Goudsche Courant, maandag 13 december 1897

Maandag 13 December J807 SOste Jaargang m T458 mimm mmmi JMieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ©®©®©®©®@®© 0©®©®®®©0 ®®@®©® De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 36 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regek a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend maar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd HEilPiniOPPIN bedrukt met Firma per 1000 stuks U 2 f2 50 en f3 BIJ A BUI KMAIV ZOOrV i ange Tiendeweg Deo Oouda Telephoonnummer 82 mi m Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Ben pxacli tigr rxet irigrexiclaLt HEERENHLIS met JM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig Kelder Boven 3 Kamers met achter een jjroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Aues voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ii ericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 lOOi U 68V 147 68 Vls 77 103 lOl Vls 100 160 18 100 BS s 102 13 108 73 1221 110 82 l 4 t dito ito diU 1811 ditoSiTUIlSixHnwI lSS A ïlobl S Znid Ital 8pirmü A H obl t PoLïN Wanohau Weeuen aand 4 Bcsi Gr Buia Spw Mq obl Baltiaehe dito aaod Ptslowa dito aand larang Dombr dilo aami 6 Sarak Cb Azov p leap obl 4 dito dito oblig 4 11 IBV 99 k AxniXi CoDt 102 1021 116 120V SsVs 116 Stad Kotterdsm aan 3 BuoiB Stad Antwerpen 1847 Stad Brussel 1883 HoKQ Tbeiss Begnllr esellsob 4 OoBTBKa Staataleening 1860 i K K Ooit B Cr 1880 S iruiic Stad Madrid 3 188S Kis Ter Bes Hvp 8pobl eert ADVERTENTIEN Faillissement EERSBERQEN B j boachikking ran den Edel Achtbaren fleer Reehter Gommisaaris in borengenoemd faülitsement ie bepaald 1 dal de indiening der schnldrorderiogen aan den Curator moet plaats hebben Tóór 1 JANOABI 1898 2 dat de rerifioatie vergadering zal worden gehooden op MAANDAG 17 JANDASI 1898 des Toormiddaga ten 10 ure in het Gerechtsgebonw aan bet Haagsohereer te BMterdam De Corator Mr M M SOHIM ti dm LOEPP Advocaat Procureur Kleiweg 28 Gtmia Sigaren makers Terstond gevraagd twee bekwame VORIHWEKKËKS BV 9ebr MORISCO te Xumanêdorp Tar drukkerij ran A BRINKMAN ZN teoréen gewaagd TWEE NETTE JONSENS PARXJ0 urn in het rak te worden opgeleid Zich te Terroegen aan het Bureau deter Conrant LANGE TIENDEWBG D 60 ORANDS MAOA8INB DU Printeips NO UVEAUT ÉS WU verzoeken de Dames die ons geïUuBtreerd mode albara voor het Wlnter lKoan noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvriiRon aan Ml JULES JkLUZOT C Plrl Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toop ezonden Bestellingen van af 25 franca vrij van alia kosten a in huia met B verhooging léliplitlUt liiiitHr tijuiriul IS l VERRODDEni of moet ge iwaar HOESTEN gebruikt dan Kneipp a Drop a 10 Cent per Doosje Borstbonbiyn i IS en 9S Cent per pakje Salmoniak Paetillet ïeOCeut per flacon bg J van OIJE KLEIWEG No 3 GOUDA Prijstrekking 16 Becember 500 000 Mark bIs hoofdpriji in bet geUkkigat geval biedt de nieuwste groot Goldrertoting die door de Uooge Begeeriog thd Hamburg goedgakeard ea gewKRrborgd i De voordeetige tDrichtiag van het aieuwe plan bestaat danna dat ia den loop van slechts weinige maandaa in 7 verlotiDgen tbd 11 B 000 loten 69 180 prijzen bedrageodB 11 349 325 Mark ter Tollsdige beslissiDg zullea komen daarond r c JQ kapitale prijzaQ ran eventueel 600 000 Mark bij uitnemeDdlieid ecbter iM 300 000 AM aoo oro È M 100 000 ÜM 76 000 70 000 86 000 60 000 66 000 60 000 40 000 80 000 l prya 1 pr s 1 prijs S prijzen 1 prys l prijs 1 pr B 1 pnjs 3 pr z B M 1 prijs aM 1 prjjs a M 8 prijzen M SO OOC 36 prijzen mM 10 000 66 prijzen a M 6 000 lOeprjcenüM 3 000 S06 prijzen a M 8 000 iiM aM 812 rrijten k M 1 000 UlSprgzen M 400 8S Sprijz aM 166 10490 pr U 800 300 134 104 100 78 46 81 Da aanstaande