Goudsche Courant, maandag 13 december 1897

Wlnterdrenst 1897 98 Aangevangen 1 October Tüd OOUDA nOTTXKDAU U 1 18 18 18 86 1 84 3 48 8 67 4 6811 88 18 88 11 85 18 88 e 11 48 18 46 f UJSl 18 88 18 66 1 63 4 4 15 5 10 6 86 5 40 OTTERDAU OOKDl 8 58 10 18 11 35 11 50 18 87 1 44 8 50 8 46 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 5 88 5 61 6 14 7 81 t lO 18 g lt 9 54 10 11 11 11 7 60 5 80 9 S8 M7 10 13 6 51 7 85 8 6 48 5 66 11 64 18 08 18 47 33 7 10 7 46 8 18 8 00 OOBDADEN HAA8 aoudi Zevsakuiaoa Moerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg a Hage i 7 80 80 8 15 8 86 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 48 6 86 5 64 8 11 7 84 7 18 8 83 8 6410 £ U 7 48 8 48 t 18 40 i 2 Z 7 5S8 51 f f 18 51 ei ilM V M 43 8 4 ló 44lï 4818 4 i o 8 05 4 15 5 l6 lit iu ijU luiM 8 M ïi M H 11 44 8 84 7 53 8 81 8 07 H 18 W m o o s JO 3 17 4 36 06 66 8 10 17 10 86 11 14 jÊ 8 87 V V 7 10 10 B4 V 81 8 45 8 34 8 84 T 18 8 43 10 41 sB mil ïtM 1 85 3 08 8 50 6 08 0 4 7 8 8 58 11 18 11 1 DEM HAAS eODDA Hoiie6 46T 80 7 488 85 4 10 1111 8718 881 86 8 44 8 40 4 06 4 38 5 80 6 18 7 18 7 65 Voorb 6 68 10 17 1 41 ff 4 8 6 18 Z Zegwe 6 10 38 1 66 e 4 58 80 MJ ff g liJ7 4 8 3 i 4i iJ ni 57i o i4 o84 i ï ï ï ïk48M i iw 10 88 11 16 U T B X o H T S O V D A Utteehl 88 7 45 8 4 8 80 10 15 10 88 11 88 1 8 08 8 56 4 48 6 85 6 56 7 88 Weerden 6 63 8 08 10 38 11 65 4 16 7 18 Oudewater 7 07 8 14 10 46 4 84 Ooïda 7 88 8 87 8 68 10 68 11 10 18 111 8 8 4 4 87 5 80 6 07 7J 8 86 AMSTIXDAH SODDl 8 18 8 05 1 48 i B8 8 45 4 45 8 18 18 H 18 11 18J8 8 18 4 it 5 48 6 o O U A A HSTIBBAU 6 87 6 81 8 48 10 57 18 10 4 11 j 8 16 M 10 10 1 1 1 16 1 18 lO lT 10 88 11 41 vragen om intke Kholen saltta komen en be wtren dafc de joogeloi dU Helder beit naw Alkmaar kannen reizen om daar de hoogere bargergcbool te bezoeken De Miaister heeft geantwoord dat het etichten dier school te Helder a drie jaar ii overirogen en sedert 16 jaar geen nieuwe rykiBchool il Terrezen Bet heen en wedertrekkaa naar een ichool dia opeen uartporeai ligt ii te bezwaarlgk ook te koiibaar Helder beeft bgaa 26 000 iowonerfl meer dan releaodere gemeenten die reeds een middelbare echool hebbeo en de Gemeenteraad heeft door de nitgaven roor bet geboow toe te staan en de burger door adreisen bewezen op het Terkrygen der school hoogen pryi te stellen Wy verwachten dan ook dat de Kamer het amendement zal Terwerpen Dertig jaar geleden kreeg St Pancratia een der kerspelen waaruit Londen bestaat ongeveer i 18 000 in kaa voor zgn afval die Toor de steenbakkergen werd gebrnikt Id 1893 moeet het kerspel Mowat f 200 000 betalen om zyo afval kwyt te worden want de steenbakkerijen gebrnikten het niet meer en bg de tgging der bsrolkJDg nam de boeTeel he d Tailois dia te TerwydereD viel ateeds toe ThioB heeft die gemeente weder voordeel er TBD zij heeft eerst bet verbranden van den afval ingevoerd en toen de warmte die daarby verloren ging gebruikt om den bewoners electriscb licht te verschaffen Deo gebeelen dag door wordt het vuil aaogevoetd en na erwgdering van groote metalen en aarden voorwerpen in den oven gestort waaraan een stoommotor ia verbonden Nog grootsoher is de inrichtiog in de arbeideriwyk Storeditcb die 125 000 inwoners telt en tot voor korten tyd f 1 50 voor den afvoer van