatie vao belaoghebbeodeB dat bet regi tter van invchrgviog opdeoBIn Januari dea namiddags teo 4 ore voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd h bbeo de voorgeaobreven aangifte te doeli vervallen io eene der geldboeten ali genoemd bg art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de MILITIE moet wor den ingeschreven eo oiet in deze Gemeente geboren i zich behoort te voorzien van een Extract uit het Geboorter ieter dat bg de aao fte moet worden medegebracht dat dit Extract by het Gemeentebesta ur honoer geboorteplaats kan worden aangevraagd indien zg zich daartoe vóór l Januari a a ter GemeeoteBflcretarie aanmelden dat ieder gehouden is te zorgen dat hg bg de inschryving Wyk en Nommerzyner womng joiat kan opgeven Gonda deo 9n Deember 1897 Burgemeester en Wethoudera voornoemd U L MARTENS De Secretaris BROUWER VKR6ADERIN6V4NDENGI HEENTER4 D VRIJDAG 10 DECEMBER Voorzitter de Burgemeester R L MARTENS Tegenwoordig de bh Noathoveo van Goor Jager Herman Nederborst Hoogenboom Prince van Galen van Itereon Krook Broot Straater Dessing Vingerliog Jaspers en de Raadt De Voorzitter De heer van der Sanden heeft bericht gezonden verhinderd te zgn deze vergadering bij te wooeo Üe Notnien der vorige vergaderiug worden voorgelezen en onveranderd goedgt kenrd De Voorzitter By Kon bealuit is vergaonicg verleend tot heffiog van tolgeld op bet Goadscbe rgpad ea is goedgekeurd de heffiag van een kaai eo liggeld en bruggeld io deze Aangenomen voor kennlageviog Ingekomen 1 Een brief van deo heer H M Derckien ontslag nemende ala lid van den Gemeenteraad De Voorzitter De rfcad zal zeker den heer Darckaen dankbaar zgn voor hetgeen hg io het belaog der gemeente heeft gedaan Aaogenonen voor kennisgeving 2 Een brief van den haar J J van derSanden ontslag nemende als lid van den Gemeenteraad De Voorzitter Ook da heer van der Sandan heeft steeds de belangeo dar gemeente voor oogi u gehad waarvoor wg hen dftiikbaar sgn Aangenomen voor kenniageving De Voorzitter Door B en W is bepMid dat de verkiezing voor twee leden van den Gemeenteraad xal plaats hebban op 11 Januari en de verkietiog en araotoeele herstemming op 18 eo 25 Jaooari 3o Een brref van den haer J Ditmar ootstag oamenda ala lid der Oommissie voor de Siedelgke Zweminricbüng Aang voor kanoijgeviog 4 Aanbeveliogea voor vccatures ootataandoor periodieke aftrediag Worden voorgedragen voor Lid van bet Borgerlgk Armbeataor de beer J A P Montgn aftr eo G J de Jong G Ji Regent voor het vrreenigd Wees en Aelemoezeoiershuia da heer C A van Barkel aftr en J B van Cats Regentes voor het Weeabais Mevr A W de Jong Scbotiniaa aftr ao O W E V d Garden de Stnrler Regentee voor het Beatedolingeobnis Mevr G C Overegoder Koster aftr eo T M van der Straaien Boer Curator voor het Oymnasiom de heer L ten Bosch aftr ea R L Oldsman Lid dar Oommissie van Toeticbt op bat Midd Onderwgs de beer L Burgfradgk aftr n H J Nederborst Lid der Commiiaia vao Toezicht ap bet Lag Onderwga da beer J U van der Voort aftr en H Eayaer Lid der Commiaaie van Toezicht opdaStadsMnzirkiobool da harr J J A Montgn ftr ao O J A Stakmao Lid der Commissie voor bet Stedelgk Mnsaom van oadbeden de heer J J Bsrtelman aftr en Dr A van IJsendgk Lid der Comminfie voor de Volksgaarkeuken da beer P J A Levedag aftr en A W Roea Lid der Commiaaie voor deStedelgkaZweminrichtiog de heer Dr R K Boekmeger aftr en A Roozeboom Ter viaie 5 Een brief van B en W inzendende eenvoorste tot wgzlg ng der verordening op deheffiog van een reent aan de Stedelgke Zweminrichting Wordt vervolgd BurgerlUka Stand Moordrecht GEBOREN 3 9 Deo Grietje Coroatia Lena ouders A Bogaart ro E Koogman Jaoobui ouders D van Bergen Rravenboer en A Steenbeek PRACHTIGE SORTEERING INTBR lf ANDSCHOBNKN voor Dames en Heeren L van OS Az Md Taillaur Kleiweg E 73 73 GOUDA i elephooH m o 3t Beurs van Amsterdam Vrkn alotknt 87V 987 l i 98V IM 89 85 9 ll 847 1 l i S ll 8 i 98 9 87 1 4 7 7 l l 96 837 lOOf 6t 618 4 0 lOlV 131 loiy 199 m 14 54 n u 98 184 100 80 81 Uil io v 011 Ml 8 DKCKMBKR SïBiaLAND Cerl Neil W 8 Vf dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOiH Ooi Gegdl 1881 38 i Italii IniohrtjTiDK 1868 81 8 OoSTïxa 01 1 in papier 1869 6 dit in zilver 1868 fi l OKTVOAL 01 1 DiLt coupon 3 ditb ticket 8 KuiuKD Obl Binnenl 1 4 t dito Geeoni 1880 4 dito bij Bolli I88 4 dito bg Hope 188 0 4 dito in goud leen 188S 6 dito dilo dito 1884 6 Spanjk Perp l icIiQldHSl i Tliaillj Oepr Conr ieen 1I 0 4 Geo leoniog eerie D Uec Ie niag urie C ZuioAr Btp V obl 1891 I Mnlco Obl Buil Sell 1890 Venizuila Obl 4üQbep 1881 Amvterdam Oblii Btien 1895 3 RoTTBiDAM Stfd loen 1894 3 MiD N Arr Haiideler eind Areodeb THb Mtj Certificaten DeliMaatiflheppij dito Aro ttypotbeekh paudbr 4 Cntt Mg dor Voratenl aand s Gr Hypolheekb paodbr 8 i Nederlaudache baok aand Ned H ndelmaalaoh dito N W Ie Pao Hf p b pandbr t lLi tt Hypotbeekb pandbr 3 l tr Hypïthookb dito S OoBTKKa Uüiil Hroa bank aand RiaL llyp theiekback pandb 4 i AMBaiKA Kqut bypotfa pandb K Hai L O Pr Liau eert 6 Klo Holl IJ Spcorir Mg aaul Mg tot Eipl St 8pw aand Xed Ud Bpoorwegn aand Nad Zuid Afr Spai uai 6