eerste prijstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting ia van ambtswege bepaald plaats te bebbcD op den 16 DECMMSJSM e k en kost ktervoor 1 geheel orig lot aleohta Mark 6 of 8 S0 1 half H M y 1 76 l kwart ff ff l s ff O tegen Inzending van bet bedrag per poatwisael of tegen rembours Alle oommiasies worden onmiddellük met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voortifloa Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiaöhtt offloieele plan waaruit de verdeeling der pr jsen op de TersohilleDde klassen als ook de betreffende inleggelden te vemtmeD ia gratis bijgevoegd en zenden w aan onze Beguaatigera onaangevraagd na elke trokking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geiohiedt steeds prompt onder waarborg vin den Staat en kan door directe toessending of ook naar verkiezing der Belaaghebbtoden in alle grootere plaateen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben w j meermalen volgens offioieele bewezen de eerste Hoofdpryzen verkregen en onea Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te rooraien dat bjj deie op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens da reeds ophanden zyode trekking alle orders ten spoedigste reehtstreska te zenden aan KAUFMANN SIMON Bankiera en Qeldwisaelaara in HAMBURG P S Hiermede danken wij het vertrouwen ons tot hiertoe geaoho rn en daar wij bg hst begin dor nieuwe verloting tsr deetuo ming inviteeren zullen wg ook vM r het vervolg bemoeid zgn door een stipte en roeele bediening de tevredenheid van onie gwëerde Begunatigera te verwerven Gonda Druk rao A BEINKUAK en ZOON J YE R6EER GO UDA Beveelt zich beleefd aan tot het leTcren Tan KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN Tolgens op te geven profiel Ook tot het lagen TanTOüGSTUKKEN en Terder alle zaagwerk wat tot het rak behoort Met en zonder lerering van hout E CASSrTO TANDARTS Gouda Turfmarkt SPBSEKURHy MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van 8 tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van 1 tots nar ZONDAGS niet PRANSCHE STOOMVEBVEEIJ Ohemlsohe Wassoberij VA N H OPPË HEIMEU 19 Kruiskade Botterdain Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddeptt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spacialiteit voor het gtoomen en verren van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting voor het etoemB va plache mantelH veeren bont anz Gordgnen tafelkleeden ene worden naar de lienivflte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Kliniek en FoHkliniek OBSTBTHMm en eVXMEeotMOME voor Spreekaren dagelgks van 13 Z n Gratis Spreekaren Maandag Woensdag rii Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No 11 Ur A BVL Qentetheer Dirtctiar Te Koop of te Hum aangeboden m HEERENIIIJIS staande aan de WESTHAVEN Wp B N U7 Te berragen Lange TUndeweg D39 loidm voorzien Teven boven en benX Pnvaat met Waterleiding ELECTROMOTORISCHE TAIBAISBANDJIS ffETTIG OBDEPOHKKED BU het gebruik dflarvan geschiedt het 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by mg ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van de ElectroDiotorische TandhsIsbinilJes niet echt zyn BA Men leiieop den naam van den Fabrikant ItOBERT HOLTZ M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangit van postzegel ad 9S eent door iaoBERT HOLTZ KUmegeo I Verlengbaar hig m m lagd I j WOLFF Co WestkTen I Wederverkoopera gevraagd Stedelijke Crasfabriek te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrüe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtffasmeters bedraagt de baar 10 oeat per maand Bewoners van perceelen van tan hoogste 2 25 per week kannen wekelyks afrekenen 1 en van de fabriek lampen kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen per weak in haur bekomen UTjil u d bflsU inwT vita t g o Jiclu ff al Rheomatiek LeDaeapó en kortom jTvff Aüker PiiiiExpeller Ifit iSMtketlllllllilllwateiraadnitefW Aiiter Paiii ExpellBr Pi 50 osDt 76 oeat es ƒ 1 25 de Qes Vrorhsnddtt ia ds mMste Apothekso en bv t A 8ioH f Op t Botterdam Te GOUDA ba C LUGER Apothaktr Markt en bj WOLFF Co Westhave Agentanr bg de Firm Wed BOSMAN teGooda t nmKELao Dit No bestaa t uit twee bladen EERSTE BLAD BINNENLAND GOrUA 11 Üec uibei 1897 ÏD eens gister DiTODd gehouden fergadering fftD dfl nfd Gouda ffto de HolUnHiche MftHt ebtppg n LAodbouw werden tot bestuoisledeo herboooemd de hh P aooltmiD Jz J Brouwer de Kooiog ea G A Bonter Voorts werd Dttgebraöht het rapport der afgeraardigden naar de Alg vergadenog te Graveolage en de puDteo der beschrgfiag toor de Atg Vergadering op Woensdag 29 December ta Amiirttrdaa faatgesteld BastoteD werd geen atgevaardigde naar tiie ftlg fergadering te zenden Te Ütrecbt is gtitoran tot arti beTotderd de heer P N fan Lid Het O M bg de rechtbank te Ameterdam heeft teg D 9 k der drie beklaagden Te Bo kboret Sytike Byker en Van den Dool aclit jareo gerangeniaatraf geëischt Een bedieude in de grossierderü io gedisttU Uerd aan de RitierTiechmarkl te 8 GrBTtiohBi e w rd Donderdag door zgn patroon naar b t agenteobap ao de Bank geaondeo ter Terwp eliag fan f 400 aan epecie in bankpapier Bë beeft bet geld echter niet ternggebracht O er xicb mede uit de voetvn gemaakt tooalfi later gebleken ia naar Braiiel waar hg door de politie gerat ia Uit Nieower Amitel wordt geacbreren Senige jaren geleden ertrok eengeneeahe r nit Ooderkerk aan den Amstel en fe tig ie liob te Haarlem waar by eeoige jaren latter Oferleed tot groote droefheid niet alleen van xgne bloedrerwaoten maar onk fan hen die bö in de earate gemeeuie eoozeer aan cica TerpUoht had Èeo oade troawa dieoitboda thans weduwe an te AmetelTeeu woonachtig brengt jaarlgks een beioek aan de nagelaten betrekkingen fen den dokter en Teranimt dan nooit een bederaait te maken naar het graf van benu dien xg behalve ata geneesheer ook innig Tereerds itlfl v tderlgk friend en nadirKtan Ook de Toriga week te Haarlem tgod bracht z baar jaarlgk cb baioek aan de bcgraalplkte om eeu krans leleggen opde laaiete rastplaani fan baar weldoener FEl LLETO 8 Dat weet ik nof niet ik vind dat alles er nog al goed uitliet en je geen reden hebt om je somber te maken en eoa geeiclit te zetten als f de wereld op haar einde loopt ik Toor mjj geloof dat je leermfester van je houdt dooh vdor bij je vruagt graag eenige zekerheid wil bebben dat bifj geen blauwtje zal Ibopen wees dus wat aardig eu Hef tegen hem niet overdreven natuurlijk maar gatroou Ecwels je bent jegens m j je omgeving hier en telfi jegens de schoolkindaren ge z t dan immers volkomen oprecht want je vindt hem lang niet onaardig ia t welP Ik geloof dat ik zver veel van kom zou kuauen houden als ik mocht toegeven aan wnt ik voor bem gevoel ik wil dit echter niet want sooals ik zeg ik kan ham niet genoeg en dtl werd er eeoigsidns lanelend en blozend bggevoegd ik geloof dat hy wel wat egoi tisoh is ook Dat zijn alle mannen volgens de uitspraak van mijn lieve moeder daar nboven zal dtl echt men sobelijk gevoel bij bem wel niet in biJBonder sterke mate zijn ontwikkeld anders moet ge bem later daarvan cureeren Kom beloof me dat ge in t vervolg zult zgu zooala ge gewoonlijk zijt dat wil zeggen lief en zacht en oiet wit ge sleohti een enkeiea keer zfjt maar op de 1h niuohim dikwli t Was wtil afdaar en in gepeins tertooU i liep eg voort ataraude naar bet btaowe Inclit gnwelf Dit was fofzaak dat ag niet letta op et ii geopende groeve dientengefolge een aalto mortale maakte en eeoige voeten onder den grod eeo harde ritplaata