elke ton vallois had ie betalen Thsas geeft de verbrandiogjaBrlykach i 36 000 winst want door een zeer doelmatige inrichting worden dyamos gadrefeo die in staat stellen aan de grootendeels onbemiddelde bevolking lectrisch licht tu leveren dat elke 6 nor voor 8 normaal kaarBen leiibts é6a stuiver bost Die inrichting zal daar rooral van nut zyo als de bewoners die veelal menbelmakeri xyn die in huis werken ook goedkoops e ectriiche beweegkracht kunnen krygea gelyk men van plau ia Nu reeds wordt die geleverd aan bad en wasobinrichtiugeo De aanleg heeft £ 70 000 gekost Staten Qetieraal 2e Kauek Zitting van Vrydag 10 December Het debat over Hoofdstuk Binnenlandsche Zaken werd voortgezet Aan den heer De Ras beloofde de Miuiater een verhooging van de traktementen der lagere ambtenaren aan de provinciale griflBën te luUeo overwegen De post subsidie van i 10 000 aan vereenlgingen tot wering Tan drankmisbruik gaf aanleidiug aan de heeren Vermenlen en Noltiog om te vragen boa die snbsidie zou worden besteed en of er onderscheid zou gemaakt worden tuaiohen de ereenigiugen De heer Trujen bestreed den clandestienen draakvarkoop De Minister verzekerde geen onderscheid te inllen maken in de soort van vereenigingen of te sullen letten op haar godsdienstige kleur en by zon ook de arbeidersvereenigingen die dit doel wilteo bereiken en daartoe geen financieele middeleo hebben atenneo 8 10 8 35 8 4i e 8 4 V 56 I SS i C5 4 45 5 5t 4 1i 8 S 04 H t ll t l 5 17 16 a ada e 8 t li Moordrecht 7 8S Nieuwerkerk e T i Oapelle 7 4 Bollerdam 7 7 18 Allm Dli Ii aotterdam OapeUe Nieawerkerk Uoordisohl Seuda 15 a euda 5 80 Oullew 6 86 Woerden 6 48 ülreehl 6 08 8 10 8 88 0 7 4 Seuda AaaatordaB 0 8t De beer Dobbelman beweerde dat men arm wordt ondat men drinkt wat de heeren Nolting en van Kol bestreden de hoofdoorzaak van bet drank misbroik is de armoede en de vooiale ellende De post werd goedgekeurd Art 60 i 100 000 uittrekkende voor do kostfn by de inhnldigiogsfeesten en de ontvangst der vreemdp Vorsten en dar boitanlaodsche Peru werd aangenomen met 72 tegen 2 atemmun die van de heeren Van Kol en Van der Zwaag nadat de heer Van der Zwaag verklaard had voor een dergelyk doel geen gelden te kunnen toestaan By de bespreking over de mpHische politie protestetrde de beer Lohmao tegen dan TMoinedwang da beer Tan Kol tegen de afbeuling van pleagznstira in de academische ziekeohnizen De Minister wiea er op terstond Ie Leiden de ttauneming van 9 nieuwe pleegzuaters te hebben voorgesteld Tegenover den heer Lohman verdedigde hg de Tacrine en in bet landsbelang achtte hy vrgheid op dit stuk niet geweoaoht De heer Lohmao bleef proteateeren tegen bet gemis van Tryheid en betoogde vaccinedwsng onnoodig is terwgl de heer Vau Kol weea op da slechte bejegening van plragznatera in een particulier gesticht BnUenlandscb Overzicht Uit Home wordt bericht dat Kadioi er in geilutgd i iZaotrdelli orer te halen litting te nemen in het gereconatraeerde kabinet Visconti Venoita ion de portefenille Toor baitenlandacbe zaken behooden De Doitsche Rjkedag heeft het weteontwerp betreffende de rioot rerzondeo naar de begrootingBConmiaiie la den loop der beraadalagingen apraken de nationaal liberalen zich beslist toor maar de leden der Zuidduitscbe Volksparty zich eren beslist tegen het voorstel uit De anti aemieten erklaarden zich loor een welwiUebd onderxoek en de leden tbo den Beiersohen boerenbond behielden zich nog rdor weU standpunt zg znllen innemen Men beeft te Berlyn alles Toorbereidom het Tertrek Tan het tweede smatdeel onder bevel van Prins Heinriob naar Kiautschou ook naar het niteriyke tot een gebenrtenia ran gewicht te maken De keizer zal niet alleen tegenwoordig zgn bg het vertrek ran de icbepen uit Wilhelmabaren maar zal bet eskader ook Tergezellen tot aan de grens van de Daitacbe wateren Behalve de militaire geneesbeeren die znllen worden toegevoegd aan de Duitsche versterkingen voor China gaan met de troepeoCranspori naar Shantang ook een genie officier en een aardkundige meê Deze laatste zal een onderzoek Tan den bodem instellen Te Kiantschau zullen bospitsalbarakken norden geboowd ten dienste Tan de bezettingstroepen Ook hieruit blgkt dnidelgk dat Duitachland niet vootnemena ia zgn mannetjes apoedig terug te roepen Priaa Heinrich beeft van Biamarck reeds afacheid genomen Het uoet een treffend oogsnolik lijn gevee t de prins verzocht naar gemeld wordt Biamarck a Toorbeofd te mogen aanraken dat zgn grootvader reeda zoo j g had geknal Hg knate daarop Biamarck ORTOorhoofd en wang De end kaneelier weoaobft bom goede reis goed enccea en goede tbtiiakemat Van Friedricharohe komend beeft a keizers broeder ook een bezoek gebracht san graaf Walderaee te Altona In antwoord op een toespraak Tan de graaf zeide de prins zich ten Terbeugen dat de keizer zooveel Tertruowen in hem stfit en hg zgn taak zal Tolbrengen ter eere des beiaers en tot heil des Taderlands Wal nog Bisuarok betreft Torneemt men dal bg wegens zgn oude kwaal aderontnteking aan het reihterbeen reeds sedert eenigen tgd op een rolstoel moet voort gereden worden Zonder steun kan hg in hel geheel niet meer Tooroit kom n Nu de onderhandelingen tussohen minister Von Gantsch en de partgen in den Oojtenrgkschen Kgksraad op niets zga nitgeloopen en dientengevolga de wettelgke Toatatelling van de oTereenkomst met Hongsrgs in den Oostenrgkscben Rgktraad niet ter gelegener tgd kan plaats hebben besloten de regeeringen der beide landen zich tol de Kroon te werden met b t versoek de bgdragen in de gemeeneohappelgke ailgaren roor het jaar 1898 Ie willen Taststellen De Keieer ii Toornemena te bepalen dat die bgdragen TOor 1898 znllen geregeld worden naar de Toorsohriften der overeenkomal van 1897 en dos bepaald worden op 70 pCl Toor Oostonrgk on 30 pOt voor Hongsrgo 10 80 11 38 8 40 8 88 10 88 10 88 10 48 10 48 8 47 10 13 10 18 10 81 10 88 8 04 8 18 8 88 6 10 7 51 8 8 8 81 10 16 Zoodra de beslissing Tan den Keizer bekend i allea de delegaties da behandeling dar fiauciesla wetten voor de monarchie roortuttan Onmiddellgk nadat de delegaliee met haar arbeid gereed zgn zal de Rgksiaad worden gesloteo Na Kerstmis zal de regeering nieuwe onderhandelingen aanktioopen met de leiders der partgeo ten eiode tot een oplossing van de moeielgkbeden te komen De regeering zoeit naar een formule waardoor de eisch dat alle ambtenaren te Bohème de beide talen moeien uacblig zgn ten gooste der Dnitacbers worde gewgzigd Voor de taairegeling in MoraTÏë 7al de regeering handelen lo overleg met dt sVertranenamaanerc der b iJe partgan Het Hoogaarsche Huis Tan