kreeg op iemand die rerda vroeger dit tranendal reriaien had O eoblikkelgk schoot baar de guBchiedenii van Albreoht Beiliog door bet hoofd en yi zg geenf verphchtingen na te komen had hIs deze wilde zg liever weer naar Amstelveen riep daarom nit alle maobt Help Hetp U Toevallig waron er een paar hpereo in da oahgbeid die bet hulpgeroep boorende meend a dat bet een arbgodoode kon weten of iemaid die tpgeo tyo zin begraven wan Zg begaven KJch daarom naar do plaats vai wear het hulpgeroep kwam en vonden da ir bet slachtoffer an plecbtbctracbtiag Aangezien geen hulpm ddoleu tot redding ui d nabgheid waren gaf een der heerea amtle jufïrOQW den raad om baar mantel nittetrel keo en deze naar boven te werpen dan knu zg het eeoe eind vaitboaden en de beeren aau bet andere eiud trekken Dit geeobiede ni t gnnatig gevolg alle o moest een moaw het ontgelden die was losgeraakt Toen werd de oude jofiroaw door de heereii bg dan bewaarder der begraafplaats gebracht waar zg langzamerhand van den schrik heiatalde haar manlat ml toilwfc u orde maakte en aan den krans zgoe bestemming gaf Tel Ëeo verschrikkelijk ongelak bad te AmerRfoort plaats De loodgietersknecht Curn v M stortte onder bet verrichten zgner werkzaamheden fau eeu gootlgat neder met h t ongelukkig gevolg dat bg op ntraat tareelit kwam Koo zwaar gekneaad dat bet blond hem uit ooreo ueoa en ougen kwam Denzelfdeu avond ii de mau aan go Ternoodiogeti orer leden De ongelukkige laat en vrouw en een kind ouverzorgd achter Volgena nader gedane mededeeling beetaut bg de Holl IJzeren Sp Maat het vooroemen om nog meerdere aitbreiding a n den getdigbeidsduur barer retoorkaarten in locaaUerketr te geven dan voor eenige dagen werd medegi deeld eu later door baar geadverteerd ia De geldigheidsduur der bovengenoemde mtonrkaarten zou nl op ééo maand word U g bracht zooder onderscheid van den af te l gin afstand Langzamerhand komt men tot t besef dit ééo van de drie klassen op de spoorwegen ie snibbig of wat nog erger ts koud en onrersDbillig Goed dat beloof ik j of liever ik zat myD best doeu ik wil dan niet ten halve oprecht z n ik maak tot voorwaarde dat ik voortaan even ais vroeger steeds myn bril mag dragen Waarom moet de bril er na bij worden ingehaald F Omdat ik me m de school en in t dagelijkscb leven aiet zonder bril kan behelpen ik draag als onderwijzerea een bril ea wil me toonen zooaU ik beu niet mooier en niet leelijker Dau loopt ge gevaar de genegenheid te verlirzeu die ja leermeester misbohien voor je heeft oggevat Juist ik wil onderzoekon of die bestand 13 tegen mijn bril of dat deze haar op de vlucht zal jagen is dit het geval dan st 1 ik ge a prijs op zoo ii liefde Ge zijt natuurlijk volkomen vrij doe dus wat ge niet kunt laten t spgt me eebler t was nn beter dat we nooit eeu weddenschap badden aangegaan Dat was het ook vre zullen oooit weer z ilke dwaaahedeo uithalen zet nu maar eea minder ernstig gezicht en lach cns legen je arme Annie die ook zonder dat ge boos op haar zgt genoeg te stellen beeft Gelukkig daar zie ik eindelijk weer t gezicht vau mgn oude Lize geef m nu maai een kus en laten we daarmee onze diaouasies sluiten t Ia een week later dus weer Yrijdagavoad Annie maakt zich klaar om naar de lei te slappen met vluggen tred vliegt zy eeu oogenblik later de trap af van de bovenwoning op de Marnixkade waarvan zfj eea kaaer met alkoof bewonen begeeA reel ia m afwachting dat men miv cbirn io de volgeode eeuw wet tal inzien dat eveiala op tramlgneu ook de xpoorwegen met één aoori wagens kan worden volstaan Io België gaat men na met 1 Januari e u proef nemtn met het twee klasaeaitelsel op e n viertal Igueu io Vlaanderen o a Antwerp n Gent Brugge a Berlgu ii déza week een 76jirig mim overleden die ter onderaobeiding