afgevaardigde i besloot mst 185 tegen 37 stemmen alle amendementen van de oppositie af te gzen en he regeeringsontwerp tot regeling Tan de verhouding met Ooatenrgk naar de commissie roor de financiën te zenden Al wat in de Ëngelsche bladen over den strgd in het mecbinebedrijf geschreven wordt daidt er op dat men geen eiode ziet aan de groole werkstaking Van de zgde der patroons tracht men wel den indruk door bonne finale b liseirjg gemaakt weg te nemen en verzekert meu dttt zg het trade unionisme volstrekt ni t dood willen drukken maar de eisch dat bij het bepalen van den prgs voor stukwerk van het loon ven den dnur ran overwerk niemand tQssohen den werkman en zgn patrooa mag staan kan kwalgk anders uitgelegd warden dan een nitbanning van de vakvereeniging die tot nog toe bg overeenkomsten voor de belangen van den werkman zorgde Zoo val bet o a ook het conservalieve parlementslid Sir E Clarke op de voorstellen van de patroons zonden de vernietiging vao de orgaoisatie van den arbeid beleekenenc zeide hg dez r dagen iu een redsviaring Sic Frederick Mappin een fabrikant die zich in October tegen de werklieden verklaarde verandert nn van front Frederic Harriisoo noemt de voorstellen der patroons een rachtetreekech beroep op den klassenstrgd c Ën verder Het trad Bnionisme dat deze gebeele eenw is opgegroeid ia slechts een middel waarmede de individueele werkman niet alleen tegenover zjjn patroon zal komeo te staan Ën de eisch van de patroons ia niata dan een voorbedacht plan om het uniouiame nit te roeien Ala het macbioewerkeraverbond de grootate rgkste en bevtgeorganiaeerde vakvereeaiging bet niet houden kan dan kan geen andere vakvereeniging bestaan Wg zooden dan weer den toeaiasd der vorige eeuw hebbeo aËengrouter gevaar heeft zoo zei Harriaaon nog zoolang mg heugl den werkman bedreigd Van meer invloed is misschien uog wat de bekende Duitsehe staathuishoudkuodige prof Breutsno aan Barnes den secretaris der A S Ë Bcbrgft Hg ook ziet in den ehcU der patroons een aanval op bet bestaan dertrsdeunions zelf Hel is dezelfde politiek als m Dnitsobland door baron Stomm gevolgd wordt en van kracht is Vandaar de macbt van de sociaaldemocratie in Du tschland en moet nn in Engeland bet trade unionivme ondergaan dan i i daar de groote hinderpaal voor de opkomst en uitireidiug van het socialisme weg gevallen De nederlaag der ËogeUche vakvereenigingen ware niet alleen een ramp voor Engeland maar voor de heele beschaving omdat het werk en dd bloei van die vereenigingen het krachtigate argument was tegen revolotiooaire bewegingen van het volk der arbeidere BurgerlUke Stand GEBOREN 9 December Wilholmina ouders L Honkoop en H van Hertnm Cornells Johannes onders G Brouwer en A Hogendoorn Chriatiaan ouders J Mokkenstorm en A Mul Johannes ouders J van der Steen on C A Zinkhaan Johan onders H M Hendrii en J Verkerk OVERLëOëIH 8 Dec E de Jobg lOj 55 5 08 b 08 t ie 6 86 8 50 10 4 10 4 41 4 50 4 57 5 04 5 10 1 54 8 01 8 08 8 14 8 0 4 86 7 06 8 Aaastardaa 0 Bu Oenda 7 88 ONDERTROUWD 10 Deo A Eekhof te i a Hage 24 j en O Martana 18 DorUaiui B H Coola Bloot 24 j en Q Eupke 27 i J 23 j m 3 van der Heg 22 i 27 j en M van der Voeg 22 i VERORDENING op dfi heffing van Kaai of Liggelden en van een Bruggeld jn de Gemeente GOUüA Ark 1 Teu behoeve der Gemeente met ingang vau 1 Januari 1898 voor het gebruik o genot van de openbare werken door degemeente ten behoeve van de scheepvaart gemaakt of in stand gehouden geheven lo een kaai of liggeld op alle vaartuigen van welken aard ook en houtvlotten w3l in da gemeente aanleggen of verblgven 2o een bmggeld op alle vaartuigen en hout vlotten voor welke de Kleiwegsbrug gelegen tusschen de Kattensingelgracht en de Bleekersingelgracbt wordt geopend Art 2 Het kaai of liggeld bedraagt a Voor vaartuigen die in de gemeente niet vrggesteld zgn van het provinciaale kanaalrecht 1 5 cent per kubieken meter per reis evenwel niet minder dan 5 centen of jaarlgka in eens af 30 centen per kubieken meter b Voor vaartuigen waarvoor in da geme nte het provinciaal kanaalrecht niet ia verschuldigd lo wanneer zg niet door een krachtwerktnigworden gedreven 3 centen per knbieken meter per reis evenwel niet minder dan 10 centen of jaarlgks in eens af f 1 per knbieken luoter c Voor taartnigen die na voldoening van het kaai of liggeld snb a bedoeld op plaatsen in do gemeente aanleggen of verblgven welke zg l ereikt hebben zonder langs een der provinciale tolkantoren te zgn gevaren lo wanneer zg niet door een krachtwerktnig worden gedreven 1 5 cent per knbieken meter per reis evenwel niet minder dan 5 centen of jaarlgka in eens af 70 centen pet knbieken meter 2o wanneer zg door stoom of ander krachtwerktnig worden gedreven 3 centen per knbieken meter per reis ol jaarlgks in eens af f 1 20 per knbieken meter d Voor vaartuigen waarvan de inhoudsgrootte niet meer is dan 6 kubieke meters en dit uitsluitend worden gebezigd voor het vervoet tusschen verschillende gedeelten der gemeente jaarlgks in eens af 30 centen per knbieken meter e Voor hontvlotten 15 centen per koppel f Voor balken 10 centen per stuk Art 8 Teuzg het kaai of liggeld bg het jaar wordt betaald is het telkens na verloop van 15 dagen sedert de laatste voldoening op nieuw verscholdigd Het is niet op nieuw veraohnldigd waunaer de vaart door twsloten waf r of andere omstandigheden gestremd is Art i Voor vaartuigen die met vergnnning van Burgemeeater en Wethouders gebruik maken van eene raste lig of aanlegplaata waarvan andere vaartuigen knnnen worden geweerd ia behalve het in artikel 2 vermelde kaaiof liggeld verschuldigd een recht van f 0 40 sj aars per knbieken meter voor elk voar Art 6 Het bruggeld aan de Kleiwegibrug bedraagt Voor vaartuigen van 10 kub meter en minder f 0 10 Voor vaartuigen van 11 tot 25 kah meier enj minder f 0 15 Voor vaartuigen van 26 tot 50 kab minder f O 20 Voor vaartuigen van 51 tot 100 knb meter i minder f0 30 Voor vaartnigen van 101 tot 200 kub meter ell minder f 0 40 Voor vaartuigen van meer dan 200 knb meter i f 0 50 Voor houtvlotten 10 oenten per koppel Voor balken 5 centen per stuk Vrgdom van bruggeld wordt genoten voor vaartnigen waarvoor in de gemeente het kaai van Greenwicb 11 18 10 86 10 04 10 11 10 18 10 15 10 84 8 ff ff 8 80 7 56 8 08 8 0 8 18 8 86 6 85 8 30 8 51 5e 8 48 8 10 10 1 7 85 10 54 87 47 8 84 10 01 lO OI 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 10 84 10 54 11 10 8 07 10 08 8 88 8 86 ff 8 48 10 14 7 45 8 1 Mt 11 8 10 8 of liggeld Tenehnldigd i tn voor vautnigen dia nitalnitend ten behoeve van de gemeente worden gebrnikt Art 