van do vele anderen van denzelfden naam de miliioeumi Scbaltze genoemd werd V6ór 50 jaren nam bg van 7gn vader oad stalbuuderg ia ei a achterbuurt over met 12 paarden en8 rgiuigen Hg breidde de zaak aM nK8 uit leten Q in de oorlogen vao 1866 en 1870 vele proviaodwa geus en gaf in 1882 zgn znak over aan iwn SdtQ met 300 paarden en 200 rgtoigeo Gulukkige speenlatire in terreinen ïernobaft o bem bovendien een groot vermog B dat op 15 mil ioen mark gesobat wordt lig bleef iii da aobtetbuuri woueu eu veegde umk zelf o klompen de atraat vóór igu woning De officier vau justitie te Amsterdam heelt opoieuw openbaar gemaaakt dat een premie van f 500 zal worden uitgekeerd aan hem of baar die deu dader van den op 27 November op de Hnerengracht bg de Romeiusarmateeg ge plfi den aanslag op Cato Eamut zal aanwgzei DlK het gevolg dat daze gevimgen genomeu eu door deu bevoegdeu rechter wordt aoboldig verklaird Indien meer dau ééo rt cbtl ebbenrie Ie zguT tgd zulUu zgn aan te wgzen zal lU premie naar beslissing van deu offirier and r hen verdeeld worden Voor den tijd van t jaar in het hartje vhu de beogviascberg is bet op bet oogenblik met den aanvoer vrg treurig gesteld Voor en groot deel oo niet geheel kan dit op r keniitg gesteld worden van de weersgesteldheid dm oorza tk is dat de baugviBathery uiet diereiuU taten beeft die men er iu de maand Decamb r TiQ verwachten mag te meer daar viescheii verzekeren dat er op bet oogeublik vibscherg voldoende is Levende vi ch werd aan de markt te Rotterdam deze maand bgna niet aangevoerd eu gebeurde bet dat zooals eergisteren een sloep met Bchelvisoh aan de markt kwam dau zjiu de prgzeo loo buiteogewooD hoog dnt er voor een gewoon burgerman geen aaokoiaen aan il Scbi lvisch is op bet oogenblik op weg een fgnigbeid te worden Zoo werd ergiKtereu dooi ue koopers op de markt bg de viscbvronwen voor leveode sohelviscb au ren tAuie ijke grootte bestefd tot een daHJder a f 1 65 pir tich langs de Uloomgraebt l rinaflngra lit Wostermarkt en Kqizersgraclit naar du Ilarteslraat om daar da trap op te ggau van eeu net bovenhuis on op een por aal waar vijf Tolkomen gelijike deuron een bezoeker die er mimler thuii was in da war badden kunnen brengen te tikken aan de tweede deur links Ben diepe mannenstem roept Binnen Zg oj eut de deur en staat tegenover oen lang slank man mat een bleek gelaat donker haar eu oogen waarvan niet veel ia waar te nemen omdat ie door etin bnl wordeu bedekt en bg met den rug naar t liobt stvat Ken varbaasde blik wordt op Annie geworpen want op haar neusje rust een instrument gelijk en gelijkvormig aan dat waarvan hij zioh bedient Zij kijkt hem door haitr brilleglszen flink aan doch kan een gluulaob niet bedwingon over de kluclitige wijte waarop bg baar blijft uanstaren Dit doet bem tot zicfazelvon komen Goeden avond juff ouw Vergeef me dat ik u wat rerbaasd heb aangelickon ik wist oi t dn 11 zich soms ven een bnt bedient Ik daobt er np de les buiten te kannen ofseboon ik bem in de school bepaald noodig heb een paar keeren had ik er echter last van dat ik mgn tweede paar oogeu miste zoodat ik zoo verstandig ben geweest hem op te zetten Inderdaad zeer verstandig Neem plaats dau zullen WU dit uur wat grammaire behandelen we bebben het langen lijd rarznimd en dienen de schade in te halen Een blos bedekt Aauie i waigeu terwgl baar hoofdje met e n eenigszins trotsche bewegiag naar achteren wordt geworpen zoo koel had zgn stem haar nog nooit ia de oorea geklonken t woa of de stok een prgq ongeveer 40 50 pot hoo fer dao men gewoon ii bg gaede vangateu lu dexeu tgd van het jaar ie betalen levende lofaelviachjas dia anders graag voor een kwartje of seven stajvere van de band geixt worden golden nu 50 lot 60 o per ttak £ u uiet