6 het kaai of liggeld wordt evenals hatjbrnggsld voor vaartugen berekend naar de iahondagrootte van Rgks meetbriaf De inbond van een vaartuig welka schipper den meetbrief niet vertoont wordt door den gaarder begroot behoudens teruggaaf van betgaan mocht btgken te veel te zgn betaald indien binnen zes weken genoemd stnk wordt vertoond tenzg de begrootmg het gevolg was van weigering om den meetbrief te vertoonen Art 7 Vrgdom van het kaai of liggeld wordt genoten voor a doorvarende vaartuigen idie m degemeeute niet laden ol losten en er niet langer vertoeven dan voor deldoorvaart noodig ia b doorvarende hontvlotten en balken e vaartnigen waarvoor in de gemeente marktgeld isjverachuldigd d roeibooten behoorende tot vaartuigen waarvoor het kaai of liggeld veraohnldigd ia mits zgjdaaraan zgn vastgemaakt e vaartnigen die uitsluitend ten behoeve van de gemeente worden gebruikt Art 8 De invordering van het kaai of liggeld en van het bruggeld geaohieden overerakomilig de verordening van heden Vattgeateld den 27n Augustus 1897 onder No U De KAAD der gemeente GOUDA B L MAKTEN8 Voorzitter BROOWKR Secretaris VERORDENING op de invordering van Kaai of Liggelden en van het Bruggeld in de Gemeente Gouda Art 1 De schipper of eif enaar van een vaartuig die verkiest bn het jaar t betalen zal hei kaai of liggeld in eent af ten volle moeten voldoen bg den Gemeente Ontvanger of den beambte die hem vervangt op den eeraten werkdag der maand Januari of de eerste keer in elk kalenderjaar dat hg in de Gemeente aanlegt Ingeval een schipper of eigenaar in den loop van het jaar verklaart bg het jaar te willen betalen wordt dat toegestaan Bg die betaling kan hg evenwel geen teruggaaf of verrekening vorderen van het reeda aan kaai of liggeld betaalde De schipper is verplicht het bewgs dat het recht voor een jaar is voldaan op aaovraag van een der gaarders te vertoonen Art 2 De schippers van vaartuigen die niet voor het jaar het kaai of liggeld hebben voldaan en de vervoerders van houtvlotten en balken zgn verplicht het verschuldigde recht dadelgk na aankomst in de Gemeente te betalen aan do beambten met de invordering haloat Art 3 Met bet lossen of laden van een vaartuig mag niet worden aangevangen vóór dat de betaling van het kaai of liggeld geichied of verzekerd is Voor enkel doorvarende vaartuigen hont vlotten en balken die zonder daartoe door bealoten water of andere omstandigheden genoodzaakt te zfn langer dan voor de doorvaart noodig is in de Gemeente vertoeven moet het verschuldigde kaai of liggeld op den tweeden ligdag worden voldaan Art 4 De beambten met de invordering belaat geren een bewgs af dat bet kaai of liggeld ia voUaan Dit bewgs moet ep aanvraag van een der gaardere worden vertoond Art 5 Het bruggeld aan de Kleiwegibrug wordt voor het doorvaren door den schipper of vervoerder van het aldaar gevestigde kantoor voldaan in handen van den brugwachter die daarvoor afgeeft een bewgt dat op aanvraag van de gaarders moet worden vertoond Art 6 De bepalingen van den zesden Titel van het derde Hoofdstuk der Tweede Afdeeling van de Gemeentewet zgn op de invordenng van het kaai of liggeld en bet bruggeld toepatselgk met dien verstande dat de tMUt en beteekening der stokken ingevolge Art 260 dier Wet aan den belaatingscnuldige te doen aan boord van het vaartuig zullen knnnen geschieden en inmiddels tot aan de voldoening van het verschuldigde recht en de kotten het vertrek van het vaartuig ral knnneA worden belet Art 7 Van elke ontdnikinE en overtreding in zake dezer belasting wordt door den gaarder pnceaverbaal opgemaakt en aan Burgemeester en Wethondert ingtzonden Vastgetteld den 27n Anguttas 1897 onder No lla De Baad der gemeente Gouda BBOÜWEE R L MARTENS Secretaria Voorzitter De heffing dezer belastiaK is tot den 31n December 1902 goedgekeurd bg Koninklgk bealnit van den 18n November 1897 No 26 Aldui afgekondigd den Un December 1897 Bnrg meester en Wethenders van Gouda A R L MARTENS De Secretaris BBOUWEB CÖRBBSFONDENTIE Het ingezonden stuk van Q wordt in ons volgend Nommer opgenomen Bid APVERTENTIEN VB I die iets te vorderen hebben v n il ï verschuldigd zgn aan of borgtochten onder zich hebben van de JVolateuêekap van den Heer JAN TEEKEN8 in leven zonder beroep en Wethouder der gemeente RMumji aldaar overleden 14 November 1897 worden verzocht daarvan vóór den 24n DECEMBER aanstaande apguat of betaUng te doen ten Kantore van den Notaris O G FOBTUUN DROOGLEEVER te 0 m ia Opentare Verkooping om CONTANT GELD te REEUWIJK op DINSDAG 21 DECEMBER 1897 des morgens te iOuren ten sterfhuize van den heer J Tiikihs aan den Straatweg van Gouda naar Bodegrai en wgk E No 36 van Kenen setten goed onderlioDilen IIBiliK waarbg een fraai antiek KABINËT Oude THEOLOGISCHE WERKEN en ZILVERWERK waaronder Twee Oude TABAKSDOOZEN met Paarlmoeren Voorstellingen Ood HORLOGE enz Daags te vor n van 10 tot 4 uren te zien Nadere inlichtingea geeft Notaris G 0 FOBTUUN DROOGLEEVER te Oouda Openbare Vrijwillige Verkooplng De Notaris J P MAHLSTEDE ÊLjJ te Bergambadit is voornemens om mmS op WOENSDAG 29 DECEMBER 1897 des voormiddags lOVi ure in de Stadsherberg van A J VAN naii BERGB te Seltoonhoven hg veiling verhooging en afslag in bet openbaar te verknopen 1 EENE PARTIJ Wei en Hooiland met W en Water gelegen in Bovenberg onder de gemeente BERGAMBACHT aan de noordzijde Tan den Huisweg helend oost en west Tan ouds Cs de Bragn groot 4 HEKTAREN 34 Aren 93 Cenliareii 2 EENE PARTIJ BOUW EN muil met Weg en Water gelegen alsToren aan de suidzgde Tan den Hnisn grootj O Are i 30 Centiaren Om ie aanvaarden by de betaling der kooppenningen op den 1 Pebraari 1898 Inlichtingen ten kantore ran genoemden Notaris 50 Lange Beschuitjes met SUIKER en KANEEL verpakt in een sierl ke BOS kosten bg mg slechts 2 Cenlen T TT aaa OITE Kleiweg 8 Oouda Te Eoop of te Huur aangeboden m HËËREKHUIS Staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Ttbnn a Zange Tiendeuieg n Z9 Het huil bevat beueden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zolder verder alles netjes en doel matig ingericht alsmede van Gas en Waterleiding voorzien Tevens boven en beneden Privaat et Waterleiding OBKESTVEREENIOINO JETJE ï3 03iTI A ftiÊOlIDA Goedgekeurd hg Koninkl Bealuit van 23 October 1897 No 47 Beschermheer d WelU Acktk He r R L HARTBH8 Burgemeester van 0ouda Direoleur de Heer J U B SPAANDEHMAN DERDE CONCERT voor de Leden OF Dinsdag 14 December 1897 s avonds half 8 uur in de zaal KUNSTMIN der Sociëteit 0N8 GENOEGEN c te Goud Met welwillende medewerking van lemnwl A SAUERfilER S pra Rotterdam H H KunstlieTende leden