alleen Rcbelviacb ook andere vitohBoorten die in dit jaargetgde gewild ig oidergtogrn de laatste dagen een aanmerkelgka prgaverboogiog roodat voor het oogenblik a meeste visobliefbebbers zich tevreden woetc n tellen met apiering die dagelgks ruim aangevoerd wordt eu daardoor alsmede vast en vrg hoog in prgs bl ft De verordeuinff waarbg het atraatacbrobbou te Rotterdam verboden wordt treedt Maandag a B in werking Voor het glazenwaaacheu eu wat daarbij behoort ia bet laatste uur voor zonsondergang toegestaan doch overigens ie elke handeTittg waarbg water op de straat geatort sou bunuen wordeu verboden op eeu ooete van hoogstens f25 of hoogstens 6 df en hechtenis In enkele omatandighedeu waarbg men er niet buiten kan water op de straat te werpen uit te storten of te laten vloeien kunnen 0 eo W ouder bepaalde daaivonr gestalde voorwaarden vergunning geven Iu de Tiruede Kamer iseau sttgd te waobtfu bg de uitgaven voor ouderwgs Ditmaal ni t bg bet lager maar bg hooger eu middelbaar ooderwgv Twee ameudementeu zgn door katholieke eu antirevolutionaire ledao te zameu voorg dragen Hut eene atrekt om van de begrootiug van bioiieuiaodsobe iikeo al tavrmrenden no t voor een tweedea hoog1e raar 10 de geiobiedeui te Utrecht waartegen blgkens bet Voorloopiu Veri lag zaer vele leden met nadruk opkwamen Vooral omdat oolaiik s zulk en tweede loiriioel reeds te Leiden il geveatigd de stodeuten die zich op dat vak willen daarheen kunnen verhaizeu De Miniater beeft den post verdedigd met de opmerkiug dat het ondarwgs in geicbiedeuiieen verplicht leervak is aat alle universiteiten dat thans een omvang heeft verkragen die bet doceeren ran oude middeleeuwBche nieuwere en vaderlandiohe ge biedenis eo bovfU dieu van itaaikondigu aardrgkikuode du r één persoon tot een te zware ja onmogelgkv taak maakt Tegen de juÏHboid drzer verdediging is dankt oot weinig iu te brengen Wat middelbaar ouderwgs laogaat villin de voorslMlters de aangevraagde gelden weigeren voor de oprichtiog eener rijks hoogere burgerschool te Helder waartoe dïe gemeente aelve een gebouw vau t 70 000 wil itiohteu De tegenatandera vreazeu dat er meer aan woorden haar werden toegebeten zoude bril zooveel invloed uitoefenen dat ze dit nu reeds aan hum kon waarnemen eou traan wordt met moeite bedwongen zij bijt zich op de lippen lerwg tg zoh over haar handiehoen t i igli om de knoopjes los tn maken en bem uit te trokken rolukkig heoft zs daardoor tgd om bare zelfbeheürsofaing teru te krggen Na mantel hoed en handsohoonen weggelegd Ie hebben toont ie als e daarna tegenover baar leermeester plaats neemt aan dezen oen aveu kalm on rustig gelaat als allgd Ka verdiepeu ziob beiden in allartet grammat ale kwesties èéa keer zgn ze t met volkomen eens Annio blijft op baar sluk staan ia weet zeker dat zu gelgk lieeft en wil niet toegeven baiir leermeester blijft volhardeu bg t geen hg btweerdü de dikke gtammaire van Meyse wordt geraodplsegd on t bigkt dat Annie in haar recht ii Vroeger was iets dergulgks wel eens meer gebeurd en er werd dan om golaobeu on geschertst ze wis tun immers beiden to good boi hg ver in kennis boven haar stond om er ook maar een oogenblik door ontstemd te wordeu Nu wai bat anders beiden bleven eniatig kijken on waren eenigazius met hun houding verlegen tsp Ot Aouie meer dan zu kon zeggen dat ze zoo op haar stuk bnd gestaan on gelijk had gekregen o gevoelde dat da betoovering was verbroken en er veol zou moeten gebeuren eer de vroegere prettige ongedwouguo toon weer tuiuhen hen kou heenohen t Laatste kwartier wer l lezende doorgebraoht t vlotte eohter niet beiden vonden voor t eerst dat een uur soms lang kan duren klokke balf zeven werden de boeken dictitgeslagen en stond Auuie op om heen te gaan ffarii tnêlgé