hebben Tryentoegaog met 2 Damea Introdactie voor meerdere Dames Treemdelingen en teerlingen der Stedelyke Muziekschool 0 50 per persoon H H di9 zich aanmelden als Kunstlievend lid roor het Tolgend jaar contributie ƒ 3 hebben op deze nitroering rryen toegang OpenlDare Verkooping te GOUDA ten overstaan van Notaris G C FOBTUUN DROOGLEEVER op DINSDAG 14 DECEMBER 1897 des voormiddaga ten 9 ure aan het huia Wgk A no 7 in de Dubbele Buurt bewoond geweest door E vjLS MAARËN van Eenen netten goed onderbonden mBOEDEL BLIKSLAGERSGEREEDSCHAPPEN Toonbanken met Wiakelopatanden en hetgeen verder ten verkoop lal worden aangeboden AUea daaga te voren te zien van 10 12 en van 2 4 uren HANDEL Geldersche Vleeschwaren L m UEIJ Dubbelt Buurt Gouda EENIBIEFÜTTANTEEE Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HET Magazijn taw M R4VËN8WAAY 7MFA QORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf ivite en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EEMO DEPOT derfljnsteUaagscheBescfanit KUmek en FoUkMek tiVmMBtJOiMGBt voor Hpree karen dagelgks van ISt S n Gratis Spreekuren Miumdag Woenidag Vrijdag 9 11 nur DORDRECHT Lijnbaan No il Br A eevi Ommhur Direetiu ABker PaiR Expeiler liTol la dt batta lawrijviaa li i hoht BMonutltk Laa e ma kortom = S ttfm KTtK Ifit II Mt kat Ittll SM aaa b waadaa tggeD If gf wMt dw fta d in ieder haiigenp Mep Palii Expeiler Pill 60 oent 76 otat aa 1 26 de a VfoHündea k dt mttttt Apoaekan eti hg r AJÜK ter t Ot It Bottardam Te GOUDA bg C LOGER Apotheker Markt en bg WOLFF k Go Weathavei 198 E CASSC TO TA ND ARTS Gouda Turfmarkt SPREEKUBBN MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot k uur WOENSDAG en VRIJDAG van to tS nnr ZONDAGS niet i VE R6EEB GO PDA Levert KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgena op te geven proBel Bet zagen van TOÜGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot bet vak behoort Met en zonder levering van hout P DIKE ODDE l£0 Jk f DIKE ODDE f SCHIEDAMMER GEITEVEE Jf rA Vorkrilgbotr bUi M PEETER8 Jz N B 1VI bo Ü8 van eohiheid is p oBOhot en kurk atteda voor CHltDAW aitavtadeanoaai der Firma NIOHTOAP P HOPPE ELKCTROHOTORISCHE TAMBjILSBMDJËS WRTTIO OBUaPONKBRO 1 UU het gebruik daarvan geschiedt het L tanden krHgen der Kindoren IMWm DE HIIVSTG flJN 10 000 Guldett wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de b i mg ter inzage liggende getuig acbrifteo der uitstekende resultaten van de ElrcIroniotorlsGhe Tanilhalsbanitjes ntet echt zgn B Men iHte op den naam van den fabrikant KOUEKT HOI TZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangtt van postzegel ad 95 cent door llOttEnTHüLTZ NUmegeD I Verkrijgbaar bg 1 WOLFF Co Weslben m I Wederverkoopera gevraagd I FEANSCHE STOOMVEEVEEU SN Cheinisclie Wnssclierlj H OiU E IIEIMEIt 19 SruUkade Rotterdam Gtbreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit Toor het stoomen en TerTen van alle Ueeren en Dameigarderoben alsook alle Kindeigoederen Speciale inrichting roor bet tOQm b vbb plucbemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de ieuwBte en laatste methode geverfd Alle goederen het ö gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en rvlgens staal bewerkt VAN Blommestein s Inkt It I icJonden indelijk de BESTE eii volkomen ONSCHADELIJK APtLDOORN HOLLAND